Page 28

ɈȾɊɀȺɇȾɊɍȽɂÄ/,77/(%((5)(67³

ȼȿɋȿɅɈɇȺɍȻɋɄɈɆɎȿɋɌɂȼȺɅɍɉɂȼȺ ɌɚɤɦɢɱɢɥɟɫɟɢɞɟɜɨʁɤɟɆɭɡɢɱɤɢɧɚɫɬɭɩ'-ɄɭɦɛɟɋɚʃɟɋɚɜɢʄɛɟɧɞɚÄ6HL]+RPEUHV´ ɉɪʂɚɜɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚɢɄʂɭɧɨɜɢɪɚɡɦɪɞɚɥɢɩɭɛɥɢɤɭɫɰɟɧɫɤɢɦɧɚɫɬɭɩɨɦ  ɉɨɫɥɟɞʃɢɞɚɧɍɛɫɤɢɯɜɟɱɟɪɢɡɚɜɪɲɟɧʁɟɭɫɭɛɨɬɭʁɭɥɚɞɪɭɝɢɦ Ä/LWWOH EHHU IHVWRP³ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ ɧɚ ɭɛɫɤɨɦ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɝɭ ɇɚɤɨɧ ɤɨɧɰɟɪɬɚȹɟɧɚɧɚɅɨɧɱɚɪɟɜɢʄɚɛɢɥɨʁɟɬɨɞɪɭɝɨɧɚʁɦɚɫɨɜɧɢʁɟɨɤɭɩʂɚʃɟ ɍɛʂɚɧɚɨɜɨɝɥɟɬɚȼɢɲɟɫɚɬɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɱɟɬɚɤɩɪɨɞɚʁɟɩɢɜɚɩɨɱɟɨʁɟɭ  ɱɚɫɨɜɚ ɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭ Ä%HHU SRQJX³ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɫɚɦ ɩɚɪɨɜɚɩɨɱɟɨʁɟɧɟɲɬɨɤɚɫɧɢʁɟɢɬɪɚʁɚɨʁɟɩɭɧɚɞɜɚɢɩɨɫɚɬɚɎɢɧɚɥɧɢ ɩɚɪɨɜɢ ÄɆɟʄɚɜɚ³ ɢ Ä+DQJRYHU ´ ɭɡ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɭ ɩɭɛɥɢɤɭ ɨɤɨ ɫɬɨɥɚ ɨɞɦɚɯɩɨɪɟɞɲɬɚɧɞɚȼɚʂɟɜɫɤɟɩɢɜɚɪɟɤɨʁɚʁɟɛɢɥɚɢɫɩɨɧɡɨɪɨɜɟɢɝɪɟ ɨɩɪɨɛɚɥɢɫɭɜɟɲɬɢɧɭɭɛɚɰɢɜɚʃɚɩɢɧɝɩɨɧɝɥɨɩɬɢɰɚɭɩɥɚɫɬɢɱɧɟɩɢɜɫɤɟ ɱɚɲɟ ɨɞ ɩɨɥɚ ɥɢɬɪɚ ɇɚʁɭɦɟɲɧɢʁɢ ɬɚɤɦɢɱɚɪɢ ɭ ɨɜɨʁ ɦɨɞɟɪɧɨʁ ɦɥɚɞɚɥɚɱɤɨʁ ɢɝɪɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ȼɥɚɞɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ Ʌɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄ ɬɚɤɦɢɱɚɪɢɬɢɦɚÄɆɟʄɚɜɚ³ɈɜɟɝɨɞɢɧɟɭÄ%HHUSRQJX³ɨɩɪɨɛɚɥɟɫɭɫɟɢ ɬɪɢɞɟɜɨʁɤɟ ʁɟɞɧɚɨɞʃɢɯɛɢɥɚʁɟɢɝɨɲʄɚɢɡɒɩɚɧɢʁɟ ɚɥɢɧɢʁɟɞɧɚɫɟ ɧɢʁɟɩɥɚɫɢɪɚɥɚɭɮɢɧɚɥɟɋɜɟɜɪɟɦɟɬɚɤɦɢɱɟʃɚɩɪɢɫɭɬɧɟʁɟɡɚɛɚɜʂɚɨ '-Ʉɭɦɛɚɚɫɜɨʁɟɝɥɚɫɨɜɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɢɋɚʃɚɋɚɜɢʄɤɨʁɨʁʁɟ ɨɜɨɞɪɭɝɨɭɱɟɲʄɟɧɚÄ%HHUIHVWX³ ɉɨɛɟɞɧɢɤɭɛɪɡɨɦɢɫɩɢʁɚʃɭɩɢɜɚ  Ɉɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɟʄɟɧɨɫɬ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɲɬɨ ɦɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɉɪɜɢ ɋɬɟɮɚɧȾɪɚɝɢʄɟɜɢʄɫɚɧɚɝɪɚɞɨɦ Ä%HHUIHVW³ɲɬɨʁɟɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨɦɚʃɢɦɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟɦɡɚɬɚɤɦɢɱɟʃɟɭ ɛɪɡɨɦʁɟɞɟʃɭɤɨɛɚɫɢɰɚɬɚɤɨɨɧɨɧɢʁɟɧɢɨɞɪɠɚɥɨɂɩɚɤÄ%HHUIHVW³ɧɟɛɢɛɢɨɬɨɲɬɨ ȼɪɚɬɨɥɨɦɢʁɟ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ ɛɪɡɨɦ ɢɫɩɢʁɚʃɭ ɩɢɜɚ ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɭɛɫɤɭ ɩɭɛɥɢɤɭ Äɩɨɦɟɪɢɨ³ ʁɟ ɨɞɥɢɱɚɧ ɡɜɭɤ ɭɛɫɤɨɝ ɛɟɧɞɚ Ä6HL] +RPEUHV´ ɚ ɲɟɫɬ Ȼɥɚɠɟ ɬɚɤɦɢɱɚɪɚɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɲɚɨɢɭɛɫɤɢɡɟɬÄɂɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚ³ɭɲɬɨɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɦɨɪɚɥɨ ʁɟ ɞɚ ɢɫɩɢʁɟ ɩɨɥɚ ɥɢɬɪɚ ɩɢɜɚ ɇɚɲɚɨ ɫɟ ɬɭ ɢ ɬɪɟʄɟɩɥɚɫɢɪɚɧɢ ɫɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ Ä%HHU IHVWD³ ɇɟɧɚɞ ɢɡ ȴɭɛɢɧɢʄɚ ɩɨɛɟɞɧɢɤ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɭɛɫɤɨɝ Ä%HHU IHVWD³ Ⱥʄɢɦ ɧɚɲ ɤɨɥɭɦɧɢɫɬɚ Ȼɥɚɝɨʁɟ ɐɨɧɢʄ ɇɟɦɚʃɚɢɡɋɬɭɛɥɟɧɢɰɟɢɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟɜɟɱɟɪɢɋɬɟɮɚɧȾɪɚɝɢʄɟɜɢʄɢɡɍɛɚɤɨʁɢʁɟ ɩɨɛɟɞɢɨɩɨɩɢɜɲɢɩɢɜɨɡɚɦɚʃɟɨɞɱɟɬɢɪɢɫɟɤɭɧɞɟ  ɐɟɥɨɤɭɩɧɭɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭɤɚɨɢɬɚɤɦɢɱɟʃɟɭɛɪɡɨɦɢɫɩɢʁɚʃɭɩɢɜɚɩɪɚɬɢɥɚ ʁɟɩɭɛɥɢɤɚɢɫɩɪɟɞɛɢɧɟɤɨɞȾɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɚɥɢɢɝɥɟɞɚɨɰɢÄ&LW\´ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɟɭɠɢɜɨ ɉɪɟɧɨɫ ɫɭ ɜɨɞɢɥɢ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɫɚɥɢ Ɂɨɪɚɧ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ ɢ Ɇɢɲɟɥ Ʉɚɩɥɚɪɟɜɢʄ ɚ ɥɭɬɚʁɭʄɢɪɟɩɨɪɬɟɪɛɢɨʁɟȼɥɚɞɢɦɢɪɆɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄ  ɈɤɨKɭɛɫɤɨʁɩɭɛɥɢɰɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɫɭɫɟÄɉɪʂɚɜɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚɢ Ʉʂɭɧɨɜɢ³ɝɪɭɩɚɤɨʁɚʁɟɧɚɫɬɚɥɚɧɚɫɩɨɧɬɚɧɨɦɨɤɭɩʂɚʃɭɭɋɄɐɭɝɨɞɢɧɟ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ȼɥɚɠɚ ɦɚʃɟ ɩɨɡɧɚɬ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɂɝɨɪ Ȼɥɚɠɢʄ ɫɜɨʁɢɦɫɰɟɧɫɤɢɦɧɚɫɬɭɩɨɦɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɨʁɟɩɪɢɫɭɬɧɟɚɦɟɻɭ ɡɧɚɬɢɠɟʂɧɨɦɩɭɛɥɢɤɨɦɧɚɲɥɢɫɭɫɟɢɦɚɥɢɲɚɧɢɤɨʁɢɫɭɫɟ ɩɨɩɟɥɢɧɚɛɢɧɭɞɚɢɝɪɚʁɭɢɫɤɚɱɭɭɡȻɥɚɠɭɂɫɬɢɰɚɨʁɟȻɥɚɠɚ ɞɚɢɚɤɨʁɟɭɛɫɤɢɡɟɬ ɬɚɡɛɢɧɚɊɚɧɤɨɜɢʄ ɩɪɜɢɩɭɬɧɚɫɬɭɩɚɧɚ ɍɛɭɉɨɡɞɪɚɜʂɚɨʁɟɤɨɦɲɢɧɢɰɭɢɡɩɪɢɡɟɦʂɚɤɨʁɚʁɟɭɡɝɪɚɞɢ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɩɨɦɧɨ ɩɪɚɬɢɥɚ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɜɟɞɛɭ ÄɌɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɪɨɤɟɧɪɨɥ³ÄɅɟɩɚɫɢɉɚɦɟɥɚ³Äɑɟɤɚɥɚɫɚɦɱɟɤɚɥɚ³ɢɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɩɟɫɦɟ ɂɚɤɨ ɫɟ ɩɭɛɥɢɤɚ ɩɨɥɢɜɚɥɚ ɩɢɜɨɦ ɞɨɤ ʁɟ ɢɲɥɚ ɩɟɫɦɚÄɆɧɨɝɨɜɨɥɢɦɩɢɜɨ³ɧɢɲɬɚɧɢʁɟɫɥɨɦʂɟɧɨɚȻɥɚɠɚʁɟ ɨɫɬɚɨɱɢɬɚɜɢɩɨɪɟɞɜɪɚɬɨɥɨɦɧɨɝɫɤɚɤɚʃɚɭɩɭɛɥɢɤɭ  ȼɨɥɢɦɩɢɜɨɉɢɜɨʁɟɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɦɨɝɠɢɜɨɬɚɦɚɞɚɫɟ ɬɨɧɚɦɟɧɢɧɟɜɢɞɢʁɟɪɫɚɦʁɚɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɜɟʄɢɧɟɩɢɜɨɩɢʁɚ ɦɪɲɚɜɒɬɨɫɟɬɢɱɟɥɨɦʂɟʃɚɤɪɢɡɚʁɟɫɚɞɧɟɥɨɦɢɦɧɢɲɬɚ ɊɚɧɢʁɟɫɚɦɢɫɟɛɟɥɨɦɢɨɪɟɛɪɚɩɨɥɨɦʂɟɧɚɢʁɟɞɧɨɦɧɨɫɌɨʁɟ ɛɢɥɚɩɪɜɚɮɚɡɚɤɚɪɢʁɟɪɟɤɚɞɢɡɜɨɻɚɱɯɨʄɟɞɚɫɟɞɨɤɚɠɟɋɚɞ Ɍɚɤɦɢɱɟʃɟɭ³Ȼɢɪɩɨɧɝɭ´ ɫɚɦɭɮɚɡɢɤɚɞʁɟɧɚɫɬɭɩɩɪɢɦɟɪɟɧɦɨʁɢɦɝɨɞɢɧɚɦɚɜɢɲɟɤɚɨ ɉɨɛɟɞɧɢɰɢȼɥɚɞɚɆɚɪɤɨɜɢʄɢɆɢɥɚɧɅɟɨɧɬɢʁɟɜɢʄ Ɍɨɦȹɨɧɫ±ɪɟɤɚɨʁɟɩɨɩɭɥɚɪɧɢɂɧɫɩɟɤɬɨɪȻɥɚɠɚ ȾɄɚɩɥɚɪɟɜɢʄ

Profile for Glas Tamnave

GLAS TAMNAVE 121-122, 7.avgust 2014.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci marketing: 064/2180-588

GLAS TAMNAVE 121-122, 7.avgust 2014.  

Glasilo za opstine Ub, Koceljeva i Vladimirci marketing: 064/2180-588

Advertisement