Page 132

Hz. Süleyman

… Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn, (istiyorsan onlar›) ya azaba u¤rat›rs›n veya içlerinde güzelli¤i (geçerli ilke) edinirsin." Dedi ki: "Kim zulmederse Biz onu azabland›raca¤›z, sonra Rabbine döndürülür, O da onu görülmemifl bir azabla azabland›r›r." (Kehf Suresi, 86-87) Hz. Zülkarneyn yeryüzünde bozgunculuk ç›karan inkarc› topluluklar› azaba u¤ratmakta, onlar›n insanlara zulmetmelerine izin vermemektedir. Bunu da büyük askeri gücü sayesinde gerçeklefltirmektedir. Bu ayetlerden, dünya hakimi olacak bir devletin çok büyük bir askeri güce sahip olmas› gerekti¤i anlafl›lmaktad›r.

Kazasker Mustafa ‹zzet Efendi'nin celi sülüs zerendud levhas›, Al-i ‹mran Suresi 8. ayet: "Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kayd›rma ve Kat›ndan bize bir rahmet ba¤›flla. fiüphesiz, ba¤›fl› en çok olan Sensin Sen."

130

HAZRETİ SÜLEYMAN  
HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement