Page 150

... Rabbin taraf›ndan dolafl›p-gelen bir bela' onun üstünü sar›p-kuflat›verdi. Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi. (Kalem Suresi, 19-20)

(Solda) Ilg›n a¤ac› tuzlu yapraklara sahip ve çok fazla su çeken bir a¤aç türüdür. A¤aç, tüm nemi ve su kaynaklar›n› kendi bünyesine alarak, yang›n ve sel etkisini daha da artt›r›r. Büyük bir ›lg›n a¤ac› günde 1000 litre kadar su çekerek, bulundu¤u bölgenin tüm ekolojik dengesini bozabilir. (Altta) Dayanakl› ve güzel kokulu oduna sahip olan sedir a¤açlar›, binalar›n d›fl cephelerinde, mobilyac›l›kta ve oymac›l›kta kullan›lmaktad›r.

HAZRETİ SÜLEYMAN  
HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement