Page 1

Di s t r i bui dorAut or i z a do

BOMBAHI DRÁUL I C AMANUAL/ PORC AHI DRÁUL I C A

P a r amo n t a g e md er o l a me n t o sc o mf u r oc ô n i c o , r e c o me n d a s eou s od ep o r c a seb o mb a sh i d r á u l i c a s . A Gl o b a lE r at r a zoc o n j u n t od aNT NS NR,p a r af a c i l i t a r e s t ep r o c e s s oc o mar e d u ç ã od o se s f o r ç o sma n u a i s , d o t e mp od emo n t a g e m ea u me n t a n d oap r e c i s ã od o p r o c e s s o . Asp o r c a sh i d r á u l i c a sc o mp o r t a me i x o sd e5 0 mm a 1 0 0 0 mm d ed i â me t r o , s e r v i n d oàg r a n d ema i o r i ad a s a p l i c a ç õ e s , p o s s u e mc o n e x ã od ea c o p l a me n t or á p i d o , t r a t a me n t oc o n t r ac o r r o s ã o , d u a sp o n t a sd ec o n e x ã o h i d r á u l i c a ,c o mv e d a ç ã og a r a n t i d ap o rf r e s a g e m,e o u t r a sc a r a c t e r í s t i c a sq u ea s s e g u r a m aq u a l i d a d ed a mo n t a g e m. Di s p o n i b i l i z a mo st a mb é m ab o mb a ma n u a ld a NT NS NR, l e v e , c o mp a c t aec a p a zd ee x e r c e r7 0 0b a r s d ep r e s s ã o , a d a p t á v e i st a n t op a r aoe n c a i x ed a sp o r c a s h i d r á u l i c a s , c o mood emo n t a g e med e s mo n t a g e md e r o l a me n t o ss e mp o r c a s( s o b r ef i l med eó l e o ) . Ab o mb ah i d r á u l i c ama n u a lf o id e s e n v o l v i d ap a r a g a r a n t i ra l t oc o n t r o l eef a c i l i d a d en as u ao p e r a ç ã o , c o mh a s t e sf l e x í v e i s , c o n e x ã od ea c o p l a me n t or á p i d oe ma n ô me t r op a r ame d i rp r e s s ã oee v i t a rs o b r e c a r g a .

Gl oba l E r aI nt er na t i ona l E x por t a ç ã oeI mpor t a ç ã oL t da . f one:+ 55113333. 1010|f a x :+ 55113338. 0098|i nf o@g l oba l e r a . c om. br|www. g l oba l er a . c om. br Admi ni s t r a ç ã o:RuadaGr a ç a , 856-1ºa nda r-01125000-BomRe t i r o Cent r oL og í s t i c o:RuaNe wt onPr a do, 247–01127000-BomRe t i r o S ã oPa ul o-S P–Br a s i l

Folder - NTN-SNR - Bomba Hidráulica  

Folder - NTN-SNR - Bomba Hidráulica