Page 1

ZAGREBAKA CRKVENA POKRAJINA

TELEFONSKI IMENIK I ADRESAR 2011.

orice_TEL_imenik_2011.indd 1

sar_web.indb 1

14.1.2011 15:03:30

20.1.2011 9:32:31


sar_web.indb 2

20.1.2011 9:32:32


TELEFONSKI IMENIK

sar_web.indb 3

ADRESAR

2011.

TELEFONSKI IMENIK I ADRESAR ZAGREBAČKE CRKVENE POKRAJINE

ZAGREB, 2011.

20.1.2011 9:32:32


TELEFONSKI IMENIK

sar_web.indb 4

ADRESAR

2011.

IMPRESSUM Izdaje: GLAS KONCILA, Kaptol 8, 10000 Zagreb www.glas-koncila.hr Priredili: MARKO OLENKOVIĆ IRENA POPOVAČKI Lektura, dizajn, prijelom: GLAS KONCILA, Kaptol 8, 10000 Zagreb Za izdavača: NEDJELJKO PINTARIĆ Fotografije na koricama: Arhiv Glasa Koncila, Z. Atletić, Z. Filipović, N. Pintarić Stanje na dan 17. siječnja 2011. Tisak: GRAFIKA MARKULIN, Lukavec Tiskano u siječnju 2011. ISBN 978-953-241-273-4 U elektroničkom obliku podaci o župama i drugim ustanovama dostupni su na internetskoj stranici www.glas-koncila.hr/adresar/. Sve izmjene i nadopune podataka molimo javiti e-mailom: imenik@glas-koncila.hr ili telefaksom: 01/4874 303.

Copyright© Glas Koncila. Sva prava pridržana.

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 5

SADRŽAJ Hrvatska biskupska konferencija ...................................... 5 Zagrebačka crkvena pokrajina .......................................... 6 Zagrebačka nadbiskupija ................................................... 9 Nadbiskupski duhovni stol ................................................10 Ustanove ..........................................................................13 Arhiđakonati i dekanati .....................................................17 Župe ................................................................................21 Crkve i kapele u Zagrebu ...................................................43 Redovnici .........................................................................44 Redovnice ........................................................................52

Bjelovarsko-križevačka biskupija ................................... 65 Biskupijski ordinarijat i ustanove .......................................66 Dekanati ...........................................................................68 Župe ................................................................................69 Redovnici .........................................................................74 Redovnice ........................................................................74

Križevačka eparhija .......................................................... 77 Biskupski ordinarijat i ustanove .........................................78 Vikarijati i dekanati ............................................................79 Župe ................................................................................81 Redovnice ........................................................................85

Sisačka biskupija .............................................................. 87 Biskupski ordinarijat i ustanove .........................................88 Dekanati ...........................................................................91 Župe ................................................................................92 Redovnici .........................................................................98 Redovnice ........................................................................99

Varaždinska biskupija ..................................................... 101 Biskupski ordinarijat i ustanove .......................................102 Dekanati .........................................................................105 Župe ..............................................................................107 Redovnici .......................................................................118 Redovnice ......................................................................119

Svećenici Zagrebačke crkvene pokrajine.................... 121 Svećenici drugih biskupija ........................................... 166 Trajni đakoni..................................................................... 169 Dodatak ............................................................................. 171 Apostolska nuncijatura u RH 171, Hrvatska biskupska konferencija 171, Ordinarijati 172, Osobna prelatura 174, Papinska misijska djela 174, Katolički pokreti i zajednice 175, Postulature 182, Svetišta 183, Kuće duhovnih vježba 184, Mediji i nakladnici 186, Filozofsko-teološki časopisi 189, Visokoškolske ustanove 190, Gimnazije 191, Osnovne škole 192, Dječji vrtići 192, Bogoslovna sjemeništa 195, Dječačka sjemeništa 196, Važnije ustanove u inozemstvu 196, Crkvene ustanove u BiH 197

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 6

POPIS KRATICA BK KŽ SK VŽ ZG

Bjelovarsko-križevačka biskupija Križevačka eparhija Sisačka biskupija Varaždinska biskupija Zagrebačka nadbiskupija

BUZUK

Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Hrvatska biskupska konferencija Katolički bogoslovni fakultet monsinjor Nadbiskupski duhovni stol privremeni upravitelj supsidijar upravitelj župe virtualna mreža Zagrebačke nadbiskupije – interni broj župnik župni vikar

HBK KBF mons. NDS privr. upr. sups upr. župe VPN žpk žv

REDOVNIČKE ZAJEDNICE CM CPPS DI OCD OFM OFM Cap. OFM Conv. OP OSPPE SAC SCJ SDB SMI SMM SVD TOR

lazaristi misionari Krvi Kristove isusovci karmelićani franjevci franjevci kapucini franjevci konventualci dominikanci pavlini palotinci dehonijanci salezijanci služavke malog Isusa monfortanci verbiti franjevci trećoreci

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 7

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA www.hbk.hr

Sveta Stolica priznala je državu Hrvatsku 13. siječnja 1992. godine. Dekretom od 15. svibnja 1993. utemeljila je za katoličke biskupije na području države Hrvatske – Hrvatsku biskupsku konferenciju (HBK), odobrivši njezin statut*.

Predsjednik HBK mons. dr. Marin Srakić Potpredsjednik HBK kardinal Josip Bozanić Stalno vijeće HBK mons. dr. Marin Srakić, predsjednik kardinal Josip Bozanić, potpredsjednik mons. dr. Marin Barišić mons. dr. Ivan Devčić Tajništvo HBK Kaptol 22, 10000 Zagreb tel. 01/4811 893 faks 01/4811 894 tajnistvo@hbk.hr mons. mr. Enco Rodinis, generalni tajnik HBK Fabijan Svalina, zamjenik generalnog tajnika HBK Uredi i ustanove HBK, v. str. 171

* Vidi: Hrvatska biskupska konferencija, HBK – GK, Zagreb 2007., str. 20 – 37

7

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 8

ZAGREBAČKA CRKVENA POKRAJINA

Uzdignućem Zagrebačke biskupije na nadbiskupiju 1852. godine Zagreb je ujedno postao sjedište novoosnovane Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine. U tu pokrajinu (metropoliju) ušle su osim Zagrebačke nadbiskupije Bosansko-đakovačka i Srijemska biskupija, Križevačka biskupija te Senjsko-modruška biskupija. Senjsko-modruška biskupija ostala je u sastavu Zagrebačke metropolije do 1969. godine, kada je sjedinjena s Riječkom biskupijom te uzdignuta i preimenovana u Riječko-senjsku nadbiskupiju i metropoliju. Osnivanjem dviju novih biskupija 1997. godine Hrvatskoslavonska crkvena pokrajina povećana je za Požešku i Varaždinsku biskupiju. Hrvatsko-slavonska crkvena pokrajina postojala je 155 godina, do 2008. godine. Naime papa Benedikt XVI. osnovao je bulom od 18. lipnja 2008. godine novu, Đakovačko-osječku crkvenu pokrajinu, koja obuhvaća tri biskupije koje su dotada bile u sastavu Hrvatskoslavonske crkvene pokrajine, a to su novoosnovana Đakovačkoosječka nadbiskupija, osamostaljena Srijemska biskupija i mlada Požeška biskupija. Istodobno je Benedikt XVI. osnovao Zagrebačku crkvenu pokrajinu, koja obuhvaća Zagrebačku nadbiskupiju, Križevačku grkokatoličku biskupiju i Varaždinsku biskupiju, a od 2010. Sisačku biskupiju i Bjelovarsko-križevačku biskupiju.

8

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 9

BISKUPI ZAGREBAČKE CRKVENE POKRAJINE kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski mons. dr. Vlado Košić, biskup sisački mons. Nikola Kekić, vladika križevački mons. dr. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački mons. dr. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački mons. Slavomir Miklovš, vladika križevački u miru

SUDOVI ZAGREBAČKE I ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE* Međubiskupijski sud prvoga stupnja Kaptol 31, p. p. 553, 10001 Zagreb biljeznik@zg-nadbiskupija.hr www.medjubiskupijski-sud-zagreb.net dr. Josip Šalković, sudski vikar

01/4894 810 faks 01/4828 975

Međubiskupijski prizivni sud

01/4894 833

Kaptol 31, p. p. 553, 10001 Zagreb dr. Viktor Nuić OFM, predsjednik sudskog vijeća

* Detaljne informacije o crkvenim sudovima i crkvenim pravnicima Hrvatske i Bosne i Hercegovine mogu se naći u izdanju »Telefonski imenik. Crkveni sudovi, crkveni pravnici, studenti kanonskog prava«, objavljenom u nakladi Glasa Koncila.

9

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 10

10

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 9

ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA www.zg-nadbiskupija.hr

U rimsko se doba na području današnje Zagrebačke nadbiskupije prostirala pokrajina Pannonia Savia, sa središtem u Sisciji (danas grad Sisak). Kao glavni grad pokrajine dobio je Sisak i svog biskupa, najkasnije u drugoj polovici III. stoljeća. Tijekom seobe naroda u VI. i VII. stoljeću ta se biskupija gasi, a s njom najvećim dijelom i kršćanstvo u Panoniji. Zagrebačku biskupiju utemeljio je 1094. godine mađarski kralj Ladislav, odijelivši na crkvenom polju Posavsku Hrvatsku od metropolije u Splitu i ostalih dijelova Hrvatske. Zagrebačka biskupija bila je najprije podvrgnuta metropolitu u Ostrogonu, a 1180. godine ušla je u Kaločku metropoliju, u kojoj je ostala sve do svog uzdignuća na stupanj nadbiskupije i metropolije. Površina biskupije više se puta tijekom povijesti mijenjala. U vrijeme osnutka biskupije njezine su se granice uglavnom podudarale s granicama banovine Slavonije, tj. onog dijela Hrvatske koji je Ladislav otkinuo od hrvatske države (između Drave, Save i Gvozda). Biskupija je bila najmanja u vrijeme turskih osvajanja, jer zagrebački biskup nije mogao pravomoćno vršiti svoju službu na području pod Turcima. Poslije oslobođenja od Turaka, površina se Zagrebačke biskupije povećala u Slavoniji, jer čitava središnja Slavonija više nije vraćena Pečujskoj biskupiji, nego je 1701. godine pripojena Zagrebačkoj biskupiji. Bulom »Ubi primum placuit« papa Pio IX. je 11. prosinca 1852. godine uzdigao Zagrebačku biskupiju na nadbiskupiju, osnovavši ujedno novu samostalnu Hrvatsko-slavonsku crkvenu pokrajinu. Godine 1997. iz dotadašnje velike Zagrebačke nadbiskupije iznjedrene su Požeška i Varaždinska biskupija, a 2010. Sisačka i Bjelovarsko-križevačka biskupija. Zagrebačka nadbiskupija danas ima 203 župe, ustrojene u 5 arhiđakonata i 21 dekanat. Zaštitnici Nadbiskupije: sv. Ladislav, kralj i sv. Florijan

9

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 10

NADBISKUPSKI DUHOVNI STOL Kaptol 31, p.p. 553, 10001 Zagreb

Nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić

Centrala

01/4894 800

Ured zagrebačkoga nadbiskupa Željko Faltak, tajnik uzgnadb@zg.t-com.hr

01/4894 802 faks 01/4816 094 099/2004 483 – VPN 280

Pomoćni biskupi i generalni vikari biskupi-tajnistvo@zg-nadbiskupija.hr mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup i generalni vikar mijogorski@gmail.com mons. dr. Valentin Pozaić, pomoćni biskup i generalni vikar biskup.pozaic@zg-nadbiskupija.hr

01/4894 850 faks 01/4819 097 098/319 350 01/4894 850 faks 01/4819 097 099/2004 445 – VPN 203

mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup i generalni vikar ivan.sasko@zg.t-com.hr

01/4894 850 faks 01/4819 097

Biskupski vikar dr. Tomislav Markić, biskupski vikar za laike tomislav.markic@zg.t-com.hr pokreti-udruge@zg-nadbiskupija.hr

01/4894 835 01/4812 722 098/220 543 – VPN 208

Moderator Nadbiskupskoga duhovnog stola mr. Robert Šreter moderator@zg-nadbiskupija.hr

01/4894 805

099/8196 131 – VPN 387

Kancelar Nadbiskupskoga duhovnog stola mons. mr. Stjepan Večković kancelar@zg-nadbiskupija.hr

01/4894 808

faks 01/4816 104 099/2004 447 – VPN 205

Vicekancelar Nadbiskupskoga duhovnog stola 01/4894 811 mr. Mladen Škvorc vicekancelar@zg-nadbiskupija.hr

Matični ured

099/2004 491 – VPN 268

01/4894 838

dr. Stjepan Razum, voditelj

faks 01/4816 104

10

20.1.2011 9:32:32


sar_web.indb 65

BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKA BISKUPIJA

Papa Benedikt XVI. bulom »De maiore spirituali bono«, od 5. prosinca 2009., uspostavio je Bjelovarsko-križevačku biskupiju. Za prvog biskupa novoutemeljene biskupije Papa je imenovao mons. Vjekoslava Huzjaka. Župna crkva sv. Terezije u Bjelovaru uzdignuta je na razinu prvostolnice, a za konkatedralu je određena crkva Sv. Križa u Križevcima. Osnutkom Zagrebačke biskupije 1094. godine i područje današnje Bjelovarsko-križevačke biskupije ušlo je u razdoblje svojih pisanih tragova. Tako već Felicijanova povelja iz 1134. godine spominje osnutak Zagrebačke biskupije, kojoj je bio dodijeljen posjed Dubrava, dok se kasnije spominju Čazma i Ivanić (Kloštar). U razdoblju do sredine 16. stoljeća najznačajnije mjesto je Čazma, koju je utemeljio zagrebački biskup Stjepan II. Babonić, 1232. godine, i u njoj Čazmanski kaptol, s 12 kanonika, te je ondje dao sagraditi dvije crkve. Križevci su slobodni kraljevski grad, s poveljom kralja Bele IV. iz 1253. godine, u kojem su se od 14. stoljeća održavali mnogi hrvatski sabori. Ondje je od 1801. godine sjedište sjedinjene Križevačke biskupije (eparhije), koja je dobila bivše isusovačke posjede Tkalec i Preseku. U Križevcima su pavlini 1674. otvorili srednje učilište i imali nižu gimnaziju, podigli svetište Majci Božjoj Koruškoj te ostavili bogatu vjersku i kulturnu baštinu. Dolaskom Turaka opustošena je i razorena Čazma, vjersko, kulturno i upravno središte toga kraja, kao i cijela okolica. Potpisivanjem Karlovačkog mira 1699. godine nastupaju mirnija vremena. Uslijedila je mukotrpna i dugotrajna obnova i naseljavanje naroda, od 17. do 19. stoljeća. Sredinom 18. stoljeća podno južnih padina Bilogore utemeljeno je i izgrađeno novo središte toga kraja, grad Bjelovar. Ukinućem Vojne krajine Bjelovar postaje slobodni grad, 1874. godine. Tijekom 20. stoljeća razvio se u značajno gradsko središte, a nakon 1960. počinje značajnije naseljavanje pučanstva. Od 1980. godine u gradu se nalaze tri župe: sv. Terezije Avilske, sv. Ane i sv. Antuna Padovanskoga. Bjelovarsko-križevačka biskupija ustrojena je u 56 župa i 7 dekanata. Zaštitnik Biskupije: bl. Alojzije Stepinac

65

20.1.2011 9:32:34


sar_web.indb 66

BISKUPIJSKI ORDINARIJAT I USTANOVE

Biskup bjelovarsko-križevački mons. dr. Vjekoslav Huzjak

Biskupijski ordinarijat

043/638 632

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar biskupijski.ordinarijat@biskupija-bk.hr

Biskupski tajnik

faks 043/638 637

043/638 638

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar ured@biskupija-bk.hr Josip Starčević

Generalni vikar

faks 043/638 637

043/638 632

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar biskupijski.ordinarijat@biskupija-bk.hr Stjepan Ptiček Križevačka cesta 23, 43000 Bjelovar

Kancelar

faks 043/638 637 tel./faks 043/251 771

043/638 632

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar ured@biskupija-bk.hr Damir Vrabec Trg Stjepana Radića 8, 43272 Nova Rača damir.vrabec@kr.t-com.hr

Ekonom

faks 043/638 637 043/886 107 faks 043/886 955

043/638 638

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar ured@biskupija-bk.hr Josip Stipančević

Katehetski ured

faks 043/638 637

043/638 632

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar ured@biskupija-bk.hr Mirek Hrvojić, predstojnik Svetog Florijana 12, 43203 Kapela

faks 043/638 637 043/884 052

Povjerenstvo za pastoral mladih

043/638 632

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar ured@biskupija-bk.hr Dražen Hladuvka, povjerenik Kalnik 6, 48269 Kalnik

faks 043/638 637 048/857 080

66

20.1.2011 9:32:34


sar_web.indb 77

KRIŽEVAČKA EPARHIJA www.eparhija.info

Grkokatolička Crkva ili Crkva istočnoslavenskog obreda jest Crkva vlastitog prava (sui iuris), koja se u bogoslužju služi bizantskim obredom i grčkim, staroslavenskim ili narodnim jezikom, u punom je zajedništvu s rimskom Crkvom te priznaje papu za svoga vrhovnog poglavara. Grkokatoličku Crkvu u Hrvatskoj organizirali su oni kršćani grčkoslavenskog obreda koji su u XVI. i XVII. stoljeću ostavili svoja sela u Dalmaciji i Bosni te prebjegli pred Turcima u slobodne krajeve hrvatske Vojne krajine, gdje je za njih 1611. godine osnovana Marčanska biskupija. Nakon što su 1739. godine pravoslavci spalili manastir i katedralnu crkvu sv. Mihaela arkanđela, marčanski biskupi su 40 godina rezidirali u Pribiću. Na prijedlog carice i kraljice Marije Terezije papa Pio VI. kanonski je 1777. utemeljio Križevačku biskupiju i zadnjeg marčanskog biskupa Bazilija Božičkovića imenovao prvim križevačkim biskupom. Utemeljenjem Križevačke biskupije u sastav biskupije ušli su i Rusini iz Bačke i Srijema, a 1923./24. i Ukrajinci iz Bosne i Slavonije te Makedonci. Početkom 21. stoljeća grkokatolici u Makedoniji i Vojvodini dobivaju vlastite apostolske egzarhate te se danas jurisdikcija Križevačke eparhije proteže na Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Od godine 1966. sjedište biskupije nalazi se u Zagrebu, gdje su i konkatedralna crkva sv. Ćirila i Metoda i grkokatoličko sjemenište. Zaštitnici Eparhije: Tri Svetitelja – sv. Bazilije Veliki; sv. Grgur Bogoslov (Nazijanski) i sv. Ivan Zlatousti

77

20.1.2011 9:32:34


sar_web.indb 78

BISKUPSKI ORDINARIJAT I USTANOVE

Vladika križevački mons. Nikola Kekić

Biskupski ordinarijat

01/4811 872

Kaptol 20, 10000 Zagreb krizevacki.biskup@gmail.com

faks 01/4811 873

Ekonom

01/4851 773

Ćirilometodska 1, 10000 Zagreb Petar Repčen

Biskupska rezidencija Franje Račkog 12, 48260 Križevci Kaptol 20, 10000 Zagreb

048/712 153 01/4811 872

Grkokatoličko sjemenište

01/4851 773

Ćirilometodska 1, 10000 Zagreb mons. Nikola Kekić, rektor Petar Cvekan OFM, duhovnik Petar Repčen, ekonom

faks 01/4873 950

Katedrala

048/712 153

Franje Račkog 12, 48260 Križevci

Eparhijska knjižnica

048/712 153

Franje Račkog 12, 48260 Križevci

78

20.1.2011 9:32:34


sar_web.indb 87

SISAČKA BISKUPIJA www.biskupija-sisak.hr

Sisačka biskupija osnovana je u prvim stoljećima kršćanstva i jedna je od najstarijih na području današnje Hrvatske. Iako nije poznato kada je osnovana, niti kakva je bila prva kršćanska zajednica u rimskoj Sisciji, brojni ostaci materijalne kulture svjedoče o živoj kršćanskoj zajednici; muzeji u Sisku, Zagrebu, Budimpešti i Beču čuvaju natpise, sarkofage, lampice, nakit, novac i druge predmete s kršćanskim simbolima. Siscija je bila razrušena vjerojatno oko 600. godine, no rijetki i slučajni arheološki nalazi iz 7. i 8. stoljeća potvrđuju kako se život u gradu nastavio. Ono što se posebno ističe je kontinuitet imena koje traje i nekoliko sljedećih stoljeća. U 9. stoljeću u Sisku stoluje knez Panonske Hrvatske Ljudevit Posavski, a franački kroničar Einhard, koji bilježi borbe Franaka i Ljudevita, Sisciju naziva »civitas«, što u pravilu označava grad sjedište biskupije, za razliku od riječi castrum, koja znači utvrđeno mjesto. Sisačka biskupija se spominje na Splitskim crkvenim saborima 925. i 928. godine. Nema sumnje kako je Sisak čitavo antičko i ranosrednjovjekovno razdoblje bio glavno središte šire regije i istovremeno sjedište biskupije. Tek novi politički odnosi i širenje mađarske dinastije Arpadovića pridonose stvaranju Zagreba kao novog sjedišta političke i crkvene vlasti i tada nestaje drevna Sisačka biskupija. Sisačka biskupija ponovno se spominje kao naslovna biskupija 22. svibnja 1999., kada je mons. dr. Nikola Eterović imenovan naslovnim nadbiskupom Siska. Dana 5. prosinca 2009. godine, papa Benedikt XVI. je bulom »Antiquam fidem« ponovno uspostavio Sisačku biskupiju, a mons. dr. Vladu Košića imenovao njezinim biskupom. Sisačka biskupija ustrojena je u 60 župa i 6 dekanata. Zaštitnik Biskupije: sv. Kvirin Sisački

87

20.1.2011 9:32:34


sar_web.indb 88

BISKUPSKI ORDINARIJAT I USTANOVE

Biskup sisački mons. dr. Vlado Košić

Biskupski ordinarijat

tel./faks

044/544 555

tel./faks

044/544 555

tel./faks

044/544 555

tel./faks

044/544 555

Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak biskupija@sk.t-com.hr www.biskupija-sisak.hr

Generalni vikar Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak mons. Josip Ćorić

Kancelar Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak Marko Cvitkušić

Ekonomat Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak Zdravko Novak, ekonom Nadbiskupa Posilovića 2, 44106 Sisak

Katehetski ured

tel./faks 044/571 064 099/2004 454 tel./faks

044/544 555

tel./faks

044/544 555

Trg bana Josipa Jelačića 1, 44000 Sisak s. M. Edita Ćavar, v.d. predstojnice

Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak Zdravko Novak, ravnatelj Nadbiskupa Posilovića 2, 44106 Sisak

Povjerenstvo za pastoral duhovnih zvanja

tel./faks 044/571 064 099/2004 454 tel./faks

Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak Mato Malekinušić, povjerenik

044/544 555

044/523 196 faks 044/521 311

Povjerenstvo za pastoral mladih Trg bana J. Jelačića 1, 44000 Sisak mladi.sisacke.biskupije@gmail.com Branko Koretić, povjerenik Petrinjska bb, 44000 Sisak

tel./faks

044/544 555

tel./faks 044/535 792

88

20.1.2011 9:32:34


sar_web.indb 101

VARAŽDINSKA BISKUPIJA www.biskupija-varazdinska.hr

Varaždinsku biskupiju utemeljio je papa Ivan Pavao II., 5. srpnja 1997. godine, bulom »Clarorum sanctorum«, podijelivši teritorij Zagrebačke nadbiskupije te je za njezinog prvog biskupa imenovao mons. Marka Culeja, dotadašnjeg pomoćnog zagrebačkog biskupa. Stari hrvatski slobodni i kraljevski grad Varaždin u povijesnim se izvorima prvi put spominje 1181. godine. Naselje se postupno razvijalo uz tvrđavu (današnji Stari grad). Povlastice slobodnoga kraljevskog grada stječe poveljom kralja Andrije II. 1209, a potvrđuje ih Bela IV. 1220. godine. Varaždin je već u rano doba svoje povijesti postao i značajnim vjerskim središtem. Tako već početkom XIII. st. u Varaždin dolaze ivanovci, koji su sagradili crkvu sv. Ivana Krstitelja i svoj samostan. Odlaskom ivanovaca njihovu crkvu i samostan sredinom XIII. st. dobivaju franjevci, a potom se u gradu podižu još crkve sv. Nikole, sv. Vida i niz drugih crkava i samostana. Najjača kulturna gibanja u Varaždinu osjećaju se u doba reformacije i protureformacije. Dolaskom isusovaca (1628.) u gradu se otvara gimnazija (1636.) i Zakmardijev konvikt, grade se crkve i samostani te započinje »barokizacija« grada. Najsjajnije razdoblje toga grada bilo je od 1767. do 1776. godine, kada je bio glavnim gradom Hrvatske. Varaždinska biskupija danas ima 105 župa, ustrojenih u 11 dekanata. Zaštitnik Biskupije: sv. Marko Križevčanin Suzaštitnik Biskupije: bl. Alojzije Stepinac

101

20.1.2011 9:32:35


sar_web.indb 102

BISKUPSKI ORDINARIJAT I USTANOVE

Biskup varaždinski mons. Josip Mrzljak

Biskupski ordinarijat Pavlinska 4, p.p. 247, 42000 Varaždin biskupija@biskupija-varazdinska.hr www.biskupija-varazdinska.hr

Biskupov ured

042/321 409

biskup@biskupija-varazdinska.hr Marko Đurin, tajnik marko.djurin@biskupija-varazdinska.hr

Generalni vikar

faks 042/321 410 099/2317 257

042/321 407

mons. Ivan Godina

Kancelar

042/321 408

mons. Antun Perčić antun.percic@biskupija-varazdinska.hr

Ekonomat

faks 042/321 412

042/321 401

Josip Hadrović, ekonom josip.hadrović@biskupija-varazdinska.hr

Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika – BUZUK

042/321 403 faks 042/302 181

042/321 414 faks 042/321 415

Mirko Horvatić, ravnatelj mirko.horvatic@biskupija-varazdinska.hr

Matični ured

042/321 406

mr. Damir Bobovec, voditelj damir.bobovec@biskupija-varazdinska.hr

Arhiv

042/321 406

mr. Damir Bobovec, voditelj damir.bobovec@biskupija-varazdinska.hr

Biskupijska knjižnica

042/314 162

Zagrebačka 3, p.p. 247, 42000 Varaždin knjiznica@biskupija-varazdinska.hr mr. Damir Bobovec, predstojnik

042/314 161 faks 042/314 163

102

20.1.2011 9:32:35


sar_web.indb 121

SVEĆENICI ZAGREBAČKE CRKVENE POKRAJINE Andreić David (BK)

tel./faks 043/874

186

upr. župe Šandrovac

Antonac Josip (ZG)

+49 941 55 775

voditelj Hrvatske katoličke misije Grünes Gässchen 4, D – 93047 Regensburg antonac@web.de

Bačani Ivica (VŽ)

faks +49 941 8945 386 +49 173 3617 791

048/897 235

žpk Virje ibacanister@gmail.com

Bačun Damir (ZG)

tel./faks 01/3375

215

upr. župe Lug Samoborski, Noršić Selo

Bais Ivan (VŽ)

042/494 129

umirovljeni svećenik Vrazova 13, 42000 Varaždin ivan.bais@vz.t-com.hr

Bakran Stjepan (ZG)

01/4890 632

umirovljeni svećenik Kaptol 7, 10000 Zagreb

01/4890 600

Bakšić Željko Ivan (ZG)

01/3881 220

upr. župe Zagreb-Prečko

faks 01/3886 773 091/5472 422

Balenović Boris (ZG) na oporavku

Baloban mons. dr. Josip (ZG) arhiđakon karlovačko-gorički, kanonik redoviti profesor na KBF-u Kaptol 23, 10000 Zagreb josip.baloban@zg.t-com.hr

Baloban mons. dr. Stjepan (ZG) rektor Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa redoviti profesor na KBF-u Kaptol 29, 10000 Zagreb stjepan.baloban@zg.t-com.hr

Balog Josip (ZG)

01/4812 223 01/4890 402

01/4814 706 01/4805 888

tel./faks 01/2983

735

žpk Zagreb-Granešina

121

20.1.2011 9:32:35


sar_web.indb 122

Svećenici Zagrebačke crkvene pokrajine

Ban Josip (ZG)

tel./faks 049/283

220

žpk Stubičke Toplice

Banfić Darko (ZG)

01/3379 010

upr. župe Rude, Plešivica darko.banfic@vz.t-com.hr

098/862 512 – VPN 228

Barić dr. Denis (ZG)

01/4810 485

tajnik Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije pastoralni suradnik u župi Zagreb-Sv. Marko Trg sv. Marka 5, 10000 Zagreb baric.denis@gmail.com

Barić Stjepan (SK)

099/2004 482 – VPN 279

tel./faks 01/6267

407

žpk Dubranec

Barišić Ante (ZG)

01/2001 605

žv Sesvete

faks 01/2020 766

Barščevski Ivan (KŽ)

035/425 311

žpk Sibinj, Slavonski Brod, Gornji Andrijevci

Bartol Blaž (ZG)

049/465 302

žpk Konjščina

Bastašić Gorazd (KŽ)

01/6277 027

žpk Mrzlo Polje

Batelja mons. dr. Juraj (ZG)

01/4814 920

kanonik, izvanredni profesor na KBF-u generalni postulator za kauze kanonizacije Kaptol 18, 10000 Zagreb juraj.batelja@zg.t-com.hr

Belavić Josip (ZG)

faks 01/4814 921

049/376 375

umirovljeni svećenik Augusta Cesarca 12, 49218 Pregrada

Belinić Božo (ZG)

01/3382 161

upr. župe Sveti Martin pod Okićem

faks 01/3385 690 099/2004 453 – VPN 216

Benko Mladen (BK)

043/461 034

upr. župe Veliki Grđevac, Velika Pisanica

Benko Nikola (VŽ)

098/792 149

048/210 052

žpk Ferdinandovac

Benko Stipo (KŽ) Ćirilometodska 1, 10000 Zagreb 122

20.1.2011 9:32:35


sar_web.indb 171

DODATAK

APOSTOLSKA NUNCIJATURA U RH Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb apostolska.nuncijatura.rh@inet.hr mons. Mario Roberto Cassari, apostolski nuncij

01/4673 995 faks 01/4673 997

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA Kaptol 22, 10000 Zagreb www.hbk.hr Tajništvo HBK Kaptol 22 tajnistvo@hbk.hr mons. mr. Enco Rodinis, generalni tajnik Fabijan Svalina, zamjenik generalnog tajnika Financijski ured HBK Kaptol 22

01/4811 893 faks 01/4811 894 01/4873 413 01/4814 717 01/4873 701

Nacionalni katehetski ured HBK Kaptol 18 infonku@hbk.hr; www.nku.hbk.hr

01/4873 701 faks 01/4873 702

Tiskovni ured HBK Kaptol 22

098/228 498

Ured za obitelj Kaptol 21 obitelj@hbk.hr

tel./faks 01/4811 896

Ured za laička društva, pokrete i zajednice Kaptol 21 laici@hbk.hr

tel./faks 01/4814 699

Ured za mlade Kaptol 21 mladi@hbk.hr; www.mladi.hbk.hr

tel./faks 01/4814 699

Središnja ustanova HBK za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Kaptol 22 Hrvatski Caritas Kaptol 26 caritas.croatia@zg.t-com.hr; www.caritas.hr

01/4811 893

01/4812 022 faks 01/4812 103

171

20.1.2011 9:32:37


sar_web.indb 172

Dodatak Hrvatski katolički radio Voćarska 106 hkr@hkr.hr; www.hkr.hr programska režija

01/4609 999 faks 01/4609 977

Informativna katolička agencija (IKA) Kaptol 4 ika-zg@zg.t-com.hr; www.ika.hr

01/4814 951 faks 01/4814 957

01/4609 988

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Heinzelova 5 censoc@zg.t-com.hr; snc.hbk.hr Hrvatski institut za liturgijski pastoral Kaptol 26 hilp@zg.t-com.hr; www.hilp.hr Nacionalni ured za hrvatsku inozemnu pastvu HBK i BK BiH Kaptol 4 hip1@zg.t-com.hr

01/2300 881 tel./faks 01/2310 079 01/3097 117 faks 01/3097 118 099/4814 934 01/4814 951

Ured za pastoral Roma Kaptol 1 dragica.miljak@zg.t-com.hr

tel./faks 01/4817 361 098/1900 425

ORDINARIJATI Bjelovarsko-križevačka biskupija Biskupijski ordinarijat Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar biskupijski.ordinarijat@biskupija-bk.hr mons. dr. Vjekoslav Huzjak, biskup

043/638 632 faks 043/638 637

Dubrovačka biskupija Biskupski ordinarijat Poljana P. Miličevića 4, p.p. 85, 20001 Dubrovnik biskupija@du.t-com.hr; www.biskupija-dubrovacka.hr

020/324 911 faks 020/324 912

Đakovačko-osječka nadbiskupija Nadbiskupski ordinarijat Strossmayerov trg 6, p.p. 41, 31400 Đakovo biskupski-ordinarijat-djakovo@os.t-com.hr www.biskupijadjs.hr mons. dr. Marin Srakić, nadbiskup mons. dr. Đuro Hranić, pomoćni biskup Gospićko-senjska biskupija Biskupski ordinarijat Senjskih žrtava 36, 53000 Gospić biskupija-gospic@inet.hr; gospic.hbk.hr mons. dr. Mile Bogović, biskup

031/802 200 tel./faks 031/813 270 faks 031/812 310

053/746 400 faks 053/746 402

172

20.1.2011 9:32:37


sar_web.indb 199

199

20.1.2011 9:32:38


ISBN 978-953-241-273-4

www.glas-koncila.hr

korice_TEL_imenik_2011.indd korice TEL imenik 2011 indd 2

sar_web.indb 200

Nd\N—¡š

Na naslovnici: Povijesna crkva sv. Marka u Zagrebu

e l a r d e t Ka

14.1.2011 14 1 2011 15:03:3 15:03:31

20.1.2011 9:32:38

TELEFONSKI IMENIK I ADRESAR 2011.  
TELEFONSKI IMENIK I ADRESAR 2011.  

TELEFONSKI IMENIK I ADRESAR ZAGREBAČKE CRKVENE POKRAJINE

Advertisement