Page 1

Interaktiva böcker Digitala läromedel för elever med särskilda behov

Lärande är en personlig resa.

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 1

2014-03-12 15:22


Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 2

2014-03-12 15:22


Berika lärandet för varje elev. Datorer och andra digitala verktyg ger elever och lärare fler möjligheter än någonsin. Men vad kan en interaktiv bok göra för skillnad för dem med särskilda behov? Gleerups interaktiva böcker ger dina elever trygghet och struktur. Samtidigt innehåller de en rad funktioner som ger extra stöd för elever med särskilda behov. Gleerups interaktiva böcker ger dig också större flexibilitet och du får mer tid att möta varje elev. De lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet och individuella behov. Lärande är alltid en personlig resa. Låt den börja!

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 3

2014-03-12 15:22


Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 4

2014-03-12 15:23


Skapa en mer likvärdig skola. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper till att ta fram och anpassa material för elever med särskilda behov genom att beskriva de behov som finns och genom att ge konsultativt stöd kring bland annat läromedlets utformning. Eva Klockhoff och Staffan Holmberg är två av dem som arbetar på SPSM med ovan nämnda uppdrag. Staffan Holmberg berättar att de digitala lärverktygen har öppnat nya möjligheter: – När datorerna började komma i skolorna i början av 90-talet ökade tillgängligheten för många elever. Att kunna anpassa textstorleken och få texten uppläst, så kallad talsyntes, är bara det en stor fördel. Allteftersom de digitala lärverktygen utvecklas kommer flera funktioner som ökar möjligheten till lärande. En kombination av text, bild och ljud är funktioner som gagnar alla elever, inte bara de med särskilda behov. Att kunna individanpassa och variera inlärningen är till nytta för alla, menar Staffan. Vilka funktioner anser ni vara viktigast? – Förutom möjligheten att ändra textstorlek och få texten uppläst, som vi

nämnde tidigare, är textföljning något som är till stor hjälp, säger Eva Klockhoff. En markör som följer texten när det läses upp är ett enkelt men mycket bra stöd. För elever med olika typer av synskador är det en fördel att kunna växla bakgrundsfärg. Det är ofta ganska enkla saker som till exempel att lägga till textning på en film, så att hörselskadade kan tillgodogöra sig den. Man kan också lägga till en ruta med teckenspråk och att ljudsignalen i materialen på något sätt kommer upp visuellt. – En sak som inte får glömmas bort nu när utvecklingen går mer mot läsoch surfplattor, är att elever med grava funktionshinder måste ha lärverktyg som går att styra helt med tangentbord (i enlighet med wcag-standard*), betonar Staffan. Det är helt avgörande för att olika typer av alternativa verktyg ska kunna kopplas till datorn och på så sätt möjliggöra t ex bläddring.

Kan verkligen digitala lärverktyg vara en väg mot ett likvärdigt klassrum? Fortfarande saknas material för de elever som behöver kognitivt tillrättalagda läromedel, till exempel för elever med utvecklingsstörning, men Eva och Staffan ser hoppfullt på utvecklingen: – Kanske bidrar digitaliseringen till att det blir lättare att göra läromedel för en ”smalare” målgrupp. Staffan berättar också att många elever som inte egentligen har svårigheter att läsa, tycker om att lyssna på texten och på så sätt variera inlärningen: – Det skapar ett mer likvärdigt klassrum och ökar delaktigheten. Det finns ju många olika lärstilar i ett klassrum.

Specialpedagagogiska skolmyndighetens (SPSM) uppdrag är att arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. SPSM har utställningar runt om i landet och har rådgivare som gärna bidrar med råd och stöd.

* Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för användare med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa.

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 5

2014-03-12 15:23


Hjälper dig att hjälpa rätt. Skoldatateken, som finns runt om i landet, arbetar dels för att sprida kunskap om digitala lärverktyg och alternativa verktyg, och dels för att ge alla elever ökad möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå längre i sitt lärande och sin utveckling. Camilla Liljedahl är specialpedagog och arbetar på Skoldatateket i Stockholm. Där arbetar de framförallt med att informera lärare om vilka hjälpmedel som finns och att utbilda dem i hur de används. På vilket sätt gör Skoldatateket skillnad? – Vi håller workshops för lärare och visningar av material. Det finns mängder av verktyg, program och appar, men det kan vara en djungel för lärarna att hitta rätt, berättar Camilla. Här får de information om vad som finns, de får prova själva och de kan även låna till exempel iPads eller Daisyspelare en kortare tid, innan de bestämmer sig för att köpa in till skolan. Vilken är er viktigaste uppgift? – Olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos eleverna är ofta orsaken till att många lärare söker sig till Skoldatateket för att få hjälp med material, men även elever med andra funktionsnedsättningar är hjälpta av alternativa lärverktyg. Egentligen är vår

viktigaste uppgift att arbeta för att skolan ska erbjuda en så jämlik miljö som möjligt redan från början. Skolan måste anpassas efter elevernas behov. Hur kan man arbeta för att göra de digitala lärverktygen mer tillgängliga? — Lärarna ska ha mandat att sätta in de verktyg som behövs direkt när de ser behovet. Det ska inte behövas en diagnos för att få tillgång till digitala lärverktyg och andra hjälpmedel. Dels är det stigmatiserande för eleven och dels kan det nästan vara för sent när utredningen är klar. Camilla, som själv har en bakgrund som grundskollärare, säger att hon är förvånad över att skolorna inte har kommit längre på detta område. För att underlätta för både lärare och elever måste det digitala lärvertygen tillgängliggöras på ett enkelt och smidigt sätt. Många upplever det som komplicerat med krångliga nerladdningar, så är det något som Camilla och hennes kollegor önskar sig så är det enkla ingångar till material.

Många nya digitala lärverktyg är kanske inte gjorda för elever med särskilda behov i första hand, men har många funktioner som alla elever kan nyttja – till exempel sökfunktion, anteckningsfunktion och talsyntes. Hur ser du på det? – Just att alla har tillgång till samma sak är jättebra! Tänk bara så härligt det är för en elev med läs- och skrivsvårigheter att kunna lyssna på boken i sin mobiltelefon istället för i en Daisyspelare, säger Camilla. Materialet blir tillgängligt och eleven behöver inte känna att han eller hon utmärker sig i klassrummet. – Det är också bra att man kan lägga in en egen kommentar både till sig själv och till en grupp, fortsätter Camilla. Kanske kan eleven lägga in en fråga till läraren om hjälp med förklaring. Här kan läraren vägleda eleverna till viktiga områden och kanske knyta an till genomgångar eller läxuppgifter.

Skoldatateken är en nationell satsning vars syfte i stora drag går ut på att elever med ADHDproblematik och läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi lättare ska få tillgång till datorbaserad undervisning. Datortekniken kan vara till hjälp i skolarbetet och bidra till att de blir inkluderade i sin klass. Dessa elever får sällan dator genom hjälpmedelsverksamheten. Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.  Läs mer om projektet på www.skoldatatek.se

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 6

2014-03-12 15:23


Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 7

2014-03-12 15:23


Skillnaden med Gleerups interaktiva böcker är en upplevelse. Tillsammans med skolor runt om i landet har vi tagit fram en helt ny typ av lärverktyg: interaktiva böcker. Här levandegörs kunskap, liksom mötet mellan dig och dina elever. Gleerups interaktiva böcker skapar utökade möjligheter för varje elev. Samtidigt utgör de en trygg plattform som ger dig utrymme för din pedagogik. Lärande är alltid en personlig resa.

Elevernas version. Eleverna har var sin interaktiv bok där de kan upptäcka kunskapen på sina villkor. Här är texterna sammanlänkade med till exempel animationer, bilder och filmer. Eleven anpassar den interaktiva boken efter sina förutsättningar, skapar personliga anteckningar, bokmärken och länkar, läser fördjupningar, gör tester och övningar, eller kommunicerar direkt med dig eller sina klasskamrater.

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 8

2014-03-12 15:24


Lärarens version. I lärarversionen finns hela elevens interaktiva bok och dessutom lärarhandledning, fördjupningsövningar, kopieringsunderlag och allt annat du behöver. Du kan till och med bygga ut den genom att lägga till eget material. Genom Gleerups interaktiva böcker kan du ha kontakt med hela klassen och en individuell dialog med varje elev. Dessutom har våra interaktiva böcker en unik, individuell resultatuppföljning så att du lättare kan hjälpa alla att nå målen.

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 9

2014-03-12 15:24


Våra interaktiva böcker är unika. Precis som du. Gleerups interaktiva böcker är utvecklade i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Tack vare detta har de fått en unik sammansättning av funktioner – anpassade för en skola som ställer krav på trygghet, frihet, kvalitet och uppföljning. Här finns alla möjligheter.

Personligt lärande

Lägg till & dela

Nyhet

· Bakgrundsfärg och textstorlek går att anpassa efter personliga behov

· Du som lärare kan bygga ut boken med eget material och dela det med dina elever

· Det finns plats för egna anteckningar och understrykningar

· Från och med HT -14 kan du även dela det material du själv lagt till med andra lärare

· Samla anteckningar, markeringar och bokmärken i en personlig översikt · Alla texter går att få upplästa · Till textmaterialet finns förklarande animationer och filmer · Det finns fördjupningsmaterial för dem som vill ha extra utmaningar · Det är enkelt att kommunicera med en eller flera i klassen

Alltid uppdaterad · Bokens innehåll uppdateras löpande och är alltid aktuellt

· Olika typer av övningar ger eleverna möjlighet att testa sina kunskaper under resans gång

Plattformsoberoende

Individuell uppföljning

Nyhet

· Bokens layout och innehåll anpassar sig beroende på om du använder en dator, surfplatta eller smartphone

· Du som lärare kan följa upp resultaten från de övningar som eleverna gör

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 10

2014-03-12 15:24


Upplev en ny dimension av l채rande tillsammans med dina elever. Prova valfri interaktiv bok p책 gleerups.se redan idag!

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 11

2014-03-12 15:24


Bildsatta sammanfattningar ger överblick I flera av Gleerups interaktiva böcker finns bildsatta summeringar av varje kapitel. Ett bra stöd för att läsa in sig på ett nytt område eller för att repetera inför prov. Sammanfattningar finns i olika form i de interaktiva böckerna – som t ex textrutor, bildspel eller filmer. På olika ställen i de interaktiva böckerna finns även interaktiva övningar som ger variation till läsningen. Eleverna kan testa sina kunskaper när det passar dem, så många gånger de vill. Övningarna är av varierande svårighetsgrad och karaktär.

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 12

Filmer och animationer Pedagogiska filmer fungerar både som introduktion och repetition till nya avsnitt och kapitel. Inom flera ämnen hjälper filmer, bildspel, animationer, laborationer och simuleringar eleverna att förstå komplicerade skeenden och fenomen.

2014-03-12 15:24


Ibland är en del saker viktigare än andra. I grund och botten utgår vi från att alla har olika förutsättningar när vi utvecklar våra digitala lärverktyg. Därför har de funktioner som lämpar sig för elever med särskilda behov – elever med olika fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar, som har ett annat modersmål, eller som är högpresterande. Med Gleerups interaktiva böcker kan du vara säker på att du får ett läromedel som lever upp till dina förväntningar.

Individanpassa din interaktiva bok I alla de interaktiva böckerna kan eleverna själva välja bakgrundsfärg och textstorlek.

Eleverna kan markera viktiga avsnitt eller begrepp eller lägga till en egen kommentar direkt i boken.

Talsyntes med medföljning ger ett bra stöd för läsning och inlärning. Och när innehållet uppdateras så justeras även uppläsningen automatiskt. Ett flertal av Gleerups interaktiva böcker är inlästa och i vissa fall finns de även i Daisy-format.

I boken Samhällskunskap – så klart! för gymnasiesärskolan finns dessutom en ”logg” där eleverna kan skriva fritt. Loggen nås enkelt via en knapptryckning och anteckningarna är märkta och placerade i tidsordning. Allt är så klart sökbart! Just nu utvecklar vi vår plattform så att alla Gleerups interaktiva böcker får denna funktion.

Välj en plattform som byggd utifrån gällande rekommendationer för tillgänglighet. Gleerups interaktiva böcker uppnår AA eller AAA på de flesta relevanta punkter enligt WCAG 2.0.

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 13

2014-03-12 15:25


Vi har något för alla. Gleerups utbud av interaktiva böcker sträcker sig hela vägen från årskurs 4 till gymnasiet och komvux. Läs mer om varje titel på gleerups.se – och varför inte prova en interaktiv bok gratis i tio dagar? 4–6

GY & VUX

Meta Nätverksteknik

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 14

2014-03-12 15:25


7–9

GY & VUX

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 15

2014-03-12 15:26


Eller s책 ses vi p책 gleerups.se

400835

Iab specialped_Uppslag_nytt.indd 16

2014-03-12 15:26

Interaktiva böcker för elever med särskilda behov  

Datorer och andra digitala verktyg ger elever och lärare fler möjligheter än någonsin. Med vad kan en interaktiv bok göra för skillnad för d...