Page 13

Harun Yahya

Allah kat›ndan hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Kuran'da Hz. Süleyman ile ilgili olarak flöyle buyurulmaktad›r: … Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'›, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik yapanlar› iflte böyle ödüllendiririz. (En'am Suresi, 84) Allah Hz. Süleyman'› ‹srailo¤ullar›'na bir uyar›c› ve korkutucu olarak göndermifltir. Ve o, Allah kat›ndan vahiy alan peygamberlerden biridir: Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyetti¤imiz gibi, sana da vahyettik. ‹brahim'e, ‹smail'e, ‹shak'a, Yakub'a, torunlar›na, ‹sa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik. (Nisa Suresi, 163) Kitab›n ilerleyen bölümlerinde detayl› olarak görece¤imiz gibi, Allah Hz. Süleyman'a büyük bir saltanat, eflsiz bir zenginlik, cinler ve kufllarla desteklenmifl çok güçlü ordular ve üstün ilimler lütfetmifltir. Yaflad›¤› topraklarda hayat› boyunca adaletle hükmetmifl, yüksek yöneticilik ve hakimlik vasf› ile farkl› topluluklar› hizmetinde toplam›flt›r. Ancak kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤unu her zaman bilerek, her iflinde Allah'a yönelmifl (Sad Suresi, 30), O'na karfl› olan boyun e¤ici ve teslimiyetli tavr›n› hayat› boyunca muhafaza etmifltir. Bu kitab› yazmaktaki amac›m›z da, Allah'›n, birçok yönden insanlara üstün k›ld›¤› Hz. Süleyman'› Kuran'da tarif edilen özellikleriyle insanlara tan›tmak, Rabbimizin bu seçkin kulunun örnek ahlak› üzerinde derin derin düflünmektir. Hz. Süleyman'dan bahseden ayetler ö¤üt almak amac›yla incelendi¤inde, her birinin günümüze de ›fl›k tutan pek çok önemli ö¤üt ve dersler tafl›d›¤› görülecektir. Bu kitab›n yaz›lmas›ndaki bir di¤er amaç ise, söz konusu k›ssan›n birçok yönüyle ahir zamana bak›yor olmas›d›r. Bilindi¤i gibi ahir zaman, k›yamete yak›n bir vakitte Kuran ahlak›n›n tüm dünya üzerinde hakim olaca¤› ve insanlar aras›nda yayg›n olarak yaflanaca¤› bir dönemdir. Geçmifl dönemlerde yaflanan ahlaks›zl›klar, bask›lar, zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kal-

11

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...