Page 1

1

Addition och subtraktion upp till 100 Översikt över kapitlet

Lärandemål x

I det här kapitlet lär sig eleven eleverna attatt

uppfatta mönster och se system skriva talföljder dela upp tal och addera en talenhet i taget fylla ut till hela tiotal addera med tiotalsövergång subtrahera en talenhet i taget subtrahera med tiotalsövergång använda ord som hör till addition och subtraktion lösa problem genom att arbeta bakåt räkna med ungefärliga värden och uppskatta rimlighet.

Hjälpmedel

Innehåll

Talkort som medföljer boken, kuvert eller dyl. för förvaring av korten, miniräknare, tiobas­ material

Begrepps- och räkneförmågan har en stor plats i det här kapitlet. Även resonemangsförmågan betonas, när eleven exempelvis skapar och ­beskriver egna mönster samt tar ställning till rimlighet. Problemlösningsförmågan tränas både med visuella och verbala problem. Eleven tillämpar problemlösningsstrategi att arbeta bakåt. Det här kapitlet följer upp och fördjupar centralt lärostoff som undervisats i årskurs 2. Fokus läggs på hållbara strategier för huvudräkning. Eleven skriver tankeled för att synliggöra och automati­ sera tankegången samt för att träna dokumenta­ tion. Viktiga färdigheter som är centrala även ­senare vid övning inom större talområde är att fylla upp till helt tiotal och att hantera varje ­talenhet för sig.

Tilläggsmaterial Kopieringsunderlag: Ordskylt, Repetera 1a och 1b

Kapitlet Addition och subtraktion upp till 100 består i elevens bok av Startsidorna 4–27 som är avsedda för alla elever. Extrasidorna 102–109 är fördjupning.

18

LYCKOTAL Skolår 3


Tal upp till 20

Kapitlet avslutas med textuppgifter (s. 22), problemlösning (s. 23), Rimlighet och överslags­ räkning (s. 24–25), repetition (s. 26) samt ett spel och uppgifter för att främja samarbetet mellan skola och hem (s. 27).

Utematte Förslag till uteaktiviteter som ansluter sig till kapitlets innehåll: • Gruppera föremål och räkna tio i ­taget. Räkna även tre i taget, fyra i taget osv.

Huvudräkning

• Ta så många små stenar som ryms i din hand. Uppskatta antalet. Räkna.

Huvudräknings- och slutledningsuppgifter i lärarhandledningen kan dokumenteras så, att eleverna skriver svar på ett blad eller i ett räknehäfte. Resultatet antecknas och räknehäftet samlas in för att användas vid flera tillfällen. När eleverna svarar skriftligt vid huvudräkningsöv­ ningen är de aktiva och alla har tid att tänka. Eleven kan bilda sig en realistisk uppfattning om sina färdigheter i huvudräkning och följa sin utveckling.

• Lägg tvåsiffriga tal med pinnar (eller skriv i sanden). En elev lägger ett tal, en annan lägger ett tal som har t.ex. tre fler tiotal eller fyra färre ental. • Lägg tecknen < och > med pinnar. Jämför tal. • Gör en tallinje av ett rep med knutar (jämna mellanrum). Hoppa längs ­tallinjen från tal till tal.

Utvärdering Utvärdering 1 i utvärderingsboken innehåller en målrelaterad utvärdering av innehållet i kapitlet samt nere på varje sida en elevprofil som ger en översikt över resultatet. Elevprofilen är till nytta vid utvecklingssamtal och bedömning. Uppfölj­ ning av utvärderingen finns i kopieringsunder­ lag Repetera 1a och 1b.

1

EXTRA

• Lägg tvåsiffriga tal med pinnar och stenar. En pinne visar ett tiotal, en sten visar ett ental. Dela upp talen på olika sätt, t.ex. talet 37 = 30 + 7, 20 + 17, 10 + 27, 25 + 12, osv.

2

Namn:________________________________________________________

RepeteRa 1a – Addition och subtraktion upp till 100 Addition

Namn:________________________________________________________

Addition

Dela upp talet på tre sätt.

Addera. Skriv tankeled.

35=;+;

58=;+;

97=;+;

49+21=;=;

29+52=;=;

35=;+;

58=;+;

97=;+;

68+12=;=;

37+34=;=;

97=;+;

57+23=;=;

18+44=;=;

65+26=;=;

33+39=;=;

56+37=;=;

24+47=;=;

74+18=;=;

45+38=;=;

23+58=;=;

36+28=;=;

67+28=;=;

49+37=;=;

45+36=;=;

22+69=;=;

35=;+;

58=;+;

Addera. Skriv tankeled. 26+13=;=;

51+36=;=;

37+21=;=;

63+25=;=;

45+32=;=;

42+47=;=;

✁ Addition

Tillsammans 100

Subtraktion

70 och

;

75 och

;

67 och

;

Subtrahera. Skriv tankeled.

40 och

;

35 och

;

52 och

;

33-13=;=;

57-24=;=;

48-28=;=;

69-35=;=;

75-35=;=;

94-63=;=;

41-12=;=;

55-27=;=;

62-23=;=;

76-39=;=;

83-34=;=;

97-28=;=;

73-47=;=;

95-48=;=;

64-38=;=;

82-36=;=;

81-45=;=;

76-29=;=;

;

25 och

;

38 och

;

10 och

;

15 och

;

16 och

;

Tillsammans 80 40 och

;

65 och

;

57 och

;

60 och

;

25 och

;

21 och

;

Tillsammans 90 70 och

;

85 och

;

31 och

;

50 och

;

65 och

;

47 och

;

242

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

30 och

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Tillsammans 50

243

LYCKOTAL 3, Kopieringsunderlag

Repetera 1a LYCKOTAL Skolår 3

EXTRA

RepeteRa 1b – Addition och subtraktion upp till 100

Repetera 1b

19

LYCKOTAL 3, Kopieringsunderlag

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 4-5

Inledning / Repetition

1

Addition och subtraktion upp till 100

1 Följ trapporna. Lös uppgifterna.

Addition och subtraktion upp till 100

1

10 3=

7+

10 8=

I det här kapitlet lär du dig ...

2+

2 =

uppfatta mönster och se system

1 3 +

15 =

skriva talföljder

8

dela upp tal och addera en talenhet i taget

19

1 1 +

-

20

10+10=

7

addera med tiotalsövergång

4

=

fylla ut till hela tiotal

13

1

subtrahera en talenhet i taget

19 -9 =

subtrahera med tiotalsövergång använda ord som hör till addition och subtraktion

20-10=

samla data och göra ett diagram

10

lösa problem genom att arbeta bakåt 16-8=

7=

7+;=14 15 =

räkna med ungefärliga värden och uppskatta rimlighet

10

6+

1

;

+ 8

8

8+6=

14

13-;=9 9+7=

13

=7 16-;

16

15-7=

2

8

Vilka tal fattas?

4

7

16-9= 14+6=

20 20-8=

12

3

6

6

8

9

10

4 20-7=

13

5

8

10

12

15

16

4

12

12

15

14

5

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan talföljder, addition och subtraktion med talen 0, 1, 2,...20.

Rita en 20-ruta på tavlan.

1

Hjälpmedel

2

3

4

5

6

7

8

9 10

20-rutan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Språkliga begrepp

Repetera: • talföljden framåt och bakåt

Matteord

• addition, addera • subtraktion, subtrahera • term, summa, differens

• vilket/vilka tal som fattas (sudda tillfälligt några tal)

Övriga ord

• tankegången vid tiotalsövergång, tänk t.ex. 8 + 6 som 10 + 4

• sambandet mellan 4 + 5 och 14 + 5

• fattas

• motsvarande i subtraktion, 8 – 5 och 18 – 5 respektive 15 – 7 och 10 – 2. Diskutera olika sätt att tänka. En del elever vill tänka t.ex. 7 + 8 som 7 + 7 + 1 och motsvaran­ de i subtraktion. Betona att vi kan gruppera på olika sätt när vi räknar och ändå få rätt svar.

20

LYCKOTAL Skolår 3


Addition och subtraktion upp till 100

Huvudräkning

Notera ifall någon elev adderar och subtrahe­ rar genom att räkna stegvis framåt och bakåt längs talramsan och uppmuntra till att räkna med hjälp av gruppering till hela tiotal. Elev­ er som adderar och subtraherar med hjälp av fingrarna behöver stöd för grupperingen. Det är viktigt att anknyta till och förstärka kom­ munikationsförmågan i matematik med hjälp av lärostoff som eleverna övat på under de två första skolåren. Eleverna diskuterar gärna sådant som de har egna erfarenheter av. Använd orden addition, addera, subtraktion, subtrahera, term, summa och differens i sam­ talet. Försäkra dig om att alla elever förstår vad ordet fattas betyder.

Eleverna kan svara skriftligt på lösblad eller i räknehäfte. 1. Addera talen 13 och 5. (18) 2. Subtrahera talen 13 och 5. (8) 3. Den ena termen är 16. Differensen är 11. Vilken är den andra termen? (5) 4. Den ena termen är 7. Summan är 15. Vilken är den andra termen? (8) 5. Vilket tal är 9 större än 7? (16)

Minnesövning

Arbete i boken

Läraren säger fyra tal en eller flera gånger. Eleverna lyssnar och memorerar de fyra ta­ len. Därefter upprepar eleverna talen munt­ ligt eller skriver dem.

s. 4: Läs lärandemålen tillsammans och sam­ tala kring dem. s. 5: Samtala utgående från bilden. Vilka tankar väcker den hos barnen? Använd fan­ tasin och hitta tillsammans på en spännan­ de berättelse om en mattefilur som kryper omkring på sidorna i den nya boken. Vad tror ni filuren får uppleva efter att ha vandrat i trapporna? Eleverna får lösa uppgifterna på s. 5 individuellt.

LYCKOTAL Skolår 3

a. 3, 5, 7, 9 b. 10, 12, 14, 16 c. 13, 11, 9, 7 d. 20, 18, 16, 14

21

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 6-7 samt extra s. 106 1

Mönster

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

1 Fortsätt mönstret. Måla.

3 Skriv de siffror som fattas i mönstret.

B G

G Gr

G B

B G

Gr G

G Gr

G B

Gr G

B G

G Gr

G B

B G

G Gr

Gr G

1

2

3

4

2 3 4

5

6

3

4

4

1

1

2

1

6

2

7

3

8

G

R

B

G

8

9

0

0

7

8

8

5

5

6

9

5

0

9

9

0

6

9

0

0

9

7

0

9

9

0

Gr G

2

B

7

R

2 Fortsätt mönstret. Rita nästa figur.

3

4

5

1

0

1

0

3

4

5

2

0

1

0

1

4

5

2

3

0

1

0

1

5

2

3

4

1

0

1

0

4 Hitta på två egna mönster med siffror. Måla ett mönster.

106 Uppfatta mönster och se system

6

Tränar problemlösningsförmågan

Tränar problemlösningsförmågan

7

Uppfatta mönster

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan uppfatta mönster och se system.

Använd klossar eller knappar. Eleverna tränar sig att uppfatta mönster av två typer, mönster med upprepning och mönster med förändring.

Hjälpmedel Klossar eller knappar i olika färger.

1. Lägg mönster med upprepning. Mönstren kan bestå av två rader och fortsätta i läsriktningen, t.ex. rad 1: röd, gul, blå, röd, gul, blå, röd... och rad 2 rakt under: gul, blå, röd, gul, blå, röd, gul... Låt eleverna fortsätta färgmönstret och beskriva det muntligt. Notera att minst två upprepningar behöver visas i mönstret för att vi entydigt kan uppfatta hur det fortsätter.

Språkliga begrepp Övriga ord

• ord som anger läge och riktning, höger, vänster, ovanför, under

2. Lägg mönster med förändring. Börja med att placera klossar i grupper, t.ex. 2 klossar, 5 klossar, 8 klossar... tills elever­ na upptäcker förändringen i mönstret, dvs. ökning med 3 klossar. Be om en muntlig motivering. Lägg fler liknande mönster.

t Avatar det får vara...? cket Avatar det får vara...?

22

LYCKOTAL Skolår 3

1


Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

Lägg också mönster med minskning, t.ex. 10 klossar, 8 klossar, 6 klossar... och låt eleverna uppfatta förändringen och be­ skriva den.

s. 6: Eleverna fortsätter mönster med upprep­ ning och mönster med förändring. s. 7: Eleverna skriver siffror som fattas i ett mönster samt hittar på egna liknande mönster.

3. Se system i ett mönster. Mönstren kan visa ett system och i stället för att fortsätta kan någon kloss fattas här och där och eleverna får upptäcka systemet, beskriva det och komplettera mönstret. Exempel: röd

blå

gul

röd

Slutledning Vilket ord kommer sen? Läraren säger ett ordpar och första ordet i näs­ ta ordpar. Eleverna finner ut det fjärde ordet samt motiverar sitt val.

gul

1. tre, tretton; fem, ? röd

(femton)

2. sju, sjuttio; tre, ?

(trettio)

3. åtta, fyra; sex, ?

(tre)

4. femton, tio; tjugo, ?

(femton)

Lösning: Här står den sista färgen på föregå­ ende rad först på nästa rad. Vi kan också se ett diagonalt system av klossar i samma färg.

röd

blå

gul

gul

röd

blå

blå

gul

röd

1

EXTRA – efter s. 7

1 Måla mönstret.

EXTRA

Gu B Gu Gr Gu B Gr R

B Gr R

Gu B

Gu B

R Gr

R Gr

R

B Gu Gr R B

B 2 Måla eget mönstret.

Extra s. 106 Mönster. Eleven målar mönster med upprepning samt gör egna mönster. Mönster

LYCKOTAL Skolår 3

23

106

B Gr R

Gr R Gr Gu B

B B R

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 8-9 samt extra s. 107 1

Talet 100 samt talföljder

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

Addera och subtrahera

Fortsätt. Beskriv talföljden.

1 Var finns 100? Diskutera.

2 Gör en egen hundraruta. Dela kvadraten i 100 delar.

3 Öva med talkorten på sidan 143. Lyft ett orange kort. Säg hundra paret. Vänd kortet.

5

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

6

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

7

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

8

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79

82

9

60

63

66

69

72

75

78

81

84

87

90

4 Vilka tal är tillsammans 100? Dra streck.

38

28 72

62

70

10 Gör en egen talföljd. Beskriv den.

45 30

55 107

Uppfatta talet 100

8

9

Skriva talföljder

Lärandemål

Förberedelser

Eleven kan skriva talföljder.

Skaffa kuvert eller dyl. som eleverna kan förvara talkorten i.

Hjälpmedel 7

8

9

16

27

38

45

49

55

60

61

70

72

80

83

85

90

96

100

91

92 150

93 170

94 195

200

55

62 215

73 444

84 503

696

39

40 710

45 870

51 980

1000

17

20

28

0

4

10

143

Gör tillsammans 1. Samtal om talet 100 Eleverna får föreslå situationer, när talet 100 syns eller brukar användas, t.ex. hastighets­ begränsning 100 km/h, 1 m snöre är 100 cm, 100 elever kan sitta i skolans matsal. Bilderna på s. 8 kan berika samtalet. Ta med exempel med talet 100 både som antal, t.ex. 100 s­tyck­ en, och som mätetal, t.ex. 100 m, 100 kr.

Kapitel 2 – Talkort

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

6

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

Talkort som medföljer boken, kuvert eller dyl. för förvaring av korten samt miniräknare.

Kapitel 2 – Talkort

1

30 15

800

805

830

850

304

497

556

785

0

20

130

290

2. Räkna till 100 Räkna tillsammans till 100. Räkna även bakåt från 100 till 0. Eleverna behöver öva både att utläsa talen, t.ex. genom att titta och peka på en hundraruta, och att bara säga talen. Säg också vartannat tal, vart femte tal osv. ­Övningen av talramsan upp till 100 är en effektiv uppmärksamhetsövning.

144

Språkliga begrepp Matteord

• talnamn upp till 100

24

LYCKOTAL Skolår 3

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

3. Talkort Använd de ljusorange talkorten. Talets hundrapar är på baksidan. Hur kan vi räkna ut vilket tal som är hundraparet? Diskutera huvudräkningsstrategier ut­ gående från elevernas förslag.

s. 8: Eleverna ritar och skriver en egen hundraruta samt hittar hundrapar till några tal. Påminn eleverna om hundrarutans upp­ byggnad, dvs. talen ökar med 10 neråt och med ett åt höger. Talkorten kan användas för kontroll i sista uppgiften. s. 9: Eleverna skriver talföljder, beskriver dem, t.ex. Ökar med 2, samt gör en egen talföljd.

Minnesövning Läraren säger fyra tvåsiffriga tal. Eleverna lyssnar och upprepar eller skriver de tre sista talen. 11, 22, 33, 44

65, 75, 85, 95

Dela upp talet 100

60, 70, 80, 90

12, 24, 36, 48

Eleverna övar i par med en miniräknare. Den ena eleven knäpper in ett tvåsiffrigt tal som slutar på 5. Den andra eleven adderar det tal som ger summan 100, t.ex. talet 25 syns och talet 75 behövs till för att få 100. Eleverna turas om att börja.

efter s. 9 – EXTRA

Diagrammet visar hur långt djuren skulle kunna röra sig på 1 timme med sin högsta hastighet. kilometer 100

Om en människa skulle springa med sin högsta hastighet, skulle han hinna 36 kilometer på 1 timme.

En snigel kan röra sig 10 m på 1 timme.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

gepard

orm

100 _______ km

25 _______ km

apa

hare

55 km _______

60 km _______

elefant

5 km _______

djur

häst

60 km _______

1 Hur många kilometer rör sig djuren på en timme med sin högsta hastighet? Svara under stapeln.

hare häst 2 Vilka två djur är lika snabba? ___________________ och ___________________ 50 m 3 Hur långt hinner en snigel på 5 timmar? __________________________________

Extra s. 107

4 Hur många timmar behöver en elefant för att röra sig samma sträcka som ormen hinner med på en timme?

Diagram. Eleven avläser ett diagram som visar topphastighet hos några djur.

timmar

5 ______________________________________________________________________

gepard, apa, hare, häst 5 Vilka av djuren är snabbare än en människa? _____________________________ ______________________________________________________________________

107

LYCKOTAL Skolår 3

25

Diagram

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 10-11 samt extra s. 108 1

Uppdelning av tal samt addition utan tiotalsövergång

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

Lösningarna varierar

1 Dela upp talet på olika sätt.

På en gårdsplan finns 35 sniglar. Det kommer 12 nya sniglar. Hur många sniglar finns det då? Tankeled: 56=50+6

43= + ___________________

54= + ___________________

56=40+16

43= ___________________

54= ___________________

56=30+26

___________________

___________________

56=20+36

___________________

___________________

56=10+46

___________________

___________________

47 sniglar Svar: _________________

35+12=45+2=47

Vilket annat tankeled ger samma svar? Diskutera. 3 Skriv tankeled och räkna.

42+1=43 32+11= _______________________

66+3=69 56+13= _______________________

52+2=54 32+22= _______________________

81+7=88 71+17= _______________________

62+3=65 32+33= _______________________

73+5=78 63+15= _______________________

4 Addera.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

33 23+10=;

24 14+10=;

58 50+8=;

66 46+20=;

74 14+60=;

87 80+7=;

84 74+10=;

44 14+30=;

69 26+43= _______________________

55 22+33= _______________________

79 26+53= _______________________

77 33+44= _______________________

89 26+63= _______________________

5 Dra ett streck till svaret. Hur tänkte du? 70 40+32

80

72

23+46

80

2 Addera.

35 30+5=;

33 11+22= _______________________

70 69

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

108 Dela upp tal och addera en talenhet i taget

10

Tränar räkneförmågan

Tränar räkneförmågan

11

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan dela upp tal samt addera en talenhet i taget.

1. Uppdelning av tal Öva med talkorten. Välj ett tal. Visa talet med tiobasmaterial.Påminn elever­na om att tio­stavarna brukar placeras till vänster lik­ som även tiotalssiffran i tvåsiffriga tal. Skriv ­uppdelningen som en addition, t.ex. 83 = 80 + 3.

Hjälpmedel Talkorten samt tiobasmaterial.

Språkliga begrepp Matteord

• tiotal, ental • tankeled

26

Gör en ny uppdelning med tiobasmaterialet, t.ex. 83 = 70 + 13. Fortsätt. Stanna alltid upp för att tillsammans läsa ut resultatet av upp­ delningen. Läs slutligen alla uppdelningar ni gjort med talet. Välj vid behov ett nytt tal att dela upp. LYCKOTAL Skolår 3

1


Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

2. Introduktion av tankeled Tankeled synliggör vägen till lösningen. Eleven blir medveten om sin tankegång och automatiserar sina färdigheter genom att skriva tankeled. Skriv ett tankeled som visar addition av en talenhet i taget. Exempel: Hur många blommor är 43 blommor och 26 blommor sammanlagt? Vi adderar tiotalen först, 43 + 26 = 63 + 6 = 69. Summan är samma, om vi adderar entalen först, dvs. 43 + 26 = 49 + 20 = 69.

s. 10: Eleverna delar utgående från bilder av tiobasmaterial upp tal på olika sätt. s. 11: Eleverna adderar en talenhet i taget och skriver tankeled före svaret enligt modell i boken.

Slutledning Eleverna kan skriva svar på lösblad eller i räknehäfte. Vilket är talet?

1. Det finns 4 ental. Tiotalen är färre än entalen och fler än 2. (34) 2. Det finns 7 ental. Tiotalen är fler än entalen och färre än 9. (87) 3. Det finns 8 tiotal. Entalen är hälften så många. (84) 4. Det finns 3 tiotal. Entalen är dubbelt så många (36)

1

EXTRA – efter s. 11

1 Följ pilarna till nästa ruta. Rita ett kryss vid målet.

5. Entalen och tiotalen är lika många. Siffersumman är 18. (99)

start

start

start

X X

X

2 Vem får vad?

Namn

Extra s. 108

Lina

Riktningar. Eleven orienterar i rutsystem genom att följa rutter som anges med pilar.

Linus

Erik

Erika

Linus

Rutt

Får

nalle båt blomma bil

Erik

Erika

Riktningar

LYCKOTAL Skolår 3

Lina

27

108

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 12-13 samt extra s. 109 1

Hela tiotal

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

1 Sök hela tiotal.

4 Addera talen.

Ringa in 20.

Ringa in 30.

Ringa in 40. 27 13

11

9

13

8

12

15

14

5

17

28

7 16

8

34

6

7 10 20

8

33

9

21

6

32

7

31

22

35

25

5

24

10

30

9

38 22

40

60

Ringa in 70. 43

65

62

91

94

8 9

6 7

5 6

7 8

8 9

5 6

46

42

66

64

93

92

4 5

7 8

3 4

6 7

7 8

8 9

21 59

15

21

19

23 48

50

46 24

32

+

+

51

80

44 16

60

+

9

80

4

72 18

90

+

72

100

79

15+85

80

17 76

100

70

60

7

55 45

70

43+37 53

16

90

5 Dra ett streck till svaret. Hur tänkte du?

3 Vilket tal fattas?

60

15

31 19

40

80

54

51 39

Ringa in 100.

41

2 Vilka tal blir tillsammans ett helt tiotal? Dra streck.

90

18 22

30 Ringa in 50.

45 45

5

15 15 3

95 90

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Öva med talkorten på sidan 143. Lyft ett orange kort. Säg talets hundrapar. Vänd kortet.

8

109 Fylla ut till hela tiotal

12

Tränar räkneförmågan

Tränar räkneförmågan

13

Gör tillsammans

Eleven kan fylla ut till hela tiotal.

1. Hela tiotal Använd talkorten för att öva utfyllnad till hela tiotal. Lyft ett talkort. Fyll ut till • följande hela tiotal genom att söka entalets tiopar • talet 50 om kortets tal är mindre än 50 och talet 100 om kortets tal är större än 50.

Hjälpmedel

7

8

9

27

38

45

Matteord

• helt tiotal

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

Språkliga begrepp

49

55

60

61

70

72

80

83

85

90

96

100

91

92 150

93 170

94 195

200

55

62 215

73 444

84 503

696

39

40 710

45 870

51 980

1000

20

28

17

143

Kapitel 2 – Talkort

6 16

Talkorten.

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

Lärandemål

Kapitel 2 – Talkort

1

2. Samtala om betydelsen av de kunskaper i matematik som eleverna har inhämtat un­ der skolår 1 och 2. Gör exempelvis eleverna uppmärksamma på att kunskap om tioparen behövs här. Vi förstår nytt innehåll i matema­ tik genom att knyta an till redan inlärt.

30

0

4

10

15

800

805

830

850

304

497

556

785

0

20

130

290

144

28

LYCKOTAL Skolår 3

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

Huvudräkning

s. 12: Eleverna iakttar tiopar i entalen för att hitta tal som tillsammans är ett helt tiotal.

Vilka tal fattas? 1. Tillsammans 30.

s. 13: Eleverna adderar två tal som tillsam­ mans är ett helt tiotal samt skriver hur de tänker i addition. Eleverna övar hundrapar med sina talkort.

21 och ___ (9)

15 och ___ (15)

2. Tillsammans 50.

43 och ___ (7)

25 och ___ (25)

3. Tillsammans 80.

74 och ___ (6)

35 och ___ (45)

4. Tillsammans 100.

92 och ___ (8)

65 och ___ (35)

efter s. 13 – EXTRA

1 Sök 100 par. Ringa in dem i rutan och skriv dem. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23+77=100 ___________________

Lösningarna varierar

___________________ ___________________

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

___________________

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

___________________

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

___________________

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

___________________

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

___________________

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

___________________

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

___________________

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

___________________ ___________________

2 Vilken tårtbit fattas? Ringa in.

Extra s. 109 Dela upp tal. Se system. Eleven målar hundra­ par i en hundraruta. Eleven finner ut system i ett mönster och ritar den del av mönstret som fattas. 109

LYCKOTAL Skolår 3

29

Dela upp tal. Se system.

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 14-15 samt extra s. 110 1

Addition med tiotalsövergång

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

4 Noa fångar lika många insekter varje dag. Hur många av varje sort har han på fredagen?

Det finns 26 nyckelpigor på en äng. Det kommer 17 nyckelpigor till. Hur många nyckelpigor finns det då?

Tankeled:

Måndag

12

15

26+17=30+13=43

Tisdag

+12

43 nyckelpigor Svar: _________________

Vilket annat tankeled ger samma svar? Diskutera.

+17

1 Hur många nyckelpigor är det tillsammans?

Tankeled

+12

16

32

+12

48

________

75 ________

+15

68 ________

+17

+16

60

________

60 ________

+15

51 ________

________ +16

Finns då

+12

+17

Fredag

48 ________

45 ________

+15

34 ________

17

Torsdag

36 ________

30 ________

+15

Onsdag

24 ________

64

85 ________

+17

________

+16

80

________

+16

Finns

Ökar med

18 st

35 st

18+35 ________________

40+13 = ________________

53 _________

19 st

35 st

19+35 ________________

+ = ________________

54 _________

5 Nora samlar 18 växter varje vecka. Hur många växter samlar hon i augusti?

73 _________

Augusti

27 st

46 st

27+46 Tankeleden ________________ = ________________

36 st

55 st

36+55 ________________

kan = ________________

91 _________

48 st

26 st

48+26 ________________

variera = ________________

74 _________

2 Vilket tal fattas?

20 15+;

35

60 nyckelpigor, _______ 75 flugor, _______ 85 gräshoppor, _______ 80 myggor Svar: _______

st

12 30+;

92 65+27= _______________________ 91 77+14= _______________________

76 47+29= _______________________

83 64+19= _______________________

93 56+37= _______________________

87 58+29= _______________________

3:e veckan

36 ________

54 ________

+18

+18

Ludvig: 19+19+19=57 Hedvig: 30+30=60

3 Räkna. Skriv gärna tankeled.

65 28+37= _______________________

2:a veckan

18 ________

4:e veckan

72 ________ +18

6 Ludvig samlar 19 växter varje vecka i 3 veckor. Hedvig samlar 30 växter i veckan i 2 veckor. Vem samlar flest växter? Varför?

20 22+;

84 39+45= _______________________

1:a veckan

72 växter Svar: ________

42

25 10+;

Hedvig 60 > 57

7 Har du samlat på något? Hur många samlade du? _______________________________________________________________________ Öva med talkorten på sidan 143. Lyft ett turkos kort. Säg talets hundrapar. Vänd kortet.

110 Addera med tiotalsövergång

14

Tränar räkneförmågan

Tränar problemlösningsförmågan

15

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan addera med tiotalsövergång.

1. Tiotalsövergång konkret Repetera tiotalsövergång med tiobasmaterial. Räkna ut 26 + 17. Visa talen 26 och 17. Fyll ut den ena termen till ett helt tiotal genom att flytta ental från den andra termen, t.ex. 26 + 4. Växla tio ental till en tiostav. Använd sedan metoden ”räkna en talenhet i taget” för att addera de nya termerna, 30 + 13 = 43. Påminn eleverna om att vi kan fylla ut vilken term som helst i addition, dvs. i exemplet ovan kunde vi gärna ha flyttat tre ental till termen 17 och sedan räknat 20 + 23. Ifall vi flyttar så få ental som möjligt kan vi ofta underlätta räknandet.

Hjälpmedel Tiobasmaterial, talkorten

Språkliga begrepp Matteord

• tiotalsövergång

+

30

LYCKOTAL Skolår 3

1


Addition och subtraktion upp till 100

Huvudräkning

2. Tankeled vid tiotalsövergång Eleverna har erfarenheter av tiotalsöver­ gång. Låt dem berätta hur de brukar tänka när de adderar med tiotalsövergång. Nu införs tankeled som en nyhet för att klar­ göra tillvägagångssättet vid tiotalsöver­ gång och träna dokumentation. Inled med att öva huvudräkning av typen 30 + 19, 70 + 27, dvs. endast tiotalen ökar. Tiotalsövergången räknas i två steg: utfyll­ nad till helt tiotal och addition där endast tiotalen ökar. Vi skriver ett tankeled, t.ex. 26 + 17 = 30 + 13 = 43. Alternativt kan vi fylla ut den andra termen och skriva 2 6 + 17 = 23 + 20 = 43.

Läraren läser uppgiften och ger två svars­ alternativ. Ingetdera alternativet är exakt.

Arbete i boken

1. 34 + 54 är a) större än 90 b) mindre än 90

(b)

2. 78 + 12 är a) ett helt tiotal b) inte ett helt tiotal

(a)

3. 45 + 46 är a) ett helt tiotal b) inte ett helt tiotal

(b)

4. 67 + 28 är a) större än 90 b) mindre än 90

(a)

s. 14: Eleverna adderar med tiotalsövergång och skriver tankeled. s. 15: Eleverna övar tillämpning i form av upprepad addition samt tränar huvudräkning med talkorten. 1

EXTRA – efter s. 15

1 Vilket mönster får nästa blomma? Fortsätt.

Hur många är det sammanlagt? 2 Varje dag ökar antalet myror i en myrstack med 15 myror. Hur många myror finns det varje dag?

Extra s. 110 Mönster. Addition. Eleven fortsätter mönster som innehåller förändring samt räknar uppre­ pad addition.

Måndag

15 ________ myror

Måndag

12 kottar ________

Tisdag

30 ________ myror

Tisdag

24 kottar ________

Onsdag

45 myror ________

Onsdag

36 kottar ________

Torsdag

60 myror ________

Torsdag

48 kottar ________

Fredag

75 myror ________

Fredag

60 kottar ________

Lördag

90 myror ________

Lördag

72 kottar ________

Mönster. Addition.

LYCKOTAL Skolår 3

31

3 Varje dag samlar en ekorre 12 kottar till. Hur många kottar har den varje dag?

110

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 16-17 samt extra s. 111 1

Subtraktion utan tiotalsövergång

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

Det växer 88 blommor i en rabatt. Du plockar 25 blommor. Hur många blommor finns det kvar i rabatten?

46 56-10=;

12 32-20=;

36 56-20=;

Kontroll:

55 58-3=;

18 58-40=;

26 56-30=;

88-25=68-5=63

63+5=68

74 76-2=;

46 76-30=;

16 56-40=;

2 Räkna. Skriv gärna tankeled. Kontroll:

45 30+15=;

30 45-30=; 15 15+30=; 45 45-15=;

57 67-10=;

31 32-1=;

Tankeled:

63 blommor Svar: _______________

62 67-5=;

21 35-14= _______________________

32 93-61= _______________________

22 48-26= _______________________

12 86-74= _______________________

74 99-25= _______________________

14 67-43= _______________________

26 87-61= _______________________

3 Dra ett streck till svaret. Hur tänkte du?

57 40+17=;

35-5=30 55-25= _______________________

40 57-40=; 17 17+40=; 57 57-17=;

26 56-30

52

20

79-54

30

16

______________________________

______________________________

______________________________

13

-1

5

24

88-

54 7 587-33

36 4 976-46

60 94-60=; 34 34+60=; 94 94-34=;

2

0

96-

94 60+34=;

-4

-3

60

96

66

4 Räkna. Måla samma svar som i mitten.

69

50 73-50=; 23 23+50=; 73 73-23=;

______________________________

______________________________

1

73 50+23=;

______________________________

-2

25

58

1

11

111 Subtrahera en talenhet i taget

16

Tränar räkneförmågan

17

Tränar räkneförmågan

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan subtrahera en talenhet i taget.

1. Kontroll av subtraktion Förbered övningarna på s. 16 genom att repetera sambandet mellan addition och subtraktion. Rita en taltriangel på tavlan och skriv en talfamilj så, att varje hörn får ett tal, t.ex.

Hjälpmedel Tiobasmaterial, talkorten och miniräknare (1 st/elevpar)

Språkliga begrepp

25

Matteord

• tiotal, ental • tankeled -

-

Övriga ord

• kontroll 15

+

10

Eleverna har mött taltrianglar i Lyckotal 1–2 och hittat samband mellan talen, 15 + 10 = 25, 10 + 15 = 25, 25 – 15 = 10 och 25 – 10 = 15.

32

LYCKOTAL Skolår 3

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

Övning i par

Variera talen och samtala om nyttan av att kontrollera subtraktion med addition. Visa t.ex. 25 – 15 med tiobasmaterial såhär: ta fram två tiostavar och fem entalskuber. Ta bort en tiostav och alla entalskuber. Vi subtraherar en talenhet i taget och ser att differensen är 10. Påminn eleverna om att borttagning visas med överstreckning i boken.

Eleverna övar i par med talkorten och en mi­ niräknare. Korten med talen 0 och 4 ska inte vara med. Lyft turvis ett turkost kort. Minska talet så att det är 10 kvar, t.ex. kortet visar 94. Vi söker talet 84, eftersom 94 – 84 = 10. Den andra eleven kan kontrollera med miniräknare. Variera övningen så att differensen är 20 och ta då bort korten 0, 4, 10, 15 och 17.

2. Introduktion av tankeled Faktarutan på s. 16 har ett tankeled som visar subtraktion av en talenhet i taget. Exempel: Det finns 88 blommor i en ra­ batt. Du plockar 25 blommor. Hur många blommor är kvar i rabatten? Vi subtraherar tiotalen först och skriver ett tankeled, 88 – 25 = 68 – 5 = 63. Subtraktionen kan kont­ rolleras med addition (addera en talenhet i taget), 63 + 25 = 88.

Arbete i boken s. 16: Eleverna subtraherar en talenhet i taget utgående från bilder av tiobasmaterial och kontrollerar med addition. Kontrollen under­lättas av att talen på samma rad hör till samma talfamilj.

efter s. 17 – EXTRA

1

s. 17: Eleverna subtraherar en talenhet i taget och kan skriva tankeled före svaret enligt modell i boken. De beskriver sin tankegång i subtraktion.

58kr

23kr

Skriv en räknehändelse till 58-23=; __________________________________________________________________

Lösningarna varierar

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2 Det mörka området klipps bort. Hur ser pappret ut efter klippningen? Sätt X.

eller

Extra s. 111

X

Tillämpning. Gestaltning. Eleven skriver en räknehändelse med subtraktion. Eleven gestaltar en figur på ett papper som har en vikning.

eller

X 111

LYCKOTAL Skolår 3

33

Tillämpning. Gestaltning.

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 18-19 samt extra s. 112 1

Subtraktion med tiotalsövergång

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

Det finns 46 blommor i en bukett. 28 blommor vissnar. Hur många är fortfarande fina?

70kr

Tankeled: 46-28=26-8=18

65 kr

18 blommor Svar: _______________

49kr

A

Vilket annat tankeled ger samma svar? Diskutera.

93kr B

C

1 Hur mycket dyrare är (A)

än (B)

D

?

65-49=16 16 kr Svar: ______________ __________________________________________________

1 Subtrahera.

19 28-9=;

38 46-8=;

57 64-7=;

28 35-7=;

45 51-6=;

64 72-8=;

2 Hur mycket dyrare är (C)

än (D)

93-70=23 23 kr Svar: ______________ __________________________________________________

2 Hur många blommor har inte vissnat?

3 Hur mycket billigare är (A)

än (C)

?

Finns

Vissnar

27 st

18 st

27-18 ________________

17-8 = ________________

9 _________

26 st

19 st

26-19 ________________

= ________________ Tanke-

7 _________

32 st

13 st

32-13 ________________

= ________________ leden

19 _________

93-49=44 44 kr Svar: ______________ __________________________________________________

41-15 ________________ = 55-17 ________________ =

________________

26 _________

5 Hur mycket får Leo tillbaka på när han köper

________________

38 _________

41 st

15 st

55 st

17 st

Inte vissnat

Tankeled

?

kan variera

93-65=28 28 kr Svar: ______________ __________________________________________________

st

4 Hur mycket billigare är (B)

än (C)

?

100-65=35 35 kr Svar: ______________ (A) _______________________________________________ 100-49=51 51 kr (B) _______________________________________________ Svar: ______________

3 Räkna. Skriv gärna tankeled. 27-9= 18 47-29= _______________________

65 81-16= _______________________

16 33-17= _______________________

38 75-37= _______________________

26 64-38= _______________________

48 96-48= _______________________

100-93=7 7 kr (C) _______________________________________________ Svar: ______________ 100-70=30 30 kr (D) _______________________________________________ Svar: ______________ 112

Subtrahera med tiotalsövergång

18

Tränar räkneförmågan

Tränar problemlösningsförmågan

19

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan subtrahera med tiotalsövergång

1. Tiotalsövergång konkret Använd tiobasmaterial för att repetera sub­ traktion med växling. Lös exempelvis sub­ traktionen 46 – 28. Visa talet 46 med tiobas­ material. Ta bort 28. Konstatera att vi här inte enbart kan räkna varje talenhet för sig, eftersom den andra termen har fler ental än den första termen. Det behövs en växling. Vi börjar med att ta bort två tiotal. Vi växlar ett ­tiotal som är kvar till tio ental och har samman­ lagt 16 ental. Vi tar nu bort åtta ental. Vi ser att ett tiotal och åtta ental är kvar. Differensen är 18.

Hjälpmedel Tiobasmaterial samt talkorten.

Språkliga ­begrepp Matteord

• tiotals övergång Övriga ord

• dyrare, billigare

2. Tankeled vid tiotalsövergång Eleverna har nyligen övat tiotalsövergång i addition. Nu införs tankeled i subtraktion för att klargöra tillvägagångssättet vid tiotalsö­ vergång och träna dokumentation. Inled med att öva huvudräkning av typen 38 – 10, 76 – 30, dvs. endast tiotalen minskar.

34

LYCKOTAL Skolår 3

1


Addition och subtraktion upp till 100

Huvudräkning

Tiotalsövergången räknas i steg: tiotalen minskar och en växling görs innan enta­ len minskar. Vi skriver ett tankeled som stöd för huvudräkningen, t.ex. 46 – 28 = 26 – 8 = 18. Alternativt kan vi göra växlingen först och minska entalen före tiotalen. I så fall skriver vi tankeledet 46 – 28 = 38 – 20 = 18.

Eleverna kan skriva svar på lösblad eller i räknehäfte. I en korg ryms det 24 flaskor. Hur många flaskor är utanför korgen när en korg har packats och det från början fanns 1. 34 flaskor

(10)

2. 48 flaskor

(24)

3. 50 flaskor

(26)

Arbete i boken

4. 100 flaskor (76)

s. 18: Eleverna subtraherar med tiotalsöver­ gång och skriver tankeled.

5. 71 flaskor

(47)

s. 19: Eleverna övar tillämpning med ­subtraktion. De jämför priser och räknar ut hur mycket pengar man får tillbaka vid betal­ ning med en 100 kronors sedel. Uppmuntra eleverna att skriva tankeled. Då klargör de tankegången även för sig själva och tränar samtidigt dokumentation.

1

EXTRA – efter s. 19

X

Sanna

65 kr

X

Mia

49kr

X X

X

Joel

X X

Leo

1 Vem är det? Violett mössa och orange halsduk

Joel Leo Mia ______________________________ Sanna ______________________________ Mia ______________________________ ______________________________

Ingen mössa men två halsdukar

______________________________

Orange mössa och violett halsduk Varken violett mössa eller violett halsduk

X

Inte orange halsduk

Vilka har samma färg på mössan?

Sanna och Mia ______________________________________________________________________ 3 Noa använder 11 euro varje dag. Hur mycket pengar har han på lördagen?

2 Varje dag minskar antalet blommor i ett växthus med 15 blommor. Hur många blommor är det på lördagen?

Extra s. 112 Slutledning och subtraktion. Eleven avläser en tabell samt räknar upprepad subtraktion med tiotalsövergång.

Måndag

90 blommor ________

Måndag

99 ________ euro

Tisdag

75 blommor ________

Tisdag

88 euro ________

Onsdag

60 blommor ________

Onsdag

77 euro ________

Torsdag

45 blommor ________

Torsdag

66 euro ________

Fredag

30 blommor ________

Fredag

55 euro ________

Lördag

15 blommor ________

Lördag

44 euro ________

Slutledning. Subtraktion.

LYCKOTAL Skolår 3

35

112

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 20-21 samt extra s. 113 1

Terminologi

Lösningar varierar

Lösningar varierar

Addition och subtraktion upp till 100

Addition 18 + 7 = 25

Subtraktion 25 - 7 = 18

term term

term term

summa

Addition och subtraktion upp till 100

6 Hur många bokstäver har våra namn? Skriv förnamnen på alla elever i klassen. Fyll på med fler namn så att du får 30 namn. Ett dubbelnamn skrivs som 2 namn.

differens

Bo Rickard

Johnny

Karin

Birgitta

Edwald

Catarina

Pernilla

Nellie

Ella

Sam

Molly

Gun

Johan

Leif

Rune

Tommy

Marie

Oscar

Carl

Christina

Jöns

Vera

Charlotta

Vincent

Egon

Linda

Thomas

Bengt

Lena

Jörgen

Clara

1 Skriv additioner med två termer. ______________

=35

______________

=23

______________

=24

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

______________

=45

______________

=33

______________

=34

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

______________

=55

______________

=43

______________

=44

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

2 Skriv subtraktioner med två termer. 93-6 =87 ______________

______________

______________ =77

______________ =66

______________

=67

______________

=76

______________

=66

______________ =56

=56

______________

=46

3 Skriv additioner med tre termer. 30= ____________________________

 85= __________________________

50= ____________________________

100= __________________________

7 Räkna bokstäverna i namnen och gör ett diagram över resultatet. Antal namn 8

4 Skriv två olika additioner med summan.

7

50

75

99

35+15=50 _____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

6 5 4 3

5 Skriv två olika subtraktioner med differensen.

2

2

5

10

67-65=2 _____________________

_____________________

_____________________

1

_____________________

_____________________

Antal bokstäver 1

_____________________

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113 20

Använda ord som hör till addition och subtraktion

21

Tränar räkneförmågan

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan använda ord som hör till addition och subtraktion.

Terminologi

Hjälpmedel Kopierings­ underlag: Ordskylt 1

Språkliga begrepp

19

EXTRA

Namn:________________________________________________________

Ordskyltar 1

faktor

faktor

produkt

multiplikation

täljare

nämnare

kvot

division

• Skriv additions- och subtraktionsuttryck på tavlan och fäst skyltarna invid talen.

Matteord

• term, summa, differens • addition, addera, plussa • subtraktion, subtrahera, ta minus

7.8=56 56 =8 7 8.7=56 Förstora skyltarna med kopieringsmaskin. Klipp ut dem. Laborera. Häng upp skyltarna i klassrummet. 260

Samla data och göra diagram

Eleven behöver kunna följa en instruktion som innehåller orden addition, addera, subtraktion, subtrahera, term, summa och differens. Notera att även orden plussa och ta minus ingår i svenska ordlistor och kan användas vid sidan om orden addera och subtrahera. Öva orden med hjälp av ordskyltarna i kopieringsunderlaget.

• Peka på olika tal i uttrycken och uppmana eleverna att i kör säga benämningarna som skyltarna visar. • Kombinera ordet summa med addition och ordet differens med subtraktion.

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

1

• Kombinera räknesättet addition med verbet addera och räknesättet subtraktion med verbet subtrahera.

LYCKOTAL 3, Kopieringsunderlag

36

LYCKOTAL Skolår 3

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

• Skriv två tal på tavlan, t.ex. 26 och 16. Använd talen som termer. Addera och subtrahera talen.

s. 20: Eleverna skriver additioner och ­subtraktioner utgående från givna tal.

• Skriv ett tal på tavlan, t.ex. 57. ­Konstatera att talet är en summa och att den ena termen är 37. Vilken är det andra termen?

s. 21: Eleven skriver olika förnamn och gör ett diagram över antalet bokstäver i namnen.

• Skriv ett tal på tavlan, t.ex. 49. ­Konstatera att talet är en differens. Den ena termen är 79. Vilken är den andra termen? Häng upp ordskyltarna synligt i klassrummet.

Slutledning Eleverna svarar t.ex. på lösblad eller i räknehäfte. Läraren räknar upp tre ord av vilka ett ord inte passar in. 1. summa, subtrahera, differens (summa) 2. subtraktion, addition, ta minus (addition) 3. plussa, differens, subtrahera (plussa) efter s. 21 – EXTRA

Vilket ord tänker jag på?

1 Vem får vilken glass? Rita i rutan.

4. Ett tal som adderas till ett annat tal. (term)

brun Janne

5. Skillnaden mellan två tal. (differens)

Jessica

kex

X

X

pinne

X

X X

X

Marcus Vanessa

röd

X

Janne

X Jessica

Marcus

Vanessa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Extra s. 113

2 Fyll i rätt bokstav. Om A hör ihop med O, så hör E ihop med _____ S .

Slutledning. Eleven avläser en tabell samt ser system för att hitta bokstavspar.

Om A hör ihop med B, så hör E ihop med _____ F . Om G hör ihop med U, så hör N ihop med _____ Ö . Om K hör ihop med L, så hör S ihop med

113

LYCKOTAL Skolår 3

37

T

_____.

Slutledning

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 22-23 1

Textuppgifter och problemlösning

Addition och subtraktion upp till 100

Addition o subtraktion upp till 100

€ = euro

Läs och lös Lina

PROBLEMLÖSNING

Läs först hela uppgiften. Skriv rätt pris i tabellen.

Nea 1 Hur många smultron har var och en? Skriv antalet vid varje namn. Lina

15 smultron _________

Oliver

18 _________

smultron

Nea

19 smultron _________

Mattis

29 _________

smultron

1 Mjölk är 1 euro billigare än youghurt. Yoghurt är hälften så dyrt som ägg. Ägg är 1 euro dyrare än margarin. Margarin kostar 3 euro.

2 Hur många smultron har Lina och Nea sammanlagt?

15+19=34 ______________________________________

34 smultron Svar: ______

3 Hur många fler smultron har Nea än Lina?

19-15=4 ______________________________________

4 smultron Svar: ______

4 Hur många smultron har Mattis och Oliver sammanlagt?

29+18=47 ______________________________________

47 smultron Svar: ______

5 Hur många färre smultron har Oliver än Mattis?

29-18=11 ______________________________________

11 smultron Svar: ______

18+18=36 ______________________________________

15+19+18+29=81 ______________________________________

81 smultron Svar: ______

PRIS

mjölk

1 € ______

yoghurt

2 € ______

ägg

4 € ______

margarin

3 € ______

VARA

PRIS

grädde

3 € ______ 2 € ______

2 Grädde är 1 euro dyrare än fil. Fil är dubbelt så dyrt som jäst. Jäst är 3 euro billigare än mjöl. Mjöl kostar 4 euro.

jäst

1 € ______

mjöl

4 € ______

VARA

PRIS

3 Müsli är dubbelt så dyrt som gröt. Gröt är 3 euro billigare än flingor. Flingor är 3 euro dyrare än sylt. Sylt kostar 3 euro.

müsli

6 € ______

gröt

3 € ______

flingor

6 € ______

sylt

3 € ______

VARA

PRIS

te

1 € ______

saft

2 € ______

kakao

4 € ______

mjölk

2 € ______

36 smultron Svar: ______

7 Hur många bär har alla fyra barnen sammanlagt?

VARA

fil

6 Oliver plockar 18 smultron till. Hur många smultron har han då?

4 Te är hälften så dyrt som saft. Saft är 2 euro billigare än kakao. Kakao kostar dubbelt så mycket som mjölk. Mjölk kostar 2 euro.

Mattis

1

Oliver 22

Tränar problemlösningsförmågan

Tränar problemlösningsförmågan

23

Lösa problem genom att arbeta bakåt

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan anknyta matematik till omvärlden och tillämpa sina kunskaper. Eleven kan lösa problem genom att arbeta bakåt.

1. Läs och lös I slutet av kapitlet finns en sida med varie­ rande textuppgifter. Den är markerad med Läs och lös. Uppgifterna tillämpar kunskaper om olika räknesätt och kan innehålla mera varierande tankeformer än sådana textupp­ gifter som ansluter sig till ett specifikt inlär­ ningsavsnitt. Läs och lös inleds ibland med informativ text som kan vara en utmaning för läsaren. Osäkra läsare kan i sådana fall besvara endast de första frågorna.

Språkliga begrepp Övriga ord

• billigare, dyrare • hälften så dyrt, dubbelt så dyrt

38

De första Läs och lös-uppgifterna är på s. 22. Uppgifterna ansluter sig till bilder och innehåller varierande tankeformer med addi­ tion och subtraktion.

LYCKOTAL Skolår 3

1


Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

2. Arbeta bakåt Kapitlen i Lyckotal 3A avslutas med intro­ duktion av en ny problemtyp. Eleverna finner ut strategin för problemlösningen under lärarens ledning och samma typ av problem ingår senare i Lyckotal, då eleven individuellt får tillämpa den inlärda lösningsstrategin. Lösningsstrategin för problemtypen på s. 23 är att arbeta bakåt. Introducera exempelvis med följande uppgift: • En penna är 1 krona dyrare än ett gummi. Ett gummi är 1 krona billigare än en linjal. En linjal kostar 3 krona.

s. 22: Eleverna löser blandade textuppgifter med addition och subtraktion. s. 23: Eleverna löser problem genom att ­arbeta bakåt.

Samtala om att riktningen för att läsa är från vänster till höger, men att riktningen för att lösa kan variera. Uppmana elever­ na att först läsa hela texten. Ibland behö­ ver vi läsa meningarna en gång till och i annan ordningsföljd för att hitta lösningen på ett problem. När vi arbetar bakåt hittar vi nyckeln till lösningen i sista meningen.

LYCKOTAL Skolår 3

39

1


1

Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 24-25 1

Rimlighet och överslagsräkning

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

Rimlighet och överslagsräkning

3 Räcker pengarna? Avrunda och räkna. Sätt kryss. FinnS

Det som är ungefär är inte exakt.

KoSTAR

RäcKER

29kr

39kr

En ask innehåller cirka 40 stickor. Den kan innehålla t.ex. 39 stickor eller 41 stickor.

40 kr

JA nEJ

30 kr

cirka betyder ungefär. cirka förkortas ca.

19 kr r 28k

30

JA nEJ

20

1 Vilket helt tiotal är närmast? 40 39 är ungefär ________

41 är cirka

40 ________

59 är ungefär

60 ________

71 är cirka

70 ________

79 är ungefär

80 ________

81 är cirka

80 ________

98 är ungefär

100 ________

92 är cirka

90 ________

39kr

59kr

60

30

30 29kr

39kr

Avrunda betyder att byta till ett tal som är ungefär lika stort.

40 88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

nEJ

40

JA

r 28k

87

JA

98

99

30

30 19 kr

20

nEJ

JA nEJ

100

4 Till vilka 3 krukväxter av samma sort räcker 100 kr? Sök två lösningar. 2 Avrunda till närmaste tal som är inringat. 90 89 avrundas till ________

90 87 avrundas till ________

90 91 avrundas till ________

100 97 avrundas till ________

100 99 avrundas till ________

90 93 avrundas till ________

100 96 avrundas till ________

90 94 avrundas till ________

Räkna med ungefärliga värden och uppskatta rimlighet

24

Lösningar varierar

Tränar begreppsförmågan

Tränar problemlösningsförmågan

25

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan räkna med ungefärliga värden och uppskatta rimlighet.

Det här bokuppslaget är en förberedelse inför avrundning av tal som eleverna möter senare i boken. Regler för avrundning introduceras inte här. Eleverna lär sig nu att avgöra vilket helt tiotal som ligger närmast ett givet tal. Tal som slutar med siffran 5 har därför utelämnats och alla tal är därmed entydigt närmast ett visst helt tiotal. Eleverna bekantar sig med överslagsräk­ ning, dvs. att räkna med ungefärliga värden. Rimlighet bedöms genom att eleverna avgör om pengar räcker.

Hjälpmedel Prisexempel ur reklam

Språkliga begrepp Matteord

• avrunda • rimlighet • överslagsräkning

1. Visa några prisexempel ur reklam. Konstatera att en vara som kostar t.ex. 99 kronor kostar ungefär 100 kronor. Vi kan säga att varans pris är cirka 100 kronor. Diskutera ­orsaken till att siffran 9 ofta brukar förekomma i priser; varför verkar 99 kronor vara mycket billigare än 101 kronor? Utgå från olika priser och avgör om en viss sedel eller en viss jämn penningsumma räcker vid betalningen.

Övriga ord

• ungefär • cirka, även förkortningen ca

40

LYCKOTAL Skolår 3

1


Addition och subtraktion upp till 100

2. Visa en tallinje, gärna graderad med talen 60–100. Peka på ett tal som är nära ett helt tiotal. Låt eleverna säga närmaste hela tiotal.

Slutledning

Arbete i boken

2. Talet är mellan 62 och 68. Det är ett jämnt tal. Entalen är färre än tiotalen. (64)

Vilket är talet? Läraren läser påståendena högt. Eleverna finner ut vilket tal som beskrivs. 1. Talet är mellan 53 och 59. Det är ett udda tal. Det har två olika siffror. (57)

s. 24: Eleverna avgör vilket helt tiotal som är närmast.

3. Talet är mellan 93 och 96. Siffersumman är 14. (95)

s. 25: Eleverna adderar avrundade värden och avgör om pengarna räcker.

4. Talet är mellan 38 och 49. Siffersumman är 12. Det är inte 39. (48) 5. Talet är mellan 50 och 90. Det har ett udda antal tiotal. (70)

Huvudräkning Läraren säger tal som är nära hela tiotal och eleverna säger vilket helt tiotal som är ­närmast. 1. 79

(80)

2. 53

(59)

3. 88

(90)

4. 62

(60)

5. 37

(49)

28kr

19 kr

29kr 59kr 39kr

LYCKOTAL Skolår 3

41

1


Addition och subtraktion upp till 100

1 s. 26-27 1

Repetition, spel och Skola – hem

Addition och subtraktion upp till 100

Addition och subtraktion upp till 100

1

MINNS DU ?

82

84

86

88

90

92

94

96

98

2 Dela upp talet på 3 sätt.

________________

________________

8

9

38

45

55

60

61

80

83

85

90

96

100

150

70

170

72

195

200

215

444

710

870

503

696

980

1000

143

Mina tal

Lösningar varierar

7 27

Kapitel 2 – Talkort

Spela i par med talkorten på sidan 143. Båda spelarna skriver ett tvåsiffrigt tal i rutsystemet och lyfter ett kort. Den som har talet närmast talet på kortet får en poäng. Fortsätt tills korten är slut.

100

6 16 49

SPEL

80

Närmast vinner!

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

1 Fortsätt.

Mina poäng

________________

Tankeleden varierar 3 Addera. Skriv tankeled.

4 Addera talen.

69 43+26= _____________________

17 31

Ta hem talkorten.

48

5 Addera. Skriv tankeled.

95 58+37= _____________________

1 Bläddra i kapitlet. Vilka sidor tycker du mest om? Varför? 8 Dra streck mellan ord och tal.

34 76-42= _____________________

35+15=50 summa

7 Subtrahera. Skriv tankeled.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 Använd talkorten. Spela Närmast vinner! med någon hemma.

differens

Mina tal och poäng

27 83-56= _____________________

________________ tal och poäng

50-15=35

9 Vilket helt tiotal är närmast?

50 49 är ungefär ________

60 62 är ungefär ________

26

Tränar kommunikationsförmågan

27

Gör tillsammans

Eleven märker att han/hon kan det som tränats i kapitlet. Eleven kan följa regler och samarbeta.

1. Ni kan förbereda Minns du?-sidan genom att tillsammans bläddra i kapitel 1. • Vad har eleverna lärt sig i kapitlet? • Vad har varit lättast/roligast/knepigast? • Påminn om ord som hör till addition och subtraktion, addera, subtrahera, summa, differens samt repetera vad ett helt tiotal och ett tankeled är. Använd ordskyltarna i kopieringsunderlaget.

Kopieringsunderlag: Ordskylt 1 samt elevens egna talkort (upp till 100)

Matteord

• addera, subtrahera • helt tiotal • summa, differens • tankeled

6

7

8

9

16

27

38

45

49

55

60

61

70

72

80

83

85

90

96

100

91

92 150

93 170

94 195

200

55

62 215

73 444

84 503

696

39

40 710

45 870

51 980

1000

17

20

0

4

28 143

30

10

15

800

805

830

850

304

497

556

785

0

20

130

290

Kapitel 2 – Talkort

Språkliga begrepp

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

Hjälpmedel

LYCKOTAL 3A Kapitel 1 – Talkort

Lärandemål

2. Kortspel: Närmast vinner! Spelet övar subtraktion som huvudräkning inom talområdet 0–100. Spelregler: Spela i par med talkorten. Man kan använda vilket som helst av talen på talkortet. Båda spelarna skriver ett tvåsiffrigt tal i rutsystemet i boken och lyfter ett kort. Den som har talet närmast talet på kortet får en poäng. Fortsätt tills korten är slut.

144

Övriga ord

• ungefär • närmast

42

LYCKOTAL Skolår 3

SKOLA & HEM

______________________________________________________________________ 6 Subtrahera. Skriv tankeled.

Kapitel 2 – Talkort

1


Addition och subtraktion upp till 100

Arbete i boken

Utvärdering 1

s. 26: Eleverna repeterar centralt innehåll i kapitel 1. s. 27: Eleverna spelar ett kortspel: Närmast vinner! enligt reglerna i boken (spelregler även ovan). De tar sedan hem sina talkort för att spela samma spel med någon hemma. Skola– hem -uppgiften innehåller förutom kortspelet en uppgift där eleven tar ställning till innehållet i kapitel 1 samt motiverar sin åsikt. Tanken är att eleven utför Skola – hem -uppgiften hemma tillsammans med en vuxen. Uppgiften upp­ muntrar till samtal om matematik i familjen. Det är bra att reservera flera dagar för Skola – Hem-uppgiften så, att den kan göras på en tidpunkt som passar för familjen.

Utvärderingen ger en elevprofil som visar elevens kunskaper. Utvärderingen kan följas upp med hjälp av kopieringsunderlagen Re­ petera 1a och 1b.

1

Addition och subtraktion upp till 100 1a Skriv de siffror som fattas i mönstret.

1

2

3

2

3

1

1

5

1b Rita nästa rad.

6

7

2 Fortsätt.

46 , ______ 48 , ______ 50 , ______ 52 , ______ 54 , ______ 56 , ______ 58 , ______ 60 40, 42, 44, ______ 77 , ______ 79 , ______ 81 , ______ 83 , ______ 85 , ______ 87 , ______ 89 , ______ 91 71, 73, 75, ______

8

3a Dela upp talet 52 på tre sätt. 52 =_____________________________ Svaren varierar 52 =_____________________________

9

52 =_____________________________ 3b Addera. Skriv tankeled.

70+9=79 45+34= ________________________________________________________________ 4 Tillsammans 70.

9 61 och ____________

12 58 och ____________

55 15 och ____________

7 93 och ____________

25 75 och ____________

69 31 och ____________

kan uppfatta mönster och se system kan skriva talföljder

säker osäker

Tillsammans 100.

4

Addition och subtraktion upp till 100

1

1

5 Addera. Skriv tankeled. 74+9=

kan dela upp tal och addera en talenhet i taget kan fylla ut till hela tiotal

säker osäker

Addition och subtraktion upp till 100

10a Idag är alla varor 2 kronor billigare! Betala med minsta möjliga sedel. Dra streck.

Tankeleden kan variera

80+3=83 _______________________________________________________________

80+14=94 56+38= _______________________________________________________________

1a

r 22k

28 kr

6 Subtrahera. Skriv tankeled. 82-7=

Tankeleden kan variera

80-5=75 _______________________________________________________________

r

21 kr

47-4=43 77-34= _______________________________________________________________

24k

1b

33-7=26 7 83-57= _______________________________________________________________ r 52k

12 kr

8 Skriv en

2

Lösningarna varierar

addition med summan 75

________________________________________

subtraktion med differensen 35.

________________________________________

10b Räcker 9 Läs först hela texten. Skriv de priser som fattas.

PRIS

En mössa kostar hälften så mycket som ett par vantar. Ett par vantar kostar dubbelt så mycket som en halsduk.

mössa

50 kr _____

vantar

100 _____ kr

halsduk

50 kr _____

24 kr

till 2 tidningar?

JA

NEJ

Motivera. _______________________________________________________________ Motiveringarna varierar _________________________________________________________________________

10c Skriv en räknehändelse med addition eller subtraktion till bilderna.

Lösningarna varierar

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________

5 säker kan addera med tiotalsövergång kan subtrahera en talenhet i taget kan subtrahera med tiotalsövergång

LYCKOTAL Skolår 3

osäker

6 kan använda ord som hör till addition och subtraktion kan lösa problem

kan lösa problem genom att arbeta bakåt kan använda ungefärliga värden och uppskatta rimlighet

säker osäker

43

säker

osäker

3

Kap1