Page 1

Nyhet

L채rarutbildning 2014

1


Litteratur för lärarutbildningen Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom ut­givning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning. Lärarutbildningen är ett av våra största och mest växande områden. Hos oss hittar du ett brett utbud med mycket aktuell kurslitteratur. Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring någon bok, få utvärderingsexemplar, diskutera någonting inom området eller kanske själv har en bokidé! På gleerups.se hittar du ännu fler böcker för lärarutbildningen. Där finns även smakprov av alla våra böcker.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bedömning och dokumentation

3

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

4

Metod och skrivhandböcker

8

Förskola

10

Svenska

11

Samhällsvetenskap

12

Naturvetenskap

13

Matematik

14

Specialpedagogik

15


Bedömning och dokumentation

Ny upplaga

Lärande bedömning Anders Jönsson 224 s, 3:e uppl, 2013

Bedömning i SO Anders Jönsson, Christina Odenstad 184 s, 2014

Nyhet

I Lärande bedömning ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Boken visar hur bedömning kan användas så att eleverna ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur be­ dömningen kan stötta elevernas lärande och genom praktiska exempel anpassade till de nya kursplanerna visas olika sätt att bedöma elevernas prestationer. Bokens tredje upplaga har en tydligare struktur, mer forskning, förslag på hur man kan arbeta samt en diskussion om bl a nationella prov.

I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för SO-ämnena, samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning, men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning. Boken riktar sig i första hand till lärare i SO-ämnena i grundskolans årskurs 1–6, men en stor del av innehållet är även relevant för årskurs 7–9 och andra ämnen.

Lärande bedömning

Bedömning i SO

Nyhet

40684462

239:-

Bedömning i NO Anders Jönsson, Margareta Ekborg, Britt Lindahl, Lena Löfgren 172 s, 2013

Bedömning i NO

Ny upplaga

40682185 188:-

Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författarna diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus. Mycket har hänt sedan arbetsverktyget introducerades och här diskuteras även de mångfacetterade relationer som finns till arbetsverktyget idag. Denna andra upplaga är reviderad och uppdaterad och innehåller även en ny inledning och ett nytt första kapitel.

40678607

Denna bok visar hur man som lärare kan hjälpa eleverna att få en ökad förståelse för undervisningens mål och processer och samtidigt få ett bättre underlag för att bedöma elevernas prestationer och stödja deras fortsatta utveckling. Boken omfattar alla de strategier som är en del av bedömning för lärande i klassrummet. Genom tio vägledande principer, som bygger på internationell forskning om bland annat formativ bedömning, ges råd om hur såväl elever som lärare kan använda bedömning som ett redskap för lärande. Bedömning för lärande i klassrummet

40681850 199:-

Betyg i teori och praktik Kenneth Nordgren (red.), Johan Samuelsson (red.), Christina Odenstad (red.) 208 s, 2:a uppl, 2012

Varför pedagogisk dokumentation? Hillevi Lenz Taguchi 140 s, 2:a uppl, 2013

Varför pedagogisk dokumentation?

199:-

Bedömning för lärande i klassrummet Trude Slemmen Wille 184 s, 2013

Nyhet

Undervisning i NO-ämnena ska ge eleverna förutsättningar att bl a ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor och hur kan man stödja deras fortsatta utveckling? I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanen, samt hur bedömningen kan hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor.

40685889

149:-

Den här boken ger en stabil teoretisk grund för lärare. Genom praktiska exempel omsätts teorin i vardagsnära resonemang om hur lärare sätter betyg. Betyg i teori och praktik

40676047 231:-

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent Hillevi Lenz Taguchi 156 s, 2012 Här visas ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation. Nya teorier prövas som får konsekvenser för hur vi förstår lärande och subjektskapande. Pedagogisk dokumentation som aktiv agent

40673459 184:-

3


Den utbildningsvetenskapliga kärnan Sociala relationer och pedagogiskt ansvar Jonas Aspelin 168 s, 2010

Hyfs, hälsa och gemensamma värden Sara Irisdotter Aldenmyr (red.) 136 s, 2014

Nyhet

Att skolan ska fostra i enlighet med demokratiska, grundläggande värderingar skrivs tydligt fram i läroplanen. Men hur iscensätts uppdraget i svenska skolor? Forskningsgruppen Livskunskap i skolan har under flera år följt utvecklingen av de fostrans- och värdegrundsaktiviteter som bedrivs runt om i landet. I den här boken presenteras resultat från denna forskning.

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar är centrala teman i den nya lärarutbildningen. För att en undervisningssituation ska bli lyckad måste relationen mellan lärare och elev baseras på ett ömsesidigt förtroende. I denna bok visas bl a hur processer under lektioners ytskikt påverkar relationsbyggandet och hur man kan arbeta för att främja sin relationella kompetens. Sociala relationer och pedagogiskt ansvar

40668882

165:-

Hyfs, hälsa och gemensamma värden

Etik i professionellt lärarskap Kirsten Grønlien Zetterqvist, Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin 164 s, 2009

Konflikter är en naturlig del av skolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Denna bok innehåller teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap om konflikthantering och utgår från förhållningssätt som stämmer överens med den kunskapssyn och det värdesystem som finns inskrivet i skolans uppdrag. Konflikthantering i professionellt lärarskap

40681621 241:-

Bära eller brista Per-Halvard Hanssen, Odd Harald Røkenes 316 s, 2007

Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken Birgitte Bonnerup, Annemette Hasselager 252 s, 2010

Bära eller brista ger en introduktion till kommunikationsoch relationsteori och tar upp centrala begrepp och problem kopplade till arbetslivet.

Med arbetslivets grupper i centrum presenteras här fallstudier, metodbeskrivningar och teorier om grupper, ledarskap och organisationsförändringar.

Bära eller brista

Nyhet

40664174 210:-

149:-

Konflikthantering i professionellt lärarskap Birgitta Friberg (red.), Ilse Hakvoort (red.) 220 s, 2:a uppl, 2012

Den här boken visar hur reflektion och kommunikation förbereder läraren inför professionsetiska problem. I tre verkliga fall beskrivs dilemman som fördjupas med hjälp av olika etiska begrepp och tankegångar. Boken ger även förslag på sätt att förhålla sig och agera i de olika situationerna. Etik i professionellt lärarskap

40685926

40650849 284:-

Erkännande – utmaningar för professioner Karen-Sofie Pettersen, Eva Simonsen 152 s, 2013

Hur kan behovet av erkännande tas tillvara ur ett profes­ sionsetiskt perspektiv? I den här boken visar författarna hur erkännande kan kopplas till välfärdsstatens professions­ utövning. Begreppet diskuteras i relation till ämnen som likabehandling, mångfald, diskriminering, erfarenhet och evidens.

Arbetsgrupper - organisationspsykologi i praktiken 40668264 277:Om relationell pedagogik Jonas Aspelin, Sven Persson 168 s, 2011 Boken visar ett nytt sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum och riktar sig till studenter på avancerad nivå. Om relationell pedagogik

40666796 189:-

Praktiskt fickformat, 10,5x16 cm Erkännande – utmaningar för professioner

40681416 169:-

Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer Elsebeth Jensen (red.), Ole Løw (red.) 204 s, 2011 Boken ger kunskaper om pedagogiskt ledarskap samt konkreta verktyg i det vardagliga arbetet. Pedagogiskt ledarskap

4

40672384 234:-


Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken Anna Klerfelt (red.), Birgitta Qvarsell (red.) 224 s, 2012 Vilken betydelse har barns skapande för deras möjligheter att skapa mening i tillvaron? Hur kommuniceras dessa processer mellan barn och vuxna i den pedagogiska praktiken? Hur gör barn sina röster hörda? Den här boken vill visa på den dynamik som råder mellan å ena sidan pedagogiska och kulturella praktiker och, å andra sidan teoretiska tolkningar. Genom nedslag i olika praktiker undersöker författarna barns liv och villkor idag från flera olika perspektiv. I boken diskuteras även vuxnas plats i verksamheter tillsammans med barn. Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken

40677846

241:-

Interaktiva medier och lärandemiljöer Elza Dunkels (red.), Simon Lindgren (red.) Ca 160 s, 2014

På gång

Interaktiva medier och lärandemiljöer

Interaktiva medier och lärandemiljöer handlar om skolan i det samtida medielandskapet. I boken tar några av Sveriges främsta forskare och praktiker inom det pedagogiska området upp viktiga frågor kring tillgång och användning av interaktiva medier i olika lärandemiljöer.

Insikten att ökad datortäthet och IT-användning inte automatiskt leder till bättre lärande har skapat ett behov av en forskningsdialog kring digitaliseringen av den svenska skolan och användningen av tillgängliga digitala lärverktyg. Elza Dunkels & Simon Lindgren (red.)

Interaktiva medier och lärandemiljöer

40677976

P 199:-

Planerad utgivning september 2014.

Kulturanalytiska verktyg Billy Ehn, Orvar Löfgren 172 s, 2012

På gång

Den här boken visar hur man kommer igång med en etnografisk undersökning och gör över­raskande kulturanalys, från idé till skrivande. Varför kan småsaker bli så irriterande när förälskade par flyttar ihop? Hur beskriver man stämningen på en tågstation? Syftet med kulturanalys är att slå hål på myter och ifrågasätta normer. Med hjälp av olika verktyg och perspektiv fångar boken undflyende företeelser i det dagliga livet men diskuterar även kulturanalysens funktioner i arbetslivet och i samarbete med andra discipliner och verksamheter.

Kulturanalytiska verktyg

Lärare i den uppkopplade skolan Annika Lantz-Andersson (red.), Roger Säljö (red.) Ca 260 s, 2014

40680969 189:-

På vilka sätt kan digitala medier bli konkreta verktyg i undervisning och lärande? Denna bok diskuterar lärarens roll i en digital tid där undervisningen omdefinieras och kommunikativ kompetens blir allt viktigare i ett aktivt Lärare i den interagerande med eleverna. Att använda uppkopplade skolan digitala medier i undervisning handlar om att förändra de pedagogiska utgångspunkterna och i detta förändringsarbete behöver lärare nya strategier, både i samspelet med elever och med innehållet. Författarna vill med denna bok lyfta några av de strategier som de menar är grundläggande för att utveckla en medveten, reflekterad syn på digitala medier i relation till undervisning och lärande i olika utbildningssammanhang. Annika Lantz-Andersson & Roger Säljö (red.)

Lärare i den uppkopplade skolan

40687159

P 265:-

Planerad utgivning juni 2014.

Kulturnavigering i skolan Gösta Arvastson (red.), Billy Ehn (red.) 176 s, 2007

Vad gör unga på nätet? Elza Dunkels 124 s, 2:a uppl, 2012

Den här boken vänder sig till den som vill analysera invanda normer och synsätt, samt lära sig om betydelsen av identiteter, gränser och kategorier.

Denna bok resonerar kring ungdomars nätanvändning, pekar ut fördomar och ger oss redskap till ett rimligare förhållningssätt kring ungas nätanvändning.

Kulturnavigering i skolan

40661081 224:-

Vad gör unga på nätet?

40677983 150:-

Ungdomskulturer Simon Lindgren (red.) 176 s, 2009

Genus, medier och masskultur Linda Fagerström, Maria Nilson 172 s, 2008

Här presenteras aktuell svensk ungdomskulturforskning. Frågor kring perspektiv samsas med mer specifika studier om identitetsarbete och vuxenblivande.

Denna introduktion i medie- och masskulturanalys synliggör och analyserar stereotyper och gör läsaren till en kritisk granskare av maktstrukturer.

Ungdomskulturer

40666772 223:-

Genus, medier och masskultur

40652096 231:-

5


Utbildning, demokrati, medborgarskap Magnus Dahlstedt, Maria Olson 152 s, 2013

Nyhet

Ny upplaga

Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan handlar också om att forma morgondagens medborgare. Med utgångspunkt i efterkrigstidens Sverige visar författarna genom nedslag vid fyra olika tidpunkter hur medborgarfostran har tagit form och förändrats över tid. Boken bidrar inte bara med kunskaper om det förflutna utan även, och framför allt, till en ökad förståelse av samtiden och av de värden och vägval som pedagoger står inför när det gäller att fostra medborgare i det nya millenniet.

Den här boken handlar om lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken kan användas både som ett uppslagsverk av alla som arbetar i skolan och som underlag för diskussion och problematiserande av den värdegrund som grundlagar, lagar och andra styrdokument ger uttryck för. Områden som täcks in är bl a myndighetsutövning, kameraövervakning och diskriminering.

Utbildning, demokrati, medborgarskap

Juridik i professionellt lärarskap

40685445 169:-

Barns och ungas rättigheter i utbildning Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander 156 s, 2013

Nyhet

Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångpunkten för denna bok. Här diskuteras förskolans och skolans uppdrag att både skapa respektfulla möten med unga rättighetsbärare och utbilda dem i och om mänskliga rättigheter. Som inspiration till arbetet presenteras begrepp och tankemodeller, och barns rättigheter behandlas ur flera olika perspektiv. Barns och ungas rättigheter i utbildning

40685971

174:-

Titta på smakprov, beställ kostnadsfria utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se

40683472 169:-

Skola och barndom Ingegerd Tallberg Broman (red.) 192 s, 2011

Skolan som politisk organisation Maria Jarl (red.), Jon Pierre (red.) 216 s, 2:a uppl, 2012

Boken berättar om ett förändrat samhälle och en förändrad barndom, samt undersöker hur skolan svarar på dessa nya förutsättningar.

Den här boken belyser skolpolitiska frågor genom både tillbakablickar och framåtblickande diskussioner och ger en god introduktion till området.

Skola och barndom

40676054 231:-

Skolan och det kommunala huvudmannaskapet Maria Jarl 172 s, 2012 Den här boken behandlar kommunernas styrning av skolan, och för att få ökad kunskap undersöks hur två olika kommuner hanterar uppdraget som huvudman. Skolan och det kommunala huvudmannaskapet

6

Juridik i professionellt lärarskap Marco Nilsson 164 s, 2:a uppl, 2013

40677990 191:-

Skolan som politisk organisation

40677969 236:-

Skola i samverkan Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg 184 s, 2011 I denna bok analyseras 1990-talet utbildningspolitiska slagord ”skolan mitt i förorten” utifrån politikens målsättningar, utformning och premisser. Skola i samverkan

40674753 215:-


Se texten! Kristina Danielsson (red.), Staffan Selander (red.) Ca 180 s, 2014

Nyhet

Nyhet

Betydelsen av ”text” har ändrats de senaste decennierna. Man talar i dag om ett vidgat textbegrepp och om multimodala texter. Att kunna läsa och hantera texter innefattar betydligt mer än den elementära läsfärdigheten att tyda bokstäver och ord. För elever i skolans olika textvärldar blir detta en allt viktigare fråga. Med den här boken vill författarna visa hur man kan analysera texter och hur man utifrån en sådan analys kan underlätta för studenter att bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet. Se texten!

40678140

P 194:-

In på bara benet Hillevi Lenz Taguchi 208 s, 2:a uppl, 2013

Ny upplaga

Det goda lärandets grunder Hans-Åke Scherp (red.), Mats Ekholm (red.) 136 s, 2014

Enligt skollagen ska utbildningen vila på veten­ skaplig grund och beprövad erfarenhet. För att kunna leva upp till dessa krav behöver dock lärare mer kunskap, både om vad begreppen innebär och om hur de kan användas i skolans arbete. I den här boken presenteras forskning om bl a motivation, bedömning och problembaserad skolutveckling för att visa de positiva effekterna av ett vetenskapligt förhållningssätt. Boken beskriver även hur man genom att organisera utvecklingsarbetet enligt skollagens krav kan utveckla utbildningens kvalitet. Det goda lärandets grunder

Ny upplaga

40678577 215:-

149:-

Skola i normer Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red. ) 195 s, 2:a uppl, 2014

Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker som kan inspirera och utmana såväl studenter på grundnivå som forskarstudenter och etablerade akademiker. Snart tio år efter originalutgåvan släpps denna nya upplaga och i detta tidsperspektiv framstår det tydligt att ett poststrukturalistiskt förhållningssätt har fått en etablerad plats i såväl samhällsdebatt som inom ett stort antal vetenskapliga discipliner. In på bara benet

40678102

I andra upplagan av Skola i normer granskas hur normer om sexualitet, ålder, klass och etnicitet upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. I boken relateras detta till hur utbildning också formas genom normer om nyliberalism och välfärdssamhälle.

Skola i normer

40685995

P 236:-

Planerad utgivning juli 2014.

Mod att tala – 160 övningar i retorik Istvan Pusztai 188 s, 2012 För att våga och kunna tala offentligt behöver vi någon form av träning. I den här boken presenteras en metod som är utformad med tanke på personer med talängslan. Genom praktiska övningar där svårighetsgraden ökar långsamt medan deltagarna blir bekanta med retorikens tekniska element, utvecklas en vana att tala offentligt. Träningen sker i grupp, i en psykosocialt skyddad miljö, och övningarna är fördelade på fyra områden i retorikens praktik. Mod att tala

40676955 205:-

Skola i samverkan Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg 184 s, 2011 I denna bok analyseras 1990-talets utbildningspolitiska slagord ”skolan mitt i förorten” utifrån politikens målsättningar, utformning och premisser. Skola i samverkan

40674753 215:-

Utbildningsvetenskapens kärna Bo Jansson (red.) 204 s, 2011 Tio forskare bidrar med studier som på olika sätt belyser delmomenten inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsvetenskapens kärna

40676559 231:-

Konsten att navigera mellan individ och grupp Monica Hansen Orwehag, Marita Lundström, Eva M. Johansson, Cecilia Nielsen, Inga Wernersson, Ragnhild Vikström 176 s, 2011 I denna antologi belyses frågan om hur lärare förhåller sig till individ och grupp, både ur ett samhällsperspektiv och ur ett vetenskapsperspektiv. Konsten att navigera mellan individ och grupp

40676382 198:-

7


Metod och skrivhandböcker Metod helt enkelt Ann Kristin Larsen 128 s, 2009

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson 208 s, 2:a uppl, 2014

Ny upplaga

Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna måste man veta hur man ska gå tillväga. I den här boken förklaras det vetenskapliga hantverk som krävs för att nå underbyggd kunskap om samhället. Boken utmärker sig genom att betona tolkningsarbetet som tar vid efter insamling av data och avdramatisera skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ analys. I denna uppdaterade upplaga finns även två nya kapitel om datainsamlingsmetoder. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

40686121

214:-

Grundläggande metod – den samhällsvetenskapliga uppsatsen Thomas Harboe 160 s, 2013

Nyhet

Det finns viktiga skillnader mellan forskningsbaserad kunskap och allmänt vetande. Vi kan inte säkert veta att det vi tror verkligen stämmer. Våra beslut kan inte grundas på antaganden, föreställningar, myter eller personliga erfarenheter. För att förstå och förklara det som sker i vår omvärld och för att utveckla och förändra behöver vi forskningsbaserad kunskap. Denna bok fungerar som en handbok till grundläggande forskningsarbete och ger en introduktion till hur man kan planera och genomföra såväl ett examensarbete som en uppsats.

Metod helt enkelt

Grundläggande metod

Ny upplaga

Den sjunde upplagan av Skrivboken har i sin helhet anpassats till de senaste årens utveckling inom språkets och skrivandets område. Regler och rekommendationer tar nu fasta även på digital publicering. Kapitlet om interpunktion har utökats och bland pronomenalternativen under rubriken ”Välj könsneutralt” finns nu också nybildningen hen. Skrivboken vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill skriva bra – och bättre. Skrivboken

40687487 P 285:-

Kulturanalyser Billy Ehn, Orvar Löfgren 180 s, 2:a uppl, 2001

Kvalitativa analyser Merete Watt Boolsen 196 s, 2007

Denna bok vill inspirera till kulturanalyser genom att visa hur man med skilda perspektiv kan locka fram insikter ut ett välkänt empiriskt material.

I denna bok redogörs för forskningsprocessens grund­ läggande steg samt ett antal analysformer, användbara för kvalitativa undersökningar.

Kulturanalyser

8

40681287 178:-

162:-

Skrivboken Siv Strömquist 272 s, 7:e uppl, 2014

I denna introduktion till metoder som används inom samhällsvetenskapen presenteras och förklaras de begrepp, tillvägagångssätt och verktyg som är viktiga när man genomför undersökningar. Boken ger ett handfast stöd under hela projektfasen, från valet av ämne, problem­ formuleringen, planeringen och upplägget, via undersökningen till själva uppsatsskrivandet.

40664792

40634863 189:-

Kvalitativa analyser

40650719 224:-


Reflektionshandboken Kristin Bie 96 s, 2009

Intervju som metod Monica Dalen 144 s, 2008

Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken.

I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. Författarens syfte är att göra läsaren medveten om alla de utmaningar man kan möta vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna, problemformuleringarna och etiska övervägandena fram till bearbetning och analys av materialet.

Reflektionshandboken är en hjälp för lärande­ orienterad reflektion. Den behöver inte läsas från pärm till pärm, utan fungerar som en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din yrkesverksamhet. Praktiskt fickformat, 10,5x16 cm Reflektionshandboken

40666352

137:-

Vetenskap, kunskap och praxis Magdalene Thomassen 236 s, 2007 Boken ger en introduktion till kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska teorier om kunskap och vetenskap samt visar hur dessa har påverkat utvecklingen av teori och praxis även inom vården och socialt arbete. Boken hjälper studerande att utveckla ett självständigt och reflekterande förhållande till vetenskaplig kunskap, till teoriutvecklingen inom det egna fältet och till grundläggande kunskaper för den praktiska yrkesutövningen.

Vetenskap, kunskap och praxis

40650702 274:-

Intervju som metod

40652478 185:-

Konsten att tala och skriva Siv Strömquist 248 s, 4:e uppl, 2008 Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. I boken diskuteras själva arbetsprocessen som ska leda fram till en text, muntlig som skriftlig. Boken tar även upp allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder också på ett stort antal mönstertexter. Konsten att tala och skriva är en oumbärlig källa att återvända till i framtida tal- och skrivsituationer. Konsten att tala och skriva

40664204 294:-

Källa: internet George Strachal, Torsten, Thurén 148 s, 2011 Internet är som ett bibliotek utan katalog, där seriöst och oseriöst, värdefull information och skräp blandas om vartannat. Därför behöver alla internetanvändare stor källkritisk medvetenhet. Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras i den här boken de problem som informationssökning på internet för med sig. Med hjälp av ett antal fallstudier som behandlar politik, historia, samhällsvetenskap och hälsofrågor, visar författarna hur man kan förhålla sig källkritiskt till de många faktapåståenden, förklaringar och åsikter som man möter på internet. Källa: internet

40673947 180:-

9


Förskola Barnet och musiken Morten Sæther, Elin Angelo 203 s, 2014

Nyhet Bok på väg!

På gång

Barnet och musiken är en introduktion till musikpedagogik och -didaktik för blivande förskollärare. Boken fokuserar på det musikaliska och skapande barnet och pedagogens centrala roll i utvecklingen av en kultur för musikglädje. Den hjälper förskolläraren att reflektera över förhållandet mellan kunskap och färdigheter i estetiska processer med barn.

Barnet och musiken innehåller skildringar från praktiken och idéer till temaarbete i förskolan. Till varje kapitel hör studentuppgifter som kan ligga till grund för diskussion och reflektion. Barnet och musiken

Lärande i musik: Barn och lärare i tongivande samspel Pernilla Lagerlöf, Niklas Pramling, Cecilia Wallerstedt Ca 110 s, 2014

40685865

P 219:-

Bok på väg!

Hur kan man förstå lärande och undervisning i musik utifrån ett sociokulturellt perspektiv?

Den här boken kastar nytt ljus på centrala musik­pedagogiska frågor såsom fritt skapande, improvisation och komposition. I boken betonas vikten av samspelet mellan barn och lärare i lärsituationen: hur läraren genom lyhördhet och genom att ställa frågor som utgår ifrån barnets egna upplevelser kan berika barns erfarenheter och uttryck. Lärande i musik: Barn och lärare i tongivande samspel

40687630

P 139:-

Planerad utgivning augusti 2014.

Ny upplaga

Varför pedagogisk dokumentation? Hillevi Lenz Taguchi 140 s, 2:a uppl, 2013

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent Hillevi Lenz Taguchi 156 s, 2012

Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Boken diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus. Mycket har hänt sedan arbetsverktyget introducerades och här diskuteras även de mångfacetterade relationer som finns till arbetsverktyget idag. Denna andra upplaga är reviderad och uppdaterad och innehåller även en ny inledning och ett nytt första kapitel. Varför pedagogisk dokumentation?

149:-

I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever.

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent

40673459 184:-

Småbarnspedagogik och praktikberättelser Anne Tove Fennefors, Kirsten E. Jansen 116 s, 2009

Läsa, skriva, tala – Barnet erövrar språket Ragnhild Söderbergh 176 s, 2009

I den här boken analyseras berättelser som belyser yrkes­ relaterade teman för att få kunskap om b la, föreställningar om lek, vardagsrutiner och didaktik.

Detta är en introduktion till läsforskning med barnet i centrum. Det är också en inspiration för blivande lärare att leka fram läsning och skrift.

Småbarnspedagogik och praktikberättelser

40667762 152:-

Läsa, skriva, tala – Barnet erövrar språket

40664235 231:-

Social kompetens i barngrupper Liv Vedeler 82 s, 2009

Barnets tidiga språkutveckling Ragnhild Söderbergh 106 s, 2:a uppl, 1988

Den här boken ökar förståelsen av de sociala processer som äger rum i barngruppen samt deras betydelse för utvecklingen av barnens sociala kompetens.

Den här boken är en grundorientering i utbildning av lärare och barnomsorgspersonal och behandlar språktillägnandet som en aktivt skapande process.

Social kompetens i barngrupper

10

40678607

Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktikern.

40664242 154:-

Barnets tidiga språkutveckling

40608604 194:-


Svenska

m används i den tidiga läsatorer eller lärplattor. I den kt har gestaltats i Sandviättet, först i liten skala och unskaper om arbete med d reflexion kring vilka villkor av klassrummet medför.

nomförts i Sandviken. Här de teoretiska och metodo-

SKRIVA SIG TILL LÄSNING

daktiska val var möjliga att kvenserna av dessa val?

nskaplig ledare för forskarn Dalarna. Maria Westman ör nationella prov i svenska

Att skriva sig till läsning Eva Hultin (red.), Maria Westman (red.) 148 s, 2014

Nyhet

Eva Hultin & Maria Westman (red.)

rksamhet och olika utmaL. Deras erfarenheter visar ehöver vara lyhörda när de de för alla barn i skolan.

Att skriva sig till läsning

erade klassrummet

projektledare i Sandvikens onika Söderblom, Therese ens kommun.

ISBN 978-91-40-68572-8

Att skriva sig till läsning

Eva Hultin & Maria Westman (red.)

ERFARENHETER OCH ANALYSER AV 9 789140 685728

DET DIGITALISERADE KLASSRUMMET

Nyhet

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller lärplattor. Den här boken beskriver hur metoden didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen.

2014-03-04 14.47

Boken är både praktiknära och forskningsanknuten. Här synliggörs praktikers kunskaper om arbete med metoden ASL, samtidigt som den bidrar med en fördjupad reflektion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför. Att skriva sig till läsning

40685728

159:-

Literacy-praktiker i och utanför skolan Sangeeta Bagga-Gupta (red.), Ann-Carita Evaldsson (red.), Caroline Liberg (red.), Roger Säljö (red.) 136 s, 2013

Nyhet

Läsdidaktik Astrid Roe Ca 280 s, 2014 I kölvattnet av PISA-tester och nationella läs­ prov har det blivit tydligt hur viktigt det är att arbeta systematiskt med läsundervisning även efter att barnen har knäckt den första läskoden. Den här boken ger viktig kunskap och goda, praktiska råd om hur detta kan gå till.

Astrid Roe

Läsdidaktik

Författaren presenterar teorier kring vad läsning och läskompetens innebär samt ger konkreta råd om hur man kan arbeta konstruktivt med att utveckla elevernas läsförståelse. Boken behandlar också textbegreppet, lässtrategier och metakognition samt bedömning av läsning med hjälp av olika slags läsprov. EFTER DEN FÖRSTA LÄSINLÄRNINGEN

Läsdidaktik

40685827

Se texten! Att kunna läsa och hantera texter innefattar betydligt mer än att tyda bokstäver och ord. Man talar i dag om ett vidgat textbegrepp och om multimodala texter. I denna bok visas hur man kan analysera texter och hur man utifrån en sådan analys kan underlätta för studenter att bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet. Läs mer om boken på s 7.

Nyhet

Vad kännetecknar funktionell kunskap inom specifika literacy-praktiker? Hur kan denna kunskap göras tillgänglig? Hur utvecklas literacy-färdigheter i och utanför skolan? Vilken roll spelar digitala medier? I denna forskningsantologi ligger fokus på att synliggöra relationer mellan förväntningar, utbildningspraktiker och livet utanför utbildningssfären. I bokens olika kapitel diskuteras bl a framväxten av literacy-begreppet, ungas bruk av olika kommunikations­teknologier och literacy-verktyg och skolans krav på medieanvändning. Literacy-praktiker i och utanför skolan

40684455 149:-

Lära om språk Gunilla Rehnqvist, Gudrun Svensson 208 s, 2:a uppl, 2011

Litteraturteori Paul Tenngart 200 s, 2:a uppl, 2011 I den här boken får vi både en genomgång av de stora litteraturteorierna och inblick i hur de används då de i tur och ordning tillämpas i nio analyser. Betyg i teori och praktik

40673107 234:-

Från fabler till manga Ann Boglind, Anna Nordenstam 424 s, 2010

Detta är en grundbok för alla som vill arbeta med språk. Den belyser bl a språkutveckling, språkhistoria och har ett genomgående andraspråksperspektiv. Lära om språk

P 290:-

40678003 246:-

Denna bok ger en översikt av barn- och ungdomslitteratur från äldre litteratur till idag. Den tar upp olika genrer och innehåller flera fördjupningar. Från fabler till manga

40652041 427:-

Ordföljd, tempus, bestämdhet Lars-Johan Ekerot 248 s, 2:a uppl, 2011

Språkdidaktik Ulrika Tornberg 248 s, 4:e uppl, 2009

Den här boken förmedlar kunskaper om den svenska andraspråksgrammatiken samt tillämpar olika perspektiv på grammatik och ordförråd.

Boken belyser språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv och presenterar verktyg som hjälper läraren att reflektera och göra medvetna val.

Ordföljd, tempus, bestämdhet

40671530 220:-

Språkdidaktik

40668318 302:-

11


Samhällsvetenskap Bedömning i SO Boken diskuterar vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för SO-ämnena, samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Läs mer på s 3.

Nyhet

Historieundervisningens utmaningar Vanja Lozic 160 s, 2011 Med utgångspunkt i intervjuer studeras bl a etnicitetens betydelse för elevers identitetsskapande och hur detta påverkar deras syn på historieämnet. Historieundervisningens utmaningar

40674425 184:-

Ämnesdidaktik i SO Christina Ordenstad Ca 140 s, 2014

På gång

Här ges en introduktion till ämnesdidaktik inom de samhällsorienterande ämnena. Med Bok på väg! avstamp i ämnesdidaktisk forskning presenteras konkreta råd kring hur man som lärare kan tänka kring frågor som exempelvis varför eleverna ska läsa ämnena, vilket innehåll som är relevant, vilka metoder som är lämpliga och hur bedömningar av elever kan göras. En grundtanke är att tydliggöra de ämnesdidaktiska frågorna inom respektive samhällsorienterande ämne så att blivande lärare och verksamma lärare kan bli medvetna om vilka ämnesdidaktiska rön som finns samt hur dessa kan användas i den praktiska undervisningen.

Ämnesdidaktik i SO

40685919 P 169:-

Planerad utgivning augusti 2014.

Hundra år av svensk politik Torbjörn Nilsson 192 s, 2009

Sociologi 2.0 – samhällsteori och samtidskultur Simon Lindgren 240 s, 2008

Den här boken har ett brett perspektiv på svensk politik. Här ryms de långa linjerna, de dramatiska vändpunkterna och de politiska nyckelpersonerna.

Sociologi 2.0 riktar sig till alla som är intresserade av sociologi och samhällsteori, och tar upp både klassiska och mer sentida teorier.

Hundra år av svensk politik

Sociologi 2.0

40650825 275:-

Islamismer Jan Hjärpe 208 s, 2010

Den globala ekonomins institutioner Ann-Sofi Rönnbäck 200 s, 2012

Det finns olika former av politisk islam och här ges en inblick i bl a islamismernas historia, föreställningsvärldar och roll i det tidiga 2000-talet.

Den här boken ger en introduktion till globalt ekonomiskt samarbete. Den visar också grunddragen i IMF:s, Världsbankens och WTO:s verksamheter.

Islamismer

40664129 215:-

Den globala ekonomins institutioner

40656070 226:-

Kort om EU Rikard Bengtsson 120 s, 2011

Offentlig förvaltning Hans Bengtsson 200 s, 2:a uppl, 2012

Denna bok behandlar vanliga frågor om EU genom analys av bl a dess viktigaste institutioner, ökningen av medlemsstater och hur samarbetet fungerar.

Denna bok ger en överblick över hur svensk förvaltning är organiserad. Den tar även upp problem och etiska frågeställningar i politik och förvaltning.

Kort om EU

40666819 146:-

Offentlig förvaltning

40681638 208:-

Sverige i världen Douglas Brommesson (red.), Ann-Marie Ekengren (red.) 216 s, 2:a uppl, 2011

I det offentligas tjänst Åsa Casula Vifell (red.), Anders Ivarsson Westerberg (red.) 216 s, 2013

I den här boken beskrivs huvuddragen i den svensk utrikespolitik, faktorer som kan påverka den samt olika arenor där Sverige agerar, t ex FN och EU.

I den här boken diskuterar forskare situationen för offentligt anställda tjänstemän. Utgångspunkten är de förändringar som skett de senaste 30 åren.

Sverige i världen

12

40664761 220:-

40675545 236:-

I det offentligas tjänst

40682697 224:-


Naturvetenskap

Nyhet

Scientific Literacy – teori och praktik Leif Östman (red.), Roger Säljö (red.), Eva Lundqvist (red.) 128 s, 2013

I den här boken presenterar en rad forskare teorier om literacy. Tidigare har begreppet varit kopplat till läsning och användning av skrift men här har det fått en vidgad betydelse för att visa att kunskapsinhämtning innebär ett succesivt lärande av ett specifikt sätt att använda språket. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur människor får och använder de komplexa kunskaper som krävs i dagens digitala samhälle, utan att begränsa synen på detta lärande till en fråga om att kunna läsa eller skriva en text.

Scientific Literacy – teori och praktik

Nyhet

40684431

149:-

Naturvetenskapens bärande idéer Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Britt Lindahl, Maria Rosberg 232 s, 2013

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet Margareta Ekborg, Malin Ideland, Britt Lindahl, Claes Malmberg, Christina Ottander, Maria Rosberg 184 s, 2012 Ska man vaccinera sig mot influensa även om det finns risk för biverkningar? Är strålningen från mobiltelefoner farlig eller inte? Även om de flesta grundskoleelever inte kommer att välja en naturvetenskaplig yrkesbana kommer de att möta den här typen av frågor, som kallas för samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan jobba med SNI i skolan, för att stärka elevers möjligheter att använda sig av dessa kunskaper i vardagslivet. Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet

40681232

205:-

Bedömning i NO Anders Jönsson, Margareta Ekborg, Britt Lindahl, Lena Löfgren 172 s, 2013

Nyhet

Att undervisa i de naturorienterande ämnena (NO) i de tidiga skolåren är ett utmanade, spännande och roligt uppdrag. Men då ämnena spänner över stora innehållsområden kan det vara svårt att få en överblick och att välja ett innehåll som är lämpligt för åldersgruppen. I den här boken beskriver författarna naturvetenskaperna ut ett helhetsperspektiv och ger en övergripande struktur, som kompletteras med relevanta begrepp. Naturvetenskapens bärande idéer förklaras även i detalj utifrån en rad konkreta exempel.

Undervisning i NO-ämnena ska ge eleverna förutsättningar att bl a ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor och hur kan man stödja deras fortsatta utveckling? I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanen, samt hur bedömningen kan hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor.

Naturvetenskapens bärande idéer

Bedömning i NO

40682222

249:-

40682185 188:-

Ekologi – en introduktion Håkan Pleijel 192 s, 2013

Teorier i det naturvetenskapliga klassrummet Björn Andersson 256 s, 2012

Ekologi handlar om samband och ger oss inblick i naturens globala struktur. I denna bok presenteras grundläggande begrepp, förhållanden och processer.

Denna bok belyser hur man kan undervisa om teorier i naturvetenskap och vänder sig till alla med intresse för undervisning och lärande i naturvetenskap.

Ekologi – en introduktion

40681256 220:-

Teorier i det naturvetenskapliga klassrummet

40681218 239:-

13


Matematik Matematik för lärare, Ypsilon Hans Christian Hansen, Kristine Jess, John Schou, Jeppe Skott 2010 Ypsilon är en grundbok i två band som behandlar såväl det matematiska innehållet i grundskolans kursplan som de didaktiska aspekterna av matematiken. Innehållet är baserat på aktuell matematikdidaktisk forskning. Matematiken och didaktiken är i stor utsträckning sammanvävda med varandra. I direkt anknytning till ämnesinnehållet behandlas de matematikdidaktiska frågeställningar som är relevanta. Ypsilon ger också ett kulturhistoriskt perspektiv på skolmatematiken, t.ex. med ett utförligt avsnitt om talens historia. Matematik för lärare, Ypsilon

Matematik för lärare, Delta Didaktik Hans Christian Hansen, Kristine Jess, Sverker Lundin, Jeppe Skott 504 s, 2010 Matematik för lärare, Delta Didaktik tar upp matematikdidaktiska frågor som inte är knutna till något visst matematiskt tema. Det handlar bl.a. om lärandeteori och undervisningsteori för matematik, samt om matematikundervisningens historia, om underbyggnadsproblem i matematikundervisningen och om olika uppfattningar om vad själva matematikämnet är. Här finns många exempel på elevarbeten och klassrumsdiskussioner, vilka kan knyta innehållet till skolans verklighet och bidra till läsarens yrkesmässiga utveckling. Matematik för lärare, Delta Didaktik

40671462 497:-

Algebra och geometri Kerstin Ekstig, Anders Vretblad 312 s, 2006 Denna bok är en omarbetning och utökning av den välkända Algebra och kombinatorik och är avsedd för inledande matematikstudier på universitetsnivå. Algebra och geometri

14

40647573 328:-

Band 1, 392 s

40667861 418:-

Band 2, 448 s

40668134 462:-

Matematik för lärare, My Hans Christian Hansen, Kristine Jess, Jeppe Skott 68 s, 2011 Detta är en matematikdidaktisk bok som fokuserar på vad som kännetecknar elever i behov av särskilt stöd samt ger förslag på åtgärder. Läs mer på s 15. Matematik för lärare, My

40673985 108:-


Specialpedagogik Pedagogisk kartläggning Petra Runström Nilsson 124 s, 2:a uppl, 2012 Den här boken ger en modell för och exempel på pedagogisk kartläggning, ett redskap för att kartlägga och analysera elevers skolsituation. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg. Pedagogisk kartläggning är också ett stöd i skolans dokumentationsprocess och i det elevvårdande arbetet. I denna andra upplaga har ett nytt kapitel om särskilt stöd i gymnasie­skolan tillkommit. Pedagogisk kartläggning

40682574 138:-

Matematik för lärare, My Hans Christian Hansen, Kristine Jess, Jeppe Skott 68 s, 2011 Matematik för lärare, MY är en matematikdidaktisk bok som fokuserar på vad som kännetecknar elever i behov av särskilt stöd. Författarna delar in dessa elever i tre kategorier: elever i matematiksvårigheter, elever med särskilda förutsättningar samt tvåspråkiga elever. Boken innehåller också förslag på åtgärder och vidare läsning inom området.

Matematik för lärare, My

40673985 108:-

Barn i utsatta livssituationer Jane Brodin (red.) 192 s, 2008

Neuroaffektiv utvecklingspsykologi Susan Hart 352 s, 2008

I den här boken ges exempel på vilka barn som löper risk att hamna i en utsatt livssituation och vad man kan göra för att hjälpa barn som far illa.

Med utgångspunkt från forskare ger författaren en introduktion till den spirande psykologiska disciplin som kallas neuroaffektiv utvecklingspsykologi.

Barn i utsatta livssituationer

40664228 236:-

Neuroaffektiv utvecklingspsykologi

40651952 390:-

Anknytning och samhörighet Susan Hart 400 s, 2009

Funktionshindrade i välfärdssamhället Rafael Lindqvist 204 s, 3:e uppl, 2012

I denna bok beskrivs hur viktiga neuroaffektiva processer är för barns utveckling och hur neurofysiologisk kunskap kan användas i terapeutiskt arbete.

Den här boken handlar om funktionshindrades livsvillkor inom några centrala områden med fokus på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar.

Anknytning och samhörighet

40651945 414:-

Funktionshindrade i välfärdssamhället

40682161 243:-

Barns röster om våld – att tolka och förstå Gunilla Dahlkild-Öhman (red.), Maria Eriksson (red.), Åsa Källström Cater (red.), Elisabeth Näsman (red.) 236 s, 2008 Barn som upplever våld i familjen är en utsatt grupp. Denna bok berör flera teman, bl a barns tolkningar, hjälpinsatser och myndighetsinterventioner. Barns röster om våld

40663528 256:-

15


400843

Kontakta oss gärna! Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar?

Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé?

Gleerups Kundservice Telefon: 040-20 98 10 E-post: info@gleerups.se

Hanna Wettermark Förläggare lärarutbildningen Telefon: 040-20 98 57 E-post: hanna.wettermark@gleerups.se

Titta på smakprov av böckerna, beställ utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se

Alla priser är exkl. moms. P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.

Kurslitteratur för Lärarutbildningen 2014  

Gleerups kurslitteratur för lärarutbildningen på universitet och högskola, 2014.