Page 151

Arim Seli ‹le Helak Olan Sebe Kavmi Tarihi kaynaklara göre Sebe halk›, Güney Arabistan'da yaflam›fl olan dört büyük uygarl›ktan birisidir. Sebe halk›, tarihte medeni bir kavim olarak bilinmifllerdir. Bu kavmin en önemli eserlerinden olan Marib Baraj› da, ulaflt›klar› teknolojik seviyenin önemli göstergelerindendir. Sebeliler daha uygarl›klar›n› kurma aflamas›ndayken buraya bir baraj infla etmifl, sulama yapmaya bafllam›fl ve bu baraj sayesinde de çok ileri bir refah seviyesine kavuflmufllard›. Marib'deki bu baraj›n yüksekli¤i 16 metre, geniflli¤i 60 metre ve uzunlu¤u da 620 metreydi. Hesaplara göre baraj arac›l›¤›yla sulanabilen toplam alan 9.600 hektard› ki, bunun 5.300 hektar› güney, geri kalan› ise kuzey ovas›na aitti. Bu iki ova, Sebe kitabelerinde bazen "Marib ve iki ova" diye an›l›rd›. ("Marib", ‹slam Ansiklopedisi: ‹slam Alemi, Tarihi, Co¤rafya, Etno¤rafya ve Bibliyografya Lugati, Cilt 7, s. 323-339) ‹flte Kuran'daki "sa¤dan ve soldan iki bahçe" ifadesi, muhtemelen bu iki vadideki gösteriflli ba¤ ve bahçelere iflaret eder. Bu baraj ve sulama tesisleri sayesinde bölge, Yemen'in en iyi sulanan ve en verimli kesimi olarak ün yapm›flt›. Bu baraj, MS 5 ve 6. yüzy›llarda genifl çapl› onar›mlar görmüfltü. Ancak bu onar›mlar baraj›n MS 542 y›l›nda y›k›lmas›n› önleyemedi. Bu tarihte y›k›lan baraj, Kuran'da bahsedilen "Arim seli"ne yol açm›fl ve büyük tahribata neden olmufltu. Sebe halk›n›n yüzlerce seneden beri iflletmekte oldu¤u ba¤lar›, bahçeleri ve tar›m alanlar› tamamen yok olmufltu. Baraj›n y›k›lmas›ndan sonra Sebe kavminin de h›zl› bir gerileme sürecine girdi¤i görülmektedir; baraj›n y›k›lmas›yla bafllayan bu sürecin sonunda Sebe Devleti'nin de sonu gelmifltir. Bu tarihsel gerçekler ›fl›¤›nda Kuran ayetlerini inceledi¤imiz zaman, ortada çok büyük bir uyum oldu¤unu görürüz. Arkeolojik bulgular ve tarihsel gerçekler, Kuran'da yazanlara iflaret etmektedir. Kuran'da Sebe kavmine gönderilen azaptan "Seyl-ül Arim" yani "Arim seli" olarak bahsedilmektedir. Kuran'da geçen bu ifade, ayn› zamanda bu selin meydana gelifl fleklini göstermektedir.

149

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement