Issuu on Google+

สเปน


ยินดีต้อนรับ Castellan

และเป็นที่ร


บสู่สาขาถนน na มาดริด

รวบรวมคอลเลคชั่นสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากที่สุด


ยินดีต้อนรับสู่ EL CORTE INGLÉS ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของยุโรป

สถานที่พิเศษสุดซึ่งคุณสามารถสร้างสรรค์ความทรงจำาที่ดีที่สุด เมื่อคุณเดินทางมาเยี่ยมประเทศของเรา


ให้คุณได้มากกว่าเพียงแค่การ ช้อปป้ิ งในใจกลางเมืองมาดริด

El Corte Inglés ยินดีต้อนรับคุณสู่ศูนย์การค้าของเราที่ Castellana สถานที่ ซึง ่ พิเศษสุดด้วยคอนเซ็ปร้านค้าปลีกและการจัดพื้นที่ ในแนวใหม่อันเป็ นนวัตกรรม ล�้าหน้า และท�าให้เรามีสถานะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดของยุโรปที่ ไม่เคย หยุดนิง ่ี ุณจะได้พบกับเทรนด์แฟชัน ่ ล่าสุด แบรนด์สากลที่มีชอ ่ื เสียงและมีความ ่ ที่นค พิเศษสุด นาฬิกาข้อมือชัน ้ ดีของโลก เครื่องประดับ และทางเลือกสินค้าที่ดีท่ีสุด ส�าหรับเครื่ืองส�าอางและน�า้ หอม ทั้งหมดนีป ้ ระกอบกับความมุ่งมั่นของเราใน การให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม ทางเลือกสินค้า การน�าเสนอความเชี่ยวชาญพิเศษ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมและการรับประกันด้วยประสบการณ์ที่ส่ังสมมานาน 70 ปี ของ El Corte Inglés เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์การช้อปปิ้ ง

Paseo de la Castellana 71 y 85. Madrid.


E L CORT E I NGL É S. C A ST E L L A NA .

ถนนแห่งความเลิศหรู

สถานทีพ ่ ิเศษสุดส�าหรับการจับจ่ายซือ ้ สินค้า แบรนด์ดังต่างๆ ภายในศูนย์การค้าหลักของเราที่ Castellana ในมาดริด ซึง ่ มีพืน ้ ทีเ่ กือบ 3,000 ตารางเมตรทีป ึ่ มีความเป็นเอกลักษณ์ อันเป็นสถานที่ ่ ระกอบขึ้นเป็นพื้นที่ซง รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังส�าหรับเครือ ่ งประดับแฟชัน ่ ต่างๆ ทีเ่ ลิศหรูมากมาย พืน ้ ที่ พิเศษสุดที่ ไม่มี ใครเหมือนได้รับการจัดวางเฉกเช่นเดียวกับถนนแห่งความเลิศหรู อย่างแท้จริง

และเป็นที่รวบรวมคอลเลคชัน ่ สินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากที่สุด


มาดริด สเปน

STREETS OF LUXURY A UNIQUE SPACE WITH THE MOST EXCLUSIVE BRANDS


E L CORT E I NGL É S. C A ST E L L A NA .

เครื่องประดับและนาฬิกาสุดหรู

LUXURY JEWELLERY AND WATCHES THE MOST EXCLUSIVE AND PRESTIGIOUS BRANDS IN THE WORLD


มาดริด สเปน

แบรนด์ดังที่พิเศษสุดของโลก ด้วยการน�ำเสนอทางเลือกส�ำหรับแบรนด์ต่างๆ ของเครือ ่ งประดับและนาฬิกา สุดหรูไว้อย่างครบครันมากที่สุดภายใต้สถานที่แห่งเดียว ร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น Bulgari, Cartier, Rolex, IWC, Panerai, Blancpain, TAG Heuer, Omega เป็นต้น และร้านขายเครื่องประดับชัน ้ น�ำ อาทิเช่น Aldao และ Suárez ทั้งหมดนีน ้ ำ� เสนอด้วยการบริการลูกค้าทีด ่ ีเยีย ่ ม โดยพนักงานระดับมืออาชีพจากนานาประเทศ ที่สามารถพูดภาษาต่างชาติ ได้อย่างคล่องแคล่ว

และเป็นที่รวบรวมคอลเลคชัน ่ สินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากที่สุด


E L CORT E I NGL É S. C A ST E L L A NA .

โลกแห่งแฟชัน ่

ด้วยการน�าเสนอเทรนด์ล่าสุดและแฟชัน ่ มีที่มา ่ ซึง จากความคิดสร้างสรรค์ล่าสุด พืน ี่ ุณจะได้พบกับรูปแบบทีม ้ ทีส ่ �าหรับโลกแห่งแฟชัน ่ ทีน ่ ค ่ ีการปฏิวัติปรับเปลีย ่ นมาก ทีส ่ ุด ในทุกสไตล์และทุกแบรนด์ดังส�าหรับสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และวัยรุ่น

และเป็นที่รวบรวมคอลเลคชัน ่ สินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากที่สุด


มาดริด สเปน

THE WORLD OF FASHION WITH THE LATEST TRENDS AND THE MOST INNOVATIVE FASHIONS


E L CORT E I NGL É S. C A ST E L L A NA .

ประสบการณ์อาหารชัน ้ เลิศ

GOURMET EXPERIENCE A UNIQUE GASTRONOMIC EXPERIENCE


มาดริด สเปน

ประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการรับ ประทานอาหาร พื้นที่ร้านอาหาร 1,000 ตารางเมตร แฮมไอบีเรียน ปลาแซลมอนและปลาค็อดระดับพรีเมี่ยม ครัวอาหารเอเชีย ไวน์และ แชมเปญที่พิเศษสุด หอยนางรม ไข่ปลาคาเวียร์...

และเป็นที่รวบรวมคอลเลคชัน ่ สินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากที่สุด


เมื่อคุณช้อปปิ้งสินค้าจาก ทั่วโลก คุณสามารถจับจ่าย สินค้าแบบไม่ต้องเสียภาษี บริการ Tax Free Shopping จาก Global Blue น�ำ เสนอการจับจ่ายในราคาต�่ำกว่าเมื่อคุณการซือ ้ สินค้า จากร้านค้าจ�ำนวนกว่า 270,000 แห่งในทุกแหล่ง ช้อปป้ิ งทีด ี่ ุดของโลก ่ ีทส

ขอเชิญร่วมซือ ้ สินค้าพร้อมกับนักเดินทาง 23 ล้านคนที่ ซือ ้ สินค้าแบบไม่ต้องเสียภาษีกับ Global Blue ในแต่ละ ปี เพียงสังเกตสัญลักษณ์ดาวสีฟ้าหรือถามหา Global Blue และปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ของเรา 1. ซือ ้ ทุกครัง ้ ที่คุณซือ ้ สินค้า กรุณาขอแบบ ฟอร์มปลอดภาษี (Tax Free Form) ของ Global Blue และอย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงิน ทั้งหมดไว้ 2. ขอคืนภาษี ขณะเดินทางกลับบ้าน กรุณาแวะที่ด่าน ศุลกากรของส่วนผู้ โดยสารขาออกเพื่อ ขอประทับตราอนุมัติแบบฟอร์มปลอดภาษี ของคุณ และน�ำไปขอคืนภาษีจากเคาน์เตอร์ บริการลูกค้าของเรา

ติดต่อ: taxfree@globalblue.com +421 232 111 111 ด้วยยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 90.16€ ยูโรขึ้นไป คุณจะสามารถประหยัดเงินได้ถึง 15.7% จากราคาซือ ้ โปรดหมายเหตุว่ายอดสุทธิของการคืนภาษีท่ค ี ุณได้รับนัน ้ จะประกอบด้วยยอดรวมของภาษีมูลค่า เพิ่มที่หักลบด้วยค่าธรรมเนียมด�ำเนินการจุดคืนภาษี


จุดคืนภาษี

จุดคืนภาษีที่สนามบิน

จุดคืนภาษี ในตัวเมือง

อาคารผู้ โดยสาร 4S ศุลกากร: ใกล้กับจุดควบคุมความปลอดภัย การคืนภาษี: ส�ำนักงาน Global Blue ตั้งอยู่ที่ T4S

Exact Exchange ปูเอร์ตา เดล โซล 12 (Puerta del Sol 12) ์ ตัวเมืองบารเซโลนา

สนามบินมาดริด บาราคัส (Madrid Barajas)

อาคารผู้ โดยสาร 4 ศุลกากร: ทางซ้ายมือของจุดควบคุมความ ปลอดภัย ตู้จดหมาย Global Blue ตั้งอยู่ข้างส�ำนักงาน ศุลกากร

อาคารผู้ โดยสาร 1 ศุลกากร: ติดกับเคาน์เตอร์เช็คอิน 200 การคืนภาษี: ส�ำนักงาน Global Blue ต่อจากจุด ตรวจหนังสือเดินทางใกล้ประตู B26 สนามบินบารเ์ ซโลนา

อาคารผู้ โดยสาร 1 ศุลกากรอาคารผู้ โดยสารขา ออกระหว่างประเทศ

ศุลกากร: ชัน ้ ผู้ โดยสารขาออก (3) ด้านซ้ายใกล้กับ เคาน์เตอร์เช็คอิน 200 การคืนภาษี: ส�ำนักงาน Global Blue ตั้งอยู่หลัง ต�ำรวจและจุดตรวจหนังสือเดินทางในพื้นที่นอกพื้นที่ กลุ่มประเทศเชงเกน ส�ำนักงาน Global Blue ตั้งอยู่หลังพื้นที่กลุ่มประ เทศเชงเกน (Sky Centre) ชัน ้ 1

อาคารผู้ โดยสาร 2 ศุลกากร: ตั้งอยู่ที่ห้องพักรับรองของผู้ โดยสาร ขาเข้า T2B การคืนภาษี: ส�ำนักงาน La Caixa ตั้งอยู่ที่ล็อบบี้ ของอาคารผู้ โดยสาร 2B สนามบินมาลากา

ศุลกากร: T2 ข้างจุดควบคุมความปลอดภัย การ คืนภาษีที่จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาคารผู้ โดยสาร T2 ข้างประตูทางออก D42 สนามบินอลิกานเต (Alicante)

ศุลกากร: ขาเข้า ชัน ้ 0 ก่อนจุดควบคุมความ ปลอดภัย คืนภาษีท่ี Global Exchange หลังจุด ควบคุมความปลอดภัยชัน ้ 2 ติดกับ C49 ์ (Palma de สนามบินปาลมา เดอ มาจอรคา Mallorca)

ตัวเมืองแมดริด

Barcelona Tourist Information Office, Plaça de Catalunya 17, in front of El Corte Inglés. (สถานที่ชว ั่ คราว ธันวาคม 2556 - มิถุนายน 2557: Mobile World Centre Building, Carrer Fontanella, 2) Barcelona Tourist Information Office, Passatge de la Concepció 7-9. Passeig de Gracià, 107 ์ ตัวเมืองพอรทโต บานุส (Puerto Banús)

Exact Exchange Muelle Benabola Local 2 Puerto Banús- Marbella ท่าเรืออัลเจียเซียราส (Algeciras)

ศุลกากร: ห้องพักรับรองที่ผู้ โดยสารขาขึ้นฝั่ ง การ คืนภาษี: Viajes Gaditour Seaboard Station Local E6 ตัวเมืองวาเลนเซีย (Valencia)

Turismo Valencia, Plaza de La Reina 19 จิ โรนา ซิต้ี (Girona City)

ข้อมูลการท่องเที่ยว: Rambla de la Llibertat, 1 ์ ตัวเมืองทารราโกนา (Tarragona) Agencia Catalana de Turismo, Carrer de Fortuny, 4 ์ (Andorra) อันดอรรา ศุลกากร: ชายแดนสเปน-อันดอร์รา คืนภาษี เป็นเงินสดเท่านัน ้ ที่ Credit Andorrà, Av. Fiter I Rossell nº 22, เอสคาลเดส-เอนโกร์ดานี (Escaldes Engordany)

ศุลกากร: ชัน ้ 2 ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอิน 104 ตู้จดหมาย Global Blue ตั้งอยู่ที่ชน ั้ 4 ใกล้กับรูป ปั้ นของผู้หญิงในท่านอนและก่อนจุดควบคุมความ ปลอดภัย สนามบินวาเลนเซีย (Valencia)

ศุลกากร: ชัน ้ 1 ข้างจุดควบคุมความปลอดภัย ใกล้ เคาน์เตอร์เช็คอิน 42 ใส่แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสม บรูณ์แล้ว โดยใช้ซองที่เตรียมไว้ที่ตู้จดหมาย

*ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการคืนภาษี ในตัวเมือง: นักท่องเที่ยวจะสามา���ถขอคืนภาษีเป็นเงินสดเมื่อแบบฟอร์ม ปลอดภาษี (Tax Free Form) ทีม ่ ีตราประทับศุลกากรถูกส่งกลับภายใน 21 วัน แต่หากท่านต้องการขอเงิน ภาษีคืนเป็นเงินสดทันที ที่จุดคืนภาษีเหล่านีม ้ ีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่ส�ำหรับ “แบบฟอร์มปลอด ภาษี” แต่ละชุด


ข่าวสารการช้อปปิ้ งประจ�ำ วัน

เรามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการช้อป ป้ิ งส�ำหรับแต่ละจุดหมายที่คุณเดิน ทางไป ไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชัน ่ ใหม่ ล่าสุด ร้านค้าเปิดใหม่ หรือรุ่นสินค้า จ�ำนวนจ�ำกัด

ร่วมชิงรางวัลประจ�ำเดือน

เรามีรางวัลดีๆ มากมายให้ผู้อ่าน ของเราได้ร่วมชิงรางวัล ไม่ว่าจะ เป็นอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดและบัตร ก�ำนัลส�ำหรับการช้อปปิ้ ง ไปจนถึง ที่พักฟรี ในโรงแรมสุดหรู

แผนที่อินเทอร์แอคทีฟ

ใช้แผนที่อินเทอร์แอคทีฟของเรา เพื่อรับข้อมูลที่มีความทันสมัยเกี่ยว กับประเทศต่างๆ ที่เสนอบริการ Tax Free Shopping และท�ำเลที่ ตั้งของร้านค้าที่ดีที่สุด

ร่วมติดตามบรรณาธิการ Global Blue ที่เดินทางไปตรวจสอบ สถานที่ต่างๆ เพื่อน�ำข้อมูลที่ทัน ต่อเหตุการณ์มาเสนอแนะเคล็ดลับ ในการช้อปปิ้งและข้อมูลจากวงใน ให้แก่คุณ /GlobalBlue @globalblue pinterest/globalblue

ค�ำแนะน�ำในการซือ ้ สินค้า

สร้างสรรค์การลงทุนอย่างคุ้มค่า จากการซือ ้ สินค้าเลิศหรูท่เี หมาะสม ทีส ่ ุดได้จากค�ำแนะน�ำในการซือ ้ สินค้า ที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ ของเรา

E n g l i s h | Русский | 中文

ออนไลน์

ข้อมูลล่าสุดส�ำหรับการช้อปปิ้ง และการเดินทางที่แสนสะดวก สบายซึง ่ มีการอัปเดตทุกวันอยู่ ใน globablue.com ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับจุดหมายที่ คุณเดินทางไป ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางของ คุณ คุณสามารถอ่านค�ำแนะน�ำ ของเราที่ ให้รายละเอียดเกีย ่ วกับ จุดหมายที่คุณเดินทางไปและสินค้า ต่างๆ เราเสนอแนะแหล่งจับจ่าย สินค้าที่พิเศษสุดภายในท้องถิ่น ให้แก่คุณ ไม่ว่าคุณก�ำลังมองหา ผลิตภัณฑ์หนังแท้ เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้าสุภาพสตรีท่ด ี ีที่สุด

แฟชัน ่ วีคและสตรีทสไตล์

ติดตามเราบนออนไลน์ส�ำหรับข่าว ล่าสุดเกี่ยวกับแฟชัน ่ วีคในยุโรป เรา จะรายงานส่งตรงจากงานแสดง พร้อมด้วยแกลเลอรี่สตรีทสไตล์ ข้อมูลสรุปของงานแสดง และค�ำ แนะน�ำในการช้อปปิ้งจากบุคคลวงใน

ด้านล่างซ้าย: (BOTTOM LEFT): © MELANIE GALEA/THESTREETMUSE.IT

ร่วมเครือข่ายสังคม


การให้บริการ และความเอาใจใส่ที่ตอบ สนองความต้องการพิเศษ ของนักท่องเที่ยว

• จัดส่งสินค้าที่คุณซื้อให้ที่โรงแรม • % ส่วนลดสำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้พำานัก อาศัยถาวร • % การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายในร้านค้าของเรา • บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ • บริการจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อเมื่อถึงกำาหนดการ เดินทางกลับของคุณ: รายการช้อปปิ้ง • บริการจัดทำารายการช้อปปิ้งส่วนตัวและปรับตามความ ต้องการพิเศษในภาษาของคุณเอง • บริการผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัว • และทั้งหมดนี้เสนอให้พร้อมกับการรับประกันโดย EL CORTE INGLÉS


มัคคุเทศก์

แผนที่เมืองมาดริด เวลาเปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันเสาร์: 10.00-22.00 น. วันอาทิตย์: 11.00-21.00 น.

1 El Corte Inglés Castellana Paseo de La Castellana 71 & 85 +34 91 418 8800 castellanastore.elcorteingles.es

แผนที่

C. Zurbano LE CA L

Plaza de Chueca

REN

AL

YOR

E MA

CALL

S

LA

6 Puerta del Sol

ห้างสรรพสินค้า

E CALL

ASTE

RO

E LA C

AG M AL

PASEO D

C. ÉN

OV A

S

Plaza de Colón ETO

ALMIRANTE

Plaza de Cibeles ALÁ ALC

THYSSEN MUSEUM

RADO

D

C. DE

EG

PAS EO D E RE

A EZ HO RTA L

AB LO

C. SAN BERNARD O

P

Mon tera

Plaza de Oriente

DO

สถานที่น่าสนใจ

LL

FE

Plaza del CALLE GRAN VÍA Callao 5 CIA

CALLE DE BA

ILÉN

A

RE

ALMUDENA CATHEDRAL

S.

C. BA JA

TE

C. P

PALACIO REAL

E

Plaza Alonso Martínez CA

VI DO AN RN

N

GR

AN

N CE VI

A

L RRA NCA

SA

CE

SA

LE

SAG ASTA

FUE

IN PR CUESTA D E

CA L

LA PALM

CALL E

IA

E CALL

LE

L CA

de za ña Pla spa E

CALLE DE

RAC

Glorieta de Bilbao

COL

UC HA NA

Glorieta de Ruiz Jiménez

ENG

UILERA

NTA

Pedro

BERTO AG

O DATO

Pº DE EDUARD

E SA

CALLE AL

7

Calle L CAL

Calle de Rodríguez San

Glori pos Emi Caste de Rafael Calvo

P. del Gral. Martínez Cam

Glorieta de Quevedo

Calle de Meléndez Valdés

d

Pza. Dr. Marañón

C. BARQUILLO

los Ríos

lle

Ca

Calle de García de Paredes

LL EL

Calle de Fernández de

CALLE DE JOSÉ ABA SCAL

CA

Plaza de Cristo Rey

CALLE DE BRAVO MURILLO

S NA IPI FIL AS L . IS AV CALLE DE CEA BERMÚDE Z

PASEO DE LA CAS TELLANA

ias les CALLE DE RÍOS ROSAS

P

1

C. Modesto Lafuente

o Ig

DE

Pº DEL P

O DE SALES

abl eP

d Av.

EO AS

CI AN FR

N SA

Glorieta Cuatro C. RAIMUNDO FERNÁN DEZ VILLAVERDE Caminos

LA REINA VICTORI A

SC

DE NIDA AVE

PRADO MUSEUM

รถไฟใต้ดิน

Pu de


5 El Corte Inglés Callao

2 El Corte Inglés Serrano Serrano, 47. +34 91 432 5490

Pza. Callao, 2. +34 91 379 8000

6 El Corte Inglés Preciados

3 El Corte Inglés Ayala Serrano, 52. +34 91 432 5490

Preciados, 3. +34 91 379 8000

4 El Corte Inglés Goya

7 El Corte Inglés Princesa

Goya, 76. +34 91 432 9300

OS

VERGARA

ÍN CO

OY

CALLE DE MARÍA DE

EZ

ÓP

L C.

C. VELÁZQUEZ

A ST

CALLE SERRANO

vio

tru

Vi

Princesa, 56. +34 91 454 6000

CALLE PRÍNCIPE DE

Plaza de la República Argentina U AQ JO C.

DE IDA EN AV

MOLINA

R AMÉ

H DE

ICA

CA

EF LL S

S TORERO

AV. DE LO

PLAZA DE TOROS Á

Á

N E LL

L CA AL

CA

z Plaza de Manuel Becerra P. D

EL M

4 CALLE JORGE JUAN

CALLE O’DONNELL

DEZ YO PELA

Parque del Retiro

ENÉN

EM AV. D

uerta Alcalá

L CA

D. Ramón de la Cru

C. IBIZA

UERDO

C. Hermosilla

AL LC

EA

D LE

CALLE DOCTOR ESQ

CALLE JORGE JUA

Calle Ayala

CALLE NARVÁEZ

CALLE GOYA

VERGARA

Salamanca

C. CONDE DE PEÑALV ER

Plaza del

GASSET Marqués de

CALLE PRÍNCIPE DE

CALLE VELÁZQUEZ

Juan Bravo

Calle Castelló

C. Claudio Coello Calle Lagasca

CALLE SERRANO

A

ELLAN

CALLE SE RRANO

A EL LV SI

3

LEÓN

O

C. JOSÉ ORTEGA Y

2

SC CI

CALLE DIEGO DE

N RA

ieta ilio elar

C. Núñez de Balboa

de

มัคคุเทศก์

ARQ

UÉS

DE

ZAF

RA


ประสบการณ์ช้อปปิ้ง ที่ดีที่สุดของคุณ

เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้า ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�มากกว่า แห่งในสเปนและโปรตุเกส

80


SHOP El Corte Ingles | Essential Guide (Thai)