Page 1

Разкажи своето приключение СЕПТЕМВРИ 2012

SAMSUNG Galaxy Y S5360

1

50* лв.


Çàïî÷íè ñ äîáúð ïëàí

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒÍÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

GLOBUL UNIVERSE

GLOBUL UNIVERSE Âêëþ÷åíè ìèíóòè çà ðàçãîâîðè êúì âñè÷êè íàöèîíàëíè ìîáèëíè è ôèêñèðàíè 150 ìðåæè, êúì íîìåðà îò Çîíà 1 è Çîíà 2 çà ìåæäóíàðîäíè ðàçãîâîðè è ðîóìèíã ìèíóòè â Åâðîïåéñêè ñúþç*/ìåñåö** Öåíà çà ðàçãîâîðè êúì âñè÷êè íàöèîíàëíè ìîáèëíè è ôèêñèðàíè ìðåæè ñëåä èç÷åðïâàíåòî íà âêëþ÷åíèòå ìèíóòè/ ìèíóòà Ñòàíäàðòåí ìåñå÷åí àáîíàìåíò

800 ìèíóòè

030 ëâ.

028 ëâ.

026 ëâ.

1290 ëâ.

1990 ëâ.

2490 ëâ.

3990 ëâ.

GLOBUL WEB&TALK

GLOBUL WEB&TALK Âêëþ÷åíè ïðîìîöèîíàëíè* ìèíóòè çà ðàçãîâîðè êúì âñè÷êè íàöèîíàëíè ìîáèëíè è ôèêñèðàíè ìðåæè, êúì íîìåðà îò Çîíà150 1 è Çîíà ìèíóòè 2 çà ìåæäóíàðîäíè ðàçãîâîðè è ðîóìèíã â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç**/íà ìåñåö

Ñòàíäàðòåí ìåñå÷åí àáîíàìåíò

400 ìèíóòè

032 ëâ.

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒÍÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Âêëþ÷åíè Ì íà ìàêñèìàëíà äîñòèæèìà ñêîðîñò/ìåñåö***

300 ìèíóòè

150 ÌÂ 14ëâ. 90

200 ìèíóòè 300 ìèíóòè 500 ìèíóòè 1600 ìèí 200 ÌÂ 19ëâ. 90

300 ÌÂ

24ëâ.

500 ÌÂ

1600 ÌÂ

34ëâ.

90

9990 ëâ.

90

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

GLOBULMAX

GLOBULMAX

Âêëþ÷åíè ìèíóòè çà ðàçãîâîðè êúì íîìåðà îò ìîáèëíàòà ìðåæà íà GLOBUL/ìåñåö

50 ìèíóòè

300 ìèíóòè

Âêëþ÷åíè ìèíóòè çà ðàçãîâîðè êúì íîìåðà îò ôèêñèðàíàòà ìðåæà íà GLOBUL/ìåñåö

100 ìèíóòè

300 ìèíóòè

Âêëþ÷åíè ìèíóòè çà ðàçãîâîðè êúì äðóãè íàöèîíàëíè ìðåæè/ìåñåö

10 ìèíóòè

-

590 ëâ.

990 ëâ.

Ñòàíäàðòåí ìåñå÷åí àáîíàìåíò

Ïðîìîöèîíàëíèòå óñëîâèÿ ñà âàëèäíè äî 31.08.2012 ã. çà íîâè àáîíàòè ïðè ñêëþ÷âàíå íà ñðî÷åí äîãîâîð è íàñòîÿùè àáîíàòè ïðè ïðåìèíàâàíå îò àá Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ çà ïåðèîäà è óñëîâèÿòà íà ïîñî÷åíèòå îôåðòè è àáîíàìåíòíèòå ïðîãðàìè – ñòð. 18, â òúðãîâñêàòà ìðåæà íà GLOBUL è íà w 14


Мечтай с GLOBUL UNIVERSE

SAMSUNG E2600

NOKIA 101

• TFT 65К цвята • персонализиране на две SIM карти • фенерче • microSD до 16GB

UNIVERSE

9

90* лв.

ТВОЯТА ОФЕРТА ЗАСЛУЖАВА ВНИМАНИЕ

лв.

При преминаване от предплатена към абонаментна програма.

NOKIA C2-05 При преминаване от предплатена към абонаментна програма.

• TFT дисплей • 2 МР камера • Java, GPRS • МР3 плейър

4

90*

UNIVERSE

• TFT дисплей, 65 К • micro SD • SMS на български • радио

9

90* лв.

UNIVERSE

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNIVERSE за 39.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNIVERSE ще намерите на стр. 2 и 3. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.

5


SAMSUNG E 1190

Флиртувай

• CSTN дисплей • високоговорител • игри • Li-Ion 800 mAh батерия

с GLOBUL MAX

1

NOKIA 100

1

00* лв.

MAX

SAMSUNG C3010

• TFT 65 К цвята • VGA камера • Bluetooth, радио • microSD

1

00* лв.

MAX

лв.

При преминаване от предплатена към абонаментна програма.

• TFT 65 К цвята • SMS • часовник, радио • Li-Ion 850 mAh

00*

MAX

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL MAX за 9.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL MAX ще намерите на страница 2 и 3. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазваправото да променя цените, според действащият ценоразпис на GLOBUL.

7


90 .

на месе

ц

на месец

11

90

25

лв.

и фон т р ма o ни с 5 Mang си л а о 7. он кци Phone ято ти н ия н у тн о s оф ног indow тема, к зноцве тен м Тези тят с W ата сис несра страхо йто а н о , раб ацион оусещ рфейс т, с ко ие, е н р м е опе втори в инт ис пак движе о и неп крас бен оф емно в k. o и си фт, удо зпробл Facebo е шри тиш б ация с з о раб хрони н и си

лв

ia Nok и яд ята сво с хилdows а и n рав никалнот Wi явай п а Н ia у я л но рав Lum ложени . Уп симал а к e д при etplac он ма коман k е ф r Ma теле ласова съобщ я сво о - с г ишеш . п н лес еш да фираш р мож и да съ ния

ини нач й зва ече пов изпол си да не, рий Отк поделя , за акво се b с за le Hu ение к те ти и ч p Peo ги в те иятели ата си в а р вин ва с п гласо исък. п случ леждай но - в с л г пре визуа а пощ

Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL UNITED с месечен абонамент 49.90 лв. и за лизинг Nokia Lumia 710 - 24 х 11,90 лв. = 285,60 лв., ГПР: 24,72%; Nokia Lumia 800 - 24 х 25,90 лв. = 621,60 лв. Пълна информация в търговската мрежа на GLOBUL и на www.globul.bg


NOKIA X2

Съберете се

• TFT AMOLED дисплей • 5 МР камера • MP3 плейър • FM радио, игри

с GLOBUL UNITED

Galaxy Ace

6

50* лв.

лв.

UNITED

SAMSUNG C3520 La fleur

• TFT дисплей • 1.3МР камера • Java, GPRS • MP3 плейър

1

на месец

UNITED

на месец

• TFT сензорен екран, 16M цвята • 5 МР камера, LED светкавица • OS Android • 800 MHz процесор • microSD до 32 GB

1

00*

на месец

SAMSUNG S5830

50* лв.

UNITED

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNITED за 49.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNITED ще намерите на стр. 2 и 3. Samsung C3520 La fleur ГПР 20.40%; Nokia X2 - ГПР 26,32%. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.

9


с GLOBUL UNITED

• TFT eкранн, 16М цвята • 5 MP камера • процесор на 800 MHz • Android OS • слот за допълнителна карта

UNITED

SONY XPERIA U

UNITED

10

на месец

• LCD сензорен екран, 16М цвята • 5 MP камера • 4 GB вградена памет, 512 MB RAM • Android OS • слот за допълнителна карта

9

на месец

Обещай щастие

LG OPTIMUS L5

О

В НО

6

90* лв.

О

В НО

90* лв.

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNITED за 49.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNITED ще намерите на стр. 2 и 3. SONY XPERIA U - ГПР 25,71%; LG Optimus L5- ГПР 28.37%. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.


Отдай се на сладкодумие с GLOBUL UNITED

NOKIA LUMIA 710

UNITED

11 на месец

• TFT сензорен екран • HD видео заснемане 720р • 5 MP камера • Вградена памет 8GB, 512MB RAM • OS Microsoft Windows Phone 7.5

• AMOLED дисплей • 8 МР камера • Android OS • Двуядрен 1.4GHz процесор

12

UNITED

на месец

SAMSUNG Galaxy S III

33

90* лв.

о в о н 90* лв.

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNITED за 49.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNITED ще намерите на стр. 2 и 3. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.


Вземи повече от мобилния си план с GLOBUL UNITED

SAMSUNG GALAXY ACE 2

NOKIA 500

• PLS TFT сензорен екран, 16 M цвята • 5 MP камера, светкавица • Android OS • 4GB вградена памет • 1GHz processor

90* лв.

UNITED

UNITED

13

90* лв.

NOKIA ASHA 302 • TFT дисплей, 256К • 3.2 MP камера • 100 МВ вградена памет • Wi-Fi, органайзер, игри

UNITED

1

на месец

на месец

5

на месец

• TFT сензорен екран, 16М цвята • 5МР камера • 2 GB вътрешна памет • 1Ghz процесор

00* лв.

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNITED за 49.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNITED ще намерите на стр. 2 и 3. Nokia 500 - ГПР 29,91%; Nokia Asha 302 - ГПР 26.32%; Samsung Galaxy ACE 2 - ГПР 13,90%. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.

13


Добави аксесоар КАЛЪФ Nokia C5-03 Nokia C3-00

Nokia N700 Sony Ericsson Xperia Arc S

9

9

90* лв.

90* лв.

цветен за Smartphone

9

90* лв.

Nokia E52

7

99* лв.

КАЛЪФ

КАЛЪФ

КАЛЪФ

9

9

7

Samsung Galaxy SIII

90* лв.

iPhone 4S Nokia 5530

90* лв.

iPhone 4S Samsung Galaxy Ace

99* лв.


Събери всички

SAMSUNG E1230

с GLOBUL UNITED

• TFT дисплей • фенерче • радио • таймер, хронометър

NOKIA C5 5 МР

1

00*

UNITED

на месец

• TFT дисплей, 16М цвята • 5 МР камера • microSD до 2GB • автофокус, Bluetooth

2

60* лв.

лв.

UNITED

NOKIA C1-01

• TFT дисплей • VGA камера • MMS • 64 МВ вградена памет

9

90*

UNITED

лв.

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNITED за 49.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNITED ще намерите на стр. 2 и 3. Nokia C5 - ГПР 27.35%. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.

15


Добави аксесоар

16


с GLOBUL UNITED

• TFT дисплей • 5 МР камера • Java, GPRS • MP3 плейър

LG Optimus L3 Е400

UNITED

на месец

Общувай с удоволствие

NOKIA Asha 300

0

50* лв.

• TFT сензорен екран, 256 K цвята • 3.15 MP камера • МР3 плейър, microUSB • 1GB вградена памет • microSD до 32GB

лв.

SAMSUNG Galaxy S Advance • AMOLED дисплей • 5 МР камера • Android OS • Двуядрен 1 GHz процесор UNITED

19 на месец

1

на месец

UNITED

50*

90* лв.

* Цена с ДДС, при сключване на 2-годишен договор с програма GLOBUL UNITED за 49.90 лв. на месец. Подробна информация за програми GLOBUL UNITED ще намерите на стр. 2 и 3. Nokia Asha 300 - ГПР 33,33%; LG Optimus L3 E400 - ГПР 24,14%. Пълна информация ще намерите в магазини Global Net Solutions или на www.globalnet.bg. Global Net Solutions си запазва правото да променя цените, според действащия ценоразпис на GLOBUL.

17


На разположение сме в цялата страна София iPhone • бул. Андрей Сахаров бл.74А тел.: 02/975 37 88 • бул. Гоце Делчев 52 тел.: 0899 151 556 iPhone • жк. Овча Купел 1, Търговски център Дайски тел.: 02/956 00 24 iPhone • бул. Мария Луиза 21 тел. 02/981 02 13 • бул. Тодор Александров 132 тел. 02/920 05 92 iPhone • пл. Преображение, ТЦ Илинден, м-н 3 тел.: 089/854 22 33 • бул. Ломско шосе 16 тел.: 02/936 08 14 iPhone • бул. Братя Бъкстон 24 тел.: 02/955 63 00 • жк. Слатина, ул. Теменуга 2А тел. 02/870 03 05 • бул. Гоце Делчев, бл. 22, м-н Г3 тел.: 089/822 22 19 • Общински пазар “Герена” терен 66 тел.: 0897/ 012 237 • ж.к.Люлин 9, ул. Генерал Никола Ганев, до бл.914 тел.: 0897/ 012 235 Аксаково • ул. Георги Петлешев 37А тел: 052/ 76 21 26 Асеновград • ул. Княз Борис I 8 тел.: 0331/63881 iPhone • ул. Трети Март 22 тел.: 0331/63610 Белослав • ул. Кирил и Методий 24 тел: 05112/2054 Ботевград • ул. Цар Освободител 35 Б магазин Кауфланд тел: 0897/01 22 52 Бургас iPhone • бул. Христо Ботев 7 тел.: 056/84 50 79 • кв. Изгрев 147, Пикадили тел.: 056/86 04 27 • кв. Братя Миладинови бл.117 тел. 056/83 21 54 • жк. Меден Рудник, срещу бл. 416 тел. 056/500 660 • ул."Ивайло"26 тел. 056/826 147 • жр. Меден Рудник, зона "Д", сграда No 135, м-н Кауфланд тел. 056/500 436 Варна • ул. Георги Бенковски 64 тел.: 0897 012 175 • Пазар Гюрлата тел.: 052/50 16 41 iPhone • ул. Битоля 1А, магазин Пикадили тел.: 0897 012 176 • бул. Сливница, м-н Пикадили

тел.: 0897 012 177 • жк. Аспарухово, ул. Кирил и Методий 25 тел.: 0897/90 35 97 • бул. Приморски полк II 482, маг. Пикадили тел. 0894 481 033 • бул. Константин и Фружин 420, магазин Пикадили тел.: 0898 508 011 • бул. Чаталджа 22, магазин Пикадили тел.: 0895 005 011 • жк. Владислав Варненчик, бул."3-ти март'' 77, м-н Кауфланд тел.: 0897 012 251 • бул."Владислав Варненчик" №55 тел.: 0878/794022 • бул. Мария Луиза №6 тел.: 0878 794 018 • кв. Аспарухово, бул. Народни будители 2 , ТК Сити център тел.: 0894 288 887 • жк. Виница, ул. Димитър Солунски 2 тел.: 0897 012 249 Велико Търново • ул. Никола Габровски 33 тел.: 0897 012 174 Видин • ул. Пазарска 1, ТЦ Никра, м.1, тел.: 094/60 72 62 Горна Оряховица • ул. Мано Тодоров 7А х. Кауфланд тел.: 0897 012 201 Гоце Делчев • ул. Никола Мандушев 1 тел.: 0751/60638 Добрич • пл. Свобода 2 тел.: 0896 885 993 Долни Чифлик • ул. Тича 18 тел.: 0894 659 192 Дългопол • ул. Георги Димитров 99 тел.: 0897 012 242 Казанлък iPhone • ул. Кирил и Методий 5 тел: 0431/ 65148 • бул. 23 Шипченски пехотен полк 153, х. Кауфланд тел. 0897/ 012 248 Мадан • ул. Републиканска 6 тел.: 0308/2055 Пазарджик • ул.Георги Бенковски 50 тел.: 034/484 955 Панагюрище • ул.20-ти Април1 тел.: 0357/621 49 Перник • ул. Благой Гебрев

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone iPhone iPhone

срещу бл.36 тел.: 0898/54 22 88 • кв. Изток, ул. Лененски проспект 3 тел.: 076/59 22 11 Петрич • ул. България 1 тел.: 0745/6 07 74 Пловдив • ул. Йордан Гавазов 54 тел.: 032/240388 • ул. Иван Вазов 84 тел: 032/62 85 93 • Централна гара, Подлеза, м-н 25-26 тел: 032/393 309 • бул. Стефан Стамболов 50 тел.: 032/672829 • ул. Димитър Талев, м-н 12 тел: 032/39 99 39, 0893/480 666 Поморие • ул. Княз Борис I 62 тел: 0596/59 0 96 Провадия • ул. Цар Освободител 34 тел: 089 247 4346, 0518/592 98 Разград • бул. Априлско Въстание 3А, х. Кауфланд тел.: 0897 012 200 Русе • ул. Олимпи Панов 14 тел: 082/870 890 Сандански • ул. Малашевска 1 тел.: 0746/30069 Силистра • ул. Н.Й.Вапцаров 8, магазин Кауфланд тел.: 0897 012 240 Сливен • бул. Цар Симеон 2 тел.: 044/634434 Стамболийски • ул. Антим I 5 тел: 0339/625 13 Стара Загора • ул. Св. Княз Борис I 108 тел.: 042/60 36 60 • бул. Патриарх Евтимий 81 тел: 042/65 09 96 • бул. Цар Симеон Велики 55 тел.: 042/24 00 68 Суворово • ул. Драган Стоянов 2 тел.: 0892 473 074 Тервел • ул. Кирил и Методий 3 тел.: 05751/3160 Шумен • ул. Странджа 21, ТК СБА тел.: 0896 770 403 • бул.Велики Преслав 28, ТК Сити център тел.: 0893 483 112

стр. 2 и 3. GLOBUL UNIVERSE: *Броят на минутите, които могат да бъдат използвани в роуминг в Европейския съюз и за международни разговори към номера от международна Зона 2, е до 15, 30, 40 и 80 от всички включени в пакета минути, съответно за програми GLOBUL Universe със стандартен месечен абонамент 12.90 лв., 19.90 лв., 24.90 лв., 39.90 лв. Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейския съюз за всяка от абонаментните програми GLOBUL Universe, e валиден за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави – членки на Европейския съюз. За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейския съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури на GLOBUL. ** Броят на минутите за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, които се получават при сключване на безсрочен договор е 120, 250, 350 и 700 минути (минутите не могат да бъдат използвани за международни разговори към номера от международна Зона1 и Зона2, както и в роуминг в Европейски съюз), съответно за програми GLOBUL Universe с цена на стандартен месечен абонамент 12.90 лв., 19.90 лв., 24.90 лв., 39.90 лв. Предложението за сключване на безсрочен договор с програми GLOBUL Universe е в сила до 15.09.2012 г. GLOBUL WEB &TALK: *Броят на стандартните минути, съответно за програми GLOBUL Web&Talk с цена на стандартен месечен абонамент 14.90 лв., 19.90 лв., 24.90 лв., 34.90 лв. и 99.90 лв., е 100, 125, 250, 400 и 1200. Промоционалната оферта важи при подписване на 1- и 2-годишни договори. Промоционалните минути са валидни за целия срок на договора при подписване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта, при условията за смяна на абонаментна програма, както и при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по програма ЗАЕДНО. Промоцията е валидна до 30.09.2012. г. **Броят на минутите, които могат да бъдат използвани в роуминг в Европейския съюз и за международни разговори към номера от международна Зона 2, е до 15, 20, 30, 50 и 160 от всички включени в пакета минути, съответно за програми GLOBUL Web&Talk с цена на стандартен месечен абонамент 14.90 лв., 19.90 лв., 24.90 лв., 34.90 лв. и 99.90 лв. Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейския съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL Web&Talk, са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави – членки на Европейския съюз. За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейския съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури на GLOBUL. ***След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта. Genеration GLOBUL: *Номерът в група За приятели на програми Generation GLOBUL може да бъде от всички национални мобилни и фиксирани мрежи или номера от международна Зона 1.**Включените мегабайти за абонаментни програми Generation GLOBUL на максимална скорост са 100. След изчерпване на мегабайтите на максимална скорост трафикът ще бъде със скорост до 128 kbps. Посочените условия са промоционални и са валидни за нови и настоящи абонати при подписване на нов 2-годишен договор до 30.09.2012 г. Абонаментни програми Generation GLOBUL са предназначени за абонати – физически лица, на възраст от 14 до 24 години. GLOBUL UNITED: *След изчерпване на количеството мегабайти ( MB) на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 128 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта. **Безплатно е ползването на сайта за абонати на програма GLOBUL UNITED, през точка за достъп APN globul. За всички останали потребители на GLOBUL – ползването на страницата е възможно през точка за достъп APN globul след абониране за услугата, месечен абонамент 4.50 лв. с ДДС. Пълна информация на мобилната страница www.http://manutd.globul.bg. ***Промоционалният месечен абонамент важи до 30.09.2012 г. за всички нови и настоящи абонати при подписване на нов 2-годишен договор за мобилни услуги за нова SIM карта по абонаментна програма GLOBUL UNITED и се предоставя за период от 2 месеца – първия месец от първата година и първия месец от втората година от срока на договора, съответно Допълнителното споразумение по програма ЗАЕДНО, респ. срока по заявлението за смяна на програма при преминаване от абонаментна програма GLOBUL Smart с месечен абонамент 5 лв.

18


НАСЛАДИ СЕ НА ВСИЧКО, КОЕТО ПРЕДЛАГА ТВОЯТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Търси знака в търговските ни обекти в цялата страна за сервиз на твоя мобилен телефон. Намери ни във facebook и играй за Samsung Galaxy Y S5360 и много други мобилни телефони.


09.2012  

catalog GNS 09.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you