Page 1

Metod & vetenskapsteori Hรถsten 2013


Metod, vetenskapsteori och skrivhandböcker Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning. Hos oss hittar du ett brett och aktuellt utbud av metodhandböcker, litteratur inom vetenskapsteori och skrivhandböcker. Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring någon bok, om du vill ha utvärderingsexemplar, om du vill diskutera någonting inom området, eller kanske själv har en bokidé.

Kvalitativa analyser Merete Watt Boolsen 196 s, 2007 Samspelet mellan människan och samhällets olika delar är ytterst komplext. För den som ska arbeta inom detta område är det nödvändigt att kunna identifiera orsaker och sammanhang. Kvalitativa undersökningar gör det möjligt för såväl praktiker som forskare att hitta orsaker och samband i alla former av samhälleliga problem. Oavsett vilket det konkreta problemet är, visar författaren att man kan utgå från forskningsprocessens fyra grundläggande steg: problemformulering, undersökningsplanering, datainsamling och datakonstruktion samt analys, utvärdering och slutsatser. Därefter går författaren igenom ett antal analysformer steg för steg med utgångspunkt från verkliga exempel. Kvalitativa analyser

40650719 217:-

Källa: internet George Strachal, Torsten Thurén 148 s, 2011 Idag är internet den främsta informationskällan för många. Mängden information har ökat enormt inom nästan varje enskilt kunskapsområde och den fortsätter att växa mycket snabbt. Men internet är som ett bibliotek utan katalog, där seriöst och oseriöst, värdefull information och skräp blandas om vartannat. Därför behöver alla internetanvändare stor källkritisk medvetenhet. Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras i den här boken de problem som informationssökning på internet för med sig. Med hjälp av ett antal fallstudier som behandlar politik, historia, samhällsvetenskap och hälsofrågor visar författarna hur man kan förhålla sig källkritiskt till de många faktapåståenden, förklaringar och åsikter som man möter på internet. Källa: internet

40673947 175:-

Att göra effektutvärderingar Knut Sundell 584 s, 2012 I antologin Att göra effektutvärde­ r­ingar beskrivs hur man genomför effektutvärderingar, som ger kunskap om hur interventioner fungerar. Boken ger detaljerad och praktisk vägledning som är till nytta för alla som är intresserade av att lära sig mer om effektutvärderingar – både forskarstuderande och forskare som redan ansvarat för effektutvärderingar. Ämnen som tas upp är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Att göra effektutvärderingar

72058385 450:-

”Behovet av forskningsbaserad kunskap om effekter och verkningar av experimentella interventioner är utomordentligt stort – denna bok fyller en stor lucka. Boken visar att det inte finns några genvägar om man vill basera interventioner på forskningsbaserad kunskap, men framför allt att det ändå är möjligt att nå sådan kunskap.” Erland Hjelmquist, professor och huvudsekreterare vid Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap


Nyhet

Grundläggande metod Thomas Harboe 160 s, 2013 Grundläggande metod är en bred introduktion till de metoder som används inom samhällsvetenskapen. Här presenteras och förklaras de begrepp, tillvägagångssätt och verktyg som är viktiga när man genomför undersökningar.

Boken ger ett handfast stöd under hela projektfasen, från valet av ämne, problemformuleringen, planeringen och upplägget, via undersökningen till själva uppsatsskrivandet. Grundläggande metod

40681287 178:-

Intervju som metod Monica Dalen 144 s, 2008 I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. Författarens syfte är att göra läsaren medveten om alla de utmaningar man kan möta vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna, problemformuleringarna och etiska övervägandena fram till bearbetning och analys av materialet. Intervju som metod

Nyhet

Metod helt enkelt Ann Kristin Larsen 128 s, 2009

Metod helt enkelt fungerar som en handbok till grundläggande forskningsuppgifter genom att steg för steg belysa hur man kan arbeta med en samhällsvetenskaplig undersökning. Boken ger en introduktion till hur exempelvis ett examensarbete kan planeras och genomföras, samt hur man kan disponera och skriva en uppsats. Metod helt enkelt

40664792 157:-

”Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom olika vetenskapliga discipliner. Samtidigt är det en svår uppgift att planera och genomföra bra intervjuer. Styrkan med Intervju som metod är att författaren tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid intervjuer med speciellt sårbara grupper och de forskningsetiska problem man då ställs inför. För alla dem som genomför den här typen av studier är boken ett måste.” Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet

40652478 185:-

Erkännande – utmaningar för professioner Karen-Sofie Pettersen, Eva Simonsen 152 s, 2013 Hur kan behovet av erkännande tas tillvara ur ett professionsetiskt per­ spektiv? Hur kan man exempelvis sträva efter rättvisa och jämlikhet och samtidigt ge erkännande åt och re­spektera det unika i varje enskilt fall?

I den här boken visar författarna hur erkännande kan kopplas till välfärdsstatens professionsutövning. Utifrån debatten mellan filosoferna Axel Honneth och Nancy Fraser och med exempel från nordisk forskning, diskuterar författarna begreppet i relation till ämnen som likabehandling, mångfald, diskriminering, erfarenhet och evidens. Praktiskt fickformat på boken; 10,5x16 cm Erkännande - utmaningar för professioner 40681416 164:-

Att bedöma evidens Andreas Habicht 124 s, 2012 Att bedöma evidens går på ett enkelt och systematiskt sätt igenom de viktigaste begreppen inom området evidensbaserade metoder. Därmed ger den alla, inte bara experter, möjlighet att själva bedöma evidens. Fokus i boken är publika­tioner som behandlar kliniska interventionsstudier. Författaren berör också principer i epidemiologisk forskning och publikationer inom detta område. Denna bok vill erbjuda redskap för att hantera lärarprofessionens komplexitet. Utgångspunkten är ett antal situations­­beskrivningar som alla inrymmer dilemman och valsituationer som känns igen från lärarens vardag. Att bedöma evidens

40680662 134:-


Kulturanalytiska verktyg Orvar Löfgren, Billy Ehn 172 s, 2012 Den här boken visar hur man kommer igång med en etnografisk undersökning och gör överraskande kulturanalys, från den första vilda idén till materialsamlande och skrivande. Syftet med kulturanalys är att slå hål på myter och ifrågasätta självklara normer. Med hjälp av olika verktyg och perspektiv fångar författarna undflyende företeelser i det dagliga livet. De diskuterar också vad som händer när man tar med sig kulturanalysen ut i arbetslivet eller i ett samarbete med andra discipliner och verksamheter. Kulturanalytiska verktyg

”De båda författarna vill med sina kulturanalytiska verktyg främst komma åt sådant som det undflyende i vardagslivet, det dagliga livets invanda rutiner samt det oförutsägbara i tillvarons mäktiga flöden av händelser. Det gör de i sju etnografiska ingångar till vardagslivet där de undersöker sådant som småsakernas betydelser, hur atmosfär skapas och förändras samt hur man kan skildra de händelselösa pauserna och mellanrummen i tiden. Detta görs klart, tydligt och på ett lättfattligt språk med en akademisk publik som tänkta mottagare. ” Del av recension från BTJ

40680969 189:-

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys Mikael Hjerm, Simon Lindgren 156 s, 2010

Att utvärdera välfärdsarbete Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson 235 s, 2008 I Att utvärdera välfärdsarbete går författarna igenom olika modeller och metoder för utvärdering inom välfärdsarbetet. De visar på de olika modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de passar att användas.

Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga. I den här boken förklaras det hantverk som består i att analysera olika typer av data. Här tydliggörs också hur och vilka verktyg som används för att faktiskt kunna säga något om det som studeras. Författarna går igenom både kvantitativ och kvalitativ analys på ett relativt ingående men samtidigt enkelt sätt.

Detta är en användbar bok om utvärdering, ett uppslagsverk att ständigt återkomma till. Författarna sammanfattar den aktuella forskningen på utvärderingsområdet – svensk såväl som internationell. Bokens många exempel hämtas framför allt från det välfärdsarbete som bedrivs inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 40670397 179:-

Att utvärdera välfärdsarbete

Klassiker

72055698 278:-

Vetenskap, kunskap och praxis Magdalene Thomassen 236 s, 2007

Etiska dilemman Hildur Kalman (red.), Veronica Lövgren (red.) 160 s, 2012

Vetenskap, kunskap och praxis ger en introduktion till kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska teorier om kunskap och vetenskap, och visar hur dessa har påverkat utvecklingen av teori och praxis även inom vården och socialt arbete.

Vad innebär forskningsetik? Vilka etiska överväganden måste forskare som studerar människor och männi­ skors olika sammanhang göra?

Boken hjälper studerande att utveckla ett självständigt och reflekterande förhållande till vetenskaplig kunskap, till teoriutvecklingen inom det egna fältet och till grundläggande kunskaper för den praktiska yrkesutövningen. Kunskaper i vetenskapsfilosofi och kunskapsteori är viktiga redskap i ett sådant reflektionsarbete. Vetenskap, kunskap och praxis

40650702 271:-

Denna antologi är en av de första böckerna på svenska som diskuterar konkreta och oväntade etiska dilemman som man i ett forsknings- eller uppsatsarbete kan ställas inför. Här delar en rad forskare med sig av sina erfarenheter av att möta, och hantera, dilemman. Med exempel från kvalitativ forskning inriktad på vård, omsorg, skola, yrkespraktik och internet tar författarna upp: etikprövningslagen och etisk prövning, interaktion mellan forskningsdeltagare och forskare samt att söka kunskap om/inom vård. Etiska dilemman

40677334 169:-


Reflektionshandboken Kristin Bie 96 s, 2009 Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorienterad reflektion. Den behöver inte läsas från pärm till pärm, utan den fungerar som en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din yrkesverksamhet. Reflektionshandboken

40666352

135:-

Praktiskt fickformat på boken; 10,5x16 cm

”För att utveckla teoretisk och praktisk kunskap, liksom yrkesidentitet, krävs reflektion över värderingsförmåga och förhållningssätt. I denna lättillgängliga och pedagogiska bok utreds vad reflektion är samt hur reflektion kan användas som strategi för aktivt lärande.” Ingrid Johansson och Ingegerd Lindquist, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Skrivboken Siv Strömquist 272 s, 6:e uppl, 2010

Klassiker

Den sjätte upplagan av Skrivboken är grundligt omarbetad för att fungera som en handfast hjälp för dagens skribenter. Bland annat är de språkliga rekommendationerna uppdaterade, avsnittet om hur man hanterar engelska ord i svensk text är utökat och ett avsnitt om att skriva könsneutralt har tillkommit.

Klassiker

Konsten att tala och skriva Siv Strömquist 248 s, 4:e uppl, 2008 Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. I boken diskuteras själva arbetsprocessen som ska leda fram till en text, muntlig som skriftlig. Boken tar även upp allt från ögonkontakt och kropps­­språk till skiljetecken och språkregler.

Skrivboken vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill skriva bra – och bättre.

Boken bjuder också på ett stort antal mönstertexter. Konsten att tala och skriva är en oumbärlig bok att återvända till i framtida tal- och skrivsituationer.

Skrivboken

Konsten att tala och skriva

40668257 269:-

40664204 285:-


400717

Kontakta oss gärna! Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar?

Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé?

Gleerups Kundservice Telefon: 040-20 98 10 E-post: info@gleerups.se

Hanna Wettermark Förläggare lärarutbildningen Telefon: 040-20 98 57 E-post: hanna.wettermark@gleerups.se

Beställ ditt utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se

Ulf Wagner Projektledare socialt arbete och samhällsvetenskap Telefon: 040-20 98 43 E-post: ulf.wagner@gleerups.se

Lena Englund Projektledare vård och omvårdnad Telefon: 040-20 98 25 E-post: lena.englund@gleerups.se

Carin Laurin Projektledare juridik Telefon: 040-20 98 35 E-post: carin.laurin@gleerups.se

Alla priser är exkl. moms. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.

Högskola Metod och vetenskapsteori, hösten 2013  

Gleerups kurslitteratur för universitet och högskola inom metod och vetenskapsteori, hösten 2013