Page 1

Juridik V책ren 2014

Nyhet


Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring någon bok, ha utvärderingsexemplar, diskutera någonting inom området, eller kanske själv har en bokidé! På gleerups.se hittar du även smakprov av alla våra böcker.

JURIDIK INOM SOCIALT ARBETE Juridik för socialt arbete E Eneroth (red.), Å Alfvengren, T Bäckman, T Fridström Montoya, P Leviner, A-S Lind, A-C Petersson Hjelm Ca 250 s, 2:a uppl, 2014

Ny upplaga

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att kunna använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Syftet med boken är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.

Elisabeth Eneroth (red.)

­ ­ ­ m l e r a

Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom ut­­ givning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning. Här hittar du ett urval av vår kurslitteratur inom juridik, ett av våra nyaste utgivningsområden.

Juridik för socialt arbete

a m m i t n d

Litteratur inom juridik

g ; ­ ­ e

ståndshandläggare, relevant r handläggningsprocessen. eskrivning av arbetet i fem om rättssäkerhetsaspekter tt hantera.

on, Joakim Nyman, Annika a sätt verksamma antingen skolor eller i forsknings­ och kommuner och landsting/ h Annika Staaf.

rskningsnätverk för brukar­

2 UPPL.

Åsa Alfvengren, Therese Bäckman, Elisabeth Eneroth, Therése Fridström Montoya, Pernilla Leviner, Anna­Sara Lind & Ann­Christine Petersson Hjelm

Juridik för socialt arbete

Nyhet

Juridik för socialt arbete

40678263

P 256:-

Rätt till bistånd i äldreomsorg Maria Wolmesjö (red.), Annika Staaf (red.) Ca 200 s, 2014 Boken lyfter fram skilda perspektiv på såväl rätten till bistånd för äldre som själva biståndshandläggningen. Boken är framtagen i nära samverkan mellan forskare och praktiker. Tanken är att den, med utgångspunkt i aktuell lagstiftning och såväl generella som specifika exempel, ska kunna vara en hjälp i det dagliga biståndsarbetet.

Maria Wolmesjö & Annika Staaf (red.)

ch högskolestuderande på vårdvetenskap och därmed or. Men den vänder sig även som vill skaffa sig kunska­ som biståndshandläggare. tiv och reflekterande tankar.

Elisabeth Eneroth (red.)

Rätt till bistånd i äldreomsorg

PRAKTIK OCH PROFESSION

ör äldre som själva bistånds­ n mellan forskare och prakti­ stiftning och såväl generella dagliga biståndsarbetet.

2 UPPL.

Rätt till bistånd Maria Wolmesjö i äldreomsorg & Annika Staaf (red.) ETIK, JURIDIK, PRAKTIK OCH PROFESSION

Här behandlas rollen som biståndshandläggare, relevant lagstiftning på området och formella förutsättningar för handläggningsprocessen. Dessutom beskrivs arbetet i fem valda fallstudiekommuner och rättssäkerhetsaspekter och etiska dilemman diskuteras.

Rätt till bistånd i äldreomsorg

40685698

P 225 kr


Skyldigheter och ansvar – för hälso- och sjukvårdspersonal Ewa Axelsson 192 s, 2013

Nyhet

Regelverket som ska säkerställa patientsäkerhet är stort och komplext. Mängden bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att överblicka. I den här boken beskrivs och illustreras grundläggande skyldigheter i lag och rätt och andra föreskrifter med autentiska fall. Boken beskriver även de viktigaste aktörerna som utför extern kontroll, och inkluderar nu även Inspektionen för vård och omsorg som sedan 1 juni 2013 har tagit över en del ansvarsområden från Socialstyrelsen.

Skyldigheter och ansvar

40681294

239:-

Hyresjuridik för socionomer Mona Olshed 140 s, 2011 Boendefrågor är centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter t ex personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av strukturella hinder eller diskriminering. För att kunna stödja dessa människor på rätt sätt är grundläggande kunskaper om rättsreglerna som rör boende viktiga.

Hyresjuridik för socionomer

40675590 174:-

I det offentligas tjänst Åsa Casula Vifell (red.), Anders Ivarsson Westerberg (red.) 216 s, 2013

I den här boken diskuterar en rad forskare från olika discipliner situationen för offentligt anställda tjänstemän, både idag och ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är de förändringar som under de senaste trettio åren har påverkat arbetet inom förvaltningarna, som mål- och resultatstyrning, nya effektivitetskrav, decentralisering, privatisering och internationalisering.

I det offentligas tjänst

Nyhet

40682697

224:-

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret? Maritha Jacobsson, Lottie Wahlin, Tommy Andersson 140 s, 2013

Medling vid brott är en form av konfliktlösning där brottsoffer och gärningsman träffas tillsammans med en opartisk tredje person, medlaren, för att tala om brottshändelsen och dess konsekvenser. I den här boken beskriver författarna den svenska medlingsmodellen samtidigt som de problematiserar en del av de frågetecken som finns vid medling av brott, med ett särskilt fokus på nyttan för brottsoffret. Den svenska medlingsmodellen

Ställföreträdarskap i vård och omsorg Linus Broström (red.), Mats Johansson (red.) 180 s, 2012

40683311 159:-

Offentlig förvaltning Hans Bengtsson 200 s, 2:a uppl, 1012

Respekt för individens självbestämmanderätt är idag en ledstjärna inom vård och omsorg. Samtidigt är många människors förmåga att fatta beslut nedsatt. Denna bok tar ett samlat grepp om ställföreträdarproblematiken ur ett etiskt och juridiskt perspektiv. Den illustrerar också ställföreträdarskapets många sidor genom ett antal nedslag inom olika områden, som barnsjukvården, äldreomsorgen och psykiatrin.

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. Den här boken ger en överblick över hur den svenska förvaltningen är organiserad. Den visar även på de problem som präglar politik och förvaltning i en pluralistisk välfärdsstat, samt behandlar centrala etiska frågeställningar som präglar den offentliga förvaltningen.

Ställföreträdarskap i vård och omsorg

Offentlig förvaltning

40677822 195:-

40681638 208:-


JURIDIK OCH HANDELSRÄTT Mervärdesskatt i teori och tillämpning Oskar Henkow 128 s, 2:a uppl, 2013

Ny upplaga

Den här boken ger en introduktion till ämnet och förklarar mervärdes­ skatten i sitt sammanhang. Författaren anger de viktigaste rättsreglerna och rättsfallen inom området och använder praktiska exempel för att förklara särskilt svåra områden. Därmed fungerar boken som en utgångs­ punkt för fördjupade studier och undersökningar i ämnet. I andra upplagan har lagändringar och nya rättsfall beaktats, inklusive införandet av be­­ grep­­pet ”beskattningsbar person” i svensk rätt. Boken vänder sig främst till studerande, men är också relevant för verksamma jurister och ekonomer som behöver förstå och tillämpa mervärdesskattelagens regler.

Mervärdesskatt i teori och tillämpning

Ny upplaga

139:-

Marknadsrättens grunder Peter Gerhard 176 s, 3:e uppl, 2013

Grundläggande immaterialrätt Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten 224 s, 2:a uppl, 2011

Boken ger en översikt över hela marknads­ rätten och behandlar både marknads­­förings­ lagen och konkurrenslagen. Den går även igenom ett stort antal specialförfattningar som knyter an till marknadsrätten, såsom regler om prisinformation, elektronisk handel, personuppgifter, diskriminering, TV- och radioreklam, försäljning via internet med mera.

Denna bok ger en introduktion till immaterialrätten och behandlar de fyra centrala immaterialrättsliga områdena; upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt och patenträtt samt immaterialrättens sanktionssystem.

Marknadsrättens grunder

Nyhet

40678591

40684325 224:-

Grundläggande immaterialrätt

Övningsbok för handelsrättslig fortsättningskurs Håkan Hallbäck 120 s, 2014 Ett bra hjälpmedel vid inläsning av juridiska ämnesområden är att ge sig i kast med konkreta rättsliga problemställningar. Den här boken innehåller övningsfrågor med svarsförslag till ämnesområdena associationsrätt, obestånd/konkurs, sakrätt, fordringsrätt och förmögenhetsbrott. En hel del av frågeställningarna är typsituationer som hämtats från författarens arbete som affärsjurist.

Övningsbok för handelsrättslig fortsättningskurs

40687289

P 150:-

40676979 267:-


JURIDIK FÖR SKOLAN Juridik i professionellt lärarskap Marco Nilsson 164 s, 2:a uppl, 2013

Ny upplaga

Juridik i professionellt lärarskap handlar om lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken behandlar flera olika områden och resonerar även kring det multikulturella samhällets betydelse för skolan, samt hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Dessutom diskuteras innehållet i den demokratiska värdegrunden, både generellt och vad det innebär för arbetet i skolan.

Juridik i professionellt lärarskap

Barns och ungas rättigheter i utbildning Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander 156 s, 2013

Nyhet

40685971

174:-

Att leda mot skolans mål Lars Svedberg (red.), Olof Johansson (red.) 300 s, 2013

Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångspunkt för denna bok, där författarna diskuterar förskolans och skolans uppdrag att både skapa respektfulla möten med unga rättighetsbärare och att utbilda dem i och om mänskliga rättigheter.

Att leda mot skolans mål belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde – utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, målstyrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans kontext och övergripande skeenden. Del två belyser ledarskapsfrågor. I bokens avslutande del ger författarna olika ledar­ perspektiv på skolans praktik.

Barns och ungas rättigheter i utbildning

Att leda mot skolans mål

40683472 169:-

40685742 329:-

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se och få exklusiva erbjudanden om kostnadsfria utvärderingsexemplar inom ditt område. På gleerups.se kan du även titta på smakprov av våra titlar.


400697

Kontakta oss gärna! Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar?

Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé?

Gleerups Kundservice Telefon: 040-20 98 10 E-post: info@gleerups.se

Carin Laurin Projektledare juridik och handelsrätt Telefon: 040-20 98 35 E-post: carin.laurin@gleerups.se

Titta på smakprov av böckerna, beställ utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se

Alla priser är exkl. moms. P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.

Gleerups kurslitteratur i juridik, 2014  

Gleerups kurslitteratur i juridik för universitet och högskola, våren 2014