Page 1

I. postaja ISUSA OSU–UJU NA SMRT Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom kriæu otkupio svijet. OTAC: Ne osudi me, Gospodine, na vjeËnu propast, kada me jednom budeπ sudio za moje propuste i prijestupe u obiteljskom æivotu. MAJKA: Gospodine, daj mi dobro srce da se u obitelji odgajamo u blagosti i pravednosti prosudbe svakog Ëlana obitelji. DJECA: Nije dobro biti tuæibaba, ni u obitelji, ni u πkoli. Gospodine, daj nam srce lijepo i Ëisto. Pomolimo se: (svi molimo: OËe naπ, Zdravo Marijo, Slava Ocu...)

II. postaja ISUS PRIMA NA SE KRIÆ

III. postaja ISUS PADA PRVI PUT POD KRIÆEM Klanjamo ti se... OTAC: Gospodine, ne samo da smo ponekad slabi u vjeri, veÊ i padnemo, posrnemo na putu æivota. Pomozi nam da se po sakramentima ustanemo i obnovljenom snagom nastavimo vrπiti svoju oËinsku sluæbu. MAJKA: Ti Isuse padaπ, da mene podigneπ. Udijeli mi strpljivost, da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi tvoje. DJECA Kad u igri padnemo, brzo trËimo roditeljima da nam lijeËe rane. Ti nam, Isuse, izlijeËi rane grijeha.

VI. postaja VERONIKA PRUÆA ISUSU RUBAC

Klanjamo ti se...

OTAC: Hvala ti, Gospodine, za moju suprugu. U svim mojim teπkoÊama pogled na nju smiruje me i daje mi snage. MAJKA: Marijo, ti me najbolje razumijeπ. Daj mi toliku ljubav da se uvijek naem ondje gdje je najteæe mom suprugu i mojoj djeci. DJECA: MoleÊi se tebi, Marijo, mi molimo za naπe majke, da uvijek ostanu srce obitelji.

V. postaja ©IMUN CIRENAC POMAÆE ISUSU NOSITI KRIÆ

24

Tada je svaki posao lak i nitko se ne umori. DJECA: Gospodine, daj da s ljubavlju vidimo πto je naπim roditeljima potrebno, pa da im, bez prisile, odmah priskoËimo u pomoÊ!

IV. postaja ISUS SUSRE∆E SVOJU SVETU MAJKU

Klanjamo ti se... OTAC: U sakramentu æenidbe dragovoljno i s vjerom primio sam kriæ obiteljske duænosti. Gospodine, pomozi mi da ga s tobom nosim svaki dan. MAJKA: KuÊanski poslovi i odgovornost za djecu i obitelj Ëesto su teπki kao kriæ. Gospodine, osnaæi mene i sve majke da ne bjeæimo od svog majËinskog kriæa.

DJECA: Naπa πkolska torba. ©kolske obveze i duænosti u obitelji pravi su kriæ. Isuse, mi idemo s tobom, dræeÊi se tvoga kriæa, kao πto roditelje dræimo za ruku. Pomolimo se: (svi molimo)

Obiteljski

Klanjamo ti se... OTAC: Dobar prijatelj puno znaËi u prihvaÊanju i vrπenju oËinskih duænosti. Gospodine, hvala ti za sve naπe dobre obiteljske prijatelje, koji nam pomaæu u obitelji. MAJKA: Najradosnije je kad u obitelji pomaæemo jedan drugome.

Klanjamo ti se... OTAC: Isuse, daj da sliku svetoga lica tvoga uvijek nosim u svom srcu, uz sliku svoje supruge i svoje djece. MAJKA: Gospodine, daj da poput Veronike u skrbnoj ljubavi pruæim bijeli rubac pomoÊi svome suprugu i svojoj djeci. DJECA: Roditeljima je najdraæe kad im obriπemo znoj naπom posluπnoπÊu. Isuse, daj da to uvijek Ëinimo s ljubavlju.

VII. postaja ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIÆEM Klanjamo ti se... OTAC: Rane zadobivene pri padu u obiteljskom æivotu jako bole. Gospodine, izlijeËi moje rane, da se mogu za svoju obitelj ærtvovati do kraja. MAJKA: Gospodine, daj da kao majka svaki dan okupljam svoju obitelj na jutarnju i veËernju obiteljsku molitvu. Molitva ublaæava bol rane. DJECA: Gospodine, daj da prihvaÊamo vjersku pouku i vjerski odgoj, pa da se ne vraÊamo u stare grijehe.


Kriæni put VIII. postaja ISUS TJE©I JERUZALEMSKE ÆENE

Klanjamo ti se... OTAC: Naπa velikoduπna ljubav, spremna na ærtvu, najveÊa je utjeha naπim suprugama. Isuse, daj da te nasljedujemo pa da i mi tjeπimo svoje supruge milosrdnom ljubavlju. MAJKA: S tolikim majkama plaËemo za svoju djecu. Bol je neutjeπna, osobito kad izgubimo djecu, kad nam djeca pou stranputicom, kad se udalje od Boga i Crkve, i svoje obitelji. Utjeπi nas, Gospodine! DJECA: Naπom dobrotom, marljivim uËenjem, lijepim ponaπanjem, revnim pohaanjem svete mise, daj Gospodine, da budemo utjeha svojim majkama.

IX. postaja ISUS PADA TRE∆I PUT POD KRIÆEM Klanjamo ti se... OTAC: Ima trenutaka kad bi Ëovjek najradije skinuo sa sebe kriæ i svaku obiteljsku odgovornost. U takvim trenucima, Gospodine, upali nam svjetlo UskrsnuÊa, da idemo do kraja u tvojoj Svjetlosti. MAJKA: Gospodine, svaki pad u obiteljskom æivotu ostavlja duboke oæiljke. Svojim svetim ranama, uljem svoje milosti, iscijeli rane. DJECA: Gospodine, ti si svoje roditelje ljubio svaki dan i tako si rastao u mudrosti, znanju i dobi. Daj da i mi tako rastemo u svojim obiteljima.

X. postaja ISUSA SVLA»E Klanjamo ti se... OTAC: Gospodine, svuci s mene ruho oholosti, a obuci me u krsnu odjeÊu tvoje milosti. MAJKA: Sveta Majko, zaogrni me svojim plavim plaπtem nebeske vedrine i ËistoÊe, da u tvojoj svetoj odjeÊi mogu vrπiti svetu majËinsku duænost. DJECA: Hvala ti, Gospodine, za naπe roditelje koji mukotrpno rade da bismo u obitelji imali πto jesti i da bi nas uredno i Ëisto mogli svaki dan obuÊi.

DJECA: Gospodine, mi se najviπe radujemo æivotu. Po svojoj smrti obdario si nas tom radoπÊu. Daj da revno sudjelujemo u svetoj misi i dobro nauËimo da si ti svojm smrÊu pobijedio smrt i svima nama darovao vjeËni æivot!

XIII. postaja ISUSA SKIDAJU S KRIÆA Klanjamo ti se... OTAC: Ti, Isuse, nisi siπao s kriæa. Hvala ti, jer si nas tako spasio. Udijeli i nama oËevima tu milost da ustrajemo do kraja, pa da nas djeca mogu primiti u krilo svoje. MAJKA: Od roenja pa do smrti Ëovjeku je najljepπe u majËinu krilu. Sveta Majko, daj nam snage da djecu naπu nikad ne puπtamo iz svoga krila. DJECA: Nama je, Isuse, najsigurnije u krilu tate i mame. Kao πto su mali pelikani najsigurniji pod krilima “Pelikana njeænog”, koji ih pere u svojoj krvi. Sve nas primi u svoje okrilje.

XIV. postaja ISUSA POLAÆU U GROB XI. postaja ISUSA PRIBIJAJU NA KRIÆ Klanjamo ti se... OTAC: Gospodine, najradije me pribij na svoj sveti kriæ, da uvijek ostanem vjeran svojoj obitelji. MAJKA: I u najteæim bolima tijela i duπe, osnaæi me da se ni milimetra ne pomaknem od svojih majËinskih duænosti. DJECA: Kao πto si ti, Isuse, bio pribijen na kriæ, daj da tako i mi budemo “pribijeni” uz svoju πkolsku knjigu i katekizam, iz kojih uËimo ono πto nam je najpotrebnije za æivot.

XII. postaja ISUS UMIRE NA KRIÆU Klanjamo ti se... OTAC: Gospodine, daj mi vjernosti do smrti. Daj da poπtujem svoje roditelje bdijuÊi uz njih sve do smrti. MAJKA: Majka je svjedok roenja i smrti. Daj, Gospodine, da mi majke budemo darivateljice æivota.

Klanjamo ti se...

OTAC: Isuse, ti nisi ostao u grobu. TreÊi dan si uskrsnuo. Daj da i mi oËevi tako uËimo svoju djecu, pa da ih vodimo u crkvu i s njima sudjelujemo u nedjeljnoj svetoj misi. MAJKA: Vjera u uskrsnuÊe snaga je za æivot. U svim obiteljskim teπkoÊama, pa i onda kad ponekad zavlada grobna tiπina, neka nam svijetli jarka svjetlost tvoga UskrsnuÊa. DJECA: Mi se, Gospodine, plaπimo tame. Razveseli nas svojim svjetlom, pa da lice naπih roditelja uvijek bude radosno, veselo, puno vedrine za nas malene. Pomolimo se: (svi molimo)

Autor obiteljskog Kriænog puta: DON LUKA DEPOLO

25

/2006_krizni_put  

http://www.glas-koncila.hr/mak/docs/2006_krizni_put.pdf