Page 1

Elektrické zařízení RAPIDA 75

2008_3_CS RAPIDA 75 KBA-Grafitec s.r.o. Opočenská 83, 518 19 Dobruška, telefon 00420-494 672 371, FAX 00420-494 622 460 e-mail: office@kba-grafitec.cz, Internet: http://www.kba-grafitec.cz ©KBA-Grafitec s.r.o. Ident. číslo: 2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

1

Obsah

2.

Úvod ...................................................................................................................................... 5

3.

Funkční popis elektrického zařízení .................................................................................. 6

4.

Seřízení elektrických přístrojů ......................................................................................... 46

5.

Montáž pomocných zařízení na stroj ............................................................................... 59

6.

Seznam průvodní technické dokumentace elektro, dodávané se strojem .................. 60

7.

Seznam vyobrazení ........................................................................................................... 61

8.

Příloha ................................................................................................................................ 62

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

3


Rapida 75

2.

Úvod

2.1.1

Obecné informace

Elektrické zařízení

Předkládáme Vám publikaci, která obsahuje informace potřebné pro údržbu, seřízení a jednoduché opravy elektrické instalace strojů Rapida 75. Je určena především pro mechaniky elektro pověřené údržbou a opravami strojů. Vzhledem ke složitosti zařízení nepředpokládáme, že by osoba bez elektrotechnické kvalifikace porozuměla všem částem návodu a byla schopná provádět všechny práce, které jsou v návodu popsány. Přesto doporučujeme, aby s návodem pracovala i obsluha stroje a pracovníci mechanické údržby, protože s jeho pomocí sami zvládnou část údržby, většinu seřízení a některé opravy. UPOZORNĚNÍ Aby Vám byl návod užitečný, neodkládejte jeho přečtení až na dobu, kdy budete potřebovat stroj opravit. Přečtěte si jej už při instalaci stroje, abyste se mohli s případnými dotazy obrátit na pracovníky dodavatele. Snažte se pochopit co nejvíce vzájemných souvislostí a na konec návodu si doplňte odkazy na údaje, které jsou pro Vás důležité. Po čase si návod přečtěte znovu, protože s přibývající praxí na stroji v něm objevíte nové informace, které Vám při prvním přečtení unikly. Pro stroj v základním provedení stačí tento návod a dokumentace uvedená v kapitole 6, která je se strojem vždy dodána. Jestliže jste objednali nějaké doplňkové vybavení, které obsahuje elektrické zařízení, ve vlastním zájmu si zkontrolujte, že jste obdrželi také návod k tomuto zařízení. Pro úspěšnou práci je zapotřebí mít všechnu dokumentaci pohromadě a dostupnou. Věříme, že Vám návod bude užitečným pomocníkem při práci s Vaším strojem a přispěje k jeho dlouhodobému spolehlivému provozu.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

5


Rapida 75

3.

Elektrické zařízení

Funkční popis elektrického zařízení Obecné informace Nezbytnou součástí dokumentace stroje je obvodové schéma stroje. Toto schéma je dodáváno ve dvou vyhotoveních pro každý stroj. Číslo schéma je uvedeno na štítku stroje, v dokumentaci rozvaděče a v kapitole 6 tohoto návodu. Schéma obracecího zařízení 31802896 (je-li jím stroj vybaven) se dodává zvlášť. Všeobecné informace o schéma : Schéma je nakresleno v souladu s IEC 204–2: 1993. Schématické značky odpovídají IEC 617. Elektrické předměty jsou označeny podle čl. 7.2 IEC 750. Označení barev ve schéma odpovídá IEC 757. Odkazy Určují vzájemné propojení vodičů nakreslených na různých listech schéma a souvislost prvků patřících stejnému přístroji, avšak nakreslených rozloženě (např. cívka stykače, hlavní kontakty a pomocné kontakty). Odkaz je tvořen dvěma čísly oddělenými lomítkem. Číslo před lomítkem je číslo listu schéma, za lomítkem je číslo orientačního pole na tomto listu. Jedná-li se o odkaz na stejný list, číslo listu a lomítko není uvedeno. Pomlčka místo odkazu znamená, že vodič už na žádném dalším listu nepokračuje. Označení elektrických předmětů Pro zjednodušení dokumentace je pro rozlišení předmětů na tiskových jednotkách použita metoda popsaná v čl. 7.2 IEC 750. Tato metoda umožňuje použít shodnou identifikaci předmětu (blok 3) na stroji vícekrát, jestliže se stejný předmět opakuje na různých místech. Pro úplné označení takového předmětu se pak identifikace předmětu kombinuje s označením umístění předmětu (blok 2). Příklad: na každé tiskové jednotce stroje se opakuje díl řídícího systému označený A58. V obvodovém schéma je tento díl nakreslen jen jednou pod označením A58. Chcete-li z nějakého důvodu identifikovat díl A58 umístěný na 2. tiskové jednotce, použijete označení +2-A58. Předznamenání + znamená umístění předmětu (2. tisková jednotka) a předznamenání - znamená identifikaci předmětu. Uvedený způsob označení elektrických předmětů není použit pro celý stroj, ale jen pro předměty umístěné na tiskových jednotkách. Řídící systém stroje Řídící systém stroje má více ústředních procesorových jednotek (dále jen CPU), které navzájem komunikují po sběrnici CAN. Většina tlačítek (ovladačů) a indikačních prvků (sdělovačů) na ovládacích panelech není připojena na vstupní a výstupní moduly řídícího systému, ale je obsluhována mikropočítači připojenými rovněž na sběrnici CAN. To samé platí o volitelném pomocném zařízení, jako je sušič atd. Vstupní a výstupní signály řídícího systému (dále jen ŘS) jsou ve schéma označeny symboly, které mají význam podle obrázku. Moduly se 16 vstupy nebo výstupy mají pro indikaci jejich stavu vždy jen 8 světelných diod. K přepínání indikace mezi první a druhou osmicí slouží tlačítko S.

6

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

1

2

6

3

1 2 3 4 5 6

4

5

Díl A59 řídícího systému Konektor X1 na A59 Pořadové číslo vstupu Označení indikační LED První osmice Druhá osmice

V následujícím textu jsou abecedně seřazeny prvky obvodového schéma stroje. Za označením prvku (např. A3) následuje informace, na kterém listu obvodového schéma stroje je prvek nakreslen (např. list 10). Jde-li o prvek obracecího zařízení, je uvedeno číslo schéma 31802896, které se dodává jen ke strojům s obracečkou. Dále je uvedeno číslo obrázku v tomto návodu, na kterém lze dotyčný prvek najít (např. obr. 20). U některých prvků následuje také vysvětlení, k čemu a jak slouží. A3 list 10 Ústřední procesorová jednotka řídícího systému.

obr. 22

A5 list 7, 35, 59 Digitální vstupní modul řídícího systému.

obr. 22.

A7 list 16, 20, 23, 52 Rychlý digitální vstupní modul řídícího systému.

obr. 22

A8 Smíšený modul řídícího systému.

obr. 22

list 7 14, 20, 22, 24, 31, 32, 33, 34 39

A9 list 15, 21, 23, 29, 31, 41 obr. 22 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému. Digitální výstupy tohoto modulu (list 29 schéma) ovládají pohyb stolu nakladače a vykladače. Nejsou napájeny napětím 24 V přímo, ale přes rozpínací kontakty tlačítek nouzového zastavení. Uvedené zapojení je součást opatření k zajištění bezpečnosti obsluhy. A11

list 7, 14, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 22

7


Rapida 75

Elektrické zařízení

A12 list 7, 14, 30, 35, 40 Reléový výstupní modul řídícího systému.

obr. 22

A17 list 10 CAN rozšiřující jednotka řídícího systému.

obr. 22

A18 list 23, 30, 32, 39 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému.

obr. 22

A20 Panel nakladače.

list 25, 26, 27

obr. 1

A21 Panel stohu nakladače.

list 27, 28

obr. 1

A24 Modem dálkové diagnostiky.

list 10

obr. 25

A25 list 20, 39 obr. 25 Zdroj 90 V pro elektromagnet blokování předchytače. Jeho hlavní částí je transformátor s usměrňovačem, ze kterého se nabíjí kondenzátor na napětí 90 – 100 V. Nabitý kondenzátor signalizuje zelená světelná dioda. Přivedením ovládacího napětí na vstup 2 zdroje sepne statické relé, přes které se kondenzátor vybije do výstupu 5. Takto vytvořený proudový náraz způsobí zkrácení doby přítahu elektromagnetu pro blokování předchytače. Modul A25 obsahuje také odpory pro měření proudu chladicích ventilátorů rozvaděče s diodami omezujícími přepětí při zkratu ventilátorů. A26 list 9 obr. 25 Modul kontroly sekundárního napětí transformátoru T6 řídícím systémem. Při ztrátě napětí na vstupu I29 je hlášena závada na displeji nakladače. A27 list 17 Modul pro nepřerušené napájení malým napětím.

obr. 25

A28 list 7, 14, 15, 40 obr. 25 Bezpečnostní modul ovládá frekvenční měnič pohonu (svorky 13 – 14), brzdu stroje Y6 (svorky 23 – 24, stykač K111) a sušič (svorky 33 – 34). Je zapojen tak, aby frekvenční měnič byl bezpečně vypnut a brzda zabržděna, má-li stroj závadu ohrožující bezpečnost obsluhy. Uvedená funkce bezpečnostního modulu je zajištěna i při poruše ŘS stroje nebo závadě jeho programu. Bezpečnostní modul může sepnout svá výstupní relé CH1 a CH2, jsou-li jedna po druhé splněny všechny následující podmínky: • je souvislý řetěz rozpínacích kontaktů tlačítek nouzového zastavení stroje. V tom případě se napětí 24 V dostane na svorku K6:14 a na vstup I23 řídícího systému. • je souvislý řetěz rozpínacích kontaktů koncových spínačů krytů a kyvných zábran. V tom případě se napětí 24 V dostane na svorku S12 bezpečnostního modulu a na cívku relé K6. Přes spínací kontakt relé K6 se napětí 24 V dostane na svorku S52 bezpečnostního modulu a na vstup I49 řídícího systému. Řídící systém stroje spolupracuje při ovládání bezpečnostního modulu následujícím způsobem: • kontroluje, zda nepřichází signál od spínacího kontaktu některého tlačítka nouzového zastavení nebo koncového spínače zařazeného do série se vstupem S12 bezpečnostního modulu. Když ano, jedná se o překážku zapnutí stroje. Obsluha se může informovat na dotykovém panelu vykladače o podrobnostech. • při aktivním vstupu I49 zapne výstup O44. Je-li v té době mikrospínač S3 brzdy pohonu stroje v poloze zabržděno, stykač K111 vypnut a frekvenční měnič pohonu také vypnut, měl by bezpečnostní modul zapnout svá relé CH1 a CH2. Řídící systém pozná, zda

8

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

k tomu došlo, podle stavu svého vstupu I29. Při ovládání bezpečnostního modulu mohou nastat některé potíže. Jejich druh se pozná podle hlášení zobrazeného na informačním displeji nakladače: Neznámá závada brání zapnutí pohonu Význam hlášení: řídící systém stroje nemá informaci o žádné překážce zapnutí stroje (tlačítko nouzového zastavení nebo koncový spínač), a přesto není aktivní jeho vstup I49. V tom případě je třeba zkontrolovat celý obvod, který začíná dutinkou 1 konektoru X48 a končí svorkou S52 bezpečnostního modulu (list 14 schéma). Bezpečnostní modul A28 nelze zapnout Význam hlášení: řídící systém má aktivní vstup I49, ale po zapnutí výstupu O44 nezjistí podle vstupu I29, že také bezpečnostní modul zapnul. Při hledání příčiny postupujte takto: 1. Zkontrolujte, že na obou svorkách S12 a S52 bezpečnostního modulu je napětí. Když ne, najděte místo přerušení měřením na stroji s pomocí obvodového schéma. 2. Zkontrolujte, že bezpečnostní modul je napájen (signálka POWER na modulu, svorky A1 a A2). 3. Stiskněte některé z tlačítek nouzového zastavení. Zkontrolujte, že po uvolnění tlačítka se napětí 24 V dostane přes mikrospínač S3, stykač K111, frekvenční měnič A40 a reléový výstup O44 řídícího systému na svorku S34 bezpečnostního modulu. Po nalezení a odstranění závady je zapotřebí stisknout a uvolnit některé tlačítko nouzového zastavení, protože bezpečnostní modul nestartuje automaticky. A30 list 22 Optický oddělovací člen čidla přítomnosti archu na předchytači.

obr. 25

A40 list 7 10, 14 obr. 25 Frekvenční měnič pohonu stroje se ovládá logickými vstupy E1 a E2 a vstupem blokování regulátoru (CINH) podle následující tabulky:

Pracovní režim

Logický vstup

Vstup CINH

E1

E2

pohon v klidu

x

x

0

tipování sníženou rychlostí

0

0

1

tipování obvyklou rychlostí

1

0

1

průchod archů nebo tisk

1

1

1

Při ztrátě napětí na svorce X3.1:34 měniče je pohon stroje chráněn před nechtěným rozběhem. Tato funkce frekvenčního měniče nahrazuje hlavní stykač a využívá se pro bezpečné vypnutí pohonu např. při stlačení tlačítka nouzového zastavení stroje. • Logický vstup E1 (obvyklá rychlost tipování) je ovládán sériovou kombinací kontaktů relé. Bez napětí 24 V na tomto vstupu se stroj točí nejvýše pomalými tipovacími otáčkami. Přitom je obvodová rychlost válců jen 1 m/min. Tak je zajištěna bezpečnost obsluhy, když je při tipování otevřen kryt, pod kterým nejsou sbíhavá místa chráněna kyvnými zábranami. • Logický vstup E2 (netipování) je ovládán sériovou kombinací kontaktů, která začíná na dutince 4 zásuvky X49 rozvaděče (list 14 schéma), pokračuje přes relé pro tipování (K56) a relé pro mytí pří plíživém chodu (K57) na každé tiskové jednotce stroje a končí

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

9


Rapida 75

Elektrické zařízení

v rozvaděči reléovým výstupem O42 řídícího systému. Logický vstup E2 musí být aktivní, aby se stroj mohl točit vyššími než tipovacími otáčkami. Bezpečnost obsluhy v tomto případě zajišťují kryty chráněné koncovými spínači. Zvláštní konstrukce bezpečnostních relé K56 a K57 zaručuje, že žádné koncové spínače nejsou přemostěny kontaktem H – E ani G – E. Kdyby totiž došlo ke svaření některého z těchto kontaktů, nemůže být sepnut odpovídající klidový kontakt F – J. Vstup blokování regulátoru (CINH – Controller Inhibit) je ovládán výstupem modulu A11 řídícího systému. Smysl otáčení pohonu při tipování a rychlost pohonu při tisku se ovládá povely vysílanými po sběrnici CAN.

A53 list 46 Ústřední procesorová jednotka řídícího systému.

obr. 18, 19

A54 list 44 obr. 18, 19 Modul rozhraní CAN řídícího systému (jen na strojích s šesti a vice jednotkami). A56 list 53, 55 Digitální výstupní modul řídícího systému.

obr. 18, 19

A57 list 43, 52, 58 Rychlý digitální vstupní modul řídícího systému.

obr. 18, 19

A58 list 14, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 59 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému.

obr. 18, 19

A59 list 56 obr. 18 Modul řídícího systému pro ovládání motorků dálkového nastavení polohy formového válce (registru). A60 list 57 obr. 18, 19 Modul řídícího systému pro ovládání motorků dálkového nastavení tiskového tlaku. A61 list 43, 54, 58 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému.

obr. 18

A66, A67, A68, A69 list 57 obr. 18, 19 Optický oddělovací člen inkrementálního snímače motorku dálkového nastavení tiskového tlaku.¨ A70 list 43 obr. 18, 19 Hlídač výšky hladiny vlhčicího roztoku nebo laku. Při dostatku vlhčicího roztoku nebo laku je elektroda ve vaničce bezpotahového vlhčení ponořená a na hlídači svítí zelená LED (výstup aktivní). A71 list 45, 50 Panel 1 tiskové nebo lakovací jednotky na obsluhové straně.

obr. 2, 3, 4

A74 list 44 Panel 2 tiskové nebo lakovací jednotky na obsluhové straně.

obr. 2, 3, 4

A75 list 45, 51 Panel 1 tiskové nebo lakovací jednotky na neobsluhové straně.

obr. 2, 3, 4

A76 list 46 obr. 18 Frekvenční měnič pro pohon vlhčení se ovládá povely vysílanými po sběrnici CAN. Je blokován (nesvítí zelená LED), není-li na svorce X3:28 napětí alespoň 12 V. Na svorkovnici X2.2 měniče je připojen teplotní spínač motoru M76 (normálně sepnut). Po rozpojení svorek T1 a T2 se

10

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

přeruší produkce a zobrazí se informace na dotykovém panelu. A79 list 60 Panel 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. A80 list 58 Pohon dálkového nastavení digitálního soutisku (cocking).

obr. 4 obr. 2, 3

A101, A103 list 3 obr. 24 Zařízení (softstartér) pro rozběh kompresoru bez proudového nárazu (jen na zvláštní objednávku) A108 list 4 obr. 24 Zařízení (softstartér) pro rozběh kompresoru bez proudového nárazu (jen na zvláštní objednávku) A702 Panel vykladače.

list 11, 37, 38

obr. 5, 6

A703 list 12 CAN rozšiřující jednotka řídícího systému.

obr. 21

A708 list 17, 18, 31 33, 34, 36, 40, 42 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému.

obr. 21

A709 list 28 obr. 21 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému (jen u stroje s obracecím zařízením). A714 list 8, 11 Rozhraní CAN dotykového panelu vykladače.

obr. 5, 6

A715 Dotykový panel vykladače.

list 11

obr. 5, 6

A716, A717, A718 Frekvenční měnič pro dmychadlo.

list 5, 13

obr. 20

A719 list 5, 13 Frekvenční měnič pro motor brzdy archů.

obr. 20

A728 list 35 Vyhodnocovací modul bezpečnostní světelné zábrany vykladače.

obr. 21

A729 list 33 Optický oddělovací člen kapacitního čidla výšky stohu vykladače.

obr. 21

A730 list 33 obr. 21 Optický oddělovací člen kapacitního čidla nonstop vykladače (jen na zvláštní objednávku). A828 31802896: list 10 obr. 17 Bezpečnostní modul vypíná napájení motorů obracecího zařízení při stisknutí některého z tlačítek nouzového zastavení. Uvedená funkce bezpečnostního modulu je zajištěna i při poruše ŘS stroje nebo závadě jeho programu.

2008_3_CS

A853 31802896: list 1 Ústřední procesorová jednotka řídícího systému.

obr. 17

A857 31802896: list 1, 2 Rychlý digitální vstupní modul řídícího systému.

obr. 17

©KBA-Grafitec s.r.o.

11


Rapida 75

Elektrické zařízení

A858 31802896: list 2, 3, 4, 5, 6, 10 Digitální vstupní a výstupní modul řídícího systému.

obr. 17

A859 31802896: list 2, 3, 9 obr. 17 Modul řídícího systému pro ovládání motorů M804 (odkrývání vačky chytačů sk. 52) a M805 (spojka obracečky). A860 31802896: list 2, 7 obr. 17 Modul řídícího systému pro ovládání motorů M802 (nastavení přední části stroje podle formátu archu) a M803 (odkrývání vačky válce sk. 52). A861 31802896: list 8 obr. 17 Modul řídícího systému pro ovládání motorů M800 (přetáčení vačky předních chytačů sk. 52) a M801 (přestavení formátu archu na válci sk. 52). A866 – A869 31802896: list 8 Optický oddělovací člen inkrementálního snímače.

obr. 17

A870 Blok tlumivek.

obr. 17

31802896: list 7, 8, 9

B1 list 32 Induktivní čidlo elektromechanické kontroly dvojarchu (jen na zvláštní objednávku).

obr. 1

B2 list 32 Vysílač elektronické kontroly dvojarchu.

obr. 1

B3 list 32 obr. 1 Přijímač elektronické kontroly dvojarchu s vyhodnocovacím obvodem. Kromě napájení má ovládací vstup pro zabránění měření a dvoustavový výstup. Když je vstup zabránění měření aktivní (24 V z výstupu ŘS), je výstupní signál přijímače stále sepnut. Na dobu, kdy se požaduje kontrola dvojarchu (úhel kontroly dvojarchu), řídící systém vypne signál zabránění měření a přijímač elektronické kontroly dvojarchu kontroluje, zda mezi ním a vysílačem leží dvojarch. Pokud ne, zůstane výstup přijímače sepnut. Jinak výstup vypne a řídící systém stroje zabrání vstupu dvojitého archu do stroje. Přijímač elektronické kontroly dvojarchu má blízko kabelového vývodu dvoubarevnou LED. Zelené světlo signalizuje přítomnost napájecího napětí. Červené světlo signalizuje dvojarch (výstup elektronické kontroly dvojarchu vypnut). Zkouška funkce elektronické kontroly dvojarchu: Při vypnutém pohonu stroje je možné zkontrolovat, zda elektronická kontrola dvojarchu správně rozlišuje. Postup je následující: 1. Odstranit signál zabránění měření najetím stroje do polohy, ve které je neaktivní výstup O15 řídícího systému. 2. Vložit zkušební arch nebo dvojarch mezi vysílač a přijímač a sledovat výstupní signál elektronické kontroly dvojarchu. Protože na červenou LED na přijímači je špatně vidět, je pohodlnější sledovat stav odpovídajícího vstupu řídícího systému. Jedná se o vstup I48 – čtvrtý vstup z druhé osmice vstupů na dílu A11 (list 32). Ke kontrole jeho stavu musí být tlačítkem zvolena indikace druhé osmice (LED u symbolu S#+1 musí svítit). 3. Žádný nebo jeden arch je signalizován aktivním vstupem I48 řídícího systému, dvojarch je signalizován neaktivním vstupem. 4. Je-li jednoduchý arch rozpoznán nesprávně jako dvojarch, může být na vině buď nevhodný druh papíru (viz následující poznámku), nebo příliš velká nesouosost přijímače a vysílače. Poznámka: elektronická kontrola dvojarchu má pracovat s papírem o plošné hmotnosti od 20 g/m2 do 600 g/m2 a s fólií do tloušťky 0,4 mm. Správná funkce není zaručena při použití

12

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

materiálu s vnitřními dutinami, například recyklovaného papíru. B4 Čidlo botky nakládací hlavy.

list 20

obr. 1

B5 list 21 Čidlo přítomnosti archu mezi bočními náložkami.

obr. 1

B6 list 22 Čidlo přítomnosti archu na předchytači.

obr. 2

B7 list 21 Čidlo přítomnosti archu na dopravníku.

obr. 1

B8, B9 list 22 Čidlo pro kontrolu funkce boční náložky.

obr. 1

B15, B16 list 23 Hladinový snímač v zásobní nádobě myčky (B15 – čistič, B16 – voda). B17 Tlakový spínač vzduchotechniky.

list 21

obr. 1

B18, B19 list 21 obr. 1 Čidlo naložení archu vestavěné v čelní náložce. Pracuje na principu přerušení dráhy světla archem papíru. Je dvoukanálové, takže obsluha může volit mezi dvěmi stupni citlivosti na křivý arch: 1 mm (žlutý vodič) a 2 mm (bílý vodič). B20 Čidlo pro ochranu nakládací hlavy.

list 20

obr. 1

B52 list 43 obr. 2 Inkrementální snímač úhlu natočení stroje s dvojčinným (push-pull, Gegentakt) výstupem. Signály A, B dávají 360 impulsů na otáčku a jsou fázově posunuté, což umožňuje rozlišit smysl otáčení. Signál Z je aktivní v úhlu stroje 0° ± 0,5°. B55 list 52 obr. 2, 3, 4 Snímač ztráty archu se skládá z vlastního čidla a z odrazky mezi chytači tlakového válce. Je-li na válci správně zachycený arch, zakrývá jeho přední okraj odrazku a čidlo dává výstupní signál. Dojde-li ke ztrátě archu, chybějící napětí od čidla na vstupu I14 řídícího systému způsobí přerušení produkce. B56, B57 list 53 obr. 2, 3 Vazební člen pro bezkontaktní přenos signálu od mikrospínače hlídání mycí tkaniny. Zajišťuje napájení a zároveň sledování stavu mikrospínače na induktivním principu. Mikrospínač je při dostatku mycí tkaniny sepnut. Červená LED na přijímači vazebního členu (namontován na bočnici stroje) signalizuje, že vysílač je v dosahu. B74 list 56 obr. 2, 3 Inkrementální snímač motorku dálkového ovládání polohy formového válce v příčném (axiálním) směru. B75 list 56 obr. 2, 3 Inkrementální snímač motorku dálkového ovládání polohy formového válce v podélném (radiálním) směru. B78 list 57 obr. 2, 3, 4 Inkrementální snímač motorku dálkového nastavení tiskového tlaku na obsluhové straně.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

13


Rapida 75

Elektrické zařízení

B79 list 57 obr. 2, 3, 4 Inkrementální snímač motorku dálkového nastavení tiskového tlaku na neobsluhové straně. B80 list 58 Čidlo omezující pohyb pohonu diagonálního soutisku (cocking) ve směru ven.

obr. 3

B81 list 58 Čidlo omezující pohyb pohonu diagonálního soutisku (cocking) ve směru dovnitř.

obr. 3

B700 list 33 obr. 5, 6 Kapacitní čidlo výšky stohu vykladače. Jeho výstupní tranzistor je sepnut, navrství-li se před ním stoh papíru. B701 list 33 Kapacitní čidlo nonstop vykladače (jen na zvláštní objednávku).

obr. 5, 6

B704 list 33 obr. 5, 6 Induktivní čidlo nonstop vykladače, které kontroluje zasunutí pomocného stolu vykladače (jen na zvláštní objednávku.

14

B705 list 35 Přijímač horního paprsku bezpečnostní světelné zábrany vykladače.

obr. 5, 6

B706 list 35 Vysílač horního paprsku bezpečnostní světelné zábrany vykladače.

obr. 5, 6

B707 list 35 Přijímač dolního paprsku bezpečnostní světelné zábrany vykladače.

obr. 5, 6

B708 list 35 Vysílač dolního paprsku bezpečnostní světelné zábrany vykladače.

obr. 5, 6

B728 list 35 Čidlo pro kontrolu zasunutí nonstop vykladače.

obr. 5, 6

B791 list 41 Čidlo kontroly poprašování (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

B800 31802896: list 8 Inkrementální snímač motoru přetáčení vačky předních chytačů.

obr. 7

B801 31802896: list 8 Inkrementální snímač přestavení formátu archu na válci sk. 52.

obr. 7

B802 31802896: list 7 Inkrementální snímač motoru nastavení přední části stroje podle formátu archu.

obr. 7

B803 31802896: list 2 Čidlo přestavení vačky válce sk. 53 na tisk bez obracení.

obr. 7

B804 31802896: list 2 Čidlo přestavení vačky válce sk. 53 na tisk s obracením.

obr. 7

B805 31802896: list 7 Čidlo nastavení stroje na tisk bez obracení.

obr. 7

B806 31802896: list 2 Čidlo odkrývání vačky válce sk. 53 – maximální poloha.

obr. 7

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

B807 31802896: list 2 Čidlo odkrývání vačky válce sk. 53 – minimální poloha.

obr. 7

B808 Čidlo vačky válce sk. 52 – odkrytí.

31802896: list 2

obr. 7

B809 Čidlo vačky válce sk. 52 – zakrytí.

31802896: list 2

obr. 7

B810 31802896: list 8 Čidlo krajní polohy přetáčení vačky předních chytačů sk. 52.

obr. 7

B811 31802896: list 8 Čidlo krajní polohy přestavení formátu archu na válci sk. 52.

obr. 7

B812 31802896: list 3 Čidlo nastavení stroje na tisk s obracením.

obr. 7

B813 Čidlo – spojka obracečky povolena.

31802896: list 3

obr. 7

B814 Čidlo – spojka obracečky utažena.

31802896: list 3

obr. 7

B853, B854 31802896: list 2 Čidlo přítomnosti archu na válci sk. 53.

obr. 7

C8 Odrušovací kondenzátorový filtr.

list 4

obr. 24

C10 Odrušovací kondenzátorový filtr.

list 3

obr. 24

C12, C13 Odrušovací kondenzátorový filtr.

list 4

obr. 24

C14 list 6 Rozběhový kondenzátor motoru dmychadla pro podtlakový dopravník.

obr. 25

C16 list 14 obr. 25 Kondenzátor pro zabránění vypnutí bezpečnostního modulu v okamžiku sepnutí relé pro tipování (K56). Při sepnutí relé K56 může dojít k mžikovému přerušení řetězu rozpínacích kontaktů koncových spínačů krytů, když kontakty G - K rozepnou dříve, než sepnou kontakty H - E. V tom případě kondenzátor C16 zabrání přechodné ztrátě napětí na svorce S22 bezpečnostního modulu. E700, E701 list 6 obr. 5, 6 Osvětlení vykladače. Na zdroj světla (kompaktní zářivku) se nevztahuje záruka výrobce tiskového stroje. F1 – F8 list 7, 14, 30, 35, 40 Pojistka výstupního modulu A12 řídícího systému.

2008_3_CS

F9 list 1 Jistič napájení sušiče, je-li sušič instalován.

obr. 25

F10 Pojistka poprašovacího zařízení.

obr. 25

list 41

©KBA-Grafitec s.r.o.

15


Rapida 75

Elektrické zařízení

F11 list 1 obr. 25 Jistič autotransformátoru. Montuje se jen na stroj pro jiné napětí sítě než 3 x 400V nebo 3 x 480V. F15 list 16 Pojistka napájení –24 V pro čidlo přítomnosti archů na předchytači.

obr. 25

F16 – F18 list 7 Pojistka napájení 400 V frekvenčního měniče pohonu stroje.

obr. 22

F19 list 6 Jistič primárních vinutí transformátorů 400-480/230 V.

obr. 25

F20 list 9, 23 Jistič primárního vinutí transformátoru 400/36,8 V.

obr. 25

F21 Pojistka napájení 230 V.

list 6

obr. 25

F22 Jistič osvětlení vykladače.

list 6

obr. 25

F23 list 6 Pojistka servisní zásuvky v rozvaděči.

obr. 24

F24 list 6 Pojistka motoru M14 – dmychadlo pro podtlakový dopravník.

obr. 24

F25 list 1 Jistič zásuvky pro napájení pultu dálkového řízení ErgoTronic.

obr. 25

F26 list 3 Pojistka chladicích ventilátorů skříně s kompresory.

obr. 24

F27 Jistič napájení ±24 V.

list 9

obr. 25

F28 Pojistka panelů nakladače.

list 9

obr. 25

F29 list 2, 23 obr. 25 Jistič svodiče přepětí. Pokaždé, když tento jistič sám vypne, zkontrolujte svodič přepětí podle kapitoly "Kontrola svodiče předpětí" v návodu na údržbu. F30 list 2 obr. 25 Svodič přepětí slouží k omezení účinků přepětí atmosférického původu svedením impulsního proudu do země. Tím se sníží amplituda přepětí na přijatelnou úroveň, bezpečnou pro elektrickou instalaci a přístroje v ní instalované. Svodič se skládá ze základny a výměnných modulů. Svedením většího impulsního proudu než 20 kA může být některý modul poškozen, tj. přestane plnit svou ochrannou funkci. Přitom se v kontrolním okénku objeví červený terčík místo zeleného. Na toto poškození se nevztahuje záruka. Moduly, které ukazují červený terčík, je nutné co nejdříve vyměnit. Nové můžete objednat přímo od výrobce Moeller: typ SPC-S-20/280, objednací číslo 248161. F37, F38 list 17 obr. 25 Pojistky vybíjecího proudu kondenzátorů uvnitř modulu pro nepřerušené napájení malým napětím.

16

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

F39 list 2, 23 Jistič – motor M39 (kompresor 4 – součást agregátu pro oběh laku).

obr. 24

F40 list 9 obr. 25 Pojistka napájení -24 V ústředních procesorových jednotek a dotykového panelu vykladače. F41 list 16 obr. 25 Pojistka napájení 24 V pro bezpečnostní modul A28, rozpínací kontakty tlačítek nouzového zastavení, rozpínací kontakty koncových spínačů krytů a kyvných zábran, cívku stykače K111 a pro výstupy modulu A9. F42 list 16 obr. 25 Pojistka napájení 24 V pro vstupy modulů A7, A8, A9 a A11, pro logické vstupy E1, E2 frekvenčního měniče pohonu, pro modem A24, relé K10 a pro zdroj 90 V (A25). F43 list 16 Pojistka napájení inkrementálního čidla na 1. tiskové jednotce.

obr. 25

F44 list 16 Pojistka napájení 24 V pro vstupy a výstupy modulu A13.

obr. 25

F45 list 16 Pojistka napájení –24 V pro čidlo přítomnosti archů na předchytači.

obr. 25

F46 list 8 Jistič primárního vinutí transformátoru 400/10 V.

obr. 24

F47 list 16 obr. 25 Pojistka napájení 24 V pro výstupy modulů A8 a A11 a elektronickou kontrolu dvojarchu. F48 list 3, 23 Jistič motoru M5 (kompresor 2 – vzduchotechnika).

obr. 24

F49 list 5, 23 Jistič frekvenčních měničů vykladače A716 až A718.

obr. 24

F50 list 8, 23 Jistič napájení 12 V pro dálkové řízení barevnic.

obr. 24

F52 list 56 Pojistka napájení 24 V pro čidla, spínače a magnetventily.

obr. 18, 19

F53 list 58 Pojistka zařízení pro dálkové nastavení diagonálního soutisku (cocking).

obr. 18

F54 list 56 Pojistka napájení 24 V pro výkonovou část modulu A59 řídícího systému.

obr. 18

F55 list 57 obr. 18, 19 Pojistka napájení 24 V pro výkonovou část modulu A60 řídícího systému a zdroj G50. F56, F57, F58 list 19 obr. 25 Pojistka napájení 230 V pro pohon duktoru barevníku. Pojistka F57 je jen na strojích s více než dvěma tiskovými jednotkami. Pojistka F58 je jen na strojích s více než pěti tiskovými jednotkami. F701 list 24 obr. 21 Pojistka ventilátorů odsávání M741 – M744 (součást příležitostné lakovačky – jen na zvláštní

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

17


Rapida 75

Elektrické zařízení

objednávku). F702 list 42 obr. 21 Pojistka napájení 24 V pro řídící systém, dotykový panel, koncové spínače, mikrospínače, sdělovače a čidla vykladače. F852 31802896: list 7 Pojistka napájení 24 V pro bezpečnostní modul, čidla, řídící systém a zdroj 5 V.

obr. 17

F859 31802896: list 10 Pojistka napájení 24 V pro motory M804 a M805.

obr. 17

F860 31802896: list 10 Pojistka napájení 24 V pro motory M802 a M803.

obr. 17

F861 31802896: list 10 Pojistka napájení 24 V pro motory M800 a M801.

obr. 17

G5 list 30 obr. 1 Zdroj vysokého napětí pro ionizaci. Montuje se pouze na zvláštní objednávku (v základním provedení stroje není). G50 list 57 obr. 18, 19 Zdroj 5 V pro inkrementální snímače motorků dálkového nastavení tiskového tlaku. G705 list 30 obr. 4 Zdroj vysokého napětí pro ionizaci. Montuje se pouze na zvláštní objednávku (v základním provedení stroje není). G850 31802896: list 8 Zdroj 5 V pro inkrementální snímače.

obr. 17

H1, H2 list 26 obr. 10 Indikace výstupu čidla B18, B19. Při dojetí předního okraje archu na čelní náložku indikace zhasne. H3 Bez funkce.

list 26

H4 list 26 Indikace výstupu čidla B5. Při zakrytí čidla archem papíru svítí.

obr. 10

H5 list 26 Indikace výstupu čidla B7. Při zakrytí čidla archem papíru svítí.

obr. 10

H6 Výstražný zvukový signál.

obr. 23

list 31

H7 list 26 Zvukové upozornění obsluhy na panelu nakladače.

obr. 10

H8 list 26 obr. 10 Podmínky tisku splněny. Svítí, platí-li zároveň všechny následující podmínky: • řetěz rozpínacích kontaktů koncových spínačů krytů a kyvných zábran je souvislý (vstup • I49 ŘS aktivní – list 14) • bezpečnostní modul je sepnut (vstup I29 ŘS neaktivní – list 15) • tlak vzduchu v pneumatickém systému je dostatečný (vstup I42 ŘS aktivní – list 21) • mikrospínač kontroly zmačkaných archů není stlačen (vstup I26 ŘS aktivní – list 34)

18

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

• • •

Elektrické zařízení

vykladač není v dolní poloze (vstup I35 ŘS aktivní – list 31) nebo je zasunut pomocný stůl nonstop vykladače (vstup I51 ŘS aktivní – list 33) žádné tlačítko ukončení produkce není stisknuto (S36 – list 25 a S734 – list 37) nepřestavuje se obracecí zařízení.

H9 list 26 obr. 10 Překážka tisku. Svítí, nastane-li alespoň jedna z následujících událostí: • obvod pomocných kontaktů jističů a výkonových vypínačů není souvislý (vstup I34 ŘS neaktivní – list 23) • vykladač je v dolní poloze (vstup I27 nebo I35 ŘS neaktivní – list 31) a zároveň není zasunut pomocný stůl nonstop vykladače (vstup I51 ŘS neaktivní – list 33) • porucha pojistek transformátoru T1 (vstup I56 ŘS neaktivní – listy 8 a 32) • po zapnutí stroje je zjištěna chybná konfigurace řídících systémů (počet CPU, poloha přepínačů MODE na CPU) • některá tisková jednotka s předvoleným vlhčením má nedostatek vlhčicího roztoku ve vaničce vlhčení (vstup I21 ŘS na tiskové jednotce aktivní – list 43) • není sepnuté čidlo pro ochranu před nárazem do nakládací hlavy (vstup I38 ŘS neaktivní – list 20) • na transportním stole je dvojitý arch • probíhá mytí barevníku nebo ofsetového potahu • jsou zachycené archy na stole dopravníku (výstup O25 ŘS aktivní – list 39) • při zapnutém nonstop nakladači je stlačen mikrospínač S123 pro ochranu před nárazem (vstup I1 ŘS neaktivní – list 59) • došlo k mimořádnému odstavení některé tiskové jednotky z tlaku. H10 list 26 obr. 10 Otevřený kryt, vychýlená kyvná zábrana nebo stisknuté tlačítko nouzového zastavení. H11 Stroj nastaven na oboustranný tisk.

list 26

obr. 10

H17 Zvukové upozornění na nakladači.

list 31

obr. 1

H27 Zapnutý nonstop nakladač.

list 28

obr. 11

H30 list 26 Přerušená produkce zavzdušněním savek na panelu nakladače.

obr. 10

H31 Informační displej nakladače.

obr. 10

list 26

H35 list 25 obr. 10 Indikace připraveného pohonu na panelu nakladače. Svítí, jsou-li splněny podmínky tisku (svítí H8) a neběží doba uvolnění tipování. Po prvním stisku tlačítka zapnutí pohonu signálka na 3 s zhasne. Potom bliká po dobu 6 s, během kterých je možné novým stiskem tlačítka zapnout pohon. Po zapnutí pohonu zhasne.

2008_3_CS

H37 list 25 Zapnutá kontrola křivého naložení archu.

obr. 10

H38 Zapnuté kompresory a dmychadlo.

list 25

obr. 10

H39 Indikace podtlaku do savek.

list 25

obr. 10

©KBA-Grafitec s.r.o.

19


Rapida 75

Elektrické zařízení

H40 list 26 Přerušená produkce vypnutím transportu na panelu nakladače.

obr. 10

H41 Zapnutý transport.

obr. 10

list 25

H42 list 26 obr. 10 Indikace automatického provozu na panelu nakladače má svítit při vypnutém ručním ovládání. Nejde-li spínačem ručního ovládání (S48, S738) zapnout automatický provoz, je třeba zkontrolovat následující podmínky: • souvislý obvod pomocných kontaktů jističů a výkonových vypínačů (vstup I34 ŘS aktivní – list 23) • střídavé napětí na všech svorkách A – F modulu kontroly pojistek A26 (vstup I56 aktivní – listy 8 a 32) • správná konfigurace řídících systémů. K tomu je více informací v kapitole 4 tohoto návodu, oddíly A3, A53 a A703. H43 list 25 Indikace ručního ovládání na panelu nakladače.

obr. 10

H44 – H47 Indikace funkčního tlačítka.

obr. 10

list 25

H48 list 25 Indikace ručního ovládání na panelu nakladače.

obr. 10

H49 Zapnutá ionizace.

obr. 10

list 25

H60 list 50 obr. 12, 14 Indikace na obsluhové straně: otevřený kryt, vychýlená kyvná zábrana nebo stlačené tlačítko nouzového zastavení. H61 list 51 obr. 12, 14 Indikace na neobsluhové straně: otevřený kryt, vychýlená kyvná zábrana nebo stlačené tlačítko nouzového zastavení. H62 list 50 Indikace na obsluhové straně: předvolený tiskový tlak.

obr. 12, 14

H63 list 51 Indikace na neobsluhové straně: předvolený tiskový tlak.

obr. 12, 14

H64 list 50 Indikace na obsluhové straně: zapnutý tiskový tlak.

obr. 12, 14

H65 list 51 Indikace na neobsluhové straně: zapnutý tiskový tlak.

obr. 12, 14

H72 list 50 Indikace vyjmutí tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na obsluhové straně.

obr. 12, 14

H73 list 50 obr. 12, 14 Indikace založení tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na obsluhové straně. H75 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: indikace přistaveného vlhčení na panelu 2. Lakovací jednotka: indikace ručně přistaveného lakovacího válce k tlakovému válci na

20

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

panelu 2 na obsluhové straně. H76 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace ručního mytí při plíživém chodu na obsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 1 na obsluhové straně. H77 list 50 Indikace ručního mytí barevníku na obsluhové straně.

obr. 12

H78 list 50 Indikace automatického mytí barevníku na obsluhové straně.

obr. 12

H80 list 50 Indikace ovládání přenášecího válce barevníku na obsluhové straně.

obr. 12

H81 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace stálého otáčení duktoru barevníku na obsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace stálého otáčení rastrového válce v režimu lakování na obsluhové straně. H82 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace ručně přistavených navalovacích válců barevníku na obsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace ručně přistaveného rastrového válce k lakovacímu válci na obsluhové straně. H83 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: indikace odstaveného mostového válce. Lakovací jednotka: indikace vyjmutí lakovací formy na panelu 2 na obsluhové straně. H84 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: indikace mostového válce přistaveného k vlhčení i k barevníku. Lakovací jednotka: indikace vyjmutí lakovací formy na panelu 2 na obsluhové straně. H85 list 44 Indikace mostového válce přistaveného k vlhčení.

obr. 13

H86 Indikace ručního mytí válců vlhčení.

obr. 13

list 44

H87 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace ručně přistaveného formového válce k ofsetovému válci na obsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace ručně přistaveného lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 1 na obsluhové straně. H91 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace ručního mytí při plíživém chodu na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 1 na neobsluhové straně. H92 list 50 obr. 12, 14 Indikace režimu poloautomatického zakládání tiskové nebo lakovací formy na obsluhové straně. H93 list 50 Indikace výměny tiskové formy na obsluhové straně.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 12

21


Rapida 75

Elektrické zařízení

H94 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: indikace ručně přistavených navalovacích válců barevníku na panelu 2. Lakovací jednotka: indikace režimu poloautomatického zakládání lakovací formy na panelu 2 na obsluhové straně. H96 list 44 obr. 15 Indikace stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 2 lakovací jednotky na obsluhové straně. H97 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace stálého otáčení duktoru barevníku na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace stálého otáčení rastrového válce v režimu lakování na neobsluhové straně. H102 list 51 obr. 12, 14 Indikace vyjmutí tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na neobsluhové straně. H103 list 51 obr. 12, 14 Indikace založení tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na neobsluhové straně. H105 list 60 obr. 15 Indikace ručně přistaveného lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. H106 list 60 obr. 15 Indikace stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. H110 list 51 Indikace ovládání přenášecího válce barevníku na neobsluhové straně.

obr. 12

H111 list 51 obr. 12, 14 Indikace režimu poloautomatického zakládání tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na neobsluhové straně. H112 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace ručně přistavených navalovacích válců barevníku na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace ručně přistaveného rastrového válce k lakovacímu válci na neobsluhové straně. H113 list 51 Indikace výměny tiskové formy na neobsluhové straně.

obr. 12

H114 list 60 obr. 15 Indikace režimu poloautomatického zakládání lakovací formy na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. H115 list 51 Indikace ručního mytí barevníku na neobsluhové straně.

obr. 12

H117 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: indikace ručně přistaveného formového válce k ofsetovému válci na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: indikace ručně přistaveného lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 1 na neobsluhové straně.

22

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

H118 list 51 Indikace automatického mytí barevníku na neobsluhové straně.

obr. 12

H119 list 60 obr. 15 Indikace vyjmutí lakovací formy na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. H120 list 60 obr. 15 Indikace založení lakovací formy na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. H706 list 6 obr. 20 Výstražný zvukový signál na skříni vykladače s frekvenčními měniči (u dvoubarvových strojů není). H707 list 17 Zvukové upozornění obsluhy na vykladači.

obr. 21

H735 list 37 obr. 16 Indikace připraveného pohonu na panelu vykladače. Popis funkce stejný jako u H35. H736 list 37 Přerušená produkce zavzdušněním savek na panelu vykladače.

obr. 16

H737 list 37 Přerušená produkce vypnutím transportu na panelu vykladače.

obr. 16

H738 list 37 Indikace ručního ovládání na panelu vykladače.

obr. 16

H739 Indikace plíživého chodu.

obr. 16

list 37

H740 list 37 obr. 16 Indikace poprašování je u stroje se standardním poprašovačem odvozena od signálu čidla kontroly poprašování (vstup I36 ŘS). U stroje vybaveného poprašovačem Grafix je indikace pomocí H740 jen symbolická, protože tento poprašovač čidlo kontroly poprašování nemá. H741 list 38 Otevřený kryt nebo stlačené tlačítko nouzového zastavení na vykladači.

obr. 16

H742 Stroj nastaven na oboustranný tisk.

obr. 16

list 38

H743 list 38 Podmínky tisku splněny. Popis funkce stejný jako u H8.

obr. 16

H744 list 38 Překážka tisku. Popis funkce stejný jako u H9.

obr. 16

H745 Indikace sušení.

obr. 16

list 37

H746 list 38 obr. 16 Indikace automatického provozu na panelu vykladače. Popis funkce stejný jako u H42. H750 list 17 Signálka vyjmutí kontrolního archu v tlačítku. H751 Zasunutý nonstop vykladač.

2008_3_CS

list 38

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 5, 6 obr. 16

23


Rapida 75

Elektrické zařízení

H752 list 37 Indikace vyjmutí kontrolního archu na panelu vykladače. H753 list 17 Signálka vyjmutí kontrolního archu v tlačítku. H757 Bez funkce.

list 37

H791 list 41 Indikace poprašováni (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 16 obr. 5, 6 obr. 16 obr. 9

K5 list 23 Pomocné relé řetězce pomocných kontaktů jističů.

obr. 24

K6 list 14 Pomocné relé pro vypnutí bezpečnostního modulu.

obr. 25

K10 list 2, 20 obr. 25 Relé pro kontrolu podpětí a sledu fází sítě. Kontakt je normálně sepnut. Rozepnutý kontakt v okamžiku zapnutí stroje se vyhodnotí jako závada bránící provozu stroje a na informačním displeji nakladače bude hlášení „Závada napájecího napětí na svorkovnici X30“. K26 list 59 Relé pro kontrolu napájení 12 V dálkového řízení barevnic.

obr. 24

K55 list 49 obr. 18, 19 Relé pro obvyklou rychlost tipování na tiskové nebo lakovací jednotce. Je ovládáno napětím z odbočky řetězu rozpínacích kontaktů koncových spínačů krytů a kyvných zábran. Sériové zapojení spínacích kontaktů všech relé K55 tvoří obvod obvyklé rychlosti tipování, kterým se přivádí napětí 24 V na logický vstup E1 frekvenčního měniče pohonu stroje. Tím je volba správné rychlosti tipování zajištěna i při poruše řídícího systému stroje nebo závadě jeho programu. Obvod obvyklé rychlosti tipování je souvislý jen tehdy, není-li při tipování otevřen žádný kryt kromě krytu tiskových válců a krytu přenášecích válců. Při otevření jiného krytu se odpadnutím relé K55 automaticky změní tipovací otáčky stroje na snížené. K56 list 49, 55 obr. 18, 19 Relé pro tipování z tiskové nebo lakovací jednotky. Jeho spínací kontakty H - E přemosťují některé koncové spínače, takže je možné tipovat s otevřenými kryty. Kontakty G - K zapojené do série s koncovými spínači krytů slouží společně s relé K55 pro snížení rychlosti tipování, když je otevřený kryt, pod kterým nejsou kyvné zábrany. Snížená rychlost tipování zvyšuje bezpečnost obsluhy stroje před úrazem způsobeným pohybujícími se částmi stroje. Zvláštní konstrukce relé (nuceně vedené kontakty) zabraňuje v případě svaření kontaktů H - E sepnutí klidových kontaktů F. Tím se znemožní chod stroje jinou než tipovací rychlostí, dokud není relé vyměněno. K57 list 43, 49 obr. 18, 19 Relé pro mytí při plíživém chodu stroje. Jeho spínací kontakty G - E přemosťují koncový spínač krytu tiskových válců (v případě lakovací věže jde o dva kryty), jede-li stroj plíživým chodem a je zvoleno mytí na příslušné tiskové jednotce. Tak je možné otevřít tento kryt, aniž se stroj zastaví. Zvláštní konstrukce relé zabraňuje v případě svaření kontaktů G - E sepnutí klidových kontaktů J. Tím se znemožní chod stroje jinou než tipovací rychlostí, dokud není relé vyměněno. K100 Stykač pro poprašovací zařízení.

24

list 2, 41

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 24

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

K101 list 3, 39 obr. 24 Stykač motoru kompresoru 1 (nakládací hlava) a motoru dmychadla pro podtlakový dopravník. K102 Stykač – rezerva.

obr. 24

K103 list 3, 31 obr. 24 Stykač motoru kompresoru 3 (lišta nakladače, dopravník, přífuk do sk. 74). Jeho pomocný kontakt zapíná chladicí ventilátory skříně s kompresory. K104, K105 list 4, 29 Reverzační stykač pro pohyb stolu vykladače (K104: nahoru, K105: dolů).

obr. 24

K106 list 3, 29 obr. 24 Stykač – nakladač nahoru. Během tisku sepne stykač na konstantní dobu při každém signálu od čidla botky nakládací hlavy, tj. nedosedne-li botka nakládací hlavy při zapnutém transportu na stoh papíru. K107 Stykač – nakladač dolů.

list 3, 29

obr. 24

K108 list 4, 30 Stykač motoru kompresoru 5 (boční náložka).

obr. 24

K109 list 4 Stykač pro umožnění pohybu stolu vykladače dolů.

obr. 24

K111 list 14, 15 obr. 25 Stykač pro odbrždění stroje má hlavní kontakty spojené do série, aby se přepětí vznikající při vypínání induktivní zátěže rozdělilo. Pomocný kontakt 21 – 22 je nuceně vedený, takže případné svaření některého z hlavních kontaktů vyjde najevo nejpozději při příštím pokusu zapnout bezpečnostní modul. Popis ovládání stykače viz odstavec Y6.

2008_3_CS

K112 Stykač – nakladač pomalu.

list 3, 29

obr. 24

K113, K114 Stykač – nakladač rychle.

list 3, 29

obr. 24

K117 list 6, 32 Stykač dmychadla podtlakového dopravníku.

obr. 24

K119 list 3 Stykač pro umožnění pohybu stolu nakladače dolů.

obr. 24

K125 list 8, 32 Stykač napájení dálkového řízení barevnic.

obr. 24

K130, K131 list 4, 29 Reverzační stykač pro pohyb nonstop nakladače (K130: nahoru, K131: dolů).

obr. 24

K151 list 2, 59 Stykač motoru kompresoru 4 pro lakovací jednotku.

obr. 19

K152 list 2, 59 Stykač – pohon rastrového válce lakovací jednotky.

obr. 19

©KBA-Grafitec s.r.o.

25


Rapida 75

Elektrické zařízení

K701 list 40 obr. 21 Pomocné relé pro ovládání sušiče Grafix (součást prodlouženého vykladače – jen na zvláštní objednávku). K702, K703 list 24 obr. 21 Pomocné relé pro ovládání sušiče Grafix (součást prodlouženého vykladače – jen na zvláštní objednávku). K704 list 24 obr. 21 Pomocné relé pro ovládání odsávání (součást příležitostné lakovačky – jen na zvláštní objednávku). K853 Relé pro zastavení pohonu stroje.

31802896: list 4, 6

obr. 17

K854 Relé pro snížení tipovací rychlosti.

31802896: list 4, 6

obr. 17

L5 list 7 Odrušovací filtr frekvenčního měniče. L70 Odrušovací filtr.

obr. 25

list 8

M1 Dmychadlo sušiče (jen u strojů s infračerveným sušičem Inkdry). M4 list 3 Motor kompresoru 1 (nakládací hlava). M5 list 3 Motor kompresoru 2 (vzduchotechnika). M6 list 3 Motor kompresoru 3 (lišta nakladače, dopravník, přífuk do sk. 74). M8 list 6 Ventilátor pro chlazení autotransformátoru. Montuje se jen na stroj pro jiné napětí sítě než 3 x 400 V nebo 3 x 480 V. M9 list 3 Brzdový motor pohonu stolu nakladače.

obr. 1

M10 list 4 Brzdový motor pohonu stolu vykladače.

obr. 5, 6

M11, M12 Ventilátor pro chlazení rozvaděče.

list 16

M14 list 6 Motor dmychadla pro podtlakový dopravník.

obr. 25 obr. 1

M18 list 4 Motor kompresoru 5 (boční náložka). M27 list 7 obr. 3 Brzdový motor pohonu stroje s vestavěným teplotním spínačem. Jeho brzda Y6 (list 15 schéma) slouží k nouzovému zastavení stroje. Zabrždění signalizuje vestavěný mikrospínač

26

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

S3 (list 14 schéma). M30 list 4 Brzdový motor pohonu nonstop nakladače.

obr. 1

M31 – M36 list 3 Chladicí ventilátor skříně s kompresory. M39 list 2 Motor kompresoru 4 (součást agregátu pro oběh laku – jen na zvláštní objednávku). M40 list 19 Kondenzační sušič stlačeného vzduchu (součást agregátu pro oběh laku – jen na zvláštní objednávku). M74 list 56 obr. 2, 3 Motorek dálkového ovládání polohy formového válce v příčném (axiálním) směru. Pro přesné určení polohy slouží zpětná vazba z inkrementálního snímače. M75 list 56 obr. 2, 3 Motorek dálkového ovládání polohy formového válce v podélném (radiálním) směru. Pro přesné určení polohy slouží zpětná vazba z inkrementálního snímače. M76 list 46 obr. 2, 3 Motor pohonu brodicího válce vlhčení s vestavěným teplotním spínačem. Bližší popis viz odstavec A76. M77 list 46 obr. 2, 3 Motor pohonu duktoru barevníku je EC (elektricky komutovaný) servomotor napájený jednofázovým napětím 230 V. Řídící elektronika je vestavěna v motoru a tvoří s ním jeden celek. Motor se ovládá povely vysílanými po sériové lince RS232 z CPU řídícího systému na tiskové jednotce. M78 list 57 obr. 2, 3, 4 Motorek dálkového nastavení tiskového tlaku na obsluhové straně. Pro přesné určení polohy slouží zpětná vazba z inkrementálního snímače. M79 list 57 obr. 2, 3, 4 Motorek dálkového nastavení tiskového tlaku na neobsluhové straně. Pro přesné určení polohy slouží zpětná vazba z inkrementálního snímače.

2008_3_CS

M83, M84 list 53 Ventilátor pod válcem sk. 72 (jen u stroje s obracecím zařízením).

obr. 3, 4

M716 Dmychadlo brzdy archů.

list 5

obr. 5, 6

M717 Dmychadlo rovnání archů.

list 5

obr. 5, 6

M718 Dmychadlo přífuku.

list 5

obr. 5, 6

M719 Motor pohonu brzdy archů.

list 5

obr. 5, 6

M721 – M729 Ventilátor vykladače.

list 17, 18

obr. 5, 6

©KBA-Grafitec s.r.o.

27


Rapida 75

Elektrické zařízení

M741 – M744 list 24 Ventilátor odsávání (součást příležitostné lakovačky – jen na zvláštní objednávku).

obr. 6

M783 – M787 list 28 Ventilátor vykladače (jen u stroje s obracecím zařízením).

obr. 5, 6

M791 list 2 Dmychadlo poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 5, 6

M792 list 2 obr. 4 Motor pohonu rastrového válce (součást lakovací jednotky – jen na zvláštní objednávku). M800 31802896: list 8 Motor přetáčení vačky předních chytačů.

obr. 7

M801 31802896: list 8 Motor přestavení formátu archu na válci sk. 52.

obr. 7

M802 31802896: list 7 Motor nastavení přední části stroje podle formátu archu.

obr. 7

M803 Motor odkrývání vačky válce sk. 52.

31802896: list 7

obr. 7

M804 31802896: list 9 Motor odkrývání vačky chytačů sk. 52.

obr. 7

M805 Motor spojky obracečky.

31802896: list 9

obr. 7

M810 – M812 Ventilátor nad sk. 52.

31802896: list 6

obr. 7

M813, M814 Ventilátor pod sk. 52.

31802896: list 6

obr. 7

Q1 Hlavní vypínač stroje.

list 1

obr. 1, 25

Q2 list 2, 23 Stroj v základním provedení: výkonový vypínač motoru ventilátoru poprašovače. Stroj s poprašovačem Grafix: výkonový vypínač napájení poprašovače Grafix.

obr. 24

Q3 Výkonový vypínač – rezerva.

obr. 24

list 23

Q4 list 3, 23 obr. 24 Výkonový vypínač – motor M6 (kompresor 3 – lišta nakladače, dopravník, přífuk do sk. 74).

28

Q5 list 3, 23 Výkonový vypínač – motor M4 (kompresor 1 – nakládací hlava).

obr. 24

Q10 list 4, 23 Výkonový vypínač – motor M10 (vykladač).

obr. 24

Q11 list 3, 23 Výkonový vypínač – motor M9 (nakladač).

obr. 24

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

Q13 list 4, 23 Výkonový vypínač – motor M30 (nonstop nakladač).

obr. 24

Q18 list 4, 23 Výkonový vypínač – motor M18 (kompresor 5 – boční náložka).

obr. 24

Q52 list 2, 59 Výkonový vypínač – motor M792 (pohon rastrového válce lakovací jednotky).

obr. 19

R3 – R5 list 6 Termistor pro snížení proudového nárazu při zapnutí stroje.

obr. 25

R18 list 10 Zakončovací odpor sběrnice CAN v rozvaděči stroje.

obr. 22

R58, R68 list 44, 46 obr. 18 Zakončovací odpor 120 W sběrnice CAN ve skříni tiskové, případně lakovací jednotky (jen na strojích s šesti a více jednotkami). R718 list 12 obr. 21 Zakončovací odpor je nezbytný pro správnou funkci sběrnice CAN. Stroje vybavené z výroby pultem ErgoTronic odpor R718 ve vykladači nemají, protože sběrnice CAN je zakončena až v pultu. Nemají-li stroje expedované s pultem ErgoTronic tento pult připojen do konektoru X755 na skříni vykladače, nelze je kvůli chybějícímu zakončovacímu odporu provozovat. R719 list 8 obr. 21 Zakončovací odpor 120 W je nezbytný pro správnou funkce sběrnice CAN. Stroje vybavené z výroby pultem ErgoTronic jej nemají, protože sběrnice CAN je zakončena až v pultu. Nemají li stroje expedované s pultem ErgoTronic tento pult připojen do konektoru X755 na skříni vykladače, nelze je kvůli chybějícímu zakončovacímu odporu provozovat. R791 list 41 Topení poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

R792 list 41 Srážecí odpor poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

S1 Koncový spínač nakladač dole.

list 23, 29

obr. 1

S2 Koncový spínač nakladač nahoře.

list 23, 29

obr. 1

S3 list 14 obr. 3 Mikrospínač pro kontrolu funkce brzdy motoru pohonu stroje. Při zabržděném stroji umožňuje jeho rozpínací kontakt zapnutí bezpečnostního modulu, jsou-li také ostatní podmínky splněny. S7, S8 list 21 Koncový spínač pro ochranu stoupání nakladače.

obr. 1

S9 list 32 obr. 22 Teplotní spínač v rozvaděči oznámí řídícímu systému, kdyby došlo k překročení mezní teploty 50±5°C. S10 list 27 Tlačítko nouzového zastavení stroje na panelu nakladače.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 10

29


Rapida 75

Elektrické zařízení

S13 list 25 Tlačítko pro zvýšení otáček stroje na panelu nakladače.

obr. 10

S14 list 25 Tlačítko pro snížení otáček stroje na panelu nakladače.

obr. 10

S16 Kontakt ovládaný tlakem vzduchu.

list 21

S18 Tlakový spínač myčky.

list 23

obr. 1

S19 list 21 Koncový spínač nakladač 120 mm nad zemí.

obr. 1

S21 Koncový spínač stolu dopravníku.

list 14

obr. 1

S23 list 28 Tlačítko trvalého stoupání nakladače.

obr. 11

S24 Tlačítko trvalého klesání nakladače.

obr. 11

list 28

S25 list 28 Tlačítko stoupání nakladače. Stůl stoupá jen po dobu držení tlačítka.

obr. 11

S26 list 28 Tlačítko klesání nakladače. Stůl klesá jen po dobu držení tlačítka.

obr. 11

S27 Spínač nonstop nakladače.

obr. 11

list 28

S28 list 28 Tlačítko stoupání nonstop nakladače. Stoupá jen po dobu držení tlačítka.

obr. 11

S29 list 28 Tlačítko klesání nonstop nakladače. Klesá jen po dobu držení tlačítka.

obr. 11

S30 list 26 Tlačítko přerušení produkce zavzdušněním savek na panelu nakladače.

obr. 10

S31 list 25 Tlačítko tipování vpřed na panelu nakladače.

obr. 10

S32 list 25 Tlačítko tipování vzad na panelu nakladače.

obr. 10

S35 list 25 Tlačítko zahájení produkce na panelu nakladače.

obr. 10

S36 list 25 obr. 10 Tlačítko ukončení produkce na panelu nakladače. Slouží k provoznímu zastavení stroje. Za klidu stroje lze stiskem tohoto tlačítka předčasně ukončit dobu uvolnění tipování, čímž se rozsvítí signálka v tlačítku zapnutí pohonu a stroj je připraven k tisku. S37 list 25 Spínač kontroly křivého naložení archu.

30

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 10

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

S38 Spínač kompresorů a dmychadla.

list 25

obr. 10

S39 Spínač podtlaku do savek.

list 25

obr. 10

S40 list 26 Tlačítko přerušení produkce vypnutím transportu na panelu nakladače.

obr. 10

S41 Spínač transportu.

obr. 10

list 25

S42 list 23 Mikrospínač dmychadla pro podtlakový dopravník.

obr. 1

S43 list 22 Mikrospínač detekce aktivní boční náložky. Při rovnání archů k obsluhové straně je mikrospínač v klidové poloze (rozpínací kontakt sepnut).

obr. 1

S44 – S47 list 25 Tlačítka s funkcí podle popisu na informačním displeji nakladače.

obr. 10

S48 list 25 Spínač ručního ovládání na panelu nakladače.

obr. 10

S49 Spínač ionizace.

obr. 10

list 25

S51 list 49 První tisková jednotka: koncový spínač krytu nad předchytačem. Zbývající jednotky: žádný koncový spínač.

obr. 2

S52 list 47 obr. 2, 3 Tisková jednotka: koncový spínač kyvné zábrany mezi ofsetovým a tlakovým válcem. Lakovací jednotka: žádný koncový spínač. S56, S57 list 53 Mikrospínač hlídání tkaniny myčky. Je namontován zevnitř na bočnici myčky. S56 je u neobsluhové strany, S57 u obsluhové strany stroje. Při dostatku mycí tkaniny je mikrospínač sepnut. Jeho signál se přenáší na bočnici stroje pomocí vazebního členu. S58 list 48 Koncový spínač bočního krytu na obsluhové straně.

obr. 2, 3, 4

S60 list 47 obr. 2, 3 Tisková jednotka: koncový spínač kyvné zábrany mezi barevníkem a formovým válcem. Lakovací jednotka: žádný koncový spínač. S61 list 47 obr. 2, 3, 4 Tisková jednotka: koncový spínač kyvné zábrany mezi formovým a ofsetovým válcem. Lakovací jednotka: koncový spínač kyvné zábrany mezi rastrovým a lakovacím válcem.

2008_3_CS

S63 list 49 Tisková jednotka: žádný koncový spínač. Lakovací jednotka: koncový spínač krytu barevníku a vlhčení.

obr. 4

S65 list 47 První tisková jednotka: koncový spínač krytu otvoru pro kliku.

obr. 2

©KBA-Grafitec s.r.o.

31


Rapida 75

Elektrické zařízení

Zbývající jednotky: žádný koncový spínač. S66 list 48 Tisková jednotka: koncový spínač krytu před duktorem. Lakovací jednotka: žádný koncový spínač. S67 list 49 Tisková jednotka: koncový spínač krytu tiskových válců. Lakovací jednotka: koncový spínač krytu lakovacích válců.

obr. 2, 3

obr. 2, 3, 4

S68 list 47 První tisková jednotka: žádný koncový spínač. Další jednotky: koncový spínač lavičky.

obr. 3, 4

S69 list 48 Tisková jednotka: koncový spínač krytu barevníku a vlhčení. Lakovací jednotka: žádný koncový spínač.

obr. 2, 3

S70 list 59 Koncový spínač kyvné zábrany blokující pohon rastrového válce lakovací jednotky. S71 list 50 Tlačítko tipování vzad na obsluhové straně tiskové nebo lakovací jednotky.

obr. 4

obr. 12, 14

S72 list 50 obr. 12, 14 Tlačítko pro vyjmutí tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na obsluhové straně. S73 list 50 obr. 12, 14 Tlačítko pro založení tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na obsluhové straně. S74 list 50 Tlačítko rychlého zavlhčení na obsluhové straně.

obr. 12

S75 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: tlačítko pro přistavení a odstavení vlhčení na panelu 2. Lakovací jednotka: tlačítko ručního přistavení lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 2 na obsluhové straně. S76 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: spínač ručního mytí při plíživém chodu na obsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 1 lakovací jednotky na obsluhové straně. S77 list 50 obr. 12 Tlačítko na obsluhové straně pro přistavení a odstavení mycí lišty při ručním mytí barevníku. S78 list 50 Tlačítko na obsluhové straně pro zapnutí a přerušení mycího cyklu barevníku. S79 list 50 Tlačítko tipování vpřed na obsluhové straně tiskové nebo lakovací jednotky.

obr. 12 obr. 12, 14

S80 list 50 obr. 12 Spínač ovládání přenášecího válce barevníku na obsluhové straně. Slouží pro dodávku barvy do barevníku a pro přistavení přenášecího válce barevníku k duktoru při seřizování filmu. Základní poloha přenášecího válce barevníku je u barevníku.

32

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

S81 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: tlačítko stálého otáčení duktoru barevníku na obsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko stálého otáčení rastrového válce v režimu lakování na obsluhové straně. S82 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: tlačítko přistavení a odstavení navalovacích válců barevníku na obsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko přistavení a odstavení rastrového válce k lakovacímu válci na obsluhové straně. S83 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: tlačítko pro odstavení mostového válce. Lakovací jednotka: tlačítko pro vyjmutí lakovací formy na panelu 2 na obsluhové straně. S84 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: tlačítko pro přistavení mostového válce k vlhčení i k barevníku. Lakovací jednotka: tlačítko pro založení lakovací formy na panelu 2 na obsluhové straně. S85 list 44 Tisková jednotka: tlačítko pro přistavení mostového válce k vlhčení. Lakovací jednotka: tlačítko tipování vpřed na panelu 2 na obsluhové straně.

obr. 13, 15

S86 list 44 Tisková jednotka: spínač ručního mytí válců vlhčení. Lakovací jednotka: tlačítko tipování vzad na panelu 2 na obsluhové straně.

obr. 13, 15

S87 list 50 obr. 12, 14 Tisková jednotka: tlačítko ručního přistavení formového válce k ofsetovému válci na obsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko ručního přistavení lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 1 na obsluhové straně. S89 list 45 obr. 12, 14 Tlačítko nouzového zastavení stroje na obsluhové straně tiskové nebo lakovací jednotky. S91 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: spínač ručního mytí při plíživém chodu na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 1 lakovací jednotky na neobsluhové straně. S92 list 50 obr. 12, 14 Spínač režimu poloautomatického zakládání tiskové nebo lakovací formy na obsluhové straně. S93 list 50 Tlačítko pro výměnu tiskové formy na obsluhové straně.

obr. 12

S94 list 44 obr. 13, 15 Tisková jednotka: tlačítko pro přistavení a odstavení navalovacích válců barevníku na panelu 2. Lakovací jednotka: spínač režimu poloautomatického zakládání lakovací formy na panelu 2 na obsluhové straně. S95 list 51 Tlačítko tipování vpřed na neobsluhové straně tiskové nebo lakovací jednotky.

obr. 12, 14

S96 list 44 obr. 15 Tlačítko stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 2 lakovací jednotky na obsluhové straně.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

33


Rapida 75

Elektrické zařízení

S97 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: spínač stálého otáčení duktoru barevníku na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: spínač stálého otáčení rastrového válce v režimu lakování na neobsluhové straně. S98 list 51 Tlačítko tipování vzad na neobsluhové straně tiskové nebo lakovací jednotky.

obr. 12, 14

S99 list 45 obr. 12, 14 Tlačítko nouzového zastavení stroje na neobsluhové straně tiskové nebo lakovací jednotky. S102 list 51 obr. 12, 14 Tlačítko pro vyjmutí tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na neobsluhové straně. S103 list 51 obr. 12, 14 Tlačítko pro založení tiskové nebo lakovací formy na panelu 1 na neobsluhové straně. S104 list 51 Tlačítko rychlého zavlhčení na neobsluhové straně.

obr. 12

S105 list 60 obr. 15 Tlačítko ručního přistavení lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. S106 list 60 obr. 15 Tlačítko stálého otáčení lakovacího válce v režimu mytí na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. S110 list 51 obr. 12 Spínač ovládání přenášecího válce barevníku na neobsluhové straně. Slouží pro dodávku barvy do barevníku a pro přistavení přenášecího válce barevníku k duktoru při seřizování filmu. Základní poloha přenášecího válce barevníku je u barevníku. S111 list 51 obr. 12, 14 Spínač režimu poloautomatického zakládání tiskové nebo lakovací formy na neobsluhové straně. S112 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: tlačítko přistavení a odstavení navalovacích válců barevníku na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko přistavení a odstavení rastrového válce k lakovacímu válci na neobsluhové straně. S113 list 51 Tlačítko pro výměnu tiskové formy na neobsluhové straně.

obr. 12

S114 list 60 obr. 15 Spínač režimu poloautomatického zakládání lakovací formy na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. S115 list 51 obr. 12 Tlačítko na neobsluhové straně pro přistavení a odstavení mycí lišty při ručním mytí barevníku. S117 list 51 obr. 12, 14 Tisková jednotka: tlačítko ručního přistavení formového válce k ofsetovému válci na neobsluhové straně. Lakovací jednotka: tlačítko ručního přistavení lakovacího válce k tlakovému válci na panelu 1 na neobsluhové straně.

34

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

S118 list 51 Tlačítko na neobsluhové straně pro zapnutí a přerušení mycího cyklu barevníku.

obr. 12

S119 list 60 obr. 15 Tlačítko pro vyjmutí lakovací formy na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. S120 list 60 obr. 15 Tlačítko pro založení lakovací formy na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně. S121 list 60 Tlačítko tipování vpřed na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně.

obr. 15

S122 list 60 Tlačítko tipování vzad na panelu 2 lakovací jednotky na neobsluhové straně.

obr. 15

S123 list 59 obr. 1 Mikrospínač nonstop nakladače - ochrana před nárazem. Nonstop nakladač se dodává jen na zvláštní objednávku. S124 list 59 Mikrospínač – nonstop nakladač dole. Nonstop nakladač se dodává jen na zvláštní objednávku.

obr. 1

S125 list 59 obr. 1 Mikrospínač – nonstop nakladač nahoře. Nonstop nakladač se dodává jen na zvláštní objednávku. S126 list 59 obr. 1 Mikrospínač nonstop nakladače – dojetí ke stohu. Nonstop nakladač se dodává jen na zvláštní objednávku. S701 list 34 Koncový spínač lavičky mezi poslední jednotkou a vykladačem.

obr. 5, 6

S702 list 34 Koncový spínač šikmého krytu mezi poslední jednotkou a vykladačem.

obr. 5, 6

S703 list 34 Koncový spínač vodorovného krytu mezi poslední jednotkou a vykladačem.

obr. 5, 6

S704 list 34 Koncový spínač průhledného krytu vykladače.

obr. 5, 6

S705 list 36 Mikrospínač horního dorazu stolu vykladače: blíž k nakladači.

obr. 5, 6

S707 list 36 Mikrospínač horního dorazu stolu vykladače: dál od nakladače, obsluhová strana.

obr. 5, 6

S708 list 36 obr. 5, 6 Mikrospínač horního dorazu stolu vykladače: dál od nakladače, neobsluhová strana. S710 Koncový spínač vykladač nahoře.

list 36

S716 list 34 Koncový spínač vodorovného krytu mezi poslední jednotkou a vykladačem.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 5, 6 obr. 5

35


Rapida 75

Elektrické zařízení

S717 list 34 Koncový spínač vodorovného krytu mezi poslední jednotkou a vykladačem.

obr. 5

S718 Koncový spínač krytu zářičů.

list 34

obr. 5

S721 list 34 Mikrospínač kontroly zmačkaných archů.

obr. 5, 6

S722 list 31, 42 Koncový spínač vykladač dole – přerušení produkce.

obr. 5, 6

S723 list 31 Koncový spínač vykladač dole – vypnutí produkce.

obr. 5, 6

S729 list 36 Mikrospínač odklopených čelních dorazů.

obr. 5, 6

S730 list 37 Tlačítko tipování vpřed na panelu vykladače.

obr. 16

S731 list 37 Tlačítko tipování vzad na panelu vykladače.

obr. 16

S732 list 37 Tlačítko pro zvýšení otáček stroje na panelu vykladače.

obr. 16

S733 list 37 Tlačítko pro snížení otáček stroje na panelu vykladače.

obr. 16

S734 list 37 obr. 16 Tlačítko ukončení produkce na panelu vykladače. Má stejnou funkci jako tlačítko S36 na panelu nakladače. S735 list 37 Tlačítko zahájení produkce na panelu vykladače.

obr. 16

S736 list 37 Tlačítko přerušení produkce zavzdušněním savek na panelu vykladače.

obr. 16

S737 list 37 Tlačítko přerušení produkce vypnutím transportu na panelu vykladače.

obr. 16

S738 list 37 Spínač ručního ovládání na panelu vykladače.

obr. 16

S739 Spínač plíživého chodu.

obr. 16

list 37

S745 list 11 Tlačítko nouzového zastavení stroje na vykladači.

36

obr. 16

S750 list 33 Tlačítko vyjmutí kontrolního archu z vykladače na obsluhové straně.

obr. 5, 6

S752 list 37 Tlačítko vyjmutí kontrolního archu z vykladače na panelu vykladače.

obr. 16

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

S753 list 33 Tlačítko vyjmutí kontrolního archu z vykladače na neobsluhové straně. S754 Tlačítko trvalého klesání vykladače.

list 38

obr. 5, 6 obr. 16

S755 list 38 Tlačítko stoupání vykladače. Stůl stoupá jen po dobu držení tlačítka.

obr. 16

S756 list 38 Tlačítko klesání vykladače. Stůl klesá jen po dobu držení tlačítka.

obr. 16

S757 Bez funkce.

obr. 16

list 37

S791 list 41 Spínač topení poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

S792 list 41 Tlačítko testu funkce poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

S793 list 41 Spínač dmychadla poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

S800 31802896: list 3 Snímač s jazýčkovým relé pro kontrolu západky – zasunutí kolíčku.

obr. 7

S801 31802896: list 3 Snímač s jazýčkovým relé pro kontrolu spojky – vedlejší pohon vypnut.

obr. 7

S802 31802896: list 3 Snímač s jazýčkovým relé pro kontrolu spojky – vedlejší pohon zapnut.

obr. 7

S803 31802896: list 3 Snímač s jazýčkovým relé pro kontrolu západky – vysunutí kolíčku.

obr. 7

S805, S806 31802896: list 9 Mikrospínač krajní polohy spojky obracečky.

obr. 7

S807, S808 31802896: list 8 Mikrospínač krajní polohy přestavení formátu archu.

obr. 7

S858 31802896: list 4 Koncový spínač první lavičky na obracecím zařízení.

obr. 7

S868 31802896: list 4 Koncový spínač druhé lavičky na obracecím zařízení.

obr. 7

T3, T4, T5 list 6 obr. 25 Oddělovací transformátory pro napájení spotřebičů napětím 230 V. Transformátor T4 je jen na strojích s více než dvěma tiskovými jednotkami. Transformátor T5 je jen na strojích s více než pěti tiskovými jednotkami. T6 list 8 obr. 25 Oddělovací transformátor pro napájení spotřebičů a řídících obvodů napětím ± 24 V. T7 list 8 Oddělovací transformátor pro napájení dálkového řízení barevnic.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 24

37


Rapida 75

Elektrické zařízení

T8 list 1 Přizpůsobovací autotransformátor. Montuje se jen na stroj pro jiné napětí sítě než 3 x 400 V nebo 3 x 480 V. V6 list 15 Usměrňovač pro napájení brzdy stroje.

obr. 25

V7 – V9 Usměrňovač 24 V.

list 9

obr. 25

V10 – V12 Usměrňovač 12 V.

list 8

obr. 24

V705 list 34 Dioda pro správnou funkci bezpečnostního modulu při tipování (společně s C16).

obr. 21

V805, V806 31802896: list 9 Dioda pro rozjezd motoru spojky obracečky z krajní polohy.

obr. 7

V807, V808 31802896: list 8 Dioda pro rozjezd motoru přestavení formátu archu z krajní polohy.

obr. 7

X4 list 3 Zásuvka kompresoru 1 (nakládací hlava).

obr. 23

X5 list 3 Zásuvka kompresoru 2 (vzduchotechnika).

obr. 23

X6 list 5 Zásuvka pro napájení frekvenčních měničů vykladače.

obr. 23

X7 list 3 obr. 23 Zásuvka kompresoru 3 (lišta nakladače, dopravník, přífuk do sk. 74) a chladicích ventilátorů skříně s kompresory. X8 Zásuvka motoru stolu nakladače.

list 3

obr. 23

X9 list 30 Zásuvka rozvaděče pro připojení magnetventilů Y16 – Y18.

obr. 23

X10 Zásuvka motoru stolu vykladače.

obr. 23

list 4

X12 list 1 Svorkovnice pro připojení autotransformátoru.

obr. 25

X13 list 4 Zásuvka motoru nonstop nakladače (jen na zvláštní objednávku).

obr. 23

X15 list 23 obr. 23 Zásuvka pro snímače hladiny čističe a vody v zásobních nádobách myčky ofsetových válců. X16 list 23 Svorkovnice na přívodu snímačů hladiny čističe a vody v zásobních nádobách myčky ofsetových válců. X17 list 2 Zásuvka kompresoru 4 na skříni lakovací jednotky.

38

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 19

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

X18 list 4 Zásuvka kompresoru 5 (boční náložka).

obr. 23

X19 list 6 Zásuvka dmychadla pro podtlakový dopravník.

obr. 23

X20 list 9 Přívodní svorkovnice oddělovacího transformátoru.

obr. 25

X21 list 2, 30 Zásuvka napájení 400 V pro lakovací jednotku (jen na zvláštní objednávku).

obr. 23

X22 list 1 Zásuvka pro napájení pultu dálkového řízení ErgoTronic.

obr. 23

X23 list 30 Konektor na přívodu spojky lakovací jednotky (jen na zvláštní objednávku).

obr. 3, 4

X25 list 21 Zásuvka rozvaděče pro připojení koncových spínačů nakladače.

obr. 23

X26 list 8 Přívodní svorkovnice transformátoru.

obr. 24

X27 list 14, 59 Zásuvka rozvaděče pro připojení koncových spínačů a mikrospínačů nakladače.

obr. 23

X28 list 9 Přívodní svorkovnice oddělovacího transformátoru.

obr. 25

X29 list 21 Zásuvka rozvaděče pro připojení čidel archu B18 a B19.

obr. 23

X30 list 1 Přívodní svorkovnice stroje na levé bočnici nakladače. X32 list 14, 16, 21, 35 Svorkovnice pro malé napětí v rozvaděči.

obr. 1 obr. 25

X33 list 21, 22, 23, 31, 32, 39 obr. 1 Svorkovnice pro malé napětí na obsluhové straně nakladače pro připojení čidel B6, B8 a B9, kontaktu S16, magnteventilu zapnutí spojky nakladače Y7, elektromagnetu blokování předchytače Y13 a magnetventilu zachycení archu Y20.

2008_3_CS

X34 list 8 Svorkovnice rozvaděče pro napájení malým napětím.

obr. 24

X35 list 6 Svorkovnice pro nízké napětí v rozvaděči.

obr. 25

X36 list 6 Servisní zásuvka v rozvaděči. Maximální odběr 1,6 A.

obr. 22

X37 list 21, 22, 23, 31, 32, 39 Zásuvka rozvaděče pro připojení svorkovnice X33.

obr. 23

X38 list 8 Přívodní svorkovnice transformátoru.

obr. 24

©KBA-Grafitec s.r.o.

39


Rapida 75

Elektrické zařízení

X40 list 20 Zásuvka rozvaděče pro připojení induktivních čidel nakladače B4 a B20. X41 list 20 Konektor čidla botky na hlavě nakladače. X42 list 19 Zásuvka rozvaděče pro napájení skříní tiskových jednotek nízkým napětím.

obr. 23 obr. 1 obr. 23

X43

list 19 obr. 18 31802896: list 1 obr. 17 Zásuvka nízkého napětí na skříni tiskové jednotky, lakovací jednotky nebo obracecího zařízení. X44

list 7, 14, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 52 Konektor rozvaděče pro připojení skříně vykladače s řídícím systémem.

obr. 23

X45 list 2, 6 Zásuvka rozvaděče pro napájení skříně vykladače nízkým napětím.

obr. 23

X46 list 21, 23, 29 Zásuvka rozvaděče pro připojení koncových spínačů nakladače.

obr. 23

X48 Konektor CAN na rozvaděči.

obr. 23

list 10, 14, 16, 27, 43

X49 list 8, 9, 14, 27, 47, 52 Zásuvka rozvaděče pro připojení panelu nakladače a 1. tiskové jednotky.

obr. 23

X50

list 43, 46 obr. 18, 19 31802896: list 1 obr. 17 Konektor CAN na skříni tiskové jednotky, lakovací jednotky nebo obracecího zařízení. X51

list 8, 9, 17, 34, 47, 49, 52 obr. 18, 19 31802896: list 4, 5, 7 obr. 17 Zásuvka na skříni tiskové jednotky, lakovací jednotky nebo obracecího zařízení pro připojení následující tiskové jednotky, lakovací jednotky nebo skříně vykladače. X52 list 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 59 obr. 18, 19 Svorkovnice skříně tiskové nebo lakovací jednotky pro vodiče s malým proudem. X53 list 32 Zásuvka rozvaděče pro připojení čidla kontroly dvojarchu.

obr. 23

X54 list 8, 9, 56 obr. 18, 19 Svorkovnice skříně tiskové nebo lakovací jednotky pro napájení malým napětím. X55 list 19, 30 obr. 18, 19 Svorkovnice skříně tiskové nebo lakovací jednotky pro napájení nízkým napětím. X56 list 53 Konektor na přívodu k příjímači vazebního členu B56 (součást myčky).

obr. 2, 3

X57 list 53 Konektor na přívodu k příjímači vazebního členu B57 (součást myčky).

obr. 2, 3

X63 list 53, 55 Konektor bloku magnetventilů na tiskové nebo lakovací jednotce.

40

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 2, 3, 4

2008_3_CS


Rapida 75

X70 Svorkovnice ve skříni s kompresory.

Elektrické zařízení

list 3

X71 list 14 Zásuvka rozvaděče pro připojení mikrospínače brzdy motoru pohonu stroje.

obr. 23

X72 list 15 Zásuvka rozvaděče pro připojení brzdy motoru pohonu stroje.

obr. 23

X73 list 30 Zásuvka rozvaděče pro připojení zdroje vysokého napětí pro ionizaci.

obr. 23

X83, X84 list 53 Konektor na přívodu ventilátoru (jen u stroje s obracecím zařízením).

obr. 3, 4

X702

list 8, 11, 12, 17, 24, 30 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 52 Svorkovnice skříně vykladače s řídícím systémem. X704 list 41, 42 Svorkovnice skříně vykladače s řídícím systémem pro napájení malým napětím.

obr. 21 obr. 21

X705 list 2, 6 obr. 20 Svorkovnice pro napájení zdroje vzduchu standardního poprašovače a osvětlení vykladače. X706 list 5 Svorkovnice pro napájení frekvenčních měničů vykladače.

obr. 20

X708 Konektor CAN pro sušič Inkdry.

obr. 21

list 1, 12, 40

X709 list 12, 13, 42 Konektor CAN pro ovládání frekvenčních měničů vykladače.

obr. 21

X710 list 11 Konektor Ethernet na skříni vykladače s řídícím systémem.

obr. 21

X715 Konektor USB na skříni vykladače.

list 11

obr. 5

X721 – X729 list 17, 18 Konektor na přívodu ventilátoru vykladače. X741 – X744 list 24 Konektor na přívodu ventilátoru odsávání (součást příležitostné lakovačky – jen na zvláštní objednávku). X740 list 11 Konektor Ethernet pro připojení dotykového panelu vykladače. X752 list 39 Konektor bloku magnetventilů na vykladači. X755 list 8, 12, 42 Konektor pro připojení pultu dálkového řízení ErgoTronic. X783 – X787 list 28 Konektor na přívodu ventilátoru (jen u stroje s obracecím zařízením).

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

obr. 21 obr. 5, 6 obr. 21 obr. 5, 6

41


Rapida 75

Elektrické zařízení

X791 list 41 Svorkovnice poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

X810 – X814 Konektor na přívodu ventilátoru.

obr. 7

31802896: list 6

X852 31802896: list 1, 4, 7 Svorkovnice skříně obracecího zařízení pro vodiče s malým proudem.

obr. 17

X854 31802896: list 7 Svorkovnice skříně obracecího zařízení pro napájení malým napětím.

obr. 17

X863 31802896: list 5 Konektor bloku magnetventilů na obracecím zařízení.

obr. 7

X865 Rotační konektor.

31802896: list 8

obr. 7

X867 Rotační konektor.

31802896: list 2, 3, 9

obr. 7

X868 Konektor na přívodu čidla.

31802896: list 2

XB list 6 obr. 25 Svorkovnice pro připojení jedné strany napájení řídících obvodů k ochrannému obvodu. Y5 Magnetventil mazání.

list 31

obr. 1

Y6

list 15

obr. 3

Elektromagnetická brzda stroje Y6 se ovládá stykačem K111. Jestliže je pod napětím, odbrzďuje stroj. Je zapojena tak, aby bezpečnost stroje (tj. funkce nouzového zastavení) byla zachována i při poruše ŘS stroje nebo závadě jeho programu.

42

Y7 list 32 Magnetventil zapnutí spojky nakladače.

obr. 1

Y9 Brzda motoru stolu nakladače.

list 3

obr. 1

Y10 Brzda motoru stolu vykladače.

list 4

obr. 5, 6

Y13 list 39 Elektromagnet blokování předchytače.

obr. 2

Y16 Magnetventil zavzdušnění savek

list 30

obr. 1

Y17 Magnetventil tlaku do botky.

list 30

obr. 1

Y18 list 30 Magnetventil vypnutí přisátí posledního archu.

obr. 1

Y20 Magnetventil zachycení archu.

obr. 1

list 39

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

Y23 list 30 Spojka lakovací jednotky (jen na zvláštní objednávku).

obr. 4

Y30 list 4 Brzda motoru pohonu nonstop nakladače.

obr. 1

Y50 list 55, 59 obr. 2, 3, 4 Tisková jednotka: magnetventil blokování přenášecího válce barevníku k barevníku. Lakovací jednotka: magnetventil přistavení lakovacího válce k tlakovému. Y51 Magnetventil – rezerva.

list 55

Y52 list 55, 59 Tisková jednotka: magnetventil prvního odstavení barevníku (páky 1). Lakovací jednotka: magnetventil přistavení rastrového válce k lakovacímu.

2008_3_CS

obr. 2, 3 obr. 2, 3, 4

Y53 list 55 Magnetventil druhého odstavení barevníku (páky 2).

obr. 2, 3

Y54 list 55 Magnetventil přistavení vlhčení k formovému válci.

obr. 2, 3

Y55 list 55 Magnetventil přistavení formového válce k ofsetovému válci.

obr. 2, 3

Y56 list 55 Magnetventil přistavení ofsetového válce k tlakovému válci.

obr. 2, 3

Y59 list 55 Magnetventil přistavení mostového válce k vlhčení.

obr. 2, 3

Y60 list 55 Magnetventil přistavení brodicího válce vlhčení k dávkovacímu válci.

obr. 2, 3

Y61 list 55 Magnetventil přistavení mostového válce k barevníku.

obr. 2, 3

Y62 Magnetventil myčky barevníku.

obr. 2, 3

list 55

Y63 list 53 Magnetventil přistavení myčky ofsetového válce .

obr. 2, 3

Y64 list 53 Magnetventil posunu pásu myčky ofsetového válce.

obr. 2, 3

Y65 list 53 Ventil vody myčky ofsetového válce.

obr. 2, 3

Y66 list 53 Ventil čističe myčky ofsetového válce.

obr. 2, 3

Y72 Ventil vody myčky barevníku.

list 53

obr. 2, 3

Y73 Ventil čističe myčky barevníku.

list 53

obr. 2, 3

©KBA-Grafitec s.r.o.

43


Rapida 75

44

Elektrické zařízení

Y80 list 55 Magnetventil založení tiskové formy.

obr. 2, 3

Y81 Magnetventil otevření přední lišty.

list 54

obr. 2, 3

Y82 Magnetventil otevření zadní lišty.

list 54

obr. 2, 3

Y83 list 54 Magnetventil nastavení zadní lišty do polohy pro založení tiskové formy.

obr. 2, 3

Y93 Ventil vody myčky tlakového válce.

list 54

obr. 2, 3

Y94 list 54 Ventil čističe myčky tlakového válce.

obr. 2, 3

Y95 list 54 Ventil dopravy kapalin myčky tlakového válce.

obr. 2, 3

Y96 list 54 Magnetventil přistavení myčky tlakového válce 1. krok.

obr. 2, 3

Y97 list 54 Magnetventil přistavení myčky tlakového válce 2. krok.

obr. 2, 3

Y701 Magnetventil – vidle zapíchnout.

list 39

obr. 5, 6

Y702 Magnetventil – dorazy zvednout.

list 39

obr. 5, 6

Y703 list 39 Magnetventil – rovnání archů přistavit.

obr. 5, 6

Y791 list 41 Elektromagnet poprašovače (jen u stroje se standardním poprašovačem).

obr. 9

Y800 31802896: list 5 Magnetventil přestavení válce sk. 53 na tisk s obracením.

obr. 7

Y801 31802896: list Magnetventil přestavení válce sk. 53 na tisk bez obracení.

obr. 7

Y802 31802896: list 5 Magnetventil spojky přídavného motoru.

obr. 7

Y803 Magnetventil vysunutí západky.

31802896: list 5

obr. 7

Y804 Magnetventil zasunutí západky.

31802896: list 5

obr. 7

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

2008_3_CS

Elektrické zařízení

©KBA-Grafitec s.r.o.

45


Rapida 75

4.

Elektrické zařízení

Seřízení elektrických přístrojů Stroj je po skončení instalace předán uživateli nastavený a seřízený. Informace v této kapitole jsou však zapotřebí při výměně nebo opravě částí stroje, které budou dále uvedeny. A3 (ústřední procesorová jednotka řídícího systému v rozvaděči stroje) Ústřední procesorová jednotka (CPU) musí mít nahrán správný program. Objednává se naprogramovaná. Proto je nezbytné, abyste v objednávce uvedli výrobní číslo stroje. Při montáži nové CPU zkontrolujte, zda jsou otočné přepínače CAN-ID Nr. nastaveny na 01. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. A17 (CAN rozšiřující jednotka řídícího systému) Při montáži nové rozšiřující jednotky zkontrolujte, zda má otočné přepínače N# nastaveny na 0D. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. A20, A21 (ovládací panel s tlačítky) Před montáží ovládacího panelu zkontrolujte, zda má na zadní straně nastavenu správnou adresu CAN. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. Tabulku adres CAN najdete v oddílu A79 této kapitoly. U panelu nakladače můžete potenciometrem na zadní straně nastavit hlasitost zvukového upozornění. A40 (frekvenční měnič pohonu stroje) Frekvenční měnič pohonu stroje vyžaduje ke své funkci správné nastavení programovatelných parametrů. Toto nastavení je provedeno z výrobního závodu a uživatel jej nesmí měnit. Frekvenční měnič objednaný od výrobce ofsetového stroje jako náhradní díl je rovněž správně nastaven. Nutným předpokladem však je, abyste při objednání náhradního frekvenčního měniče uvedli výrobní číslo stroje. Jestliže si opatříte nový frekvenční měnič jinde než u výrobce ofsetového stroje, doporučujeme, abyste si objednali také jeho odbornou montáž a uvedení do provozu. Potřebné programovatelné parametry jsou v souboru s příponou gdc na Vašem CD-ROM s katalogem náhradních dílů stroje. UPOZORNĚNÍ Soubor *.gdc platí jen pro použití měniče s původním motorem nebo motorem shodného typu. Měniče > 11 kW vyžadují kromě nastavení správných parametrů také identifikaci motoru, jinak pohon nebude správně pracovat. Funkční modul CAN-I/O PT má 10 přepínačů. Všechny musí být v poloze OFF (páčka dole). Programovatelné parametry frekvenčního měniče pohonu stroje lze měnit jen při vypnutém napájení řídícího systému nakladače (pojistka F40) a stlačeném tlačítku nouzového zastavení. A53 (ústřední procesorová jednotka řídícího systému ve skříni tiskové jednotky) Ústřední procesorová jednotka (CPU) musí mít nahrán správný program. Objednává se naprogramovaná. Proto je nezbytné, abyste v objednávce uvedli výrobní číslo stroje. Při montáži nové CPU zkontrolujte, zda jsou otočné přepínače CAN-ID Nr. nastaveny na číslo o 1 větší, než je pořadí tiskové jednotky ve stroji. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. Další postup je následující: 1. Na dotykovém panelu zjistěte polohu axiálního a radiálního soutisku tiskové jednotky, na které jste vyměňovali díl A53. 2. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. 3. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky.

46

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

20. 21. 22. 23.

Elektrické zařízení

V servisní obrazovce nastavte polohu axiálního a radiálního soutisku, kterou jste zjistili v bodu 1. Opusťte servisní obrazovku. Zkontrolujte při tisku, že nulové polohy soutisku na všech tiskových jednotkách si navzájem odpovídají. Když ano, přeskočte body 7 až 12. Vynulujte hodnoty axiálního a radiálního soutisku na všech tiskových jednotkách, na kterých jste díl A53 nevyměňovali. Proveďte zkušební tisk, při kterém nastavíte co nejpřesnější soutisk tiskové jednotky s novým dílem A53 vzhledem ke zbývajícím jednotkám. Poznámka: než splníte podmínku bodu 8, může se stát, že na obrazovce dotykového panelu dosáhnete krajní polohy soutisku. V tom případě musíte vynulovat hodnotu soutisku na dotykovém panelu podle bodů 9 až 12, abyste mohli dál měnit soutisk v potřebném směru. To opakujte třeba i několikrát, dokud nesplníte podmínku bodu 8. Potom pokračujte bodem 9. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky. V servisní obrazovce nastavte pro příslušnou tiskovou jednotku nulovou aktuální polohu axiálního a radiálního soutisku. Opusťte servisní obrazovku. Na dotykovém panelu zjistěte hodnotu tiskového tlaku tiskové jednotky, na které jste vyměňovali díl A53. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky. V servisní obrazovce nastavte hodnotu tiskového tlaku, kterou jste zjistili v bodu 13. Opusťte servisní obrazovku. Na dotykovém panelu nastavte tloušťku potiskovaného papíru 0,1 mm. Zkontrolujte spáru mezi tlakovým válcem a holým ofsetovým válcem měrkou 33801031 (2,05 mm). Když spára není správná, musíte vykonat ještě body 19 až 23. Poznámka: spáru kontrolujte, když je ofsetový válec přistaven. K tomu je zapotřebí napřed vypustit tlakový vzduch z pneumatického rozvodu stroje ventilem na obsluhové straně nakladače (červenou rukojeť otočit doprava z polohy SUP. do polohy EXH.) a pak ručně zasunout pístnice vzduchových válců č. 6 a 7 na obou stranách tiskové jednotky. Změnou tloušťky papíru na dotykovém panelu nastavte spáru mezi tlakovým válcem a holým ofsetovým válcem na měrku 33801031 (2,05 mm). Poznámka: než splníte podmínku bodu 19, může se stát, že na obrazovce dotykového panelu dosáhnete krajní polohy tiskového tlaku. V tom případě musíte nastavit hodnotu tiskového tlaku na dotykovém panelu podle bodů 20 až 23, abyste mohli dál měnit tiskový tlak v potřebném směru. To opakujte třeba i několikrát, dokud nesplníte podmínku bodu 19. Potom pokračujte bodem 20. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky. V servisní obrazovce nastavte pro příslušnou tiskovou jednotku aktuální polohu motorů pro tlak na 100. Opusťte servisní obrazovku.

A71, A74, A75 (ovládací panel s tlačítky) Před montáží ovládacího panelu zkontrolujte, zda má na zadní straně nastavenu správnou adresu CAN. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. Tabulku adres CAN najdete v oddílu A79 této kapitoly.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

47


Rapida 75

Elektrické zařízení

A76 (frekvenční měnič pro pohon vlhčení) Frekvenční měnič pro pohon vlhčení vyžaduje ke své funkci správné nastavení programovatelných parametrů. Toto nastavení je provedeno z výrobního závodu a uživatel jej nesmí měnit. Frekvenční měnič objednaný od výrobce ofsetového stroje jako náhradní díl je rovněž správně nastaven. Nutným předpokladem však je, abyste při objednání náhradního frekvenčního měniče uvedli pořadí tiskové jednotky na stroji. Jestliže si opatříte nový frekvenční měnič jinde než u výrobce ofsetového stroje, musíte si programovatelné parametry měniče sami nastavit následujícím postupem: 1. Frekvenční měnič namontujte do skříně. Přitom dbejte, aby byl prostřednictvím obou montážních patek důkladně ukostřen. 2. Nasaďte funkční modul Systembus (CAN) na konektor rozhraní FIF. 3. Zapojte přívody frekvenčního měniče. Nepoužitý konektor X1.2 nechte nasazen na měniči. 4. Vyjměte pojistku F52 (napájení ústřední procesorové jednotky řídícího systému na tiskové jednotce, kde se vyměňuje měnič). 5. Zapněte stroj. 6. Zablokujte měnič stisknutím tlačítka nouzového zastavení na nakladači. 7. Pomocí ovládací jednotky (keypad) nastavte parametry podle tabulky:

48

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

Parametr

Hodnota

C0001 (ovládání)

1

C0010 (min. frekvence)

2,00

C0011 (max. frekvence)

62,00

C0012 (zrychlování)

0,10

C0013 (zpomalování)

1,00

C0014 (druh provozu)

4

C0015 (jmenovitá frekvence U/f)

50

C0021 (kompenzace skluzu)

4,5

C0022 (mezní hodnota proudu)

80

C0084 (odpor statoru motoru)

9,5

C0087 (jmenovité otáčky motoru)

2810

C0088 (jmenovitý proud motoru)

1,4

C0090 (jmenovité napětí motoru)

230

C0091 (cos j motoru)

0,75

C0092 (indukčnost statoru motoru)

510

C0105 (zpomalování)

0,10

C0119 (konfigurace vstupu PTC)

2

C0120 (vypnutí podle I2. t)

90 1. tisk. jednotka: 2 2. tisk. jednotka: 3

C0350 (CAN ID)

záleží na pořadí tiskové jednotky:

3. tisk. jednotka: 4 4. tisk. jednotka: 5 5. tisk. jednotka: 6 6. tisk. jednotka: 7

C0351 (přenosová rychlost)

1

C0356/003 (nastavení času Systembus)

1000

C0360 (řízení kanálu dat CAN1)

0

C0358 (provést)

1

ostatní parametry

výrobní nastavení Lenze

8. Odblokujte měnič uvolněním tlačítka nouzového zastavení. 9. Vraťte pojistku F52 zpět. 10. Zkontrolujte směr otáčení motoru tlačítkem pro mycí otáčky vlhčení (S86, S90).

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

49


Rapida 75

Elektrické zařízení

11. Upozornění: tabulka platí jen pro použití měniče s původním motorem nebo motorem shodného typu. Motor musí mít zapojení D (trojúhelník). A79 (ovládací panel s tlačítky) Před montáží ovládacího panelu zkontrolujte, zda jsou na zadní straně panelu správně nastaveny přepínače SW0 a SW1. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. Označení panelu

SW1

SW0

Panel nakladače (A20)

0

1

Panel stohu nakladače (A21)

0

2

1. jednotka

0

3

2. jednotka

0

6

3. jednotka

0

9

4. jednotka

0

C

5. jednotka

0

F

6. jednotka

1

2

7. jednotka

1

5

1. jednotka

0

4

2. jednotka

0

7

3. jednotka

0

A

4. jednotka

0

D

5. jednotka

1

0

6. jednotka

1

3

7. jednotka

1

6

1. jednotka

0

5

2. jednotka

0

8

3. jednotka

0

B

4. jednotka

0

E

5. jednotka

1

1

6. jednotka

1

4

7. jednotka

1

7

Panel 2 na neobsluhové straně lakovací jednotky (A79)

1

D

Panel vykladače (A702)

2

0

Panel 1 na obsluhové straně (A71)

Panel 2 na obsluhové straně (A74)

Panel 1 na neobsluhové straně (A75)

50

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

A702 (ovládací panel s tlačítky) Před montáží ovládacího panelu zkontrolujte, zda má na zadní straně nastavenu správnou adresu CAN. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. Tabulku adres CAN najdete v oddílu A79 této kapitoly. A703 (CAN rozšiřující jednotka řídícího systému ve vykladači) Při montáži nové rozšiřující jednotky zkontrolujte, zda má otočné přepínače N# nastaveny na 0B. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. A714 (rozhraní CAN dotykového panelu vykladače) Při montáži nového rozhraní CAN zkontrolujte, zda má otočné přepínače ´16, ´1 nastaveny na 0C. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. A715 (dotykový panel vykladače) Dotykový panel vykladače má svůj program uložen na paměťové kartě CF (Compact Flash). Potřebujete-li vyměnit panel za nový a máte původní CF kartu, postupujte takto: 1. Nastavte otočné přepínače Mode/Node na novém panelu na 01. 2. Vložte do nového panelu starou CF kartu. 3. Zamontujte panel do stroje. 4. Zapněte hlavní vypínač. Nemůžete-li z nějakého důvodu použít původní CF kartu, musí panel vyměnit servisní technik dodavatele. Při objednání výměny musíte uvést výrobní číslo stroje. To samé platí, jestliže se v původním dotykovém panelu má CF karta vyměnit za novou kvůli jejímu poškození nebo upgradu jejího programu. A716, A717, A718 (frekvenční měnič pro dmychadlo) Frekvenční měnič pro dmychadlo vyžaduje ke své funkci správné nastavení programovatelných parametrů. Toto nastavení je provedeno z výrobního závodu a uživatel jej nesmí měnit. Frekvenční měnič objednaný od výrobce ofsetového stroje jako náhradní díl je rovněž správně nastaven. Jestliže si opatříte nový frekvenční měnič jinde než u výrobce ofsetového stroje, musíte si programovatelné parametry měniče sami nastavit následujícím postupem: 1. Frekvenční měnič namontujte do skříně. Přitom dbejte, aby byl prostřednictvím obou montážních patek důkladně ukostřen. 2. Nasaďte funkční modul Systembus (CAN) na konektor rozhraní FIF. 3. Zapojte přívody frekvenčního měniče. Nepoužitý konektor X1.2 nechte nasazen na měniči. 4. Vyjměte pojistku F40 (napájení ústřední procesorové jednotky řídícího systému na nakladači). 5. Zapněte stroj. 6. Zablokujte měnič stisknutím tlačítka nouzového zastavení na nakladači. 7. Pomocí ovládací jednotky (keypad) nastavte parametry podle tabulky:

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

51


Rapida 75

Elektrické zařízení

Parametr

Hodnota

C0001 (ovládání)

1

C0011 (max. frekvence)

60

C0012 (zrychlování)

1,00

C0013 (zpomalování)

1,00 A716: 11

C0350 (CAN ID)

Zaleží na měniči:

A717: 10 A718: 12

C0351 (přenosová rychlost)

1

C0356/003 (nastavení času Systembus)

1000

C0360 (řízení kanálu dat CAN 1)

0

C0410/17 (ruční/dálková obsluha)

0

C0412/1 (žádaná hodnota 1)

0

C0358 (provést)

1

Ostatní parametry 8. 9. 10. 11.

výrobní nastavení Lenze

Odblokujte měnič uvolněním tlačítka nouzového zastavení. Vraťte pojistku F40 zpět. Zkontrolujte směr otáčení dmychadla. Upozornění: tabulka platí jen pro použití měniče s původním dmychadlem nebo dmychadlem shodného typu. Motor musí mít zapojení Y (hvězda).

A719 (frekvenční měnič pro motor brzdy archů) Frekvenční měnič pro motor brzdy archů vyžaduje ke své funkci správné nastavení programovatelných parametrů. Toto nastavení je provedeno z výrobního závodu a uživatel jej nesmí měnit. Frekvenční měnič objednaný od výrobce ofsetového stroje jako náhradní díl je rovněž správně nastaven. Jestliže si opatříte nový frekvenční měnič jinde než u výrobce ofsetového stroje, musíte si programovatelné parametry měniče sami nastavit. Použijte postup uvedený v oddílu A76 této kapitoly pouze s následujícími rozdíly: 1. Namísto pojistky F52 musíte před zapnutím stroje vyjmout pojistku F40 v rozvaděči. 2. Parametr C0350 (CAN ID) nastavte na 13. A853 (ústřední procesorová jednotka řídícího systému ve skříni obracecího zařízení) Ústřední procesorová jednotka (CPU) musí mít nahrán správný program. Objednává se naprogramovaná. Proto je nezbytné, abyste v objednávce uvedli výrobní číslo stroje. Při montáži nové CPU zkontrolujte, zda jsou otočné přepínače CAN-ID Nr. správně nastaveny na číslo 1x, kde x je pořadí tiskové jednotky následující za obracečkou. Jinak se po zapnutí hlavního vypínače zjistí chybná konfigurace řídících systémů a stroj nebude moci pracovat. B1 (induktivní čidlo elektromechanické kontroly dvojarchu) Čidlo má být namontováno ve vzdálenosti 1 – 2 mm od pohyblivé části.

52

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

B4 (snímač botky nakládací hlavy) 1. Snímač má spínat v okamžiku, kdy je mezi vodítkem (1) a maticí hmatadla (2) vzdálenost 0,5 – 1 mm. Nastavení proveďte pomocí šroubů (3) a matic (4). Přitom musí být točítko nastavení prosedu hmatadla (5)otočeno zcela proti směru hodinových ručiček. 2. Kontrola správného seřízení: Při vložení měrky 0,5 mm do mezery mezi vodítkem (1)a maticí hmatadla (2) dioda na snímači musí svítit. Při vložení měrky 1 mm do mezery mezi vodítkem (1) a maticí hmatadla (2) dioda na snímači nesmí svítit.

5

2 1 3 4

B5 (čidlo přítomnosti archu mezi bočními náložkami) Čidlo má být zapuštěno 3 ± 0,5 mm. Jiné seřízení není třeba. B7 (čidlo archu na stole dopravníku) Čidlo má být zapuštěno 3 ± 0,5 mm. Jiné seřízení není třeba. B18, B19 (čidlo naložení archu) Čidlo nemá elektrické seřizovací prvky. Po namontování a zapojení nového čidla se doporučuje kontrola funkce: 1. Zvolte na dotykovém panelu vykladače citlivost na křívý arch 1 mm. 2. Zapněte kontrolu křivého naložení spínačem S37 na panelu nakladače. 3. Nastavte úhel stroje 150 – 250 °. 4. Přisuňte arch papíru k čelním náložkám. LED H1, H2 na panelu nakladače indikující výstupy čidel naložení archu nesmějí svítit. 5. Zkontrolujte, zda čidla tolerují malou nepřesnost naložení archu: po odtažení archu od čelních náložek o 0,5 mm LED na panelu nakladače stále nesmějí svítit. 6. Odtáhněte arch od čelních náložek ještě o 1 mm. Obě indikační LED se musí rozsvítit. 7. Zvolte na dotykovém panelu nakladače citlivost na křivý arch 2 mm a zkontrolujte, zda obě LED zase zhasly. 8. Odtáhněte arch od čelních náložek o další 1 mm. Obě indikační LED se musí rozsvítit. B20 (čidlo pro ochranu nakládací hlavy) Výstup čidla má být sepnut, dokud se rameno uložení nakládací hlavy nezvedne o 0,6 – 0,9 mm. Kontrola správného seřízení: při vložení měrky 0,5 mm do mezery mezi bočnicí a ramenem uložení nakládací hlavy LED na čidle musí svítit. Při vložení měrky 1 mm LED nesmí svítit.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

53


Rapida 75

Elektrické zařízení

Při montáži nového čidla postupujte následujícím způsobem: 1. Zapojte čidlo do konektoru přívodního kabelu. 2. Podložte rameno uložení nakládací hlavy měrkou 0,5 mm. 3. Zasuňte čidlo tak hluboko, aby se indikační LED právě rozsvítila. V této poloze zajistěte čidlo červíkem (nástrčný klíč 2,5). 4. Závěrečná kontrola: při vložení měrky 1 mm musí LED zhasnout. B52 (inkrementální snímač úhlu natočení stroje) Při výměně inkrementálního snímače postupujte takto: 1. Vypněte stroj. 2. Pro upevnění inkrementálního snímače na čep použijte nástrčný klíč 2,5. 3. Zapojte kabel snímače do svorkovnice. 4. Zapněte stroj. 5. Strojem najeďte do úhlu, ve kterém má mít snímač nulový impuls. Pro snímač na první tiskové jednotce je to úhel 0°. 6. Přiřaďte nulový impuls snímače stisknutím tlačítka pod zátkou. 7. Vraťte zátku na místo, aby do snímače nevnikal prach a kapaliny. B55 (snímač ztráty archu) Při montáži nového snímače zajistěte závity šroubů lepidlem. Zkontrolujte správnou funkci: světelná dioda musí svítit, když je pod snímačem odrazka. Nezapomeňte zkontrolovat s oběma odrazkami! B56, B57(vazební člen pro přenos signálu od mikrospínače hlídání mycí tkaniny) Vazební člen nemá nastavovací prvky. Dovolená nesouosost přijímače a vysílače je max. ±1,5 mm. Největší přípustná vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem je 2 mm. B74, B75 (inkrementální snímač motoru dálkového nastavení polohy formového válce) Snímač tvoří s motorem nerozebíratelný celek. Výměna motoru je popsána v odstavci M74, M75. B78, B79 (inkrementální snímač motoru dálkového nastavení tiskového tlaku) Snímač tvoří s motorem nerozebíratelný celek. Výměna motoru je popsána v odstavci M78, M79. B700 (čidlo výšky stohu vykladače) Vzdálenost aktivní plochy čidla od stohu papíru se nastaví na 1 ± 0,5 mm. B802 (inkrementální snímač – jen u stroje s obracecím zařízením) Snímač musí být od pásku vzdálen 0,2 mm. Kontroluje se po celém obvodu. B803 – B814 (induktivní čidla – jen u stroje s obracecím zařízením) Čidlo má být vzdáleno 0,5 mm od povrchu kontrolované části. Při výměně čidla se nesmí změnit poloha jeho držáku. F… – pojistky Všechny pojistky je dovoleno nahrazovat pouze pojistkami stejného typu a hodnoty. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k poškození stroje, na které se nevztahuje záruka. K10 (relé pro kontrolu podpětí sítě) Nastavení je uvedeno na listu 20 schéma.

54

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

M30 (brzdový motor pohonu nonstop nakladače) Svorkovnice motoru slouží zároveň pro připojení jeho brzdy. Aby bylo brždění po vypnutí stykače rychlé, je brzda ovládána zvlášť. Kvůli tomu je změněno zapojení svorkovnice motoru proti stavu, ve kterém je motor dodáván od výrobce. Proto musíte při případné výměně motoru za nový změnit zapojení podle obrázku. Původní zapojení je nakresleno přerušovaně (vinutí motoru tlustou, vinutí brzdy slabou čarou):

M74, M75 (motor dálkového nastavení polohy formového válce) Konektory na přívodech těchto motorů jsou označeny červenou návlečkou, aby se odlišily od konektorů na přívodech motorů M78 a M79. Při výměně motoru musí být zachována výchozí poloha, aby nulové polohy válců na všech tiskových jednotkách byly stejné. Postup je následující: 1. Vyměňte motor za nový. Přitom dbejte, aby mechanismus, kterým motor pohybuje, zůstal ve stejné poloze. 2. Vynulujte hodnoty buď axiálního soutisku (při výměně M74), nebo radiálního soutisku (při výměně M75) na všech tiskových jednotkách, na kterých jste motor nevyměňovali. 3. Proveďte zkušební tisk, při kterém nastavíte co nejpřesnější soutisk tiskové jednotky s novým motorem vzhledem ke zbývajícím jednotkám. Poznámka: než splníte podmínku bodu 3, může se stát, že na obrazovce dotykového panelu dosáhnete krajní polohy soutisku. V tom případě musíte vynulovat hodnotu soutisku na dotykovém panelu podle bodů 4 až 7, abyste mohli dál měnit soutisk v potřebném směru. To opakujte třeba i několikrát, dokud nesplníte podmínku bodu 3. Potom pokračujte bodem 4. 4. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. 5. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky. 6. V servisní obrazovce nastavte pro příslušnou tiskovou jednotku: při výměně M74: aktuální poloha motoru pro axiální směr = 0 při výměně M75: aktuální poloha motoru pro radiální směr = 0 7. Opusťte servisní obrazovku. M78, M79 (motor dálkového nastavení tiskového tlaku) Konektory na přívodech těchto motorů nemají žádnou barevnou návlečku. Při výměně motoru musí být zachována výchozí poloha, aby údaj o tiskovém tlaku na dotykovém panelu souhlasil se skutečností. Nejjednodušší je použít hodnotu tiskového tlaku z tiskových jednotek, na kterých se motor dálkového nastavení nevyměňuje. Postup je následující: 1. Vyměňte motor za nový. Přitom dbejte, aby mechanismus, kterým motor pohybuje, zůstal ve stejné poloze. 2. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. 3. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky. 4. V servisní obrazovce nastavte pro příslušnou tiskovou jednotku aktuální polohu motorů pro tlak stejnou, jako mají zbývající tiskové jednotky. 5. Opusťte servisní obrazovku.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

55


Rapida 75

Elektrické zařízení

6.

Na dotykovém panelu nastavte tloušťku potiskovaného papíru 0,1 mm. Zkontrolujte spáru mezi tlakovým válcem a holým ofsetovým válcem měrkou 33801031 (2,05 mm). Když spára není správná, musíte vykonat ještě body 7 až 11. Poznámka: spáru kontrolujte, když je ofsetový válec přistaven. K tomu je zapotřebí napřed vypustit tlakový vzduch z pneumatického rozvodu stroje ventilem na obsluhové straně nakladače (červenou rukojeť otočit doprava z polohy SUP. do polohy EXH.) a pak ručně zasunout pístnice vzduchových válců č. 6 a 7 na obou stranách tiskové jednotky. 7. Změnou tloušťky papíru na dotykovém panelu nastavte spáru mezi tlakovým válcem a holým ofsetovým válcem na měrku 33801031 (2,05 mm). Poznámka: než splníte podmínku bodu 7, může se stát, že na obrazovce dotykového panelu dosáhnete krajní polohy tiskového tlaku. V tom případě musíte nastavit hodnotu tiskového tlaku na dotykovém panelu podle bodů 8 až 11, abyste mohli dál měnit tiskový tlak v potřebném směru. To opakujte třeba i několikrát, dokud nesplníte podmínku bodu 7. Potom pokračujte bodem 8.ředsazení 21 Poznámka: není-li spára po celé šířce stejná, musíte demontovat motor na jedné straně stroje a nastavit rovnoměrnou spáru ručně. Po splnění podmínky bodu 7 pokračujte bodem 8. 8. V ovládacím módu hlavní obrazovky stiskněte tlačítko Seznam. 9. Stiskněte tlačítko pro přístup do servisní obrazovky v levém dolním rohu. Zadejte přístupový kód servisní obrazovky. 10. V servisní obrazovce nastavte pro příslušnou tiskovou jednotku aktuální polohu motorů pro tlak na 100. 11. Opusťte servisní obrazovku. Q2 – Q52 (výkonový vypínač) Výkonové vypínače jsou nastaveny na hodnoty podle obvodového schéma stroje. S… – koncové spínače krytů a kyvných zábran Je-li potřeba vyměnit koncový spínač, zkontrolujte přitom, že jeho držák není poškozený ani ohnutý. Svépomocná oprava ani výměna držáku není přípustná, vždy je zapotřebí použít odborný servis. Po namontování nového koncového spínače zkontrolujte funkci krytu nebo kyvné zábrany podle kapitoly Bezpečnostní a ochranná zařízení v návodu na obsluhu. Nebude-li dráha krytu do vypnutí pohybu stroje odpovídat předpisu, také zavolejte odborný servis. Vyřaďte tiskový stroj z používání až do odstranění závady. S56 (mikrospínač hlídání tkaniny myčky ofsetového válce) Nastavení musí být takové, aby při navinutých 3 vrstvách tkaniny byl mikrospínač ještě sepnut a po odvinutí tkaniny byl rozepnut. S65 (koncový spínač krytu otvoru pro kliku) Koncový spínač musí být nastaven tak, aby stroj zastavil dřív, než clona uvolní otvor pro zasunutí kliky. S710 (koncový spínač vykladač nahoře) Koncový spínač se nastaví tak, aby při stoupání vykladače zastavil prázdný vozík asi 10 mm od spodní kovové hrany bočního rovnače. S721 (mikrospínač kontroly vypadnutých archů) Nastavení musí být takové, aby při minimálním natočení hřídele mačkání archů stroj okamžitě zastavil.

56

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

Elektrické zařízení

S722 (koncový spínač vykladač dole – přerušení produkce) S723 (koncový spínač vykladač dole – vypnutí produkce) Nastaví se tak, aby při klesání vykladače vozík stál v okamžiku sepnutí koncového spínače S722 již na podlaze a bylo s ním možné pojíždět. Koncový spínač S723 ještě v té době není sepnut. Teprve dalším pohybem vykladače dolů nejméně o 12 mm sepne koncový spínač S723. S800 (snímač s jazýčkovým relé) Při zapadnuté západce (1) do kamene (2) najděte polohu, ve které indikace výstupu právě zhasla, a vraťte snímač o 1 mm zpět.

1 2

S801, S802 (snímač s jazýčkovým relé) Při pístu v poloze u bočnice (S801) a od bočnice (S802) najděte polohu, ve které indikace výstupu právě zhasla, a vraťte snímač o 1 mm zpět. S803 (snímač s jazýčkovým relé) Při pístu v horní úvrati najděte polohu, ve které indikace výstupu právě zhasla, a vraťte snímač o 1 mm zpět. S805 – S808 (mikrospínač krajní polohy) Uživatel tiskového stroje nesmí tento mikrospínač vyměňovat ani seřizovat. Je nutné objednat odborný servis. Y30 (brzda motoru pohonu nonstop nakladače) Brzda je třífázová a nemá vlastní svorkovnici. Je zapojena na upravenou svorkovnici motoru – viz informace v odstavci M30.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

57


Rapida 75

58

Elektrické zařízení

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

5.

Elektrické zařízení

Montáž pomocných zařízení na stroj UPOZORNĚNÍ Elektromagnetická kompatibilita Výrobce ofsetového stroje zaručuje, že vyzařování dodaného stroje nepřekračuje meze dle EN 61000-6-4-2 (průmyslové prostředí). Provozovatel stroje zodpovídá za to, že jakýkoli elektrický spotřebič dodatečně namontovaný na stroj nezpůsobí, že by vyzařování stroje jako celku přestalo splňovat požadavky uvedené normy.

5.1.1

Poprašovač Grafix Na zvláštní objednávku je možné dodat stroj vybavený poprašovačem Grafix. V takovém případě neplatí pro vnitřní zapojení poprašovače obvodové schéma stroje (listy 2 a 41), ale schéma dodané s poprašovačem Grafix. Vzájemné propojení stroj – poprašovač je na listu 2 tohoto schéma.

5.1.2

Pult dálkového řízení ErgoTronic Pult ErgoTronic je se strojem Rapida 75 elektricky spojen následujícím způsobem: • zásuvka X22 na rozvaděči: napájení 400 V / 4A • konektor X755 na skříni vykladače: sběrnice CAN Stroj expedovaný s pultem ErgoTronic nemá zařazeny odpory R718 =120W a R719 =120W (zakončovací odpory sběrnice CAN) ve vykladači. Chcete-li takový stroj z nějakého důvodu provozovat bez připojeného pultu ErgoTronic, tj. bez zapojeného konektoru X755, musíte zakončovací odpor R718 pomocí propojky doplnit (list 12 schéma). Dále musíte zapojit odpor R719 mezi svorky X702:52 a X702:57 (list 8 schéma). Při zapojení konektoru X755 zpátky musíte odpor R719 i propojku zase odstranit.

5.1.3

Prokládací zařízení Foellmer DigiTab Pro napájení a ovládání prokládacího zařízení jsou ve stroji připraveny pouze svorky a vývodky. Objednejte od výrobce Foellmer prokládací zařízení včetně připojovací skříňky a přívodních kabelů. Pro připojení ke stroji použijte obvodové schéma stroje list 42.

2008_3_CS

©KBA-Grafitec s.r.o.

59


Rapida 75

6.

Seznam průvodní technické dokumentace elektro, dodávané se strojem • • • • • • • • • • • •

60

Elektrické zařízení

Elektrické zařízení ofsetového tiskového stroje Rapida 75: popis, seřízení a údržba (jedná se o tento návod): 1 ks 31821707 obvodové schéma stroje Rapida 75: 2 ks 31802896 obvodové schéma obracecího zařízení: 2 ks (jen u strojů s obracečkou) Frekvenční měnič Lenze 8200 vector – uvedení do provozu: 1 ks Frekvenční měnič Lenze 8200 vector 3 kW … 11 kW – montážní návod: 1 ks (jen u dvoubarvových strojů Rapida 75) Frekvenční měnič Lenze 8200 vector 15 kW … 90 kW – montážní návod: 1 ks (jen u čtyřbarvových až osmibarvových strojů Rapida 75) Frekvenční měnič Lenze 8200 vector 0,25 kW … 2,2 kW – montážní návod: 1 ks Funkční modul CAN PT (Systembus) E82ZAFC001 – návod: 1 ks Funkční modul CAN–I/O PT (Systembus) E82ZAFCC210 – návod: 1 ks Ultrazvukové rozlišení dvojarchu Microsonic DBK-4 – návod k použití: 1 ks Elektroakustický měnič SONF1 – instalační příručka: 1ks Rozvaděč Rapida 75 – protokol o zkouškách: 2 ks

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75

7.

Elektrické zařízení

Seznam vyobrazení Obrázek

2008_3_CS

Název

1

Nakladač

2

První tisková jednotka

3

Druhá až poslední tisková jednotka

4

Lakovací jednotka

5

Prodloužený vykladač

6

Vykladač

7

Obracecí zařízení

8

9

Standardní poprašovač

10

Panel nakladače

11

Panel stohu nakladače

12

Panel 1 tiskové jednotky (označení prvků v závorkách platí pro neobsluhovou stranu)

13

Panel 2 tiskové jednotky

14

Panel 1 lakovací jednotky (označení prvků v závorkách platí pro neobsluhovou stranu)

15

Panel 2 lakovací jednotky (označení prvků v závorkách platí pro neobsluhovou stranu)

16

Panel vykladače

17

Skříň obracecího zařízení

18

Skříň tiskové jednotky

19

Skříň lakovací jednotky

20

Skříň vykladače s frekvenčními měniči

21

Skříň vykladače s řídícím systémem

22

Rozvaděč

23

Rozvaděč

24

Rozvaděč

25

Rozvaděč

©KBA-Grafitec s.r.o.

61


Rapida 75

8.

62

Elektrické zařízení

Příloha

©KBA-Grafitec s.r.o.

2008_3_CS


Rapida 75 0.0.1

2008_3

1

1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

2

2

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

3

3

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

4

4

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

5

5

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

6

6

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

7

7

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

8

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

9

9

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

10

10

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

11

11

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

12

12

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

13

13

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

14

14

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

15

15

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

16

16

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

17

17

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

18

18

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

19

19

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

20

20

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

21

21

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

22

22

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

23

23

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75 0.0.1

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

24

24

2008_3


Rapida 75 0.0.1

2008_3

25

25

ŠKBA-Grafitec s.r.o.


Rapida 75

ŠKBA-Grafitec s.r.o.

26

2008_3

Catálogo Rápida 75  

Catálogo Rápida 75

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you