Page 1


fra Bernardin Škunca

ZA KRIŽEN

NA OTOKU HVARU


fra Bernardin Škunca ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU Izdavači: Biskupski ordinarijat – Hvar Trg sv. Stjepana I., b. b. 21450 HVAR biskupski-ordinarijat.hvar@st.t-com.hr Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb tel.: 01/4874 315; faks: 01/4874 319 http://knjizara.glas-koncila.hr e-pošta: prodaja@glas-koncila.hr Za izdavače: Mons. Slobodan Štambuk Stjepan Pogačić Biblioteka: Hrvatska povjesnica. Knjiga 9 Izvršna urednica: Vlatka Plazzeriano Recenzenti: Nikola Bižaca Mateo Bratanić Jezično uređenje: Joško Kovačić Prijevodi sažetaka: Iva Popovački (engleski), Tomislav Zelić (njemački) Darko Grden (talijanski) Slike na koricama: Petar Jurčević, naslovna korica: motiv iz procesije Za Križen Kuzma Kovačić, začelna korica: spomenik procesiji Za Križen, bronca Grafičko oblikovanje: Danijel Lončar Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Tiskano u ožujku 2013. ISBN 978-953-241-380-9 CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 834444.

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU


fra Bernardin Škunca

ZA KRIŽEN

NA OTOKU HVARU

Hvar – Zagreb, 2013.


ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU


Muka Isusova 2013.

Uvodna riječ

Govorenje ili pjevanje Muke, poimanje Muke, – razumije se Muke Isusove! – tijekom proteklih pet stoljeća, Muka je postala – hvarski specijalitet, hvarska posebnost. Čitajući povijest Muke, učeći tu »mučnu« povijest o »štovanju muke Kristove«, učimo o djelu Kristovom, ali i ulazimo u životnu školu spoznavajući kako »izlaziti na kraj« sa i u svojim mukama i s kime računati i s kime »podijeliti svoju bol«, štono bi pjesnik rekao. U ime svih onih koji će s pažnjom i dobrom znatiželjom krenuti u osvajanje sadržaja ove knjige (u taj broj ubrajam i sebe!), harno zahvaljujem mnogopoštovanom fra Bernardinu Škunci za mar i žar s kojim je pristupio pisanju ove sadržajne knjige. Na otoku Pagu poče njegov život (Novalja!), a ovim je djelom upozorio koliko su mu na srcu sveta događanja što se zgodiše na otoku Hvaru. Velim događanja, ona iz 1510. pa dalje, sve do naših dana. Osobito događaj krvave »reakcije« Križa u gradu Hvaru, 6. veljače 1510. i plač i suze Križa u Vrboskoj 1614. U Hvaru svečano proslavismo 500. obljetnicu svečanim okupljanjem svih križeva župa na otoku Hvaru, 7. veljače 2010, a 2014. spremamo se u Vrboskoj svečano

5


proslaviti 400. obljetnicu snažnog duhovnog »potresa« koji se spomenute godine dogodio u Vrboskoj. Neka bi ova korisna knjiga pomogla »najizvrsnijoj spoznaji Isusa Krista, Gospodina mojega i tvojega… na vjeri utemeljenoj – da upoznam(o) Njega i snagu Muke i Uskrsnuća njegova«! (Usp. Fil 3, 8-10). Bilo svima na blagoslov čitanje ovdje ponuđenog! Hvar, 10. siječnja 2013. † Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

6


Uvod


ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU


I.

UVOD

RAZLOG ZA UVRŠTENJE PROCESIJE ZA KRIŽEN* U POPIS SVJETSKE NEMATERIJALNE BAŠTINE UNESCO-a I FENOMEN NJEZINA TRAJANJA Svjetska ustanova Ujedinjenih naroda (UN) u svojim razgranatim i raznovrsnim tijelima vrjednuje, između ostalog, kulturno naslijeđe čovječanstva. Poznata pod kraticom UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ta ustanova kritički propituje, odvaguje i podržava kulturno naslijeđe svih kontinenata s područja općecivilizacijskih, religijskih i kulturalnih razina. Uz ustanovu UNESCO, dakako, i brojni drugi kulturalni krugovi pokazuju veliku pažnju kulturnim dosezima čovječanstva, kao što su društava s područja graditeljstva, povijesti umjetnosti, etnologije, i sl. Pažnji UNESCO-ovih i drugih krugova nisu, dakako, promaknule ni baštinjene kulturne vrijednosti iz povijesti i sadašnjosti hrvatske nacionalne baštine. Dovoljno je navesti barem poznatije: u krugu baštinjenog graditeljskog naslijeđa, tu su pojedini objekti i urbane cjeline, primjerice, naše starohrvatske crkvice, Dubrovnik kao urbana cjelina, Trogir u povijesnoj jezgri, Dioklecijanova palača u Splitu, Eufrazijeva bazlika u Poreču, Šibenska katedrala svetog Jakova, Starogradsko polje (otok Hvar) kao najbolje sačuvani antičko-grčki krajolik na Sredozemlju. Nadalje, to isto treba reći za etno-kulturne vrijednosti koje dostojno predstavljaju naše narodne nošnje i čipkarstvo/pletivo/vezivo, poput onih u Konavlima, Hvaru (benediktinke), Pagu, Lepoglavi, i dr. U krug iznimno privlačnih vrijednosti spadaju i naši pučki plesovi što ih uprizoruje i animira ansambl Lado, i brojne klape, sada ne samo u Dalmaciji nego i drugdje u Hrvatskoj. vrboska

U krugu procesije o kojoj ovdje pišemo, od davnina je uvriježen lokalni naziv Za Križen, ne, dakle, Za Križem, pa u našem radu upotrebljavamo taj izvorni pučki izraz. *

9

vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


Sl. 1 – Povelja o ™™

uvrštenju procesije Za Križen u popis svjetske nematerijalne baštine UNESCO-a

Činjenica je da su takve vrijednosti hrvatske kulturne baštine – materijalne i nematerijalne – prepoznate i cijenjene po čitavom svijetu, te predstavlaju svojevrsnu duhovno-kulturalnu eksteritorijalnu hrvatsku ambasadu. Posebno raduje činjenica da su u krug duhovnih vrijednosti koje se visoko cijeni uvrštene i obredno-religijske tradicije. Doduše, takvih je manje na popisu UNESCO-a. One pak koje su izabrane i uvršetne u popis nematerijalne duhovne baštine UNESCO-a imaju biljeg rijetke posebnosti, kao što je kod nas Festa svetog Vlaha u Dubrovniku i procesija Za Križen na Hvaru. Očito da procesija Za Križen u središtu otoka Hvara – što je predmet našega rada – predstavlja primjer izrazito visokih religijskih vrijednosti. Uvrštenjem u popis nematerijalne baštine od strane UNSECO-a, procesija Za Križen »doprinosi osiguranju bolje vidljivosti nematerijalne kulturne baštine i svijesti o njenom značenju, te ohrabrenju dijaloga koji poštuje kulturne različitosti«, kako se kaže u Povelji dodijele uvrštenja (v. Sl. 1). Kriteriji UNESCO-a su, dakle, općekulturne i posebno etnološke naravi. U Pravilniku za primanje određene kulturne vrjednosi u popis svjetske baštine stoji da takva vrijednost treba pružati izvanredno svjedočanstvo kulturne tradicije, povezane s živom tradicijom.1 Kad se znade da UNESCO u svojem Pravilniku ima veoma oštre kriterije kroz koje prolazi svaki sadržaj koji se spomenutoj ustanovi nudi za prosudbu i upis, očito da je procesija Za Križen za-

Usp. J. Androić, Svjetska baština, u: http://hr.wikipedia.org/ wiki/Svjetska_baština (3. srpnja 2012.). 1

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

10


I.

UVOD

dovoljila kriterije, te je tako mogla biti uvrštenu u svjetsku nematerijalnu baštinu. Uvrštenje procesije Za Križen u popis izvanredne kulturne tradicije – kako izlazi iz Pravilnika UNESCO-a – prilika je da se u ovom uvodu pitamo o dubljim razlozima koji osiguravaju snažnu privlačnost i ljepotu Procesije, koja i današnjim naraštajima – vjernicima, inovjercima, čak i nevjernicima – govori preko obrednih riječi, gesta, pokreta i simbola kršćanske provenijencije? Ili još: što toj laičkoj-pučkoj pobožnosti daje snagu višestoljetne trajnosti? U odgovorima na to pitanje valja ići tragom općeljudskog, dakle antropološkog, potom ili istovremeno općereligijskog i posebno kršćanskog biljega. Čini nam se da u slučaju procesije Za Križen – kao i u drugim religijskim činima – »obredna uobličenost«, odnosno unošenje duhovnih događaja u oblike obreda, predstavlja i posebnost, i ljepotu, i privlačnost, pa i jamstvo trajanja Procesije. Naime, već u općeljudskom, antropološkom, potom i općereligijskom prostoru čovjekova duhovno-simboličkog izražavanja vrijedi načelo koje je ovako izrazio znameniti religiolog Erik Erikson: »Bez posredovanja govora i ljestvice simbola što se rađaju iz kulture koja mi je dana, našao bih se u mrtvom carstvu stvari, u neposrednosti koja je zatvorena u samu sebe.«2 Takvo zapažanje ima posebnu težinu u religijskim liturgijskim i pučkim činima. Opća je religijsko-antropološka činjenica da se određeni kult i obred temelji na »događaju iz onog vremena«, što se u sferi poganskih kultova naziva mit-utemeljitelj (mythe fondateur, mito fondatore), pri čemu ni događaj, ni vrijeme, ni odnos prema tim počecima nema jasne oznake.3 U kršćanstvu pak taj »mit« treba zvati utemeljiteljski događaj, jer je riječ o poznatom događaju: Krist u svojem cjelovitom utjelovljenju, napose u događaju muke, smrti i uskrsnuća. »Ono vrijeme«, kao poznat pojam u religijskim kultovima i vrboska

Cit. prema: S. Maggiani, Rito/riti, u: Liturgia, ed. San Paolo, Milano, 2001., str. 1669. 3 Usp. S. Maggiani, Rito/riti, str. 1671. 2

11

vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


obredima, u kršćanstvu označuje posve određeno, poznato vrijeme. Upravo s takvoga gledišta, taj utemeljiteljski događaj u kršćanstvu stoji i u jasnoj povijesnosti (utjelovljenje) i u njegovoj misterijskoj nad-povjesnosti, naime u božanskim događajima Kristova spasiteljskog djela, na vrhuncu potvrđenog u događaju uskrsnuća (božanski događaj). Odo Casel upravo u takvu povijesno-misterijskom događaju vidi temelje kršćanskoga kulta i obreda.4 U takvim teološkim označnicama valja vidjeti i svu težinu pučkih kršćanskih obreda. Mislimo li s takvih označnica na biljeg trajanja procesije Za Križen, lako je uočiti da se kult i obred Kristove muke – što je središnji sadržaj Procesije – duboko oslanja na vrh utemeljiteljskog događaj kršćanstva, odnosno na Kristovu smrt i uskrsnuće. Ako, doduše, u slučaju procesije Za Križen nije poznat povijesni početak, valja reći da je on predočiv iako je povijesno nepoznat. Svejedno je, s tim u svezi, je li riječ o događaju teške lokalne nepogode (kolera, kuga, bolesti u vinogradima i nasadima i sl.), ili – kako neki misle – o događaju s krvarenjem malog raspela u Hvaru godine 1510., kada se dogodila pojava krvarenja malog raspela u obitelji Nikole Bevilaque u Hvaru,5 ili pak o nekom drugom događaju. Uvjetno rečeno, dakle, može se govoriti o »poznatom«, dakle o povijesnom događaju kao razlogu nastanka Procesije. O povijesnim tragovima potonjeg bit će govora u nastavku ovih promišljanja. Ovdje pak želimo naglasiti da je iz tog događaja nastao posebno naglašeni kult štovanja Kristove muke i smrti, i da je taj kult stavljen u posve određeni obredni izričaj. Taj obred u slučaju procesije Za Križen predstavlja ono što već spomenuti Erik Erikson u prostoru općeljudskog i općereligijskog naziva »sveta prisutnost«6. U tekstovima što se mole ili pjevaju u procesiji Usp. S. Marsili, Verso una teologia della liturgia, u: Anamnesis I, ed. Marietti, Milano, 1974., str. 78. 5 O povijesnim zapisima/izvorima o pojavi krvarenja raspela vidi: A. Gabelić, Ustanak hvarskih pučana, 1510. – 1514., Književni krug, Split, 1988., str. 204. (dalje u tekstu: Ustanak) 6 Usp. S. Maggiani, Rito/riti, str. 1669. 4

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

12


I.

UVOD

Za Križen, ta »sveta prisutnost« nije samo noumenon, odnosno određena konstitutivna duhovna nazočnost u čovjekovu biću ili nutarnje stanje čovjekova duha, nego je i događaj »izvana«, odnosno događaj muke, smrti i uskrsnuća Kristova, što će se dobro vidjeti u našem iznošenju nastanka i sadržaja procesije Za Križen. Trajnost, dakle, obavljanja procesije Za Križen osigurava se ponavljanjem obreda prema stoljetnim običajima. Činjenica da je Procesija nastala u vjerničko-bratovštinsko-laičkom krugu, još jače govori o općeljudskoj i općereligijskoj nužnosti stavljanja određenog povijesno-duhovnog događaja u obredni oblik. Takvim, dakle obrednim ponavljanjem događaja vjere, uobličenog u formulirano obredno ponašanje, najuspješniji je način da se osigura trajanje. To isto vrijedi, primjerice, već i za profane obredne junačke igre kao što su – da spomenemo samo neke od naših hrvatskih – korčulansku moreška i sinjsku alku. Ponavljanje obrednog ponašanja prenosi izvornu ljepotu i pruža jamstvo trajanja i takvim obrednim igrama. Strogo poštivanje obrednosti u procesiji Za Križen (početni ispraćaj i hod križonoše i njegovih pomoćnika, noćno vrijeme hodanja, strogo izbjegavanje susretanja procesionara putem, svečani doček križonoša i njegove pratnje u župnim crkvama, i druge manje važne pojedinosti), istaknuto naglašavanje simboličkog ponašanja i simboličkih predmeta (nošenje bratovštinske tunike, posebno raspelo, svijećnjaci-torci, i drugo), vjerno prenošenje napjeva Gospina plača kao glavnog molitvenog izričaja Procesije u svih šest župa iz kruga Procesije, prenosi se iz naraštaja u naraštaj u naglašenoj vjernosti izvornoj obrednoj slici Procesije. Uz taj obredni biljeg, procesija Za Križen istovremeno ostaje vjerni prenositelj tradicije. Kad je riječ o procesiji Za Križen dva naglaska treba vidjeti u pojmu tradicije: jedan se odnosi na prenošenje vjere što je u svojim obredima nosi Procesija; drugi, jednako naglašen, odnosi se na čuvanje običaja starih. Oba pak naglaska imaju svoj oslonac u vjernom obavljanju obreda, gore istaknutog.

13

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


Prvi od spomenutih naglasaka tradicije, naime prenošenje vjere, teološke je naravi i ravna se – na način pučke pobožnosti – kao i prenošenje vjere u službenoj liturgiji Crkve. Kada je riječ o prenošenju vjere po obredu procesije Za Križen, dakle u jednoj pučkoj pobožnosti, uspostavljenoj i vođenoj od vjernika-laika, očito da tu vrijedi ono što je teolog Joseph Ratzinger (sada papa Benedikt XVI.) napisao o sadržaju i obredima liturgije: »Ovdje vrijedi nutarnja suovisnost između ‘jedanput’ i ‘uvijek’ (semel et semper), te činjenica da se kršćanska vjera nikada ne može odcjepiti od tla svetog događaja, od onoga Božjeg izbora, koji je u jednome posve određenom prostoru i u posve određenome vremenu htio govoriti ljudima.«7 Taj »jedanput« i »uvijek« jedno je od zlatnih pravila u obavljanju procesije Za Križen. Promjene i dopune kroz stoljeća tek mogu doći u nebitnim, sporednim sadržajima Procesije. Prenošenje vjere, dakle, mora ostati »zauvijek« isto. Kada je u pitanju tradicija, u procesiji Za Križen, bez dvojbe, igra ulogu i druga religijsko-antropološka činjenica: čuvanje običaja starih. Takva težnja je duboko usađena u svijesti vjernika u krugu obavljanja Procesije. Mateo Bratanić je u jednom sintetičkom izrazu utemeljeno istaknuo tu činjenicu: »Višestoljetna tradicija se može osjetiti i kroz osjećaje domaćeg puka u vezi same procesije i pobožnosti. Svi u sebi nose iskonski osjećaj o važnosti da se procesija obavi, da sve prođe u najboljem redu, da se ne prekine stoljetni lanac tradicije i vjere u Krista.«8 Jako izraženu pažnju prema očuvanju procesije Za Križen izražavaju takoreći svi vjernici iz kruga Procesije. Pučki pisac o procesiji Za Križen, Marko Pavičić Kotin, u knjizi Za Križem u riječi i slici prenio je brojne primjere svjedoka o njegovanju tradicionalnog obav-

J. Ratzinger, Duh liturgije, ZIRAL, Mostar – Zagreb, 2001., str. 161. M. Bratanić, Predgovor, u: Marko Pavičić Kotin, Za križem u riječi i slici, Stari Grad, 2009., str. 8. 7

8

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

14


I.

UVOD

ljanja Procesije.9 Na znakovit način takvu sliku čuvanja tradicije potvrđuju i izričaji osmoškolaca u krugu Procesije.10 Očito da su obredna pravila i ljubav prema tradiciji svojim višestoljetnim trajanjem ulazila u svijest lokalne vjerničke kulture ili etno-kulture, i UNESCO zacijelo s takvog vidokruga ocjenjuje procesiju Za Križen, vrjednujući je kao »izvanredno svjedočanstvo kulturne tradicije«, što smo već gore istaknuli. No, dok u ovom Uvodu ističemo etnološke i religijsko-tradicijske vrijednosti procesije Za Križen, nas, dakako, još više zanima kršćanski duhovni i duhovno-teološki biljeg Procesije. Takvom cilju poći ćemo tragom šireg europsko-kršćanskog te povijesno-mediteranskog okvira, a potom ćemo se, u središnjem dijelu našega rada, zaustaviti na pitanjima nastanka i opisa same Procesije za Križen.11

Usp. M. Pavičić Kotin, Za Križem u riječi i slici, Stari Grad, 2009., str. 14-101. 10 Usp. V. Tarbušković (ur.), Procesija ‘Za Križen’ na otoku Hvaru, ALFA, Zagreb, 2010. 11 Ovaj rad sam poduzeo na poticaj i molbu hvarskoga klera i osobno biskupa hvarsko-bračko-viškog, mons. Slobodana Štambuka. Ta molba je izišla iz sretne okolnosti da je procesija Za Križen uvrštena u popis svjetske nematerijalne baštine UNESCO-a, što sam istaknuo u Uvodu ovoga rada, ali i iz činjenice da sam prije tridesetak godina objavio doktorski rad pod naslovom Štovanje Isusove muke na otoku Hvaru (izd. Crkva u svijetu, Split, 1981.). Zato sam u dijelu sadašnjega rada imao pred očima ranije rezultate povijesnih istraživanja, teoloških i kulturoloških analiza, iznesenim u objavljenom radu. Ipak, veći dio ovoga posla uradio sam iznova i u koncepciji i korištenoj stručnoj građi, nerijetko i onoj povijesnih izvora, što se sve može dobro vidjeti iz stručne bibliografije koja je postupno nastajala nakon rada od prije tridesetak godina. 9

15

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU


I. POVIJESNI OKVIR ŠTOVANJA ISUSOVE MUKE NA OTOKU HVARU


ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU


OPĆA SLIKA VJERSKOG I DRUŠTVENOG POLOŽAJA OTOKA HVARA U NJEGOVOJ POVIJESTI

Š

tovanje Isusove muke na otoku Hvaru moguće je cjelovito razumjeti samo u posve određenom povijesnom kulturno-vjerskom okviru. Hvar se, naime, u tom, kao i u drugim područjima vjerskog i kulturnog života, razvijao pod utjecajem europskog kršćanstva, napose jadranskomediteranskog. Zahvaljujući pogodnostima svoga zemljopisnog smještaja, Hvar je mogao ući u tokove kulture i duhovnosti kršćanskih srednjovjekovnih zemalja, poglavito onih susjednih, na drugoj strani jadranske obale. Mi ćemo stoga na prvome mjestu u ovom poglavlju govoriti o zemljopisnom, društvenom i širokom kulturno-vjerskom, napose katoličkom okviru. Povoljan zemljopisni položaj otoka Hvara privukao je već pozornost Grka i Rimljana. Ipak, tek je u Srednjem vijeku njegov položaj dobio na važnosti koja nadilazi značenje slučajnog svratišta. Otok Hvar već u 12. stoljeću ima dva znamenita pristaništa: Stari Grad i Hvar. Dominikanac Vinko Pribojević napisao je godine 1525. za zemljopisni smještaj njegove južne obale: »Uopće čitav taj kanal između Hvara i spomenutih otoka, o koje se odbijaju valovi uzburkana mora, pruža lađama sigurno sklonište, pa mornari drže cijelo to mjesto izvrsnom lukom. Tuda moraju prolaziti, osobito zimi, oni, koji plove iz Mletaka u Grčku i Siciliju i u ostale istočne krajeve, ili koji odatle kreću u Mletke.«12 Vjerski i kulturni život Hvara posebno se uzdigao kada je Hvar postao središtem nove biskupije. Bilo je to godine 1154., prvo sa sjedištem u Starom Gradu, potom od druvrboska

12 V. Pribojević, O podrijetlu i zgodama Slavena, Drugo izdanje, Književni krug Split, Split, 1991., str. 84.

19

vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


Špralja, I., Hrvatske crkvene korizmene popijevke i popijevke o muci Isusovoj, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, III, Pasionska baština, Zagreb, 2003., str. 450. Špralja, I., Hrvatske crkvene korizmene popijevke i popijevke o muci Isusovoj, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, III, str. 445-461. Štrkalj Despot, K., Gospin plač iz Osorsko-hvarske pjesmarice, u: Čakavska rič, XXXVII /2009, br. 1-2, Split, siječanj – prosinac. Štrkalj-Despot, K., Osorsko-hvarska pjesmarica/Popis sastavnica, postanje, jezik/, u: Colloquia Maruliana, XX, Split, 2011. str. 31-72. Tarbušković, V. (ur.), Procesija ‘Za križem’ na otoku Hvaru, ALFA, Zagreb, 2010. Therel, Marie-Louise, La dance de la mort, u: 2000 ans de christianisme, IV, Aufadi – Paris, 1976., str. 234-237. Todi, Jacopone da, Laude, (F. Mancini, prir.), Rim – Bari, 1974., br. 70, 1-135 Tomičić-Milatić, K., Gospin plač na otoku Hvaru, Institut za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« (KBF), Zagreb, diplomski rad kod prof. dr. Marijana Steinera, diplomski rad, umnoženo ciklostilom, Zagreb 1998. Tomičić, K., Napjevi fragmenata Gospina plača u hvarskoj procesiji ‘Za križem’, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, I, str. 183-191. Učesnik, Vrijedno spomena, u: Bračka Crkva, 2/1980. Vauchez, A., La spiritualita dell’ Occidente medievale, V&P, Milano, 2006. Wilmart, A., Auteurs spirituels et textes devots du Moyen Age, Paris, 1971. Zakonik kanonskoga prava, proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., Glas Koncila, Zagreb, 1988.

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

292


Summary ‘Za Križen’ (‘Following the Cross’) on the Island of Hvar

L

owland part of the island Hvar and Podgorje in the centre of the island is the geographic area where the Procession ‘Za Križen’ (local vernacular Croatian for ‘Following the Cross’) takes place. The circle of six villages, i.e. parishes Vrbanj, Vrboska, Jelsa, Pitve, Vrisnik i Svirče, form unsymmetrical circular path approximately 20 kilometers long. The island’s surrounding is of extraordinary natural beauty: the sea belt with two exceptionally beautiful bays of Jelsa and Vrboska; and the lowland, i.e. the plain, that stretches out from Stari Grad to Jelsa, with hills next to the lowlands and the mountain in the background towards southeast. This amazing insular area has been inhabited since pre-historic times, so, for example, at the time of Greeks and later Romans, the aforementioned plain got the shape of geometrical ancient Greek cadastre, which has represented the pattern of rarely preserved cultural treasures up until today, and was therefore registered in the famous UNESCO World Heritage List. By a combination of coincidences, the aforementioned world organization also inscribed the Procession ‘Za Križen’ (‘Following the Cross’) in the Lists of Intangible Cultural Heritage in 2009. In the same geographical area, thus, two significant merits arose and deserved its name as a world’s cultural rarity. Also, if we keep in mind the fact that Stari Grad (Pharos) was also the first city center of the island, as well as the fact the diocese was settled next to the aforementioned Stari Grad and only after to the city of Hvar, it becomes obvious that this part of the island is of great importance to the whole of the island. In this cultural and historical environment during the 15th and 16th century the economy developed and socio-political events and religious traditions flourished. It is in these circumstances that we need to observe the origin of the procession ‘Za Križen’.

Essential aspects of the Procession ‘Za Križen’ The central image of the Procession ‘Za Križen’ (‘Following the Cross’), as the name itself implies, is the cross, or the crucifix, covered with transparent black veil (crux vellata). It is carried by a carefully chosen cross-bearer who walks either barefoot or in socks only during the Procession. The cross-bearer joins the event

293

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


because of his own or a family vow, as a prayer or thanks-giving. The cross-bearer goes in the accompaniment of helpers: helpers or deputies who help carry the cross (weighing between 10 and 18 kilos) when the cross-bearer gets exhausted; followers who carry candelabra (kandeliri) and follow the cross-bearer all the way, which is about an eight-hour long walk; two lead singers and several chorus singers who sing the Lamentations of the Virgin Mary in all parish churches during the Procession; bearers of big candles (torcevi); batistrada or a person who carries a special stick which he uses to warn the cross-bearer on the obstacles during the walk, and also maintains the order in the Procession; and assisting keepers of order who keep peace and order during the Procession. All of them are dressed in formal suits – white brotherhood tunics. Many pilgrims, whom there are more and more each year, participate the Procession. Considerable number of pilgrims comes from Croatia and abroad (guests from Italy, Germany and other countries). All along they pray special prayers and sing songs of passion character. Parsons usually do not join the Procession but rather welcomes it at the beginning and at the return home. After being welcomed in the local parish church, the Procession passes through six parish churches of the six aforementioned villages, stopping by only to kneel down in front of the specially decorated ‘God’s Grave’ (the place where the statue of Christ’s dead body is enshrined, above which the Sacrament of Eucharist, or consecrated host from the sacrifice of the Mass, is stored). Apart from the parish churches, some processions also stop by at other churches or chapels along the way. Dignity, harmony and aid on the way represent the utmost part of this unique night procession. The central character at the head and during the Procession is the cross-bearer, which is evident from what we previously said. He holds the utmost responsibility and is the main penitent in the Procession ‘Za Križen’. The wish to express piety for the Christ’s suffering, or various personal and family vows, is the most usual reason why a particular believer from the Procession wishes to become a cross-bearer. The essential part of the Procession is penance, which is confirmed by the fact that the cross-bearer, as well as many other people, walks barefoot or in socks. However, it was not always easy to fulfill one’s wish to become a crossbearer. Over the centuries this has been a great problem as it is not easy to choose a cross-bearer, mostly because there have always been a large number of people who wanted to have the honour and favour of becoming a cross-bearer. If the Cross, God’s Grave and the cross-bearer are the center of the centuries’ long procession in both symbolic and ceremonial meaning, then in the spiritual and music sense the center is the Lamentation of the Virgin Mary. Christ, as God

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

294


Summary

and man, is the essential image of the Procession by his suffering (the cross) and death (grave). In the Procession ‘Za Križen’, in both spiritual and religious sense, Redeemer’s suffering is accompanied by Christ’s mother through the Lamentation. From the musical point of view, the outstanding song of the Lamentations of the Virgin Mary in the Procession ‘Za Križen’ is still very impressive to the participants of the Procession. It shows what a genius of the common people is able to express both in musical and vocal sense; but even more than that, it represents the feeling of vivid coexistence between folk musical and vocal expression with piety they pursue, respectively Christ’s suffering and death. Moreover, it seems like these songs represent the deepest feelings of life’s agony felt there through the centuries, and are the synthesis of everything mentioned. The basic outline of the Procession ‘Za Križen’ has been the same for several centuries, and it has not changed even today. When it comes to more recent history of the Procession, period of the Second World War needs to be mentioned. Painful days and great dangers did not stop believers from their determinate decision to maintain the Procession. The most difficult years were 1943 and 1944. The pastor of Vrisnik, Luka Antičević, wrote on 23 April, 1943: »Good Friday was on 23 April, 1943. Italian occupying forces allowed the Procession to be held in villages with the accompaniment of only ten cross-bearers. The same applies to all villages. Neither women nor children were allowed to go. At the departure of Cross from the church there was a severe bout of crying, almost as a man was being taken to scaffold. In the morning, at 5 o’clock, people went towards their cross.« Year 1944 was even harder. German occupying forces prohibited the Procession. It was for the first time in the history of the Procession ‘Za križen’ that people were not able to resist ban. In the circle of six parishes the Procession was really not held. Because of the riots and arguments over the bearing of the cross in the Procession, Chancery in Hvar tried to ban it more than once, according to the parish priest, by hidden intimidation, especially of cross-bearers, at the time of Communist regime after the Second World War, but by being miraculously persistent people always managed to find a solution. Only in the aforementioned year of 1944 did the ban completely disable the Procession. Incredibly, due to the war circumstances, that year a lot of people from this area took refuge in El-Shatt (Egypt) so the Procession was organized there, in a distant land of sand. Antun-Toni Đuka, who comes from Vrboska, but lives with his family in Jelsa, a photographer by profession, is one of the witnesses and organizers of the Procession in El-Shatt. According to him, the inventory of the Proccession in El-Shatt included: six wooden crosses (without corpuses) for six groups that represented

295

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


six parishes on Hvar, 96 lanterns attached to bamboo sticks, 80 liters of petroleum for 24 paraffin lamps, 400 candles, 300 meters of white fabric for the alters at six stations. Cross-bearers were chosen in the same way as in their respective parishes at home. There were around eighth thousand believers from our country, mostly from Hvar and islands of Central Dalmatia, there were also many English people and Americans, officers and soldiers. The believers, overwhelmed with happiness and grief at the same time – happiness because they were given an opportunity to organize the procession, and grief because they were aware of the war that was going on in their home country and their occupied island of Hvar – set up »their own churches« in the desert of El-Shatt so that the Procession would be as similar as possible to the one on Hvar. Senior officials of the camp in El-Shatt were touched by the faith of people from Hvar and all Croats, as well as the beauty of this religious tradition.

Historical sources on the Procession We would probably never find out about the history of the Procession if there were no riots related to it. Actually, it is a known fact that archives always make records of the events that include some kind of riots. That way we also got to know about the Procession. On February 16, 1658 the first record of the Procession was made by Bishop Milania during his visit to the state, mentioning an application by the believers of Jelsa to allow the Procession, which had previously been forbidden on Good Friday early in the morning. Later in the document we find bishop Milania’s response. From the aforementioned source we get to know that the Procession is an ancient custom. The document states: »It is an ancient custom in Jelsa« (anticha consuetudine di questo luoco di Gielsa). The expression anticha consuetudine needs to be understood in the same way as the expressions ab immemorabili (from times immemorial) or antiquitus (within living memory), which describes an event that even the oldest people of a particular area do not remember. Having this fact in mind, the beginning of the Procession ‘Za Križen’ dates back one century earlier, somewhere in the mid-16th century. In the following centuries there are more documents that tell us about the Procession. However, if we wonder when and why the Procession ‘Za Križen’ first occurred, there are several possible assumptions. In this summary we present a hypothesis in which the procession ‘Za Križen’ should be related to the events concerning Holy Little Cross in Hvar at the beginning of the 16th century. It is a well-known fact that processions, especially penitential ones – which particularly applies to

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

296


Summary

Middle Ages – occurred at the times of significant events. Constantly faced with different misfortunes (epidemic diseases, wars, earthquakes), believers would often, as a community (parish, city, district), initiate various penitential practices in order to plead God’s protection. Processions were the most usual outcomes of these initiatives. These forms of honour were mostly the result of spiritual incentive. Sociological aspect should not be excluded. The beginning of the Procession ‘Za Križen’ might have, in itself, a strong economic and political background, but the immediate motive was probably of religious character. Here is how we see it. When in 1510 on Hvar, amidst conflicts and tensions between aristocracy and commoners, the head of the Holy Little Cross started bleeding, people from all over the island poured towards the Hvar Cathedral. On 7th and 10th of February penitential processions took place in Hvar. Believers walked down the Procession barefoot, with ropes around their necks, and carrying candles in their hands. They wanted to restore peace between aristocracy and commoners. These processions in Hvar were also accompanied by people from the lowland parts of Hvar, respectively places of the Procession ‘Za Križen’. The archival documents say that people came from all over the island. It is noted that people from the island – especially people from villages in the middle of the island – took part in the process of liberation from nobility and the clergy just then. It is also known that the same people used to get into many arguments. What happened in Hvar was seen as a peace opportunity. Didn’t the same people, on their return home, come across an idea to continue promoting peace in the Procession with a cross, and didn’t they start the procession ‘Za Križen’ on Good Friday, early in the morning, just a month after what happened in Hvar? This approach can particularly be associated with Vrbanj parish, the most powerful village at the time in the circle of the Procession ‘Za križen’. Vrbanj’s Brotherhood of Holy Spirit could have played the main role in that. Namely, the fact that there was also a brotherhood named Holy Spirit in Vrbanj, gives us a hint that the members of the Brotherhood had to something with the one in Hvar under the same name, and that on February 10th, which was four days after the bleeding of Holy Little Cross, they participated in the Procession on the Square in front of the Cathedral, when »a crowd rushed not only from the city but from the whole of the island«. Beside this fact, one other needs to be mentioned: the main ‘hero’ of the folk’s rebellion, Matej Ivanić, was born in Vrbanj. Based on the fact that during the rebellion in Hvar there were formidable fratricidal bloodsheds committed both by commoners and nobility, respectively the ruling power of Venice, we can assume, without a doubt, that battered people – and the rebellion lasted

297

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


for four years, namely from 1510 to 1514 – wanted to make peace. This was particularly coveted by the members of aforementioned Brotherhoods of Holy Spirit in Hvar and Vrbanj. It is highly likely that members of the Holy Spirit Brotherhood from Vrbanj participated in the events related to the bleeding of Holy Little Cross. This is evident from the fact that most men had already become members of the local brotherhood. Weren’t the members of the Holy Spirit Brotherhood from Vrbanj, caught in the events of tremendous social turmoil and the bleeding of the Holy Little Cross in Hvar, the ones who ‘took’ the event from Hvar to Vrbanj, respectively to the circle of the Procession ‘Za Križen’ as a common vow to restore peace? This, however, was already made known in the aforementioned procession on the Square in front of the Cathedral when everyone made penitential gestures of thumping their chests and whipping, wishing to restore peace. It was not a rare thing that this kind of desire was triggered by the very commoners’ spiritual movements. Let’s just say that the event with whippers in Perugia in 1260 became not only famous but is also considered to be the starting point of all pacifist movements in Christian West. Moreover, although the time span is quite long – in Hvar this happened in 1510 – the similarities are significant: in both cases the event happened at the time of numerous social disputes and animosity between higher and lower social ranks, as well as the whippers’ desire to restore peace from Christ crucified through repentant and penitential deeds. If we, to the aforementioned events, also add the fact that apart from the bleeding of Holy Little Cross there was an earthquake in Hvar and that in 1512 there was a great plague too – which were two out of many great events in the Middle Ages that used to be an incentive for common vows – we are allowed to think that these respective events enticed believers in Hvar’s plain and Prigorje to start a common penitential votive procession. This is also acknowledged by the fact that in the 16th and 17th century believers on the island of Hvar built votive churches and chapels to honor St Rocco, Patron Saint invoked against plague. The same types of churches were built in Hvar and Stari Grad, and three more were built in the circle of the Procession ‘Za Križen’, respectively Jelsa, Pitve and Vrboska.

Notable role of the laity The laity, as seen in the text, played a significant role on Hvar not only in social and sociological but also in spiritual and religious sense. The piety of Christ’s suffering on Hvar – apart from the liturgical forms – was expressed through laic-confraternal pieties and passion plays. This has to do with an evident fact that

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

298


Summary

popularity and tradition of passion plays on Hvar is the laity’s expression of centuries-long desire and aspiration to be active members in their local Church. It is a well-known phenomenon that in our area – as well as in European Catholic circle – almost all grown-up men were members of laic brotherhoods. This way the laity obtained certain independence in relation to the authority in politics, economy and culture, even the higher clergy in the Church. The fact is the laity – apart from numerous social and economic forms – initiated as well as conducted popular pieties, wrote and performed popular passion plays, built churches and chapels, cherished sacral art, often being relatively highly independent in relation to the Church hierarchy and social and political authorities. When it comes to the Procession ‘Za Križen’, it is evident that the laity – mostly through brotherhoods – were the prime movers and permanent caretakers of this exceptional popular passion piety. From this point of view the Procession ‘Za Križen’ – as well as the other forms of worshipping Christ’s suffering on Hvar – is the result of religious, spiritual and cultural aspiration that expresses the need to ‘incorporate’ itself, to become an ‘act’ in the Christian world view, respectively in the everyday life, and this is where the laity played an imponderable part. We should also point out that popular passion pieties on Hvar – through the laity, again – represent denominational act, which we have represented, in regard to the Procession ‘Za Križen’, through revelations of both old and modern witnessing. Moreover, this denominational reflection is not just a blurry, either traditional or folkloristic expression, but is – in a certain sense – a defined confession of Christian-Catholic faith in divine worth of Christ’s suffering and death on a cross, closely related to Christ’s mother, Mother-cosufferer; it also represents believers’ acknowledgement that man’s martyrdom is significantly different, in other words men deals with it more easily when they find themselves in redemptive intimacy with Christ’s suffering and death. Because of this particular point of view it can be stated that popular passion pieties carry certain miraculous continuity of faith by which cultural and world view identity is being established. This kind of popular piety is not, thus, a separated path with shady origin and goal, but is, without a doubt, true believers’ reality. It is of a great pleasure that UNESCO – as it has previously been mentioned – inscribed religious tradition in the widely acknowledged Intangible Cultural Heritage list; in a significant way, the Procession ‘Za Križen’ also being part of it, because the Procession ‘Za Križen’ »contributes to enhancing the visibility of intangible cultural heritage while promoting respect for cultural diversity and encouraging dialogue«, as the Cultural Heritage Charter states.

299

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


Zusammenfassung Die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« auf der kroatischen Adriainsel Hvar

D

as Flachland und die Abhänge Podgorje im Zentrum der Insel Hvar an der kroatischen Adriaküste ist der geographische Ort der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«, kroatisch Za Križen. Die sechs Dorfgemeinden Vrbanj, Vrboska, Jelsa, Pitve, Vrisnik und Svirče bilden einen schlängelnden Rundweg mit einer Länge von etwa 20 km. Die natürliche Landschaft der Insel besticht mit ihrer außerordentlichen Schönheit: der Meeresgürtel mit den zwei Buchten von Jelsa und Vrboska; das von der Altstadt bis zu Jelsa reichende Flachland und die umliegenden Hügel am Rande der Ebene und Berge im südwestlichen Hintergrund. Dieser wunderbare Inselgürtel war seit alters her bewohnt und das Flachland, das bereits im Zeitalter der Griechen und Römer Erwähnung fand, wurde nach den Regeln der altgriechischen Katasteraufteilung gestaltet. Bis in unsere Gegenwart stellt es ein besonderes und derart selten erhaltenes Muster dar, dass es im Jahr 2008 Eingang in die UNESCO-Liste des materialen Weltkulturerbes fand. Dank günstiger Umstände hat die UNESCO im Jahr 2009 auch die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes gesetzt. In demselben geographischen Raum sind also zwei Kulturwerte entstanden, die das Prädikat weltweiter Raritäten verdienen. Bedenkt man darüber hinaus, dass die Altstadt Pharos die erste städtische Siedlung auf der Insel war und dass das Bistum anfänglich dort eingerichtet und später in die Stadt Hvar verlegt wurde, so zeigt sich die große Bedeutung dieser Inselgegend für die gesamte Insel. In dieser natürlichen und geschichtlichen Umgebung ereignete sich im 15. und 16. Jahrhundert zugleich ein Entwicklungsschub in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik und eine Wiederbelebung der religiösen Tradition. In diesem Zusammenhang stehen die Anfänge der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«.

Grundlinien der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« Im Mittelpunkt der Karfreitagsprozession1 »Dem Kreuze nach« steht, wie deren Name bereits anzeigt, das Kreuz beziehungsweise das mit einem schwarzem und 1 Die besagte Prozession beginnt gewöhnlich am Gründonnerstag gegen 22 Uhr (Anmerkung des Übersetzers).

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

300


Zusammenfassung

durchsichtigem Velourstuch verdeckte Kruzifix, lateinisch crux vellata. Es wird von dem Kreuzträger getragen. Die eigens zu diesem Zweck ausgewählte Person führt die Karfreitagsprozession barfuß oder ohne Schuhe an den Füßen an. Zu dieser Tat lässt sich der Kreuzträger durch sein eigenes oder ein familiäres Gelübde im Zeichen des Gebets und der Dankbarkeit anregen. Dem Kreuzträger wird von seiner Begleitung in der folgenden Besetzung unterstützt: Helfer oder Stellvertreter, die dem Kreuzträger das Kreuz mit einem Gewicht von 10-18 kg abnehmen, sollte er ermatten; Begleiter mit großen Kerzenhaltern, die den Kreuzträger auf dem gesamten Fußweg mit einer Dauer von etwa acht Stunden begleiten; zwei Hauptsänger und mehrere Gegensänger, die an den Pfarrgemeindekirchen als den Haltepunkten auf dem Rundweg der Prozession das spirituelle Trauerlied »Wehklage der Lieben Frau« (Gospin plač) vortragen; Träger der großen Kerzen (torcevi) und die Prozessionsanführer (batistrade) oder ein Mann, der dem Kreuzträger mit einem Stab die Hindernisse auf seinem Fußweg bezeichnet und zugleich die Rolle des Platzordners bekleidet; und nicht zuletzt Hilfsordner, die Ruhe und Ordnung bewahren sollen. Alle Mitglieder der Begleitung sind in weiße Tuniken der Bruderschaft gekleidet. Diesen Amtsträgern schließen sich die pilgernden Gläubigen an, deren Zahl sich Jahr um Jahr vergrößert. Darunter befinden sich mehr und mehr Menschen, die vom kroatischen Festland und aus dem Ausland stammen. Die ausländischen Gäste kommen vor allem aus Italien und Deutschland sowie aus anderen Ländern. Auf dem Rundweg werden Passionslieder gesungen und entsprechende Gebete gesprochen. In der Regel nehmen die Pfarrer an der Karfreitagsprozession nicht teil. Sie empfangen und verabschieden sie lediglich an ihrer Kirche. Nach der Verabschiedung an der Haupt-Pfarrgemeindekirche werden die sechs umliegenden Pfarrgemeindekirchen besucht. An jedem Haltepunkt verbeugt man sich vor dem eigens zu diesem Zweck eingerichteten »Gottesgrab«. An diesem Ort wird die Beisetzung des Leichnam Jesu Christi vorgestellt. Über dem so eingerichteten Gottesgrab steht der Tabernakel, in dem die Eucharistie beziehungsweise die geweihten Hostien aufbewahrt werden. Neben den Pfarrgemeindekirchen werden auch andere kleinere Kirchen und Kapellen auf dem Rundweg besucht. Die Würde, Harmonie und der Beistand auf dem Rundweg stellen die unabdingbaren Merkmale dieser einzigartigen nächtlichen Karfreitagsprozession dar. Das wichtigste Bild dieser Karfreitagsprozession gibt, wie aus dem bisher Geschilderten hervorgeht, der Kreuzträger ab. Dieser ist dabei der erste und wichtigste Amtsträger, Sühnender und Büßender. Der Glaubensakt beziehungsweise das persönliche oder familiäre Gelübde zur Andacht an den Leidensweg und Kreuzestod Jesu Christi (Passion) ist zumeist ausschlaggebend für den Wunsch

301

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


als Kreuzträger zu dienen. Das Hauptmerkmal liegt auf dem Werk der Sühne und Buße. Es wird dadurch unterstrichen, dass der Kreuzträger wie auch oft manche Teilnehmer barfuß oder ohne Schuhe an den Füßen auftreten. Wunsch und Wirklichkeit fallen nicht immer zusammen. Über die Jahrhunderte wurde die Qual der Wahl, wer als Kreuzdiener dienen solle, aus dem einfachen Grunde vergrößert, dass sich die Zahl derjenigen, die diese Ehre und Gnade begehren, von Jahr zu Jahr vergrößerte. Das Kruzifix, das Gottesgrab und der Kreuzträger stehen seit mehreren Jahrhunderten im symbolischen und rituellen Sinne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dieser Karfreitagsprozession. Die Person des zum Menschen gewordenen Gottes Jesus Christus auf seinem Leidensweg über das Kreuz (das Kruzifix) bis in den Tod (das Grab) und die Trauer der Mutter Gottes bilden den wesentlichen Inhalt dieser Karfreitagsprozession. Das künstlerische Begleitwerk zu diesem religiösen Ereignis der Erlösung bildet das spirituelle Trauerlied »Wehklage der Lieben Frau«. Mit seinen ausgeprägten musikalischen und gesanglichen Merkmalen macht es auch in unserer Zeit einen großen Eindruck auf die Teilnehmer der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«. Es ist nicht nur ein Muster dafür, was der Geist des Volkes mit Musik und Gesang zum Ausdruck zu bringen imstande ist, sondern es gibt auch einen Eindruck von dem tiefen Zusammenhalt zwischen der musikalischen und gesanglichen Ausdruckskraft des Volkes mit den religiösen Inhalten der volkstümlichen Frömmigkeit, die sich dadurch gestalten: das ist der Leidensweg und Kreuzestod Jesu Christi. Demnach wirkt es so, dass Musik und Gesang zugleich den leidvollen Gang des dortigen Lebens durch die Jahrhunderte zusammenfassend beinhalten. Nach diesem Vorbild fand die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« im Laufe der Jahrhunderte statt und findet bis auf den heutigen Tag so statt. An dieser Stelle lohnt es sich, das Zeitalter des Zweiten Weltkriegs aus der jüngsten Geschichte dieser Karfreitagsprozession hervorzuheben. Zu diesen schweren Zeiten mit ihren großen Gefahren konnten die Gläubigen dieser Gegend nicht darin hindern, ihre Karfreitagsprozession wie gewohnt abzuhalten. Die schwierigsten Jahre waren 1943 und 1944. Der Gemeindepfarrer von Vrisnik Luka Antičević schrieb am 23. April 1943 das Folgende auf: »1943 war Karfreitag am 23.4. Die italienische Besatzungsmacht erteilte die Zulassung der Prozession durch die Dörfer mit dem Kreuzträger und zehn weiteren Teilnehmern. Das galt für alle anderen Dörfer. Weder Kinder noch Frauen durften teilnehmen. Vor der Verabschiedung des Kruzifixes an der Kirche kam schreckliches Geheul auf, so als ob man einen Menschen auf den Richtplatz zerrte. Morgens um 5 Uhr ging das Volk nach seinem

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

302


Zusammenfassung

Kreuze.« Das Jahr 1944 war noch schwieriger. Die deutsche Besatzungsmacht setzte ein Verbot gegen Karfreitagsprozession in Kraft. Das ist wohl das erste Mal in der Geschichte, dass sich das Volk dem Verbot nicht widersetzen konnte. Im Kreis der sechs Gemeinden wurde die Karfreitagsprozession in der Tat nicht abgehalten. Wegen der entstandenen Unordnung und Streitereien um die Wahl des Kreuzträgers gab es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Versuche seitens der bischöflichen Kurie in Hvar, ein Verbot gegen die Karfreitagsprozession durchzusetzen. Darüber hinaus gab es, nach Aussagen des Pfarrers, während der kommunistischen Herrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg mehrmals verdeckte Versuche zur Einschüchterung vor allem der Kreuzträger. Das Volk hat jedes Mal mit seiner wunderbaren Beharrlichkeit eine Einigung erreicht. Lediglich das Verbot im Jahre 1944 hat die Durchführung der Karfreitagsprozession gänzlich verunmöglicht. Es ist verwunderlich, dass eine große Zahl von Menschen aus dieser Gegend, die sich in dem Flüchtlingslager El-Shatt in der Wüste auf der Halbinsel Sinai in Ägypten befanden, so dass die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« ausnahmsweise und in besonders feierlicher Gestalt dort stattfand. Antun-Toni Đuka, geboren in Vrboska, mit seiner Familie ansässig in Jelsa, von Beruf Photograph, ist einer der Zeugen und Veranstalter der Karfreitagsprozession in El-Shatt. Seinen Schilderungen zufolge bestand das Inventar der Karfreitagsprozession in El-Shatt aus sechs Holzkruzifixen (ohne Korpus) für die sechs teilnehmenden Gruppen, die je eine der sechs Pfarrgemeinden der Insel Hvar darstellten, 96 an Bambusstöcken befestigte Kerzenhalter, 80 Liter Petroleum für 24 Petroleumlampen, 400 Wachskerzen, 300 Meter weißer Stoff für die an sechs Standorten aufgestellten Altäre. Die Kreuzträger wurden auf die Art und Weise gewählt, wie man es in den entsprechenden Gemeinden in der Heimat zu tun pflegte. Es nahmen rund 8000 Gläubige teil. Vorwiegend stammten sie von der Insel Hvar und anderen Inseln aus Mitteldalmatien. Es waren auch viele englische und amerikanische Soldaten und Offiziere beteiligt. Die Gläubigen waren zugleich voller Freude und Trauer: Freude darüber, dass sich ihnen als Flüchtlingen fernab der Heimat die Gelegenheit bot, ihre Karfreitagsprozession durchzuführen, und Trauer darüber, dass der Krieg in der Heimat tobte und die Insel Hvar unter Besatzung stand. Dennoch durften sie »ihre eigene Kirche« in El-Shatt so einrichten, dass das entstehende Bild wenigstens annähernd demjenigen auf der Insel Hvar entsprach. Die hohen Beamten des Flüchtlingslagers in El-Shatt zeigten sich von dem religiösen Glauben der Bewohner der Insel von Hvar und anderer Kroaten nicht weniger bewegt als von der Schönheit ihrer religiösen Glaubenstradition.

vrboska vrbanj

303

svirče

jelsa vrisnik pitve


Die historischen Quellen zu der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« Wahrscheinlich hätten wir nie etwas über die ältere Geschichte dieser Karfreitagsprozession erfahren, wäre es nicht zu Störungen im Zusammenhang mit ihr gekommen. Es ist keine Neuigkeit, dass Archive vor allen anderen jene Ereignisse vermerken, die Unordnung in sich einschließen. Auf diese Art und Weise wurde uns auch diese Karfreitagsprozession überliefert. So ist in den Akten zu der außerordentlichen Visitation des Bischofs von Hvar namens Milania unter dem Datum 16. Februar 1658 der Antrag von Gläubigen aus Jelsa vermerkt, in dem sie um Erlaubnis bitten, die verbotene Karfreitagsprozession am frühen Morgen durchzuführen. Im Fortgang des Schreibens ist die Antwort des Bischofs Milania zu lesen. Aus den angegebenen Quellen erfahren wir, dass die Karfreitagsprozession schließlich doch stattfand. In dem Dokument heißt es dazu ausdrücklich: »Es ist ein alter Brauch in Jelsa« – auf lateinisch: anticha consuetudine di questo luoco di Gielsa. Den Ausdruck anticha consuetudine kann man wie auch den Ausdruck ab immemorabili, zu Deutsch »seit Gedenken«, oder antiquitus, zu Deutsch »seit alters her« oder »seit eh und je« in Bezug auf ein Ereignis verstehen, an dessen Ursprung sich nicht einmal die allerältesten Menschen einer bestimmten Gegend erinnern können. In Anbetracht dieser Tatsache kann die Entstehung der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« um etwa ein Jahrhundert zurückdatiert werden, also mindestens in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Aus den darauffolgenden Jahrhunderten sind weitaus mehr Dokumente in den Archiven erhalten geblieben, worin die Karfreitagsprozession bezeugt wird. Unter der Fragestellung, wann und aus welchen Gründen es zur Entstehung der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« gekommen war, lassen sich Vermutungen anstellen. An dieser Stelle wird die Meinung vertreten, wonach sie in Verbindung mit den Ereignissen um das sogenannte »Heilige kleine Kruzifix«, kroatisch: Sveti Križić, auf der Insel Hvar zu Anfang des 16. Jahrhundert steht. Es ist wohlbekannt, dass Prozessionen, insbesondere jene im Zeichen der Sühne und Buße — das gilt vor allem für das Mittelalter — unter den geschichtlichen Umständen von bedeutenden Ereignissen entstanden sind. Wegen unterschiedlichstem Unsegen wie epidemischen Krankheiten, Kriegen und Erdbeben begannen Gläubige in der Gemeinschaft als Pfarrgemeinde, Ortschaft, Stadt oder Land nicht selten mit unterschiedlichen Sühne- und Bußübungen, um den Schutz Gottes zu erbitten. Prozessionen waren oftmals der Ausdruck solcher Initiativen. Man die geschichtlichen und gesellschaftlichen Umstände dieser Art von Andacht zwar nicht vernachlässigen, aber in diesem Fall ist sie wohl aus spirituellen Trieben he-

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

304


Zusammenfassung

raus entstanden. Die Entstehung der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« mag in sich einen weitreichenden wirtschaftlichen und politischen Hintergrund bergen, der unmittelbare Anstoß hat dennoch höchstwahrscheinlich ein spirituelles Gepräge. Dieses lässt sich wiederum wie folgt veranschaulichen. Als sich im Jahre 1510 inmitten der Streitereien und Spannungen zwischen den adligen Machthabern aus Venezien und den einfachen Volksuntertanen auf der Insel Hvar der Vorfall mit dem »Heiligen kleinen Kruzifix« ereignete – dabei handelte es sich um eine Blutung am Kopf eines kleinen Kruzifixes – strömte das Volk aus allen Gegenden der Insel Hvar in Richtung der Kathedrale von Hvar. Am 7. und 10. Februar 1510 wurde in Hvar eine Prozession im Zeichen der Sühne und Buße abgehalten. Die Glaubenden gingen dabei barfuß, sie hatten sich Stricke um den Hals gebunden und sie hielten Kerzen in den Händen. Man wollte Frieden zwischen den Volksuntertanen und machthabenden Aristokraten stiften. An dieser Prozession in Hvar nahmen auch Teile des Volkes aus dem Flachland der Insel Hvar beziehungsweise aus dem Kreise der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« teil. In den Archivdokumenten ist zu lesen, dass das Volk aus allen Gegenden der Insel kam. Es ist bekannt, dass das Volk der Insel Hvar – vor allem jene aus den Dörfern im Zentrum der Insel – in eben diesen Jahren um seine Befreiung von der Herrschaft des Adels und Klerus kämpfte. Es ist ebenso bekannt, dass dasselbe Volk auch unter sich in zahlreiche Streitigkeiten verwickelt war. In dem Ereignis auf der Insel Hvar erkannten sie alle einen Aufruf zum Frieden. Kam dieses Volk, als es an seine jeweiligen Heimatorte zurückkehrte, nicht von selbst auf den Gedanken, mit der Kreuzprozession die Friedensstiftung fortzuführen? Und hat es nicht frühmorgens am Karfreitag— rund einen Monat nach den Ereignissen in Hvar – die Prozession »Dem Kreuze nach« begonnen? Diese Ansichten lassen sich insbesondere mit der Pfarrgemeinde Vrbanj in Verbindung setzen, dem damals mächtigsten Kreis der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«. Die Bruderschaft »Heiliger Geist« aus Vrbanj übernahm dabei die führende Rolle. Allein die Tatsache, dass schon damals die örtliche Bruderschaft in Vrbanj unter dem Namen »Heiliger Geist« wirkte, lässt erahnen, dass die Mitglieder dieser Bruderschaft mit derjenigen in Hvar unter demselben Namen in Verbindung stand und dass sie am 10. Februar, also vier Tage nach der Blutung an dem kleinen Kruzifix, bei der Prozession auf dem Platz vor der Kathedrale anwesend waren, als »die Mehrheit des Volkes nicht nur aus der Stadt, sondern von der gesamten Insel herbeiströmte.« Neben dieser Tatsache sollte eine weitere erwähnt werden: der führende »Held« des Volksaufstandes, namens Matij Ivanić, wurde in Vrbanj geboren. Die Tatsache, dass während des Volksaufstandes in Hvar

305

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


auf der Seite des Volkes sowie auf der des Adels beziehungsweise der Venezianischen Obrigkeit zu beängstigendem und brudermoderndem Blutvergießen kam, kann zweifelsohne angenommen werden, dass in dem gepeinigten Volk nach dessen vier Jahre dauernden Aufstand von 1510-1514 die Sehnsucht nach Frieden aufkam. Darin gingen sicherlich die Mitglieder der beiden Bruderschaften »Heiliger Geist« in Hvar und Vrbanj allen anderen voran. Dass bei den Ereignissen um das blutende Kruzifix in Hvar höchstwahrscheinlich auch die Mitglieder der Bruderschaft »Heiliger Geist« aus Vrbanj anwesend waren, folgt aus der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der erwachsenen Männer die Mitgliedschaft der örtlichen Bruderschaft innehatte. Waren nicht die Mitglieder der Bruderschaft »Heiliger Geist« aus Vrbanj diejenigen, die, von den Ereignissen des gesellschaftlichen Unfriedens und der Blutung des Kruzifixes in Hvar ergriffen, die Ereignisse aus Hvar als gemeinsames Gelübde zur Friedensstiftung nach Vrbanj beziehungsweise in den Kreis der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« verlegten? Das hatte sich im Übrigen in der bereits erwähnten Prozession im Februar auf dem Platz vor der Kathedrale gezeigt, als alle Anwesenden mit den Gesten der Sühne und Buße sich selbst mit Schlägen auf die Brust geißelnd ihre Sehnsucht nach Frieden ausdrückten. Es ist keine Seltenheit, dass solche Wünsche in den Kreisen einer spirituellen Volksbewegung aufkamen. An dieser Stelle ist ein Ereignis erwähnenswert, das sehr bekannt wurde und als Muster für verschiedene Friedensbewegungen des westlichen Christentums diente: es handelt sich dabei um die Geißler von Perugia im Jahre 1260. Obwohl der zeitliche Abstand relativ groß ist – die Geißelung in Hvar ereignete sich erst 1510 – sind die Ähnlichkeiten unverkennbar: in beiden Fällen ist die Rede von Ereignissen, die in Jahren vielgestaltiger gesellschaftlicher Spannungen und Antagonismen zwischen den oberen und unteren Gesellschaftsschichten stattfanden. In beiden Fällen ist ebenso die Rede von dem Wunsch der Geißler mit den Taten der Sühne und Buße von dem gekreuzigten Jesu Christi Versöhnung und Frieden zu erbitten. Fügt man den obigen Ereignissen die Tatsache hinzu, dass neben der Blutung an dem kleinen Kruzifix ebenfalls im Jahre 1512 in Hvar ein Erdbeben sich ereignete und die große Pestseuche herrschte – das sind zwei große Ereignisse, die im Laufe des Mittelalters immer wieder den Anstoß zu gemeinschaftlichen Gelübden gaben –, dann ist denkbar, dass gerade diese Ereignisse die Gläubigen in dem Flachland auf der Insel Hvar und in Prigorje angeregt haben, nach dem gemeinsam abgelegten Gelübde zur Wallfahrt im Zeichen der Sühne und Buße die Karfreitagsprozession einzuführen. Diese Annahme wird zusätzlich durch die Tatsache bestätigt, dass die Gläubigen auf der Insel Hvar im 16. und 17. Jahrhun-

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

306


Zusammenfassung

dert Votivkirchen und -kapellen erbauten – zu Ehren des Heiligen Roko als dem Schutzheiligen vor der Pest. Davon befindet sich je ein Kirchengebäude in Hvar und der Altstadt sowie drei weitere auf dem Rundweg der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«: je eine in Jelsa, Pitve und Vrboska.

Die herausragende Rolle der gläubigen Laien Wie aus dem bereits Geschilderten folgt, spielten die glaubenden Laien im weltlichen wie im geistlichen Bereich eine sehr wichtige Rolle für die Karfreitagsprozession auf der Insel Hvar. Die Andacht an den Leidensweg und Kreuzestod Jesu Christi wurde auf der Insel Hvar außer in den liturgischen Ritualen auch durch die Frömmigkeit der Laien und Bruderschaften aus den Reihen des Volkes zum Ausdruck gebracht sowie in Passionsspielen vom Volkstheater inszeniert. Das bisher Geschilderte zeigt, dass die Beliebtheit und Dauer der volkstümlichen Passionsfrömmigkeit auf der Insel Hvar die mehrere Jahrhunderte währenden Wünsche und Bestrebungen der gläubigen Laien zum Ausdruck bringt, sich als rege Mitglieder ihrer heimatlichen Kirche zu betätigen. Die geschichtliche Erscheinung, dass jahrhundertelang nahezu alle Erwachsenen Mitglieder einer Laienbruderschaft waren, war in unseren Gegenden – wie im Übrigen auch in weiten europäischkatholischen Kreisen – sehr verbreitet. Auf diese Art und Weise erlangten die gläubigen Laien eine nicht zu unterschätzende Selbständigkeit gegenüber den Machthabern in der Politik, Wirtschaft und Kultur, ja sogar gegenüber dem höheren Klerus der Römisch-katholischen Kirche. Es ist eine Tatsache, dass die gläubigen Laien neben zahlreichen Projekten mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Charakter auch die Volksfrömmigkeit beförderten und ihr oftmals vorangingen, indem sie Passionsspiele verfassten und als Volkstheater aufführten, sich als Erbauer von Kirchen und Kapellen hervortaten, sakrale Kunst pflegten. Das ging nicht selten auf einer vergleichsweise hohen Stufe der Selbständigkeit gegenüber der kirchlichen Hierarchie und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Machthabern vonstatten. Was nun die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« angeht, so wirkten offenbar die gläubigen Laien vor allem durch die Bruderschaften hindurch als entscheidende Anreger und dauerhafte Pfleger dieser außerordentlichen volkstümlichen Passionsfrömmigkeit. Von diesem Standpunkt aus gesehen verdeutlicht die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« – ebenso wie andere Erscheinungsformen der Andacht an den Leidensweg und Kreuzestod Jesu Christi auf der Insel Hvar – die religiösen, geistlichen und kulturellen Bestrebungen und Bedürfnisse nach der »Verkörperung« und »Bewerkstelligung« des

vrboska vrbanj

307

svirče

jelsa vrisnik pitve


christlichen Weltbildes im Alltagsleben. Darin spielten die gläubigen Laien eine hervorragende Rolle. Außerdem ist hervorzuheben, dass die volkstümliche Passionsfrömmigkeit auf der Insel Hvar – abermals mit Hilfe der gläubigen Laien – einen kulturellen Ausdruck des christlichen Glaubensbekenntnisses darstellen, was zahlreiche Aussagen in alten und neuen Zeugnissen über die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« bestätigen. Darüber hinaus ist dieser Ausdruck des Glaubensbekenntnisses zum Christentum nicht bloß undurchsichtige Tradition oder Folklore, sondern in einem gewissen Sinne das entschlossene Bekenntnis zum römisch-katholischen Glauben an die göttliche Bedeutung des Leidensweges und Kreuztodes Jesu Christi in engem Verhältnis zur Mutter Christi, der mitleidenden Mutter. Darüber wird die religiöse Erfahrung vermittelt, dass sich der katastrophale Lebensweg des Menschen durch die messianische Begegnung mit dem Leidensweg und Kreuzestod Jesu Christi auf entscheidende Weise anders, soll heißen: heiterer ertragen lässt. Es lässt sich von diesem Standpunkt aus behaupten, dass die volkstümliche Passionsfrömmigkeit eine bestimmte sakramentale Kontinuität des Glaubens schafft, welche die kulturelle und weltanschauliche Identität bestärkt. Eine Volksfrömmigkeit solcher Art stellt daher nicht eine besondere Stufe auf dem Wege zu einem fragwürdigen Ursprung oder Ziel dar, sondern sie prägt zweifelsohne die religiöse Wirklichkeit als solche. Es ist erfreulich, dass die UNESCO, wie oben bereits geschildert wurde, auch die Tradition religiöser Rituale in den Kreis des hochgeschätzten Weltkulturerbes eingeordnet hat. Dazu zählt die Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach« aus dem Grund, wie es in der Beitrittsurkunde mit besonderer Hervorhebung heißt, dass sie »zur Sicherstellung der besseren Sichtbarkeit des immateriellen Kulturerbes, Schärfung des Bewusstseins über dessen Bedeutung und Förderung des Dialogs mit Achtung vor kulturellen Unterschieden beiträgt.«

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

308


Sommario La processione »Za Križen« sulla isola di Hvar

L

a pianura che si trova nella zona centrale dell’isola di Hvar rappresenta la scenografia della processione »Za Križen« (»Seguendo la Croce«). Sei parrocchie in sei villaggi (Vrbanj, Vrboska, Jelsa, Pitve, Vrisnik e Svirče), formano un percorso circolare irregolare di circa 20 km. Si tratta di un paesaggio di straordinaria bellezza: un tratto di costa con due lagune estremamente belle, Jelsa e Vrboska; la pianura che si estende da Stari Grad (in italiano ‘città vecchia’) fino a Jelsa, e le colline che accompagnano la pianura e i monti sullo sfondo, verso sud-ovest. Questo meraviglioso tratto dell’isola è stato popolato sin dall’antichità e già all’epoca dei greci, e dei romani poi, il terreno venne inserito regolarmente nella divisione catastale greca. Tale documento catastale rappresenta una peculiarità talmente rara da essere inserito dall’UNESCO, nel 2008, nella lista del Patrimonio Materiale dell’Umanità. La stessa organizzazione inserì nel 2009, questa volta nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, anche la processione »Za Križen«. Nella stessa area geografica quindi si trovano due risorse considerate a pieno titolo come rarità mondiale. Se accanto a questo si considera che Stari Grad è il più antico centro urbano dell’isola e che proprio li sorge la Diocesi – solo più tardi la sede fu spostata nella città di Hvar – risulta evidente che questa zona ha una grande importanza per tutta l’isola. Le risorse naturali e il contesto storico del Quattrocento e del Cinquecento favorirono uno sviluppo economico, sociale e politico che si è manifestato, tra le altre forme di espressione culturale, anche nelle tradizioni religiose. La nascita della processione »Za Križen« può essere ricondotta a tale contesto.

Tratti essenziali della processione »Za Križen« Oggetto principale della processione è – come suggerisce lo stesso nome – la croce, coperta da un velo nero trasparente (‘croce velata’). I simboli principali della secolare manifestazione della pietà popolare sono la Croce, il Santo Sepolcro e la figura del portatore, come anche la loro rappresentazione in forma di musica, attraverso il canto (il »Pianto della Madonna«), e di parole (le preghiere). La persona di gesù cristo, vero dio e vero uomo, la sua passione (attraverso la croce) e la sua morte (il sepolcro) sono il contenuto essenziale della processione. Questo evento salvifico, viene altresì accompagnato dalla madre del cristo, per

309

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


mezzo del »pianto della madonna«. Il credente segue il cristo identificandosi spiritualmente con la sua madre. Grazie al suo alto livello di espressione musicale, tale canto suscita tutt’oggi una grande emozione tra i partecipanti e rappresenta un esempio di espressione artistica popolare di mirabile spessore. Esso rivela infatti una grande armonia tra l’espressione musicale e vocale popolare ed il contenuto della pietà, cioè la passione e la morte di cristo. Inoltre, sembra che questi canti sintetizzino profondamente il calvario esistenziale di quella gente lungo i secoli. I tratti essenziali della processione »Za Križen« sono rimasti immutati fino ad oggi. Nella storia recente di »Za Križen« bisogna menzionare il periodo della Seconda guerra mondiale. Numerose difficoltà e grandi pericoli non ostacolarono i fedeli nell’organizzazione della processione. Gli anni più difficili sono stati il 1943 e il 1944. Luka Antičević, il parrocco di Vrisnik, il 23 aprile 1943 scrisse: »Nell’anno 1943 il Venerdì Santo cade il 23 aprile. Le autorità di occupazione italiana hanno acconsentito allo svolgimento della Processione nei villaggi, premettendo la partecipazione di dieci presone più il portatore della croce. Così in tutti i villaggi. Neppure i bambini e le donne potevano parteciparvi. Alla partenza della Croce dalla Chiesa, i toni del pianto erano così tragici da evocare l’immagine della morte al patibolo. Alle 5 del mattino la gente si incamminò incontro alla sua Croce.« L’anno 1944 fu ancora più difficile. Le autorità tedesche proibirono la Processione. Fu probabilmente la prima volta nella storia della processione »Za Križen« che la gente non riuscì ad opporsi al divieto e la processione non si svolse in nessuna delle 6 parrocchie. A causa dei disordini derivanti dai litigi per il ruolo di portatore della Croce, durante i secoli ci furono, da parte della curia vescovile di Hvar, tentativi di proibire la Processione. Sotto il regime comunista, dopo la Seconda guerra mondiale, si sono pure registrati parecchi casi – secondo le testimonianze dei parroci – di intimidazioni, rivolte sopratutto ai portatori della Croce. Ma la gente ha sempre continuato a dimostrare una mirabile perseveranza, riuscendo così ad ottenere un provvedimento favorevole. Soltanto nel 1944, il divieto impedì del tutto lo svolgimento della processione. È interessante ricordare un episodio storico di grande rilevanza per la storia della processione. In quello stesso anno, a causa degli sconvolgimenti provocati dalla guerra, molta gente proveniente dall’isola di Hvar, si trovava nel campo profughi di El-Shatt (Egitto). In quella terra lontana e sabbiosa »Za Križen« ebbe luogo nonostante tutto, e, in forma solenne. Antun-Toni Đuka, nato a Vrboska (con la famiglia viveva a Jelsa), fotografo di professione, è uno dei testimoni e organizzatori della Processione a El-Shatt. Secondo la sua testimonianza, l’inventario conteneva: sei croci in legno (senza corpus) per sei gruppi rappresentativi delle sei parrocchie di Hvar, 96 candelieri fissati a bastoni di bambù, 80 litri di petrolio

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

310


Sommario

per 24 lanterne, 400 candele di cera, 300 metri di tela bianca per coprire gli altari nelle (sei) stazioni. I portatori furono eletti secondo le stesse regole, come avveniva nelle parrocchie in patria. Alla Processione parteciparono circa 8 mila fedeli, per la maggior parte provenienti dalla isola di Hvar o da altre isole della Dalmazia centrale, nonché tanti inglesi e americani, soldati e civili. I fedeli erano allo stesso tempo pieni di gioia e di tristezza; di gioia perché era stato possibile vivere la Processione in quel luogo lontano e di dolore, per l’occupazione della loro isola e per la guerra in patria. Nel deserto di El-Shatt hanno ricostruito simbolicamente le »loro chiese«, per rendere vivo il loro ambiente familiare. Gli ufficiali del campo sono rimasti colpiti dalla fede degli abitanti di Hvar e degli altri fedeli croati, e non di meno dalla bellezza della loro tradizione religiosa.

Fonti storiche sulla processione Probabilmente non sapremmo niente sulla storia antica di questa processione se nel passato non vi fossero stati disordini legati al suo svolgimento. Infatti, non é una novità che la storia ricordi proprio quegli avvenimenti a cui sono legati dei disordini. Nella data del 16 febbraio 1658, negli atti delle visite canoniche speciali del vescovo di Hvar, Milan, si trova la richiesta dei fedeli di Jelsa, che chiedono al vescovo di permettergli lo svolgimento della processione, la quale era stata precedentemente vietata. Di seguito si trova la risposta del vescovo Milan. Questa fonte ci fa sapere che la Processione fu praticata già da tempo. Nel documento si dice: »è un’antica usanza di Jelsa« (»anticha consuetudine di questo luoco di Gielsa«). L’espressione »antica consuetudine« va intesa nel senso dell’espressione »ab immemorabili« (»da tempo immemorabile«) o »antiquitus« (»da tempi antichi«), cioè si tratta della tradizione i cui inizi non sono ricordati nemmeno dalla gente più anziana di una certa località. Partendo da questa considerazione, si può ipotizzare che l’esistenza di »Za Križen« risalga almeno alla metà del Cinquecento. Più documenti archivistici testimoniano l’esistenza della Processione nei secoli posteriori. Se ci interroghiamo sui motivi per i quali questa Processione è sorta, possiamo esporre alcune ipotesi. In questo sommario riportiamo l’opinione secondo la quale la processione »Za Križen« va considerata nel contesto degli avvenimenti legati alla Santa Crocetta a Hvar, all’inizio del secolo XVI. È un fatto comunemente riconosciuto che processioni, sopratutto quelle penitenziali – questo vale in modo particolare per il Medioevo – sorgevano nel contesto di avvenimenti particolarmente significativi. Provati da diverse sofferenze (malattie epidemiche, guerre, terremoti), le comunità di fedeli (le parrocchie, i villaggi, le città, le regioni) ricorrevano a diverse

311

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


forme di esercizi penitenziali per implorare la protezione di Dio. L’espressione più comune di queste iniziative erano appunto le processioni. Sebbene queste forme di culto generalmente sorgevano per motivi spirituali, l’aspetto sociologico non è da escludere. Nel caso della nascita della processione »Za Križen« però la ragione immediata era stata probabilmente di natura spirituale (pur considerando lo sfondo economico e politico). Ecco come possiamo constatarlo. Quando nel 1510 a Hvar, tra i conflitti e le tensioni tra la nobiltà e i plebei, accadde l’avvenimento della Santa Crocetta, cioé il sanguinamento dalla testa di un piccolo Crocifisso, la gente da tutte le parti dell’isola si radunò presso il duomo di Hvar. Il 7 e 10 febbraio a Hvar hanno avuto luogo le prime processioni penitenziali. Scalzi, con una corda intorno a collo e con le candele in mano, camminavano i fedeli della processione. Si voleva ristabilire la pace tra la nobiltà e i plebei. Nelle processioni a Hvar partecipava anche la gente proveniente dalla pianura, dalle zone dell’isola dove si svolge la processione »Za Križen«. Nei documenti archivistici si dice che la gente confluì da tutta l’isola. Dalle fonti si sa che in quegli anni era in corso il processo di liberazione dei plebei – questo vale particolarmente per i villaggi nella parte centrale dell’isola - dal dominio della nobiltà e dell’alto clero. Si sa inoltre che le liti fra questi stessi gruppi non erano una rarità. Nell’avvenimento di Hvar tutti riconobbero un invito alla pace. La domanda che si pone è: tra questa gente, ritornata ai propri villaggi, non è forse nata l’idea di continuare a promuovere la pace, attraverso una processione con la croce? E la processione »Za Križen« non può essere nata già in quell’anno, al mattino del Venerdì Santo, un po’ più di un mese dopo l’avvenimento di Hvar? Tale ragionamento potrebbe essere specialmente valido quando si parla della parrocchia di Vrbanj, che a quell’epoca era il più sviluppato di tutti e sei villaggi collegati alla Processione. Il ruolo decisivo potrebbe averlo giocato la Fraternità dello Spirito Santo. Il fatto che a Vrbanj, già a quel tempo, esisteva una fraternità col nome dello Spirito Santo fa pensare che i suoi membri erano in collegamento con quella di Hvar, la quale portava lo stesso nome e che, il 10 febbraio, quattro giorni dopo il sanguinamento del piccolo Crocifisso, partecipavano alla processione nella piazza antistante al duomo, quando »vi confluì una folla di gente, non soltanto dalla città, ma anche da tutta l’isola«. C’è un altro fatto da menzionare: Matij Ivanić, il capo e principale »eroe« della rivolta dei plebei, è nato a Vrbanj. Durante la rivolta di Hvar successero episodi di terribili massacri fratricidi, compiuti sia da parte dei plebei che della nobiltà, cioè delle autorità veneziane. Non c’è dubbio che tra la gente martoriata – la rivolta durò quattro anni, dal 1510 al 1514 – nacque il desiderio di ristabilire la pace. In questo sforzo i membri delle fraternità sopranominate,

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

312


Sommario

quella di Hvar e quella di Vrbanj, devono aver giocato un ruolo molto importante. È assai probabile che agli avvenimenti legati al sanguinamento del Crocifisso abbiano assistito i membri della Fraternità dello Spirito Santo a Vrbanj, già per il fatto che la maggioranza dei maschi adulti erano membri di questa fraternità locale. Non sono stati proprio i membri della Fraternità dello Spirito Santo a Vrbanj, coinvolti nei grandi disordini sociali e spinti dal sanguinamento del Crocifisso a Hvar, a »trasferire« l’iniziativa penitenziale da Hvar a Vrbanj, organizzando cioè la processione circolare »Za Križen« come voto collettivo per il ristabilimento della pace? Questo aspetto si manifestò, inoltre, già nella suddetta processione nella piazza antestante il duomo, quando tutti i partecipanti compivano i gesti penitenziali, come battersi il petto e frustarsi, in un anelito di pace. Non raramente questo anelito nasceva proprio nei movimenti spirituali popolari. Qui vogliamo menzionare soltanto uno di questi momenti, che diventò celebre e quasi paradigmatico per i movimenti pacifici dell’Occidente cristiano. Si tratta della nascita del movimento dei flagellanti 1260, a Perugia. Anzi, sebbene la distanza di tempo è abbastanza grande – dal 1260 al 1510 – le analogie sono notevoli. In entrambi i casi si tratta di un evento che accade nel periodo di molti antagonismi e tensioni tra gli strati sociali più alti e quelli più bassi, come anche del desiderio dei flagellanti di implorare la riconciliazione e pace dal Cristo crocifisso, per mezzo dei gesti penitenziali. Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che nel 1510 Hvar fu colpita da un terremoto e nel 1512 dalla peste – due calamità che nel Medioevo erano motivi di voto collettivo – abbiamo ragione di ritenere che addirittura questi avvenimenti avessero spinto i fedeli nella pianura di Hvar e in Podgorje ad istaurare una comune processione penitenziaria votiva. A favore di questa considerazione c’è anche il fatto che nel Cinquecento e nel Seicento i fedeli sull’isola di Hvar costruirono le chiese e le cappelle votive consacrate a San Rocco, protettore contro la peste. Tali chiese sono state costruite a Hvar e Stari Grad, e perfino tre nei villaggi dove passa la processione »Za Križen«: a Jelsa, Pitve e Vrboska.

L’importante ruolo dei fedeli laici Da quanto è stato detto finora, emerge un notevole ruolo che i fedeli laici giocavano in Hvar, non soltanto in campo sociale, ma anche in quello spirituale. La venerazione della Passione di Gesù in Hvar si esprimeva – oltre che attraverso i riti liturgici – nella pietà popolare, laica e promossa dalle confraternite, come anche nelle rappresentazioni della Passione. L’amore verso questo tipo di religiosità sull’isola di Hvar e il suo perdurare nel tempo sono un indicatore del secolare desiderio e anelito dei fedeli laici di essere membri attivi nella loro Chiesa locale. È noto il fenomeno

313

vrboska vrbanj svirče

jelsa vrisnik pitve


storico che nelle nostre zone – come del resto nel contesto cattolico europeo più largo – vede quasi tutte le persone adulte laiche essere membri delle confraternite. In tal modo i laici conquistavano una notevole autonomia rispetto alle autorità politiche, economiche e culturali, persino rispetto all’alto clero nella Chiesa. È un fatto che i fedeli laici - oltre a numerose iniziative di carattere sociale ed economico – inauguravano e spesso guidavano diverse pietà popolari, scrivevano ed eseguivano rappresentazioni della Passione, erano costruttori di chiese e cappelle, cultori dell’arte sacra, non di rado avendo una significativa autonomia rispetto alla gerarchia della Chiesa. Per quanto riguarda la processione »Za Križen«, è evidente che proprio i fedeli laici erano – sopratutto attraverso le confraternite – principali iniziatori e perseveranti cultori di questa eccezionale pietà popolare. Da questo punto di vista la processione »Za Križen« – come anche le altre forme di venerazione della Passione di Cristo in Hvar – è espressione di un anelito religioso, spirituale e culturale, il quale ha bisogno di essere »incarnato«, di diventare »atto« nel vissuto quotidiano. Bisogna infine sottolineare che le forme di pietà popolare legate alla Passione di Cristo presenti in Hvar – di nuovo tramite i fedeli laici – rappresentano un’autentica espressione della confessione di fede. Per quanto riguarda la processione »Za Križen«, lo abbiamo manifestato tramite molte testimonianze, antiche e attuali. Non si tratta di un’espressione superficiale, soltanto tradizionale o folcloristica, ma in un certo senso di una professione ben definita della fede cristiana e cattolica nel valore della passione e della morte di Gesù sulla Croce. Questa fede segue l’esempio della Madre di Cristo – una Madre che con la sua sofferenza si unisce alle sofferenze dell’umanità. In questa espressione popolare si manifesta anche quell’esperienza fondamentale del credente: il calvario umano si sopporta con più serenità se si coltiva un legame con il pegno della Redenzione, cioè con la passione e morte di Gesù. Dunque si può dire che queste forme di pietà popolare sono portatrici di una misteriosa continuità della fede, attraverso la quale viene rafforzata l’identità culturale, secondo la visione cristiana del mondo. Questa pietà popolare non è quindi un sentiero isolato con un discutibile punto di partenza e uno sbocco incerto, ma è senza dubbio la realtà della fede. È un grande motivo di gioia il fatto che l’UNESCO – come si ripete – abbia inserito queste tradizioni cultuali e religiose, tra cui spicca la processione »Za Križen«, fra i grandi valori spirituali del mondo. La processione »Za Križen«, infatti, »contribuisce ad una maggiore percezione del patrimonio culturale immateriale e alla consapevolezza del suo significato, come pure alla promozione di un dialogo rispettoso delle diversità culturali«, come è scritto nella Carta che sancisce l’inclusione di »Za Križen« nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

314


SADRŽAJ Uvodna riječ (mons. Slobodan Štambuk)...................................................................................................... 5

Uvod RAZLOG ZA UVRŠTENJE PROCESIJE ZA KRIŽEN U POPIS SVJETSKE NEMATERIJALNE BAŠTINE UNESCO-a I FENOMEN NJEZINA TRAJANJA..................... 9

I. POVIJESNI OKVIR ŠTOVANJA ISUSOVE MUKE NA OTOKU HVARU OPĆA SLIKA VJERSKOG I DRUŠTVENOG POLOŽAJA OTOKA HVARA U NJEGOVOJ POVIJESTI.............................................................................................................................................19

II. DUHOVNO TLO IZ KOJEGA JE NASTALO ŠTOVANJE ISUSOVE MUKE NA OTOKU HVARU ŠTOVANJE ISUSOVA BOŽANSTVA I ČOVJEŠTVA U EUROPSKOM SREDNJOVJEKOVLJU....................................................................................................................................................29 Put od proslavljenog do patničkoga Krista na križu.................................................................29 Istaknuti pokretači novog duha i novog odnosa prema Isusovoj muci u Srednjem vijeku...................................................................................................................................................31

ISUSOVA MUKA U POKRETU BIČEVALACA I BRATOVŠTINA LAIČKIH KRUGOVA..........44 Pokret bičevanja u krugovima vjernika-laika.................................................................................44

Poseban ulog hvarskih bratovština u štovanju Kristove muke......................51

vrboska vrbanj

315

svirče

jelsa vrisnik pitve


OBREDNI OBLICI ŠTOVANJA KRISTOVE MUKE NA HVARU................................................................56 Procesija Po Božjim grebima.......................................................................................................................56 Teoforična procesija Velikog petka.........................................................................................................58 Marački petci.......................................................................................................................................................60 Još dvije pasionske pobožnosti na Hvaru.......................................................................................63

ZNAKOVI ISUSOVE MUKE I SMRTI U PUČKIM POBOŽNOSTIMA NA HVARU...................68 KRISTOVA MAJKA U HVARSKOM PUČKOM ŠTOVANJU MUKE......................................................72

III. PROCESIJA ZA KRIŽEN GEOGRAFSKA I DRUŠTVENO-POVIJESNA SLIKA KRUGA PROCESIJE ZA KRIŽEN.........77 NASELJA IZ KRUGA PROCESIJE ZA KRIŽEN.......................................................................................................84 Vrbanj........................................................................................................................................................................84 Popis križonoša iz kruga vjernika laika u župi Vrbanj............................................................90 Križonoše svećenici u župi Vrbanj ...................................................................................................95

Vrboska....................................................................................................................................................................96 Popis križonoša u župi Vrboska.......................................................................................................100 Jelsa.........................................................................................................................................................................104 Popis križonoša u župi Jelsa..............................................................................................................108 Pitve........................................................................................................................................................................114 Popis križonoša u župi Pitve.............................................................................................................115 Vrisnik.....................................................................................................................................................................120 Popis križonoša u župi Vrisnik..........................................................................................................122 Svirče......................................................................................................................................................................127 Popis križonoša u župi Svirče...........................................................................................................130

POGLED U NASTANAK I POVIJESNI RAZVOJ PROCESIJE ZA KRIŽEN.....................................134 Prvi povijesni izvori.......................................................................................................................................134 Novija povijest procesije Za Križen...................................................................................................139

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

316


Sadržaj

NEKA MIŠLJENJA O POSTANKU PROCESIJE ZA KRIŽEN.....................................................................143 OBLIK I SADRŽAJ PROCESIJE ZA KRIŽEN...........................................................................................................150 Opća slika Procesije......................................................................................................................................150 Križonoša, njegova pratnja i njegov ispraćaj..............................................................................150 Gospin plač – središnji molitveno-glazbeni sadržaj Procesije.........................................158 Doček i završetak Procesije.....................................................................................................................182 Pokornički biljeg procesije Za Križen................................................................................................188 Procesija Za Križen – veliki i radostan događaj...........................................................................192 Procesija Za Križen – događaj širega značenja...........................................................................198

HVARSKE SLJEDNICE PROCESIJE ZA KRIŽEN.................................................................................................201 Hod s Križem po Plamama.....................................................................................................................201 Procesija Za Križen u Svetoj Nedjelji..................................................................................................205 Procesija s Križevima župe Dol kod Staroga Grada................................................................206

PROCESIJA S KRIŽEM NA BRAČU I NA KORČULI........................................................................................209 Na Braču...............................................................................................................................................................209 Na Korčuli............................................................................................................................................................214

PROCESIJA S KRIŽEM U PRIOBALJU I NA KOPNU SREDNJE DALMACIJE...............................218

IV. OPĆI VRIJEDNOSNI ZAKLJUČCI ......................................................................................................................................................................................................227

PRILOZI Prilog I. GOSPIN PLAČ IZ VRISNIKA NA HVARU..............................................................................................245 vrboska vrbanj

317

svirče

jelsa vrisnik pitve


Prilog II. PISAN U VELI ČETVARTAK ZA PROCESIUNOM VEČERON.......................................................................................................268

Prilog III. PISAN U VELI I SLAVNI PETAK VEČER.................................................................................................271

Prilog IV. ODREDBE O TEOFORIČNOJ PROCESIJI NA VELIKI PETAK......................................................274

Prilog V. IZ INVENTARA BRATOVŠTINE SVETOGA KRIŽA U HVARU...................................................275 LIBRO DI ADMINISTRATION DEL SANTISS/I/MO CROCEFISSO......................................275

Prilog VI. PROCESIJA ZA KRIŽEN (1658.)................................................................................................................276

Prilog VII. PISMO GLAVARA SELA U OBRANU PROCESIJE ZA KRIŽEN (1817.)................................278

Prilog VIII. PASIONSKA PJESMA POD NASLOVOM DOM/INI/CA PALMAR/UM/..............................280

Riječ zahvalnosti............................................................................................................................................................283 BIBLIOGRAFIJA..........................................................................................................................................................................285 IZVORI....................................................................................................................................................................285 Rukopisni izvori........................................................................................................................................285 Tiskani izvori...............................................................................................................................................286

KNJIGE I ČLANCI.............................................................................................................................................286

Iz recenzija..............................................................................................................................................................................293 Summary......................................................................................................................................................................................293 ‘Za Križen’ (‘Following the Cross’) on the Island of Hvar......................................................293 Essential aspects of the Procession ‘Za Križen’.......................................................................293

ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

318


Sadržaj

Historical sources on the Procession...........................................................................................296 Notable role of the laity.......................................................................................................................298

Zusammenfassung........................................................................................................................................................300 Die Karfritagsprozession »Dem Kreuze nach« auf der kroatischen Adriainsel Hvar........................................................................................................................................300 Grundlinien der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«.........................................300 Die historischen Quellen zu der Karfreitagsprozession »Dem Kreuze nach«......304 Die herausragende Rolle der gläubigen Laien .....................................................................307

Sommario...................................................................................................................................................................................309 La processione »Za Križen« sulla isola di Hvar...........................................................................309 Tratti essenziali della processione »Za Križen«.......................................................................309 Fonti storiche sulla processione.....................................................................................................311 L’importante ruolo dei fedeli laici..................................................................................................313

vrboska vrbanj

319

svirče

jelsa vrisnik pitve


ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU


ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU  

fra Bernardin Škunca ZA KRIŽEN NA OTOKU HVARU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you