Page 137

Harun Yahya

"Aynel k›tri" kelime anlam› olarak "erimifl bak›r madeni"nin yan› s›ra "katran" manas›na da gelmektedir. Kuran'da Hz. Zülkarneyn'in kulland›¤› "aynel k›tri"nin Hz. Süleyman'›n da emrine verildi¤ini Allah flöyle bildirir: Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun e¤dirdik); erimifl bak›r madenini (aynel k›tri) ona sel gibi ak›tt›k. Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›. Onlardan kim Bizim emrimizden ç›k›p-sapacak olsa, ona ç›lg›n ateflin azab›ndan tadd›r›rd›k. (Sebe Suresi, 12)

Ayetteki "aynel k›tri" ifadesi ile eritilmifl bak›r ya da katran›n Hz. Süleyman'›n ve Hz. Zülkarneyn'in emrine verildi¤i bildirilmektedir. Resimlerde bak›r ve katran›n kullan›m›yla ilgili örnekler görülmektedir.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement