__MAIN_TEXT__

Page 1

Glasnik OPĆINE VIŠKOVO

Lipanj, 2011. • br. 73


OPĆINA VIŠKOVO

Z

abavno-scensko-poetska večer na šternama koja će se održati u mjesecu lipnju u dva navrata, na različitim lokacijama. S obzirom na veliki broj šterni koje se nalaze na području Općine Viškovo, a kojima su se nekada zajedno koristili stanovnici pojedinih naselja, cilj nam je oživjeti spomenute šterne koje su bile izvor života.

Viškovo imaju barem jednu šternu u svom središtu koja je bila izvor života u zajednici. I mnogi stanovnici Općine Viškovo imaju šternu u svom dvorištu što još više govori o nekadašnjem načinu života i potrebi ljudi da si osiguraju vodu.

Prve javne šterne izgrađene su početkom 19. stoljeća, ukopane su u zemlju i pokrivene posebno postavljenim kamenom. Sva mjesta u Općini

Turistička zajednica Općine Viškovo osmislila je program koji će se održavati upravo na šternama koje se nalaze u našoj neposrednoj blizini. Želja

Danas su šterne podsjetnik na prošlost i nekadašnji način života i kao takve potrebno ih je zaštititi kao kulturno-povijesnu baštinu.

nam je oživjeti mjesta koja su nekada davno bila središte zbivanja i dati im osobito obilježje zanimljivim zabavno-scensko-poetskim programom. Ove godine pripremili smo večeri pune iznenađenja, dobrog raspoloženja, smijeha, glazbe i poezije. Pozivamo Vas, pridružite nam se 4. lipnja na šterni u naselju Mavri, i 18. lipnja na šterni o čijoj će lokaciji mještani i gosti biti obaviješteni putem prigodnih plakata i letaka, medija Domaćeg radija i Novog lista.


s

Izdvajamo iz

adržaja :

iz rada općine/4

Glasnik Općine Viškovo

Pokrovitelji:

• Prevencijom i ranom intervencijom do zdravlja • Položen kamen temeljac za novi vrtić • iz rada komunalnog redara www.opcina-viskovo.hr

• Broj 73 • svibanj 2011. ISSN 1332-0149 Izlazi 5 puta godišnje Nakladnik: Općina Viškovo Za nakladnika: Goran Petrc, prof. Urednica: Doris Brusić Lektorica za čakavštinu: Jelka Žilić Fotografije: Foto Alex, Foto Matej • Iz arhive udruga • Slika na naslovnici: Žukvun privezana ruža, autor fotografije Željko Šepić - 1. mjesto na natječaju za izbor fotografije karakterističnog motiva Općine Viškovo • Tisak: Tiskara Meić d.o.o. • Naklada: 4500 primjeraka

analize/10 • Prve naznake rasta ukupne dobiti Turistička zajednica Viškovo/12 • Majevica 2011:. Fešta od mladega leta • Eko akcija i sadnja sadnic iz duhovnog života/15 • Priprava na slavlje sakramenta krizme • Roditelji i škola - partneri u odgoju Dan Općine Viškovo/16 kultura/22 • Ustanova I. M. Ronjgov: 33. proljeće u Ronjgima odgoj i obrazovanje/24 • Osnovna škola Sveti Matej: Srebrni status eko škole iz rada udruga/26 • Udruga umirovljenika Viškovo: Razovrsnim aktivnostima obilježeni Dan općine i Majevica • Maketarsko-modelarska udruga: BOSCH – 3. utrka elektromobila iskustvo za pamcenje • Ženski pjevački zbor Marinići: Zapažen nastup u Rimu • Košarkaški klub Sveti Matej: Ususret 3. ljetnoj košarkaškoj akademiji

Iz našeg kraja Oglasi


INFORMACIJA O NOVOJ TRASI ŽUPANIJSKE CESTE Ž 5025

U NATJEČAJ(U) ZA NOVU ETAPU Nova trasa županijske ceste Ž 5025 predviđena je u prijedlogu prostornog plana Općine Viškovo, i prostornom planu Grada Rijeke. Navedena cesta (pod radnim nazivom GMC 103), polazi od čvorišta Rujevica u Gradu Rijeci do naselja Marčelji na području općine Viškovo. Dionica Rujevica - Trampi

2

T

rasa ceste je duljine 10.280 m, od čega kroz područje Grada Rijeka oko 3 km, a kroz područje Općine Viškovo oko 7 km. Podijeljena je u tri dionice kako slijedi: BR. DIONICA

pravne pripreme, pripremljena je projektna do-

DULJINA PROCJENA (m) (mil. kn)

I.

Rijeka (Rujevica) – Trampi II. Trampi – Viškovo III. Viškovo – Marčelji

3.100 2.550 4.630

15,2 54,0 57,6

Sama I. dionica podijeljena je u 4 etape od kojih se prve 3 nalaze na području grada Rijeke, a 4. na području općine Viškovo. 1. etapa je izgrađena i puštena u promet, a to je do čvora Rujevica na Riječkoj obilaznici. Kreće se u natječaj za 2. etapu od čvora Rujevica do čvora Hosti. 3. etapa je od čvora Hosti do granice s općinom Viškovo. Za realizaciju 4. etape u tijeku je rješavanje imovinsko

kumentacija za ishođenje potvrde glavnog projekta. Procjenjuje se da je za pripremu i izgradnju 4. etape potrebno osigurati 15.200.000,00 kn i to za imovinsko pravnu pripremu 4.800.000,00 kn i za izgradnju 10.400.000,00 kn.

Dionica Trampi - Viškovo

Glasnik Općine Viškovo br. 73


odluke vijeća Čvor Rujevica

Snimak vijadukta

II. i III. dionica - u fazi izdavanja potvrde glavnog projekta U proračunu PGŽ osigurana su sredstva za kredit kojeg je uzeo ŽUC za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pripremne radove. Sama cesta Rujevica – Marčelji bit će duga oko 10 kilometara i u nju će se investirati ukupno oko 200 milijuna kuna s ciljem da se dobije kvalitetan prometni spoj riječke zaobilaznice s novim deponijem na Marišćini. Ujedno će ista prometnica bitno olakšati situaciju na cestama na području Viškova jer će se u potpunosti zaobići centar ovog naselja koji je gotovo uvijek prometno zagušen. Posljednjih nekoliko godina ovaj projekt pripremala je

Županijska uprava za ceste, a Grad Rijeka je, kako je već spomenuto, preuzeo gradnju prve dionice. Od čvora Rujevica do čvora Hosti, u dužini od 1.800 metara, planiraju se graditi četiri prometna traka svaki širine 3,5 metara, nakon čega će se do raskrižja Marinići nastaviti tri prometna traka, a poslije toga slijede dva prometna traka sve do kraja dionice u Marčeljima, odnosno na pristupu Marišćini. Cesta Rujevica – Marčelji prolazi nekoliko desetaka metara ispod stadiona Lučkog radnika i naselja Lovorka Kukanić, a zatim se stiže do raskrižja Pilepići (skretanje za sportsko-rekreacijsku i stambenoposlovnu zonu) nakon čega slijedi čvor Hosti smješten na Pehlinu nekoliko stotina metara južno od postojeće županijske ceste Ž 5025. Otprilike istim smjerom i na sličnoj udaljenosti od ceste Ž 5025 trasa se nastavlja do raskrižja Marinići, nakon čega slijedi raskrižje Marinići 2 i raskrižje Viškovo poslije kojeg se drastično mijenja trasa koja zaokreće i prolazi preko ceste Ž 5025. Točka prijelaza nalazi se nekoliko stotina metara od VTC-a prema sjeverozapadu. Cesta zatim prolazi područjem između Garića i Marčelja sve do priključka na čvor državne ceste Marčelji – Saršoni, nakon čega trasa dalje slijedi postojeću cestu prema Klani sve do postojećeg cestovnog priključka za Studenu gdje se nalazi i završni spoj s deponijem Marišćina.

Dionica Viškovo - Marčelji

Glasnik Općine Viškovo br. 73

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo 31. ožujka 2011. • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu • Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda za 2010. godinu • Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Viškovo za 2010. godinu • 1. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. god. • 1. Izmjene i dopune programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine • 1. Izmjene i dopune programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine • 1. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini • 1. Izmjene i dopune javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini • 1. Izmjene i dopune javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini • Odluka o groblju • Odluka o odabiru koncesionara za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Viškovo za razdoblje od 2011. do 2015. godine • Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo – vodoinstalaterski radovi tijekom 2011. godine

3


P R E V E

odluke vijeća • Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju • Odluka za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci • Odluka za člana Nadzornog odbora Ekopla d.o.o. Rijeka 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo 28. travnja 2011.

• Odluka o komunalnom doprinosu • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje javnih površina – bravarski radovi tijekom 2011. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo – poslovi održavanja čistoće groblja tijekom 2011. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2011. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje autobusnih čekaonica i oglasnih ormarića – staklarski radovi tijekom 2011. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje vertikalne prometne signalizacije tijekom 2011. godine

• Odluka o izboru izvoditelja za održavanje na javnim površinama – vodoinstalaterski radovi tijekom 2011. godine

• Odluka o ukidanju statusa općeg dobra

• Odluka o prenamjeni, namjeni te davanju na korištenje prostora

• Odluka o kupnji građevinskog zemljišta

• Zaključak o zaštiti ljudi, imovine i okoliša za vrijeme trajanja sanacije Sovjaka

• Zaključak o načinu dostave materijala za sjednice Općinskog vijeća 4

I RANOM • Općina Viškovo nastavlja

sa sufinanciranjima programa javnih potreba u zdravstvu

DO ZD

V

eć niz godina, općina Viškovo želi pružiti svojim mještanima osjećaj socijalne sigurnosti i veću mogućnost zdravstvene zaštite izvan uobičajnog standarda. Iako se radi o još jednoj recesijskoj godini, Općina Viškovo nastavlja sa sufinanciranjima programa javnih potreba u zdravstvu kroz potpore Savjetovalištu za prehranu i dojenčad u istom iznosu kao i ranijih godina, programima primarne prevencije ovisnosti, pomoć i njege u kući, pomoć invalidima, hendikepiranim osobama i teško oboljelima te organizaciju preventivnih zdravstvenih pregleda. Programi primarne prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja kod školske djece Posebna pozornost posvećena je programima primarne prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja kod školske djece. Općina Viškovo sufinancira program Trening životnih vještina namijenjen učenicima šestih i sedmih razreda osnovne škole, temeljen na brojnim pozitivnim iskustvima iz svijeta. Cilj je takvih programa omogućiti učenicima učenje važnih socijalnih vještina, te ih pravovremeno pripremiti za rješavanje brojnih životnih izazova, odnosno uči ih primijeniti vještine u situacijama u kojima mogu iskusiti socijalni pritisak za korištenje alkohola, droga i kockanja. Program je usmjeren na osnaživanje samopoštovanja, djelotvorno komuniciranje, izbjegavanje nesporazuma, suočavanje s anksioznošću i sposobnosti da se mogu oduprijeti reklamnim pritiscima i pritiscima vršnjaka da se koriste droge i alkohol. Preventivni ginekološki pregledi žena Na prijedlog Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i brigu o djeci ponovno su organizirani preventivni ginekološki pregledi žena, prvenstveno onih žena koje nemaju izabranog ginekologa, u dobi od 40-65 godina starosti, jer

je u toj dobi pojavnost karcinoma vrata maternice najučestalija, a žene u toj dobi ne idu redovito ginekologu. Primjeri ovako organiziranog probira (ginekološki pregled + PAPA test) na rano otkrivanje raka vrata maternice u Europi i svijetu pokazuju znatno smanjenje pobola i smrtnosti od ove bolesti. Predbilježbe žena koje nemaju izabranog ginekologa ili nisu bile 3 godine i više na ginekološkom pregledu vršiti će se pri ambulantama obiteljske medicine u Viškovu. Cijepljenje 12-godišnjih djevojčica protiv HPV infekcije Već drugu godinu za redom u općini Viškovo, organizirano je cijepljenje 12-godišnjih djevojčica protiv HPV infekcije i u tijeku je dodatna edukacija svih učenika sedmih razreda. Dopler krvnih žila vrata i nogu Slijedeći primjere dobre prakse iz ranijih godina ponovno se organiziraju pregledi Dopler krvnih žila vrata i nogu usmjereni na prevenciju moždanog udara i bolesti krvnih žila, prema stručno utvrđenim kriterijima. Prema preporukama neurologa Color doppler karotidnih arterija treba učiniti u svih bolesnika s visokim rizikom na nastanak moždanog udara: muškarci iznad 70 godina života i žene iznad 65. godine života koji imaju još tri faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti – povišeni krvni tlak, šećernu bolest, povišene masnoće u krvi, pušenje, prekomjerna tjelesna težina..., zatim u srčanih bolesnika, osobito s operiranim koronarnim krvnim žilama, ishemijskom bolesti srca, predhodni srčani ili moždani udar, ponovljene prolazne slabosti tijela, prolazne smetnje govora, kontrolni pregledi već utvrđenih stenoza karitidnih arterija iznad 50%, kontrolni pregledi bolesnika operiranih zbog stenoza karotidnih arterija, te bolesnici liječeni radioterapijom nakon operacija zloćudnih tumora vrata... Glasnik Općine Viškovo br. 73


iz rada Općine

N C I J O M INTERVENCIJOM

R A V LJ A Ove godine ove dijagnostičke metode biti će praćene i pregledima relevantnih specijalista neurologa i vaskularnog kirurga), te ultrazvučne pretrage abdomena i ciljane preglede prostate prema stručno utvrđenim indikacijama. Okulistički pregledi U cilju ostvarivanja većeg standarda u zdravstvu i spriječavanju posljedica neotkrivenih bolesti oka predviđeni su kompletni okulistički pregledi (oštrina vida, fundus, biomikroskopska analiza i tonometrija. Pregledi i narudžbe Uputnice za preventivne preglede mještani će moći dobiti od svojih obiteljskih liječnika u Viškovu prema stručno utemeljenim indikacijama, počev od 18. travnja 2011. Prednost će imati mještani koji do sada nisu koristili ovu mogućnost! Stanovnici općine Viškovo koji imaju izabranog obiteljskog liječnika izvan Viškova mogu se pribilježiti na način da donesu liječničku potvrdu svog liječnika sa preporukom i dijagnozom u jednu od obiteljskih ambulanti u Viškovu. Na ovaj se način obiteljski liječnici naše općine, želeći pružiti što dostupniju i učinkovitiju zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima pridružuju akciji Prevencijom i ranom intervencijom do zdravlja koju je pokrenula Općina Viškovo. Na pozivni natječaj za gore navedene preventivne preglede mještana općine Viškovo odazvali su se: poliklinike MEDICO, SUNCE, IVANIŠ, DENTAL, GEMINI, Specijalističke ordinacije Salamon, specijalistička radiološka ordinacija dr. Sonja Bačić Požgaj Viškovo, i „Oculistica" d.o.o. Na sastanku Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o djeci odabrane su najpovoljnije ponude kako slijedi: 1. Dopler krvnih žila vrata i nogu uz specijalistički pregled neurologa i vaskuGlasnik Općine Viškovo br. 73

Zdravstvo i socijalna skrb

larnog kirurga – Poliklinika IVANIŠ, Zametska 100 – Rijeka. Telefon za naručivanje: 265 046

Za program javnih potrebe u socijalnoj skrbi – Općina je osigurala 1565.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima, besplatni prigradski prijevoz, sufinanciranje produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim školama 50% od cijene i u 100% iznosu za djecu čiji roditelji udovoljavaju kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Za palijativnu skrb – izdvojeno je 51.000,00 kuna. (Palijativna skrb je pristup kojim se bolesnicima suočenim sa smrtonosnom bolešću i njihovim obiteljima unaprjeđuje kvaliteta života. To se čini sprječavanjem i olakšavanjem simptoma sredstvima ranog otkrivanja, procjene i liječenja boli te olakšavanjem ostalih psihičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema).

2. Ultra zvuk abdomena – Specijalistička radiološka ordinacija Sonja Bačić Požgaj, Viškovo, Gornji Sroki 27, Telefon za naručivanje: 545 919, mobitel: 098 171 9251 3. Ginekološki pregledi, PAPA test i UTZ – Ordinacije Salamon d.d. – Opatija, Maršala Tita 65, Telefon za naručivanje: 098 168 3102 4. Kompletni okulistički pregledi – Oculistica d.o.o., Viškovo, Furićevo 90; Telefon za naručivanje: 257 650 Savjetovalište „Malo sunce" I dalje se nastavlja sa financiranjem Savjetovališta „Malo sunce" koje pruža psihološku pomoć djeci i mladima, te njihovim roditeljima kod različitih tjeskobnih stanja, komunikacijskih problema, osjećaja brige, straha. Savjetovalište „Malo sunce" radi od 1. travnja 2011. na novoj adresi: Milihovo, u prostorima Planinarskog društva Viškovo, 2 puta tjedno, ponedjeljkom i četvrtkom poslije podne od 17,00-20,00 sati, a zbog povećanih potreba za savjetovališnim radom i ponedjeljkom u jutro od 10,00 do 12,00 sati. Zlatno doba života Nisu zaboravljene ni starije osobe, te su i za njih predviđena sredstva za odgovarajuće preglede i terapije. Za njih su predviđene i posebne radionice na temu „Zlatno doba života" za zdravo starenje. Nastavni zavod za javno zdravstvo U tijeku je rekonstrukcija prostora namijenjenog za rad ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kako bi sve javnozdravstvene usluge kao što su epidemiološki pregledi, izdavanje i po-

• Za program javnih potreba u zdravstvu – planirano je 829.150,00 kn.

Za program Briga o djeci – Općina je izdvojila 6.221.000,00 kn, sredstva su namijenjena za opremu za novorođenčad, za programe djece sa smetnjama u razvoju, te subvencije cijene u predškolskim ustanovama i marendi u osnovnim školama.

tvrđivanje sanitarnih knjižica, cijepljenja, tečajevi i ispiti iz higijenskog minimuma, zdravstveno ekološke djelatnosti (uzorkovanja hrane, zraka i vode) te ostale javno zdravstvene usluge učinili što dostupnijim našim mještanima. I na kraju, želja nam je da i u ova teška vremena sukladno našim mogućnostima, pružimo našim mještanima što kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu te osjećaj socijalne sigurnosti i zajedno krenemo u pravcu zdravlja. Predsjednica Odbora za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i brigu o djeci Prim. mr.sc. Jagoda Dabo, dr. med.

5


Foto Aleks

iz rada Općine

POLOŽEN KAMEN TEMELJAC

ZA NOVI VRTIĆ O

pćina Viškovo je odmah po svom osnivanju postala svjesna problema predškolskog odgoja tako da je već 1996. godine osnovala svoj dječji vrtić i stvorila prve kapacitete za smještaj djece u dječje vrtiće. Kao i svaka ideja i ova ideja je imala svoje pristalice i svoje protivnike. Treba reći da se u to vrijeme broj djece na području općine Viškovo smanjivao. Unatoč tome osnovali smo dječji vrtić i opremili prostor u dijelu stare škole za tri odgojne skupine. Vrijeme koje je uslijedilo bilo je obilježeno izuzetno burnim razvojem općine, porastom broja stanovništva, čime je iz godine u godinu rasla potreba za novim vrtićkim kapacitetima. U međuvremenu su na području općine počela djelovati četiri privatna dječja vrtića, bez kojih bi danas, a i u budućnosti, bilo nezamislivo razmišljati o rješavanju problema predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja općine. Općina Viškovo započela je realizaciju projekta dječjeg vrtića 2003. godine, od-

6

mah nakon završetka izgradnje sportske dvorane, projekta koji je tada, uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije angažirao sva raspoloživa proračunska sredstva. Tri projekta u jednom Najprije je donesena odluka o gradnji dječjeg vrtića, a zatim se pristupilo izradi Detaljnog plana uređenja ovog područja, koji se pokazao kao vrlo zahtjevan posao, jer je trebalo pomiriti interese svih vlasnika zemljišta na ovom području, kako bi se nesmetano moglo otkupiti zemljište koje je bilo u privatnom vlasništvu. Paralelno s donošenjem detaljnog plana uređenja i postupka otkupa zemljišta radilo se na izradi projektne dokumentacije. Obično govorimo o projektu dječjeg vrtića, međutim moram reći da se ovdje radi o tri projekta. Jedan je projekt nasipanja zemljišta na kojem će se izgraditi dječji vrtić. Kako bi se mogao objekt izgraditi zemljište je nasuto i zbijeno s oko 80 000 kubičnih metara kvalitetnog materijala. Izrađen

Dana 2. svibnja 2011. godine u Općinskoj vijećnici Općine Viškovo potpisan je ugovor o gradnji dječjeg vrtića Viškovo. U ime Općine ugovor je potpisao općinski načelnik Goran Petrc, a u ime tvrtke Lavčević d.d. iz Splita direktor tvrtke Petar Antić.

je projekat pristupne ceste na kojoj su izvedeni grubi građevinski radovi i koja će u potpunosti biti izgrađena zajedno s dječjim vrtićem, dok treći projekat predstavlja sam dječji vrtić. Za sve ove objekte trebalo je izraditi projekte i ishodovati potrebne dozvole. Glavni projektant bio je Marino Štefan ispred tvrtke ADRIAPROJEKT, izvođač radova je tvrtka Lavčević, koja je posao dobila na javnom natječaju između osamnaest ponuđača po najnižoj cijeni od 16 300 000 kuna s PDV-om. Postupak javne nabave trajao je šest mjeseci i uspješno je proveden. Šef gradilišta ispred tvrtke Lavčević bit će Zoran Poljak, stručni nadzor na objektu vršit će nadzorni inženjer Josip Mihaljević ispred tvrtke TEHPROJEKTKONZALTING. U ime investitora Općine Viškovo projekt će voditi Vesna Milih-Lazović, pročelnica u Općini Viškovo. Sredstva za izgradnju ovog objekta osigurana su u proračunu Općine Viškovo, s time da moramo napomenuti kako smo se natjecali za dobivanje sredstva od Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu čovjekova okoliša koji nam je odobrio 1 100 000 kuna za rješenje ekološkog sustava grijanja objekta. Kada, za četrnaest mjeseci, bude završen dječji vrtić će moći primiti oko dvjestotinjak djece. Planiramo formirati dvanaest odgojnih skupina djece od čega će četiri odgojne skupine biti jasličkog uzrasta. Općinski načelnik Goran Petrc, prof.

Glasnik Općine Viškovo br. 73


iz rada komunalnog redara Plan rada i čišćenje dimnjaka i uređaja NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

• Možete pozvati komunalnog redara Općine Viškovo na tel. 503-778 ili na mob: 098/240 960 i dogovoriti besplatni odvoz vašeg glomaznog otpada.

PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA KD “Čistoća” Mjesno područje

Marinići Viškovo

1. Radnik: Aleksandar Paunovski Područje Marinići: • Turkovo, Pehlin, Plasi, Lučinići 2., 3. i 4. svibanj • Lučinići, Straža 5., 6., 7. i 9. svibanj • Marinići draga, Mučići 10., 11. i 12. svibanj • Marinići 16. i 17. svibanj • Stupari, Petrci, Blažići 13., 14., 16., 17., 18. i 19. svibanj Područje Viškovo: • Viškovo, Vozišće 20., 21., 23., 24. i 25. svibanj

V.

VI.

30 i (31.)

DATUMI POSTAVE KONTEJNERA PO MJESECIMA

XI.

• Svakog navedenog datuma postavljaju se dva kontejnera, osim datuma u zagradi, kada se postavlja jedan kontejner • Kontejneri se odvoze sljedećeg radnog dana KD “Čistoća”

DATUMI RADA DEŽURNE SLUŽBE PO MJESECIMA

DEŽURNA SLUŽBA - GRAJFER Mjesno V. VI. VII. područje Viškovo UTORAK 24 28. 26. (4. utorak u mjesecu) PETAK (svaki u 6., 13., 3., 10., 1., 8., 15., mjesecu) 20., 27. 17., 24. 22., 29.

Područje Mladenići: • Mladenići, Trtni, Bujki, Biškupi, Brtuni 26., 27., 28., 30. i 31. svibanj Područje Saršoni: • Benčani, Skvažići, Saršoni, Lučići 1., 2. i 3. lipanj • Zorzići, Globići, Klići, Garići 4., 6. i 7. lipanj • Ronjgi, Marićeva draga 8. i 9. lipanj Područje Kosi: • Ferenci, Kosi 10., 11., 13. 14. i 15. lipanj Područje Marčelji: • Marčelji, Melišća, Vršak 16., 17., 18. i 21. lipanj 27. do 30. lipnja 2011. – obavljanje zaostalih radova

XII.

(1.), (15.), (16.), (7.), (8.), 27., 28. (29) (10.), 24. (10.), 10., (20.), (14.), 28., 28 (19), (20.), (27.), (28.) (21.), 27.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

23.

27.

25.

22.

27.

12., 19., 26.

2., 9., 7., 14., 4., 11., 2., 9., 16., 21., 18., 25. 16., 23., 23., 30. 28. 30.

imnjačarske usluge na području Općine D Viškovo obavlja dimnjačarska radnja Paun, prema ugovoru o koncesiji od 18. ožujka 2009. godine.

Dimnjačarska radnja "PAUN" Mome Paunovski, KRK Tel: 051/437-392 Mob: 091 512 5203

C J E N I K D I M NJ A Č A R S K I H U S L U G A DIMNJAČARSKE USLUGE

JED. CIJENE

1. Mehaničko čišćenje etažnih, sabirnih i montažnih dimnjaka u zgradama, uračunato vađenje i odnošenje čade: - svjetlog promjera do 0 200 - svijetlog promjera do 0 200-0 700

60,00 kn/kom 70,00 kn/kom

2. Mehaničko čišćenje etažnih, sabirnihi montažnih dimnjaka u zgradama, uračunato vađenje i odnošenje čade u terminu van godišnjeg plana čišćenja: - svijetlog promjera do 0 200 - svijetlog promjera do 0 200-0 700

80,00 kn/kom 80,00 kn/kom

1. Radnik: Nikica Novaković

3. Mehaničko čišćenje štednjaka i sobnih peći

Područje Marinići:

4. Mehaničko čišćenje kotlova centralnog grijanja do 100 kW

100,00 kn/kom

• Štefani, Trampov breg, Bezjaki 2., 3. i 4. svibanj

5. Mehaničko čišćenje kotlova centralnog grijanja od 100-400 kW

200,00 kn/kom

Područje Viškovo: • Kapiti, Donji Jugi, Gornji Jugi 5., 6., 7., 9., 10., 11. i 12. svibanj • Furićevo, Juraši, Široli, Brnasi, Dovičići 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. svibanj Područje Sroki: • Pešćićići, Kulići, Valjani, Donji Sroki 23.., 24., 25., 26., 27. i 28. svibanj • Gornji Sroki, Mavri 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. i 14. lipanj Područje Marčelji:

50,00 kn/kom

6. Ispaljivanje dimodnih kanala

50,00 kn/sat

7. Čišćenje dimovodne cijevi: - do 0 200

10,00 kn/m

- od 0 200 - 0 700

20,00 kn/m

8. Čišćenje kanala od kotla do dimnjaka

20,00 kn/m

9. Detaljan pregled ispravnosti dimnjaka i izdavanje atesta: - do 0 200 od 0 200 - 0 700

180,00 kn/kom

10. Pregled: dimovodnog kanala ventilacionog kanala sa izdavanjem pismenog atesta

20,00 kn/kom 20,00 kn/kom

11. Radni sat dimnjačara za sve radove koji nisu obuhvaćeni cjenikom

100,00 kn/sat

• Ilovca, Vrtače, Pogled 16., 17., 18.., 20., 21. i 24. lipanj

12. Pregled novoinstaliranog kotla centralnog grijanja: a) do 100 kW b) do 400 kW

• 27. do 30. lipnja 2011. – obavljanje zaostalih radova

13. Mjerenje emisije dimnih plinova u pećima i kotlovima

Glasnik Općine Viškovo br. 73

180,00 kn/kom

Napomena: u cijene nije uračunat PDV

5,00 kn/kW 2,00 kn/kW 80,00 kn/kW

Ukupno:

1.327,00 kn

7


Foto Aleks

komunalna problematika

FITNESS PARK GORNJI SROKI

U

sklopu dječjeg igrališta u Gornjim Srokima Općina Viškovo je postavila fitness park na otvorenom. Kako ovakvih sadržaja nema u ovom dijelu županije, a i šire, ponosni smo što našim mještanima možemo pružiti besplatnu rekreaciju i vježbanje u prirodnom ambijentu.

Foto Matej

Sprave za vježbanje na otvorenom omogućuju zabavnu rekreaciju koja je primjerena za sve generacije. Vježbe su si-

gurne i učinkovite jer nema opterećenja za tijelo, budući da nema uporabe utega. Na svakoj spravi se nalaze upute za korištenje. Prilikom postavljanja fitness parka izvedeni su sljedeći radovi: - čišćenje terena od dijela raslinja, planiranje terena, izrada pješačke staze, ugradnja sprava. Izvođač radova je tvrtka Cenoza promet d.o.o. a ukupna vrijednost radova je 67.915,00kn (bez PDV-a).

UREĐENJE PRISTUPA CRKVI

R

adi uređenja parkirne površine oko Crkve Općina Viškovo je pristupila izvođenju slijedećih radova: - čišćenje i uklanjanje barake i građevinskog materijala oko Crkve - izrada upojnog bunara radi rješavanja odvodnje sa predmetne površine - planiranje terena i asfaltiranje. Izvođač radova je tvrtka M.K. Gradnja d.o.o. a ukupna vrijednost radova je 96.065,00kn (bez PDV-a).

POPIS STANOVNIŠTVA

N

a području Općine Viškovo proveden je popis stanovništva u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. godine.

Foto Aleks

Na poslovima popisivanja sudjelovalo je 24 popisivača, 4 kontrolora i voditelj popisnog centra.

POLAGANJEM VIJENCA OBILJEŽENI DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM I DAN EUROPE

Nakon završenog popisa prema neslužbenim podacima za očekivati je oko 15000 stanovnika.

Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe 9. svibnja 2011. godine predstavnici Općine Viškovo položili su vijence i zapalili svijeće na Spomen obilježje u parku ispred groblja Viškovo.

8

Glasnik Općine Viškovo br. 73


OPĆINI VIŠKOVO DODIJELJENA SREDSTVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

P

rema odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine, po podnesenim prijavama na natječaj za korištenje sredstava Fonda, radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije prihvaćene su dvije ponude Općine Viškovo i to za sljedeće projekte: - Projekt izgradnje energetske učinkovitosti termotehničkih instalacija Dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu - za koju se odobrava financijska pomoć u visini do 36% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 1.140.705,50 kuna. - Projekt Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete Općine Viškovo - za koju se odobrava financijska pomoć u visini od 36% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 359.991,32 kuna.

NA SPOMEN MLIKARICI: „FERAL KI JE PUSTIL SINJAL“ Dana 7. 05. 2011. na Trge mlikarice va Dražicah, va organizacije Općine Jelenje i TZ Jelenje, i va suorganizacije Udruženja obrtniki Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje održana je dirljiva manifestacija „Feral ki je pustil sinjal“, na spomen sen našen ženskan mlekarican ke su itekako zaslužile da zavavek ostane spomen na njih i na način njihega teškega živjenja, aš one su del naše povijesti i naše kulturi. Se ča j’daje, nažalost je se manje mlekaric ke još vavek živu, ke bi mogle posvjedočit o svojmu mučnemu živjenju. A va Dražice su prišle još vavek žvelte ženski z Općine Jelenje, Općine Čavle, Klane i Grada Kastva i z našega Viškova – mlekarica Marija Marčelja. Za njih i si posjetitelji bil je parićan bogat program školske i predškolske dece, Vokalne skupine Kud «Zvira»-a, Grobničkih tića, pjesniki i glazbeniki, a i bogata sajamska ponuda domaćeh proizvodi te prodajna izložba suveniri i proizvodi umjetnik z domaćeh kraji.

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, NAČINU KONTROLE NJIHOVA RAZMNOŽAVANJA, UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA VEZANIH PASA TE NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

N

a 20. sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine Općinsko vijeće Općine Viškovo usvojilo je Odluku kojom se uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Viškovo. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj: 25/95.). U kratkim crtama donosimo najzanimljivije odrednice ove Odluke. Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca i to u skladu s njegovim potrebama, a prilikom držanja strane životinjske vrste ili životinjske vrste zaštićene posebnim propisom mora udovoljiti posebnim uvjetima. Dužan je brinuti o zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni kućnog ljubimca i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. Kućnog ljubimca ne smije izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah. Također je zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcem kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece. U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca podrazumijeva se: 1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste, 2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

Glasnik Općine Viškovo br. 73

3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, 4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu, 5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, 7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca, Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

T. Udović

IZDVAJAMO

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade. U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog. Pas ne smije biti vezan na lancu koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju. Posjednik je dužan na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim vratima.

Zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene, dok je njihovo dovođenje u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca. Kontrola razmnožavanja provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

9


analize POSLOVANJE GOSPODARSTVA OPĆINE VIŠKOVO OD SIJEČNJA DO RUJNA 2010.

PRVE NAZNAKE RASTA UKUPNE DOBITI Piše: Tomislav Blažić, dipl. ek. predsjednik Odbora za gospodarstvo

D

omaća kriza hrvatskog gospodarstva, pa tako i viškovska, počela je prije nego je izbila prva svjetska kriza liberalnog kapitalizma 21. st., koju je obilježio prvi bankrot poznate američke banke Ownit Mortgatge Solutions, 28. prosinca 2006. Kriza je internetskom brzinom zahvatila cijelo svjetsko gospodarstvo. S obzirom da je hrvatsko gospodarstvo nedovoljno izvozno orijentirano, to je utjecaj svjetske krize bio manji. Vlade visoko razvijenih država, odmah su reagirale državnim mjerama, kao i ubrizgavanjem značajnih novčanih sredstava u svoje gospodarstvo i pokupovale propale banke. Hrvatska Vlada predugo nije priznavala domaću krizu, te je s programom gospodarskog oporavka krenula sa značajnim zakašnjenjem. Ako se tomu doda, da je program upitne kvalitete i prespore realizacije, tako se i u razdoblju I.-IX. 2010. nastavljaju negativna kretanja, što se odražava i u gospodarstvu Viškova. Usporedba kretanja osnovnih parametara poslovanja za isto razdoblje I.-IX. u godinama od 2007. do 2010. najbolje to potvrđuje. Prema podacima FINA-e, krajem studenoga 2008. u odnosu na isto razdoblje 2007. g. nepodmirene obveze pravnih osoba u gospodarstvu RH, iznosile su 13,6 milijardi kn, a obrtnika 3,9 milijardi kn ili ukupno 17.5 milijardi kuna, da bi u proteklom razdoblju 2010. g. ta potraživanja danas dostigla preko 34 milijardi

kuna. Zbog samo ove pojave neplaćanja, mnoge i fizičke i pravne osobe prestale su postojati, a njihovi radnici izgubili su radno mjesto. Analiza poslovanja gospodarstva Viškova, izrađena metodom »efikasnosti korištenja intelektualnog kapitala«, već je 2007. ukazivala na pad pokazatelja efikasnosti gospodarstva u stvaranju nove vrijednosti. Sve troškovne analize u prethodnim godinama, nagovještavale su, da će krizna biti i 2010. g. Visoke kamate banaka bile su ulje na vatru domaćoj krizi. Odgovorne strukture u državi kao da još uvijek, nisu shvatile, da je interes banaka u vlasništvu stranaca suprotan hrvatskom interesu. Visokim kamatama postigle su, da hrvatsko gospodarstvo i dalje stagnira, domaća proizvodnja pada, a banke u uvjetima krize, uz visoke kamate, ostvaruju ekstra profit. Pri tome im, svojim zaduživanjem kod banaka kako bi zakrpala proračunske rupe, značajnim dijelom pomaže država, a sve to bez oporezivanja ostvarenog ekstra profita (razlika domicilne i domaće bankovne kamate). Osnovni pokazatelji poslovnih rezultata za I. – IX. po godinama Prema podacima FINA-.e u tabeli 1, dajemo prikaz kretanja osnovnih pokazatelja poslovanja gospodarstva Viškova, za razdoblje prvih devet mjeseci, po godinama od 2007. do 2010. Iz tabele 1. vidimo, da je naše gospodarstvo većTabela 2. (novčani iznosi u 000 kn) u

FINANCIJSKI POKAZATELI PO DJELATNOSTIMA

Područje djelatnosti

ZA RAZDOBLJE I.– IX. 2010. Tablica 1. (novčani iznosi u 000 kn)

Razdoblje: siječanj – rujan OPIS 2007. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10

2008.

2009.

Indeks Indeks % % 2010. 09./08. 10./08.

Ukupni prihod 803.086 877.281 765.997 626.422 Prihodi od izvo29.865 44.789 43.598 35.752 za Ukupni rashodi 716.468 792.277 699.076 581.582 Bruto dobit 86.618 85.003 66.981 44.840 Br. zap. 30. IX. 1.906 2.081 2.070 1.944 Neto mjeseč3,414 3,719 3,730 3,748 na plaća Aktivni broj tvrtki 368 406

87,3

71,4

97,3

79,8

88,2

73,4

78,8

52,7

99,5

93,4

100,3

100,8 110,3

A-Poljop., šumarstvo… B- Rudar. i vađenje C- Prerađ. industrija F- Građevinarstvo G - Trgov. na v. i m., pop. mot. vozila i motoc. I- Pružanje smještaja, prip. i usluživanja hrane H- Prijevoz i skladištenje J- Infor. i komunikacije K – Finan. djel. i osigur. L- Poslov. nekretninama M- Struč.znanstv. i tehno. djelat. N- Administr. i pomoć. usluž djel. P- Obrazovanje Q- Zdrav. zaš. i soc.skrb R- Umjet., zabava i rekr. S- Ostale usl.djelatnosti UKUPNO

devet mjeseci 2008. g. ostvarilo bruto dobit manju za 1,9 %, nego godinu dana ranije. No, već rezultati za prvih devet mjeseci 2009. osjetno su pogoršani, da bi na kraju te godine bili više nego zabrinjavajući. U prvih devet mjeseci 2010. u komparaciji s početnom kriznom godinom, vidimo da je bruto dobit gotovo prepolovljena. Iako imamo stalno prisutno povećanje broja pravnih osoba, zbog prvenstveno zatvaranja dijela obrtničkih tvrtki i njihov prijelaz u trgovačka društva, ukupni rezultati stagniraju. Od 2008. godine ukupni prihod pada za 22,3 % u 2009., a u 2010. za čak 40 %. Jedino je ohrabrujuće, da je ukupni dobitak u devet mjeseci 2010. čak 10,7 puta veći od ostvarenog gubitka. Ako ne bude iznenađenja u zadnjem kvartalu, mogli bi slikovito reći, da je ovo prva zraka svijetla u dugom tunelu. U 2009. g. svi ekonomski parametri po kojima se mjeri uspješnost poslovanja bili su više nego loši. Gotovo 60% tvrtki ostvarilo je čak veći gubitak u poslovanju od vrijednosti svoga kapitala. Od 16 djelatnosti, ta pojava jedino nije zahvatila dvije grupacije: A – Poljoprivreda i šumarstvo i K – Financijska djelatnost i osiguranje. (Glasnik Općine Viškovo br. 71/2010.). Financijski pokazatelji po djelatnostima U gospodarstvu Viškova 34 % svih tvrtki čine djelatnosti G-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla i zapošljavaju gotovo 42% od ukupnog

Br. Uk. tvrtki prihod 2 7.262 1 1.000 71 112.256 89 68.641

Uk. rash. 5.561 1.117 98.299 71.019

Bruto Br.zap Izvoz Inve- Neto sati/ sti- plaće dobit/ rada cije gub. 1.701 18 10,89 1.733 1,938 - 117 5 0 547 2,152 13.957 453 21.954 3.820 3,857 - 2.377 336 98,152 2.591 3,354

138 398.950 367.022 31.928

794 1 2.472

21 11 6 3 13

8.885 3.449 1.021 2.886 3.553

8.966 3.694 778 2.211 3.239

-80 -244 242 675 314

67 16 6 14 15

0 558 213 0 371

32

7.070

7.240

- 169

65

0

4 1.007 729 277 3 1.137 1.155 162 3 7.040 8.518 - 1.478 2 302 443 - 141 7 1.776 1.585 190 406 626.422 581.582 44.840

8.532 4,057 226 46 91 19 6

2,562 3,641 3,589 4,473 3,346

825 3,640

10 0 0 12 72 0 73 0 219 2 0 174 11 0 3 1.897 35.749 18.832

2,628 2,775 3,818 2,611 2.181 3,748

Glasnik Općine Viškovo br. 73


ćemo utvrditi tek po završetku poslovne godine, jer i zadnji kvartal može donijeti nepredvidivo iznenađenje. Kako je u 2009. konsolidirani financijski rezultat iznosio za cijelu godinu svega 8.704.000 kn, isti je u 9 mjeseci 2010. ostvaren pozitivan s 44.840.018 kn, što je preko pet puta više nego cijele prošle godine. Taj podatak daje nadu, da možemo očekivati, da će viškovsko gospodarstvo u 2010. dostići dno krize. Za oporavak i postizanje najboljih rezultata proteklih godina, trebati će više godina, mnogo truda te mnogo financijskih sredstava za strukturalne i nove razvojne programe, što neće biti lako.

KRETANJE UKUPNOG PRIHODA U GOSPODARSTVU VIŠKOVA za razdoblje od I. do IX. mjeseca po godinama

broja zaposlenika. Ostvarili su i najveću dobit od 31.927.969 kn ili 40.211 kn po zaposlenom. Ukupnu bruto dobit ostvarilo je 9 djelatnosti u iznosu od 49.446.000 kn, dok je 7 djelatnosti ostvarilo gubitak u iznosu od 4.606.000 kn, te je ostvaren pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 44.840.000 kn. Još uvijek djelatnost Q – Zdravstvena zaštita i socijalna skrb ostvaruju najveći gubitak, koji iznosi 492.667 kn po zaposlenom. Građevinarstvo s 89 tvrtki koje zapošljava 336 radnika, ostvarilo je gubitak od 7.076 kn

po svakom zaposleniku. Najbolje su plaćeni zaposleni u djelatnosti: K-financije i osiguranje, s 4.473 kn neto mjesečno i ostvarili su dobit u poslovanju od 48.222 kn po zaposlenom, što je 20 % više nego u djelatnosti G-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla. Umjesto zaključka 1. Analiza pokazuje, da unutar gospodarstva Viškova dolazi do unutrašnjeg raslojavanja i na našu žalost, još će dio tvrtki završiti u stečaju. Pravu sliku moći

2. Brzina oporavka ovisit će o kvaliteti i uspješnosti realizacije državnih mjera, iz programa za oporavak hrvatskog gospodarstva. Kako Općina direktno padom uspješnosti svog gospodarstva, gubi u proračunu značajni dio poduzetničkog kolača, a ujedno će sve više sredstava morati izdvajati i za socijalu, potrebno je da i svojim mjerama pomogne oporavak, bez obzira što je i općinski proračun u ovim uvjetima krize sve tanji.

IZ RADA SAVJETA MLADIH

RAZNOVRSNOST AKTIVNOSTI AKCIJA SAVJETA MLADIH

D

ana 2. travnja 2011. ponovno smo ugostili Gradsko kazalište Jastrebarsko s njihovom predstavom „Kidaj od svoje žene“. Baš kao i prilikom svog prošlogodišnjeg gostovanja sve prisutne oduševili su svojom izvedbom. Pridružili smo se Eko akciji čišćenja šetni-

ce Plešivac, zajedno sa članovima Društva dobrovoljnih darivatelja krvi, DVD-a Halubjan, Planinarskog društva Sv. Matej, Planinarskog društva Viškovo, te Udruge umirovljenika. S ciljem popularizacije boćanja među mladima na boćalištu Marinići organizirali smo juniorski turnir, na kojem je sudjelovalo 12 ekipa sa područja Primorskogoranske i Istarske županije, te iz Slovenije. Ekipa BK Marinići zauzela je četvrto mjesto u natjecanju parova, te četvrto mjesto u štafeti. U sklopu turnira, na vanjskim terenima, održan je i turnir za igrače amatere. Ukupno 8 ekipa po tri igrača okušalo se u boćanju. Svi sudionici i posjetitelji uživali su u lijepom vremenu i otkrivali čari boćanja, poneki i po prvi puta.

Glasnik Općine Viškovo br. 73

„MLADI U PROMETU“

S

prvim danima proljeća na cestama smo počeli susretati sve veći broj motociklista. S obzirom na to da su posebice mladi vozači motocikala bez zaštitne opreme vrlo čest prizor i ovim putem željeli bi im skrenuti pozornost jer svijest o nošenju zaštitne opreme treba biti osnova svakog od njih. Vrlo je važno da i u ljetnim, toplim danima oni budu samosvjesni, pa motorističku zaštitnu odjeću i obuću sa štitnicima, a posebno kacigu ne skidaju sa sebe. Iako ste već bezbroj puta čuli i pročitali, nije na odmet ponoviti: Kaciga glavu čuva! Vaš

Savjet mladih Općine Viškovo

11


FEŠTA OD MLADEGA LETA Majevica lepa nedejice Ti ćeš mane okrunit poneštru Al poneštru, ale pod njun murvu!

K

antalo se j’ tako i ovega vijaja na trećoj po rede halubajskoj Majevice, blagdane od mladega leta, va organizacije naše Turističke zajednice. Povedala se štorija o kraju i običajeh, od judi keh već ni, ma su s nami va sakoj našoj besede i misle. Fermali smo na momenat vreme i uživali va trenutkeh prošlosti, keh bimo radi očuvali za budućnost. Delavska katedra organizirala je 5. natjecanje va kopnjade za muški, dok su ženske so seme posele i sadile konpir. Krepko su ozvanjali mahi rasušeneh rogi, po trden halubajsken kamike, ma i mehkoj zemjice. Špagon zavezani zavojci čuvali su grudicu štimajuć je, aš je othranila čuda usti. Teško su se prigibali ženski hrbati stavjajuć saki konpirić z klicun nazgoru, da čin prej zijde vanka. Spametilo

12

je to delo čuda od nas na vredni nonići i nonice, ke su z čuda muki i jubavi obdelevali halubajske lešice i dolčići. A voleli su se naši stari i lepo družit. Najraji su po nedeje, al blagdane boćevali z drvenemi boćami na selskeh jogeh. I na ovoletnjoj Majevice boćalo je i žensko i muško, jušto z takovemi drvenemi boćami, a bulin je bil – sako tuliko neki! Va organizacije Udruge umirovljenika Viškovo na sportsken igrami za umirovljenike bili su udruge umirovljenika i starijih osoba z: Matulji, Kastva, Klane, Jelenja, Viškova. Čuda udrug z našega kraja pokazalo je komadić svojeh aktivnosti. Jako interesantni bili su oni najmlaji okupjeni va

Udruge likovneh umjetniki amateri „Braća Baštijan“, ki su kroz svoju likovno-literarnu radionicu oživeli nekadajni običaj. Za oneh ki ne znaju, reć ćemo da je to bil običaj ki se je održaval prvu nedeju va maje mesece, aš su potla tega mladići hodili delat – neki palit ugjeve, neki tesat, neki japnenice palit, neki semo, neki tamo i tako se do Bele nedeji. Obnoć, na Viliju Majevice, mladići su šesnen i poštenen divojkan kitili z roži-

Glasnik Općine Viškovo br. 73


cami poneštri, al pak dimnjak, a onen ke su bile dešpetjive, al kako se danaska to reče, malo slobodnejega ponašanja, na kuću bi obesili broskvu. Rožice dobit vela je sreća, a broskvu pak, veli rug divojke i familije. A kako vavek rabi spojit prošlost i sadašnjost, mladi grafiteri od Saršoni organizirali su slikanje parkirališnega zida z motivi gromači, šterni, zvončari, crekvun i naravno, majevice. Prikoštali su njin se i umjetnici amateri z udrugi „Braća Baštijan“. Svetomatejski školani svojemi su recitacijami i starinskemi igrami povedeli štoriju od dela i užanci. Se vokolo Milohova bili su postavjeni drveni štandi z krovići va kolore majevice okrunjeni z baloni. Baš je dih i duh Majevice izviral z sakega kantunića. Na teh su štandeh naše udrugi predstavile svoj rad i nudile delić svojeh aktivnosti. Našle su se tuka: Matica hrvatska Viškovo, Ustanova I. M. Ronjgov, Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora, Dječji vrtić Viškovo, BK Halubjan, Kont art, Udruga likovnih umjetnika amatera Braća Baštijan, Planinarsko društvo Viškovo i BBK Kvarner, Kunpanija z Halubja, OŠ Sveti Matej, Limena glazba Marinići, Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje, Halubajske mažoretkinje, Halubajski zvončari, Delavska katedra, Udruga Belica. Udruženje obrtniki Viškovo-KastavKlana-Jelenje predstavilo je ponudu vinari i medari. Izlagači su bili: OPG Vinogradarstvo i vinarstvo Dvanajšćak – Kozol, Lopatinec, Udruga "Belica" - Kastav, Sanjin Srok, Obrt za proizvodnju vina "Vina Krulčić"- Pazin, Venje d.o.o. Kutjevo - "Graševina Mladenić", OPG "Baćac" Pićan, Agrokor d.o.o., Udruga Žlahtina – Krk, Pčelarski obrt "Medea" – Livade, OPG "Brnčić" – Viškovo, OPG Gostović Nada Ćikovići. Glasnik Općine Viškovo br. 73

A ki je kada z Halubja lačan šal ća? Ni ovega vijaja takoveh ni bilo, aš je i ovega leta obed kuhal Caffe bar „Morčić“. Kapuz i fažol se j' delilo i jako dobro jilo, ma bome i pilo. Svoji specijaliteti i bogatu ponudu predstavili su i ugostiteljski objekti: 1. RESTAURANT ŠMRIKA – Njoki punjeni skutun va umake od pokrivi i pršuta 2. KONOBA TIMUN – Repa i palenta 3. RESTAURANT MLADENKA – Lovački kotlić 4. BUFFET ZELENGAJ – Fritaja z konbasicami 5. RESTAURANT RONJGI – Motovunska šuma z paštun 6. KONOBA KOSTELA – Janjeći gulaš z palentun 7. RESTAURANT NONO FRANE – Ješmik 8. KOLAČIĆI SUŠANJ Prtenje na pal Najveseleje je bilo kad se j' trebalo na pal poprtit. Na sred Milihova nabandan je pal, a na njega po boke pršut z jene

NATJEČAJ ZA NAJ FOTOGRAFIJU MOTIVA OPĆINE VIŠKOVO Sakega leta TZ Viškovo raspisuje natječaj za naj fotografiju i svi su dobrodošli prijaviti se i amateri i profesionalci. Ovega leta za najboje zibrane su: 1. mjesto: ŽELJKO ŠEPIĆ – ŽUKVUN PRIVEZANA RUŽA 2. mjesto: IGOR POPOVIĆ - TORNICA II 3. mjesto: MORENA KVATERNIK JESEN strani, panceta z druge i pijača z treće. Ni čudo da j' bilo čuda ekip ke su se jako mučile da bi prišle do guštneh nagradi. Da bi natjecanje bilo interesantneje, organizatori z Turističke zajednice Općini Viškovo dobro su pal podmazali z mastun, pak je bilo lagje spuznut leh poprtit se. Uz čuda muki neke ekipi su ćapale svoj plen, kega su potla va dobroj kunpanije i podelili. I oni najmlaji su prišli na svoje. Popejevali su se va kalesine kega je vukal pravi konjić. Štimano j' mahal z dugemi vlasi, rzal i zadovojno kaskal pozdravjajuć seh okol sebe i pozivjuć na vožnju. I kad je bilo najlepče, kot za vraga je najedanputa počelo puhat, namrčili se škuri oblaki nad naše lepo Halubje i počeli padat kapi kot palac debeli. Zvrnjali se drveni štandi, razbežali se judi i fešta od Majevice je najedanput finila. Škoda! Još smo oteli zibrat najdivojku, i uživat va natjecanje od potresujki. Ma ča storit kad nebo ni pustilo! Neki j' rekal da je najdivojku našal, drugi da ga ona naj doma čeka, a onisti ki je još ni priskrbel, će morat pričekat do druge Majevice, al pak neka ne gjeda na štajon, leh najboje da ju gre čin prej iskat. Z Majevicun je prišlo najlepče godišnje doba. Uživajte va mladen lete!

Nina Dukić

13


EKO AKCIJA I SADNJA SADNICA • U akciji su sudjelovale udruge: DVD Halubjan, Planinarsko društvo Sveti Matej, Dobrovoljni darivatelji krvi, Savjet mladih Općine Viškovo, Udruga umirovljenika Viškovo.

T

uristička zajednica Općine Viškovo 8. travnja 2011. organizirala je Eko akciju i sadnju sadnica u suradnji s Parkovima plus d.o.o. i djecom Osnovne škole „Sveti Matej“ s početkom u 12h ispred škole. Sudjelovali su učenici 2. i 4. razreda sa svojim učiteljicama Jadrankom Novak, Ivanom Žagar i Irenom Filčić. Tijekom dana djeca su očistila okoliš oko osnovne škole, park sa skulpturama kao i park koji se nalazi u centru Viškova. Posađene su sadnice majevice – jorgovana, lovora i ukrasnog bilja. Pridružila nam se i skupina djece Dječjeg vrtića „Viškovo“ koja su posadila cvijeće u svom malom vrtu. Dana 9. travnja 2011. godine organizirano je čišćenje šetnice „Plešivac“ i centra Viškova, s ciljem poticanja raznih akcija usmjerenih na uređenje mjesta, očuvanje turističkog prostora, unapređivanje turističkog okružja i zaštite okoliša, podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klima dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog okružja. U akciji su sudjelovale udruge s područja općine: DVD Halubjan, Planinarsko društvo Sveti Matej, Dobrovoljni darivatelji krvi, Savjet mladih Općine Viškovo,

Udruga umirovljenika Viškovo kao i sami mještani. U akciji su sudjelovale dvije ekipe, i dok je jedna čistila šetnicu Plešivac, druga, predvođena umirovljenicima, uređivala je centar Viškova, trg oko crkve, groblje te parkiralište Milihovo. Vrijedni volonteri bili su i više nego uspješni jer su tijekom dana prikupljena dva velika kontejnera otpada na šetnici „Plešivac“, dok je iz centra Viškova otpad u nekoliko navrata odvozio kamion Čistoće. - Zahvaljujem se svim sudionicima akcije na odvojenom vremenu koje su iskoristili priključivši se eko-akciji te na najbolji mogući način pokazali da je briga i očuva-

NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

N

a području općine Viškovo ove godine provodi se akcija uređivanja okoliša. Turistička zajednica Općine Viškovo raspisuje natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i prozor. Na natječaj spomenute objekte mogu prijaviti stanovnici općine Viškovo, bez obzira na vlasništvo. Stručno povjerenstvo obići će prijavljene objekte te ih ocijeniti i fotografirati, i na temelju ukupne ocjene dodijeliti prigodne nagrade u tri kategorije: za najljepše uređenu okućnicu, balkon i prozore. Za svaku kategoriju određene su tri nagrade, odnosno poklon bon: za prvo mjesto 300 kuna, za drugo 200 i treće mjesto 100 kuna. Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno, telefonom, faxom ili e-mailom u prostorije Turističke zajednice Općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viškovo, na e-mail: info@tz-viskovo.hr ili na broj telefona: 257-591 do 15. srpnja. Direktorica TU TZ Općine Viškovo: Marina Jurić dipl. tur. kom.

14

PREDSTAVLJENI PROMIDŽBENI MATERIJALI VIŠKOVA

T

ijekom obilježavanja Dana Općine Viškovo, dana 15. travnja 2011. u ugostiteljskom objektu Pansionu Restaurantu „Šmrika“, Turistička zajednica Općine Viškovo predstavila je nove promidžbene materijale image brošuru, gastro brošuru i kartu Općine Viškovo. Prvi puta predstavljena je karta Općine Viškovo na kojoj je ucrtano svih sedam većih naselja, kao i sva druga mjesta, ali i šetnica „Plešivac“ i nova pješačka staza „Lončeva griža“ i niz drugih zanimljivosti Općine Viškovo. Izdvojili smo i nekoliko elemenata koji na najbolji mogući način prezentiraju našu Općinu, a to su Halubajski zvončari i Ustanova Ivan Matetić Ronjgov. U gastro brošuri predstavljeni su ugostiteljski objekti s područja Općine Viškovo, istaknuta je njihova ponuda i osobitosti. U neodoljivom spoju primorja i gorja otkrivamo raznovrsnu kulinarsku ponudu, kao i mnogobrojna događanja kojima njegujemo tradiciju tijekom cijele godine. nje prirodnog okoliša u interesu svih nas. Vrlo mi je drago da su u akciji sudjelovali svi, od djece školskog uzrasta, mladih, odraslih i starijih osoba. Nadamo se da će nam se sljedeće godine priključiti još više mještana, a u planu nam je organizirati barem dvije eko akcije čišćenja godišnje, u travnju, te u listopadu u povodu Dana pješačenja, koju bi spojili s manifestacijom »Prošeći se z manun…«, kaže inicijatorica akcije direktorica TZ Viškova Marina Jurić. Za sudionike akcije organizirano je ugodno druženje uz ručak u restoranu Ronjgi, a dobru atmosferu održavala je grupa A je to. Glasnik Općine Viškovo br. 73


iz duhovnog života

PRIPRAVA NA SLAVLJE SAKRAMENTA KRIZME

V

rijeme priprave za naše ovogodišnje krizmanike pomalo se bliži kraju. Stiže nam blagdan Pedesetnice, silaska Duha Svetoga nad apostole i prvu Crkvu. Dan prije toga blagdana, u subotu 11.

06. 2011. 10 sati naš nadbiskup mons. Ivan Devčić podijelit će sakramenat sv. Krizme za naše krizmanike. Prije krizme biti će susret (ispitivanje) na kojem će se izvršiti po-

sljednja provjera pripravljenosti naših krizmanika i susret za roditelje i kumove. Biti će sveta ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove, a točan dan i datum ovih susreta bit će naknadno dogovoren.

U ORGANIZACIJI UREDA ZA OBITELJ RIJEČKE NADBISKUPIJE U CRIKVENICI ODRŽAN SEMINAR RODITELJSKE ŠKOLE POD NAZIVOM

Roditelji i škola - partneri u odgoju U

organizaciji Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije sedmu godinu za redom održava se Roditeljska škola. Organizirana kao vikend program u kojem su sudionici roditelji i njihova djeca. Cilj joj je educirati roditelje o roditeljstvu preko predavanja i radionica.

Od tridesetak obitelji, koliko ih je sudjelovalo na seminaru veći dio obitelji bio je iz župe i općine Viškovo, ističe župnik Ivan Nikolić, ujedno i voditelj Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije. Sudjelovanje za sve obitelji s područja naše župe i općine sufinancirala je i Općina Viškovo.

Ovogodišnja, 7. Roditeljska škola, održana je od 6. do 8. svibnja u hotelu Omorika u Crikvenici, a bila je posvećena temi Roditelji i škola – partneri u odgoju.

Godišnje u Roditeljskoj školi sudjeluje oko 50 obitelji. Kontinuiranim i dugim radom dolazi se do samouvida, razmjenjuju se osobna iskustva, te takav rad ima terapijski učinak s pozitivnim rezultatima. Cilj rada s roditeljima je osvješćivanje osobne, društvene i duhovne vrijednosti roditeljstva. U radu se potiče razmišljanje roditelja o sebi samima i o svojoj djeci: kako razgovaraju, kako se svađaju i kako se vole. Time se uočavaju i uklanjaju pogreške u odgoju, te se radi na kvalitetnijem roditeljstvu.

Škola je organizirana s ciljem osvještenosti utjecaja suradnje roditelja i škole na kvalitetu odgoja djece i mladih. Održana su sljedeća predavanja: Lahorka Jurčić, dipl. psiholog – Uloga obitelji kod pripreme djeteta za osnovnu školu, Nada Kegalj, dipl. psiholog - profesor – Komunikacija sa školskim djetetom, don Niko Tunjić, dr.sc. – Suradnja roditelja sa školom

Dojmovi s roditeljske škole KATJA I VITO VIŠNJIĆ:

Savršeni spoj znanja i prakse

O

bitelj Višnjić iz Donjih Sroki već tri godine sudjeluje na susretima obitelji koje organizira Ured za obitelj Riječke nadbiskupije. Zanimalo nas je da saznamo kakva su njihova iskustva. Supružnici Katja i Vito rado su se odazvali našoj zamolbi: - Imamo samo riječi pohvale, bili smo na roditeljskoj i obiteljskoj školi, pa i na seminaru duhovne obnove, priča nam Vito – osnovni problem je što te nitko ne uči roditeljstvu, to je nešto što upijaš od svoje obitelji, predaka. S obzirom da imamo petero djece, uzrasta od 9 godina do 2,5 mjeseca vrlo nam je korisno, ali i pravo zadovoljstvo slušati predavanja stručnih osoba o životnim temama i situacijama, učiti od ljudi koji će te upozoriti, objasniti i usmjeriti na ispravan odgojni postupak. Na seminarima se polazi od situacija koje Glasnik Općine Viškovo br. 73

smo prošli ili ćemo se tek susresti s njima, a predavači su komunikolozi, psiholozi i dr., tako da se uvijek može čuti i naučiti nešto novo. Posebno su zanimljive radionice, koje su organizirane u manjim grupama, i na kojima se isprepliće teoretsko znanje i praksa, odnosno život. Ono što nas posebno oduševljava je organizacija, koja je je zaista na vrhunskom nivou. Dok smo mi roditelji na predavanjima ili radionicama, istovremeno se, na istu temu radi s djecom, koja su grupirana prema uzrastu.

Zadovoljstvo predstavljaju i susreti s parovima koji su nam slični, družimo se i mogu slobodno reći da je to i neka vrsta odmora. Izuzetno nam je drago da je Općina Viškovo prepoznala značaj ovakvih seminara, te je ove godine sufinancirala boravak obitelji s područja Viškova.

21., 22., 23. 10. 2011. OBITELJSKA ŠKOLA U HOTELU "MALIN" MALINSKA 15


dan općine viškovo U POVODU DANA OPĆINE VIŠKOVO

OSAMNAEST GODINA

RAZVOJA Dragi mještani!

dom s 90 štićenika.

Nakon prvih demokratskih izbora za tijela lokalne samouprave prije osamnaest godina, točnije 15. travnja 1993. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo. Tim činom udareni su temelji Općine Viškovo, a 15. travanj se svake godine obilježava kao blagdan – Dan Općine Viškovo. Ove godine obilježavamo svojevrsnu obljetnicu. Možemo reći da je naša Općina s danom ovogodišnje proslave punoljetna.

Općina Viškovo je osnivač naše knjižnice i čitaonice Halubajska zora.

Prije osamnnaest godina na ovom prostoru je djelovalo jedva tridesetak poduzeća i obrtnika. Danas na našem području djeluje oko 650 gospodarskih subjekata, izgrađene su tri radne zone na gotovo 20 ha zemljišta, a prema našem novom prostornom planu planirano je otvaranje još dvije nove radne zone. Radi intenzivnog razvoja gospodarstva na području Općine djeluju ekspoziture šest poslovnih banaka, nekoliko osiguravajućih društava i ekspozitura financijske agencije. U našoj Općini danas djeluju četiri ordinacije opće medicine, tri stomatološke ordinacije, radiološka i psihijatrijska ordinacija. Imamo pet dječjih vrtića ukupnog kapaciteta oko tristotinjak djece i jedan starački

Općina Viškovo sve se više valorizira u turističkom smislu, te je osnovana Turistička zajednica, kako bi se više potaknuo razvoj turizma na našem području, kao izrazito dohodovnoj i perspektivnoj grani gospodarstva. Naši mještani se okupljaju oko raznih udruga koje djeluju na području kulture, sporta, socijalne skrbi i na ostalim područjima od čega se iz proračuna financira oko četrdesetak udruga. Sve prethodno navedeno prije osamnaest godina uglavnom nije postojalo na našem području i samo je dio onoga što je tijekom tog razdoblja stvoreno. U ovih osamnaest godina usvojili smo niz odluka koje su odredile razvoj naše Općine. Općinsko vijeće, Načelnik i nekadašnje Poglavarstvo pokazali su da jasno prepoznaju cilj koji treba postići, modernu i razvijenu Općinu u kojoj će moći ugodno živjeti i raditi svi oni koji naš kraj imaju u svom srcu. Bez obzira na recesiju koja je smanjila prihode Općine i uzrokovala drugačiji pristup financiranju udruga građana, subvencioniranju dječjih vrtića i financiranju same Općine u cilju da se sredstva koja su na raspolaganju što je moguće svrsishodnije

raspodijele, osamnaesta godišnjica Općine trenutak je kada se moramo okrenuti budućnosti. Kao što smo prije osamnaest godina, kada smo počinjali od ničega, imali jasnu viziju Općine Viškovo kao malog urbanog središta, tako i danas moramo imati jasnu viziju budućnosti naše Općine. Često spominjana zaobilaznica Viškova cesta Ž 5025 već se gradi s područja Grada Rijeke do naselja Marinići, gdje bi trebala stići do kraja 2012. godine. Druga faza te ceste od Marinića do Vožišća je spremna za gradnju i očekujemo početak gradnje do kraja godine. Deponij Viševac bit će zatvoren do kraja godine, a sanacija deponija je u tijeku. Također su osigurana sredstva, a riječ je o 23 000 000 eura, za novu centralnu zonu za gospodarenje otpadom Marišćina. Natječaj za izgradnju je raspisan. Do kraja godine bit će izabran izvođač, a nakon toga će početi gradnja. U tijeku je plinifikacija Općine, a cilj nam je da cijelo područje Općine bude plinificirano. Potpisan je ugovor o gradnji novog dječjeg vrtića kapaciteta dvjesto djece. Vrijednost investicije je 13 200 000,00 kuna bez PDV-a. Radovi će započeti u mjesecu svibnju, a ugovoreni rok gradnje je 14 mjeseci. U izradi su urbanistički planovi uređenja dviju radnih zona čime će se stvoriti uvjeti za dalnji razvoj gospodarstva na našem području. Na ovaj način će se u nekoliko narednih godina dogoditi neke od najvećih investicija u infrastrukturu u našoj Županiji. Općina Viškovo će za nekoliko narednih godina biti Općina s izrazito razvijenom infrastrukturom, odličnom povezanošću s mrežom autoputeva, primjerenim zbrinjavanjem otpada sukladno europskim standardima, rješenim problemom smještaja djece u dječje vrtiće. Razvijena infrastruktura, mreža cesta, plinifikacija i urbanistički pripremljeno zemljište doprinijet će konkurentnosti našeg područja za buduće investicije u gospodarstvu, što će značiti novo zapošljavanje i stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje budućih generacija naših mještana. Općinski načelnik Goran Petrc, prof.

16

Glasnik Općine Viškovo br. 73


SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

USMJERITI SE NA PRIORITETE Štovani mještani Općine Viškovo,

P

ovodom ovogodišnjeg dana Općine Viškovo, dana kada Općina Viškovo proživljava svoju punoljetnost, svima Vama želim da ova godišnjica, kao i sva bliža i daljnja budućnost, bude u vjeri ispunjenja Vaših očekivanja, a svim tijelima, ustanovama i djelatnicima Općine Viškovo želim da ova vremenska crta bude u realizaciji očekivanja i želja mještana općine Viškovo.

S

Za sve one koji nisu prisustvovali svečanoj sjednici Općinskog Vijeća prenosim svoje želje i očekivanja, kao mještanina, vijećnika i predsjednika Općinskog vijeća, navedena u mom skraćenom pozdravnom govoru.

večanom sjednicom Općinskog vijeća, održanom 15. travnja u Restoranu Ronjgi, obilježena je osamnaesta obljetnica postojanja Općine.

Današnji dan Općine Viškovo ima jednu posebnu draž, a to je osamnaestogodišnjica od konstituiranja prvog OV Općine Viškovo, odnosno, „punoljetnost” rada OV, te se ovom prigodom zahvaljujem i svim bivšim vijećnicima OV kao i članovima Poglavarstva Općine Viškovo na uloženom trudu za prosperitet Općine Viškovo.

Uz predstavnike udruga s područja općine svečanoj sjednici bili su nazočni i predstavnici Županije, susjednih općina i gradova te prijateljskih općina Ernestinovo i Barban.

Zato, dozvolite mi da se nakratko vratim 18 godina unazad i prisjetim se nekih svojih, ali i Vaših mlađih dana, kao i trenutka formiranja OV, a time i Općine Viškovo, dana 15. travnja 1993. god. Na svojoj konstituirajućoj sjednici OV Općine Viškovo izabralo je za svog prvog predsjednika OV Bruna Ottochiana, a za svog prvog načelnika Općine Viškovo Borisa Detana. Ovim odlukama ujedno je i pravno-formalno konstituirana Općina Viškovo. Važno je napomenuti da prvi proračun Općine Viškovo za 1994. god. iznosi 4.245.313 HRD, a da je općina Viškovo u to vrijeme imala oko 7.000 mještana. Do 1996. godine broj mještana Općine Viškovo je poprilično oscilirao, pa čak i bio u depresiji, da bi od 1997. god. broj mještana iz godine u godinu bio sve veći i u konačnici početkom ove godine iznosio preko 15.000 mještana, dok planirani prihodi proračuna za ovu godinu iznose 45 mil. kn.

Nazočnima su se obratili predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša i općinski načelnik Goran Petrc.

U prigodnom programu predstavljen je film učenika OŠ "Sveti Matej" pod nazivom Halubajska drama, dok su u glazbenom dijelu nastupili učenici Katedre mladih glazbenika Ustanove Ivan Matetić Ronjgov. Završetak Svečane sjednice obilježilo je otvorenje izložbe u duborezu članova i osnivača Kiparske škole "Mato Tijardović Viškovo autora Mate Tijardovića, Rajka Sroka i Ivice Tolića.

naše savjesti, to su glasovi koji daju nalog našem razumu, to su glasovi koji vjeruju u nas i u konačnici to su glasovi koji nas obavezuju. Za ljudski osmjeh govore da nema mjerne veličine, ali je zasigurno emocija koja govori više od bilo kojih riječi i koje bi svi željeli da je imamo u obostranoj komunikaciji što više.

Gospodarstvo Općine Viškovo u proteklih 18 godina doživjelo je respektabilan i prepoznatljiv uspon, dok unazad dvije godine bilježi stalnu tendenciju pada i depresije.

Osmjeha će zasigurno prvi imati mališani i njihovi roditelji jer starta gradnja novog dječjeg vrtića čija gradnja se planira početi u maju ove godine, a dovršetak početkom pedagoške godine 2012.-2013. Ovom prilikom ujedno čestitam svim zaposlenicima DV Viškovo 15 godišnjicu uspješnog rada, sa željom da kvalitetu i iskazanu osobnost još više razvijaju i prenesu u novoizgrađeni dječji vrtić.

Udruge građana koje djeluju u domeni sporta i kulture brojčano su neprekidno u porastu, te se na takve aktivnosti mještana iz proračuna za 2011. god. planira izdvojiti 2.652.000 kn.

Osmjeha će zasigurno imati i mještani koji žive u blizini komunalnog deponija Viševac jer sanacija deponija je započela, a definitivno zatvaranje je najavljeno za kraj ove godine.

Ovogodišnja obljetnica Dana Općine Viškovo odvija se u godini koja će zbog ekonomskog, političkog, socijalnog, a rekao bih i moralnog pada općeprihvatljivih društvenih vrijednosti biti zasigurno i godina koja će donijeti preslagivanje i preispitivanje svih ovih odnosa, kako na razini države, tako i na razinama JLS.

Na osmjeh će ipak još neko vrijeme morati pričekati mještani koji dnevno prometuju kroz centar Viškova ili žive uz prometnicu, jer gradnja dogoočekivane, najavljivane i obećavane zaobilaznice ne teče prema našim željama i očekivanjima.

Upravo ti neki novi odnosi zahtijevat će i od svih nas, a posebice od svih tijela Općine Viškovo, temeljito i kritičko analiziranje učinjenog, a posebnu pozornost trebat će posvetiti strateškim projektima, ciljevima i utvrđivanju prioriteta. Zato i apeliram na OV i Načelnika da „glasove” mještana Općine Viškovo slušaju, čuju, a potom i razumiju, jer to su glasovi Glasnik Općine Viškovo br. 73

Zato pozivam sve mještane Općine Viškovo da budu još ”glasniji” kako bi njihov zvuk čuli svi koji ga čuti moraju, jer to je preduvjet kako bi mogli izgraditi našu Općinu upravo onako a da dobijemo čim više Vaših osmjeha, jer svaki Vaš osmjeh nagrada je mom razumu i optimizmu. Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Viškovo: Igor Rubeša

17


Foto Aleks

PLAKETE NAJUSPJEŠNIJIMA

• Dodijeljene plakete najuspješnijim udrugama i pojedincima iz kulture, sporta i tehničke kulture Općine Viškovo u 2010. godini

P

ovodom Dana Općine dodijeljene su prigodne plakete najuspješnijim udrugama i pojedincima iz kulture, sporta i tehničke kulture Općine Viškovo u 2010. godini. Na prijemu upriličenom 15. travnja, u prostorijama Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov", predstavnike udruga i pojedince primili su općinski načelnik Goran Petrc i predsjednik Općinskog vijeća Igor Rubeša. Plakete su dobili sljedeći pojedinci i udruge: Kultura 1. Karmen Delač-Petković, članica Ogranka Matice hrvatske u Viškovu – za uspješan rad i dobivene dvije prve nagrade na državnoj razini 2. Goran Janković, član SKD „Prosvjeta“ Pododbor Viškovo – za očuvanje kulturnog, nacionalnog i vjerskog identiteta srpske nacionalne manjine u Općini Viškovo 3. Rosan Komušanac, član Kulturno umjetničkog društva „Izvor“ iz Viškova – za osvojeno drugo mjesto u natjecanju sviranja u organizaciji Radija Posavina 4. Zoran Erceg, član Kulturno umjetničkog društva „Izvor“ iz Viškova – za osvojeno drugo mjesto u natjecanju sviranja u organizaciji Radija Posavina 5. Ženski pjevački zbor Marinići iz Viškova – za 25 godina djelovanja, očuvanja tradicionalnih vrijednosti i promoviranja Općine Viškovo Sport 6. Pikado klub „Nevera“ iz Viškova – za osvojeno prvo mjesto županijske lige, Kup PGŽ-a i treće mjesto na državnom prvenstvu u Senju 7. Veljko Tibljaš, član Pikado kluba „Nevera“, ukupni pobjednik Velike serije RI Mastersa – za osvojeno prvo mjesto u kategoriji Najkorisniji igrač I. županijske lige te četverostruko osvajanje RI Mastersa 8. Emanuela Martinović, članica ŽRK “Liburnija Matulji“ iz Matulja

18

– za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu i brojne osvojene nagrade na ostalim turnirima 9. Patrik Martinović, član RK “Matulji“ iz Matulja – za osvojeno prvo mjesto na međunarodnom turniru u Beču, treće mjesto na međunarodnom turniru u Gyoru (Mađarska) te prva mjesta na turnirima u Crikvenici, Poreču i Splitu 10. KK „Sveti Matej“ Viškovo – za osvojeno drugo mjesto u kategoriji I. kadetske lige Primorsko-goranske županije 11. Sara Pešut, članica Kickboxing kluba „Draga“ iz Rijeke – za osvojeno prvo mjesto u disciplini Semi contact na prvenstvu Hrvatske održanom u Slunju, drugo mjesto na Otvorenom kupu Hrvatske u Plitvicama te ostale zapažene rezultate 12. Lorena Jurišić, članica Kickboxing kluba „Draga“ iz Rijeke – za osvojeno prvo mjesto u disciplini Semi contact na Otvorenom kupu Hrvatske u Plitvicama 13. Lorena Udović, članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Duet Juniori i u kategoriji Dance Twirl-grupa 14. Marina Brković, članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Duet Juniori i u kategoriji Dance Twirl-grupa 15. Iva Lučić, članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Dance Twirl-grupa 16. Beti Šuperina, članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Dance Twirl-grupa 17. Anamarija Maras članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Dance Twirl-grupa 18. Ana - Marija Marković, članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Dance Twirlgrupa 19. Laura Dessardo, članica Halubajskih mažoretkinja iz Viškova – za osvojeno treće mjesto u kategoriji Dance Twirl-grupa

Glasnik Općine Viškovo br. 73


dan općine viškovo

Učenici Učenici OŠ OŠ Sveti Sveti Matej Matej koji koji su su postigli postigli zapažene zapažene rezultate rezultate u u nauci, nauci, kulturi kulturi ii sportu sportu u u društvu društvu općinskog općinskog načelnika načelnika Gorana Gorana Petrca, Petrca, predpredsjednika sjednika Općinskog Općinskog vijeća vijeća Općine Općine Viškovo Viškovo Igora Igora Rubeše Rubeše ii ravnatelja ravnatelja škole škole Josipa Josipa Crnića Crnića

20. Arisa Šerifović, članica Streljačkog kluba „Lokomotiva“ iz Rijeke – za osvojeno prvo mjesto ekipno na prvenstvu Hrvatske, treće mjesto pojedinačno na prvenstvu Hrvatske i prvo mjesto na natjecanju Olimpijske nade u Solinu 21. RK „HALUB“ iz Viškova – najboljoj ekipi 2000. godišta, za ostvarene uspjehe na turnirima i državnom prvenstvu . Tehnička kultura 22. Ante Topić, član Modelarsko-maketarske udruge iz Viškova – za osvojeno prvo mjesto na INOVA MLADI 2010., prvo mjesto na smotri „Mladi i inovacije Kastav 2010“ i prvo mjesto na smotri inovacija Bistra 2010. 23. Natalija Mladenić, članica Crvenog križa Viškovo – za humanitarni rad

PRIZNANJA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE SVETI MATEJ Priznanja za zapažene rezultate postignute na natjecanjima tijekom 2010. godine dobilo je trideset i devet učenika: Filip Tomljanović, Ivana Dodik, Mate Mrša, Maria Juričević, Karlo Mladenić, Monika Bartolić, Mia Tomljanović, Luka Tomljanović, Tin Damjanjević, Boren Brnčić, Petra Vujović, Nora Božić, Anđela Kurbanović, Sanja Tomić, Barbara Bodrožić, Marino Marković, Mirko Jonjić, Paulo Brkljačić, Lovro Krapić, Josipa Klasan, Alen Horozović, Monika Bačić, Leo Jardas, Ana Žauhar, Josipa Škorić Iskra, Hrvoje Ožanić, Mateo Žunabović, Natali Jugović, Nikolina Laštrić, Korina Baretić, Adrian Filčić, Alan Jastratijević, Dora Lucija Nujić, Ivana Rotim, Kristina Veljak, Kristina Žic, Dijana Krunić, Anita Filčić i Eliana Makovac.

TEATAR GAVRAN NASTAVLJA ODUŠEVLJAVATI VIŠKOVSKU PUBLIKU

PANDORINA KUTIJICA

P

Glasnik Općine Viškovo br. 73

Foto Aleks

andorina kutijica, nova komedija Teatra Gavran iz Zagreba, ponovno je zabavila halubajsku publiku u sali Doma hrvatskih branitelja u Viškovu.

19


Dječji vrtić Viškovo proslavio svoju obljetnicu

Vrtiću, sretan 15. rođendan

S

voj petnaesti rođendan Dječji vrtić Viškovo obilježio je bogatim programom događanja. Slavlje je započelo u Domu hrvatskih branitelja 11. travnja, i to postavom Izložbe o prikazu rada dječjeg vrtića, koja se u prostorijama Doma mogla razgledati do 16. travnja. zložba je obuhvatila gotovo sve segmente djelovanja vrtića, počevši s popisom djece i "Dječjim iskricama", odnosno izjavama djece o svakodnevnim stvarima i pojavama, koje otkrivajući njihove misli, želje, pažljivom odgajatelju mogu puno pomoći u shvaćanju dječjeg svijeta, otkrivajući ujedno i njihove male mudrosti, koje su često veće od mudrosti odraslog čovjeka, nizali su se ostali segmenti djelovanja vrtića od dodatnih programa, likovne radionice, izdavačke djelatnosti, humanitarnih aktivnosti, putovanja, maškara, proslava, nastupa, dragih gostiju vrtića. Posao s djecom nemoguće je zamisliti bez predanog i vrijednog osoblja, upravnog vijeće te suradnicima i kojima je također bio posvećen odgovarajući kutak. Vrhunac proslave označila je promocija pjesmarice s nosačem zvuka «Četiri godišnja doba», autorice Ksenije Sobotinčić Štropin održana u viškovskom domu 15. travnja. Pjesmaricu su oslikala djeca Dječjeg vrtića Viškovo, priča je zaokružena i njihovom glazbenom izvedbom svake pjesme. Uz veseo i zanimljiv program, kojem su po prvi puta prisustvovali i polaznici Male škole vrhunac zabave označen je velikom rođendanskom tortom.

I

20

Foto Aleks

Foto Matej

dan općine viškovo

DAN OPĆINE VIŠKOVO

SLAVLJE UZ SPORT, D

an Općine Viškovo, 15. travnja, i ove je godine obilježen bogatim višednevnim programom u čijem su osmišljavanju sudjelovale gotovo sve kulturne i sportske udruge s područja općine. Slavlje svojevrsne »punoljetnosti« Općine Viškovo, potrajalo je tako od 7 do 17 travnja, a raznovrsnost događanja i pokazalo je bogatstvo udruga. Svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u petak u 19 sati u restoranu Ronjgi prigodnim programom pridružili su se Limena glazba Marinići, prezentacijom filma »Halubajska drama«, učenici Osnovne škole »Sveti Matej« te Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«.

U sklopu Dana Općine obilježene su i dvije značajne obljetnice – 20. godina Matice hrvatske u Viškovu, kojim povodom su njezini članovi predstavili knjigu »20 godina Matice hrvatske u Viškovu«, dok 15. Obljetnicu Dječji vrtić Viškovo obilježio višednevnim događanjem. Turistička zajednice Općine Viškovo predstavila je svoje

Glasnik Općine Viškovo br. 73


NATJECANJA I ZABAVU promidžbene materijale, a akcija čišćenja okoliša privukla je veliki broj aktivista. Udruženje obrtnika Kastav-Klana-Jelenje Viškovo organiziralo je zanimljivu prezentaciju, uz degustaciju, projekta Ugostiteljske škole iz Opatije "Iz padela naših nona", U organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora u Domu branitelja izvedena je komedija Teatra Gavran »Pandorina kutija«, a dan kasnije u Galeriji Delavske katedre otvorena je izložba dječjih radova u duborezu s 5. zimske škole kiparstva. Zanimljivu izložbu slika svojih članova, pod nazivom – "Unikatni satovi", priredla je i Udruga likovnih umjetnika amatera "Braća Baštijan". Poslijepodnevni sati posljednjeg dana nedjaljnog programa u Domu hrvatskih branitelja bili su namijenjeni kulturnofolklornom programu. Programom “Fol-

Glasnik Općine Viškovo br. 73

klorna baština Lijepe naše" predstavili su se KUD „Izvor“, HTZ „Vila Halubja, a u večernjim satima SKD „Prosvjeta“ pododbor Viškovo sa Spletom kola i igara. Udruga umirovljenika Viškovo Dan Općine obilježila je druženjem u viškovskom domu uz Kulturno-umjetnički program. Planinarsko društvo Viškovo, TZ Viškovo, Dječji vrtić „Viškovo“ planinarskom šetnjom obilježilo je otvorenje pješačke staze Lončeva griža, na relaciji Stara škola

Marčelji – Pleševac, u organizaciji Triatlon kluba „Rival“ i OŠ Sv. Matej održavalo se natjecanje u trčanju „Veži i kreni“. Sportska događanja obilježena su tradicionalnim sportovima: boćarskim turnirom u povodu Dana Općine, u organizaciji BK Halubjan koji tradicionalno okuplja ekipe s područja naše i susjednih općina i gradova. Tradicionalno se održava i turnir u briškuli i trešeti, dok i mladi biciklisti bilježe već 14. brdskobiciklističku vožnju organiziranu upravu u povodu Dana Općine.

Maketarsko – modelarska udruga Viškovo i ove se godine manifestaciji pridružila školom vožnje radionavođenih modela automobila.

21


33. PROLJEĆE U RONJGIMA M

lado leto va Ronjgeh. Cvatu modre sabje i črjeni tulipani pul cesti. Va štrpedeh kantaju tići. Popuhuje z mora pa diši bazak i maše lipica, ka još ni posensega otprla svoje rožice.

ska slikarica Melinda Kostelac. Ona želi z sakega školana zivuć na sunce skrivenega slikara. Ča j' namislela, to j' i storila! Do polna su popravjali lanjske zidne sliki keh su dažji ziprali i storili neke nove.

Jutro je, a na Glavice već šršur. Teču školani zgorun i zdolun, išću latice i lončići, prnašaju vodu, sprovuju pinelići, parićevaju se za delo. Znaju ča njin je za storit, a kako te piturat, pokazat te njin voditelji. Navadit te neš novega od zidnega slikarstva, a sporad tega su i prišli h Ronjgon. Ovo je već trejset i treći put da se va Matetićevoj kuće drži Proljeće u Ronjgima. To su lepa Kristova leta, a ova se užanca ni samo održala, nego je sako leto se bogateja. Kako i do sada školani te kantat i sost, slikat i kiparit, litratat i novo zmišjat. Se maestru na čast.

S gornje strani od kuće su i keramičari. Medaji je parićala profesorica Koraljka Boršić, a ovo je jutro s školani delala va keramike muške i ženske figurice va narodneh nošnjah oveh kraji. Kad su se na medaji navrezli špažići, podejeni su školanon da ih obese okol vrata, a potle zamu doma za uspomenu da ih kašneje domišjaju na ovoletno druženje pul Ronjgi. A nan je još malo šetat. Hodimo okolo i gledamo kako se dela. Negdere

Pred očijami leta pasuju, misal proleti pa se ferma pul oneh prveh najvrednejeh. Na tire su slikari. Š njimi je akadem-

je više ćakul, negdere više smeha. Slikari pituraju, keramičari se vrte okol ognja, a va kiparskoj radionice Rajko Srok pokažuje kako treba dust po dašćice a ne po prsteh, da bi se storila slika. Vane je još jena čudna dečja kumpanija. Smeju se, naslišaju voditelja i ne veruju da delaju "neinstrument". Neki od njih prvi put v ruke drže nožić, bartulić, koserić... Najprej njin je Noel Šuran pokazal kako va šume nać pravo drevo, onputa kako odrezat kitu jesena, a sada ih vadi kako storit fikalnić. Zet nožić, zarezat koru se okolo kitice, sled potuć po kore 22

da se lagje odlepi, zavrtet ju i suć, onputa zirezat škujicu na praven meste, polihat, nazad koru na kiticu obuć i zafikat. Oni žvelteji već fiču. Neki imaju jači švik, a neki se komać vade. Neki se popravice još muče da njin se otpusti kora jesenova. A kad su si fičići bili gotovi, pred njimi su se našli i neki drugi neštrumenti. Noel Šuran, gost voditelj z Kršana, pravi je majstor za storit i za sost na neštrumen-

teh. To je otel navadit i školani. A ča su navadili, pokazali su na kraje druženja, na priredbe. Kad su si skupa zasopli na to jutro storeneh fičićeh al fikalnićeh i na seh oneh drugeh neštrumenteh, kot ča su rog od kori marunove, sopel od bazga, češjić s hartun, škrabice od mora, veli čavli, potkovi, šuškalica od suheh stomanjic kori divega maruna i jena pupa, ku j' Noel stiskal, a ona svojen cvikon ritam davala, mej nami je najprej nastal muk, a onda se čul najduji i najlepji pjesak. Mislin da ih se ni sam Matetić ne bi posramil. Radionica za "ne instrumente" i voditelj Noel Šuran pokazali su kako su judi svojni znali i umeli od malo olupjene kori nekega dreva storit rog, a da se kora ne odmola z glogi ju ćapat i na takoven roge zasost. Za radost, muziku i tanac ni saki mogal imet sopeli al armuniku, ma za storit ovakov neistrument s ken se moglo i zakanGlasnik Općine Viškovo br. 73


kultura

tat i zatancat rabilo je samo malo čovečje šegavije. Još jena radionica delala je na frišken zrake. Boris Sušanj tekal je i slikeval da bi va svoju foto škatulu spravil se ča se pul Ronjgi dogaja. Storil je i izložbu litrati na dva vela plakata. Na treten plakate bile su zakolane nagrajene pjesmi i štorije školani z 43 osnovne i područne školi, keh je skoro petsto prišlo na ovoletni natječaj. Samo prvonagrajene su i pročitane, a seh drugeh čut će se na fešte opozime kad se bude prestavjala 17. knjiga Čakavčići pul Ronjgi. A sad neš i od oneh ken je glavno delo bilo zmišjat muziku, sost i kantat. Na besedi neke pjesmi tiskane va pasaneh Čakavčićeh trebalo je zmislet muziku. Voditelji Anita Pregelj, Gordan Slaby, Marko Anić i Đurđica Miklić šerijo su se ćapali

dela i njihi su školani ne samo napisali muziku za pjesmi "Ronjgove iskrice" i "Balu", nego su ih na prestave odsopli i otkantali. A da bi se bilo po užance i Matetićeven učenju trebalo je storit korak naprvo i navadit kantat tri nove pjesmi. To je bilo delo za zbor, a va ten su Helga Dukarić-Dangubić, Anita Stupac-Butorac i Sanja Šantek kot tri "ribice va vode". One su od školani složile zbor i pokazale da ni tega ča se ne more storit. Zbor je

navadil kantat "Rika je bili grad" od Ivana Matetića Ronjgovega, "Sriću" od Dušana Prašelja i "Tići Matetiću" od Nella Milottija. Pomogli su i školani školskega zbora z Osnovne školi Gornja Vežica. Koliko je to bilo dobro storeno pokazal je veli veli pjesak. Ni falelo pohval. Pjeskal je i načelnik Općine Viškovo Goran Petrc, ki ni pozabil koliko j' teško i vredno učitelsko delo, i njigova zamjenica Sanja Udović, ka voli prit mej školani. Da bi ostalo zapisano se ča se pul Ronjgi delalo Novinarska je radionica storila list "Proljeće", kega je voditeljica Božena Štampalija predala na čuvanje ravnatelju Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov i list će se, kot i si do sada, čuvat za spomen. A onputa j' prišal cukar na kraje. Priredba, ku su taj dan zmisleli i storili voditelji i školani, teplo je i srdašno od početka h kraju dopejala Anita Gergorić. Ovoletno Proljeće je finilo. Podejene su pohvalnice i zahvalnice. Njih su parićale Doris Brusić, Marica Spinčić i Milena Marčeta, a sa zahvalun ih je razdelil ravnatelj Darko Čargonja. Na kraje je za školani, voditelji i gosti Restoran Ronjgi, već po užance, parićal obed, a štrudeli od sira, jabuk i črešanj poslali su školani z Ugostiteljske školi Opatija. Tako je pul Ronjgi se počelo lepo, a finilo slatko. Cvjetana Miletić

KIPARSKA ŠKOLA "MATE TIJARDOVIĆ" VIŠKOVO

NA KOLONIJI MLADIH U ERNESTINOVU

I

ove godine predstavnici Kiparske škole Mate Tijardović, Viškovo sudjelovali su u radu Kolonije Mladih u Ernestinovu. Pod vodstvom Rajka Sroka viškovsku školicu predstavili su: Mate Mrša i Vedran Brnčić iz Viškova, Karlo Juretić i Milan Brozović iz Kastva te Dario Medvedić iz OŠ Brešca.

zoološki vrt, Tvrđu, katedralu, posjetili Kopički rit, a u Tikvešu dvorac Tita i bili u Zlatnoj gredi.

Na Koloniji mladih, održanoj od 25. do 30. travnja sudjelovali su učenici škola iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Prvi put manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Europske unije i kao međunarodni projekt organizirana je pod nazivom Lega i deklica (prijatelj i curica). Uz rad, druženje i kulturno-umjetnički program, više vremena posvetilo se druženju, upoznavanju djece i upoznavanju kraja. Organizirani su posjeti brojnim znamenitostima: u Đakovu su posjetili ergelu lipicanera, u Osijeku obišli

4. Kiparska kolonija za odrasle u Ronjgima

Glasnik Općine Viškovo br. 73

Svi polaznici dobit će i potvrdu, odnosno certifikate o sudjelovanju, što će im koristiti kao preporuka pri traženju posla ili upisu na fakultet. Tijekom srpnja u Ronjgima će biti organizirana 4. Kiparska kolonija za odrasle u Ronjgima. 6. kiparska radionica u Dvorcu Stare Sušice Već tradicionalno u mjesecu kolovozu organizira se kiparska radionica za djecu u Dvorcu Stare Sušice. Mole se zainteresirani da se prijave voditelju Rajku Sroku na 091/20 50 816. 23


odgoj i obrazovanje OSNOVNA ŠKOLA SVETI MATEJ VIŠKOVO

SREBRNI STATUS

EKO ŠKOLE O

snovna škola Sveti Matej Viškovo uključila se u međunarodni projekt Eko-škola na inicijativu ravnatelja škole Josipa Crnića 1989./1990. godine. Kao školski koordinatori izabrani su ravnatelj škole i učiteljica biologije Marica Brala. Pripreme su trajale četiri godine i dobili smo status Eko škole i Zelenu zastavu. Od tada smo status Eko-škole obnovili tri puta. Prije dvije godine dobili smo brončani status, a 13. svibnja 2011. u Zagrebu smo dobili srebrni status Eko škole. Na svečanosti održanoj u Gastro Globusu uz voditelja Branka Uvodića Zelenu zastavu naše škole preuzeli su naši kumovi: načelnik Goran Petrc u ime Općine Viškovo, Boris Sušanj - Bo art d.o.o. Viškovo, ravnatelj škole Josip Crnić i učiteljica Marica Brala. Tijekom proteklih godina obradili smo brojne teme: sakupljanje otpada, kompostiranje, štednja energije i uređenje okoliša škole. Naš eko-dan je 22. travnja, Dan planeta Zemlje kada se organizira eko-kviz, akcija čišćenja okoliša škole, sadnja cvijeća,

Ravnatelj škole Josip Crnić, općinski načelnik Goran Petrc i učiteljica Marica Brala prilikom preuzimanja Zelene zastave

izrada plakata i panoa, uređenje ekokutka u učionici i slične akcije. Ove godine smo proveli i akciju sadnje murve koja se organizira na nivou države s ciljem očuvanja te biljke. Upravo s tom temom naša škola je prije tri godine bila na državnom natjecanju Lijepa naša i osvojili smo peto mjesto. Da naši učenici i učenici rade na očuvanju okoliša i prirode govori i činjenica da smo već četiri godine za redom bili prvi na županijskom natjecanju Lijepa naša i četiri puta na državnom natjecanju. U navedene akcije uključeni su svi učenici i djelatnici škole i bez podrške svih djelatnika ne bi bilo ni ovakvih uspjeha i promicanja imena naše škole na nivou Hrvatske. Ovim putem se želim zahvaliti ravnatelju škole, svim svojim kolegama i učenicima koji su bili podrška u ostvarivanju naših ciljeva. Nastavit ćemo s našim akcijama i za dvije godine dobivamo trajni zlatni status međunarodne ekoškole. Učiteljica: Marica Brala

ŠAHOVSKI KLUB VIŠKOVO.

4. OPEN TURNIR U ŠAHU • Četvrti šahovski otvoreni turnir okupio je osamnaest natjecatelja iz Rijeke, Kraljevice, Kastav, Čavli, Dražica i Viškova

Z

a Dan općine Viškovo odigran je Open turnir u šahu u 7 kola po ubrzanom tempu, na 15 minuta. To je 4. otvoreni turnir, koji se tradicionalno igra tom prigodom. Okupilo se 18 natjecatelja (10 seniora i 8 kadeta) iz šahovskih klubova: Rijeka, Rječina-Dražice, Junior, Kastav, Čavle, Kraljevica i Viškovo kao domaćin. Turnir je bio raznolikog sastava, od kadeta do veterana. Pobjednik turnira sa 6 osvojenih bodova je Brian Dinter iz ŠK Rijeka. Drugi sa 5,5 bodova je sve jači kadet Teo Tomulić (ŠK Junior). Treće mjesto pripalo je Mirsadu Dizdareviću (Rijeka), 24

5 bodova. Od kadeta najbolji su bili: Adrian Hajdin, Leopold Mažuran i Zvonimir Klasan, svi iz ŠK Viškovo. Najuspješniji su nagrađeni peharima i vrijednim šahovskim knjigama, a svi ostali sudionici dobili su praktične nagrade, koje je pripremio „Kraš“ – poslovnica Rijeka. Laura Hajdin - treća na prvenstvu Županije Nakon Open turnira u petak, već u subotu smo bili na prvenstvima županije za dječake i djevojčice do 9 go-

dina (2002. g. i mlađi). Imali smo 2 cure i 4 dečka. Svi su se borili sjajno iako su počeli trenirati tek u ovoj godini. Najljepša je vijest da je Laura Hajdin učenica 2. razreda naše škole osvojila 3. mjesto i brončanu medalju. Istaknuo se i Gabrijel Mažuran koji je osvojio 12. mjesto iako još nije napunio niti 7 godina. Marijan Mažuran

Glasnik Općine Viškovo br. 73


ŠETNICA PLEŠIVAC - 16. TRAVNJA BILA JE DOMAĆIN MALE LIGE U TRČANJU

"VEŽI I KRENI" DOMINIRAO ŠETNICOM

M

oto ovogodišnje „Male lige“ je „Veži i kreni!„. Naglasak je na poticanju kreativnosti kod osnovnoškolaca, pa sudionici utrka dobivaju vezice na dar i upute o nekim zanimljivim i kreativnim načinima vezivanja svojih tenisica. Liga se sastoji od pet kola, a posebnost joj daje različitost lokacija. Tri utrke kola su prave gradske utrke i održavaju se u: u Opatiji, Malinskoj i Rijeci, dok su dvije prave cross utrke - u Fužinama i Viškovu. Prva utrka održana je 2. travnja 2011. na Slatini u Opatiji, a druga 16. travnja na Šetnici Plešivac u Viškovu, slijede 7. svibnja. na rivi u Malinskoj, 21. svibnja na šetalištu jezera Bajer u Fužinama, a posljednja, ujedno i finalna utrka je 28. svibnja na Molo longu u Rijeci. U svakom kolu proglašavaju se pobjednici u pojedinačnom plasmanu po svakoj kategoriji, posebno dječaci, posebno djevojčice. Na kraju Lige proglašavaju se pobjednici u ukupnom plasmanu po svakoj kategoriji. Svaka škola može po kategorijama prijaviti neograničeni broj natjecatelja. Na kraju svakog kola zbrajaju se bodovi po svakoj kategoriji od svih natjecatelja po školama. Na kraju Lige zbrajaju se bodovi od svih kola i proglašavaju se i NAJBRŽE ŠKOLE Male lige u trčanju. Prva tri natjecatelja-ice u pojedinačnom plasmanu po kategorijama na kraju svih kola dobivaju medalje i prigodan poklon, prve tri NAJBRŽE ŠKOLE dobivaju pehar i prigodan poklon sponzora, a voditelji školskih ekipa dobivaju poklon iznenađenja. Glasnik Općine Viškovo br. 73

U

subotu, 16. travnja, sa početkom u 10.00 sati, u Viškovu, u Marčeljima, na šetnici Plešivac održano je drugo kolo Male lige - velikog natjecanja osnovnih škola u trčanju. U utrci je nastupilo 125 natjecatelja-ica iz 18 osnovnih škola Rijeke, Opatije, Kastva, Čavli, Delnica, Matulja i Viškova. Vrijeme je za publiku i organizatora možda bilo "mrvicu" prohladno, ali je zato trkačima bilo vrlo ugodno, sunčano, ne pretoplo, taman da nema preznojavanja. Utrka je prošla u odličnoj atmosferi, a dalo se uočiti da do pobjede nije bilo lako doći, jer su sva djeca, u svim kategorijama od prvih do osmih razreda, bila visoko motivirana za trčanje. Svi su trčali odlično, a o plasmanima odlučivale su desetinke sekundi. Sve u svemu bila je to jedna jako dobra utrka, na mješovitoj stazi, uglavnom šumskoj, sa dosta laganih uspona i padova. Kako žara za trčanjem nije nedostajalo bilo je i padova, koji su na svu sreću završili samo sa ogrebotinama. U kategoriji "A", učenika prvih i drugih razreda, od djevojčica najbolja je bila Nikolona Buha iz OŠ "Srdoči", dok je od dječaka najbolji bio Fran Miholjević iz OŠ "Sveti Matej" Viškovo. Konkurencija u kategoriji „B“, učenika trećih i četvrtih razreda OŠ-a, bila je, kao i u prvom kolu najžešća, jer

je u kategoriji nastupilo najviše djevojčica i dječaka. Od djevojčica najbolja je bila i u ovom kolu izvrsna Dorotea Čargonja iz OŠ "Čavle", dok je od dječaka pobjedu odnio Erik Sluga iz OŠ "Nikola Tesla" Rijeka. U kategoriji "C", učenika petih i šestih razreda i ovaj su puta briljirale Paula Tepuš, Lucija Petrović, Matea Jakovac i Dominik Đeke, ali je došlo i do zanimljivih iznenađenja. Najzanimljivija utrka drugog kola bila je u ovoj kategoriji, u muškoj utrci. Matko Mrakovčić iz OŠ "Brajda" odnio je briljantnu pobjedu. U kategoriji "D", učenika sedmih i osmih razreda, kod djevojčica razlika od prvog kola nije bilo. Petra Srića iz OŠ "Čavle" i ovaj je puta prva. Od dječaka pobjedu je odnio odličan trkač, koji se na Maloj ligi pojavljuje prvi puta ove godine, Josip Jančić iz OŠ "Gornja Vežica" Rijeka. Nakon ovog kola u ukupnom poretku škola, i dalje prvo mjesto drži OŠ "Čavle“ sa osvojenih 212 bodova u ovom kolu, dok su na drugom i trećem mjestu OŠ "Srdoči" sa 114 bodova i OŠ "N. Tesla" sa 94 osvojena boda. Mirna Međimorec

25


Foto: Željko Šepić

IZ RADA UDRUGE UMIROVLJENIKA VIŠKOVO

RAZOVRSNIM AKTIVNOSTIMA OBILJEŽENI DAN OPĆINE I MAJEVICA a zadovoljstvom možemo zaključiti da je protekli mjesec dana aktivnost Udruge bila bogata. Tako smo 7. travnja 2011. god. u Domu Hrvatskih branitelja obilježili dan Općine Viškovo, kada je sotinjak članova Udruge uživalo slušajući poznate skladbe koje su nam izvodili: Zvonejski kanturi iz Zvoneća, klapa Drenova iz Drenove i naš Mješoviti pjevački zbor Halubjan. Nakon zakuske prisutni su uz duo Neverin do kasnih večernjih sati proveli u plesu i pjesmi. U sklopu obilježavanja protekle Majevice Udruga je po prvi puta organizirala turnir u boćanju i kartanju za žene i muškarce, te pikadu za žene.

Gosti su nam bili timovi umirovljenika iz Jelenja, Klane, Kastva i Matulji. Prema poznatom Olimpijskom de Cubertenovom načelu da je važnije natjecati se od postignutih rezultata natjecanje timova proteklo je u prijateljskom nadmetanju u spomenutim disciplinama. Nakon podjele priznanja za osvojena mjesta svi sudionici turnira kao i brojni promatrači u veselom raspoloženju nastavili su sa druženjem. Ovogodišnja uspješna organizacija turnira, ohrabrila nas je da i nadalje organiziramo takve susrete te da jačamo postojeće ekipe pa čak i da povećamo broj ekipa u pojedinim sportskim disciplinama.

Da je mjesec svibanj bio bogat događanjima potvrđeno je i još jednim druženjem - 21. svibnja uslijedio je susret umirovljenika u Kastvu. Stoga i ovim putem pozivamo umirovljenike koji imaju potrebu baviti se sportskim aktivnosti da nam se pridruže kako bi svi zajedno proveli ugodne trenutke i tako pridonijeli kvaliteti življenja. Zlatko Krašković

UABA VIŠKOVO

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA • Antifašizam kao trajnje opredjeljenje

D

ana 2. travnja 2011. godine u domu Marinići održana je redovna godišnja izvještajna skupština naše udruge. Predsjednik udruge Zdravko Cetina podnio je vrlo opsežan izvještaj o radu udruge tijekom 2010. godine. Aktivnosti udruge odvijale su se uglavnom na ostvarenju plana rada kojeg je predložio izvršni odbor Udruge, a usvojila ga naša skupština prošle godine. Smisao postojanja i djelovanja članova naše udruge sastoji se prvenstveno na objašnjavanju i širenju ideje antifašizma. Naši statutarni zadaci, obveze i ciljevi usmjereni su ka stalnom razvijanju antifašističkih demokratskih tradicija. Članovi naše udruge svjesni su da smo suočeni sa značajnim djelovanjem snaga 26

poražene ali žilave ideologije fašizma. Ono što je danas najžalosnije je spoznaja da su te crne snage vješto ukomponirane djelovanjem u vlasti. Zbog ovoga danas antifašizam treba jačati i zato apeliramo na sve naše mještane da nam se pridruže u zajedničkoj borbi. Ovdje prvenstveno mislimo na mlađe generacije. Iako s ponosom ističemo da naša udruga već danas broji preko 200 redovnih članova želimo da nas bude daleko više. Bit ćemo jači i efikasniji u realizaciji zacrtanih planova. Naša udruga je u proteklom razdoblju uglavnom ostvarila sve programske zadatke na obilježavanju značajnih dana iz

naše ratne povijesti, redovno polažemo cvjeće na spomen obilježja iz Domovinskog rata. Posjetili smo neke destinacije iz NOB-e i sudjelovali na proslavama i komemoracijama izvan općine prema našim mogućnostima u okviru raspoloživih financijskih sredstava. S obzirom da i u tekućoj 2011. godini očekujemo da nam se prihodovna strana financijskog plana neće smanjivati, prihvaćanjem predloženog i veoma obimnog plana rada skupština se obavezala na njegovu realizaciju. Za udrugu Joško Lučić

Glasnik Općine Viškovo br. 73

Foto: Zlatko Krašković

S


iz rada udruga MAKETARSKO-MODELARSKA UDRUGA VIŠKOVO

BOSCH – 3. UTRKA ELEKTROMOBILA

´ ISKUSTVO ZA PAMCENJE P

od pokroviteljstvom tvrtke BOSCH u Miskolcu u Mađarskoj održana je 15. i 16. travnja utrka elektromobila. Netko će se zapitati kakve veze ima ta utrka s Modelarsko-maketarskom udrugom? Riječ je o vozilima koja se pokreću isključivo pomoću pogona koji se dobiva od 6 jednakih baterijskih bušilica koje proizvodi renomirana tvrtka BOSCH. Na natjecanju studenti, okupljeni u timovima od po 5 članova, trebaju napraviti tehničko rješenje vozila koje mora ispunjavati određene uvjete, te njime ostvariti što veći broj bodova. Ove godine dozvoljeno je sudjelovanje i srednjoškolskim timovima, te je na natjecanju bilo prijavljeno ukupno 130 timova iz Europe, od čega tri srednjoškolska. Naš tim (jedini iz Hrvatske – ujedno i najmlađi) ostvario je vrlo dobro 33. mjesto. S obzirom da je nositelj programa Elektroškola iz Rijeke, a neki njezini učenici su ujedno i članovi Modelarskomaketarske udruge, tako se i udruga uključila u rad. Tim učenika predstavljali su članovi: Andere Tibljaš, Ante Topić, Tin Ladić i Tomislav Gašpert. Za vozilo smo osmislili rješenje pogona i aktivno sudjelovali u svim fazama izrade. Veliki dio posla pri izradi vozila odradila je radionica pri Zajednici tehničke kulture s mentorom Robertom Simčićem, koji je također i član udruge. Veliku pomoć pružili su i razni sponzori od kojih su neki i s područja Općine Viškovo. Za natjecanje je trebalo osmisliti vozilo sa 3-4 kotača, maksimalne širine do 130 cm, koje je osim već spomenutog pogona trebalo imati dva sistema kočenja Glasnik Općine Viškovo br. 73

(glavno i pomoćno – kao kod pravog automobila) sigurnosne pojaseve, retrovizore, roll-bar. Na natjecanju su se mogla vidjeti vozila koja kao da su izašla iz nekog pogona u kojem se proizvode profesionalni bolidi, kao i vozila kojih se ne bi postidio niti slavni Grunf iz poznate TNT grupe, sve u svemu bilo je štošta za vidjeti. Nakon tehničkog prijema vozila (na kojem su neki otpali zbog nepridržavanja pravila izrade ili nisu zadovoljili kriterije ulaska u kvalifikacije), u petak je sudionicima utrke omogućen posjet BOSCHu, koji u tom gradu ima veliki pogon ručnog alata. Naši dečki su bili nemalo iznenađeni načinom i brzinom izrade bušilica, brusilica i ostalog alata, a kad im je rečeno da desetak šlepera gotove robe svakog dana izlazi iz tvornice, njihovom čuđenju nije bilo kraja. Povodom glavne utrke grad je treštao od muzike, najave i raznih programa koji su bili u funkciji promocije utrke kao i tvrtke BOSCH. Naš tim je prošao tehnički prijem i u subotu su imali javni nastup. Prema pravilima utrke na stazi su maksimalno 4 vozila, čiji je zadatak da u što kraćem roku prijeđu određeni broj krugova (broj krugova je različit za kvalifikacije, četrvrtfinale, polufinale i finale, s tim da se u finalu skraćuje i zadano vrijeme vožnje). Tijekom utrke vozila moraju jednom stati u boks da bi se izvršila zamjena baterija. Koliko su vozila opterećena vidljivo je iz činjenice da neki nisu uspjeli svojim pogonom završiti utrku nego su ih redari morali odgurati do boksa. S obzirom da vozila nisu na daljinsku komandu, već imaju stvarnog vozača i njegovo umijeće vožnje vrlo je bitno za

postignuti rezultat. Mi smo imali dosta temperamentnog vozača koji je stvarno pokušao ispraviti sve nedostatke vozila, međutim vozeći malo riskantnije, pri ulasku u zavoj većom brzinom, ostao je na dva kotača, što je uzrokovalo kvar. Unatoč tome vlastitim pogonom odvozio je još dva kruga i završio utrku prolaskom kroz cilj. Nažalost, to nije bilo dovoljno da bi tim ušao u sljedeći krug natjecanja. Natjecanje je svim članovima ekipe bilo novo iskustvo i već se rade planovi da se i sljedeće godine tim pokuša plasirati na natjecanje. Željeli bi da im se s područja grada Rijeke i okolice javi još timova za sudjelovanje na ovakvim utrkama. Dečki su voljni podijeliti svoja iskustva, a vidjeli su raznovrsna rješenja koja bi možda trebalo malo doraditi, pa možda i u Viškovu uspijemo organizirati sličnu utrku. Kad već imamo školu vožnje radio navođenih modela automobila, zašto ne pokušati nešto novo. Istovremeno u sklopu dana Općine, dio ekipe koja je ostala u Viškovu odradila je u dva dana školu vožnje, s tim da je prezentiran novi model (mini Cooper) s kojim novi članovi udruge mogu okušati svoje vozačke sposobnosti, naravno nakon uspješno obavljenog teoretskog dijela vožnje. Voditelj udruge: Željko Žic

27


iz rada udruga Ženski pjevački zbor Marinići

ZAPAŽEN NASTUP U RIMU

U

nedjelju 8. svibnja Hrvatsko-talijanska udruga (HTU) u Rimu održala je svoju godišnju Generalnu skupštinu. Skupština je održana u Sali Sv. Jeronima u sklopu istoimenog Papinskog hrvatskog Zavoda. Na skupštini je sudjelovalo pedesetak članova i prijatelja Udruge.

Nakon skupštine, u organizaciji HTU-a i u suradnji s rektorom Zavoda mons. Jurom Bogdanom u hrvatskoj nacionalnoj crkvi Sv. Jeronima održana je sv. Misa na kojoj su nastupili združeni ženski pjevački zborovi, „Korezin“, Čavle i Ženski pjevački zbor Marinići. Nakon Mise združeni zborovi su pod ravnanjem maestra

Mladena Žmaka i glazbene pratnje orguljašice prof. Vjere Lukšić održali prigodni koncert duhovnih i narodnih pjesama. Svojim skladnim pjevanjem pjevačice su oduševile dosta brojnu publiku koja ih je nagradila burnim pljeskom. Koncertu su nazočili i rektor Bogdan te vicerektor Željko Majić.

HALUBAJSKE MAŽORETKINJE

BRONCA SA DRŽAVNEGA NATJECANJA

H

alubajske mažoretkinje su opeta bile va špaše! Pol od službi, pol od gušta. Va Čakovce, lepen gradiće prekrasnega Međimurja, od 25. do 27. 03. 2011. 15. održalo se Državno prvenstvo va mažoret plesu i 16. Državno prvenstvu va twirlinge , na ken su sudjelovale i naše divojki. Natjecanje je duralo 3 dni, a divojki su se natjecale va duo kategorijah i ekipnoj dance seniori. Svojemi nastupi oduševile su mnogobrojnu publiku, a po stručneh ocjenah suci rangirane su jako visoko. Zameritale su one i medalji i to 3. mesto, va kategorije Ekipno dance seniori (Marina Brković, Iva Lučić, Anamarija Maras, Ana-Marija Marković, Beti Šuperina, Laura Dessardo, Lorena Udović) Bogateje za čuda noveh saznanji o mažori tancu, ki se se više

i više usavršava, vrnule su se divojki va svoje Halubje. Bogateje za čuda noveh prijateljstvi, poznanstva i čuda jubavi ku oćutiš družeć se z dragemi judi. Osmjeh zadovoljstva i ponosa nose Halubajske mažoretkinje kamo god da gredu, aš to je osmjeh prekrasnega kraja z kega prihajaju. Nina Dukić

Košarkaški klub Sveti Matej

USUSRET 3. LJETNOJ KOŠARKAŠKOJ AKADEMIJI

K

ošarkaški klub Sveti Matej sudjelovao je u četiri kategorije natjecanja Primorsko-goranske županije. Već standardnim kategorijama kadeta, mlađih kadeta, dječaka ove se natjecateljske sezone pridružila i nova – mini basket liga. Prema riječima glavnog trenera Dragana Mraka riječ je o najmlađoj kategoriji, koja obuhvaća djecu 2000. godišta i one mlađe. Ova kategorija namijenjena je prvenstveno popularizaciji košarke za najmlađe, pa razumljivo zahtijeva i poseban pristup, ali i prilagodbu koševa na dječju visinu, odnosno 2,60 m. Kategorija kadeta ove je godine zauzela šesto mjesto, što je dobar uspjeh, pogotovo ako se uzme u obzir da je iz redova ovih dječaka generacija doprvaka županije napustila klub i prešla u druge klubove u kategoriju juniora. Mlađi kadeti zauzeli su visoko treće mjesto od ukupno 24 ekipe koje se natječu u II. županijskoj ligi. Ekipa dječaka natjecateljsku je sezonu započela nakon Uskrsa, a u nadmetanju sa 17 ekipa očekuju da će biti pri vrhu ljestvice. 3. Ljetna košarkaška akademija od 20. 6. do 3. 7. 2011. Svake dvije godine klub organizira zanimljivu manifestaciju pod nazivom Ljetna košarkaška akademija. S obzirom da se radi 28

o jedinstvenoj košarkaškoj manifestaciji, koju mladi polaznici s nestrpljenjem očekuju, njezini organizatori i ove godine računaju na vrlo dobar odaziv i ovom prigodom podsjećajući da su dobrodošli svi mladi košarkaši kao i oni koji to žele postati. Ljetna košarkaška akademija prigoda je da se u društvu vrhunskih košarkaša demonstratora, nauče osnove košarkaške igre. I ove godine gosti akademije bit će hrvatski reprezentativci: - Davor Kus, ujedno i dugogodišnji prijatelj našeg kluba, koji u 1. španjolskoj ligi trenutno igra svoju najbolju sezonu - Siniša Štemberger – igrač sa najviše nastupa u Regionalnoj NLB ligi - Jasmin Perković – standardni član Cremone iz Italije Prvi put ove godine kamp je otvoren i za djevojčice te se ovom prilikom pozivaju i zainteresirane mlade košarkašice da se priključe ovoj atraktivnoj manifestaciji.

Glasnik Općine Viškovo br. 73


SARA PEŠUT I LORENA JURIŠIĆ ČLANICE KICKBOXING KLUBA "DRAGA"

DJEVOJČICE VATRENOG SRCA P

ovodom Dana Općine, već tradicionalno Općina Viškovo organizira svečani prijem za predstavnike udruga i pojedinaca na kojem Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća uručuju prigodne plakete najuspješnijim udrugama i pojedincima iz kulture, sporta i tehničke kulture s područja općine Viškovo za prethodnu godinu. Od dvadeset i tri najuspješnijih pojedinaca kojima su, za uspjehe postignute tijekom 2010. godine, uručene plakete svega njih četvero nisu članovi Udruga s područje naše općine i to: Patrik Martinović, član RK "Matulji", Arisa Šerifović članica Streljačkog kluba "Lokomotiva" iz Rijeke te dvije članice Kickboxing kluba "Draga" iz Rijeke Sara Pešut i Lorena Jurišić. Što zbog izuzetnih rezultata koje su u vrlo kratko vrijeme postigle, ali i njihove mladosti zamolili smo ih za kratki razgovor. Lorena i Sara, najbolje su prijateljice, obje učenice Osnovne škole "Sveti Matej" prve korake kickboxinga savladale su u KK "Sveti Matej", i to sa svega osam godina, da bi ih ubrzo, jednu za drugom,

LORENA JURIŠIĆ – REZULTATI 2010.

je i pomoćni trener Luka.

2. mjesto – Kup Hrvatske u Splitu (do 32 kg) 3. mjesto – Alpe Adria kup u Puli (do 37 kg) 2. mjesto – školsko natjecanje u Bakru (do 32 kg) 1. mjesto – klupsko natjecanje MO Draga (do 30 kg) 1. mjesto – Županijsko prvenstvo u Kostreni (do 32 kg) 1. mjesto – Croatia open (do 32 kg) 2011. 1. mjesto – otvoreni kup Plitvice 3. mjesto – Kup Alpe Adria (do 37 kg) 1. mjesto – Kup Alpe Adria (do 32 kg)

I kako same veselo pričaju, toliko se slažu da ih ni borba ne može razdvojiti, naime, one su jedna drugoj najdraže i najbolje sparing partnerice, stoga ih njihov trener redovito odabire da skupa treniraju. Treninzi se održavaju tri puta tjedno u dvorani, a po želji i subotom u Kostreni na otvorenom. Naravno da tako intenzivan rad zahtijeva i veliku potporu ali i suradnju roditelja, koji ih ponosni na njihove uspjehe, spremno podržavaju.

put odveo u Kickboxing klub "Draga" u Sušačkoj Dragi. Da su vrlo brzo "prionule" ozbiljnom treningu pod stručnim vodstvom trenera Klaudia Vukušića, dokazala su i prva natjecanja i postignuti rezultati, a diplome, zlatne, srebrne i brončane medalje ubrzo su se počele nizati. Dvije prijateljice uzbuđeno su nam pričale o kickboxingu, sportu kojeg najviše vole, a za koji su se odlučile s namjerom i prema preporukama roditelja kako bi se naučile obraniti. S obzirom da su vrlo brzo pokazale talenat i ljubav prema ovoj neobičnoj borilačkoj vještini, shvatile su da mogu postići i puno više od toga – postati poznate, a jednog dane baviti se i trenerskim radom. A da važnu ulogu u njihovoj motivaciji ima i trener potvrđuju odgovori naših malih sugovornica, koje su oduševljeno pričale o satima treninga i vještinama koje moraju pri tome savladati. I one jednog dana žele postati trenerice kickboxinga, a kako kažu uzor im

Glasnik Općine Viškovo br. 73

SARA PEŠUT - REULTATI 2010. 1. mjesto – školsko natjecanje u Bakru (do 28 kg) 2. mjesto – Alpe Adria KUP u Puli (do 28 kg) 3. mjesto – Kup Hrvatske u Splitu (do 28 kg) 2. mjesto – Klupsko natjecanje MO Draga (do 30 kg) 2. mjesto – Croatia open (do 28 kg) 2011. 1. mjesto – Državno prvenstvo (do 28 kg) 2. mjesto – Otvoreni Kup Plitvice (do 32 kg) 2. mjesto – Kup Alpe Adria (do 32 kg)

Lorena danas ima žuti, a Sara narandžasti pojas i s nestrpljenjem očekuju prelazak u "višu kategoriju", veselo pričajući da im je najveća želja osvojiti – crni pojas. Poseban izazov za njih predstavlja odlazak na svjetsko natjecanje u Rimini, koje će biti održano u lipnju i koje s nestrpljenjem očekuju, a mi im želimo mnogo sreće i uspjeha. Doris Brusić

29


z našega kraja

DOGODILO SE U KASTAVŠTINI Kada se prolazi od Saršoni u Trnovicu, na Lončevoj griži pokraj lijeve strane ceste lako se uoči manja spomen ploča na kojoj piše:

Udar tenka goreć govori napred k slobodi Simčić A. 27. IV. 1945.

Iz ovako šturog natpisa, ne može se razabrati, što se dogodilo na tom mjestu, ali iz nekih povijesnih izvora i sjećanja naših starijih mještana, ukratko se mogu opisati ratna događanja davne 1945. godine u našem kraju kao i povod postavljanja spomen ploče. Piše: Zlatko Krašković

STRADAVANJE PRVOG PARTIZANSKOG TENKA G

eneral Ludwig Kübler (2. 9. 1889.+18. 8.1947. obješen u Ljubljani kao ratni zločinac) zapovijedao je 97. korpusom čiju su osnovnu operativnu snagu činile 237. i 188. brdska divizija sa oko 26.000 vojnika. Još ranije, Kubler je dobio naredbu da pod svaku cijenu odbrani tzv. ''Liniju Ingrid'' (Ingridstellung) koja je trebala spriječiti daljnji prodor partizanskih snaga. Taj naziv povjesničari koriste za dobro utvrđenu talijanskojugoslavensku granicu koja se protezala od Rijeke preko Klane, Gumanca do slovenskog Snežnika. Prema nekim povijesnim izvorima, Nijemci su vjerovali da će Saveznici izvršiti desant na našu obalu pa su smatrali da će biti u daleko boljem položaju ako se predaju njima negoli da padnu u ruke partizanima.

štinu. Potisnuvši Nijemce s Grobinštine 13. divizija izbila je na dobro utvrđenu liniju tzv. ,,Ingridstellung,, koju je branila 237. divizija, u čijem sastavu je bila borbena grupa ,,Reindal,, na pravcu Drenova-Marčelji i grupa ,,Fiume,, na pravcu Rijeka-Drenova koju je činila 3. regimenta talijanske fašističke milicije, talijanski policijski bataljun te 11. i 12. artiljerijski divizion koji su držali položaje na Sv. Katarini. Bile su to jedinice tzv. Repubblica Sociale Italiana marionetske države koju je Musolini formirao na sjeveru Italije uz podršku Hitlera nakon kapitulacije Kraljevine Italije rujna 1943. godine. Navedene snage brojale su oko 12 500 vojnika i 40 artiljerijskih oruđa različitog kalibra. Njima je izravno zapovijedao njemački

pukovnik Lothar Zimmermann koji je dao pismenu izjavu da će braniti Rijeku do posljednjeg čovjeka. Pravac MarčeljiKlana-Gumanac branila je 188. brdska divizija sa oko 13 tisuća vojnika i tri topovske baterije. Položaje na Gumancu držale su manje jedinice SS snaga i neke kvislinške jedinice. Žestok otpor njemačkih snaga Nakon žestokih borbi u noći 20./21. travnja 1945. godine dijelovi 19. dalmatinske divizije forsiraju Rječinu kod Martinovog Sela, Zoretići i Lukeži te formiraju mostobran. Pokušaj IV. armije da sljedećih dana koncentracijom artiljerijske vatre osigura uspjeh pješačkim snagama u osvajanju strateški veoma važne kote

Oslobađanje Riječkog zaleđa Međutim prodorom IV. armije u Istru stvorile su se takve okolnosti da nije bilo potrebe za savezničko iskrcavanje na naš teritorij, stoga je Nijemcima sada bilo najvažnije da se probiju barem do Austrije. Snage IV. armije kojom je zapovijedao general Petar Drapšin, polovinom travnja 1945. godine razbile su vanjsku obranu Rijeke i oslobodile Kostrenu, Bakar, Hreljin, Krasicu, Škrljevo i GrobinPartizanski tenk u akciji

30

Glasnik Općine Viškovo br. 73


Prijelaz improviziranog mosta u Zoretićima

499-Luban iznad Drenove nisu dale željene rezultate. Ipak uz velike gubitke 14. brigada 19. divizija prikrala se njemačkim položajima na Lubanu i iznenadnim napadom zauzela prvi red neprijateljskih položaja. Uz pomoć 4. ,,disciplinskog bataljuna,, prisilili su Nijemce na povlačenje sa Lubana, izdržavši pet uzastopnih njemačkih juriša. Istodobno inženjerijske jedinice IV. armije osposobile su most na Rječini kod Zoretića za prijelaz tenkova na desnu obalu. Tako je 1. tenkovski bataljun 1. tenkovske brigade narednih dana pružao podršku 5. i 6. brigadi 19. divizije u daljnjem prodoru prema Kastavštini. Njemačke snage pružale su naročito žestok otpor kod Lučići i Saršoni, braneći tako, strateški vrlo važnu i jedinu komunikaciju kojom su partizanske snage iz pravca Grobinštine uz podršku tenkova, nastojale zauzeti Rupu. Prodor partizanskih snaga Dana 27. travnja 1945. godine 2. bataljun 14. brigade, pokušao je izvršiti daljnji prodor prema Kastavštini. Podršku u napredovanju davala mu je 1. četa 1. tenkovskog bataljuna. Kolona u kojoj su bila tri tenka i jedno oklopno vozilo uspinjala se cestom iz pravca Trnovice prema Lučićima i Saršonima. Izbivši na dobro branjeni prijevoj Lončeva griža tenkovi su još uvijek odolijevali žestokoj vatri koja je otvarana na njih sa svih strana. Bilo je oko 16 sati kada su se vremenske prilike drastično pogoršale. Jaka kiša, a povremeno i susnježica, uzrokovale su lošu vidljivost i zamagljivanje tenkovskih periskopa, što je usporilo kretanje kolone i pješaštva. To je neprijatelj vješto iskoristio, pa je iz ručnog bacača (panzerfaust) pogođen prvi nailazeći tenk u predio spremnika za gorivo. Bio je to prvi partizanski tenk koji je uništen u Kastavštini. Još jedna granata bila je ispaljena na slijedeći tenk u koloni ali je ona na sreću pala ispred njega tako Glasnik Općine Viškovo br. 73

Partizanski tenk u Ilirskoj bistrici

Iz gorućeg tenka prvi je iskočio vozač Anton Simčić a zatim i ostali: komandir tenka vodnik Franc Kraševac, artiljerac Tode i mitraljezac Banjanin da mu je samo oštetila gusjenice. Iz gorućeg tenka prvi je iskočio vozač Anton Simčić a zatim i ostali: komandir tenka vodnik Franc Kraševac, artiljerac Tode i mitraljezac Banjanin (prezime odnosno ime tih boraca nisu poznata op. a.). Ostala dva tenka i oklopno vozilo bili su zaustavljeni snažnom neprijateljskom vatrom, pa su ih posade morale napustiti i priključiti se pješačkoj jedinici koja je bila je prisiljena na povlačenje. Tek kada su se njemačke jedinice povukle prema Škalnici, tenkovi su ponovno mogli pružati podršku partizanskim snagama u napredovanju kroz Kastavštinu prema Rupi, budući da su snage IV. armije nastojale čim prije zauzeti Rupu i spriječiti povlačenje Nijemaca prema Ilirskoj Bistrici. U žestokim borbama 2. svibnja 1945. koje

su se vodile kod Lipe, partizanske snage ponovo su bile zaustavljene a uništena su još tri partizanska tenka o čemu svjedoči spomen ploča šestorici poginulih tenkista. Generalu Kübleru stiže zapovijed da organizira obranu i pokuša se probiti preko Ljubljane u Austriju. On u noći 2./3. svibnja počinje s povlačenjem i istovremeno uništava lučka postrojenja, industrijske pogone i komunikacijska čvorišta u Rijeci. U ranim jutarnjim satima 3. svibnja borbena grupa ,,Reindal,, zaposjeda Šapjane a dijelovi 188. brdske divizije Rupu, pa je tako general Kübler uspio izvući svoje snaga ali samo do Ilirske Bistrice. Istodobno 6. brigada 19. divizije protjeruju neprijateljske snage iz Marišćine i oslobađa Marčelje, Sveti Matej i Kastav. Oko 13 sati potpuno su se povukle njemačke zaštitnice koje nisu pružale veći otpor, tako da je 3. bataljun 14. brigade umarširao u Rijeku, bez značajnijih borbi za sam grad. Partizanske snage imale su izuzetno velike gubitke. Uglavnom zbog nedovoljnog izviđanja i nepotpunih informacija o stvarnoj snazi utvrđenja oko Rijeke, te nepripremljenost snaga IV. armije koja se prvi puta susrela s zahtjevom napada na ovako dobro utvrđene položaje. Točni podaci o partizanskim gubicima službeno nikada nisu objavljeni. Dugi niz godina iza rata u Kastavštini se govorilo ,,da se moglo koračajući po leševima vojnika doći iz Rijeke do Ilirske Bistrice''. Mnogi neznani borci pokopani su na viškovskom i starom drenovskom groblju a spomenik koji je podignut svim poginulim u Riječkoj bitci, jednoj od najtežih bitaka dominira padinom Lubana iznad Drenove. Što se kasnije dogodilo sa trojicom članova uništenog tenka do danas nije poznato. Nastavak u sljedećem broju... 31


Foto: Foto Matej

GENERACIJA ŠK. GOD. 1980./81.

OBILJEŽILA 30 GODINA ZAVRŠETKA OSNOVNE ŠKOLE

U

subotu, 14. svibnja 2011. godine okupili su se u Osnovnoj školi Sveti Matej bivši učenici i učenice generacije šk. god. 1980./81., uz nastavnice Vlatku Čona i Katarinu Mrak, da bi obilježili 30 godina završetka osnovne škole. Ponovno se našavši u školskim klupama, prozvani su prisutni iz nekadašnjeg 8. a i 8. b razreda, njih ukupno trideset i osmoro. Bila je to prigoda da svatko kaže nešto o sebi i proteklih deset godina koliko je prošlo od posljednjeg susreta. Preneseni su i srdačni pozdravi nekih koje su životni putevi odveli u druge zemlje, sve do daleke Australije... S osobitim pijetetom, na mjesnom groblju, uz cvijeće i svijeće, prisjetili su se onih kojih nažalost više nema, Rajke Jančić i Slavana Marčelje te nastavnika Zlatana Miloševića i Sonje Perčić.

Druženje je, u veselom ozračju, nastavljeno u restoranu Mladenka sve do ranih jutarnjih sati, uz čvrsto obećanje da će se ova generacija ponovo okupiti za pet godina, na proslavi 35. obljetnice završetka osnovne škole, no tada već kao pedesetogodišnjaci! Na fotografiji: nastavnice: Vlatka Čona i Katarina Mrak (razrednica 8. a) 8. a: Silvestar Cvirn, Damir Črnjar, Marija Denić, Silva Džido, Biserka Jugo, Vlasta Karlo, Snježana Kocjan, Miljenko Mihelić, Blaženka Mirić, Marko Paripović, Katica Pranjić, Vesna Sušanj, Alenka Vlah, Dean Višnjovski, Gordana Zdrilić (nedostaju Vlado Jelaš, Rikardo Jurčić i Tanja Kundić). 8. b: Dolores Bačić, Enrika Bačić, Goran Bezjak, Nikola Ćustić, Ivan Dudović, Renato Fodrek, Jasna Grbac, Josip Grbac,

Jasna Jugo, Mirjana Manojlović, Ljiljana Miladić, Željko Milković, Irena Mrak, Nenad Mulac, Ivica Pranjić, Predrag Rubeša, Renato Šanko, Bojan Šepić, Vesna Tramošljanin, Miljenka Vukić. Damir Črnjar

Z

a sve buduće susrete naše i drugih generacija, malo šale na vlastiti račun.... Skupili se prijatelji iz škole pa dogovaraju gdje će slaviti deset godina mature. Jedan od njih predloži: - Idemo Kod Pere, njegove konobarice imaju najveće poprsje... I odu tamo. Skupili se ponovo za dvadesetu godišnjicu: -Gdje ćemo? Idemo Kod Pere, tamo je najbolja klopa... Došla je i trideseta godišnjica mature: - Gdje ćemo? Idemo Kod Pere, tamo je najjeftinija cuga... Prošlo je još deset godina i prijatelji se spremaju proslaviti četrdesetu godišnjicu. - Gdje ćemo? Idemo Kod Pere, tamo imaju nove prozore pa nema propuha... I dok udariš dlanom o dlan, evo i pola stoljeća mature. - Gdje ćemo? Idemo Kod Pere, tamo je hrana mekana, pa nam ne trebaju zubi.. I najzad, ono malo preostalih okupi se da dogovori susret povodom šezdeset godina mature. - Gdje ćemo? - Idemo Kod Pere! Ostali uglas odgovaraju: - SUPER, TAMO NIKAD NISMO BILI!

32

Glasnik Općine Viškovo br. 73


knjižnica halubajska zora

Marunada va Kastve - Matejna 2002.

Lova spod krova - Matejna 2007.

VA SPOMEN NA ANTONA BIROA I RAULA CECHA

K

astafski pučki teatar je va malo vremena zgubil dva vela čoveka (2008. Antuna Biroa, a 2011. Raula Cecha) ki su bili okosnica njiheh kumedij. Oni su sada na jenoj drugoj pozornice s ke nas gjedaju i glumeć očekuju da se i daje bez njih smejemo. Va organizacije Knjižnice ova dva glumca su nas za Matejne, ka se već ni mogla zamislet bez Kastafskega pučkega teatra, čuda let zabavjala, fanj puti do suz nasmela i velo njin hvala na ten. Leta 2002. gjedali smo jih va Marunade va Kastve, 2004. leta va kumedije Na četire kola, 2005. su nas zabavjali va kumedije "Romeo i Julia – (ja moreš mislet ...), 2003. i 2006. va Tištamente, 2007. va Love spod krova.

Na četiri kola - Matejna 2004.

Va intervjue z Miljenkon Valenčićen, predsjednikon KPD Istarska vila, kega je Tatjana Udović parićala za Kvarnerinu, Miljenko je za Antuna-Tonića Biroa rekal: ..." on je jednostavno volel Istarsku vilu i za nju jako čuda dal, ne samo kot glumac, lego i kot organizator; a za Raula da je bil pravi, da se j' znal povezat z publikun." Raul je bil i nagrađivan za svoje ulogi: za ulogu va Tištamente dobil je od žirija nagradu za najboju sporednu ulogu na Festivale kazališneh amateri va Vise 2004. leta. Va predstave Na četire kola s kun su nastupali na Smotre pučkeh teatri Čavje-Omišalj, Raul je dobil prvu nagradu za mušku ulogu, a predstava je dobila drugu nagradu."

Romeo i Julija - Matejna 2005.

Tištament - Matejna 2006.

Kreativne radionice RADIONICE ZA ODRASLE - U nekoliko navrata je iznova kreativna i vesela ekipa provela družeći se i izradila filcanjem, inspirirana nadolazećim proljetnim danima, unikatne ogrlice i broševe te vesele cvjetne ukrase za ljetne torbe.

IZLOŽBA RUKE - Viša knjižničarka Milka Tica iz Knjižnica Grada Zagreba, Knjižnice Medveščak postavila je zanimljivu izložbu "Ruke" prikazavši ih kroz povijest, umjetnost, književnost i svakidašnju komunikaciju. U Središnjoj knjižnici u Marinićima može se razgledati od 13. 04. do 13. 05. 2011.

Glasnik Općine Viškovo br. 73

DJEČJA RADIONICA - Subota prijepodne, 29. 03. provedena je u zajedničkom kreativnom radu roditelja i djece. Pod budnim okom voditeljice Dibie Host nastale su prekrasne košarice i pilići od recikliranog materijala.

33


KOŠARICE Z JAGODICAMI Pozdrav dragi prijateji slašćic, kada san razmišjala kakov recept da van ovisti put napišen otela san da to bude neš lahko i bez puno masnoći aš prihaja nan leto kada nan masni kolači baš i ne redu, a raje bimo se osladili z čen voćnen i mrzlen. I spametila san se ovega kolača ki morda ni najlagji za parićat, ali nima va sebe ni testa ni masnoći a kako leto bude pasevalo morete ga punit z bilo k un sortun sezonskoga voća.

Miće baze košarice z jagodicami Za 12 košaric rabi nan: 4 belanjca, 25 deki cukara va prahe, 10 deki škure cikuladi, 1 skuhani puding od vanilije i pol kila opraneh i narezaneh jagodic ili

34

neke druge sorti sočnega letnjega voća. Parićajte veli pleh za peć i obucite ga va masnu kartu. Na karte označite 12 jenakeh krugi. Od belnjaki i cukara stucite čvrst sneg. Z tuljcon za urejevat kolači napunite teh

12 krugi z snegon od belnjaki. Da bite od teh krugi dobili košarice okolo njin storite višji rub od snežneh bušići. Tako dobivene košarice sušite va peći na 100 °C oko dve ure. Kad su osušene i ohlajene pomalo jih z nožon odvojite od karti i stavite na tace za serviranje. Cikuladu otopite i ž njun saku košaricu z nutri dobro namažite. Puding ki ste skuhali i ohladili dobro promešajte pa rasporedite na dno košaric. I za kraj košarice do vrha napunite z narezanemi jagodicami. Ovaj kolač osim ča je dobar i jako lepo zgleda. Ako se potrudite parićat više sorti voća morete na ovaj način storit prava mića remek djela. Lepo vas pozdravja vaša Jasminka

Glasnik Općine Viškovo br. 73


predstavljamo vam...

ZAGREBAČKA BANKA OD SADA I U VIŠKOVU

O

d 28. travnja 2011. na adresi Vozišće 24, Viškovo započela je s radom nova poslovnica ZAGREBAČKE BANKE D.D. koja pruža usluge građanima i poduzetnicima. Klijentima su od 0-24 h na raspolaganju uplatno-isplatni bankomat, dnevno-noćni trezor, te Zaba kiosk s mogućnošću zaprimanja virmana.

RADNO VRIJEME NOVE POSLOVNICE: ponedjeljak i četvrtak - 08:00-18:00 Poslovnica je uređena i op- utorak,srijeda i petak - 08:00 - 14:00 remljena u skladu s visokim Tel. 051 353 940 standardima Zagrebačke Fax. 051 545 753

banke, a za osobe s invaliditetom instalirana su najmodernija pomagala (taktilna podna traka za slijepe i slabovidne osobe, komunikator za osobe oštećena sluha).

L.G. PHARMA

ARNIKA

O

d veljače ove godine Viškovo je bogatije za još jednu zanimljivu ponudu - na adresi Viškovo, Vozišće 5, u prostoru VTC- a djeluje Biljna ljekarna Arnika, magistre Ljiljane Fabić - Gregec. Široka lepeza raznovrsnih artikala namijenjenih čuvanju vašeg zdravlja polazi od dodataka prehrani i proizvoda renomiranih proizvođača poput Diet pharme, NOW, slijedi širok asortiman biljnih preparata, probiotika, vitamina, minerala... Zasebnu paletu proizvoda predstavljaju medni proizvodi iz Gorskog kotara, sirupi, čajevi, dok se posebna pažnja posvećuje ponudi eteričnih ulja. Ljubi-

Jeste li svjesni da vaš novac odlazi kroz prozor?

telji aromaterapije, uz prethodnu najavu, savjete stručnjaka mogu dobiti u samoj ljekarni. Iz ostale ponude izdvajamo bio&eko proizvode, ortopedsku obuću, steznike, fizio pojas, čarape za vene te veliki izbor boja za kosu i sredstava za njegu kose (Roland) i tijela, krema za sunčanje i dr.

Radno vrijeme: od 8-20 h, subota: do 14 h. Sve informacije možete dobiti na tel: 686-274.

Tvornica prozora i vrata

Staklarstvo - ima rješenje za vas Kompletno opremanje objekata stolarijom Staklarstvo – tvornica PVC prozora i vrata obiteljski je vođena firma osnovana još 1980. godine. Naša prodajna mjesta nalaze se u Karlovcu, Kutini, Zagrebu, Osijeku, Požegi, Sisku, a od ožujka i u Viškovu. Danas već druga generacija uspješno proizvodi PVC prozore i vrata od visokokvalitetnih i renomiranih REHAU PVC profila: GENEO, Euro 86, Brillant 70, koji garantiraju uštedu energije do 75%. Naše proizvode možete pogledati i naručiti u vama najbližem prodajnom mjestu:

Glasnik Općine Viškovo br. 73

VTC Centar Viškovo, Vozišće 5; Tel/fax: 051/257-657; Radno vrijeme: Ponedjeljak-petak: od 9-17 sati web: www.staklarstvo.com e-mail: rijeka@ staklarstvo.com

35


46

U

trgovini "BEST PRINT" u VTC centru na 3. katu možete napuniti tintu za pisač, kupiti zamjenski toner, potrošni matrijal za sve fax uređaje. Ukoliko Vam treba savjet vezan za Vaš pisač, javite nam se. Potrošene tonere, kazetice od ink jet pisača i stare pisače također možete donijeti u naš dućan, a mi ćemo ih pravilno zbrinuti. Punjenjem tinte i kupovinom zamjenskih tonera ne samo da štedite već i čuvate okoliš.

ZAJEDNIKI ODVJETNIKI URED

FRANJO MATKOVI I IGOR BEZJAK obavještava cijenjene stranke da je otvorio odvjetniþki ured u Viškovu na adresi Viškovo 46 (u blizini Doma zdravlja u Viškovu). Stranke üe primati odvjetnik Igor Bezjak.

*** Kontakt:

Prijem stranaka: PON, UTO i ýET SRI i PET i po dogovoru

36

13,00-18,00 13,00-16,00

Odvjetnik IGOR BEZJAK Viškovo, Viškovo br. 46 Tel. 091/569-5910

Glasnik Općine Viškovo br. 73


preporučamo

knjižnica halubajska zora pripremila: Branka Miočić, ravnateljica

STRUČNA ZA ODRASLE ZHI GANG SHA: MOĆ DUŠE (kako preobraziti, pomladiti i iscijeliti sebe kroz drevnu kinesku mudrost za modernog čovjeka...) SLAJPAL, Tereza: GUBITAK VOLJENOG BIĆA (biti uz teško oboljelu, umiruću osobu dar je za umirućega i za pratitelja...) ATKINSON, Mark: TAJNE HOLISTIČKOG ZDRAVLJA ŽENE (knjiga o zdravlju koju svaka žena treba pročitati, omogućit će vam da poboljšate zdravlje i promijenite život...) HELGESEN, Sally i JOHNSON, Julie: ŽENSKO VIĐENJE (zašto je žensko viđenje – ono što žene opažaju, što cijene i kako dolaze do zaključaka – najbolje što žene donose na svoje radno mjesto) CAMPAYO, Ramon: NAUČITE BILO KOJI JEZIK U 7 DANA (autor jamči da ćete uz pomoć ove metode za samo 7 dana prakse govoriti željeni jezik) MECUM, Vade: BRANDIRANJE PLUS SAMOPROMOCIJA (mala

PRIPREMITE SE ZA

enciklopedija najvažnijih stvari koje trebate znati o uspješnom brandiranju i osobnoj promociji) VRČEK VINKOVIĆ, Ivana: ADITIVI U HRANI (ovaj vodič kroz aditive dopuštene hrvatskim Pravilnikom o prehrambenim aditivima daje vam potpunu informaciju i stručno utemeljeno opozorenje) GROTTO, David: 101 NAJZDRAVIJA NAMIRNICA (prehranom do savršenog zdravlja... zalogaj po zalogaj...)

KUTAK ZA RODITELJE SUNCOV, Anastasija: PAŽNJA! RAZVIJAMO PAŽNJU U IGRI (igre, vježbe, savjeti stručnjaka) ATTWOOD, Tony: ASPERGENOV SINDROM (vodič o autizmu, za roditelje i stručnjake) IVANOVSKY, Olga i GADASIN, Lilija: VESELA ŠKOLA S LOGOPEDOM (program poticanja govorno-jezičnog razvoja u djece starije predškolske i mlađe školske dobi) VASKEVICH, Elvira: VELIKA KNJIGA RAZVOJNIH AKTIVNOSTI od rođenja do 3 godine (zabavne igre, pjesmice i aktivnosti za razvoj vaše bebe i mališana) KAMAROVSKY, Elena: TAJNE USPJEŠNOG UČENJA (razvijamo pamćenje, ustrajnost i koncentraciju, praktičan vodič za pomoć učeniku) ZLOKOVIĆ, Jasminka: NASILJE DJECE NAD RODITELJIMA – OBITELJSKA TAJNA (autorica predstavlja važnu, ali prešućenu problematiku...)

www.halubajska-zora.hr

M AT U R U

• MATEMATIKA I FIZIKA U 24 LEKCIJE • MATURE I DRŽAVNI ISPITI IZ MATEMATIKE u europskim zemljama • MATEMATIKA: zbirka riješenih zadataka za državnu maturu, osnovna i viša razina • ESEJ ZA 5... I DRUGI OBLICI PISANIH URADAKA s vježbenicom • KAKO NAPISATI ESEJ NA DRŽAVNOJ MATURI – radni priručnik s primjerima i vježbama • MATURA.hr: priručnik za hrvatski jezik na državnoj maturi • KNJIŽEVNOST 1: razlikovni priručnik: priručnik za polaganje više razine državne mature (za učenike četverogodišnjih strukovnih škola) • HRVATSKI JEZIK: položi bez frke!: kako napisati esej: osnovna i viša razina • ENGLESKI JEZIK: položi bez frke!: kako napisati esej KNJIŽNICA HALUBAJSKA ZORA PREDSTAVLJA SE I NA STRANICAMA NOVOG LISTA

BELETRISTIKA ZA DJECU I MLADEŽ SIMON, Francesca: GROZNI GRGA I TAJNO DRUŠTVO (zločest, sjajan, njegove vragolanske smicalice nasmijat će vas do suza) STORK, Francisco X: MARCELO U STVARNOME SVIJETU (Marcelo često o sebi govori u trećem licu, živi u kućici na drvetu i bavi se religijom i filozofijom...) HORNBY, Nick: TRESAK (nevjerojatno duhovna, a istodobno iznimno pronicljiva priča o tinejdžeru koji se neočekivano nađe u očinskoj ulozi...) MONTANA, Hannah: TAJNA PREMIJERA, LICE S NASLOVNICE, KRIVI SPOJ (hit knjige prema popularnoj TV seriji o Miley Stewart...) DURAN, Mirjana: PRAZNOVJERICE ZA RAZONODU (igre proricanja koje s koljena na koljeno prenose djevojčice i djevojke) CAREY, Joely: TVOJE TIJELO i BUDI COOL (dva originalna i zabavna priručnika s izravnim i praktičnim savjetima za cure...) BONTON ZA MALENE (knjiga za najmlađe koja ih uči pravilima svakodnevnog lijepog ponašanja) BULJAN-FLANDER, Gordana: MOJI SE RODITELJI RAZVODE (priručnik za pomoć djeci i mladima čiji se roditelji razvode...)


Profile for Doris Brusic

Glasnik 73  

Glasnik Opcine Visakovo broj 73

Glasnik 73  

Glasnik Opcine Visakovo broj 73

Profile for glasnik
Advertisement