Free State Business 2021

Page 49

LISTING

LISTING

THABO MOFUTSANYANA DISTRICT MUNICIPALITY Mantsopa Local Municipality Physical address: Old Parliament Building, Mamopi Street, Tel: +27 51 924 0654 | Fax: +27151 924 0020 Phuthaditjhaba 9870 Website: www.mantsopa.fs.gov.za Postal address: Private Bag X810, Witsieshoek 9870 Tel: +27 58 718Local 1000 Municipality Nketoana Fax: 713863 09402811 | Fax: +27 58 863 2523 Tel:+27 +275858 Website: www.thabomofutsanyana.gov.za Website: www.nketoana.fs.gov.za

Phumelela Local Municipality

Tel: +27 58 913 8300 | Fax: +27 58 913 2317 Phumelela Local Municipality Website: Tel: +27www.phumelela.gov.za 58 913 8300 | Fax: +27 58 913 2317 Setsoto LocalMunicipality Municipality Setsoto Local Tel: 933933 93009300 | Fax: +27 933 9383 Tel:+27 +275151 | Fax:51+27 51 933 9383 Website: www.setsoto.info Website: www.setsoto.info

XHARIEP DISTRICTMUNICIPALITY MUNICIPALITY XHARIEP DISTRICT Physical address: Louw Street,9913 Trompsburg 9913 Physical address: 20 Louw20Street, Trompsburg Postal address: X136, 9913 Trompsburg 9913 Postal address: PrivatePrivate Bag X136,Bag Trompsburg Tel:+27 +275151 Fax:51+27 51 713 0461 Tel: 713713 93009300 | Fax: |+27 713 0461 Website: www.xhariep.gov.za Website: www.xhariep.gov.za

Dihlabeng Local Municipality

Tel: +27 58 303 5732 Fax: +27 58 303 4703 Website: www.dihlabeng.gov.za Maluti-a-Phofung Local Municipality

Kopanong LocalMunicipality Municipality Kopanong Local Tel:+27 +275151 Fax:51+27 51 713 0292 Tel: 713713 92009200 | Fax: |+27 713 0292 Website: www.kopanong.gov.za Website: www.kopanong.gov.za

Tel: +27 58 718 3700 | Fax: +27 58 718 3777 Website: www.map.fs.gov.za

Letsemeng Local Letsemeng LocalMunicipality Municipality Tel:+27 +275353 | Fax: 53 205 0144 Tel: 330330 02000200 | Fax: +27 53 +27 205 0144 Website: www.letsemeng.gov.za Website: www.letsemeng.gov.za

Mantsopa Local Municipality

Tel: +27 51 924 0654 | Fax: +27 51 924 0020 Website: www.mantsopa.fs.gov.za

Mohokare Local Mohokare LocalMunicipality Municipality Tel: +27 51 673 9600 | Fax: +27 51 673 1550 Tel: +27 51 673 9600 | Fax: +27 51 673 1550 Website: www.mohokare.co.za Website: www.mohokare.co.za

Nketoana Local Municipality

Tel: +27 58 863 2811 | Fax: +27 58 863 2523 Gariep Dam Website: www.nketoana.fs.gov.za

Gauteng

MUNICIPALITIES IN THE FREE STATE

Mpumalanga

Metsimaholo

North West

Fezile Dabi

Mafube

Ngwathe Moqhaka

Nala

Nketoana Tswelopele

Northern Cape

Tokologo

Phumelela

Thabo Mofutsanyana

Matjhabeng

Lejweleputswa

Dihlabeng

Maluti-a-Phofung

Setsoto Masilonyana

KwaZuluNatal Mantsopa

Mangaung

Letsemeng

LESOTHO

Xhariep

N

Mohokare

Metropolitan/District Municipality boundary

Kopanong

Local Municipality Boundary District Municipality Local Municipality

Xhariep Setsoto

Eastern Cape

FREE STATE BUSINESS 2020

48 47

FREE STATE BUSINESS 2021