Page 131

Harun Yahya

rin, fleytanlar›n yönlendirilmesinden devlet yönetimine kadar her konuda ak›l örnekleri anlat›lan bir peygamberdir. Hz. Zülkarneyn, kitap boyunca ihtiflam›n› anlatt›¤›m›z Hz. Süleyman gibi çok güçlü ve tüm dünyaya nam salm›fl bir devletin bafl›ndad›r. Kuran'da di¤er kavimlerin ondan yard›m talebinde bulundu¤u ve karmafl›k gibi gözüken sorunlar›na çözüm istedikleri haber verilmektedir. Yönetimi alt›nda bulunmayan topluluklarca dahi "yeryüzünde bozgunculu¤u ve fitneyi önleyen bir kifli" olarak tan›nmakta, s›k›nt› içinde olan halklar ona baflvurmaktad›rlar. Kehf Suresi'nde "iki seddin önünde, hemen hemen hiçbir sözü anlamayan" fleklinde tan›t›lan bir kavmin ondan yard›m istedi¤i flöyle bildirilir: Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›yorlar, bizimle onlar aras›nda bir sed infla etmen için sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)

Üstün Askeri Güçleri Kitab›n önceki bölümlerinde detayl› olarak gördü¤ümüz gibi Hz. Süleyman'›n çok güçlü ordular› bulunmaktad›r. Neml Suresi'nde flu flekilde bildirilir: Sen onlara dön, Biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onlar›n karfl› koymalar› mümkün de¤il ve Biz onlar› ordan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve küçük düflürülmüfller olarak sürüp ç›kar›r›z. (Neml Suresi, 37) Hz. Zülkarneyn'in de Hz. Süleyman gibi çok büyük bir askeri güce sahip oldu¤unu yine Kehf Suresi'ndeki baz› ayetlerden anlar›z:

129

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement