__MAIN_TEXT__

Page 1

Glasnik OPĆINE VIŠKOVO

Listopad, 2011. • br. 75


11.

a n j e t a M 17. 09. - 25. 09. 11.

s

Izdvajamo iz

adržaja: Iz rada Općine /2

• Radovi u tijeku... • Zdravstvo i socijalna skrb: Subvencije i programi • Komunalna problematika: Plan rada i čišćenje dimnjaka • Sportsko-rekreativni sadržaji

Matejna 2011 /11 • Manifestacije • izložbe • smotre • • zabava • sportska događanja

Iz rada udruga / 25 • DDK Viškovo: Kap koja život znači • Knižnica Halubajska zora: Rujan i listopad u knjižnici Sport / 27 • BK Marinići: Još jedna uspješna sezona • Na izelete s planinarsken društvon Viškovo: Bohinj i okol njega

Iz našeg kraja Oglasi www.opcina-viskovo.hr

Glasnik Općine Viškovo • ISSN 1332-0149 • Izlazi 5 puta godišnje • Broj 75 • listopad 2011.

Nakladnik: Općina Viškovo • Za nakladnika: Goran Petrc, prof. • Urednica: Doris Brusić • Lektorica za čakavštinu: Jelka Žilić • Fotografije: Foto Alex, Foto Matej, Iz arhive udruga • Tisak: Tiskara Meić d.o.o. • Naklada: 5000 primjeraka • Slika na naslovnici: Detalj prvonagrađene okućnice Vesne Vrbanc na Natječaju

Turističke zajednice Općine Viškovo (Fotoaleks)


odluke vijeća 22. Sjednica Općinskog vijeća 3. kolovoza 2011. • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu • Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Viškovo • Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2010/11. i odličnih učenika • Odluka o kupnji građevinskog zemljišta za izgradnju spojne ceste Brnasi - Dovičići • Odluka o izboru izvoditelja za dva prijenosa posmrtnih ostataka i ispisivanje slova na nadgrobnim pločama na groblju Viškovo • 2. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. • 2. izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. • 2. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. • 2. izmjene i dopune programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. 23. Sjednica Općinskog vijeća 13. listopada 2011. • Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju javnih zelenih površina, pješačkih zona i staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama te zelenih površina u groblju Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2012. 31.12. 2013. • Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju objekata i uređaja 2

DELEGACIJA OPĆINE VIŠKOVO U POSJETI PRIJATELJSKOJ OPĆINI ERNESTINOVO

NA 38. KIPARSKOJ KOLONIJI

N

a poziv prijateljske Općine Ernestinovo, a povodom održavanja 38. kiparske kolonije delegacija Općine Viškovo posjetila je Općinu Ernestinovo. Delegaciju Općine Viškovo činili su općinski načelnik Goran Petrc, predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša, predsjednik Odbora općinskog vijeća za međunarodnu i međuopćinsku suradnju Damir Petrc i općinski vijećnik Jadranko Lučić.

Posjeta je održana u razdoblju od 31. srpnja do 1. kolovoza 2011. godine. Delegacija je prisustvovala svečanom otvorenju 38. kiparske kolonije, kao i ostalim programima kolonije. Domaćini su ukazali čast općinskom načelniku Goranu Petrcu, da otvori umjetničku izložbu duboreza u drvu. Domaćini su upoznali delegaciju Općine Viškovo s programima koje realizira Općina Ernestinovo, a dogovoren je i nastavak prijateljstva i suradnje dviju općina.

NAGRAĐIVANJE UČENIKA

GENERACIJE I ODLIČNIH UČENIKA • Nagrađivanje učenika s područja općine koji su tijekom svih osam godina školovanja postigli odličan uspjeh, od ove godine, Općina Viškovo proširila je i na učenike s prebivalištem na području općine, koji su osnovnu školu pohađali izvan područja općine

O

dlukom Općinskog vijeća Općine Viškovo do sada su, po završetku školske godine, bili nagrađivani učenik generacije i odlični učenici OŠ „Sv. Matej“ iz Viškova koji su tijekom svih osam godina školovanja postigli odličan uspjeh. Ove godine upućen je javni poziv svim učenicima koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo, a završili su i postigli odličan uspjeh u nekoj drugoj osnovnoj školi da dostave traženu dokumentaciju radi dodjele nagrade. Iz Osnovne škole „Sv. Matej“ dobiveni su podatci za 14 učenika, dok se iz ostalih osnovnih škola javilo dvoje učenika. Donošenjem ove Odluke izjednačena su sva djeca za dodjelu nagrade koja su mještani Općine Viškovo bez obzira koju osnovnu školu pohađala.

Glasnik Općine Viškovo br. 75


odluke vijeća javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2012.-31.12. 2013.

Foto Matej

• Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica, javnih površina, mjesnog groblja i zimska služba na području Općine Viškovo za dvogodišnje razdoblje od 01.01. 2012. -31. 12. 2013.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE VIŠKOVO

• Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na općoj upotrebi na k.č.br. 3036, zk.ul.P1, k.o. Marčelji

U

svibnju 2011. godine su započeli radovi na kapitalnom objektu izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu. Do listopada 2011. godine Izvođač tvrtka Lavčević d.o.o. Split izvela je radove 1., 2. i 3. faze koji podrazumijevaju izvedbu kompletnih pripremnih i zemljanih radova građevine, temeljenja izvođenjem benotto pilota, izvedbe konstrukcije suterena 1 i 2 (AB nosivi zidovi i zidovi zidani blok opekom, AB konstrukcija etaže i međukatna konstrukcija). Trenutno se izvodi 4. faza koja podrazumjeva izvođenje konstrukcije prizemlja (AB nosivi zidovi i zidovi zidani blok opekom, AB konstrukcija etaže i međukatna konstrukcija).

• Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č.br. 4524/10, k.č.br. 4519/2 i k.č.br. 4523/5, zk.ul.P1, k.o. Viškovo • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 266/6 i k.č.br. 266/7, zk.ul. P1, k.o. Blažići • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na k.,br. 45 18/5 i k.č.br. 4518/9, zk.ul. 4922, k.o. Viškovo • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. 7. 2011.

Prema terminskom planu izvođenja, do sada je financijski izvedeno 21,8% ugovorenog iznosa koji iznosi 2.889,033,76kn. Predviđeno trajanje radova na izgradnji građevine je 14 mjeseci, a ugovorna vrijednost radova je 13.252.448,42 kn (bez PDV-a).

• Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. 8. 2011.

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE U 2011.

• Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2011. i projekcije za 2012. i 2013.

U

• 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011.

sklopu godišnjeg plana održavanja javnih i nerazvrstanih prometnica pristupilo se izvođenju aktivnosti na asfaltiranju predmetnih prometnica ukupne dužine cca 1.000,00 m. Vrijednost predviđenih radova je 280.850,00 kn (bez PDV-a), a izvoditelj je tvrtka GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.

• . 3. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011.

PLINIFIKACIJA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

• 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011.

E

nergo d.o.o. izvodi radove na širenju plinske mreže na području Općine Viškovo. Izvedeno je 740,00 m plinovoda na Lokalnoj prometnici L58018 do naselja Kosi. Trenutno je u fazi priprema za izvođenje plinovoda od lokalne prometnice L58048 do BK Marinići ukupne dužine 370,00 m.

• 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. • 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. Foto Matej

Za sve informacije o priključku na plinsku infrastrukturu potrebno se obratiti tvrtki Energo d.o.o.

Glasnik Općine Viškovo br. 75

• Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

• Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijska izvješća za Općinu Viškovo za 2010. 3


zdravstvo i socijalna skrb

S U B V E N C I J E

I PR O GRAMI učenike osnovnih škola ostvaruju roditelji učenika čija obitelj ispunjava uvjet prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Viškovo, ali i roditelji koji imaju troje ili više školske djece. Zahtjevi za ostvarivanje tog prava roditelji su bili dužni podnijeti do zaključno 30. 09. 2011. godine.

SUBVENCUJE BORAVKA DJECE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

V

isina subvencije boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2011./2012. nije se mijenjala, te ona ovisno o visini prihoda po članu domaćinstva iznosi 1350,00 1150,00 ili 700,00 kuna po djetetu, dok iznos do pune cijene vrtića plaća roditelj. Roditelji koji ispunjavaju poseban uvjet prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo, kao i roditelji čija djeca primaju osobnu invalidninu ostvaruju pravo na besplatan smještaj djeteta u predškolskoj ustanovi. Ove godine zahtjevi za subvenciju, odnosno besplatan boravak u predškolskim ustanovama podnosili su se od 6. lipnja 2011. godine. Za subvenciju je izdano 397 rješenja, dok će besplatni smještaj u vrtićima imati 16 djece. Obavijest podnositeljima zahtjeva za subvenciju vrtića Ukoliko je zahtjev za subvenciju vrtića podnesen: - zaključno sa 15. u mjesecu - subvencija se priznaje za cijeli tekući mjesec - nakon 15. u mjesecu - subvencija se priznaje od početka sljedećeg mjeseca

POKLON-PAKETI PRVAŠIĆIMA

I

na počeku ove školske godine prvašićima je Općina Viškovo darovala poklon pakete sa biježnicama, mapama, olovkama, flomasterima, bojicama i ostalim školskim priborom potrebnim za početak školovanja. Prvašićima je podijeljeno 140 paketa.

Od ukupno 118 izdanih rješenja pravo na kupnju knjiga ostvarilo je 16 obitelji sa troje ili više školske djece.

ASISTENT U NASTAVI

I

ove godine Općina Viškovo sufinancirat će asistente u nastavi, i to tri asistenta u OŠ „Sveti Matej“ za četvero učenika koji imaju Rješenje za školovanje po redovnom programu, uz individualizirane postupke, prilagođene metode i oblike rada.

POKLON PAKETI POVODOM BOŽIĆNO NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA ZA DJECU

OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU

P

rimjenom nove Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo dolazi do značajnih promjena u dodjeli poklon paketa djeci povodom božićno – novogodišnjih blagdana. Prema novoj odluci poklon pakete više neće dobivati djeca do navršene prve godine života kao ni školska djeca, već djeca sa prebivalištem u Viškovu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

I

ove školske godine Općina Viškovo nastavlja sa sufinanciranjem 50% troška nastavnog osoblja u produženom i cjelodnevnom boravku za djecu s prebivalištem u Viškovu, dok za djecu čija obitelj ispunjava uvjet prihoda Općina Viškovo osigurava pokrivanje cjelokupnog troška nastavnog osoblja. U školskoj godini 2011./2012. Općina Viškovo će sufinancirati produženi i cjelodnevni boravak za 50 učenika, te podmirivati punu cijenu troška nastavnog osoblja za 7 učenika.

ŠKOLSKA MARENDA

P

rema novoj Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu ostvaruju učenici osnovne škole čija obitelj ostvaruje uvjet prihoda, poseban uvjet, učenici koji su smješteni u udomiteljsku obitelj, te učenici s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađaju za to posebno organiziranu školu. Za pedagošku godinu 2011./2012. izdana su 132 rješenja za besplatnu marendu.

ŠKOLSKE KNJIGE

O

d ove školske godine pravo na pomoć za kupnju školskih knjiga za

4

PRODUŽENI BORAVAK

POKLON PAKETI POVODOM BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA ZA STARIJE OSOBE

Z

a ovu godinu u Proračunu Općine Viškovo predviđena su sredstva u iznosu 68.000,00 kuna za poklon pakete za starije osobe. Poklon pakete će dobiti osobe koje su navršile 75 godina života te imaju stalno prebivalište na području Općine Viškovo.

Glasnik Općine Viškovo br. 75


PREVENTIVNI PREGLEDI

O

pćina Viškovo vodi brigu o zdravlju svojih mještana putem preventivnih zdravstvenih, pregleda svojih mještana. Do danas je obavljeno 513 preventivnih zdravstvenih pregleda, i to ultrazvuk abdomena kod 144 osobe, colordoppler krvnih žila vrata i krvnih žila nogu kod ukupno 264 osobe, 60 oftamoloških pregleda i 45 ginekoloških pregleda.

OSNOVANO SRPSKO NACIONALNO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

PROGRAMI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

N

P

očetkom nove školske godine provodi se nekoliko Programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koje sufinancira Općina Viškovo. Jedan od njih je „Škola odgovornog roditeljstva- prvašić u školi“, putem kojeg se educiraju roditelji kako što bezbolnije savladati izazove polaska prvašića u školu. Trening životnih vještina – prevencija ovisnosti Cilj Programa „Trening životnih vještina -prevencija ovisnosti“ koji se također provodi u ovom razdoblju s učenicima od 3 – 8 razreda osnovnih škola je edukacija u cilju stjecanja boljih socijalnih vještina kod djece (odupiranje negativnom pritisku vršnjaka, suočavanjem sa stresom....). Prevencija zlouporabe droge – edukacija edukatora Programom „Prevencija zlouporabe droge – edukacija edukatora“ educiraju se roditelji i prosvjetni djelatnici u cilju pravovremenog prepoznavanja rizičnih ponašanje djece i poboljšavanju komunikacije unutar obitelji.

akon osnivanja OO SDSS-a Viškova i pododbora srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovana je i treća možda najvažnija institucija Srpsko nacionalno vijeće Općine Viškovo. Dana 10. 07. 2011. održani su izbori za vijeća srpske nacionalne manjine. Izbori su protekli u najboljem redu, izabrano je 10 kandidata. Na konstituirajućoj sjednici koja je održana 07. 09. 2011. kod načelnika Općine Viškovo, a po nalogu Vlade Republike Hrvatske za predsjednika SNV Općine Viškovo izabran je Milan Tepavac, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Danijela Malić. Vijeća su osnovne institucije srpske samouprave u Hrvatskoj. U njihovoj je nadležnosti briga o očuvanju tradicije, kulture, jezika i pisma. Vijeća predstavljaju srpsku zajednicu i bore se za realizaciju prava – ravnopravnosti i jednakosti u društvu, zastupljenosti u predstavničkim tijelima. Jedna od uloga srpskih vijeća jeste okupljanje pripadnika zajednice, a drugi razlog postojanja i aktivnosti vijeća, jačanje srpskih institucija. Osnovna zadaća budućeg vijeća je zadržavanje i razvijanje postojeće razine u zaštiti prava Srba u Općini Viškovo. Prava vijeća nacionalnih manjina po Ustavnom zakonu su velika – od financiranja i opremanja prostora u kojem bi bilo sjedište SNV Općine Viškovo, zatim financiranja programa za poboljšanje statusa srpske nacionalne manjine, vođenje knjigovodstva za utrošena sredstva, bankarske usluge, komunalne usluge, naknada za rad članova vijeća itd. Financiranje SNV bi trebalo biti iz proračuna Općine Viškovo, a ovisi o mogućnostima jedinice lokalne samouprave. Osnivanjem Srpskog narodnog vijeća Općine Viškovo još će se više poboljšati status srpske nacionalne manjine na ovom području.

Program cijepljenja i dodatne edukacije protiv HPV-infekcije

U TIJEKU TERENSKA IZMJERA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U DIJELU NASELJA SARŠONI I DIO ULICE ZORZIĆI

Program cijepljenja i dodatne edukacije protiv HPV-infekcije usmjeren je da se kroz trodjelan pristup (edukaciju, probir i cijepljenje) djeluje na odgovorno spolno ponašanje i očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih djevojaka.

Stručnjaci iz tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. početkom listopada započeli terensku izmjeru građevinskih objekata u dijelu naselja Saršoni, dio ulice Zorzići (kućni brojevi od 22 do 71) i dio ulice Lučići (kućni brojevi od 1 do 5). Ovom izmjerom prikupljaju se podatci o građevinskim objektima u sklopu projekta izrade prostornih i neprostornih baza podataka Općine Viškovo. Izmjera kuća koristiti će se za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru dijela Općine Viškovo. Područje mjerenja izabrano je slučajnim odabirom.

Debljina je bolest hrana može biti lijek Provodi se i Program „Debljina je bolest hrana može biti lijek“ sa ciljem stjecanja pravilnih prehrambenih navika kod školske djece i usvajanja zdravih stilova života, a kod preuhranjene djece se nastoji kroz savjetovališni tretman postići da ne pređu iz kategorije preuhranjenih u kategoriju debelih.

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekata, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, konoba, poslovni prostor i sl.) te fotografiranje objekata. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećnim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. Terenska izmjera, koja je počela 1. listopada 2011. godine trajati će, otprilike, 30 dana. 5


6

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Kastav

Ferenci

Kosi

Vrtače

Marčelji

Pogled

Marišćina

ka ce

3

Studena

Mavri

Ilovac

Vršak Melišća

sta

D

Asfaltna baza

Klana

2

lejs Petro

C

B

A

1

SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI

Garići

Benaši

Klići

4

LOKALNE CESTE ŠETNICA “PLEŠIVAC” PJEŠAČKA STAZA “LONČEVA GRIŽA”

FITNES CENTAR (I4) BOĆANJE (D3, F3, I3) KOŠARKA (D3, D4, G3, I3)

Lučići

ŽUPANIJSKE CESTE

TENIS (G2)

Trnovica Jelenje

ULAZI NA PJEŠAČKE STAZE (D3, E4, F4, G6, H5)

6

ODBOJKA (E4)

Zorzići

Globići

DJEČJE IGRALIŠTE (D3, D4, E2, E5, F3, H4)

NOGOMET (E4, F2)

SKEJT PARK (I3)

CRKVA (G3)

FITNES PARK (E3)

RUKOMET (E4)

OPĆINSKA UPRAVA (F3)

OPĆINA VIŠKOVO SPORTSKO – REKREATIVNI SADRŽAJI

5

D

C

B

A

SPORTSKO-REKREATIVNI SADRŽAJI


I

H

G

F

E

Kastav

1

Milohni

Donji Jugi

Brnasi

Dovičići

Peščićići

Široli

2

Bezjaki

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Zamet

Trampov Breg

Bujki

Štefani

Marinići

Juraši

Turkovo

Plasi

7

4

Petrci

Marićeva Draga

Saršoni

Tibljaši

Straža

Biškupi

Pehlin

Brtuni

Ronjgi

Stupari

Blažići

Trtni

Mladenići

3

Draga

Mučići

Kapiti

Furićevo

Viškovo

Vozišće

Valjani

Gornji Jugi

Kulići

Donji Sroki

Gornji Sroki

5

Škurinje

Skvažići

6

Drenova

Benčani

I

H

G

F

E

OPĆINA VIŠKOVO


komunalna problematika Plan rada i čišćenje dimnjaka i uređaja aja NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO (6. 12. 2011. - 5. 02. 2012.)

Radnik: Aleksandar Paunovski Područje Marinići: • Turkovo, Pehlin, Plasi, Lučinići: 5., 6., 7. 12. '11. • Lučinići, Straža: 8., 9., 10. 12. '11. • Marinići draga, Mučići: 13., 14., 15. 12. '11. • Stupari, Petrci, Blažići: 19., 20., 21., 22., 23. 12. '11. Područje Viškovo: • Viškovo, Vozišće: 27., 28., 29., 30. 12. 2011. I 3. 01. '12. Područje Mladenići: • Mladenići, Trtni, Bujki, Biškupi, Brtuni: 3., 4., 5., 9. 01. '12. Područje Saršoni: • Benčani, Skvažići, Saršoni, Lučići: 11., 12., 13. 01. '12. • Zorzići, Globići, Klići, Garići: 14., 15., 16. 01. '12. • Ronjgi, Marićeva draga: 17., 18., 19. 01. '12. Područje Kosi: • Ferenci, Kosi: 20., 21., 23., 24., 25., 26. 01. '12. Područje Marčelji: • Marčelji, Melišća, Vršak: 27., 28., 30. 01.

PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA KD “Čistoća” DATUMI POSTAVE KONTEJNERA PO MJESECIMA

'12. XI. XII. Dani: 2., 3., 4.,. 02. '12. – obavljanje Mjesno područje zaostalih radova na svim područjima Marinići (7.), (8.), 27., 28. Radnik: Nikica Novaković (10.), 24. Marinići: 16. i 17. 12. '10. Područje Mavrinci: Viškovo (14.), 28., 28 (19), (20.), (21.), 27. • Štefani, Trampov breg, Bezjaki: 5., 6., 7., 8., 12. '11. Područje Viškovo: • Možete pozvati komunalnog redara Općine • Kapiti, Donji Jugi, Gornji Jugi: 9., 10., Viškovo na tel. 503-778 12., 13., 14., 15., 16., 17.., 19., 20. 12. '11. ili na mob: 098/240 960 • Furićevo, Juraši, Široli, Brnasi, Dovičići: i dogovoriti besplatni odvoz vašeg 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30. 12. '11. I glomaznog otpada. 02., 3., 4. 01. '12. Područje Sroki: • Peščićići, Donji Sroki, Kulići, Valjani: 5., KD “Čistoća” 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 01. '12. DATUMI RADA DEŽURNE SLUŽBE PO MJESECIMA • Gornji Sroki, Mavri: 16., 17., 18., 19., DEŽURNA SLUŽBA - GRAJFER 20., 21., 23., 24. 01. '12. Mjesno X. XI. XII. Područje Marčelji: područje • Ilovca, Vrtača, Pogled: 26.,27., 28., 30. Viškovo 31. 01. I 1. 02. '12. UTORAK 25. 22. 27. Dani: 3., 4., 5. 02. '12. – obavljanje zaos(4. utorak u talih radova na svim područjima mjesecu) Dimnjačarska radnja "PAUN" Mome Paunovski, KRK

PETAK (svaki u mjesecu)

PRIMJENA ODREDBI ZAKONA O TROŠARINAMA

U DIJELU OPOREZIVANJA ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA

Z

akon o trošarinama (NNRH, broj 83/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., uveo je kategoriju ,,malog proizvođača jakog alkoholnog pića”, koja se izravno tiče obveza građana, te je odredio da je ,,mali proizvođač jakog alkoholnog pića” svaka fizička osoba, vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji alkoholna pića proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu. Napominjemo da je svaka takva osoba dužna prijaviti nadležnoj Carinarnici Rijeka proizvodnju za vlastite potrebe i registrirati se u registar trošarinskih obveznika. Pri tome nije od utjecaja je li takva osoba ujedno i vlasnik kotla za pečenje alkohola, već tko je vlasnik tvari s kojima se proizvode alkoholna pića (dropa, voća, sl.). Mali proizvođač jakog alkoholnog pića”

8

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića” svaka fizička osoba, vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji alkoholna pića proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu. obveznik je godišnjeg plaćanja trošarine, koju plaća do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, u paušalnom iznosu. Trošarinu obračunava i plaća sam mali proizvođač, u ovisnosti o veličini kotla za kotao zapremine 40 do 100 litara u iznosu od 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200,00 kuna. U slučaju da ukupna proizvodnja za vlastite potrebe prijeđe 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu ,,mali

7., 4., 11., 2., 9., 16., 23., 14., 18., 30. 21., 25. 28.

Obavijest za fizičke osobe — prozvodače alkoholnih pića za vlastite potrebe, daje se u okviru aktivnosti koje provodi Carinska uprava Republike Hrvatske, Carinarnica Rijeka, a u svrhu kontinuiranog informiranja javnosti o važećim carinskim i trošarinskim propisima, te izbjegavanja mogućih nepravilnosti/nezakonitosti zbog nepoznavanja važeće zakonodavne regulative od strane fizičkih osoba “malih proizvodača alkoholnih pića” za vlastite potrebe, kao i podizanja razine svijesti. proizvođač jakog alkoholnog pića” je dužan, uz iznos godišnjeg paušala, obračunati i platiti trošarinu od 53 kune po litri čistog alkohola na razliku proizvodnje preko dopuštenih 20 litara čistog alkohola. Nadalje, mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je podnijeti nadležnoj carinarnici godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini, koje izvješće podnosi na propisanom obrascu, do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Glasnik Općine Viškovo br. 75


KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA USPJEŠNO NASTAVLJA IZGRADNJU SUSTAVA ODVOJENOG SKUPLJANJA OTPADA

POSUDE ZA STARU ODJEĆU I OBUĆU • Od 11. listopada 2011. godine građanima na raspolaganju i posude za staru odjeću i obuću

G

rađani koji žele pravilno zbrinuti svoju staru i neupotrebljivu odjeću i obuću, od 11. listopada 2011. godine mogu to učiniti njezinim odlaganjem u nove spremnike žute boje postavljene unutar ekootoka.

jedinicama lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom (gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica, općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo).

Z

1. Bakar, Veberova 373 2. Kraljevica, Strosmayerova 27 parkiralište 3. Čavle, centar – parkiralište 4. Kastav, Rešetari – Pilepčići raskršće 5. Kostrena, Žurkovo – ispod vrtića 6. Klana 180, kod pošte 7. Jelenje, Dražice 144 8. Viškovo, Marinići centar – – parkiralište

Adrese pozicija općina i gradova:

a sada je postavljeno samo 8 navedenih posuda u ekootocima na slijedećim lokacijama na području grada Rijeke: • Ratka Petrovića 20 – kod toplane • Put Bože Felkera 13 – Dvorana mladosti • Šetalište 13. divizije 25 – kod osnovne škole • Drage Šćitara 17 – južni ulaz u groblje Trsat • Kozala 39 • Braće Hlača 11 – prije skretanja za groblje • Ive Lola Ribara – do Sadske ulice • Potok bb - parkiralište

U slučaju veće potrebe od strane građana, tvrtka Iwona d.o.o. Podstrana koja je vlasnik navedenih spremnika i koja će reciklirati skupljenu odjeću i obuću, osigurat će i veći broj posuda.

U slijedeća dva tjedna kreće 2. faza projekta postavljanjem dodatnih 15 do 20 posuda u Gradu Rijeci, ali i okolnim Obveze za sve fizičke osobe koje proizvode jaka alkoholna pića za svoje potrebe su da: - prijavi takvu proizvodnju mjesnoj nadležnoj carinarnici, a u konkretnom slučaju to je Carinarnica Rijeka (Obrazac FUR) - podnese carinarnici godišnji izvještaj o proizvodnji (Obrazac GI-MP-JAP) - platiti godišnji paušaI, ako je proizvodnja do 20 litara čistog alkohola (ili drugi odgovarajući iznos, ovisno o ukupnoj prozvedenoj količini preko 20 l/č.alk)

nadležnosti carinarnice Rijeka (područje Primorsko-goranske županije na području gradova Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Loinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko, te općina Bakar, Brod Moravice, ČavIe, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, MaIinskaDubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Vrbnik) da pristupe izvršenju svojih zakonskih obveza po spomenutom Zakonu.

Osoba – mali proizvođač jakog alkoholnog pića, koji ne namjerava u tekućoj godini proizvoditi jaka alkoholna pića, može od nadležne carinarnice zatražiti pečaćenje kotla, i tada nije u obvezi obračunati i platiti trošarinu, za sve razdoblje dok je kotao zapečaćen. Takav zahtjev može se podnijeti carinarnici najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, pa je ova informacija posebno važna u odnosu na nadolazeću godinu.

Rad bez prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, smatra se neovlaštenom proizvodnjom jakih alkoholnih pića, te proizvoda može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 10.000,00 kuna, kao i kod nepodnošenja godišnjeg izvješća ili neplaćanja godišnjeg paušala. Naglašavamo da detaljnije upute o načinu ishođenja odobrenja za ovu vrstu trošarinskih obveznika, kao i pogodnosti ali i obveze koje proizlaze iz tog statusa, zainteresirani proizvođači alkoholnih pića, sa područja mjesno nadležne Carinarnice Rijeka, mogu dobiti od naprijed navedene carinarnice, Odjela za trošarine, svakim

lstičemo da malim proizvođačima prodaja alkoholnih pića nije dopuštena. Slijedom iznesenoga Carinarnica Rijeka poziva sve fizičke osobe s područja

Glasnik Općine Viškovo br. 75

radnim danom od 7,30 do 15,30 na tel. broj 525-132, 525-133, 525-169, ili se o ovoj temi mogu informirati putem web stranici Carinske uprave – http://www.carina.hr Napomena: Obrasce PUR (za prijavu proizvodnje), lzjavu malog proizvođača jakog alkoholnog pića (o mjestu proizvodnje, zapremini kotla i stanju zaliha) i Obrazac Gl-MP-JAP (godišnji izvještaj o proizvodnji) nalaze se i na web-stranicama Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr

9


TURISTIČKA ZAJEDNICA VIŠKOVO: KASTAV BLUES FESTIVAL – VIŠKOVO, RONJGI

KING KING

Foto Matej

KRALJEVSKI NASTUP U RONJGIMA

U

nedjelju je, 7. kolovoza, u atraktivnom i još od davnina glazbom protkanom mjestu, u Ronjgima, održan koncert britanske blues grupe King King u sklopu petodnevne manifestacije Kastav Blues Festival. To je manifestacija koja se ove godine održala po četvrti put, te se ove godine održala na čak četiri lokacije i to u Kastvu, Matuljima, Čavlima i Viškovu. Sudeći po uistinu dobroj posjećenosti i zainteresiranosti kako za koncerte, tako i radionice, dobroj organizaciji, izvrsnim glazbenicima te obostranom oduševljenju i glazbenika i gledatelja, možemo s nestrpljenjem iščekivati sljedeću godinu i još jedan veći i bolji jedinstveni festival ovoga tipa u Hrvatskoj.

Ove godine organizirane su i glazbene radionice u trajanju od dva dana tijekom kojih su ljubitelji muziciranja, mahom amateri i polaznici glazbenih škola mogli učiti od vrhunskih blues glazbenika i pedagoga kao što su Michael Roach i Eddie Martin.

Glazbene radionice dobro su posjećene, ali posebnu nit daje i neposredna interakcija glazbenika i polaznika radionica na obostrano oduševljenje. Kao i u ostalim mjestima svih večeri festivala, Ronjgi su bili popunjeni, a ugodnu su atmosferu zapalili dečki u kiltovima otpjevavši i odsviravši svoje najnovije hitove. Publiku je oduševila njihova strast i ljubav prema glazbi, jednostavnost i naravno, britanski humor. Dečki su se vraćali i na bis jer je petstotinjak gledatelja željelo čuti barem još jednu njihovu skladbu, potiho je pjevušiti i zanjihati se u ritmu bluesa. Ovo je bio njihov prvi posjet Hrvatskoj, ali se nadamo da zasigurno nije i posljednji te da ćemo ih narednih godina možda ponovno negdje sresti.

SAVJET MLADIH OPĆINE VIŠKOVO

AKCIJA RAZMJENE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

VMO MARČELJI - USVOJILO PLAN RADA ZA NAREDNU GODINU

PRIORITET - KOMUNALNA PROBLEMATIKA • Poziv ljubiteljima vina – 11. studenoga na proslavu Martinje

U

subotu 27. kolovoza u organizaciji Savjeta mladih Općine Viškovo u Domu hrvatskih branitelja u vremenu od 9,00 do 11,00 sati održana je razmjena udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Ideja organizatora bila je pomoći roditeljima i djeci koji do tada nisu nabavili sve potrebne udžbenike za nadolazeću im školsku godinu. Mnogi su se ispred Doma okupili i prije 9 sati, te su učenici u pratnji svojih roditelja ubrzo ispunili prostor Doma. Školske knjige bilo je moguće kupiti, prodati ili jednostavno zamijeniti. Osnovni motiv ove razmjene bio je pomoći pri nabavki školskih knjiga, jer znamo da kupnja novih iziskuje velike financijske izdatke za roditelje, a kupnjom rabljenih knjiga moguće je ostvariti znatne uštede. Zbog izvrsnog odaziva Članovi Savjeta mladih Općine Viškovo planiraju sljedeće godine istu akciju održati u dva navrata, na kraju školske godine te ukoliko se za to pokaže potreba, neposredno prije početka nove. SVIM UČENICIMA ŽELIMO USPJEŠNU ŠKOLSKU 2011./2012. GODINU!!!

10

Na proteklim sjednicama vijeća Mjesnog odbora Marčelji i prema zboru mještana koji je održan u Mavrima, VMO Marčelji je usvojilo plan rada za narednu 2012. godinu, te ga je proslijedilo u Općinu Viškovo na usvajanje. Plan i program obuhvaća komunalne aktivnosti na našem području, a odnosi se na izgradnju ceste Vozišće – Pogled, nastavak gradnje sportskog centra u Marčeljima (tribine, natkrivanje joga), uređenje stare škole u Marčeljima – fasada, opremanje prostorije za sastanke u staroj školi u Marčeljima sa 50 stolica, 6 radnih stolova i klima uređajima, izgradnja autobusnog okretišta na Pogledu, izgradnja ogranka vodovodne mreže u naselju Klići, rješavanje raznih problema na području Mavri prema već dostavljenim prijedlozima sa zbora mještana, uvođenje putokaza (ulica i kućnih brojeva) za ogranke po ulicama, asfaltiranje puta Kalić – petrolejska cesta, uređenje općinskog terena na raskrižju na Pogledu, postavljanje rasvjete za siluetu halubajskog zvončara na području Ilovca, rješavanje tekuće problematike prema dopisima (prijedlozi za asfaltiranje cesta, rasvjetna tijela, temelji za kontejnere za smeće, eko otoci i sl.). Također smo usvojili plan naših redovnih aktivnosti a to su: 8. smotra mićeh zvončari pul Marčeji, organizacija sportskog turnira povodom dana Općine Viškovo, organizacija proslave sportsko-kulturno-zabavnog karaktera „Marčejski dan 2012“, proslava Martinje, predstava za djecu. Ovim putem pozivamo sve mještane, a prvenstveno ljubitelje vina da nam se pridruže na ovogodišnjoj proslavi Martinje, koja će se održati 11. studenoga u prostorijama stare škole u Marčeljima. Predsjednik VMO Marčelji Josip Begonja

Glasnik Općine Viškovo br. 75


Matejna 2011.

. 1 1 ' a n j Mate 17. 09. - 25. 09. 11.

M

atejna – najveći viškovski blagdan iz godine u godinu sve je bogatiji raznovrsnim sadržajima. Osmodnevni program ove je godine započeo sportskim i vjerskim događanjem - u subotu 17. rujna turnirom u pikadu, koji je već tradicionalno, u organizaciji Pikado klub »Nevera«, održan u Domu hrvatskih branitelja, dok je već slijedećeg dana, u nedjelju, u crkvi Svetoga Mateja započela trodnevna duhovna priprema za ovaj važan blagdan.

Zdravstveno – edukativnim programom djecu i mještane.

Zahvaljujući uspješnoj suradnji Knjižnice i Ustanove I. M. Ronjgov ljubitelji čakavske besede mogli su uživati u predstavi Dramske kumpanije Katedre čakavskog sabora iz Kostrene s glazbeno-poetskim sličicama "Kvadri barba Zorana Kompanjeta", održanoj u utorak, 20. rujna u Restoranu Ronjgi.

Uz brojne, već tradicionalne manifestacije poput Svečane sjednice Općinskog vijeća, Izložbe ručnih radova, smotri, turnira i sportskih natjecanja..., program Matejne svake godine upotpunjuje se i brojnim novim programima – od onih zabavnog karaktera – poput Žongliranja i igre sa vatrom, uz nastup Mire iz Istre ili prigodnog koncerta KUD-a "Halubjan" i njihovih prijatelja iz zbora "Mošćenička draga" na terasi VTC-a Viškovo ili Zumbe s odraslima i djecom, koja je u organizaciji Studio play održana pod šatorom na parkiralištu Milihovo – do raznih izložbi poput izložbe "Kolijevka", autorice Milke Tica održane u Knjižnici "Halubajska zora".

Obilježavanju Dana svetoga Mateja pridružilo se i Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Crvenog križa Viškovo, Društvo Crvenog križa Viškovo i to

Kiparska udruga M. Tijardović Viškovo i OŠ Sv. Matej obilježavanju Matejne dali su svoj doprinos Otkrivanjem skulptura nastalih na 3. kiparskoj koloniji u Ronjgima.

ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR MARINIĆI

IZLOŽBA RUČNIH RADOVA:

KAD SU NAŠI STARI BILI MIĆI

U

organizaciji Ženskog pjevačkog zbora Marinići održana je u Domu na Marinićima, 19. po redu izložba ručnih radova i to ove godine s posebnom temom: Kad su naši stari bili mići. Bili su zloženi radovi i do 110 godina starosti: dječji krevetić (cca 100 g star), dječja odjeća te ostale potrepštine za djecu uključujući i igračke. Posebnu vrijednost imaju i stare obiteljske fotografije s djecom, od kojih najstarija datira iz 1910. g. Veliku vrijednost među izlošcima ima i kipić anđela čuvara koji je bio smješten iznad dječjeg krevetića, iz 1880. Ova izložba, kao i svaka slična u organizaciji Ženskog pjevačkog zbora „Marinići“ ima veliku vrijednost za kulturu našega kraja, noseći sjećanja na način nekadašnjega življenja na području Općine Viškovo. T. Udović

Glasnik Općine Viškovo br. 75

11


Matejna 2011. RONJGI, 21. RUJNA – SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠKOVO

Općinski načelnik Goran Petrc, prof.

PROGRAM MATEJNE OSTVAREN U SURADNJI S UDRUGAMA I MJEŠTANIMA ♦ Dan zaštitnika župe i općine obilježilo čak 56 programa

D

ragi mještani!

Prvi saziv Općinskog vijeća Općine Viškovo, svojom je odlukom 1993. godine proglasio svetoga Mateja zaštitnikom Općine Viškovo, a 21. rujna blagdanom OpćineViškovo.

Blagdan je to, koji odvajkada slavi narod ovoga kraja, a poznat je po nazivu Matejna. Obilježavanje Matejne u današnjem obliku započelo je 1993., kada je Općina prvi puta obilježila ovaj blagdan. Naravno da se tadašnje obilježavanje Matejne ne može usporediti s načinom na koji danas obilježavamo ovaj blagdan. Matejna je rasla i stasala zajedno s našom Općinom. Godine 1993. Općina je imala oko 6 tisuća stanovnika, dok danas, po zadnjem popisu ima oko 15 tisuća stanovnika. Na području Općine 1993. nije bilo razvijeno gospodarstvo, a danas se naša Općina sa svojih šestotinjak gospodarskih subjekata ubraja među gospodarski najrazvijenije Općine u Republici Hrvatskoj. Većina našeg stanovništva izrazito je mlada i većina je naselila naše područje upravo u razdoblju najintenzivnijeg razvoja ovoga kraja, odnosno nakon 1993. godine. Mladost stanovništva očituje se i u činjenici da je OŠ "Sveti Matej" najveća osnovna škola u županiji s više od 800 upisane djece, i dok na našem području djeluje pet dječjih vrtića, Općina gradi i novi vrtić, kapaciteta 220 djece. Investicija u dječji vrtić do sada je najveća investicija koju Općina financira iz svoga proračuna i "teška" je oko 16 milijuna kuna. U 2010. godini na području Općine rođeno je 206 djece, a do ovogodišnje Matejne rođena je 131 beba. Naravno da današnje stanovništvo Općine ima drugačiju percepciju življenja i drugačije potrebe. Ta energija i raznolikost potreba odražavali su se i kroz obilježavanje Matejne. Obilježavanje ovogodišnje Matejne osmišljeno je zajedno s našim mještanima i našim udrugama

12

koje su organizirale pojedine programe i u njima aktivno sudjelovale. Matejna je tako ove godine imala 56 različitih vjerskih, kulturnih, sportskih zabavnih i ostalih programa u kojima je sudjelovalo više od 3 500 sudionika. Svrha ovih programa nije samo u želji slavljenja blagdana Matejne, već je njihov krajnji cilj profiliranje Općine kao turističke destinacije i razvoja turizma kao grane gospodarstva na ovom području. Naša je procjena da je programe ove Matejne popratilo više od 20 tisuća posjetitelja od čega je veliki dio onih izvan područja Općine. Vjerujemo da su naši ugostitelji, trgovci i pružatelji drugih usluga našli konkretan interes u ovoj proslavi. Matejna je ujedno i prilika za stvaranjem novih poznanstava, prezentacijom mogućnosti našega kraja i prilika za buduće poduzetničke inicijative. Ta želja da daju svoj doprinos svemu što se događa na području Općine i da jasno iznesu svoj stav, kako pozitivan tako i negativan, bogatstvo je ljudi ovog kraja. O tome svjedoče stalne javne rasprave o problematici zbrinjavanja otpada, predškolskog odgoja, prostornog planiranja i niz drugih tema. Općina Viškovo nije se nikada ustručavala o tim temama iznositi javno svoj stav i otvoreno raspravljati sa svojim mještanima, pa ni onda kada se dio mještana s ponuđenim rješenjima nije slagao. Nije slučajno što je radi te svoje otvorenosti i transparentnosti u radu Općina Viškovo prema istraživanju GONG-a, najtransparentnija Općina u Republici Hrvatskoj.

Rezultati takvog pristupa su vidljivi. Nalazimo se pred neposrednim zatvaranjem deponija Viševac, gradi se novi dječji vrtić, gradi se prva faza zaobilaznice Viškova, pred početkom smo izgradnje druge faze, dok je treća faza gradnje u pripremi, kontinuirano se radi na plinifikaciji Općine Viškovo. U tijeku je izmjena i dopuna Prostornog plana Općine, izrada tri urbanistička plana, od čega se dva odnose na proširenje postojeće radne zone i jednu novu radnu zonu, kao i niza detaljnih planova uređenja. Ovi planovi se rade na inicijativu naših poduzetnika, kako bi se stvorili uvjeti za daljnji razvoj gospodarstva, ali isto tako izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture. Povodom Matejne posjetili su nas naši prijatelji iz Slavonije Općine Ernestinovo, a pridružili su nam se i prijatelji iz Istre, Općine Barban, naravno i naši gradonačelnici i načelnici iz gradova i općina prstena Grada Rijeke i Liburnije, kao i niz drugih uzvanika, a s nama je bio i naš župan Zlatko Komadina. Otvorenost, dobrota, radišnost i poštenje ljudi našega kraja vrijednosti su koju cijene naši prijatelji i po čemu nas prepoznaju daleko izvan naših granica. Prigoda blagdana Matejne vrijeme je za druženje, da barem na tren zaboravimo na svakodnevne brige i skupimo snage za dane koji se nalaze pred nama. Nadam se da su naši mještani ugodno proveli dane Matejne 2011. godine.

NAGRAĐENI

odlični učenici

S

večana sjednica tradicionalno je prigoda kada se dodjeljuju nagrade učenicima koji su osam godina školovanja u OŠ »Sv. Matej« u Viškovu postigli odličan uspjeh. Ove godine po prvi put su nagrađeni i učenici koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo, a završili su i postigli odličan uspjeh u nekoj drugoj osnovnoj školi. Na prijedlog nastavničkog vijeća, učenik generacije 20010./11. god. OŠ »Sv.

Matej« je Mateo Žunabović. Temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo učenik generacije nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 3.000,00 kn, dok se novčanom nagradom od 1.500,00 kn nagrađuju sljedeći učenici: 1. Dorian Čepić 2. Alen Horozović 3. Anđela Kurbanović 4. Iva Lučić

Glasnik Općine Viškovo br. 75


Igor Rubeša, predsjednik Općinskog vijeća Općine Viškovo

MATEJNA 2011. PRILIKA ZA PREISPITIVANJE POSTIGNUTOG i međusobne odnose, već bih naglasak stavio na bližu i daljnju budućnost od koje svi toliko mnogo očekujemo, ali od koje i pomalo strahujemo.

D

ragi mještani Općine Viškovo,

Nakon završetka ovogodišnjeg produženog ljeta i blagdana Svetog Mateja, ulazimo u razdoblje kada polako ali sigurno počinjemo sumirati ovogodišnje rezultate, kao i vršiti analize svega što smo propustili učiniti i svega onoga s čime nismo zadovoljni. Bez obzira na prigodu, svoja promišljanja vođena realnošću i odgovornošću želim podijeliti sa svim čitateljima Glasnika, kao što sam ih podijelio s gostima i uzvanicima na svečanoj Sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo u povodu obilježavanja blagdana Svetog Mateja: „Matejna, kao i slične manifestacije, imaju pored kulturno-zabavnog, sportskog i aspekt marketinško-promotivnog karaktera, što je za gospodarstvo Općine Viškovo veoma bitno kad se zna da su upravo obrtnici i gospodarstvenici pokrenuli ovakav slijed događaja i obilježavanje samog Dana sv. Mateja.

Naravno, ovakve manifestacije nisu i ne bi trebale biti adekvatan odgovor na opće stanje unutar Općine Viškovo, već samo kratka pauza u konsolidiranju snaga, strateškog promišljanja i selekciji prioriteta. Upravo iz tih razloga neću se puno osvrtati na učinjeno, eventualne propuste

Matejna se odvija u godini koja će zbog ekonomskog, političkog, socijalnog, a rekao bih i moralnog pada općeprihvatljivih društvenih vrijednosti biti zasigurno i godina koja će donjeti preslagivanje i preispitivanje svih ovih odnosa, kako na razini države, tako i na razinama JLS. Međutim, na pragu EU, svima nama ponaosob, a posebno dužnosnicima i tijelima Općinske uprave, kao osnovnog ustroja RH, trebaju biti jasni odgovori na sljedeća pitanja: - Jesmo li napravili najviše što smo mogli? - Jesmo li napravili najbolje što smo mogli? - Jesmo li napravili najracionalnije što smo mogli? Ukoliko odgovor na sva tri pitanja nije pozitivan, onda zasigurno nismo dorasli zahtjevima suvremene ekonomije i nivou gospodarenja javnim resursima. Naravno, i pozitivan odgovor na ova tri pitanja neće biti društveno prihvatljiv ukoliko te aktivnosti nisu izvedene na zadovoljstvo većine, u skladu sa opće održivim razvojem, ekologijom i svim ostalim malim ali bitnim stvarima u životu zajednice i pojedinca. Da bismo svoje mogućnosti i resurse iskoristili na najbolji mogući način moramo si postaviti još jedno, ali veoma bitno pitanje, a to je: - Gdje smo bili, gdje smo sada i gdje želimo biti? Da bi što točnije definirali našu budućnost, 5. Tea Mladenić 6. Doris Salkanović 7. Ema Sušanj 8. Sara Sušanj 9. Ivan Balukčić 10. Lorena Ljevar 11. Karlo Mladenić 12. Robin Nokaj 13. Kristina Žic 14. Anamarija Marinov 15. Niko Lazović

Nagrađeni učenici s predstavnicima Općine i županom Zlatkom Komadinom

Glasnik Općine Viškovo br. 75

moramo se nakratko malo vratiti u prošlost i što realnije sagledati našu sadašnjost. Ne tako davno ovim krajem tutnjale su horde Huna i Osmanlija, ali mještani Halubja su to preživjeli. Okupirani smo bili od raznih država, režima i vlastodržaca. I to smo preživjeli. Potom nas je nagrizla, osiromašila i demoralizirala privatizacija i tajkunizacija. I to smo preživjeli. Preživjeli smo i lošu urbanizaciju, preživjeli smo i proširenje komunalnog deponija kao što preživljavamo i zakašnjelo i neadekvatno novo zbrinjavanje otpada. Preživjet ćemo i kašnjenje u izgradnji zaobilaznice i ostale komunalne infrastrukture, kao što ćemo preživjeti i kašnjenje u izgradnji dječjeg vrtića, osnovne škole i pedijatrijske ambulante. Preživljavamo i gubitak radnih mjesta kao i smanjenje gospodarskog potencijala. Preživljavamo i korupcijske afere kao i ulagivanja i obećanja političara. Preživljavamo i kredite u eurima ili „švicarcima“. I nakon svih tih silnih „preživljavanja“ čovjek se jednostavno zapita, jesmo li i trebamo li biti sretni kao preživjeli iz avionske nesreće ili preživjeli nakon Tsunamia. Osobno smatram da se život ne sastoji od pukog preživljavanja već od radosti življenja. Nepokolebljivo vjerujem da se vlastitim znanjem, radišnošću, upornošću, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem u skoroj budućnosti možemo u velikoj mjeri odmaknuti od pukog preživljavanja i iskusiti radost življenja. Zato, dame i gospodo vijećnici, koristim ovu prigodu da Vas prve pozovem da ovo Općinsko vijeće pretvorite u lidera radosti življenja za sve mještane Općine Viškova. I na posljetku želim da još jednom svim našim mještanima čestitam blagdan Sv. Mateja, svim gostima i uzvanicima zahvalim na odazivu i uveličanju ovog svečanog skupa, svima koji su sudjelovali u pripremama i izvođenju ove jedinstvene manifestacije neizmjerno se zahvaljujem, a svim nagrađenim učenicima poželio bih da nastave na dosadašnji način kako bi bili na ponos svojim roditeljima i nastavnicima.

13


Matejna 2011.

PROSLAVLJEN SV. MATEJ

ZAŠTITNIK NAŠE ŽUPE D

ana 21. rujna 2011. proslavljen je sv. Matej zaštitnik naše župe. Sv. mise služene su u 7,30, 10 i 18 sati.

Svečanu Sv. misu u 18 sati predvodio je uz domaćeg župnika Ivana Nikolića, don Anđelko Kaćunko u zajedništvu s ostalim svećenicima. Don Anđelko je u svojoj propovijedi pozvao vjernike da poput sv. Mateja slijede Isusa, te pozvao osobito mlade da unatoč raznovrsnim ponudama i pozivima u društvu izaberu jedini i pravi put k spasenju, a to je Gospodinov poziv. Proslava župnog blagdana nastavljena je i nakon Sv. mise pred župnom crkvom.

NEDJELJA, 25. RUJNA

NEDJELJNO MISNO SLAVLJE PREDVODIO RIJEČKI NADBISKUP IVAN DEVČIĆ

N

a nedjeljnom misnom slavlju u župnoj crkvi sv. Mateja u Viškovu, kojeg je 25. rujna predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić, okupili su se brojni članovi kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Ukrajine, koji su u povodu župnog blagdana sv. Mateja te nedjelje sudjelovali u smotri „Viškovsko prelo“.

POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEŽJU U VIŠKOVU

U

povodu obilježavanja Blagdana svetoga Mateja predstavnici Općine Viškovo i udruga položili su 21. rujna vijence na spomen obilježje na groblju Viškovo. U ime Općine Viškovo vijence su položili predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša i općinski načelnik Goran Petrc. Minutom šutnje odana je počast poginulima, a svečanost trenutka tradicionalno je uveličao Ženski pjevački zbor Marinići.

14

POZIVAMO VAS DA SE UKLJUČITE U LISTOPADSKU POBOŽNOST – MOLITVA KRUNICE SVAKI DAN U 17,30 SATI

Glasnik Općine Viškovo br. 75


Petak, 23. 09. 2011. Zaziv Duha Svetoga za početak školske godine

KATEHETSKA NEDJELJA

U MJESECU LISTOPADU...

MISA ZA POČETAK PASTORALNE GODINE 9. listopada u 11,30 sati - Zaziv Duha Svetoga na početku pastoralne godine. Na misi su predstavljeni župni vjeroučitelji i vjeroučiteljice te župni plan i program za 2011./12. godinu.

Novi župni vikar VLČ. IVAN MILARDOVIĆ MLADOMISNIK

Z

a župu je uvijek nešto neobično kada se svećenici mjenjaju. To se dogodilo ove godine u ovoj župi. Dosadašnji župni vikar vlč. Matija Žugaj, razriješen je službe župnog vikara ove župe i poslan na studij crkvenog prava u Veneciju. Zahvaljujem vlč. Matiji za sve što je učinio za ovu župu i župnu zajednicu. Želimo mu puno uspjeha i Božjeg blagoslova u daljenjem školovanju i radu.

Vlč. Ivan Milardović rođen, 1. 11. 1967. u Dobranje, župa Ivana Krstitelja Dobranje u Dalmatinskoj Zagori. Završio klasičnu gimnaziju u Zadru, te teologiju u Rijeci. Za đakona je zaređen, 17. 10. 2010. u župi sv. Križa – Srdoči u Rijeci, a đakonski praktikum vršio je u župi Gospe Žalosne u Mrkoplju. Za svećenika je zaređen, 25. 06. 2011. u katedrali sv. Vida u Rijeci. Mladu misu proslavio je 17. 07. 2011. U župi Sv. Bartola u Cerniku. Od 15. 08. 2011. vrši službu župnog vikara u župi sv. Mateja na Viškovu.

9. OBITELJSKA ŠKOLA RIJEČKE METROPOLIJE

9.

obiteljska škola Riječke metropolije održava se na temu OBITELJ – preslika trojedinog Boga. Škola se održava u Malinskoj na otoku Krku u hotelu Malin od 21. – Glasnik Općine Viškovo br. 75

23. listopada 2011. Zainteresirane obitelji sve potrebne informacije mogu dobiti u Župnom uredu ili na web stranicama www.mojaobitelj.net. 15


Matejna 2011. ČETVRTAK, 22. RUJNA

Čarobna halubajska noć

P

rošećali su se i ovo leto po halubajskoj modnoj piste manekeni i manekenki svjetskeh razmjeri. Prišle su Matejnu poštimat Claudia Schiffer, Kate Moss, Cindy Crawford i drugi. Našli su se tuka i modni maški i modne maški, ma i si oni ki neč od modi znaju i umeju su tu večer poštimali Halubajsku noć i modnu reviju ča ju je i ovo leto parićalo Udruženje obrtniki Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje. Dečica, divojki, mladići, ženi, muži… si su va toj čarobnoj noće zgledali posebno. Štimano su pokaževali robu ku nude različiti proizvođači i prodavači, ki živeju i delaju na našen područje. A da zaspravje postoji široka ponuda, pokazali su modeli, noseć piđami, radnu robu, sakidajnu robu za po doma i za špaš, a na kraje smo videli i oni najsvečaneji veštidi špožic i špožoti (za ženidbu). Svoju robu su predstavili: Butik "Galileo" , RT2 d.o.o., Salon vjenčanica "HERA", Krojački obrt OK – DESIGN. Reviju je obogatila i mlada dizajnerica Ingrid Jardas, ka je svoje veštajice i prodavala, želeć z ten pomoć svojoj malodobnoj polubraće, ka su nažalost, nedavno ostala bez obadva roditelja. Tako je ova revija imela i humanitarni karakter. Dugo va noć prehićevali su se veštidi, pokazevale veštaji i nogi, smelo se i zabavjalo. Celemu su doživljaju timbar dali grupa A JE TO I Koktelsi, ki su z veselun sopnjadun zdignuli na nogi Milihovo, Viškovo i celi naš kraj. Tu noć ni bilo spanja, a tako zaspravje i zgjeda saka feštarska Halubajska noć!

16

Piše: Nina Dukić Na modnoj revije su za lepe frizuri i make-up bili zaduženi:

Frizerski salon KLAIĆ Frizerski salon L’ANIMA Frizerski obrt STUDIO HELLO Kozmetički obrt PEDIBON Frizerski salon "THE BEST"

Frizerski Studio Magnifique Frizerski salon NINA Frizerski salon URBAN Kozmetički salon BELLEZZA

Glasnik Općine Viškovo br. 75


NAGRAĐENE NAJLJEPŠE OKUĆNICE, Foto Aleks

BALKON I PROZORI U OPĆINI VIŠKOVO Prvonagrađena okućnica Vesne Vrbanc

T

uristička zajednica Općine Viškovo u svibnju je raspisala Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i prozor, a na koji su se mogli prijaviti svi stanovnici Općine, bez obzira na vlasništvo. Ove se godine prijavilo 19 mještana, odnosno sudionika u samom izboru. Komisija, u sastavu članova Turističkoga vijeća: Biserka Štokić, Guido Mušković, Marina Jurić i fotograf Foto Alexa 18. srpnja 2011. godine obišli su, fotografirali i ocijenili sve prijavljene okućnice,

Okućnica Mirjane Saršon – 2. nagrada

Glasnik Općine Viškovo br. 75

balkone i prozore. Nagrade su dodijeljene u obliku poklon-bonova koji se mogu iskoristiti u vrtnom centru NS Agro Trade u Viškovu, kako bi naši mještani – sudionici natječaja mogli i dalje tako dopadljivo, s istinskim trudom, marljivošću i umijećem uljepšavati svoje okruženje, a samim time i naše Viškovo. Prva nagrada iznosi vrijednih 1000,00 kn, druga nagrada 700,00 kn i treća nagrada 400,00 kn. Nagrade su uručene u sklopu manifestacije Halubajska noć.

KOMISIJA JE ODLUČILA DA SU NAGRADE OSVOJILI: Najljepše uređena okućnica: 1. mjesto: Vesna Vrbanc 2. mjesto: Mirjana Saršon 3. mjesto: Anka Kušanić Najljepše uređen balkon: 1. mjesto: Zora Smojver 2. mjesto: Vesna Vukoja 3. mjesto: Azra Mehmedinović

Okućnica Anke Kušanić – 3. nagrada

17


Matejna 2011.

Najljepše uređen balkon – Zora Smojver 1. nagrada

Najljepše uređen prozor: 1. mjesto: Slavijana Jardas 2. mjesto: Sanja Sirotnjak 3. mjesto: Zoran Bakula Uređenje okoliša i prostora koji čine dio našeg prostora za življenje bude naša estetska osjetila, dopuštaju nam da uživamo u njihovim ljepotama, unosimo u njih svoju kreativnost i smjelost za prikazivanjem lijepog na svoj osoban i jedinstven način. U skladu s time Turistička zajednica Općine Viškovo u Planu i pro-

Najljepše uređen balkon – Vesna Vukoja 2. nagrada

gramu za sljedeću godinu planira niz programa i projekata koji će se baviti očuvanjem okoline i uređenjem mjesta, a samim time želja nam je potaknuti mještane na aktivno sudjelovanje u svim programima očuvanja naših šetnica, parkova i sl. kao i u uređenju vlastitih okućnica. Ovim putem još jednom čestitamo svim dobitnicima koji su u uređenje svojih okućnica, balkona i prozora morali utrošiti uistinu puno vremena, truda, ali i ljubavi kako bi oni bili ovako prekrasni kakvi danas jesu, te se nadamo da će i naše nagrade pripomoći u njihovom daljnjem uređivanju. Najljepše uređen prozor – Slavijana Jardas 1. nagrada Najljepše uređen prozor – Zoran Bakula, 3. nagrada

Najljepše uređen balkon – Azra Mehmedinović, 3. nagrada

Najljepše uređen prozor – Sanja Sirotnjak, 2. nagrada

18

Glasnik Općine Viškovo br. 75


UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA AMATERA „BRAĆA BAŠTIJAN“

UMJETNOST I OBRT • Va Lamarine mjetnička djela stopila se z naoko gruben i oštren prostoron

Š

i vi znate ča je lamarin? Lamarin, ne labain od kega se kanta! Ma ja, ja, tr znan da van ta beseda ni tuja. A znate pak da je Lamarin mesto za izložbu? Sad van pak vero čuda tega ni ćaro. Zato san ja tuka da se po rede poveden.

„Lamarin“ van je bravarski obrt pul Široli, va čigoven prostore je, za Matejnu, postavjena izložba slik ke su storili umjetnici z Udrugi likovneh umjetniki amateri „Braća Baštijan“. Slikari i lamarin? Mislite da ne gre skupa? Uvjerili smo se da su te dve suprotnosti baš kompatibilne, kako se to po domaći reče. Ni za verovat kako su se profinjena umjetnička djela stopila z naoko gruben i oštren prostoron! Z boka strče cijevi, debje, tanje, veće, manje, tuba široka, uska, narezjana i zlihana... A mej njimi plaho zviruju umjetnička dela z različitemi motivi. Va tri meseci - 12 izložbi Zaspravje su člani Udrugi likovneh umjetniki amateri delavi, zainteresirani i jako uspješni. Malo ki se more pohvalit da je va 3 meseca imel 12 izložbi. Oni su! Pratili su promociju knjigi Jadranki Cetina i Duše Slosar-Cernjar „Mlekarice“, i tematski obilježili nekadajni običaji. Marčejski dani su se obilježavali va 6. mesece, i vredni slikari z svojun izložbun su bili tu. Na ovoletnjoj Majevice Udruga je imela štand z čuda lepeh radi, a posebno su se isticali radi ki su delani na žlepceh na temu maja i majevic. Za ti blagdan oslikevali su i zid na Milihove na temu Općini Viškovo i motivi ki su karakteristični za Halubje. Pridružila su njin se i brojna dečina, oni ki su člani Udrugi i njihi prijateli, kot i grafiteri. Izlagali su vredni slikari i u sklopu manifestacije „Od izložbe do izložbe“ va Kastve, pa va Rukavce za Petrovu. Proširili su svoje brojne aktivnosti i na druge općini. I jako su kuntenti kad jih neki pozove, aš osim ča vole slikat, vole se i družit i stvarat prijatelj-

stva. Tako su sudjelovali i na likovneh radionicah va Kostrene, na Trsate, na Volosken... Jedan od polazniki, Goran Haskić, dobil je 3. nagradu va Kostrene, va kategorije Ex tempore. Pa ako imate voji i žeji navadit se slikat, nikad van ni kasno. Upišuje se nova grupa, pak se prikoštajte i vi. Oslobodite svoju maštu, razmašite se kolikovan srce želi i izrazite svoj likovni doživljaj! Nina Dukić

I

ovo leto u sklopu Udrugi likovneh umjetniki „Braća Baštijan“ djelovat će Likovno-literarna radionica za učeniki osnovnoškolskega uzrasta. Radionica će djelovat z ciljen njegovanja i promicanja čakavskega izričaja, te očuvanja zavičajnosti kroz obilježavanje prigodneh manifestacij (Matejna, Bela nedeja, Dani Općine Viškovo) i događaji tijekom kalendarskega leta. Radionica se održava saki pundejak od 18.00 do 19.30 va staroj škole pul Saršoni. Voditeljice su Zdenka Cetina i Nina Dukić. Se informacije morete dobit na broj telefona: 091/5139736

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA, PODODBOR VIŠKOVO

MATEJNA OBILJEŽENA NARODNIM KOLIMA I PLESOVIMA • U bogatom programu sudjelovali su: Pjevačka grupa SKD Prosvjeta pododbor Viškovo, KUD Sevdalije (Bošnjaci) iz Rijeke, SKD Prosvjeta pododbor Rijeka i ansambl Sveti Nikola, SKD Prosvjeta pododbor Krnjak i njihov dječji ansambl, SKD Prosvjeta pododbor Drežnica

I

ove godine Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Viškovo sudjelovalo je u bogatom programu povodom dana zaštitnika općine Viškovo svetog Mateja što je dokaz da se vodi briga i o nacionalnim manjinama.

Za Prosvjetu ova Matejna ima poseban značaj jer su premijerno predstavljene autohtone ličke nošnje koje je a potrebe SKD Prosvjeta pododbor Viškovo, najvećim dijelom financirala Općina Viškovo iz svog proračuna. Prosvjeta iz Viškova time pokazuje da njeguje osim srbijanskih narodnih običaja, kulturu i običaje s područja Republike Hrvatske, ovaj put iz naše kršne Like. Od uvaženih gostiju osim načelnika Općine Viškova Gorana

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Petrca i zamjenice Sanje Udović prisutni su bili i konzulica Republike Srbije Mira Milenković i predsjednik SNV i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Pupovac se obratio mnogobrojnoj publici, njih oko tristotinjak, i govorio o položaju srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, te nadolazećim parlamentarnim izborima. Posebno je izrazio zadovoljstvo na dobroj suradnji općinskih vlasti i nadi da će položaj Srba biti još bolji u ovoj dobro razvijenoj općini. - Dobar suživot ne samo da je važan za Srbe nego je važan i za Hrvate i ostale koji žive u općini Viškovo - rekao je Pupovac.

19


Matejna 2011.

PETA MEĐUNARODNA elo r p SMOTRA FOLKLORA sko v

ko š i V

KUD „IZVOR“ VIŠKOVO

Foto Aleks

•SMOTRA JE OKUPILA PREKO 520 SUDIONIKA DRUŠTAVA IZ PET ZEMALJA: HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE, NJEMAČKE, AUSTRIJE, SLOVENIJE, TE GOSTE IZ MAKEDONIJE I UKRAJINE

P

ovodom obilježavanja zaštitnika naše općine KUD Izvor Viškovo organizirao je V. međunarodnu smotru folklora Viškovsko prelo koja je okupila preko 520 sudionika iz pet zemalja. Prema broju posjetitelja može se zaključiti da je ove godine uistinu najposjećenija smotra do sada što dokazuje da ovakav program treba poticati i podržavati. U ranim jutarnjim satima prema našoj općini krenula su društva iz Slavonije, Podravine, Zagreba i okolice, Dalmacije, otoka Raba i Istre kako bi predstavili svoje običaje koje njeguju stoljećima. Da se običaji čuvaju ma gdje bili dokazali su i Hrvati iz dijaspore prvenstveno Bosne i Hercegovine, Njemačke, Austrije i Slovenije te da kultura, pjesma i ples spaja ljude neovisno od nacionalnosti i vjeroispovijesti dokazali su nam dragi prijatelji iz Makedonije i Ukrajine.

Pjevalo se i plesalo sve dok kazaljke na satu crkve, nisu pokazale 10 sati, a tada su se predstavnici društava okupili oko nadbiskupa riječke nadbiskupije mons. Ivana Devčića pozorno slušajući upućene riječi koje su govorile o zajedništvu i očuvanju identiteta. Nakon završetka svečane Svete mise društva su se uputila prema benzinskoj crpki Filtom otkuda je krenuo svečani mimohod, a šarolikošću narodnih nošnji i veselim tonom orila se pjesma koja je mještane pozivala na centralnu manifestaciju ispod šatora na Milihovu. Rijeke ljudi pristizale su cijelo popodne pod šator ne skrivajući oduševljenje

20

N

a smotri su svoje običaje predstavili KUD Luzarica iz Pridrage, KUD Rapski tanac s otoka Raba, KUD Barban iz Istre, KUD Ukrajinaca i Rusina Andrije Pelih, KUD Komušina iz Slovenije, Hrvatska zajednica Vukovar iz Stuttgarta, KUD Žepče iz Zagreba, Dječja folklorna skupina Rapski tanac sa otoka Raba, KUD Izvor Viškovo sa bunjevačkim plesovima, KUD Leopold Mandić iz Klagenfurta, Makedonsko kulturno društvo Ilinden, Dječja folklorna skupina Izvor Viškovo, KUD Rama iz Pleternice, KUD Usora iz Zagreba, KUD Sloga iz Miklouša, KUD Osova iz Žepča. raznolikošću izvedbi. Zahvaljujući članovima KUD-a Izvor s predsjednikom Ljubomirom Jelićem i zamjenicom Slavicom Erceg mnogobrojni sudionici smotre folkora ostali su iznenađeni vrhunskom organizacijom i toplinom domaćina. Nisu skrivali oduševljenje spominjući Općinu Viškovo. Po prvi put folklorna skupina KUD-a Izvor Viškovo predstavila je plesove i narodne nošnje Bunjevačkih hrvata, a mogli su se vidjeti i plesovi iz različitih regija Lijepe naše i drugih zemalja. Cijelo popodne čuli su se zvuci šargije, violine, roženica, harmonike, tamburice, dvojnica i mnogih drugih drevnih glazbenih instrumenata, a momci i cure s ponosom su plesali plesove Slavonije, Dalmacije,

Primorja, Istre, Bosne, Makedonije, Ukrajine dokazujući da se običaji ne smiju zaboraviti, jer sela mogu nestati, ali običaji se moraju očuvati. Još jednom smo imali priliku vidjeti koliko smo kao narod bogati kulturnim naslijeđem, te da moramo biti ponosni na svoju domovinu. Prema riječima predsjednika KUD-a Izvor Ljubomira Jelića manifestacije koje spajaju ljude različitih krajeva, najbolji su način da jedni o drugima uče, te da potiču mladi da zabavu traže u ovakvim i sličnim programima. Ističe da je vrlo ponosan na članove i sve one koji su dali svoj doprinos da se manifestacija održi na području naše općine. Tradiciju moramo njegovati i očuvati, a mladima dati podršku i poticaj da budu nositelji i sudionici kulturno-zabavnih programa. Ako ne cijenimo svoje i ne čuvamo bogatstvo koje smo stoljećima gradili izgubili smo svoje postojanje. Ove godine KUD Izvor slavi pet godina postojanja i u znak tome pjevačka skupina Viškovski izvori skladali su pjesmu koja nosi naslov Pet godina KUD-a Izvor. Voditelj pjevačke skupine Zoran Erceg istaknuo je da je pjesma posvećena članovima koji su održali i unaprijedili rad društva te svim mještanima Općine Viškovo. Članovi KUD-a Izvor Viškovo zahvaljuju svim mještanima na podršci i na odazivu čime smo pokazali da smo općina dobrih ljudi vedrog duha koji cijene kulturno naslijeđe i baštine običaje svojih predaka.

Glasnik Općine Viškovo br. 75


14. SMOTRA MAŽORI TIMOVA I 6. MEĐUNARODNI SUSRET LIMENEH GLAZBI

V

iše od tisuću mažoretkinj i pleh muzikanti pasalo j' kroz naše lepo Viškovo. 14. smotra mažori timova i 6. međunarodni susret limeneh glazbi, va organizacije Halubajskeh mažoretkinj i Limene glazbi Marinići, ugostili su mladi judi z cele Hrvatske. Ovega leta udružile su snagi dve udrugi od tanca i sopnjadi i parićale hvalevredno druženje. A komadić svojga kraja prnesle su divojki z Valpova, Opatijki su nosile pozdravi vječne dami, drage nan Opatije. Veseli duh Hrvatskega zagorja sobun su nosile Desinićke mažoretkinje, Samoborki, Svetonedjeljske mažoretkinje i divojki z općini Martinska Ves. A kako bi to bilo da nan ne pridu drage Istrijanki! Z starega, rudarskega grada prišle su nan Labinjanki! I prve susedi su prišle poštimat blagdan Svetega Mateja i svoju prijateljsku palicu zavrtele Halubajki i Prve riječke mažoretkinje. Da bi njin koraja dali, sopuć su jih kumpanjali veseli glazbenici. Z najjužnejega dela naše domovini, z ponosnega Orlandova grada, prišli su sopci Limene glazbi Zaton, Dubrovnik. Prnesli su simpatičnost svojga govora, smisla za škerci i puno dobre muziki. A z sjeverozapadnega dela Lepe naše, tamo z Krapini, prišli su veseli muzikanti, Gradski puhački orkestar Krapina. Zagorci su naši veli prijatelji, vavek parićani za smeh i šalu. A imamo i vrlo blisku temu razgovora

je naslišat kako si sopci sopu zajedničku skladbu, ča je izazvalo oduševljenje Halubja i seh posjetitelji i gosti.

- mi o halubajskoj konobe, a oni o zagorskoj kleti… Kako i vavek, neizostavno su prišli i susedi, izuzetni glazbenici i veli prijatelji, Spinčićevi muzikanti. I ča reć? Bil je to blagdan za oče, uše i dušu. Spojile su se lepe divojki, šesni mladići, dobra muzika. Si oni pokazali su svoje umijeće na parkiralište Milihovo. Divojki su pokazale kako umeju tancat i pohićevat palice, a saka je limena glazba održala samostalan nastup. Pravi užitak bil

Halubajske mažoretkinje su još jedanputa pokazale svoju otvorenost, prijateljstvo i jubav. Pokazale su svoju aktivnost, voju i entuzijazam. Zato njin sako leto prihajaju stare i nove prijatelice z cele Hrvatske. A prijateljstva stečena na ovakoveh druženjeh neprocjenjive su vrednosti i zato jih Halubajske mažoretkinje i Limena glazba Marinići njeguju z puno jubavi. Srce mažoretkinj i muziki srce je za Matejnu! TRADICIONALNI TEČAJ POTRESUJKI U ORGANIZACIJI HALUBAJSKIH MAŽORETKINJA, ODRŽAVAT ĆE SE SAKU SUBOTU VA 10. I 11. MESECE, VA VATROGASNEN DOME PUL SROKI, OD 19.00 DO 21.00. TEL. ZA INFORMACIJE: 091/5133753

SIMULTANK A SA VELEMAJSTOROM OGNJENOM CVITANOM

U

povodu Matejne, u petak, 23. rujna, gostovao je velemajstor Ognjen Cvitan. U organizaciji ŠK „Viškovo“ i OŠ „Sveti Matej“ on je odigrao simultanku na 11 ploča (10 kadeta i 1 veteran).

Iako još umoran od puta s Europskog kadetskog prvenstava u Bugarskoj, gdje je bio glavni trener i podrška našim pradstavnicima, odazvao se našem pozivu i nije mu bilo lako. Naime otpor je trajao nešto više od sat vremena, a da ne bude „na nulu“ pobrinuo se gost – kadet Sven Tica, koji je uspio remizirati i „otkinuti“ VM-u pola boda. Sven inače živi na području naše Općine, Cvitanov je šahovski učenik i ove godine je bio 2. na državnom kadetskom prvanstvu u Rabcu – do 13 godina. Nakon simultanke naš uvaženi gost je na demonstracionoj

Glasnik Općine Viškovo br. 75

šahovskoj ploči pokazao jednu poučnu partiju između čovjeka i „stroja“ – kompjutora. Nema sumnje da je ova šahovska večer bila našim učenicima poticajna i zanimljiva.

21


Matejna 2011.

UDRUŽENJE OBRTNIKA VIŠKOVO-KASTAV-KLANA-JELENJE

LOVAČKI KOTLIĆ V

radija, a treće mjesto pripalo je Caffe baru Morčić 1.

I ove godine za titulu najbolje skuhanog kotlića natjecali su se predstavnici lokalnih samouprava, radio-postaja, te ugostitelji. U konkurenciji od petnaest ekipa prvo mjesto, za najbolje skuhan kotlić dodijeljeno je ekipi Croatia osiguranja, drugo mjesto osvojila je ekipa Domaćeg

U sklopu obilježavanja Matejne Udruženje obrtnika Viškovo-KastavKlana-Jelenje ove je godine po prvi puta organiziralo Prezentaciju usluga frizera i kozmetičara. Prezentacija se održala u subotu i nedjelju, na 1. katu VTC-a Viškovo. Nudile su se frizure i šišanje po promotivnim cijenama, promo šminkanje, geliranje i ukrašavanje noktiju. Prezentirani su vrhunski kozmetički preparati i aparati za njegu lica i tijela, anticelulitni tretmani s efektom ultrazvuka, vacum, limfna drenaža, masaže, pedikura, manikura, šminkanje i brojne usluge koje nude naši frizeri i kozmetičari.

eć tradicionalni lovački kotlić kuha se na parkiralištu iza zgrade Općine Viškovo, u organizaciji Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje. To je događanje koje svake godine privuče sve više ugostitelja koji se na taj način druže, izmjenjuju iskustva i savjete, ali naravno i posjetitelja koji su iz godinu u godinu sve brojniji i zadovoljniji pripremljenim delicijama.

Sudionici: • Studio za njegu ruku i nogu „Pedibon“ Viškovo • Kozmetički obrt „Bellezza“ Spinčići • Uslužni obrt „Klaić“ Viškovo • Frizerski studio „Magnifique“ Viškovo • Kozmetički studio „Zen“ Mučići • Studio za njegu lica i tijela „Ambra“ Viškovo • Obrt za frizerske usluge „Harmony“ Viškovo • Obrt za kozmetičke usluge „Harmony“ Viškovo • Muško-ženski frizerski obrt „Vanči“ Kastav • Frizerski obrt „Ružica“ Grpci

KK VIŠKOVO

TURNIR I CROSS UTRKA ZA DJECU I ODRASLE

K

ošarkaški klub Viškovo ove godine je obilježio Matejnu sa dva programa: ženskim košarkaškim turnirom za djevojčice 98. godišta i cross utrkom šetnicom za djecu i odrasle. Košarkaški turnir povodom Matejne bilježi već svoju treću godinu. Nastupale su ekipe iz triju županija: ŽKK Gospić, ŽKK Rovinj, ŽKK Riječanka i KK Viškovo. Prvo su snage odmjerile ekipe KK Viškova i ŽKK Riječanke, rezultatom 48:39 pobjedile su gošće, unatoč zaostatku na poluvremenu. U drugoj utakmici bolje su bile djevojčice iz košarkaškog grada Gospića koji je slavan po ženskoj košarci. Utakmica za treće mjesto pripala je domaćinu KK Viškovu koji je rezultatom 46:24, pobijedio gošće iz Rovinja. U finalnoj utakmici djevojčice iz Rijeke predvođene igračicom turnira Mar-

22

tinom Marošević u drugom poluvremenu okreću rezultat, te pobjeđuju sa 46:39 ekipu Gospića i osvajaju zlatnu medalju. U pauzama utakmica gledatelje su svojim performansom zabavljali riječki Breakeri. Već sljedeće subotnje jutro 24. 9. KK VIŠKOVO organizirao je za mještane općine Viškovo zanimljiv program, a to je cross utrka šetnicom Ronjgi-Skvažići-Ronjgi. Cilj je bio potaknuti djecu i odrasle na zdrav život i bavljenje sportom, u ovom slučaju trčanjem. Ujedno su svi sudionici bili upoznati sa šetnicom, ostavljajući pozitivne dojmove o samoj šetnici i cross utrci. Cross je bio organiziran kroz šest kategorija. Za istaknuti je rezultat djevojčice Anamari Romih (98. godište) koja je pobijedila u tri utrke i kući ponosno odnijela zlatna odličja.

U kategorijama dječaka i mladića pobjedu je odnio Filip Jokić-Marčelja, dok je kod seniora pobijedio naš plivač, hrvatski reprezentativac Dominik Straga koji će za par tjedana u Grčkoj probati izboriti olimpijsku normu za London 2012. u disciplinama 100 m delfin, 200 m slobodno i 100 m slobodno. Ujedno je povodom cross utrke dao svoju izjavu o samoj utrci: „Čim sam čuo od svog prijatelja košarkaškog suca Nikole Malića za Cross utrku koja se održava na Ronjgima povodom Matejne, odmah sam se odazvao. Prvotno zbog treninga, ali i natjecanja koje sa zadovoljstvom prihvaćam. Iduće godine očekujem još veći broj natjecatelja, za što ću se i sam pobrinuti tako da pozovem i ostale plivače. Vidimo se dogodine na Cross utrci Matejna 2012.“

Glasnik Općine Viškovo br. 75


USTANOVA «IVAN MATETIĆ RONJGOV»

30. MANTINJADA PUL RONJGI T

radicionalna folklorna manifestacija "Fešta od sopeli" koja se održava u povodu Dana zaštitnika Viškova – sv. Mateja, obilježila je 30. obljetnicu.

Kao i svake godine početak manifestacije označen je zajedničkom snimkom sudionika – sopaca i sopčica, kantura i kanturica. A došli su iz: Dobrinja, Vrha, Medulina, Malinske, Dobrinja, Krasa, Kršana. Natjecateljski dio programa poseban je izazov, jer budnom «uhu» komisije u sastavu: Leo Ivančić, Klaudije Dunato i Nevia Kožljan greška neće promaknuti. Oprobali su se mladi sopci i kanturi u kategorijama: mlađi – do 17 godina, te stariji – do 20 godina, pa i sopnji na jednom instrumentu. Posebnu zanimljivost svake godine na natjecanju predstavlja svirka generacija. Iako izvan konkurencije, svirka generacije primjer je njegovanja običaja i užanci s koljena na koljeno, najbolji primjer kako treba njegovati i čuvati tradiciju... Sopnja i kanat po starinsku odjekivali su Ronjgima. I dok je u pauzi komisija odabirala najuspješnije izvođače Noel Šuran z Lindara predstavio je svoju "kunpaniju" u sastavu: Branimir Šajina, Egle Cetina, Daniele Ferro, Zoran Karlić i Goran Farkaš. Ovi vrsni muzičari predstavili su se vrlo neobičnom svirkom na još neobičnijim instrumentima: tube za vodu, šuplje palice, celofanu od čokolade, probušenom komadu plastike, pili, bilo je tu dečjeg kola za plivanje..., u stvari pokazali su da mogu svirati baš na svemu što uzmu u ruke, stoga je i njhov program ponio naziv "izvorNo". Kada su na scenu stupili voditeljica Gordana Gržetić i Darko Čargonja, ravnatelj Ustanove, uslijedilo je proglašenje najuspješnijih te podjela nagrada i zahvalnica.

Nagrada za najboji par kantura i kanturica, koju dodjeljuje Grad Kastav dobili su Marinela Mrakovčić i Ivana Žužić iz KUDa Vrh. Marineli Mrakovčić i Gabrijelu Mrakovčiću, sopcima u kategoriji od 17 do 20 let, pripala je nagrada Općine Viškovo. U kategoriji do 17 godina, nagradu dodjeljuje Ustanova, a dobili su je Viliam Vojić i Dalen Načinović z KUD-a "Ivan Fonović Zlatela" s Kršana. Najbolja sopčica na jednom instrumentu, ove godine na mehu, bila je Rafaela Blažina iz KUD-a "Rudar" Raša. Najstariji sopac na Mantinjadi pul Ronjgi Ivan Milohnić dobio je posebnu nagradu Ustanove i veliki pljesak publike. Najmlađi sopac Rok Lukšić i najmlađa kanturica Emili Radolović za nagradu su dobili sopele i Početnicu za svirku sopela i kanat po starinsku. Predstavljena Početnica za svirku sopela i kanat po starinsku, autora Ivana Pavačića Jubilarnu Mantinjadu obilježila je promocija Početnice za svirku sopela i kanat po starinsku, autora Ivana Pavačića Jecalića iz Dobrinja. Knjigu, objavljenu u suizdavaštvu Općine Dobrinj, Grada Krka i Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" predstavile su urednica prof. Milena Žic i recenzentica dr. sc. Marija Riman. Autor knjige istaknuo je da ovom knjigom zaokružuje svoj dugogodišnji rad. Ravnatelj Ustanove Darko Čargonja, prof. ovom je prigodom uručio voditelju mantinjade Ivanu Pavačiću, Zlatnu plaketu Ustanove Ivan Matetić Ronjgov – za dugogodišnju suradnju i izuzetan doprinos u očuvanju autohtone glazbe i kulturne baštine našeg kraja.

DJEČJI ZBOROVI ZVONA VIŠKOVA I HALUBAJČIĆI

5. SUSRET DJEČJIH ZBOROVA PETAK, 23. 09

N

a ovogodišnjoj Matejni zbornog pjevanja nije nedostajalo: nastup KUD-a Halubjan i njihovog gostujućeg zbora iz Mošćeničke Drage na terasi VTC-a, u Domu hrvatskih branitelja uslijedila je večer u organizaciji Ženskog pjevačkog zbora Marinići, do susreta dječjih zborova, koji već četiri godine iznova potvrđuje da je osigurana budućnost zbornog pjevanja u našem kraju.

Dječji zborovi "Zvona Viškova" i "Halubajčići" ove su godine u sklopu Matejne organizirali peti susret dječjih zborova. Uz domaćine na ovogodišnjem susretu nastupili su: Grobnički tići, Mali zbor iz Osnovne škole Pećine i Dječji zbor Vijolice iz Paga. Svaki od pet zborova viškovskoj se publici predstavio sa po dvije pjesme. Srdačno ugostivši male Vijolice iz Paga naša dva zbora pokazali su se kao pravi domaćini, upriličivši im i mali obilazak Viškova te posjet Spomen-domu i Ustanovi "Ivan Matetić Ronjgov."

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Ususret novim nastupima Dječji zborovi "Zvona Viškova" i "Halubajčići" jesen su dočekali spremni za nove nastupe – i to pod vodstvom Ivane Marčelja. "Zvona Viškova" ponosni su na svoju nagradu za najbolje skladno pjevanje, koju su usvojili na jubilarnom 1o. Kvarneriću, i to s pjesmom Užanci, skladanu na stihove iz knjige Čakavčići pul Ronjgi 15. Nakon Matejne očekuje ih sudjelovanje na humanitarnom koncertu u Opatiji, a već se i pripremaju za božićni nastup. Članovi zborova ovim putem pozivaju sve mališane željne pjesme i druženja da im se pridruže. Upisi u zbor još uvijek traju – a prijave se vrše na mob. 0912583770 ili osobno u Domu Marinići svakog četvrtka od 18,30-20,30.

23


Matejna 2011. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE OTVORIO ISPOSTAVU U DOMU MARINIĆI

U

prizemlju Doma Marinići, u prostoru površine 75 četvornih metara, svečano je otvorena Ispostava Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Specijalizirani epidemiološki tim Zavoda, pružat će usluge liječničkih pregleda, cijepljenja, anketiranja, ali i organizacije tečajeva i ispita higijenskog minimuma, te izdavanja i potvrda sanitarnih knjižica.

Ispostava će organizirati sistematske preglede predškolaca i školaraca, kao i uzorkovanje hrane, vode i zraka te provoditi djelatnost socijalne medicine. Investiciju, vrijednu oko 300 tisuća kuna, zajednički su financirali Općina Viškovo, Županija i Zavod. Zavod na ovom području provodi već cijeli niz javnozdravst-

venih projekata, a novootvorena ispostava bit će posebno korisna za gospodarstvenike i njihove djelatnike, koji više neće morati odlaziti u Rijeku da bi obavili svoje zakonske obveze, već će im sve usluge biti dostupne na području njihove općine.

Foto Aleks

Zabilježili smo... Z

U D

Ogranka MH u Viškovu održano je predavanje mr. sc. Darinka Munića na temu Ceste Viškova. Povijesnom osvrtu pridružili su se i članovi Matice – starim slikama iz privatne zbirke Marinka Hosta, o kojima je ukratko govorio Darko Trinajstić, a svoj obol predavanju dala je gospođa Jelka Žilić.

S

N

petak u Domu hrvatskih branitelja Viškovo Ženski pjevački zbor Marinići upriličio je kulturno-umjetnički program uz susret udruga u kulturi i gostiju.

elavska katedra Ustanove Ivan Matetić Ronjgov svoj je obol Matejni dala već tradicionalnim manifestacijama posvećenim očuvanju tradicije i narodnih običaja kraja – Natjecanje u košnji i žetvi na Nuntarovu, održano je u subotu, 24. rujna, a pobjednici ovog zanimljivog natjecanja i ovoga su puta dobili primamljive nagrade. U natjecanju u košnji 1. mjesto osvojio je Rade Kosanović, a u žetvi Mira Sušanj. ubota – već uobičajeno sportski dan bio je obilježen raznim aktivnostima – od 5. odbojkaškog turnira za djevojčice „Matejna 2011", u organizaciji Odbojkaškog kluba "Sveti Matej", do nadmetanja u košarci... Sportskim aktivnostima pridružila se i Udruga umirovljenika Viškovo. U natjecanjima u boćanju, kartanju, pikadu sudjelovali su umirovljenici domaćina i njihovi gosti iz Matulja, Opatije, Grobnika, Klane. Sportsko nadmetanje završili su druženjem u Domu hrvatskih branitelja

M

odelarsko – maketarska udruga i ove je godine povodom Matejne na parkiralištu UNI – Impex-a organizirala školu vožnje radio navođenih automobila na benzinski pogon s prezentacijom novih modela i ostale opreme.

U večernjim satima u Domu Marinićima 24. rujna, u organizaciji

24

N

edjeljni dan započeo je uvijek privlačnom šetnjom šetnicom Viškovo – Lončeva griža – Ronjgi – Viškovo, koju ju je i ovog puta organiziralo Planinarsko društvo Viškovo. Izuzetno dobar odaziv podstrek je organizatoru za daljnju organizaciju ovakvih akcija. ajzastupljeniji sport naše općine tradicionalno je - boćanje. Igralo se na svim boćalištima - Međunarodni ženski boćarski turnir održan je u Marinićima, a Međunarodni boćarski i kartaški turniri na boćalištima BK "Marčelji" i BK "Halubjan".

H

alubajski zvončari ove su se godine Matejni odazvali sa dvije manifestacije – otkrivanjem skulpture "Halubajskega zvončara" kod Restorana Mladenka te natjecanjem u potezanju špaga, održanom ispred zgrade OŠ "Sv. Matej". Skulpturu zvončara, nastalu na ovogodišnjoj kiparskoj koloniji izradili su Rajko Srok i Mato Tijardović.

N

a nogometnom igralištu NK "Halubjan", kao i svake godine, održavale su se prvenstvene utakmice kadeta NK "Halubjan" – NK "Krk” te juniora istih klubova.

Glasnik Općine Viškovo br. 75


VEČERI - POD ŠATOROM K

ada se osvrnemo na sve četiri koncertne večeri na Viškovu, možemo zaključiti da su organizatori Matejne napravili pun pogodak i sada vjerojatno zadovoljno trljaju ruke.

Od četvrtka je već krenulo ludo, energično i veselo u domaćem štihu uz Koktelse. Sljedeća večer bila je namijenjena mlađoj publici – tinejdžerima koji su se za kraj tjedna odlučili zabaviti – uz Maju

Šuput. Subota je bila za publiku svih starosnih dobi uz Gazde. I, oproštaj od Matejne , u nedjelju, ponovno za sve generacije – uz Miroslava Škoru.

AKTIV DDK VIŠKOVO

KAP KOJA ŽIVOT Z NAČ I •SANJA SURINA - NOVA PREDSJEDNICA AKTIVA • ODRŽANE DVIJE USPJEŠNE AKCIJE DARIVANJA KRVI

D

ana 25. ožujka održana je izborna skupština Aktiva DDK Viškovo te je izabrana nova predsjednica Sanda Surina, a novoizabrani podpredsjednici su dosadašnji predsjednik Damir Petrc i Goran Vuković.

Akcije darivanja

Uslijedile su dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi i s obzirom na kratki rok u kojem su akcije organizirane možemo reći da je ishod vrlo uspješan. Na akciji održanoj 21. svibnja u prostorima stare škole Marčelji prikupljeno je 80 doza dragocjene tekućine. Glasnik Općine Viškovo br. 75

Jubilarna darivanja

Dana 20. kolovoza, također u staroj školi u Marčeljima održana je akcija na kojoj je prikupljeno 60 doza krvi. Moramo reći da smo ovoga puta imali i nekoliko jubilarnih darivanja. Vitomir Brančela iz Viškova darivao je krv po 125. put, dok su Željko Hodak i Miroslav Bura zabilježili 50. Darivanje. Pozivamo sve mlade i zdrave osobe s područja Općine Viškovo da se pridruže našim akcijama za dobrobit cijelog društva, te za spas života i očuvanje zdravlja mnogih naših sugrađana i prijatelja jer – jedna kap – život znači.

Zahvalnica dosadašnjem predsjedniku Aktiva Daimu Petrcu

25


RUJAN U KNJIŽNICI – pričaonice za djecu –

Tijekom mjeseca rujna u Ogranku Viškovo su održane dvije pričaonice za djecu od 1. do 4. razreda. „1,2, 3 KREĆEMO U ŠKOLU MI“ (3. 9.) – uoči početka nove školske godine razgovarali smo o djeci i njihovim navikama, školskim radostima i problemima, čitanju, knjižnicama, hobijima, prijateljima i dr. Povod za razgovor nam je bila priča Irene Bekić „Uh, ta škola!“. Uz nekoliko korisnih savjeta, na kraju smo im podijelili raspored sati i straničnike te poželjeli dobar početak u školi. „DOBRO NAM DOŠLA JESENI!“ (17. 9.) – priča Apolonije Lučić "Četiri godišnja doba" uvela nas je u razgovor o jeseni i njezinim obilježjima. Saznali smo nešto više o vrstama klime na zemlji,

a poslužili smo se i kompasom. Kroz zagonetke, bojanke i kviz smo ponešto i naučili. Na kraju smo se zasladili jesenskim plodovima.

LJETO U KNJIŽNICI

U

Središnjoj knjižnici u Marinićima naša knjžničarka Danijela i studentica Iva održale su tijekom ljeta pet pričaonica za djecu od 1. do 4. razreda i dvije pričaonice za djecu od 5. do 8. razreda. "DOBAR DAN, KAKO STE ?“ (11.7.) – tema kojom smo se prisjetili lijepog ponašanja u različitim prilikama i njegovanja zajedništva u obitelji, a ponešto smo i naučili. „PITAM TE, PITAJ ME...“ (14.7.) – djeca viših razreda osnovne škole okušala su se u kvizu općeg znanja. Naši mladi korisnici pokazali su zavidno znanje riješivši 60-ak pitanja. Bilo je zanimljivo, zabavno, korisno i nadasve poučno poslijepodne. „RAZGOVARAJMO O OSJEĆAJIMA“ (21.7.) – nastojali smo potaknuti djecu da izražavaju svoje emocije. Naši korisnici su ispunili kviz iz kojeg smo doznali nešto o tome kako se osjećaju u određenim situaci- Razgovarajmo o osjećajima jama, tko im je u životu važan, što je za njih prijateljstvo i sl. Nadamo se da smo ih malo potaknuli na razmišljanje te im se zahvaljujemo na iskrenosti.

„ŠETNJA PO JADRANU“ (22. 8.) – kroz slikovni kviz učenike nižih razreda upoznali smo s našim obalnim gradovima i otocima te nekim od njihovih znamenitosti. Razgovarali smo kako se pripremaju za put, koja putovanja pamte i zbog čega, preporučili im knjige za čitanje i poželjeli da posjete što više mjesta. 26

Dobar dan, kako ste?

Taj divni plavi svijet

„TAJ DIVNI PLAVI SVIJET“ (18.7.) – najposjećenija pričaonica (18-ero djece) koja nam je još jednom pokazala kako je dječja mašta neiscrpno vrelo. U neponovljivoj priči koju su naši mladi korisnici zajedno stvarali našle su se morske vile, čarobnjaci, ratnici, policajci, Posejdon i ostala božanstva... i puno toga smo saznali o životu u moru.

Uberi priču

„UBERI PRIČU“ (18. 8). – tema koja je podsjetila školarce nižih razreda osnovne škole na zanimljive naslove iz lektire, kao i na neke druge knjige koje bi trebalo pročitati. Kviz koji smo pripremili za ovu prigodu i naša preporuka naslova za čitanje, a naši korisnici otišli su kući s „dobrom knjigom“ pod rukom. Šetnja po Jadranu

„MALI MEMORY TURNIR“ (25. 8.) – zabavna društvena igra koja je našim mlađim korisnicima pružila mnogo zadovoljstva.

Vještine pamćenja, dobra suradnja i velika srčanost u igri, podsjetile su nas na važnost igre u razvoju djeteta.Čestitke igračima!

Glasnik Općine Viškovo br. 75


BOĆARSKI KLUB MARINIĆI

NASTAVLJA JOŠ JEDNU USPJEŠNU SEZONU Međunarodnim boćarskim turnirom Ženska ekipa obilježila desetu obljetnicu Ženska ekipa, koju od ove sezone vodi Vlado Obrić, spremno je krenula u novu natjecateljsku sezonu jedinstvene Ženske boćarske lige, u konkurenciji od devet ekipa. Dodatnu čar ovogodišnjoj sezoni pridonio im je i značajni jubilej – deseta obljetnica osnutka Ženske boćarske ekipe Marinići, koju su obilježile Međunarodnim ženskim boćarskim turnirom, održanim u povodu Matejne u nedjelju, 25. rujna. Na turniru je sudjelovalo 12 ekipa, a uz ekipe iz Rijeke i okolice sudjelovale su i dvije ekipe iz Slovenije.

PROSLAVILE DESET GODINA ŽENSKE BOĆARSKE EKIPE MARINIĆI Dolores Šebelja – kapetan, Jelka Škevin, Vesna Čuljak, Milvana Brnelić, Aleksandra Filčić, Petra Skočić (15, godina), Dušanka Skočić, Mima Sorić (12. godina) Milka Maričić, Mladenka Jurcola, Martina Buškulić, Milka Bezjak

uslijedila je tek tijekom mjeseca kolovoza. Ekipu juniora do kraja travnja vodio je Marko Rumac, a od svibnja mjesto trenera preuzima Dinko Beaković. Juniori su u svojoj kategoriji međuopćinske lige uvjerljivo zauzeli prvo mjesto i to šest bodova prednosti ispred ekipe Studene.

Karlo Knežević

Podmladak kluba igrao je i kvalifikacije s pobjednikom Druge međuopćinske lige – ekipom Škurinja, a nadmetanje je završilo pobjedom kod kuće sa rezultatom 16:2, te porazom u gostima 12:10. Ipak, zahvaljujući plasmanu osvojili su mogućnost natjecanja za Županijsku ligu. Prema riječima predsjednika BK "Marinići" Ervina Tomića, nakon osvajanja prvog mjesta, u dogovoru s roditeljima i naravno igračima, odustali su od ulaska u Županijsku ligu natjecanja, jer bi to uveliko poskupilo buduća natjecanja. Umjes-

Pored redovnog natjecanja, ženska ekipa sudjelovala je tijekom lipnja i na Županijskom prvenstvu. Zahvaljujući uspješnom plasmanu izborile su i sudjelovanje na Državnom prvenstvu Hrvatske, koje se ove godine održavalo u "Benčiću". Nažalost prvenstvo se "poklopilo" s turnirom, kojem su one bile domaćini, a odgoda više nije bila moguća.

Antonio Šebelja

to toga odlučeno je da se pet najboljih juniora priključe prvoj ekipi, čime će im se omogućiti bolji rad i napredak. Ostatak ekipe, odnosno ostali igrači juniori, otići će "na posudbu" u druge klubove, i to uz registraciju na godinu dana. Ova "posudba" u natjecateljskom smislu uveliko će pridonijeti njihovom sazrijevanju. Karlo Knežević - kadetski reprezentativac BK Marinići može se pohvaliti da u svojim redovima imaju i kadetskog reprezentativca – Karlo Knežević je nastupio sa hrvatskom reprezentacijom na Svjetskim igrama mladih u Ankari i osvojio brončanu medalju. Zapažene uspjehe postignuli su juniori koji su nastupili na Županijskom prvenstvu: 1. mjesto u štafeti osvojio je par Antonio Šebelja i Ivan Sušanj 1. mjesto brzinskom izbijanju osvojili su Ivan Sušanj i Karlo Knežević,.

Izuzetan uspjeh u natjecanju postigle su juniorke, članice ekipe Marinići 2, dok je ženska ekipa Marinići 1 zauzela četvrto mjesto na prvenstvenoj tablici.

2. mjesto u brzinskom izbijanju Ivan Sušanj 4. mjesto – brzinsko Antonio Šebelja

Juniori - uvjerljivo prvi

U preciznom izbijanju

I ekipa juniora redovito je održavala treninge dva puta tjedno. Kratka stanka

3. mjesto zauzeo je Anton Šebelja.

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Ivan Sušanj - na putu u reprezentaciju

27


sport Na temelju postignutog plasmana osiguran im je odlazak na Državno prvenstvo, koje je krajem srpnja održano u Roču. Na državnom prvenstvu postigli su sljedeće rezultate: 2. mjesto – krug – Ivan Sušanj, 4. mjesto – štafeta – Sušanj – Knežević, 4. mjesto – brzinsko izbijanje – Ivan Sušanj. Slijedom tih rezultata Ivan Sušanj je dobio poziv u reprezentaciju Hrvatske. Slijede pripreme za ogledni turnir, koji će se prije svjetskog juniorskog prvanstva održati u Monaku. Prva ekipa - sezona promjena Prva ekipa BK Marinići sa treninzima je počela već početkom siječnja. Naime, već 15. siječnja uslijedio nastavak natjecateljske sezone 2010./2011., koju je ekipa završila zauzevši 6. mjesto, što je, kako ističu - s obzirom na trenutne okol-

nosti zadovoljavajući rezultat.

Klanjac, Zvonko Hlaj i Marko Rumac.

Do kraja protekle sezone ekipu je vodio Vazmoslav Tibljaš, a od početka svibnja na mjesto trenera dolazi Dinko Beaković.

Pripreme za sezonu koja je upravo počela odigravaju se tri puta tjedno i to sa susjednom ekipom Marčelji, na čemu im uprava kluba Marinići i ovom prigodom zahvaljuje.

Tijekom protekle godine ekipa Marinića sudjelovala je na 14 turnira diljem naše županije i u susjednoj Sloveniji, nije izostalo ni sudjelovanje na Kup natjecanju, koje su završili bez plasmana na Državno Kup natjecanje. Tijekom sezone u ekipi je došlo do značajnih izmjena u igračkom kadru. U ekipu su došli Dinko Beaković, Joško Buterin, Luka Kukuljan - svi iz BK "R.Benčić". Ekipa je upotpunjena i reprezentativcem - Marko Beaković, koji je došao iz Poreča, na poziv prvoligaša iz Italije dogovorno prepušten talijanskoj ekipi za sljedeću sezonu.

Boćarskom klubu slijede zahtijevne pripreme za Zimsku ligu, (igra se u grupama, ali svaki dan) koja počinje od 11. prosinca a traje do 15. siječnja. Jedan od ciljeva BK Marinići je osnivanje nove, jedinstvene škole boćanja, kako bi se osigurao podmladak te omogućilo da se u bliskoj budućnosti osiguraju igrači s područja naše općine. Prema riječima predsjednika Tomića – cilj kluba je osnivanje Akademije boćanja, naravno prije toga treba postignuti odgovarajuće dogovore. D. Brusić

Ekipu su napustili sljedeći igrači: Bruno

9. LISTOPADA 2011. – BBK "KVARNER" VAS POZIVA NA TRADICIONALNU BICIKLIJADU

PARK ŠUMA LUŽINA B

iciklijada „Park Šuma Lužina“ u organizaciji BBK „Kvarner“ ove će godine biti održana 9. listopada u 10:30 sa polaskom iz Kastva, Stare gradske lože. Park Šuma Lužina šumskim stazama povezuje Kastav sa Viškovom, Klanom, Matuljima i Saršonima.

Nakon biciklijade, druženje će se nastaviti uz obavezan fažol u restoranu Vidikovac na Kastvu. Ovakva okupljanja odlična su za ljubitelje prirode, sporta, rekreacije i druženja na dva kotača. Na ovakvim manifestacijama sklapaju se nova poznanstva, uz ugodno okruženje osoba dobrog raspoloženja i sportskog duha. Sa zadovoljstvom pozivamo bicikliste, njihove prijatelje i obitelji

zainteresirane da uveličaju i prisustvuju biciklijadi „Park Šuma Lužina“, ujedno najmasovnijoj biciklijadi u organizaciji našeg kluba. Valnea Vidović Tajnica BBK „Kvarner

RK "HALUB"

USPJEŠAN POČETAK RUKOMETNE SEZONE

T

radicionalnim okupljanjem najmlađih rukometaša na 16. Kupu Umaga 25. rujna 2011. godine (ex otvoreno prvenstvo Hrvatske) započela je rukometna sezona u konkurenciji dječaka 2002. godišta, rukometaši RK "Haluba" osvojili su izvrsno 2. mjesto u konkurenciji od 15 ekipa iz cijele Hrvatske. U najbolju petorku turnira izabran je i rukometaš RK "Haluba" Andrej Juričević.

Zapažen nastup ostvarili su dječaci 2003. godišta koji su u jakoj konkurenciji 2002. godišta osvojili izvrsno 9. mjesto.

RK "Halub 1": 1. Paolo Sušanj 2. Antonio Kezić 3. Noa Tonsa 4. Matej Šarčević 5. Matija Potočnjak

28

RK "Halub 2" 6. Andrej Juričević 7. Marin Malinić 8. Luka Pilepić 9. Marko Matić

1. Gabriel Vukušić 2. Domagoj Radošević 3. Bruno Čobanković 4. Filip Hadžić 5. Mateo Tepić

6. Fran Šimić 7. Antonio Golubović 8. Eugen Mišta 9. Jan Hadžić

Glasnik Općine Viškovo br. 75


NA IZLETE Z PLANINARSKEN DRUŠTVON «VIŠKOVO»

BOHINJ

I OKOL NJEGA F

riško srpanjsko jutro. Pasalo je pet i pol. Pospani se skupjamo na Milihoven pred Planinarsken društvon «Viškovo» ko jedanput mesečno organizira planinarski pohod. Izleti su lepi, zanimljivi i dobro isplanirani. Željko i ja nismo stalna ekipa aš ti izleti od 6 do 7 ur hoda više nisu za nas. Ovaj put smo se prijavili. Kurijera nas već čeka. Od sakud nas je: z Halubja, Reki, Opatije, Puli, a nekoliko njih čeka nas va Rupe. I ni važno ča je ki, ni od kuda, glavno da se lepo družimo! Na zvonike je udrilo šest ur i mi krećemo put Europske unije – va Deželu. Cilj je vrh Rodica nad Bohinjon. Negde san pročitala da je visok 1964 m, a negde 1962 m. Ne znan je, od kad san ja pred više od trejset let bila na njin, narasal, al se smanjil – kot i čovek z leti? Od pretcednik Radovana Brnelića smo dobili potrebne informacije pa sad moremo spat do pasat Ljubljanu kade će bit štacija za kafe i ostale potrebi. Fanj njih je komać čekalo zapret oče i popunit fond sna pasane noći pušćenega v Opatije na Kajzer-fešte. Ja san pak svoj film vrnula va osandesete pasanega veka, kad san «punun parun marširala» po planinah cijele bivše Jugi i šire, a najviše va Dežele tako da se tamo ćutin kot doma. Kakovu san kondiciju imela!!! Planinarenje na ken se hodilo manje od pet ur mi opće ni bilo interesantno, a danas su mi jušto dosti i dve-tri ure. Ča ćeš, »zub vremena« neminovno dela svoje. Rodicu san zajeno otpisala, al san planirala Komnu. Ja, da nebi!! Malo san se zaletela, a zač, čut ćete kašnje. Bila san ja na Komne, bi rekli ovi mladi, još davnega 1978. leta, ma san imela više od duplo manje let nego sada. Lepe uspomeni prekinula je kafe-pauza. Malo smo se protegnuli, kafe nan je «zdignulo tonus», pa smo uz živahnu ćakulu od fešti «carske Opatije» vaje arivali do Bohinja. Najveći del kumpanije, z planon za Rodicu, skrcal se pul žičari. Od tud, sakeh pet-šest minuti tiho šumeć po sajle se uz strmu sten zdiže kabina pejuć 15-20 judi do ski hotela «Vogel» ki je na vrh steni visoke 1530 m. Od tud ki želi more daje sedežnicun do Orlove glavi (1800 m). Našen je cilj bila Rodica, a to znači 6-7 ur hoda za tamo i nazad. Va kurijere smo ostali nas četiri: Željko, ja, Srđan i Kristijan. Oni dva su imeli svoj plan, a to je strmi put Komarči pa bočno nad jezeron do

Glasnik Općine Viškovo br. 75

Piše: Vidojka Lučić

Stare Fužini. Šofer nas je pustil na parkiralište niže slapa Savice, od kud smo krenuli saki svojen puten. Željko i ja smo krenuli prema Savice. Levo, malo prej kažotića za ulaznice, je oznaka za Komnu. Tu san definitivno stavila točku na svoj plan kad san videla koliko se ta staza već na samen početke strmo zdiže. Konačno san sama sebe priznala da takovi puti više nisu zame. Va kažotiće smo kupili ulaznice (saka 2,5 eura) i krenuli prema mostiće preko kega staza peje za slap. Z desne strani mostića je korito va ko teče izvorska voda. Tu smo se umili, napunili boce i krenuli daje. Mane je ovo, čini mi se, četrti put da gren na Savicu i vavek je jednako lepo. Željkotu, je ovo prvi put, se mu je interesantno pa zastajkuje, gjeda i slika. Gren napred al se sako toliko obrnen da vidin kade je. No, tanto smo arivali do natrkitega štrema (paviljona) z klupami za počinut, od kud se lepo vidi slap. Boje reć dva slapa, veći (78 m) i manji (25 m), ki se, va oblike slova A ruše niz stenu va mićo jezerce z kega se voda preleva preko steni, prešeć niz strmi kamenit teren da se, niže hotela «Zlatorog», va Ukance spoji s jezeron. Na drugi kraj spod mosta ki spaja Ribičev laz i Staru Fužinu, daje teče kod Sava Bohinjka, ka se blizu Radoljice spaja z Savun Dolinkun i daje teče kod reka Sava. Pravi izvor Dolinki je va doline Tamar. Tu se pod stenun, do ke se pride za strmun stazun za dvajsetak minuti, raja Sava Dolinka kod jedan «šćurak». Zapravo, spod steni slizi voda va jenu pešćevatu škajkicu veličini manje dečje kadice od kud se fanj strmo spušća va Tamar, teče dolinun daje do Planice i Rateča kade zavija prema Kranjskoj Gore. Odpriliki na pol puta mej ta dva mesta, nedugo cesti se razleva va mićo močvarno područje pod nazivon Zelenci od kud daje teče pod službenen imenon Sava Dolinka. Na povratke

Sad se vrnjan nazad na slap Savicu ki je na nadmorskoj visine od 894 m. Ta slap dobiva vodu z Črnega jezera ko je 500 m. više uz Komarču. Kad pade veli daž, pa vanjsko i niz podzemneh jezer ne moru prijet su tu vodu, višak zihaja na površinu i spušća se niz steni kod više uzastopneh

slapić. Tad se slap Savice vizuelno poveća do visini od 600 m. Slap Savice pripada bočnemu području Komarče ka je bila dosti obrasla šumun, al je 1987. jak vetar porušil fanj dreva, a 2004. je va velen ognje zgorel ostatak šumi i paviljon kraj Savice ki je kašnje obnovljen. Kad smo se to lepo poslikali počeli smo se pomalo spušćat zdolun. Do pet zapolnen, kad je zakazan povratak, imeli smo dosti vremena pa smo odlučili poć stazun do mosta kraj Ribičeve lazi kade će nas pobrat kurijera. Spustili smo se do Ukanca (početak jezera), seli na miću plažicu, zuli gojzerice i namočili već po malo trudne nogi. Voda je bila ugodno tepla pa san poželela okupat se, ča san i storila. Nismo dugo uživali kad se počela spušćat magla ka se brzo pretvorila va črni oblaki z keh je vaje za ten pjusnul daž. Sreća da smo imeli lumbrel pa smo se stisnuli pod jedan borić. Automatski san pogledala va bregi preko jezera misleć kako je našen tamo gore va oblakeh, aš dom na vrh vogelske steni ni bilo videt. Ta del hrbata nad Bohinjon finjuje z vrhon Črna prst i planinarsken domon smešćenen va karaule od Prvega svetckega rata. Letnja nevera je za čas pasala i pojavilo se sunce. Opet je bilo lepo i teplo a uz stazu lepe plažice z mićemi kamičići. Da se preko jezera ne vide visoki bregi, čovek bi pomislel da je na makarskoj rivijere. Bližeć se mostu i Ribičevom Lazu, trudne nogi su se sporeje pratile stazu. Komać smo čekali da pride kurijera, zadovoljni aš je to za nas bila lepa «šetnja» od desetak kilometar. Jača ekipa ni imela sreći kot mi. Loše vreme: jak vetar, magla i daž sprečili su ih da pridu do vrha, al smo sejeno, saki na svoj način bili zadovojni. Vrnjajuć se doma, kad smo malo počinuli i prišli nase, po običaje se igrala tombula. Se ki god je imel sreću da dobije kakovu sitnicu. Uz ugodnu muziku, šaleć se za čas smo prišli doma.

29


VIŠKOVO Z NAMI GRE SAKUDA

P

asalo je i ovo leto, a nami je još friško va sjećanje Trinajsti karneval va Čapljine va koj smo se opet ludo zabavile! Predstavile smo se kod sobarice i prodefilirale kroz grad u pratnji naših prijatelja z Kostrene i Svilnega! Ma veće veselje va publike, dok tancamo, nismo doživele va nijenemu gradu! Tamo nas zovu Halubajčice i saki va ten meste zna za naše Viškovo i si bi teli prit da vide dal je pul nas tako lepo i hvale naše lepe nogi i stas. Čast nan je prit tamo sakega leta i udomaćit se va tako dobremu društvu!

UDRUGA HALUBAJKE

Ma smo ovo leto obašli i poznati karneval va Noven Vinodolsken, a z našemi muzikantima Limene glazbe Marinići odtancale smo i kroz Punat i Staru Bašku, i uživale u dobremu društvu, pa se nadamo da će nas još ki put muzikanti zet sobun. Veli pozdrav im ovon prigodom šajemo i hvala im na dobren društve i provode! Nismo samo pohajale, ne poidajte se, puno smo i delale i nastupale po našoj lepoj Reke! Neznan dal znate, ma smo ovo leto i na krajice Rečkega karnevala bile nakon dugo let i parićevamo se i za drugo leto,

ZAJIKU MOJ LEPI

aš nan je bilo jako lepo iskustvo, a proslavile smo mi i lentu druge pratije koju je zaradila naša Marija Pemper na izbore za krajicu Halubajskega karnevala. Sada se spravljamo za Matejnu i najboje slavje ko samo Viškovo zna storit! U tijeku su nan i upisi pa pozivamo se divojki ke bi nan se volele pridružit va plesu, nastupimi i užancami da pridu va DOM KULTURE MARINIĆI sredun od 18-21h i subotun od 10-13h ili nan se jave na broj telefona: Mob: 091 885 1790, ili 091 667 5824

(2)

Piše: Jelka Žilić

J

udi su svojni hodili po drva va Dleto. Rabilo je celi dan dela za dva čoveka da se pripravi voz drv. A bilo je Dleto fanj dugo, više od ure hoda va šumu i jušto toliko nazada.

Vozin, kopan, pleven, nagrnjan, po cel dan obrnjan. I tako celo leto ja i moj osal po težašku za posal.

Jenega jutra rano, kad su „treti petehi” zakantali, šli su Pepić i Franić zapreć konji i put šume. Zeli su sobun neč za pojist i bocunić bevande. Najbrže da su imeli „kus palenti od čera” Frane kako bi rekal pjesnik Drago Gervais. Bilo je tu i malo pancete i gromiškega sira. Delali su prez besed i dobro su se steplili. Kada je sunce bilo na vrh neba, seli su va hlad, pojili ča su prnesli i popili bevandu. Još su par ur delali, a onda je prišlo vreme za vrnut se doma. Franić je rekal da je jako žejan, a vode nigdere. – Strpi se, – rekal je Pepić – ćemo za pol ure prit do Rudetovega zvira pa ćete se i ti i konji napit. Ma Franić je bil jako žejan i smiron je njurgal. Zapazil je neku škajicu med trimi bukvami ke su rasle z jenega coka. Va toj škajice bila je zerica vode. – Ne budi trubilo, – rekal je Pepić – da ne bi glavinu rival med tiste bukve, a kako ćeš je zivuć vanka? Ma Franić ga ni poslušal i zarival je glavu med bukve i posrkal ono malo smrdljive vode ka je tićon ostala. Ma, kada je otel zivuć glavinu ni je mogal maknut ni levo ni desno. Pepić je se to gjedal i rekal: – Tr san ti govoril da to ne

25 godina iskustva

delaš. Ča ćemo sad z tobun i temi bukvami? Ja ti sam ne moren pomoć, a bin te rovinal ako gren seć bukve. Pravi si četrti bukvić z temi trimi. – Pomozi mi – tulil je Franić med bukvami. – Rabi mi poć va selo i primotat još kega da mi pomore oko tebe. Ma to će potrajat, fanj smo dugo va šume, aš i na konji moran mislet. Strah me j’ pustit te samega a večer ovuda vuki klate. – Ča ću pak ja neboh – tulil je Franić. – Kako ću znat kad vuk pride? – A čut ćeš ga, on fanj masti i puše, a ima i mrzal trubac. Ja ću ti rasparat brageše na rite, pa kada te bude ponjufal, znat ćeš da je to vuk. Ma ne znan ako će ti to ča pomoć, ako te počme jist odzada. – Teci brzo – plakal je Franić. A Pepić je malo počekal, zel sekiru i počel mastit suhorice i puhat kako vuk. Prišal je zad Franića i stavil mrzlu sekiru na golu Franićevu rit. Franić je od silnega straha skosnul i glavina se je liberala. Pal je na rit od straha i muke, a glavina mu je bila sa ostrgana i krvava, ma živa i na ramene. Doma nisu niš povedeli, rekli su da se j’ Franić podrsnul.

30

Glasnik Općine Viškovo br. 75


putopis Kratko ćemo se fermat va Gente, po veličine trećen grade va Belgije. Nismo tu radi njegovega industrijskega značaja, nego radi stare gradske jezgri ka je ugodna za kratku šetnju pod uvjeton da ni rano jutro. Va oveh krajeh rano jutro traje do polna. Gradi zgjedaju pusto, a ako je večer prej bila kakova fešta, i jako neuredno. Kad toj slike pridružimo i tmurno – kišno i prohladno vreme, ugođaj je potpun. Fasade živeh boj i puno rožic razbijaju monotoniju. Pogled privuče poneka otprta suvenirnica, na opreze nas drže biciklisti ki voze slalom med pješaki, a cilj je ostvaren kad nan se ukaže butiga prehrani kade se opskrbljujemo z sitnicami za dalnji put.

Ą

U Veneciji sjevera

Piše: Marina Frlan - Jugo

A

NTWERPEN (Anvers) je poznat kod jedna od najvećeh evropskeh luk, ma i po ten ča preko te luki gre okol 80 % svetske trgovini dijamanti, a Četvrt dijamanti je jedan od razlogi zač posjetit ovaj polmilijunski grad na sjevere Belgije. Okol željezničkega kolodvora razvila se gradska četvrt va koj su jedna do druge, z ulice va ulicu, poredane zlatarnice. Va izlogi se skoro ne more gjedat od silnega sjaja. Ma, kod i se butigi va oven dele sveta, zapiraju se va pol belega dana. Ovu frazu na sjevere Belgiji moramo shvatit doslovno: letnji dan traje neobično dugo. Nismo misleli da ćemo va Belgije doživet dan va vreme kad je pul nas noć, pa je bilo nezaboravno na deset večer čitat na prirodnen svetle. Sunce je zašlo, mesec je na nebe, al toliko je svetlo da je još vavek dan. To ni toliko primjetno va grade, al ako je hotel zvan grada, pogled seže na ravni i na kravi ke mirno pasu na deset ur večer. Va grade vreme brzo pasa aš je od željezničke stanice prema moru duga pješačka zona, ka je potle pete prilično pusta. Na pute do glavnega trga je Rubensova kuća, ma i ona je, kod i se drugo, zaprta potla pet zapolne. Na glavnen trge je živo. Fasadi podsjećaju na Bruxelles. Tu se najde i neka butižica ka još dela. Puno je pivnic i restorani. Na sreda je fontana ka je pravi izazov za slikanje aš je to visoka figura na stene po koj se, zmed dva „pljuska“ vodi, hrabreji poprte, a oni spretneji dobiju sliku bez črnjavki (oni drugi samo črnjavku bez sliki). Preko tega trga put peja prama nečemu ča ćemo nazvat obala. Z povišenega platoa pogled se pruža Glasnik Općine Viškovo br. 75

unedogled: ko da stojite na Gate Karoline Riječke i gjedate luku od Kostreni do Brseča. A mora nigde! Antwerpen je dugo od mora skoro 90 km, a luka je va estuarije reki Sheldi. Te reki i kanali na keh su belgijski gradi su takovi da Mrtvi kanal po veličine i boje zgjeda kod planinski potočić. Ne znan ča teče po teh kanaleh aš su nas vadili da voda nima boji, a ovo ča smo videli va Belgije ima boju vojne uniformi nakon trodnevne vježbi održane va vreme kišnega jesenskega razdoblja va nizine. Morda ima i kakov dih, ma on je nadjačan slatkasten dihon marihuani ka se va oblakeh širi z jednega gata. Tu se mladi razneh generacij okupjaju, sopu, razmišjaju, al samo sede i fumaju. Slučajni prolaznik jako brzo postane razdragan i nekako dobro raspoložen. Ne znan je to radi pogleda na bezbrižnu mladost, al radi diha ki je, neminovno, arival i do našeh pluć. Kod i saki lučki grad, Antwerpen je preplavljen doseljeniki z različiteh kraji sveta. Dok glavne ulice va Četvrte dijamanti živu po dane va sjaje izlogi zad kemi se smješkaju najveć ortodoksni Židovi prepoznatljivi po svojeh frizurah i veštideh, sporedne uličice živnu po noće kad se va svetleh neonskeh reklam sumnjiveh bari nadglašuju još sumnjiveja lica pripadniki različiteh afričkeh i azijskeh narodi. Ovaj grad, kod valda i si svetski velegradi, žive 24 ure.

BRUGGE je grad čokoladi. Ča treba još ča dodat? Zgjeda i diši kod jedna vela bombonjera. Središte, pod zaštitun UNESCO-a, more se pohvalit z prekrasnemi zgradami i crekvami ke po svojoj lepote i osobinah spadaju va sam svetski vrh, ma kad osjetite dih čokoladi, se drugo zbledeje. Govore da je oko 200 butig čokoladi va samen grade. Te su butižice većinon obiteljske, a va fanj njih more se gjedat kako se slastice delaju, aš je jedan del radnja odvojena staklon, a prednji del je butiga. Saka je po nečeren posebna, ima neki svoji čokolatini. Kad bi se moglo se provat! Prodavači, često i vlasniki, jako su pijažni, veseli i uslužni, ma butigi zapiraju, već znate, na pet ur. Potle te dobi ne dela ni javni zahod. Morete samo gjedat izlogi s keh mame sakakove figuri storene od kombinacij čokoladi i seh mogućeh začini. Čini se da čokolada i kroz izlog diši. Uvde je izbor veći, ugođaj boji, a ceni niže nego va glavnen grade. Radi kanali ki ga presecaju, Brugge zovu i Venecija sjevera. I uvde reču da je najlepše razgledat grad ploveć po kanaleh, ma barki ken je rub tek malo iznad nemirne zeleno-kafenosive površini ni malo ne privlače – nakrcane kod naši turistički brodići va sezone i bez zaštiti od dažja ki pada i po nekoliko put na dan. Ipak je najlepče korak na korak istraževat ovaj izuzetno lep grad. Ako se strudite, morete unajmit kočiju, pa će vas kočijašica (ni greška – redon su to ženske), ka je ujedno i turistički vodič, propejat i usput povedat štoriju od grada čigovu lepotu ne more umanjit ni letnji pljusak ki se spusti doslovno z vedra neba. Vaje će prosvetit sunce i storit da Brugge postane jedna od vašeh najlepšeh i najdražeh uspomen. 31


UKRATKO * IZ RADA UDRUGA

UDRUGA „PUNI KRUG“

U RITMU KLASIČNIH I LATINO PLESOVA

U

torkom i četvrtkom u dvorani Vatrogasnog doma Halubjan, Gornji Sroki 133, djeca predškolske i školske dobi vrijedno uvježbavaju plesne korake. Svaka godina obilježena je jednom plesnom temom: 2008./09. sambom, 2009./10. grčki plesom sirtaki i 2010./11. godine irskim plesom. Uz igru i smijeh svladali smo i zahtjevne koreografije iz ostalih klasičnih i latino plesova. Sudjelovali smo na mnogim priredbama i događanjima u Dvorani Mladosti, na Halubajskom karnevalu, plesnoj manifestaciji „Kastavea“ ... Posjetio nas je i naš poznati plesač Ištvan Varga. Postoji jedna izreka: "Oni koji ne znaju plesati kažu da je muzika loša." A mi bismo još dodali i onu: „Nikad nije kasno.“ Zato Vas pozivamo da se od predškolske dobi do umirovljeničkih dana (od 5 do 105 godina) uključite u naše plesne radionice i budete zvijezde na svakoj fešti.

Plesne radionice počinju u listopadu, a možete se uključiti i tijekom godine. Nazovite nas na mob. 098/1926106 ili 099/2256139. Oltum, ut imium moditur isquod coenatuuspio

MIĆI LIBAR - CENTAR ZA DJECU Furićevo 90, Viškovo

32

Glasnik Općine Viškovo br. 75


NJEMAČKA TORTA

OD SIRA Dragi moji čitatelji!

Dobar van dan. Leto je finilo i morda ste već pozabili na nj. Ma, kod i sako leto ja san malo putovala i sačega novega videla i provala. Za ono ča mi se jako pijažalo provala san dobit i recept, pa da se svi skupa dobro posladimo. Za ovaj kolač nan rabi okrugli kalup od cca 26 cm, dobro namašćen. Torta se sastoji od prhkega testa z ken obložimo kalup i od sirnega punjenja ko levamo preko testa. Za prhko testo rabi nan: 250 g. cveta, 125 g. putra, 50 g. cukara, malo soli, 1 žutanjak i 2 žlice vodi Si sastojki omesite va čvrsto testo, zamotajte va foliju i kladite počinut va frižider oko pol uri. Dok testo počiva parićat ćemo filu. Fila: 500 g. friškega punomasnega kravjega sira, 1 kiselo vrhnje, 200 g. cukara vanilin cukar, 3 žutanjka, 50 g. škrobnega cveta i 4 belnjaka Dobro stucite sir, vrhnje, cukar, vaniliju, žutnjaki i škrob. Od belnjaki storite čvrst sneg pa ga pomalo z kuharicun umešajte va sir. Peć kladite teplit na 180 C. Testo razvajajte i z njin obložite dno i strane kalupa. Filu zilejte preko testa i zajedin kladite peć. Torta se peće oko uru vremena, a vrata peći nemojte opirat do pred sami kraj pečenja da van torta ne krola. Kad je kolač pečen ohladite ga va otproj pogašenoj peće. I još dve besede za kraj. Nijemci za ovaj kolač ne koriste friški sir kakov mi ovde poznamo nego kvark. To je mlečni proizvod zmed skuti i sira, a kolač storen ž njin puno je sočneji od običnega i ne zaseda va grle. Kvark morete nabavit i va nekeh našeh butigah, pa ga isprovajte. Osim za ovakovi kolači odličan je kot punjenje za palačinke ili manje masna zmjena za mascarpone. Dobar tek! Pozdravja vas Jasminka

Stupari 28a • Viškovo • tel: 098/1954717 Radno vrijeme: ut-pet: 12-18 sub: 10-16

• svakodnevna ponuda svježih kolača • izrada torti po narudžbi

Glasnik Općine Viškovo br. 75

33


Sajmišna 31, 51300 Delnice

- Niskogradnja - Visokogradnja - Najam građevinske mehanizacije - Proizvodnja i prodaja betona Tel: 051/612-380; fax: 051/812-219 Betonara: 098 297 110 Mail: goran.graditeljstvo@ri.t-com.hr

34

Glasnik Općine Viškovo br. 75


OBAVIJEST

O

bavještavamo zainteresirane mještane da trenutke zajedničkog druženja u povodu obilježavanja obljetni-

Glasnik Općine Viškovo br. 75

ce završetka osnovne škole mogu objaviti u Glasniku Općine Viškovo. Informacije na mob.: 091/253 69 87 35


36

Glasnik Općine Viškovo br. 75


preporučamo

knjižnica halubajska zora pripremila: Branka Miočić, ravnateljica

www.halubajska-zora.hr

15. LISTOPADA – 15. STUDENOGA 2011.

MJESEC

HRVATSKE KNJIGE • Besplatan upis za prvašiće (15. 10.-15. 11.) • Informacije na dohvat ruke – besplatno surfanje Internetom (15. 10. do 15. 11.) – na obje lokacije • Moja najdraža knjiga je... – od 15. 10. do 15. 11. korisnici sudjeluju u izboru najdraže knjige • Vratite zaboravljenu knjigu – mi praštamo zakasninu (24. – 29. 10.)

BELETRISTIKA ZA ODRASLE ASANSOM, C.J.: CRNA VATRA (intrigantna priča i zadivljujući prikaz Engleske u vrijeme Henrika VIII.)

COELHO, Paulo: ALEPH (putovanje koje vam pokazuje kako izmijeniti vlastitu sudbinu)

SILVA, Daniel: AFERA REMBRANDT (vrhunski triler u kojem se sastaju Jason Bourne i James Bond...)

FOLLETT, Ken: SVIJET BEZ KRAJA (I. dio koji će udahnuti novi život u epski povijesni roman...)

TOYNE, Simon: SANCTUS (moderni svijet nalazi se pred uništenjem koje planira jedna drevna organizacija opstala na krvi i laži...)

LEWYCKA, Marina: BERAČI JAGODA (novi roman autorice urnebesno duhovita hita Kratka povijest traktora na ukrajinskom...)

SHERIDAN, Sara: TAJNA PUSTINJE (dramatična priča... ona je robinja, on njezin gospodar... oboje su čeznuli za slobodom...)

MARTIN, George R. R.: PLES ZMAJEVA (peta knjiga iz serije Pjesma Leda i vatre, zapleti se razvijaju još nekoliko koraka dalje i pritom se produbljuju sve postojeće zavjere...)

RENDELI, Nevena: VODIČ JEDNE PLAVUŠE (zabavni vodič koji se ne čita po redu i u određeno doba godine – valjalo bi ga imati uvijek pri ruci...) MAZZANTINI, Margaret: NAPOKON ROĐEN (o Gemmi koja se iz Rima seli u Sarajevo i neobičnom slijedu događaja koji usred rata većini oduzima sve, ali nekome daruje...)

SPAGHETTI; Luca: JEDI, MOLI, VOLI U RIMU (niz živopisnih anegdota o gastronomiji, jeziku, povijesti... svakodnevici Rima, iskrena, duhovita i neodoljiva priča o iznimnom prijateljstvu koje cvjeta u vječnom gradu...) KNJIŽNICA HALUBAJSKA ZORA PREDSTAVLJA SE I NA STRANICAMA NOVOG LISTA

• Gostovanje ravnateljice na Domaćem radiju i predstavljanje programa s nagradom za slušatelje, 14. 10. (10 sati) • Ususret književnoj večeri s Brunom Šimlešom - izrada prigodnog straničnika, Središnja knjižnica Marinići • Dišete li srcem? – književna večer s Brunom Šimlešom, 3. 11. (19 sati) • Upoznajmo našu knjižnicu (15. 10. do 15. 11.) – organizirani posjeti učenika osnovne škole • Odškrinimo vrata naše knjižnice (15. 10. do 15. 11.) – organizirani posjeti predškolaca • Sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja (1.10. do 30.10.) – na obje lokacije • Književni susret Čakavski kantunić (19. 10. u 10 sati, čakavčići OŠ Pehlin i autor Ivan Rudanović, Središnja knjižnica Marinići • Čitajmo Viteza naglas (Središnja knjižnica, 10. 11. – 17 sati, za djecu od 1. do 4. razreda) • Želio bih biti... – pričaonica, Ogranak Viškovo, 15. 10. u 11 sati • Potraži me u stihu... – Ogranak Viškovo, 5. 11. u 11 sati • Moji zalazi – izložba fotografija Hobi naših knjižničara, autorica Branka Miočić, datum otvorenja 21. 10. u 18 sati • S planinarima po… – virtualna šetnja kroz sve ovogodišnje pohode PD Viškovo – 27. 10. u 18 sati

BELETRISTIKA ZA DJECU I MLADEŽ RCOHN, Rachel: MEDENA (dogodovštine Cyd koja polako odrasta uz pomoć svojih prijatelja) PLICHOTA, Anne: OKSA POLLOCK, NEVIDLJIVI SVIJET (čarobna knjiga, nastavak je priče o Oksi i njezinoj neobičnoj obitelji...)

STRUČNA ZA ODRASLE UVODIĆ-VRANIĆ, Ljubica: PRIJATELJU, KAKO SI? (ljekoviti psihološki razgovori o povjerenju, strpljivosti i suosjećanju...)

FLINN, Alex: ZVIJER (klasična bajka o umišljenom mladiću...)

ALBOM, Mitch: IPAK VJERUJ (o vjeri, ali nije vodič za određeno vjerovanje, već slavi autentičnu vjeru)

HAND, Cynthia: KRILA ANĐELA (fantastično isprepletena magija mitologije o anđelima s modernim svijetom romanse i napetosti...)

DIXON, Patrick: ŠEST LICA BUDUĆNOSTI (osobni i korporativni vodič za preživljavanje i uspjeh u trećem tisućljeću...)

CASTOR, Harriet: KAKO POSTATI BALERINA (ostvari svoje rasple- SNYDERMAN, Nancy: MEDICINSKI MITOVI KOJI VAS MOGU UBITI (i sane snove i korak po korak nauči sve što trebaš znati o plesanju 101 istina koja će vam spasiti, produžiti i poboljšati život...) GRANN, David: IZGUBLJENI GRAD (priča o pogubnoj opsesiji Amabaleta...) zonijom...)


i s l e t k o K t u p u Š a j a

M

G

e d z a

Organizator:

Suorganizator:

o 0 r D Q  o YLGLPRVH k Š Q DWHM

    L

Općina Viškovo

Sponzori:

ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI, LEMAL, EURODELTA PLUS, VERTIGO, PROMOS USLUGE, LEGAC, LIBURNIJA POMORSKA AGENCIJA

Generalni sponzor:

Profile for Doris Brusic

Glasnik Opcine Viskovo 75  

Glasnik Opcine Viskovo broj 75

Glasnik Opcine Viskovo 75  

Glasnik Opcine Viskovo broj 75

Profile for glasnik
Advertisement