Page 1

Socialt arbete V책ren 2014

Nyhet


Litteratur inom socialt arbete Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning. Socialt arbete är ett av våra största och mest växande områden. Hos oss hittar du ett brett utbud med mycket aktuell kurslitteratur för utbildningar inom socialt arbete. Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring någon bok, om du vill ha utvärderingsexemplar, diskutera någonting inom området, eller kanske själv har en bokidé. På gleerups.se hittar du även smakprov av alla våra böcker. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete Ann-Christin Cederborg (red.) 160 s, 2014

Nyhet

Detta är en nytänkande bok med ut­ gångspunkt i FN:s konvention om barnets rättig­­heter som Sverige har ratificerat. Enligt den har barn rätt att höras i alla sammanhang som rör dem. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Boken beskriver hur ett barnperspektiv både utvecklar och förbättrar socialt arbete. Den innehåller kapitel om FN:s konvention om barns rättigheter och barnrättskommittén, om barn och unga som migrerar till Sverige, barn/unga som begår (grova) brott, verkliga fall om barn som farit illa och om språkets betydelse i barnavårdsutredningar. Här finns också en konkret intervjuguide med öppna frågor. Ann-Christin Cederborg (red.)

Ny upplaga

Etik och socialtjänst Ulla Pettersson (red.) 136 s, 4:e uppl, 2013

Vad innebär det att arbeta på ett etiskt försvarbart sätt inom socialtjänsten? Bokens författare diskuterar, utifrån en modell för etisk analys, de förutsättningar som finns att bedriva ett etiskt försvarbart arbete inom socialtjänsten. Särskild uppmärksamhet ägnas lagstiftningens utformning, kunskapsläget inom socialt arbete samt organisatoriska, ekonomiska och andra materiella resurser. Tanken är att boken ska vara ett underlag för diskussioner kring dilemma och svåra etiska val man kan ställas inför som socialarbetare. Den fjärde upplagan har uppdaterats i enlighet med aktuella lagar, förordningar och begrepp. De senaste årens reformer och politiska beslut har också gett nya förutsättningar, andra etiska problem att arbeta med.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Ny upplaga

Elisabeth Eneroth (red.)

ete för blivande socio­ tens arbete. Utgångs­ stlagen (SoL), social­ da bestämmelser om ssbrukare i vissa fall sa funktionshindrade h särskilda ansvar för rmella och materiella de.

Juridik för socialt arbete Elisabeth Eneroth (red.) m fl Ca 250 s, 2:a uppl, 2014

Juridik för socialt arbete

ANDRA UPPLAGAN

nomiska och sociala de i samhället. Inom n med de lagar som skaper som verktyg i a pröva enskildas rätt betare som av annan n rätt i kontakt med

ing och undervisning n, Umeå universitet; roth, Lunds universi­ ernilla Leviner, Stock­ et och Ann­Christine

2 UPPL.

Elisabeth Eneroth (red.)

40685667 P 174:-

2 UPPL.

Åsa Alfvengren, Therese Bäckman, Elisabeth Eneroth, Therése Fridström Montoya, Pernilla Leviner, Anna­Sara Lind & Ann­Christine Petersson Hjelm

Juridik för socialt arbete

Socialtjänstens uppdrag är att främja männi­ skors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete.

Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.

Etik och socialtjänst

Klassiker

40685636

149:-

Intersektionalitet i socialt arbete Tina Mattsson 204 s, 2010

I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet och dess praktik. Boken vänder sig till studerande, yrkesverksamma och forskare inom socialt arbete och andra vård- och omsorgsområden.

Juridik för socialt arbete

40678263 P 256:-

Intersektionalitet i socialt arbete

40668295

238:-


Funktionshindrade i välfärdssamhället Rafael Lindqvist 204 s, 3:e uppl, 2012

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd Lennart Sauer, Martin Molin, Jens Ineland 224 s, 2:a uppl, 2013

Funktionshindrade i välfärdssamhället handlar om funktionshindrades livsvillkor på några centrala områden: arbete och försörjning, vård, omsorg och utbildning, men också om funktionshindrades roll som samhällsmedborgare med anspråk på del­ aktighet och inflytande.

Människor med utvecklingsstörning är i dag mer integrerade i samhället. Men vad händer när funktionshindrade inte vill se sig som klienter utan framhåller andra värden och livsprojekt?

Bokens fokus ligger på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar relaterade till funktionshindrades villkor. Men det finns andra faktorer som också påverkar medborgarnas villkor som t ex utvecklingen inom ekonomi och arbetsmarknad och de attityder och föreställningar vi har om vad det innebär att ha ett funktionshinder.

Boken är inriktad på de upplevelser och erfarenheter som personer med utvecklingsstörning har. Här sätts dessa erfarenheter in i en större samhällelig och välfärdspolitisk kontext. Denna andra upplaga har reviderats utifrån nyare lagstiftning och innehåller även två nyskrivna kapitel: Internet och sociala medier samt Utvecklingsstörning och hälsa.

Funktionshindrade i välfärdssamhället

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd

40682161

243:-

Sociologi för socionomer Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors 152 s, 2010 Vilken betydelse har sociologin för praktiskt socialt arbete? Vad menas med sociologins avslöjande ambition? Hur tänker och resonerar en sociolog? Den här boken tar avstamp i det sociala arbetets verksamhetsfält. Den bjuder in socionomer till ämnet sociologi genom nedslag i studier av det sociala arbetets praktik. Boken tar upp allt från varför försörjningsstöd är vanligare i vissa samhällsskikt än i andra, till varför socialarbetare kan bli så förtjusta i möten att själva föremålet, klienten, kommer i skymundan. Boken innehåller ett litet lexikon som ger inblick i grundläggande sociologiska begrepp och fenomen. Sociologi för socionomer

40666901

179:-

Tystnad i professionella samtal Ingeborg Herset, Sveinung Horverak 92 s, 2011

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baseras på intervjuer med barn och ungdomar vars mammor har sökt skydd och hjälp på kvinnojourer. Boken presenterar också omfattande internationell forskning på området. Läsaren får ta del av hur barnen upplever våld, samt skolans, polisens och socialtjänstens sätt att bemöta deras utsatthet. Fram träder bilden av aktiva och ansvarstagande barn, men också av rädda och ensamma barn som inte känner att samhällets hjälpinstanser finns där för dem och som i brist på vuxna hellre vänder sig till jämnåriga vänner för stöd.

Våld i hemmet – barns strategier

Nyhet

127:-

40681744

220:-

I det offentligas tjänst Åsa Casula Vifell (red.), Anders Ivarsson Westerberg (red.) 216 s, 2013 I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både idag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering.

Boken vänder sig till studenter och forskare på universitet och högskolor inom vård, omsorg och socialt arbete. Den är också lämplig för yrkesverksamma inom dessa områden. 40676528

246:-

Våld i hemmet – barns strategier Carolina Överlien 208 s, 2012

De som arbetar med människor i svåra livssituationer kan ibland uppleva tystnad i mötet med den hjälpsökande, en obehaglig frånvaro av språkligt utbyte. Hur kan detta förstås och hanteras i ett arbete där själva samtalet är ett huvudelement? Vad gör den professionelle när han eller hon berövas sitt viktigaste verktyg?

Tystnad i professionella samtal

40685933

I det offentligas tjänst

40682697 224:-


Nyhet

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret? Tommy Andersson, Lottie Wahlin, Maritha Jacobsson 140 s, 2013

Nyhet

Medling vid brott är en form av konfliktlösning där brottsoffer och gärningsman träffas tillsammans med en opartisk tredje person, medlaren, för att tala om brottshändelsen och dess konsekvenser. I boken beskriver författarna den svenska medlingsmodellen, samtidigt som de problematiserar en del av de frågetecken som finns vid medling av brott, med ett särskilt fokus på nyttan för brottsoffret. Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

Klassiker

40683311

159:-

Reflektionshandboken Kristin Bie 96 s, 2009

Grundläggande metod är en bred introduktion till de metoder som används inom samhällsvetenskapen. Här presenteras och förklaras de begrepp, tillvägagångssätt och verktyg som är viktiga när man genomför undersökningar. Boken ger ett handfast stöd under hela projektfasen, från valet av ämne, problemformuleringen, planeringen och upplägget, via undersökningen till själva uppsatsskrivandet.

Grundläggande metod

Nyhet

Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken.

Grundläggande metod Thomas Harboe 160 s, 2013

40681287

178:-

Erkännande – utmaningar för professioner Karen-Sofie Pettersen, Eva Simonsen 152 s, 2013 Hur kan behovet av erkännande tas tillvara ur ett professionsetiskt perspektiv? Hur kan man exempelvis sträva efter rättvisa och jämlikhet och samtidigt ge erkännande åt och respektera det unika i varje enskilt fall?

Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorienterad reflektion. Den behöver inte läsas från pärm till pärm, utan fungerar som en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din yrkesverksamhet.

I boken visas hur erkännande kan kopplas till välfärdsstatens professionsutövning. Utifrån debatten mellan filosoferna Axel Honneth och Nancy Fraser och med exempel från nordisk forskning, diskuterar författarna begreppet i relation till ämnen som likabehandling, mångfald, diskriminering, erfarenhet och evidens.

Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm

Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm

Reflektionshandboken

40666352

137:-

Erkännande – utmaningar för professioner

Delaktighetens praktik Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist, Inger Sandén (red.) 192 s, 2012

Delaktighet och kommunikation är centrala ideal inom vård, omsorg och socialt arbete. Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning ger den här boken en djupare inblick i villkor och möjligheter för professionella samtal. I ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation presenteras exempel från nya studier på vad delaktighet innebär inom en rad miljöer: nödsamtal, akut- och specialistsjukvård, äldre omsorg, biståndsbedömning, arbetsrelaterad rehabilitering och vårdutbildning. Delaktighetens praktik

40677303 209:-

40681416

169:-

Social mobilisering Verner Denvall (red.), Cecilia Heule (red.), Arne Kristiansen (red.) 240 s, 2011 Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela världen. Under det sociala arbetets hi­storia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring. Idag läggs dock allt större ton­vikt på expertbedömningar och individuella lösningar, och de ur­sprungliga idéerna tenderar att glömmas bort. Denna bok visar på alternativen. Här presenteras hur social mobilisering kan komma till stånd på arbetsplatser, i föreningar och i offentliga organisationer. Social mobilisering

40668219

261:-


Nyhet

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom Kerstin Ring 136 s, 2013

Ny upplaga

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar symtom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjuka presenterar författaren här, steg för steg, en strukturerad arbets­metod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov.

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom

Nyhet

40682888

148:-

Aktionsforskning i vård och omsorg – tillämpning och teori Liselotte Jakobsson (red.) 188 s, 2013

I den här boken ges flera exempel på hur aktionsforskning har använts inom områden som vård och omsorg, t ex på en familjecentral eller vid matdistribution till äldre. Författarna ger en teoretisk introduktion till aktionsforskning och visar hur forskningresultat kan implementeras i den dagliga verksamheten. Aktionsforskning i vård och omsorg – tillämpning och teori

40685643

Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – påverkar åldrandet och hur olika individer hanterar åldrandet på olika sätt. Den tar också upp flera aspekter på vård och omsorg om äldre samt forskningsämnet gerontologi.

Äldre och åldrande

Nyhet

Aktionsforskning innebär ett möte mellan forskarens och praktikerns kunskapsfält. Aktionsforskning förenar praktik med teori och är ett användbart redskap i arbetet med att förändra och förbättra en verksamhet.

204:-

Genus i omsorgens vardag Marta Szebehely (red.), Evy Gunnarsson (red.) 188 s, 2:a uppl, 2013

Omsorg om äldre och funktionshindrade påverkar många människors liv, både som omsorgstagare och som formella och informella omsorgsgivare. Trots detta saknas diskussioner ur ett jämställdhetsperspektiv när samhällets omsorgsinsatser förändras liksom diskussioner om hur omsorgsarbetets könskodning skulle kunna utmanas.

Äldre och åldrande Marie Ernsth Bravell (red.) 324 s, 2:a uppl, 2013

40685650

336:-

Narrativ etik – i vård och omsorg Beate Indrebø Hovland 176 s, 2013

I vård- och omsorgsarbete är det ibland en utmaning att verkligen se de människor man har till uppgift att hjälpa. Centralt inom narrativ etik är att alla männ­­iskors livs­berättelser skapas och ges mening på samma sätt som litterära berättelser. I den här boken synliggör författaren sambanden mellan berättelse, perception, identitet och handling och belyser dem utifrån olika situationer i vård- och omsorgsarbetet.

Narrativ etik – i vård och omsorg

40681508 189:-

Ställföreträdarskap i vård och omsorg Linus Broström, Mats Johansson (red.) 180 s, 2012 Respekt för individens självbestämmande är idag en ledstjärna inom vård och omsorg. Samtidigt är många människors förmåga att fatta beslut nedsatt. När är en person alltför ung, sjuk eller skadad för att kunna ta ansvar för sin situation?

Denna antologi är skriven av tio forskare inom socialt arbete, social­ antropologi och sociologi. Den ger en bred introduktion till genusinriktad forskning på området och presenterar också helt ny forskning.

Boken tar ett samlat grepp om ställföreträdarproblematiken ur ett etiskt och juridiskt perspektiv. Den illustrerar också ställföreträdarskapets många sidor genom ett antal nedslag inom olika områden, som barnsjukvården, äldreomsorgen och psykiatrin. Boken är främst avsedd för universitets- och högskolestuderande inom vård och omsorg, socialt arbete och juridik. Den är också relevant för yrkesverksamma och andra som har ett intresse för frågor som rör ställföreträdarskap.

Genus i omsorgens vardag

Ställföreträdarskap i vård och omsorg

40685674 204:-

40677822 195:-


400680

Kontakta oss gärna! Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar?

Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé?

Gleerups Kundservice Telefon: 040-20 98 10 E-post: info@gleerups.se

Agneta Edman Projektledare socialt arbete Telefon: 040-20 98 81 E-post: agneta.edman@gleerups.se

Titta på smakprov av böckerna, beställ utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se

Alla priser är exkl. moms. P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare. I SAMARBETE MED DIG

Gleerups Socialt arbete våren 2014  

Kurslitteratur inom socialt arbete för universitet och högskola från Gleerups, våren 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you