Page 1

2

Plus och minus upp till 5 Översikt över kapitlet

Lärandemål I det här kapitlet lär sig eleverna att berätta och rita en räknesaga skriva addition till bild; ökning, lägga samman addera inom talområdet 0–5 skriva subtraktion till bild; minskning subtrahera inom talområdet 0–5 avbilda en figur fortsätta ett mönster använda en tabell.

Hjälpmedel Prick- och talknappar, talkort, multilinkklossar

Tilläggsmaterial Kopieringsunderlag Rutsystem 2x2 cm, prickpapper 2 cm, Repetera 2a och 2b.

Innehåll Kapitlet Plus och minus upp till 5 består i elevens bok av Startsidorna 26–47 som är avsedda för alla elever samt Extrasidorna 105–114 som är fördjupning. Efter varannan sida i kapitlet finns en hänvisning till extrasidan. Kapitlet inleds med lärandemål (s. 26) och innehåller huvudsakligen taluppfattning och räkneoperationer inom talområdet 0–5 (s. 27–40). Kapitlet avslutas med avbildning (s. 41), mönster (s. 42), uppmärksamhetsövning (s. 43), problemlösning (s. 44), spel (s. 45) och repetition (s. 46) samt en sida som kan främja samarbetet mellan skola och hem (s. 47).

34

LYCKOTAL Skolår 1


Plus och minus upp till 5

Utvärdering Utvärdering 2 innehåller en målrelaterad utvärdering av innehållet i kapitlet samt nere på varje sida en sammanfattning över resultatet. Elevprofilen kan användas som underlag vid utvecklingssamtal och bedömning. I kopieringsunderlagen Repetera 2a och 2b ingår uppföljande övningar.

7

EXTRA

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 2b – Tal upp till 5 Skriv en addition

3 + 2 =; 1 +3 =; 2 + 1 =; 5 + 0 =; 4 + 1 =;

✁ 6

EXTRA

Skriv en subtraktion

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 2a – Tal upp till 5 4 - 2 =;

Vilket tal fattas?

;

1

;

0

3 - 1 =;

3

2

+;=2

2

;

+;=3

+;=2

3

;

+;=3

4

1

3

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

2

0

5

5 - 4 =; 4 - 0 =; 5 - 5 =;

217

LYCKOTAL 1, Kopieringsunderlag

✁ Vilket tal fattas?

Repetera 2b

5

0

;

+;=4

3

;

+;=5

1

;+;=4

4

;

+;=5

+;=4

5

;

+;=5

2

0

;

3

2

216

5

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

4

LYCKOTAL 1, Kopieringsunderlag

Repetera 2a

UTEMATTE Förslag till uteaktiviteter som ansluter sig till kapitlets innehåll:

• Lägg olika talmönster av ett antal pinnar, stenar o.dyl. Lägg hälften så många och dubbelt så många.

• Samla föremål. Räkna antal, även två i taget. Visa talföljder med föremål, t.ex. lägg staplar med 1–10 föremål, peka på staplarna och säg talen från 1 till 10 och från 10 till 1.

• Lägg digitalsiffror med stickor. • Visa uppdelningar av talen 3, 4 och 5 t.ex. med kottar.

• Lägg parvis mönster med pinnar, stenar o.dyl. Den ena lägger ett mönster som den andra fortsätter. • Öva parvis. Den ena bygger en figur av t.ex. stenar och pinnar utan att den andra tittar och beskriver figuren muntligt med hjälp av lägesord. Den andra bygger en likadan figur.

LYCKOTAL Skolår 1

3+2=5

35

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 26-27 samt EXTRA s. 105 Räknesagor med addition

2

Plus och minus upp till 5

2

Räknesagor med addition.

Plus och minus upp till 5

Berätta till bilderna.

I det här kapitlet lär du dig att ... berätta och rita en räknesaga skriva addition till bild; ökning, lägga samman addera inom talområdet 0–5

Rita en egen räknesaga och berätta den.

skriva subtraktion till bild: minskning subtrahera inom talområdet 0–5 avbilda en figur fortsätta ett mönster lösa problem: använda tabell Du behöver:

Lösningarna varierar

Prick- och talknappar, talkort och multilinkklossar

105 26

Tränar kommunikationsförmågan.

27

Rita en räknesaga

Lärandemål

Räknesagor

Eleven kan berätta och rita en räknesaga med addition.

När man berättar räknesagor kopplas språket till räknandet på ett naturligt sätt. Räknesagan bygger en bro mellan talat språk och symbolspråk. Räknesagorna kan innehålla konkreta händelser ur vardagen. Men även fantasin är en verklighet för barnen.

Hjälpmedel Några föremål, t.ex. klossar

Språkliga begrepp Matteord • benämningar för antal 0-5

En räknesaga återger en situation eller en händelse som innehåller en matematisk tankeform. Med hjälp av räknesagor tränar eleverna kommunikationsförmågan, både när de själva formulerar sagor och lyssnar när andra berättar.

Övriga ord • tillsammans, sammanlagt, ökar

36

LYCKOTAL Skolår 1


2

Plus och minus upp till 5

Gör tillsammans

Uppskattningsövning

Visa räknesagor med några föremål, t.ex. leksaker eller klossar, som konkretiserar antalen i händelsen. Räknesagan innehåller addition; ökning eller sammanläggning. Exempel på räknesagor:

Öva att uppskatta antal. Visa en tom ask. 1. Visa ett föremål, t.ex. en kloss. Hur många likadana föremål ryms i asken? Uppskatta och kontrollera. 2. Be eleverna föreslå ett föremål som det ryms tre av i asken. Kontrollera. Variera antalet.

• Det finns en kattmamma med fyra ungar. Visa katterna med föremål, t.ex. fem klossar av vilka en kloss (symboliserar mamman) har avvikande färg. Hur många katter är det sammanlagt? (5, tankeform: sammanläggning) • Två kattungar sover i en korg. Två kattungar till lägger sig i samma korg för att sova. Hur många ungar är då i korgen? (4, tankeform: ökning) Hitta tillsammans på fler räknesagor med addition.

Arbete i boken s. 27 Inled med att tillsammans berätta räknesagor till bilderna. Båda bilderna visar addition. Bilden av gymnasterna visar naturligt en sammanläggning, medan pilskytte leder till en situation med ökning. Eleverna får rita en egen räknesaga och berättar den. Elevens räknesaga får gärna likna de sagor som klassen berättat tillsammans eller modellsagorna i boken.

efter s. 27 – EXTRA

Hur många klossar ser du? Ringa in talet.

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

EXTRA s. 105 Eleven räknar antalet klossar i figuren och ringar in antalet.

105

LYCKOTAL Skolår 1

37

Räkna antal

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 28-29 samt EXTRA s. 106 Addition; ökning

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

Addition + plus

Fortsätt.

= är lika med

+ + + + + + +

2 + 1 =3 Läs: Två plus en är lika med tre.

= = = = = = =

3 2 + 1 =;

5 3 + 2 =;

1 1 + 0 =;

5 4 +1 =;

3 1 +2 =;

4 4 +0 =;

2 1 + 1 =;

4 2 + 2 =;

3 3 + 0 =;

4 3 + 1 =;

2 0 + 2 =;

0 0 + 0 =;

4 =2 + 2 4 =1 +3 ;

;

1 =0 + 1 3 =1 + 2 ;

5 =0 + 5 5 =3 + 2 ;

;

Måla svaret

4 + 1 =5

blå

blå

1+1

blå

1+2

1 + 3 =4

2

3

4

;

5

2 + 2 =4

0+3

3 + 2 =5

5 =1 + 4 5 =2 +3 ;

;

Skriv en addition till bilden.

3+1=4

2

1 + 4 =5

Sverige

blå

2+1

vit

2+3

gul 3+0

vit

2+1

vit

1+4

vit

Finland

5+0

röd

2+2

blå 3+2

röd

0+4

4+1

röd

1+3

vit

röd

3+1

Danmark

106 Skriva addition till bild. Ökning

28

29

Tränar begreppsförmågan

Addera inom talområdet 0–5

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan skriva addition till en bild som visar ökning. Eleven kan addera inom talområdet 0–5.

Hitta på situationer i vardagen som innehåller ökning av antal och visa eller rita dem, t.ex. 2 barn står, 1 barn till stiger upp, 3 barn står (2 + 1 = 3).

Hjälpmedel Berätta en händelse till den första bilden på s. 28 och säg tillsammans: ”2 plus 1 är lika med 3”. Berätta också händelser till de övriga bilderna. Alla bilder visar ökning som leder till addition.

Eleverna i klassen, räknestöd, t.ex. prickknappar, talkort, klossar, balansvåg (att jämföra likhetstecknet med)

Språkliga begrepp Matteord • addition, addera, plus, är lika med, (likhetstecken, uttryck)

Diskutera hjälpmedel som eleverna kan använda som räknestöd, t.ex. de fem nyckelpigorna på s. 29, prickknappar, talkort eller klossar.

Övriga ord • ökning, öka

Påminn om att likhetstecknet är som en balansvåg. Uttrycket stämmer när det är lika mycket på vänster och som på höger sida om tecknet.

38

LYCKOTAL Skolår 1


Plus och minus upp till 5

Arbete i boken

Minnesövning

s. 28: Eleverna skriver additionsuttryck till bilderna. Läs uttrycken tillsammans. Övningen tränar begreppsförmågan, när en ny tankeform addition med ökning introduceras och beskrivs. s. 29: Eleverna övar sig att addera med tal upp till fem. De kan använda nyckelpigorna i boken som räknestöd eller t.ex. prickknappar, talkort eller klossar.

Läraren säger en sifferkombination med fem siffror. Eleverna lyssnar, upprepar vad de hörde och skriver sifferkombinationen. Öva först tillsammans med exemplet 11100. Det är meningen att eleverna inte ställer frågor under själva övningen. a) 00101 b) 10011 c) 01010 d) 00110

HUVUDRÄKNING

0

1

Läs följande uppgifter och uppmana eleverna att skriva lösningen eller visa talkort. 1. 2 + 2 (4) 2. 2 + 3 (5)

12

3. 1 + 3 (4) 4. 0 + 5 (5) 5. 4 + 1 (5)

34

3 5

5 6 7 8

7

2

EXTRA – efter s. 29 X

Fortsätt rita.

9

9 10

EXTRA s. 106

Eleven fortsätter ett mönster. Övningen tränar finmotoriken och formuppfattningen. Fortsätta ett mönster

LYCKOTAL Skolår 1

39

106

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 30-31 samt EXTRA s. 107 Addition; lägga samman

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

2+1=3

2

5 Min räknesaga till 3 + 2 = ;

Hur många kulor är det tillsammans? Skriv en addition.

3+2=5

Lösningarna varierar 1+3=4

1+1=2

Räkna. Rita kulor som visar additionen.

5 1 + 4 =;

3 1 + 2 =;

4 3 + 1 =;

5 2 + 3 =;

Vad hör ihop? Dra streck.

4 2 + 2 =;

5 1 + 4 =;

5 2 + 3 =;

4 3 + 1 =;

3 2 + 1 =; 107

Lägga samman

30

31

Rita en räknesaga

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan addera genom att lägga samman. Eleven kan rita en räknesaga med addition.

Håll en tom äggförpackning vågrätt och placera 5 klossar i 2 färger i övre raden, t.ex. 2 röda och 3 blå klossar.

Hjälpmedel Uppmana eleverna att säga ett additionsuttryck som passar till antalet klossar, ”två plus tre är lika med fem”. Skriv 2 + 3 = 5. Upprepa med varierande antal klossar 3-5 stycken i två färger. Genom att alltid lägga högst 5 klossar i den övre raden i äggförpackningen förstärks elevens förmåga att uppfatta talet fem som en helhet.

Tom äggförpackning (för 10 ägg), 10 klossar i 2 färger, räknestöd, t.ex. talkort, knappar, klossar

Språkliga begrepp Matteord • addition Övriga ord • lägga samman, (sammanläggning) • räknesaga, (matematiksaga)

40

LYCKOTAL Skolår 1


2

Plus och minus upp till 5

Förbered arbetet i boken genom att göra räknesagor tillsammans. Hitta på situationer som leder till addition. Visa med föremål t.ex. pennor eller rita bilder på tavlan. Berätta räknesagor som innehåller:

HUVUDRÄKNING Läraren läser uppgifterna och skriver uttrycken på tavlan. Eleverna svarar skriftligt eller genom att visa talkort. 1. 3 = 1 + ___ (2)

• ökning: Det finns 2 pennor i burken. 2 pennor läggs till. Då är det tillsammans 4 pennor i burken.

2. 4 = 3 + ___ (1)

04. 5 = 3 + ___ (2) 2 1 5. 5 = 1 + ___ (4) 1 5 2 34 3 7 56 4 1 0 9 5 1 7 8 6 3 2 7 3 9 10 8 5 4 9 5 10 7 6 7 9 8 9 10

0

2

Skriv additionsuttryck till räknesagorna, 2 + 2 = 4 respektive 4 + 1 = 5.

4

0

s. 30: Eleverna skriver additionsuttryck till bilderna och omvänt ritar bilder till givna uttryck. Eleverna kan använda t.ex. talkorten 3, 4 och 5 som räknestöd.

6

2

s. 31: Eleverna ritar en räknesaga som innehåller 3 + 2 (ökning eller sammanläggning). Eleven övar sig att kombinera bild och additionsuttryck. Elever som kan/vill skriva får även skriva en text till sin bild. Elever som behöver inspiration inför sagan kan t.ex. utgå från bilderna på s. 28. Låt eleverna visa och berätta räknesagan i klassen.

8

4

10

3

3. 4 = 2 + ___ (2)

• sammanläggning: 4 pennor är i burken. 1 penna är på bordet. Tillsammans är det 5 pennor.

Arbete i boken

0

1

efter s. 31 – EXTRA

Skriv additioner till bilden.

6 8

10

Lösningarna varierar

EXTRA s. 107 Eleven skriver additionsuttryck till bilden. 107

LYCKOTAL Skolår 1

41

Skriva addition till bild

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 32-33 samt EXTRA s. 108 Addition

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

5 3 + 2 =;

5 2 + 3 =;

4 0 + 4 =;

4 1 +3 =;

5 5 +0 =;

3 2 +1 =;

2 1 + 1 =;

5 1 + 4 =;

4 2 + 2 =;

0 0 + 0 =;

3 3 + 0 =;

4 3 + 1 =;

3 =0 + 3

;

;

3 =2 +1

5 =1 + 4 ;

;

4 =2 + 2

;

4 =1 + 3

;

;

4 =2 +2

;

5 =3 + 2 ;

;

3 =1 + 2

;

2

Dela upp kulorna i skålarna på olika sätt. Skriv additioner.

2+1= 3

Lösningarna varierar

5 =0 + 5 5 =4 +1 4 =1 + 3

5 =2 + 3

;

Vilket tal fattas? Talet 4

Talet 5

0

4

2

0 3

1 2

5

3

Rita så att alla skålar har 5 kulor. Skriv additioner.

1 2

4

4+1=5

2+3=5

3+2=5 108

Addera inom talområdet 0–5

32

33

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan addera inom talområdet 0–5.

Repetera uppdelningarna av talen 4 och 5 med hjälp av prickknapparna. Exempel:

Hjälpmedel

• Tillsammans 4 prickar. Läraren visar en knapp med 3 prickar. Eleverna får visa den prickknapp som fattas till 4 prickar.

Prickknappar, räknestöd, t.ex. talkort, knappar, klossar

• Tillsammans 5 prickar. Läraren visar en knapp med 2 prickar. Eleverna får visa den prickknapp som fattas till 5 prickar.

Språkliga begrepp Ord • fattas, dela upp

• Visa 4 prickar med två prickknappar på olika sätt. Hur många olika sätt? (3 sätt; 4 och 0, 3 och 1, 2 och 2) • Visa 5 prickar med två prickknappar på olika sätt. Hur många olika sätt? (3 sätt; 5 och 0, 4 och 1, 3 och 2)

42

LYCKOTAL Skolår 1


Plus och minus upp till 5

Arbete i boken

Minnesövning

s. 32: Eleverna övar addition inom talområdet 0–5 samt repeterar uppdelningarna av talet 4 och 5.

Läraren säger en sifferkombination med fem siffror. Eleverna lyssnar, upprepar vad de hörde och skriver sifferkombinationen.

s. 33: Eleverna övar att dela upp tal och att räkna ut hur mycket som fattas.

Öva först tillsammans med exemplet 54322. Det är meningen att eleverna inte ställer frågor under själva övningen. a) 45235 b) 33544

Mönster av antal

c) 24252

Måla 4 rutor till en figur i rutsystemet. Måla så många olika figurer du kan med 4 rutor.

d) 42534

1

EXTRA

Namn: _______________________________________________________

Rutsystem 2x2 cm

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

2

EXTRA – efter s. 33

Måla olika figurer som har 4 rutor.

211

LYCKOTAL 1, Kopieringsunderlag

Måla olika figurer som har 5 rutor.

EXTRA s. 108 Eleven målar figurer som har samma storlek och olika form. Samma storlek, olika form

LYCKOTAL Skolår 1

43

108

Lösningarna varierar

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 34-35 samt EXTRA s. 109 Räknesagor med subtraktion

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

2

Räknesagor med subtraktion. Det finns 4 äpplen. Mia äter 1 äpple. 3 äpplen är kvar.

Berätta till bilderna.

Rita en egen räknesaga och berätta den.

Lösningarna varierar

109 Berätta en räknesaga

34

Tränar kommunikationsförmågan

Rita en räknesaga

35

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan berätta en räknesaga med subtraktion.

Visa räknesagor med några föremål, t.ex. leksaker eller klossar, som konkretiserar antalen i händelsen. Bilderna på s. 34 i boken visar situationer som leder till subtraktion. De flesta bilderna visar tankeformen minskning, men exempelvis fågelbilden kan även beskrivas som en uppdelning. Exempel på räknesagor med varierande subtraktionstankeformer:

Hjälpmedel Några föremål, t.ex. klossar

Språkliga begrepp Ord • minska, kvar, jämföra

• Fem griskultingar äter. Två blir mätta och lägger sig ned. Hur många kultingar fortsätter att äta? (3; tankeform: minskning)

Räknesagor Eleverna berättade och ritade räknesagor med addition på sidan 27. Nu möter de situationer som leder till subtraktion. Eleverna lär sig med hjälp av räknesagor att känna igen olika tankeformer som leder till ett visst räknesätt. Räknesagorna kan beskriva händelser ur vardagen eller fantasin. Kommunikationsförmågan tränas när eleverna övar sig att lyssna, beskriva och samtala.

• Fyra griskultingar vilar sig. En av dem springer bort. Hur många fler kultingar vilar sig? (3; tankeform: jämförelse) • Fem griskultingar är i stian. Fyra av dem går ut. Hur många är kvar i stian? (1; tankeform: utfyllnad) Hitta tillsammans på fler räknesagor med subtraktion.

44

LYCKOTAL Skolår 1


2

Plus och minus upp till 5

Arbete i boken

Huvudräkning

Inled med att tillsammans berätta räknesagor till bilderna på s. 34. Bilderna visar subtraktion med minskning, t.ex. Fem barn är på bryggan. Ett barn hoppar i vattnet. Fyra barn är kvar på bryggan.

Välj rätt räknesätt. Läraren beskriver (och visar) händelsen. Eleverna avgör om händelsen leder till addition eller subtraktion, dvs plus eller minus. 1. Fem grodor sitter på ett näckrosblad. Tre av grodorna dyker ner i vattnet. Två grodor är kvar på bladet. (minus)

På s. 35 får eleverna rita en egen räknesaga och berätta den. Eleverna kan hämta inspiration från modellsagan i boken. Äppelbilden visar förutom den skrivna sagan även följande subtraktioner:

2. Om en stund dyker två grodor till ner i vattnet där de tre andra grodorna simmar. Fem grodor simmar då tillsammans. (plus)

• Det finns fyra äpplen. De är röda eller gröna. Tre äpplen är röda. Ett äpple är grönt.

3. Fyra grodor klättrar upp på bladet igen. En groda hoppar upp på bladet litet senare. Fem grodor finns då på näckrosbladet. (plus)

• Det finns tre röda äpplen och ett grönt äpple. Det finns två fler röda äpplen än gröna äpplen.

4. Fem grodor sitter på ett näckrosblad. Två grodor dyker i vattnet. En groda fler är då på bladet än i vattnet. (minus)

efter s. 35 – EXTRA

Bygg figurerna av 8 klossar. Täck bilderna med klossarna. Måla rutorna.

gul

gul

gul

blå

blå

gul

röd

röd

EXTRA s. 109 Eleven bygger tre figurer av åtta Multilinkklossar, täcker rutorna med klossfigurerna och målar lösningen. Övningen kan fortsätta så, att eleverna parvis gör egna pussel. En elev lägger ett eget mönster med de tre klossfigurerna som används på s. 109 och ritar mönstrets (inte bitarnas) konturer. En kamrat lägger sedan pusslet med sina egna klossfigurer.

Lösningarna varierar

109

LYCKOTAL Skolår 1

45

Se delar och helhet

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 36-37 samt EXTRA s. 110 Subtraktion; minskning

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

Subtraktion

Fortsätt

- minus

3 - 1 =2

2

-

Läs: Tre minus en är lika med två.

2 3 - 1 =;

1 3 - 2 =;

2 2 - 0 =;

1 2 - 1 =;

2 4 - 2 =;

4 4 - 0 =;

3 4 - 1 =;

0 2 - 2 =;

3 3 - 0 =;

4 5 - 1 =;

3 5 - 2 =;

1 1 - 0 =;

1 =2 - 1

;

2 =5 - 3

1 =3 - 2

;

4 =4 - 0

;

3 =5 - 2

;

;

0 =3 - 3

;

Skriv en subtraktion till bilden.

1 =4 - 3

;

1 =5 - 4

;

Måla svaret. 4-2= 2

3-1=2

0

1

2

5-5

4-3

brun

3-2

gul

4-2

5-2=3

grön

grön

4-1

4-1=3

3

röd

grön

röd

5-2

4-4

brun

5-4 110

Skriva subtraktion till bild. Minskning.

36

37

Tränar begreppsförmågan

Subtrahera inom talområdet 0–5

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan skriva subtraktion till en bild som visar minskning. Eleven kan subtrahera inom talområdet 0–5.

Hitta på situationer i vardagen som innehåller minskning av antal och visa eller rita dem, t.ex. 3 barn står, 2 av barnen sätter sig, 1 barn står kvar (3 – 2 = 1).

Hjälpmedel Berätta en händelse till den första bilden på s. 36 och säg tillsammans: ”3 minus 1 är lika med 2”. Berätta också händelser till de övriga bilderna. Alla bilder visar minskning som leder till subtraktion.

Eleverna i klassen, räknestöd, t.ex. prickknappar, talkort, klossar.

Språkliga begrepp Matteord • subtraktion, subtrahera, minus, är lika med

Begreppsförmågan tränas, när eleverna identifierar en tankeform som leder till räknesättet subtraktion samt ord som behövs för att beskriva situationen.

Övriga ord • minskning, minska, kvar

Påminn eleverna om möjligheten att använda larverna på s. 37 som räknestöd. Även andra räknestöd, t.ex. prickknappar, talkort och klossar kan rekommenderas.

46

LYCKOTAL Skolår 1


Plus och minus upp till 5

Det är bra om eleven redan i ett tidigt skede vänjer sig vid att använda annat räknestöd än egna fingrar. Fingerräkning inbjuder till att räkna antalen ett och ett framåt eller bakåt längs talramsan. För att utveckla hållbara strategier behöver eleven i stället ett räknestöd som stöder gruppering av antal.

Arbete i boken

Huvudräkning Läraren läser uppgifterna högt. Eleverna kan svara skriftligt eller med talkort. 1. 4 – 2 = ___ (2) 2. 5 – 3 = ___ (2) 3. 3 – 3 = ___ (0) 4. 4 – 1 = ___ (3)

0

1

5. 5 – 4 = ___ (1)

s. 36: Eleverna skriver subtraktionsuttryck till bilderna. Läs uttrycken tillsammans. s. 37: Eleverna övar sig att subtrahera inom talområdet 0–5. De kan använda t.ex. prickknappar, talkort eller klossar som räknestöd. Påminn eleverna om att likhetstecknet fungerar som en balansvåg som är i jämvikt; samma värde i vänster led och höger led. Värdet av höger led kan alltså räknas ut innan värdet av vänster led räknas.

2

22

5

6

Vilket är talet?

00

3

4

Slutledning

44

7

8

6 6

9

• Talet är mellan 1 och 4. Det är inte 3. (2)

2

10

5

3+1

1

2+1

0

4-2

1+1

2

5-1

3

gul

4

5-2

2+2

grön

blå

5

-

0

4-1 5-1

gul

gul

1+4

Addition och subtraktion

5-5

2

röd 5-3

3-1

röd

47

5-0

0+1

2+3

Eleven tränar addition och subtraktion med talen upp till 5.

10

4

Räkna och måla svaret.

EXTRA s. 110

4-3

10

0+0

• Talet är en färre än fingrarna på en hand. (4)

5-2

3

3+2

• Talet är en fler än hjulen på en personbil. (5)

8

8

EXTRA – efter s. 37

Dra streck till svaret.

• Talet är större än 2 och mindre än 5. Det är inte 4. (3)

LYCKOTAL Skolår 1

2

110

blå

grön

5

1 1 3 3 5 5 7 7 9 9


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 38-39 samt EXTRA s. 111 Subtraktion; minskning

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

5 - 2 =3

2

2 Min räknesaga till 5 - 3 = ;

Hur många kulor är kvar? Skriv en subtraktion.

4-1=3

3 kvar

3 kvar

Lösningarna varierar 4-3=1

1 kvar

5-4=1

1 kvar

Räkna. Rita kulor som visar subtraktionen.

2 3 - 1 =;

1 4 - 3 =;

3 5 - 2 =;

1 5 - 4 =;

Vad hör ihop? Dra streck.

1 4 - 3 =;

2 5 - 3 =;

3 4 - 1 =;

2 3 - 1 =;

1 5 - 4 =; 111

38

Tränar kommunikationsförmågan

39

Rita en räknesaga

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan subtrahera; minskning. Eleven kan rita en räknesaga med subtraktion.

Håll en tom äggförpackning vågrätt och placera 5 klossar i övre raden. Ta bort 2 klossar från höger. Konstatera att antalet klossar minskar. Beskriv händelsen muntligt: ”Det finns fem klossar. Ta bort två klossar. Då är tre klossar kvar.” Skriv ett subtraktionsuttryck som passar till händelsen, 5 - 2 = 3, säg: ”fem minus två är lika med tre”. Upprepa med varierande antal klossar.

Hjälpmedel Tom äggförpackning (för 10 ägg), 5 klossar, räknestöd, t.ex. talkort, knappar, klossar

Språkliga begrepp Matteord • subtraktion, subtrahera, minus, är lika med

Förbered arbetet i boken genom att göra räknesagor tillsammans. Hitta på situationer som leder till subtraktion. Visa med föremål t.ex. böcker eller rita bilder på tavlan. Berätta räknesagor som innehåller minskning, t.ex. Fyra böcker finns på hyllan. Tre böcker tas bort. Då är en bok kvar. Skriv subtraktionsuttryck till räknesagorna.

Övriga ord • minskning, minska, kvar • räknesaga, (matematiksaga)

Subtraktionsövningarna i boken har hittills innehållit enbart tankeformen minskning. Tankeformerna uppdelning, jämförelse och utfyllnad har ännu inte tränats individuellt.

48

LYCKOTAL Skolår 1


2

Plus och minus upp till 5

Arbete i boken

Huvudräkning

s. 38: Eleverna skriver subtraktionsuttryck till bilderna och omvänt ritar de bilder till givna uttryck.

Rita fem mjölkförpackningar på tavlan. Eleverna får använda bilderna som räknestöd. Uppgifter: Familjen Mjölkman använder 1 liter mjölk per dag. På måndagen köper Mjölkmans 5 liter mjölk och använder 1 liter samma dag. Hur många liter mjölk är kvar

s. 39: Eleverna berättar och ritar/skriver en räknesaga som innehåller 5 - 3. Elever som behöver inspiration inför sagan kan utgå från bilderna på s. 36. Låt eleverna visa och berätta räknesagan i klassen.

- efter måndagen? (4 liter) - efter 5 dagar (0 liter) - efter 2 dagar (3 liter) - efter 3 dagar (2 liter) - efter 4 dagar? (1 liter)

efter s. 39 – EXTRA

Vilka tal fattas?

4 3

5

0

4

3

2

0

3

1

3

0

5

1

2

2

2

1

4

Dra streck till rätt tal.

4-1

3-0

EXTRA s. 111 Eleven tränar addition och subtraktion med talen upp till 5.

3-3

5-4

0

4-4

1

LYCKOTAL Skolår 1

49

2

3

4

3-2

4-2

111

5-3

4-0

5-1

Addition och subtraktion

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 40-41 samt EXTRA s. 112 Subtraktion

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

Räkna och måla. 0

1

blå

2

Fortsätt rita. 2

3

4

5

3-2

gul

1-0

5-1

orange

blå

5-0 4-1

5-0

grön röd blå

blå

grön röd

orange

4-2

4-3

3-0

5-5

5-3

brun

4-3

grön brun 3-3

5-2

5-4

3-0

blå

grön

5-0

orange

blå

5-1

gul

5-0

orange

2-1

4-3 5-3

röd

5-1

4-2

3-1

röd

röd

gul

brun

4-0

röd

2-0

orange

gul

5-0

brun

2-2

3-3

112 Subtrahera inom talområdet 0–5

40

41

Avbilda en figur

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan subtrahera inom talområdet 0–5. Eleven kan avbilda en figur.

Den här gemensamma övningen tränar subtraktionstankeformen uppdelning, som förekommer exempelvis i uttryck där en term fattas. Ta fem små föremål, t.ex. knappar eller stenar. Göm en del av föremålen i ena handen och visa resten. Beskriv händelsen muntligt: ”Det finns fem knappar. Jag visar tre. Två är gömda.” Skriv ett subtraktionsuttryck som passar till händelsen, 5 - 3 = 2, säg: ”fem minus tre är lika med två”. Upprepa med varierande antal klossar och uppdelningar.

Hjälpmedel Varje elevpar behöver 5 små föremål som ryms i en hand, t.ex. knappar, stenar

Språkliga begrepp Ord • dela upp, uppdelning

50

LYCKOTAL Skolår 1


Plus och minus upp till 5

Rita rutor

Huvudräkning

Rita rutor så ett det finns en prick i varje hörn. Rutorna får vara olika stora och ha olika form. Måla ett mönster.

Visa följande uppgifter med små föremål i händerna så, att du säger hur många föremål det finns (första talet i uttrycket) och visar det antal föremål som står efter likhetstecknet. Resten av föremålen gömmer du i ena handen. Uppmana eleverna att skriva antalet gömda föremål. Skriv gärna uttrycket på tavlan.

2

EXTRA

Namn: _______________________________________________________

Prickpapper 2 cm

1. 3 – ___ = 0 (3) 2. 4– ___ = 3 (1) 3. 5 – ___ = 3 (2) 4. 4– ___ = 2 (2) Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

5. 5 – ___ = 5 (0)

212

LYCKOTAL 1, Kopieringsunderlag

Arbete i boken 2

s. 40: Eleverna tränar subtraktion med talen upp till 5 och målar bilden enligt svarets färg.

EXTRA – efter s. 41

Hur många klossar fattas?

s. 41: Eleverna avbildar digitala siffror enligt modellerna. 2

3

3

4

5

4

4

4

5

Delar av en helhet

112

EXTRA s. 112 Eleven tränar sig att uppfatta delar av en helhet genom att avgöra antalet klossar som fattas ur respektive låda.

LYCKOTAL Skolår 1

51

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 42-43 samt EXTRA s. 113 Mönster

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

Måla klart mönstret.

2

Lyssna och gör

röd blå gul röd blå

gul Läraren läser högt. Eleverna ritar. 1. Rita cirklar. Liten, liten, stor, stor, liten, liten, osv.

blå

gul gul

blå

gul

gul

blå 2. Rita kvadrater. Stor, liten, liten, stor, liten, liten osv.

gul

grön grön

gul

blå

grön grön

gul

röd grön

3. Rita kryss, kryss, ring, ring, kryss, kryss, osv.

grön grön

blå

gul grön röd

gul

4. Skriv tre, ett, två, tre, ett, två, osv.

grön

grön

röd

röd

312312312312312312

gul

grön gul grön Fortsätta ett mönster

113

42

Tränar kommunikationsförmågan

43

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan fortsätta ett mönster.

Språkliga begrepp

Lägg tillsammans mönster som innehåller upprepningar med klossar, knappar eller pärlor i olika färger. Iaktta upprepningen och beskriv mönstret muntligt, t.ex. ”röd, gul, röd, gul, röd...” eller ”kloss, kloss, knapp, kloss, kloss, knapp...”.

Matteord • cirkel, kvadrat, (ellips)

Exempel på mönster:

Hjälpmedel Klossar, knappar eller pärlor i olika färger

• varannan kloss i annan färg

Övriga ord • mönster • oval form

• var tredje kloss i annan färg • var fjärde kloss i annan färg • alltid två lika klossar efter varandra • alltid tre lika klossar efter varandra.

52

LYCKOTAL Skolår 1


2

Plus och minus upp till 5

Arbete i boken

Problemlösning

s. 42: Eleverna fortsätter mönster genom att måla pärlband.

Hur många additions- och subtraktionsuttryck kan ni skriva med talen 2, 4 och 6? (8 uttryck; 2 + 4 = 6, 4 + 2 = 6, 6 = 2 + 4, 6 = 4 + 2; 6 – 4 = 2, 6 – 2 = 4, 2 = 6 – 4, 4 = 6 – 2)

Introducera Lyssna och gör-sidan genom att påminna eleverna om avsikten med övningen. Eleverna ska öva sin uppmärksamhet och koncentration. Samtala om nyttan av god uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. Orden cirkel och kvadrat kan repeteras på förhand med hjälp av bilderna på s. 42. s. 43: Läraren läser instruktionerna och eleverna lyssnar och ritar mönster. Lyssna och gör-sidan tränar kommunikationsförmågan.

efter s. 43 – EXTRA

Fortsätt rita.

EXTRA s. 113 Eleven fortsätter mönster genom att rita kryss (jfr korsstygn). 113

LYCKOTAL Skolår 1

53

Fortsätta ett mönster

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 44-45 samt EXTRA s. 114 Tabell och spel

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

Arbeta

PROBLEMLÖSNING

Rita rätt antal prickar i rätt färg.

2

tillsammans

Spela Nim Du behöver: 10 klossar eller knappar. • Spela två och två. • Lägg 10 klossar på bordet.

2

röd

blå

gul

• Turas om och ta bort en eller två klossar.

grön

• Den som tar den sista klossen förlorar. • Vinnaren får 1 poäng. Spela minst 5 gånger. Den som får flest poäng vinner.

1 5 4 3 114 Använda tabell

44

Tränar problemlösningsförmågan

Tränar kommunikationsförmågan

45

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan använda en tabell. Eleven kan samarbeta, följa regler i spel samt hitta en strategi för att vinna spelet.

Visa klassens arbetsschema och träna att avläsa det. Konstatera att arbetsschemat är en tabell. Beskriv olika lägen i tabellen med hjälp av orden rad och kolumn. Användningen av en tabell tränar problemlösningsförmågan. Eleverna behöver uppfatta systematiken för att kunna avläsa en tabell och även inse att tabellen är ett format vars innehåll kan variera.

Hjälpmedel Klassens arbetsschema, 10 klossar, knappar eller stickor per elevpar.

Språkliga begrepp Spelet Nim s. 45: Nim är ett strategispel som troligen härstammar från Kina men som redan i hundratals år har spelats i olika länder. Det finns många varianter av Nim. Introducera spelet genom att visa en spelomgång i klassen. Exempelvis kan lärarens vänster och höger hand spela mot varandra. Placera tio klossar synligt. Vänster och höger hand tar turvis bort en eller två klossar tills någondera handen är tvungen att ta sista klossen och därmed förlorar.

Ord • tabell, rad, kolumn • regler, strategi, motståndare • turvis, parvis • vinna, förlora

54

LYCKOTAL Skolår 1


Plus och minus upp till 5

Arbete i boken s. 44: Eleverna fyller i tabellen genom att rita rätt antal prickar i rätt färg. s. 45: Eleverna spelar Nim parvis med 10 klossar, knappar eller stickor. Regler: Ta turvis en eller två klossar. Den som tar den sista klossen förlorar.

Variant av Nim Placera tolv klossar i tre rader med tre, fyra och fem klossar i varje rad. Två spelare tar turvis bort klossar ur raderna. Regler: Man måste ta minst en kloss och får ta till och med alla klossar ur en rad. Den som tar sista klossen förlorar.

2

EXTRA – efter s. 45

Måla i tabellen.

röd

blå röd

röd

blå

blå

röd

blå röd

EXTRA s. 114 Eleven övar sig att hitta olika kombinationer genom att måla kläder i en tabell.

röd blå

Hitta flera kombinationer

LYCKOTAL Skolår 1

55

114

blå

2


2

Plus och minus upp till 5

2

s. 46-47 samt Utvärdering Repetition och kommunikation

2

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

MINNS DU ?

2+1=3 5 1 + 4 =;

2 0 + 2 =;

4 2 + 2 =;

2

SKOLA & HEM

Klipp ur tidningar och klistra in eller be en vuxen skriva.

1. Skriv en addition till bilden.

4 2. 3 + 1 = ;

2

Samla siffrorna 2, 3, 4 och 5 hemma.

3. Skriv en subtraktion till bilden.

3

4-3=1 2 4. 3 - 1 = ;

1 4 - 3 =;

3 5 - 2 =;

0 2 - 2 =;

4

5. Rita en bild som visar 2 + 3.

Lösningarna varierar

5

Jag kan

46

Tränar kommunikationsförmågan

47

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven blir medveten om vad han/hon har lärt sig.

Före eller efter s. 47: Samtala om hur siffror kan se ut.

Hjälpmedel

• Vilka ovanliga modeller av siffror har eleverna sett?

Sax, lim, räknestöd, t.ex. talkort, knappar, klossar enligt behov

• Var används annorlunda siffror?

Språkliga begrepp

• Varför är det bra att alla försöker skriva likadana siffror i skolan?

• Vem brukar skriva annorlunda siffror?

Ord • addition, subtraktion

1

Undersök olika siffror som kan skrivas med dator. Påminn eleverna om att siffrans storlek inte påverkar antalet, dvs. en stor fyra avser alltid ett mindre antal än en liten femma.

2 7 8 5 3 9460 56

LYCKOTAL Skolår 1


2

Plus och minus upp till 5

Arbete i boken s. 46: Eleverna repeterar innehåll som tränats i kapitel 2. Längst nere på sidan finns en självutvärdering. Eleven tar ställning till vilketdera ansiktet som bäst passar ihop med egna kunskaper.

Plus och minus upp till 5

Skriv en addition till bilden.

s. 47: Tanken är att eleven utför uppgiften i sällskap med en vuxen. Uppgiften uppmuntrar till samtal om siffror i omvärlden. Det är bra att reservera flera dagar för uppgiften så, att den kan göras på en tidpunkt som passar för familjen. Eleverna iakttar siffror i omvärlden när de samlar olika varianter av siffrorna 2, 3, 4 och 5 hemma. De klipper siffror ur tidningar och/eller reklamblad och limmar dem i rutorna samt ber någon vuxen skriva siffror med egen handstil. Alternativt kan eleven i stället för att klippa och limma be familjemedlemmar skriva siffror.

2 + 1 =3

3+2=5

4 3 + 1 =;

5 0 + 5 =;

4 Rita en räknesaga till 2 + 2 = ;

Lösningarna varierar

Utvärdering 2

7

Utvärderingen ger en elevprofil som visar elevens kunskaper. Utvärderingen kan följas upp med hjälp av kopieringsunderlagen Repetera 2a och 2b.

2

SÄKER

OSÄKER

kan skriva addition till en bild kan addera inom talområdet 0-5 kan rita en räknesaga

Plus och minus upp till 5

Plus och minus upp till 5

Skriv en subtraktion till bilden.

Fortsätt rita.

3 - 1 =2

4-2=2

3 4 - 1 =;

1 5 - 4 =;

Rita klart mönstret.

1 Rita en räknesaga till 4 - 3 = ; Rita rätt antal figurer i tabellen.

Lösningarna varierar

4 3 2

8

9 SÄKER

OSÄKER

SÄKER

kan skriva subtraktion till en bild kan subtrahera inom talområdet 0-5 kan rita en räknesaga

LYCKOTAL Skolår 1

2

kan avbilda en figur kan fortsätta ett mönster kan använda en tabell

57

OSÄKER

2

Lyckotal LH kap 2  

Lyckotal LH kap 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you