Page 1


polish design stories

Istanbul Design Week Küçük Çiftlik Park Maçka 27 November — 1 December 2013 / 27 Kasım — 1 Aralık 2013

The event is a herald of the Polish official cultural programme in Turkey on the occasion of the 600th anniversary of the establishment of Polish-Turkish diplomatic relations in 2014. Bu etkinlik, 2014 yılında Polonya-Türkiye uluslararası siyasi ilişkilerin 600’üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye’de düzenlenecek olan Polonya resmi kültürel programının da şimdiden habercisi olma durumundadır.


. bardak ve fincan. . . polonya tasarım hikayeleri

glass & cup. polish design stories

This exhibition explores the history of Polish design in the 20th and 21st centuries through an original collection of glasses and cups. It is a curatorial dialogue between a ceramics designer and a design historian about glass and ceramics production in Poland during the two most recent, turbulent centuries. From the first days of independence, through the aftermath of the Second World War and contemporary times, Polish culture, and design in particular, has been defined by two opposing endeavors: a persistent attempt to define a unique, national style on the one hand, and vivid allusions and international influences on the other. The results of this confrontation can be observed in the evolving shapes and decor of cups and glasses, which have additionally been determined by current fashions and technological challenges. They also mirror changing coffee habits: from the small black coffee, coffee with a splash of sweet cream, mixed with barley or chicory, to the infamous “Turkish coffee”, developed in Poland by adjusting international recipes to local palates and market supplies. Being a luxury commodity, coffee was primarily served in wealthy houses and cafés, which were hubs of cultural and political life in every city. Drinking coffee was a part of social etiquette

2

at the time. In the 1960 s coffee was introduced in the countryside with the klubokawiarnia, a typical Polish phenomenon combining the functions of café and cultural organization, as well as in offices. As a result, coffee became a popular drink served in a casual manner. Industry responded to those changing circumstances by producing the appropriate coffee tableware. Featuring objects that both influenced and served popular aesthetic tastes, the exhibition proposes a design history that embraces the pretty and the ugly, that belongs to both high-brow and mass culture, and is both everyday and exclusive. Industrially-produced silver-plated glass holders dating back to the 1930s, popular coffee sets, limited series of New Look pieces from the late 1950s, and contemporary designs are all part of a fascinating story where the official and the intimate intertwine.

Kasia Jeżowska and Bogdan Kosak, exhibition curators

Bu sergi, Polonya tasarım tarihinin 20. ve 21. yüzyıllarına, özgün bir bardak ve fincan kolekisyonuyla ışık tutmaktadır. Bu sergi, bir seramik tasarımcısı ve bir tasarım tarihçisininin arasında geçen, Polonya’nın en çalkantılı son iki yüzyılın cam ve seramik üretimin özetlendiği bir diyalog şeklinde tasarlanmıştır. Polonya’nın bağımsızlığını elde etmiş olduğu ilk günlerinden, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemine ve günümüze uzanan Polonya kültürü ve özellikle tasarımı, birbirine karşıt gelişen iki ayrı akım oluşmuştur; bir yandan benzersiz, milli bir tarz yaratmanın inatçı çabası, diğer yandan canlı göndermeler ve uluslararası etkilenimlere açık olma durumu. Bu karşı karşıya gelme durumunun sonuçlarının fincan ve bardaklardaki şekil ve dekorları etkilediği görüldüğü gibi, günün modası ve tenolojik ilerlemelerin de, bu değişimlerin belirlenmesinde katkıları büyük olmuştur. Bu gelişmeler aynı zamanda; küçük boy koyu kahveden, arpa ve hindibağ eklenmiş, bir damla tatlı krema ilave edilmiş kahveden, meşhur “Türk kahvesi”nin Polonya’da uluslasararası tariflerin yerel damak tadına ve pazar arzına göre ayarlanmasına kadar, değişen kahve alışkanlıklarını da yansıtmaktadır. Lüks ürün sayılmasından dolayı kahve, en çok şehrin kültürel ve politik hayatının yaşandığı merkezler

3

olan, varlıklı ailelerin evlerinde ve kafelerde sunulmaktaydı. Kahve içmek, o dönemde kişinin toplumdaki konumunun bir göstergesi durumunda idi.1960’larda kırsal bölgelerde, ofisler ve kafelere benzer şekilde, kahve ve kültürel organizasyonların üstlendikleri işlevleri bünyesinde birleştiren, ‘klubokawiarnia’ adı verilen kültürel buluşma noktaları, Polonya’ya ait özgün bir olgu haline gelmiştir. Sonuç olarak, kahve, günlük bir sunum ile ikram edilen yaygın bir içecek halini almıştır. Sanayi, değişen koşullara yanıt vererek, alışkanlıklara uygun kahve sofra takmları üretmiştir. Popüler estetik tada hitap ederken, aynı zamanda da bu zevki besleyen nesnelere vurgu yapan sergi, çirkin ve güzeli, entellektüel sınıfa ait olan ile kitle kültürüne ait olanı, gündelik ile ayrıcalıklı olanı kapsayan bir tasarım tarihi önermektedir. Üretimleri 1930’lar kadar eskilere tarihlenen, yaygın kullanılan kahve takımları, endüstriyel olarak üretilmiş gümüş kaplı bardak zarfları, 1950’lerin geç döneminden kalma New Look serisine ait sınırlı sayıda üretilmiş parçalar ve cağdaş tasarımların hepsi ciddiyet ve samimiyetin içiçe geçtiği büyüleyici bir hikayenin parçalarıdır.

Kasia Jeżowska ve Bogdan Kosak, sergi küratörleri


glass & cup ninety years of history project

. bardak ve fincan. . . doksan yılın tarihi’ . projesi hakkında

The exhibition “Glass&Cup. Polish Design Stories” is based on the idea of

‘Bardak ve Fincan’. Polonya Tasarım Hikayeleri, adı

the “Glass&Cup. Ninety Years of History” project conceived by the Fly with

sergi, Fly with Art Kuruluşu tarafından geliştirilen ‘Glass&Cup.

Art Foundation.

Ninety Years of History (Bardak ve Fincan)’ fikri üzerine kurlmuştur.

The glass and the cup. Two (extra)ordinary receptacles. They are ordinary in that we use them every day. They are extraordinary in that their shape and form are constantly changing, much like the rituals associated with their use… We chose glasses and cups as the focus of our project not only because they are our constant companions throughout our lives, but because, like no other objects, they encapsulate the sociological and cultural changes that occur in a society. They also document the changes occurring in industrial design in our day. We invited Bogdan Kosak, a ceramics designer and artist, to prepare the Glass & Cup. Ninety Years of History project for our foundation. We did not expect the mass of work that was in store for us. This arose from the scattered collections of postwar ceramics in Poland’s museums and the lack of interesting examples of tea cups, as well as the incomplete descriptions of the collections in Polish factories that produce glasses and cups. And finally, the shortage of specialist literature... Bogdan Kosak has spent the past two years tracking down glasses and cups like Sherlock Holmes. He has hunted down designers, recorded their individual stories…

4

The cups and glasses he has chosen are presented at the Glass & Cup. Polish Design Stories exhibition in Istanbul: they show the clear effect of Polish tradition and culture on design, as well as the ties between the object and the user. At the same time, they show the great impact the user can have on design as such.

Anita Bialic, Grażyna Brylewska The Fly with Art Foundation

Bardak ve fincan. İki sıradan (sıra dışı) kap. Onlar, kendilerini günlük hayattaki sürekli kullanımımız yüzünden sıradanlar. Kullanımları ile ilgili değişen alışkanlıklar gibi, şekil ve biçimlerinin sürekli değişmesi özellikleri ile de sıradışılar… Projemizin odak noktasını bardak ve fincanlar olarak belirlememizin sebebi, onların sadece hayat boyunca sürekli yanımızda olan birer can yoldaşı olduklarından değil, diğer nesnelerden farklı olarak, bir toplumda oluşan sosyal ve kültürel değişimleri öz bir şekilde ifade etmelerindendir. Aynı zamanda, günümüz endüstriyel tasarımında meydana gelen değişimleri belgelerler.

ulaşmış, herbirinin hikayesini kayıt altına almıştır… Seçtiği bardaklar ve kupalar Glass&Cup. Polish Design Stories Exhibition in İstanbul (Bardak ve Fincazn. İstanbul’da Polonya Tasarım Hikayeleri Sergisi)’nde sunulmaktadır: Eserler, Polonya geleneği ve kültürünün tasarıma nasıl yön verdiğini ve nesne ile kullanıcı arasındaki bağları açıkça yansıtmaktadırlar. Aynı zamanda, burada görülebileceği gibi, kullanıcının tasarım konusunda yaratabildiği önemli etkiyi de gözler önüne sererler.

Anita Bialic ve Grażyna Brylewska ‘Fly with Art’ Kuruluşu

Kuruluşumuz adına, Glass&Cup (Bardak ve Fincan). Doksan Yılın Tarihi adlı projeyi hazırlaması için bir seramik tasarımcısı ve sanatçısı olan Bogdan Kosak’ı davet ettik. Ancak bizleri, umduğumuzdan çok daha zorlu bir uğraş beklemekteydi. Bu zorluk, Polonya’nın müze koleksiyonlarının savaş sonrasında dağılmalarından, bunun yanı sıra ilginç çay bardaklarının örneklerinin azlığından, Polonya’nın bardak ve fincan üreten fabrikalarının koleksiyonlarına ait tanımların eksik bırakılmalarından ve nihayetinde uzmanlık literatürünün yetersizliğinden kaynaklanmaktadır… Bogdan Kosak son iki yılını Sherlock Holmes misali, bardak ve fincanların izini sürerek geçirmiştir. Tasarımcıların izine

5


This silver-plated glass holder was created when Poland was still partitioned between Prussia, Austria-Hungary and the Russian Empire. The capital of the Tsar-dependent territory, known as the Kingdom of Poland, was Warsaw. This was where the Norblin & Co. plating factory was located and a large portion of its products was shipped to the Russian Empire. The custom of drinking coffee from a glass endured there, as it did for a long time in the eastern part of Poland. Bu gümüş kaplı bardak zarfı, Polonya’nın halen Prusya, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorluğu arasında paylaştırılmış olduğu dönemde üretilmiştir. Polonya’nın Krallığı olark adlandırılan, Rusya’ya bağlı olan toprakların başkenti Varşova idi. Norblin & Co. adlı kaplama fabrikası burada yer alıyordu ve bu ürünlerin çoğunluğu Rus İmparatorluğu’na ihraç edilmekteydi. Kahveyi cam bardaktan içme alışkanlığı, Polonya’nın doğusunda olduğu Silver-plated glass holder Designed by nn Produced by Norblin, Buch Brothers and T. Werner Around 1900, in production until the 1930 s Simple glass Designed by nn Produced by Krosno Glass Works Since 1950 s

6

Gümüş kaplı bardak zarfı nn tarafından tasarlanmıştır Norblin, Buch Kardeşler ve T. Werner tarafından üretilmiştir 1900’ler civarı, 1930’lara değin üretilmiştir Sade bardak nn tarafından tasarlanmıştır Krosno Glass Works tarafından üretilmiştir 1950’lerden beri

gibi burada da uzun zaman devam etti.

Cut crystal glass with saucer Designed by nn Produced by S. Reich and Co., Zawiercie Glass Works 1930 s

Café, Warsaw, 1956 / Kafe, Varşova, 1956

Kesme kristal bardak ve tabağı nn tarafından tasarlanmıştır S. Reich ve Ortakları, Zawiercie Glass Works tarafından üretilmiştir 1930’lar

7


This cup was made in the dynamic 1920s, between the wars. This was a time when statehood was being shaped, and the modernization of the country was underway. New buildings were being made, as were public and official interiors, often using the Art Deco style, which was clearly influenced by the international movement and folk-art-inspired geometrical designs. Consequently, Art Deco became the official state style. “Artisan blacksmithery has been resurrected in our day, and is used for interior furnishing, flower vases, table settings, or commemorative gifts. Among the few representatives of this art in Poland, Julia Keilowa holds a special place. The objects that are forged by her hand are simple and fine. These objects have their own, original sort of expression, and often draw from folk decor. They are all functional, and respond to a clear need — and thus have applications.” N. Samotyhowa on the work of Julia Keilowa, Arkady magazine, 1936

Bu fincan 1920’lerde, savaşlar arasındaki hareketli dönemde üretilmiştir. Bu dönemde, eyalet düzeni şekillenmekte, ülke çağdaşlaşma sürecini yaşamaktaydı. Kamuya açık ve resmi iç mekanlarda olduğu gibi, yeni yapılan binaların çoğunluğunda uluslararası ve yerel sanattan esinlendiği anlaşılan, geometrik desenlerin hakim olduğu Art Deco tarzı kullanılmaktaydı. Böylece Art Deco devletin resmi bir tarz haline gelmiştir. “Demircilik sanatı alanının, günümüzde yeniden canlandırılmasıyla, iç mimarlıkta ev içinin döşenmesinde, çiçek vazolarında, sofra düzenlemeleri alanlarında kullanılmaktadır.

Cup Designed by Julia Keilowa Produced by Henneberg Brothers (glass holder), Hortensja Glass Works (glass) 1930 s

Julia Keilowa bu zanaatın temsilcileri arasındaki yeri çok özeldir. Onun elinden çıkmış demir işçilikleri sade ve zariftir. Ürünlerinin çoğu halk sanatından türemiş ve kendilerine has bir ifadeye

Fincan Julia Keilowa tarafından tasarlanmıştır. Henneberg Kardeşler (cam bardak zarfı), Hortensja Glass Works (bardak) 1930’lar

sahiptir. Hepsi belirli bir amaca hizmet eden ürünlerdir, bu yüzden de kullanımları vardır.” N. Samotyhona’nın, Julia Keilowa’nın sanatı ile ilgili yazısı, Arkady dergisi, 1936

8

Ziemiańska Café, Warsaw, between 1920 s—30 s / Ziemianska Kafe, Varşova, 1920’ler–30’lar


The Krosno Glass Works, the largest producer of glasses in Poland, introduced the “ideal glass” canon. The two simplest forms – the cone and the cylinder – each of which held 0.25 litres, became the most popular dishes for brewing and serving coffee, but also a measure for the design of ideal proportions. Many companies producing glass holders and saucers as well as glass decorating workshops, emerged around the production of Krosno glasses. Krosno Cam Ürünleri, Polonya’nın en büyük cam bardak üreticisi, ‘mükemmel bardak’ ölçütlerini piyasaya sundu. Birisi kahveyi demlemeye, diğeri de sunmaya yarayan, iki en temel formdan –koni ile silindirden- türemiş ve her ikisi 0.25 litre hacime sahip sofra eşyaları, aynı zamanda tasarımın da mükemmel ölçütlerinden oldular. Cam bardak zarfları ve tabakları üreten şirketlerin yanı sıra, cam dekorları yapan atölyeler de, Krosno bardaklarının üretimi çevresinde ortaya çıkmışlardır.

Spiral Glass holder Designed by nn Produced by nn 1970 s Glass and Saucer Designed by nn Produced by Krosno Glass Works 1970 s Sarmal bardak zarfı nn tarafından tasarlanmıştır nn tarafından üretilmiştir 1970’ler Cam Bardak ve Tabak nn tarafından tasarlanmıştır Krosno Glass Works tarafından üretilmiştir 1970’ler

10

Sezam Shopping Centre, Warsaw, 1969 Sezam Alışveriş Merkezi, Varşova, 1969


The Tomaszów series includes dishes inspired by folk art and

The szolka is a special kind of dish, which appeared in Silesia,

by porcelain from Korzec, Baranówka, and Tomaszów, the

the southwestern region of Poland, in the nineteenth

first Polish manufacturing companies operating at the turn

century. It was affordable and widely available, designed

of the eighteenth and nineteenth centuries. They use the

for drinking coffee, hovering somewhere between a cup,

oldest, tried-and-true models for their dishes, which often

a glass, and a mug. It had a handle, but no saucer, was

serve many functions. The dish here, for serving so called

made of thick porcelain, and had an unglazed decoration

“Turkish-style coffee”, was formed by blending features of

on one side, which was visible when the szolka was hung on

a glass and a cup.

a special shelf.

Tomaszów serisi, Polonya’nın onsekizinci ile ondokuzuncu

Sloka, ondokuzuncu yüzyılda, Polonya’nın güney batısında,

yüzyılları arasında porselen üretimi yapan ilk fabrikalarından

Silezya’da ortaya çıkmış, özel bir tür sofra eşyasıdır. Şekil

olan Korzec, Baranówka, and Tomaszów’un tarzından

olarak fincan, bardak ve büyük fincan arasında belirsiz bir

etkilenilerek üretilmiş sofra eşyalarıdır. Tabak üretimleri için

yerlerde olan, içerisinden kahve içmek üzere tasarlanmış,

genellikle çok amaçlı olarak kullanılabilen, kullanım kolaylığı

fiyat açısından uygun ve yaygın bir şekilde bulunabilmekteydi.

kanıtlanmış sofra eşyalarının en eski ve asıl kalıplarını

Tabağı yoktu, fakat kulbu vardı, kalın porselenden üretilmişti

kullanmışlardır. Burada üretilen sofra eşyaları, bir bardak

ve sadece sırsız yüzeyinde szolka, özel askısına asıldığında

ile bir fincanın taşıdığı özelliklerinin bir karışımıydı ve Türk

görülebilen bir süslemeye sahipti.

usulü kahvenin sunumu için kullanılmaktaydı.

Tomaszów with Roztocze pattern Designed by Bogdan Kosak Ceramics Modeling Room 2006 (form), 2012 (decoration)

Szolka Designed by nn Produced by nn 1930 s

Roztocze desenli Tomaszów Bogdan Kosak tarafından tasarlanmıştır Seramik Modelleme Atölyesi 2006 ( form), 2012 (dekor)

Szolka nn tarafından tasarlanmıştır nn tarafından üretilmiştir 1930’lar

12


This cup is the result of a bigger project that aimed to improve the quality of production. It was initiated by the Production Aesthetics Supervision Bureau (Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji), that soon was transformed into the Institute of Industrial Design. Folk artists employed in industry were familiarised with old Polish, Dutch, and Meissen forms and then after analysing them, they were commissioned to design similar compositions. This way of bringing out the creativity of simple folk, combined with painters’ impeccable skills, brought fine results. Bu fincan, üretimin kalitesini arttırmak üzere kapsamlı bir projenin ürünü olarak ortaya çıktı. Kısa zaman sonra Endüstriyel Tasarım Enstitüsü’ne dönüştürülen (Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji) Estetik Üretim Destek Bürosu tarafından desteklenmiştir. Endüstri alanında çalışmak üzere yerleştirilmiş alaylı (halk) ustalarına, Polonya, Flemenk ve Meissen’ın eski formları konusunda incelemeler yaptırılarak bunlara aşinalık kazandırılıp,z ardınan benzer tasarımlar oluşturulmak üzere görevlendirildiler. Böylece halk sanatının yalın yaratıcılığı, usta ressamların mükemmel yeteneği ile birleşerek zarif sonuçlar vermiştir. 14

Cup Designed by nn Produced by The Revolution of 1905 Włocławek Table Ceramics Factory 1950 s

America with Kaszuby pattern Designed by nn Produced by Lubiana Table Porcelain Factory 1975

Fincan nn tarafından tasarlanmıştır 1905 Devrimi döneminde Wloclawek Seramik Sofra Eşyası Fabrikası’nda üretilmiştir 1950’lar

Amerika Kaszuby desenli nn tarafından tasarlanmıştır Lubiana Sofra Prselenleri Fabrikası tarafından üretilmiştir 1975

15


Cepelia (Central Bureau of Folk and Artistic Industry)

This traditional glass holder, woven from pine roots, comes

was an institution created directly after the war to

from the northeast region of Poland, where they were

safeguard folk arts. In actual fact it was a cultural and

woven since the 1920 s. This is an example of authentic folk

economic phenomenon, which generated profits, and

art, which bears a substantial difference to the products

shaped tastes and the styles of apartments in the

made by Cepelia.

times of the socialist economy. The designs produced by Cepelia, such as this wicker glass holder, were mass

Çam ağacı kökünden dokunarak üretilmiş, geleneksel

produced. In its later phase in particular it became

tarzdaki bu bardak zarfı, 1920’lerden beri üretildiği

a source of controversy in terms of the authenticity and

Polonya’nın kuzey doğusundan gelmektedir. Bu, Cepelia’nın

value of such transformations of folk heritage.

ürünleri ile kıyaslandığında, önemli farklılıklara sahip, özgün halk sanatına bir örnektir.

Cepelia (Zanaat ve Sanat Endüstrisi Merkez Bürosu), halk sanatlarını korumak üzere, savaş döneminin hemen ardından kurulmuştur. Kültürel ve ekonomik anlamda yarattığı faydalar ve sosyalist döneme ait binaların tarzını şekillendirmesi bağlamında olağanüstü bir girişimdi. Cepelia’nın ürettiği tasarımlar, bu sepet örgüsü bardak zarfı gibi, seri olarak üretilmekte idi. İlerleyen dönemlerde, özellikle de halk sanatından türeyen bu tarz ürünlerin özgünlüğü ve değeri tartışma konusu olacaktı.

Plastic glass holder Handcrafted by nn 1960 s Decorated glass Designed by nn Produced by Szczakowa Window Glass Works 1970 s Plastik bardak zarfı nn tarafından elde üretilmiştir 1960’lar Dekorlu cam bardak nn tarafından tasarlanmıştır Szczakowa Window Glass Works tarafından üretilmiştir 1970’ler

Wicker glass holder Designed by nn Produced by Cepelia 1960 s Decaled glass Designed by nn Produced by the Szczakowa Window Glass Works 1980 s Hasır örgüsü cam bardak zarfı nn tarafından tasarlanmıştır Cepelia tarafından üretilmiştir 1960’lar Bardak nn tarafından tasarlanmıştır Szczakowa Window Glass Works tarafından üretilmiştir 1980’ler

Pine glass holder Handcrafted by nn 1950 s Engraved glass Designed by nn Produced by Krosno Glass Works 1960 s Ahşap Cam Bardak Zarfı nn tarafından el işçiliği ile üretilmiştir 1950’ler Kesme Cam Bardak nn tarafından tasarlanmıştır Krosno Glass Works tarafından üretilmiştir 1960’lar


In times of shortage, mustard jars acquired a new function. They were more durable than other glasses, and were fairly multifunctional, also useful for drinking coffee. Kıtlık zamanlarında hardal kavanozları yeni bir görev üstlenmiştir. Birçok bardaktan daha dayanıklıydılar ve kahve içmeye de elverişli, çok amaçlı bir kullanımları vardı.

Mustard jar Designed by nn Produced by nn 1960 s Hardal kavanozu nn tarafından tasarlanmıştır nn tarafından üretilimiştir 1960’lar

18


The emergence of heat-resistant glass in the 1960s paved the way for creating glasses with handles. This was a true revolution and a blow to producers of wicker, metal, and plastic glass holders, which were such a staple of the

Barrel Designed by nn Termisil Glass Works Wołomin 1970 (cup), 1990 s (saucer)

material culture of socialist Poland. 1960’ların ısıya dayanıklı camlarının yükselişi ile birlikte,

Fıçı nn tarafından tasarlanmıştır Wolomin’de bulunan Termisil Glass Works’te üretilmiştir 1970 ( fincan), 1990’lar (tabak)

kulplu cam bardakların da üretimlerinin önü açılmış oldu. Bu gerçek bir devrim sayılmaktaydı ve hasır örgü, metal ve plastik cam bardak zarfı üreticilerine de indirilmiş bir darbe niteliği taşımaktaydı, ki bu malzemeler Polonya’nın kültüründe çok geniş bir şekilde yer almaktaydı. Latona, the cinematographers’ café, Warsaw, about 1940 Latona, sinematograflar kafe’si, Varşova, 1940 civarı


Not much is known about the mysterious designer of this cup, some even doubt he ever existed. Archival documents contain information on his Paris workshop, where designs that were produced in the Ćmielow factory came from. Ćmielów’s competitor, the Giesche Factory in Katowice, introduced their own Krystyna design, which much resembles Ball in terms of shape. Fincanın gizemli tasarımcısı hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla beraber, bazılarına göre yaşamış olduğu bile kuşkulu. Arşiv belgeleri, Ćmielow fabrikasının ürettiği tasarımların geldiğ yer olan Paris stüdyosu ile ilgili bilgiler içermektedir. Ćmielów’a rakip, Katowiche’de bulunan Gieshe Fabrikası, daha çok küre formunu andırdığı söylenebilen, kendi tasarımı olan Krystyna’yı piyasaya sundu.

Ball (Kula) Designed by Bogdan Wendorf (?) Produced by Ćmielów Porcelain Factory 1932—34 still in production Küre (Kula) Bogdan Wendorf tharafından (?) tasarlanmıştır Ćmielów Porcelain Fabrikası tarafından üretilmiştir 1932–34 halen üretimdedir

Opera singer, Adelina Czapska in her apartment, Warsaw, 1927 Opera şarkıcısı, Adelina Czapska dairesinde, Varşova, 1927

23


After 1945 attempts to create a Polish style in modern glass and ceramics design went fairly slowly. The war destroyed not only the material reserves, but also caused the demise of many designers and masters of the professions. As such, the main tactic was to copy old or foreign designs, sometimes supplied directly by a foreign counterpart. Regardless of their aesthetic value, producing and selling such models was sure to guarantee profit and supply the country with much-needed foreign currency. 1945’ten sonra camda çağdaş bir Polonya tarzı oluşturma çabaları epeyce yavaşladı. Savaş, sadece hammadde birikimlerine zarar vermedi, aynı zamanda birçok tasarımcı ve ustanın da işini bırakmasına sebep oldu. Bu sebepten dolayı izlenen ana yöntem, bazen tamamen sözleşmede yer alan karşı tarafın desteği ile eski veya yabancı tasarımları taklit etmek olmuştur. Estetik değerlerine bakılmaksızın, bu tarz ürünlerin üretilmesi ile satılması sonucunda kar getireceği ve çok gerekli olan yabancı para akışı sayesinde ülkeyi destekleyeceği kesindi.

Atos Designed by Henryk Baran Produced by Bogucice Porcelain Factory 1965 Atos Henryk Baran tarafından tasarlanmıştır Bogucice Porselen Fabrikası tarafında üretilmiştir 1965

24

Young Soldiers from Władysław Anders’ Army, The Middle East, 1942—43 Wladyslaw Anders’ın Ordusu’na dahil Genç Askerler, Orta Doğu, 1942–43

25


Wincenty Potacki was educated to be a sculptor, but shortly after World War II he became the head designer at the Ćmielów Factory and the creator of numerous coffee sets. His designs combined modern styles with traditional, often gilded decor. This was an aesthetic misalliance of gold, associated at the time with a bourgeois aesthetic and bad taste, and very contemporary, fashionable forms. Wincenty Potacki, heykeltraş olmak üzere eğitim almıştı, fakat II. Dünya Savaşı’ndan kısa zaman sonra Ćmielów Fabrikası’nın baş tasarımcısı ve sayısız kahve takımının yaratıcısı oldu. Onun tasarımlarında, çağdaş tarz çoğu zaman yaldızlı geleneksel dekorlarla bütünleşirdi. Bu, dönemin burjuva estetik anlayışıyla desteklenmiş fakat kötü bir zevkle uygulanmış altının çok modern, şık formlar ile uyumsuz şekildeki biraraya gelişi olmuştu.

Crocus Designed by Wincenty Potacki Produced by Ćmielów Porcelain Factory 1960 Kardelen Wincenty Potacki tarafından tasarlanmıştır Ćmielów Porcelen Fabrikası tarafından üretilmiştir 1960

Lajkonik Café, Warsaw, between 1955—65 Lajonik Kafe, Varşova, 1955–65 arası

27


The ornate decorations on glasses and cups only to some degree reflected the tastes of their buyers. Their use was often explained by the mechanisms that governed the socialist economy, in which quality was less important than the production value of the objects. The decoration justified the higher price, thus causing the quotas and indicators of the factories producing decorative items to rise. Producers treated white porcelain as a semi-finished product. Sauté porcelain required a perfect finish, which the factories were long unable to ensure. The ornament, which became more contemporary over time, often served to cover the imperfections. Bardak ve fincanlardaki gösterişli tasarımlar, alıcılarının zevklerini ancak belli bir oranda yansıtabilmekteydi. Kullanımları, kalitenin, nesnelerin üretim değerinden daha önemsiz sayıldığı, sosyalist ekonominin hükmettiği düzen tarafından belirlenmekteydi. Dekorları gerekçe gösterilerek, konulan yüksek fiyatlar yüzünden kota ve göstergeler etkilenmekteydi, dolayısıyla fabrikalar, yükselişi öngörülen dekoratif ürünleri üretmeyi tercih etmektaydiler. Üreticilerin gözünde beyaz porselen hala yarı-bitmiş ürün olarak algılanmaktaydı. Sauté porselenlerinin tamamlanış ürün haline gelmesi için yapılması gereken yüzey uygulamaları, birçok fabrikanın teminat veremeyeceği bir hassasiyet gerektirmekte idi. Ancak, zamanla daha çağdaş hale gelen dekorlar, çoğu kez kusurları örtmede kullanılmaktaydı.

Maria Teresa Form designed by nn, 1930 s Decoration designed by nn, 1960 s Produced by Chodzież Porcelain Factory (cup), Bogucice Porcelain Factory (saucer) Maria Teresa Form, nn tarafından tasarlanmıştır, 1930’lar Dekor nn tarafından tasarlanmıştır, 1960’lar (Fincan) Chodzizez Porselen Fabrikası tarafından üretilmiştir, (Tabak) Bogucice Porselen Fabrikası tarafından üretilmiştir

29


Being less expensive than the cup, the glass is a democratic dish, and in the socialist economy period it was also produced in glass works specialised in industrial glass. The transparent glass is a symbol of simplicity, while the appearance of gilding and decor was often an added value in this period. Demoktatik bir sofra eşyası olarak bardak, fincandan daha ucuzdu ve sosyalist ekonomi döneminde endüstriyel cam üretiminde uzmanlaşmış cam imalathanelerinde üretilmekteydi. Şeffaf cam, sadeliğin bir sembolü iken, yaldızlı ve dekorlu bir görünüm, bu dönemin çoğu kez değer katan özellikleri arasındaydı.

Gold decorated glass and saucer Designed by nn Produced by Szczakowa Window Glass Works 1960s Altın ile dekorlanmış bardak ve tabak nn tarafından tasarlanmıştır Szczakowa Window Glass Works tarafından üretilmiştir 1960’lar

31


With time the technicians, factory directors, and designers slowly relearned how to work with ceramics. The beginnings were not so easy, yet the coffee sets from the turn of the 1950 s and 1960 s testify to a growing knowledge of porcelain as a material and, consequently, a greater freedom in designing dishes. New models were often based on geometrical shapes and devoid of decor. The perfection of the craft coincided with the time of the political thaw, shortly after the death of Stalin (1953). Art and culture were freed from the tight rein of political doctrine, and the relaxing of the socio-political situation paved the way for an explosion of new aesthetics. Everyday objects, interiors, and furniture became modern, as manifested in vivid colours and abstract decorations. The post-thaw modernity also had an impact on people’s everyday lives: how they dressed, the music they listened to, how they furnish their apartments and workplaces and how they spent their free time. Zamanla teknisyenler, fabrika müdürleri ve tasarımcılar, seramik ile nasıl çalışıldığını yavaş bir şekilde yeniden öğrendiler. Başlangıçlar kolay olmadı, buna rağmen 1950’lerin sonlarında 1960’larda üretilen kahve takımları, porselenin bir malzeme ve dolayısıyla sofra eşyası tasarımlarındaki daha geniş bir özgürlüğün önemli göstergesiydi. Yeni modeller çoğu zaman dekordan yoksun olarak, geometrik formlardan türetilmekteydi. İşçiliğin mükemmelleşmesi dönemi, Stalin’in ölümünden (1953) kısa bir dönem sonrasında yaşanan politik açıdan ılımlı döneme rastlamaktadır. Sanat ve kültür, sıkı rejim ve politik doktrinlerden kurtarılarak, sosyo-politik durumun rahatlatıcı etkisi, yeni ‘estetik’ ile bir patlamaya ulaşılmasını sağlamıştır. Gündelik objeler, iç mekanlar ve mobilyalar keskin renkler ve soyut dekorlarla kendini belli ederek, modern bir hal almıştır. Ilımlı dönem sonrası çağdaşlaşma, aynı zamanda, insanların gündelik hayatlarına; giyiniş tarzlarına, dinledikleri müziğe, ev ve çalışma alanlarını nasıl döşediklerinden, boş zamanlarını değerlendirme şekillerine kadar, güçlü bir etkide bulunmuştur.

Klubokawiarnia, Kozłowa Góra, 1960 s Klubokawiarnia, Kozlowa Gora, 1960’lar


Right after graduating in 1957, Eryka Trzewik Drost began working at the design centre at the factory in Bogucice. It was with her participation that the factory began to produce modern cup designs characterized by geometrical forms and bold colour contrasts. 1957’deki mezuniyetinin hemen ardından Eryka Trzewik Drost, Bogucice fabrikasının tasarım merkezinde çalışmaya başlamıştır. Onun katılımı ile beraber fabrika, geometrik formlar ve cesur renk zıtlıklarının kullanıldığı, modern fincanlar üretmeye başlamıştır.

Epos Designed by Eryka Trzewik Drost Produced by Bogucice Porcelain Factory 1959 Epos Eryka Trzewik Drost tarafından tasarlanmıştır Bogucice Porselen Fabrikası tarafından üretilmiştir 1959

34

35


“A coffee set is composed of many parts with various shapes, which is why every dish should have as simple a form as possible, to avoid creating a chaotic effect (...) The form should be simplified as far as possible, though not necessarily through the geometrisation of the shapes, more through removing irrelevant details and introducing a visual mode of thinking. The form should facilitate the combination of many parts of the dish into a compact whole (...) There is a present affinity for the use of biological forms. This might be profitably contrasted with the surfaces and straight lines of furniture.” Lubomir Tomaszewski, A Modern Coffee Set for White and Black Coffee research project, 1962

“Bir kahve takımı farklı formların biraraya gelmesi ile tasarlanır, bu nedenledir ki karmaşık bir etki yaratmamak için her sofra eşyasının mümkün olduğunca yalın bir forma sahip olması gerekir (…) Form mümkün olduğunca sadeleştirilmelidir. Buna ragmen bu sadeleştirme formu daha geometrik bir hale getirerek değil, gereksiz olan ayrıntıları çıkartıp onun yerine düşüncenin görselleşmiş halini önermelidir. Form, bir sofra eşyasını uyumlu bir bütün halinde oluşturması üzere, birçok parçanın uyum içerisinde bütünleşmesi sağlanmalıdır. Organik formlarde var olan söz konusu bir uyumsuzluk durumu vardır. Bu özellik, mobilyaların düz alanları ve çizgileri ile zırlık sağlanarak olumlu yönde kullanılabilir.” Lubomir Tomaszewski, Beyaz ve Siyah Kahve için Modern Kahve Takımı araştırma projesi, 1962 Dorota Designed by Lubomir Tomaszewski Produced by Ćmielów Porcelain Factory 1961 Dorota Lubomir Tomaszewski tarafından tasarlanmıştır Cmielow Porselen Fabrikası tarafından üretilmiştir 1961

36


Steatyt was a private factory, whose owner was, simultaneously, the designer of the products. This was a rare exception among state-run factories. The ceramics produced here also stood out among its contemporaries, they were more art pieces than utilitarian objects. The inspiration for the style might be found in the work of Pablo Picasso, the Italian avant-garde of the 1950s and 1960s, and the post-thaw experiments of modernity taken to an extreme. At present, some consider these works to be icons of design, while other see them as mere kitsch. Steatyt, sahibinin aynı zamanda ürünlerin tasarımcısı durumunda olduğu özel bir fabrika idi. Bu, devlet tarafından işletilen fabirkalar için nadir görülen, sıradışı bir durum sayılırdı. Burada üretilen seramik ürünler de çağdaşlarının arasında göze çarpmaktaydı; kullanım nesnesinden çok, birer sanat eseriydiler. Tarzın esin kaynağını Pablo Picasso’nun çalışmalarında, 1950 ile 1960’ların İtalyan öncü sanatında, ve modernizmin en uç noktaya kadar uzandığı çözünme-sonrası deneylerinde bulmak olası. Günümüzde, bu çalışmalar bazılarınca tasarımın ikonu olarak değerlendirirken, bazı kişilerin gözünde kiç (ürünler)den başka bir şey değillerdir.

Cup and saucer Designed by Zygmunt Buksowicz Produced by Steatyt Ceramic Products Factory 1960 s Fincan ve tabak Zygmunt Buksowicz tarafından tasarlanmıştır Steatyt seramik ürünleri fabrikası tarafından üretilmiştir 1960’lar

38

Pablo Picasso at The World Congress of Intellectuals in Defence of Peace, Wrocław, 1948 / Pablo Picasso Entellektüel Barış Savunucuları Dünya Kongresi’nde, Wroclaw, 1948

39


Triangle Designed by Janina Bany-Kozłowska Produced by Bolesławiec Ceramics Factory 1986 Üçgen Janina Bany-Kozłowska tarafından tasarlanmıştır Boleslawiec Seramik fabrikası tarafından üretilmiştir 1986

40

Future Designed by Alicja Podgórska-Birkner Produced by Chodzież Porcelain 2004

Pablo Picasso (left) at The World Congress of Intellectuals in Defence of Peace, Wrocław, 1948 / Pablo Picasso (sol) Entellektüel Barış Savunucuları Dünya Kongresi’nde, Wroclaw, 1948

Gelecek Alicja Podgorska-Birkner tarafından tasarlanmıştır Chodziez Porselen tarafından üretilmiştir 2004

41


The period of scarcity and technological backwardness inspired unusual solutions, which, in the case of design, often brought astonishing results. The hand-made spray and sgraffito decorations for the Luna cup are one such example. Yokluk ve teknolojik gereilemeler dönemi, sıradışı fikirlerin doğmasında ilham vermekteydi, ki bu çözüm odaklı öneriler tasarım alanında çok kez şaşırtıcı sonuçlar doğurmuştur. ‘Luna’ fincanı için yapılan el ile püskürtme ve sgrafitto dekorları buna bir örnektir.

Luna Designed by Eryka Trzewik Drost Produced by Bogucice Porcelain Factory 1963 Luna Eryka Trzewik Drost tarafından tasarlanmıştır Bogucice porselen fabrikası tarafından üretilmiştir 1963

42


The idea for the size and shape of this glass saucer was born

Glass Works in Ząbkowice had a dual production:

from the designer’s observations. He noticed that most

it produced colourful epergnes for the American

of the saucers then produced took the form of small, deep

market. Their sales supplied the funds to help finance

bowls, which left nowhere to put the spoon. The spoon,

the production of exhibition pieces and experimental

as such, was a problem, and ultimately remained in the

works. The adaptation of pressed glass techniques for

glass, even while drinking. The form Drost suggested was

household objects developed by Jan Sylwester Drost was

a solution to this awkward habit.

one of these. This technique, inspired by Scandinavian

Fincan ve tabak boyutu tasarımcının gözlemlerinden

processing glass, turning its irregularity into an asset.

experiments, explored an industrial, less precise way of doğmuştur. Kendisi o dönemde üretilmiş birçok tabağın, artık kaşığın bile konulamayacağı kadar derin çanak şeklini

Bu cam ürünlerin ikili üretimi vardı: Amerikan pazarı için,

almaya başladığını fark etmiştir. Aynı şekilde kaşık da

çok renkli, ‘epmerge’ (adı verilen; bir merkezden asılan, çok

içim esnasında sorun olmakta ve sonuçta bardağın içinde

parçalı, sofra eşyası*ç.n.) üretilmekte idi. Satışlar, sergiler

kalmaktaydı. Önerilen Drost adlı form, bu tuhaf alışkanlığa

ve deneysel çalışmalar için gerekli sermeyenin girişini

bir çözüm getirmekteydi.

sağlamaktaydı. Jan Sylvester Drost tarafından geliştirilmiş, preslenmiş camın, ev gereci ürünlerin üretimindeki kullanımına uyarlanması çalışmaları, bunlara bir örnektir. Bu yöntem, İskandinavyalı deneylerden esinlenerek, düzensizlikleri olumlu bir değere dönüştüren, daha az titiz bir endüstiryel cam işleme yöntemi önermekteydi.

Saucer Designed by Jan Sylwester Drost Produced by Glass Works Ząbkowice 1970s Cone glass Designed by nn Produced by Krosno Glass Works Since 1960s

Tabak Jan Sylvester Drost tarafından tasarlanmıştır Glass Works Zabkowice tarafından üretilmiştir 1970’ler Konik cam bardak nn tarafından tasarlanmıştır Krosno Glass Works tarafından üretilmiştir 1960’tan beri

44

Ewa Spirydowicz fifth birthday party, 1978 Ewa Spirydowicz’nin beşinci doğum günü kutlaması, 1978

Asteroid Designed by Jan Sylwester Drost Produced by Glass Works in Ząbkowice 1978 Göktaşı Jan Sylwester Drost tarafından tasarlanmıştır Zabkowice’de yer alan cam imalathanesince üretilmiştir 1978

45


Hand-decorated stoneware with a traditional pattern, applied with a stamp, was inspired by folk culture. Yet, the regular, almost geometrical pattern gives it a modern look. Halk kültüründen ilham almış, geleneksel desenlere dayalı, el ile uygulanmış mühür bezeme. Buna ragmen neredeyse geometrik ve düzenli haldeki desen, çağdaş bir görünüm kazandırmaktadır.

Cup and saucer Designed by Bronisław Wolanin Produced by Artistic Ceramics Cooperative of Artistic Handcrafts 1988 Fincan ve tabak Bronislaw Wolanin tarafından tasarlanmıştır ‘El Sanatları Kooperiatifi’ne bağlı ‘Sanat Seramikleri’ tarafından üretilmiştir 1988

Waiters Competition, Kraków, 1937 Garsonlar Yarışması, Krakov, 1937z

47


Alaska with Bolko pattern Form designed by Kazimierz Kowalski Decoration designed by Lucyna Kowalska Table Porcelite Factory in Tułowice 1975 Bolko desenli Alaska Kazimierz Kowalski tarafından tasarlanmış form Lucyna Kowalska tarafından tasarlanan dekor Tulowice’de yer alan Sofra Porcelite Fabrikası 1975

49


Rondo Form designed by Alojzy Kosowski, 1987 Decoration designed by Paweł Synowiec, 1991 Produced by Bogucice Porcelain Factory Rondo Form Alojzy Kosowski tarafından tasarlanmıştır, 1978 Dekor Pawel Synowiec tarafından tasarlanmıştır, 1991 Bogucice Porselen Fabrikası tarafından üretilmiştir

The University Students Club, Łódź, 1960 Ünversite Öğrenci Kulübü, Lodz, 1960


The Ćmielów Design Studio is a newly-formed design unit at the combined Ćmielów and Chodzież porcelain factories. Its aim is to join traditional technologies and knowledge with modern design and industrial production, with the uniqueness of the artistic gesture. Here each piece has been individually dipped into cobalt. Ćmielów tasarım stüdyosu, birleşmiş Ćmielów ile Chodzież porselen fabrikalarınınca yeni oluşturulmuş bir tasarım ünitesidir. Amacı, geleneksel teknoloji ve bilgileri, sanatın eşsiz dokunuşu ile modern tasarım ve endüstriyel üretime dönüştürmektir. Burada (üretim aşamasında) her parça tek tek kobalt(lı sır) içerisine daldırılmıştır.

Touch of blue Designed by Marek Cecuła & Dagmara Kopała Produced by Ćmielów and Chodzież Polish Porcelain Factories 2000 Mavinin dokunuşu Marek Cecula ve Dagmara Kopala tarafından tasarlanmıştır Ćmielów ve Chodzież Polonya Porselen Fabrikaları tarafından üretilmiştir 2000

53


Just as long ago, contemporary designers respond to changing habits. With the growing popularity of espresso, we have begun to see the production of small cups, a format which was seen as exotic for many years in Poland. Tasarımcılar her çağda değişen alışkanlıklara yanıt vermişlerdir. Ekspresso’nun büyüyen popülaritesiyle birlikte, yıllarca Polonya’ya yabancı olarak görülen bir biçim olan küçük fincanların üretiminin yoğunlaştığını gözlemleyebilmekteyiz.

Sultan Café, Warsaw, 1948 Sultan Kafe, Varşova, 1948

Pug Designed by Joanna Chomka Jaworska Produced by Mops Design 2007 Pug Joanna Chomka Jaworska tarafından tasarlanmıştır Mops tasarım tarafından üretilmiştir 2007

54

55


Opty Designed by Stanisław Możdżeń Produced by Krzysztof Porcelain Factory 1996 Opty Designed by Stanislaw Mozdzen Krzysztof Porselen Fabrikası tarafından üretilmiştir 1996 Sezam Bar, Warsaw, between 1967—74 Sezam Bar, Varşova, 1967–74 arası

56


Olimpia II with Nathalie & George pattern Form designed by nn, 1996 Decoration designed by Maria Jeglińska, 2013 Produced by Kristoff Natalie ve George desenli Olimpya-II tasarımı Form nn tarafından tasarlanmıştır, 1996 Dekorasyon Maria Jenglinska tarafından tasarlanmıştır, 2013 Kristoff tarafından üretilmiştir

59


In 2011 the Kristoff factory, with a history dating back to the

2011’de, 19.yy ortalarına uzanan bir geçmişi olan Kristoff

mid-19th century, invited young designers to collaborate.

fabrikası, genç tasarımcıları ortak çalışmaya davet

The designers created new and expressive decorative

etti. Tasarımcılar, eski dönemlere ait vazolar için yeni ve

patterns for existing porcelain vases from decades past.

dışavurumcu desenler hazırladılar. Burada yer alan Alaska

The Alaska form presented here is based on the 1930 s

formu, 1930 yılına ait Fryderyka vazosundan yola çıkılarak,

Fryderyka vase and decorated with a contemporary pattern

çağdaş desenlerle dekorlanarak eski ve yeninin içiçe geçerek

with an old-style twist.

bütünleşmesini sağlamıştır.

Alaska with Circus pattern Form designed by nn, 1999 Decoration designed by Marek Mielnicki, 2012 Produced by Kristoff Sirk desenli Alaska Form nn tarafından tasarlanmıştır, 1999 Dekor Marek Mielnicki tarafından tasarlanmıştır, 2012 Kristoff tarafından üretilmiştir

60

Café, Warsaw, 1960 Kafe, Varşova, 1960


adam mickiewicz institute

adam mickiewicz entitüsü

zamek cieszyn

zamek cieszyn

The Adam Mickiewicz Institute promotes Polish culture around the world and actively participates in international cultural exchange. It is a national cultural institution which aims to increase the value of Poland’s brand as a cultural asset and boost Poland’s impact and efficiency in the area of culture. Promotion of Polish design is one of the Institute’s key areas of focus. The Institute has presented Polish design in collaboration with: Maison&Objet Paris, DMY Berlin, Vienna Design Week, Salone del Mobile Milan, London Design Festival, Singapore Furniture Design Week, ICFF New York, Design Trade Copenhagen, Blueprint Magazine, deezen.com and Wallpaper*.

Adam Mickiewicz Enstitüsü, Polonya kültürünü dünya genelinde tanıtarak, uluslararası kültürel değişime faal olarak katılmaktadır. Kültürel alanda Polonya’nın ismini duyururken, Polonya’nın etki ve etkinliğini arttırmayı amaçlayan ulusal bir kültür enstitüsüdür. Enstitütünün odaklandığı ana amaçlardan bir tanesi, Polonya tasarımını tanıtmaktır. Enstitü, Polonya tasarımını; Maison&Objet Paris, DMY Berlin, Vienna Design Week (‘Viyana Tasarım Haftası’), Salone del Mobile Milan, London Design Festival (‘Londra Tasarım Festivali’), Singapore Furniture Design Week (‘Singapur Mobilya Tasarım Haftası’), ICFF New York, Design Trade Copenhagen, Blueprint Magazine, deezen.com and Wallpaper* işbirlikleri ile tanıtmıştır.

Zamek Cieszyn is Poland’s first regional design centre, which has been promoting good design as the key to regional development since 2005. Through exhibitions, specialist workshops and conferences it helps implement designs to improve quality of life and the public space, as well as supporting activities inspired by traditional crafts. It combines design, business, and the public sphere. Situated in a remarkably beautiful place in Southern Poland, right near the border with the Czech Republic and Slovakia and the region’s oldest heritage sites, it is always worth dropping by!

Zamek Cieszyn, 2005 yılından beri iyi tasarımın tanıtımını yapan, bölgesel gelişmede kilit rol oynayan, Polonya’nın ilk bölgesel tasarım merkezidir. Sergiler, uzmanlık çalıştayları ve konferanslar, geleneksel halk sanatından ilham alan faaliyetleri desteklediği gibi, tasarımların kamusal alanların ve yaşamın kalitesinin arttırmasında araç olmuştur. Tasarım, iş ve kamusal alanı bütünleştirmektedir. Polonya’nın güneyinde, Çek Cumhuriyeti ile Slovakya’nın hemen sınırında, bölgenin en eski kültürel miras alanları üzerinde, kayda değer güzellikte bir coğrafyada yer alır; her zaman uğramaya değer!

www.zamekcieszyn.pl

www.zamekcieszyn.pl

fly with art foundation

fly with art kuruluşuz

The Fly with Art Foundation was created in 2011 on the initiative of Anita Bialic and Grażyna Brylewska, the founders of BB Gallery. The main aim of the foundation is to promote contemporary art and design through educational activities, and to increase knowledge and understanding of them. Since 2012 the Foundation has joined BB Gallery in organizing The Play with Glass European Glass Festival in Wrocław.

The Fly With Art Foundation adlı kuruluş, 2011 yılında, BB Galleri’nin kurucuları olan Anita Bialic ve Grazyna Brylewska’nın girişimleri ile meydana gelmiştir.Kuruluşun ana amacı çağdaş sanat ve tasarımın eğitici faaliyetlerle tanıtımını yapmak ve bu konuya duyulan ilgi ve anlaşılma düzeylerini yükseltmektir. 2012 yılından beri kuruluş, The Play with Glass European Glass Featival in Wroclaw faaliyetini desteklemek amacıyla BB Galeri’ye katılmıştır.

www.europeanglassfestival.com

www.europeanglassfestival.com

www.flywithart.com

www.flywithart.com

Moreover, the Adam Mickiewicz Institute: Ayrıca, Adam Mickiewicz Enstitüsü: − has organised more than 4,000 cultural events at leading galleries, theatres, clubs and festivals in cooperation with key partners: Brussels (Bozar, La Monnaie), Edinburgh (Edinburgh International Festival), London (Southbank Centre, Barbican Centre, National Theatre, Whitechapel Gallery), Berlin (Martin Gropius Bau), Madrid (Teatro Real), Moscow (The Pushkin Museum of Fine Arts, Golden Mask Festival) and many more, – has organized major cultural events in various countries, such as the Polish Year in Israel, POLSKA! YEAR in the UK, and the International Cultural Programme of the Polish EU Presidency, – has launched several exciting ongoing projects: East European Performing Arts Platform, I, CULTURE Orchestra, Polska Music, Project Asia. Follow us and subscribe to our newsletter at www.culture.pl/design

– Önde gelen galeri, tiyatro, kulüp ve festivallerde; Brussels (Bozar, La Monnaie), Edinburgh (Edinburgh International Festival), London (Southbank Centre, Barbican Centre, National Theatre, Whitechapel Gallery), Berlin (Martin Gropius Bau), Madrid (Teatro Real), Moscow (The Pushkin Museum of Fine Arts, Golden Mask Festival) ve birçok başka destekçi ortaklarla 4 000’den fazla kültür olayı düzenlemiştir, – İsrail’deki Polish Year, İngiltere’deki POLSKA! YEAR ve Avrupa Birliği Polonya Başkanlığı Kültürel Programı başta olmak üzere, farklı ülkelerde önemli kültürel etkinlikler düzenlemiştir, – Halen devam etmekte olan Doğu Avrupa Uygulamalı Sanatlar Platformu, I, CULTURE Orchestra, Polska Music, Project Asia gibi birçok projenin başlatılmasında etkin olmuştur. Bizi takip edin ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için www.culture.pl/design’den üye olun.

62

63


Organized by the Adam Mickiewicz Institute and Zamek Cieszyn. The exhibition is based on the idea conceived by the Fly with Art Foundation. Adam Mickiewicz Enstitüsü ve Zamek Cieszyn tarafından düzenlenmiştir. Sergi, Fly with Art Kuruluşu tarafından geliştirilen fikir üzerine kurulmuştur.

Curators & exhibition design / Küratörler ve sergi tasarımı: Kasia Jeżowska (www.kasiajezowska.com), Bogdan Kosak (www.ceramikakosak.pl)

Organizers / Düzenleyenler:

Exhibition coordinator / Seri koordinatörü: Anna Kaleta

Graphic design (catalogue & exhibition) / Grafik tasarım (katalog ve sergi): Paweł Krzywda and Agata Korzeńska (idee: www.idee.pl)

Translation / Çeviri: Søren Gauger (English / İngilizce’ye) Esin Küçükbiçmen (Turkish / Türkçe’ye) In cooperation with / İşbirliğinde Bulunanlar : Photographs / Fotoğraf çekimleri: Tom Swoboda

www.culture.pl/design | www.zamekcieszyn.pl | www.flywithart.com

© Adam Mickiewicz Institute and ZamekCieszyn © Adam Mickiewicz Entitüsü ve Zamek Cieszyn All rights reserved. Tüm hakları saklıdır. The copyright on the images and written material in this publication is owned by the respective photographers, the designers and the authors. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of the publisher, photographers and authors involved. Bu basıma ait görsel ve yazılı malzemelerin tüm hakların her biri tasarımcıları ve yazarlarına aittir. Bu yayının hiçbir kısmı, ilgili yayıncının, fotoğrafçıların ve yazarların izni dışında, herhangi bir yolla ve amaçla çoğaltılamaz ve aktarılamaz.

Archival photographs / Arşiv fotoğrafları: Tadeusz Rolke (6, 61); Personal Archives of Helena Grossówna / Helena Grossowna’nın Kişisel Arşivi (20); National Digital Archives / Milli Dijital Arşivler: Leon Jarumski (9), Grażyna Rutowska (10, 56), nn (24, 46), Zbyszko Siemaszko (26); The Karta Centre / Karta Merkezi: nn (24), Kazimierz Seko (32), Romuald Broniarek (50); Polish Press Agency / Polonya Basın Ajansı: nn (39, 40, 54). Cups and glasses loaned courtesy of: Anita Bialic, Grażyna Brylewska, Irena & Roman Gatysowie, Bogdan Kosak, Adam Leja, Krystyna Łuczak-Surówka, Sebastian Pietkiewicz, Robert Syrek, Anna Syska, Rafał Wyszyński Fincan ve bardaklar: Anita Bialic, Grażyna Brylewska, Irena & Roman Gatysowie, Bogdan Kosak, Adam Leja, Krystyna Łuczak-Surówka, Sebastian Pietkiewicz, Robert Syrek, Anna Syska ve Rafał Wyszyński’den, gerekli izinlerle ödünç alınarak sergilenmektedir. Print / Baskı: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice Print run / Baskı sayısı: 1500 complementary copies / 1 500 toplam baskı Size, volume / Boyut, hacim: 205 × 255 mm, 122 Set in / Düzenleme: Didot (Pierre Didot,1818 — adaptation / uyarlama: Jonathan Hoefler, 1992), Kievit (Michael Abbink, 2001) Printed on / Kağıt: Amber Graphic 120 g m 2 , cover / kapak: Amber Graphic 300 g/m 2

isbn: 978-83-933362-9-6


Profile for GlassAndCupExhibition

Glass & Cup. Polish Design Stories  

Glass & Cup. Polish Design Stories Exhibition Catalogue __ The exhibition features nearly forty examples of pieces dated from the beginning...

Glass & Cup. Polish Design Stories  

Glass & Cup. Polish Design Stories Exhibition Catalogue __ The exhibition features nearly forty examples of pieces dated from the beginning...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded