Page 1

iv Pr g

-o

at r le

o sk fri

Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis - kompetenceudvikling baseret på forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer med fokus på inklusion, elevinddragelse og 95 % målsætningen

– et samarbejde mellem cabin condensed cabin condensed


2

Indholdsoversigt:

� Hvem er vi ...................................................................................... s. 3 � Generelt om styrker ...................................................................... s. 4 � Styrkerne i spil i skolen.................................................................... s. 6 � T ilvalgsmoduler............................................................................... s. 8 � Hvad vi og andre siger om vores foredrag og workshops..... s. 10 � Prisliste – Skoler ............................................................................ s. 12 � Prisliste – Tilvalgsmoduler............................................................. s. 13

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


3

Om Louise Tidmand

Om Ivan Jakobsen

Louise Tidmand blev uddannet til folkeskolelærer i 2002 og afsluttede sin Kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi (Cand. pæd.pæd.psyk.) med topkarakter i 2012.

Ivan Jakobsen blev uddannet til folkeskolelærer i 2008 og kandidat i pædagogisk antropologi i 2012. Siden da har han beskæftiget sig med den positive psykologi og i særlig grad menneskets karakterstyrker.

Louise er forfatter til bogen “Min Glade Bog – 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre.” og undervisningsmaterialet “Min Glade Bog i Skolen - få glæden ind i klasseværelset på 25 dage” og hun holder foredrag om emnet for forældre og for det pædagogiske personale på skoler, i institutioner og på konferencer. Om Glæde & Børn siger Louise: “Forestil dig, at vi kan lære vores elever og børn nogle teknikker til at skabe positive tankemønstre, give dem nogle værktøjer til at styrke deres selvværd, deres selvtillid og lyst til at lære! Forestil dig, hvad dette kan gøre for skolerne, for undervisningen, for det enkelte barn og familien!” Senest har hun gennemført et større forsknings-projekt med forskningstilknytning til Frans Ørsted Andersen, Ph.D., Center for Grundskoleforskning, Århus Universitet, der kortlægger effekten af arbejdet med positiv psykologi og herunder lykkefremmende faktorer for børn i alderen 9-12 år, deres lærere og deres familier. Louise startede Glæde & Børn i 2010.

Hans mission er, at vi i vores pædagogiske praksis sætter mere fokus på det, der virker! Det betyder, at lærere og elever skal blive bevidste om deres styrker, dvs. det, der giver dem energi og styrker dem i deres dagligdag. I samarbejde med virksomheden Gnist har han udviklet undervisningsmaterialer til efterskoleverdenen, og undervist elever, lærerstuderende, lærere, vejledere og skoleledere i styrke- og ressourceorienteret pædagogik. Han fortæller: “Det fantastiske ved denne undervisning er, at der altid skabes en rigtig god energi, når vi får kendskab til vores egne og kollegers styrker. Samtidig kan vi i fællesskab – og med få værktøjer – se klasseværelser for os, hvor lærerne kender elevernes styrker, og hvor eleverne kender deres egne og hinandens styrker. Her kan eleverne føle glæden ved at handle og lære ud fra det, der giver dem energi. Det kan skabe større trivsel og inklusion i klassen, samt øget selvværd og mere robusthed hos eleverne. Ivans drivkraft er at bidrage til, at vi får mere af dette i klasseværelserne, så skolen bliver et godt sted at lære og et godt sted at være lærer. Derfor stiftede han Styrkeuniverset.

Vi er et stærkt hold, når vi går sammen!

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


4

Hvad er styrker og hvorfor arbejde med styrker? Vi tilbyder et kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i styrker; lærernes styrker, børnenes styrker og de unges styrker. Men hvad er styrker? Styrker er noget, der styrker os. Så enkelt kan det siges. Når vi bruger vores styrker, kan vi mærke, at vi får energi, og at vi har det godt – som en fisk i vandet, kan man fristes til at sige. Styrker er personlige ressourcer, som vi alle besidder, og når vi får kendskab til vores styrker, giver det os et indblik i de unikke kendetegn, der udgør os, når vi har det allerbedst. Vi bliver den bedste udgave af os selv! Styrkerne og dialogen omkring disse giver os mulighed for at udvikle mere selvværd og selvtillid, så vi føler os stærkere og mere kraftfulde indeni. Dette kan udvikle vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder. For i styrkerne ligger der gemt et udviklings- og vækstpotentiale. Det betyder, at hvis vi finder, italesætter og udvikler vores styrker, kan vi bl.a. forvente en større følelse af autencitet, samt mere energi og engagement i de ting, vi laver. Styrkearbejdet skaber derfor en optimal basis for elevinddragelse og arbejdet med entreprenørskab i undervisningen. Vi ønsker med dette kompetenceforløb at sætte fokus på børn og unges styrker og potentialer og at bidrage til de pædagogiske institutioners identitetsudviklende opgave. Forløbet sætter fokus på, at såvel børn og unge som det pædagogiske personale får: �

kendskab til egne og andres styrkesider

en kognitiv bevidsthed om, hvorfor og hvornår vi mærker energifyldte signalstoffer i kroppen

et fælles sprog for det ’der virker’ i personalegruppen, i klassen og i børnefællesskaber

et inklusionsredskab, der sætter fokus på styrkerne ved, at vi er forskellige

et værktøj til at skabe større trivsel

redskaber til at opbygge robuste og modstandsdygtige børn og voksne med et højere selværd

en positiv identitetsforståelse og et positivt selvbillede

muligheder for at realisere børn og voksnes potentiale

Målgruppe: �

Det pædagogiske personale i skolen, UU-vejledere og PPR

Det pædagogiske personale i daginstitutioner, samt dagplejere

Det pædagogiske personale i fritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber

De relevante spørgsmål Vil I skabe robuste og modstandsdygtige børn og unge med et højt selvværd? Vil I efteruddanne ledere, lærere og pædagoger inden for samme referenceramme?

SÅ KAN DET GØRES I ÉT OG SAMME KOMPETENCEFORLØB!

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


5

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling pĂĽ tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


6

Folkeskolen:

opbygning af kompetenceudviklingsforløbet Kompetenceforløbet består som udgangspunkt af 3 grundmoduller à 3 timer og et afsluttende modul à 2 timer. Med kurset følger en komplet materialepakke. Dertil kan tilkøbes moduler à 2 timer, der er specifik designet til bestemte personalegrupper eller har specifikke temaer.

Grundmoduler

Tilvalg

Styrkearbejdet i teamsamarbejdet (2 timer) MODUL 1 (3 timer) Kvantitativ dokumentation af styrkearbejdet (2 timer)

Styrkearbejdet i UU-vejledningen (2 timer)

MODUL 2 (3 timer)

INDSKOLING

MELLEMTRIN

Styrker og klasserumsledelse (2 timer)

UDSKOLING

MODUL 3 (3 timer)

Styrkearbejdet i ledelsesperspektiv (2 timer)

Forældreaften (2 timer)

Individuelle styrkeprofiler (2 timer)

MODUL 4 (2 timer)

Supervision (2-4 timer)

Observation & Vejledning (2-4 timer)

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


7

Grundmoduler:

Modul 1: Lærere og skolepædagoger introduceres til den positive psykologi og styrkebaserede pædagogik, og de tilegner sig erfaringer og viden om dette på egen krop. Det pædagogiske personale får et fælles sprog for den styrkebaserede pædagogiske tilgang, de mærker energien omkring arbejdet med styrker og fundamentet skabes for at arbejde styrkeorienteret med deres elever. Modulet sætter fokus på: �

Hvad er styrker og hvorfor arbejde med styrker?

Bevidstgørelse af egne og teamets styrker igennem konkrete øvelser.

Styrkespotting hos hinanden igennem spillet Styrkespillet.

Modul 2: Modulet sætter yderligere fokus på lærerenes og skolepædagogernes styrker og undervisningsmaterialerne introduceres. Det enkelte klasseteam og årgangsteam laver handleplaner for, hvordan og hvornår de konkret ønsker at implementere styrkearbejdet i deres pædagogiske praksis. Samtidigt introduceres metoder til at inddrage forældreressourcen i det styrkebaserede arbejde og i trivselsarbejdet i øvrigt. Modulet sætter fokus på: �

Yderligere udforskning af egne og lærerteamets styrker.

Introduktion til lærervejledning og elevbøger til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Teamdiskussion og udarbejdelse af styrkeorienterede handleplaner på hvert klassetrin.

Modul 3: Ud over styrkearbejdet tilbyder den positive psykologi interventioner under overskriften ”trivselsfremmende faktorer”. Disse faktorer har alle indflydelse på den enkelte elevs subjektive velvære, og de introduceres i små konkrete øvelser af 2-20 minutters varighed, der kan implementeres i den daglige undervisning. Modulet tager også fat på negativiteten og på, hvordan vi bevidst kan udvikle positive og ressourcegivende tankemønstre som erstatning for negative og destruktive tankemønstre. Modulet sætter fokus på: �

Forskningsresultaterne af effekten af arbejdet med positiv psykologi i skoleregi.

Positive emotioners betydning for trivsel, læring, selvværd og selvtillid.

Mulighed for refleksion over egen praksis og konkret input til denne.

Modul 4: Dette modul samler op på hele forløbet, og der sættes tid af til erfaringsudveksling. Modulet indeholder en struktureret evaluering af forløbet og det pædagogiske arbejde i klasserne og på skolen. Der sættes fokus på, hvordan skolen arbejder videre med den styrkebaserede pædagogik, og hvordan denne pædagogiske tilgang kan blive en del af skolens profil udadtil. Modulet sætter fokus på: � Vidensdeling. �

Hvordan ønsker vi, at den styrkebaserede tilgang bliver en del af skolen profil udadtil?

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


8

Fritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber:

opbygning af kompetenceudviklingsforløbet Fritidsordninger og fritids/ungdomsklubber giver muligheden for at få et unikt indblik i, hvordan børn og unges styrker udspiller sig i fritiden. Ofte ser vi her andre sider af børnene og de unge, hvor andre styrker er i spil end dem, der er i spil i skoletiden. Relationen og de fysiske rammer i fritidsordningen og fritids-/ungdomsklubben skaber gode muligheder for, at der arbejdes med styrkerne i mindre grupper af børn og unge. Det pædagogiske personale i fritidsordningerne og i fritids-/ungdomsklubberne er således nøglepersoner til at bevidstgøre børnene og de unge om de styrker, de kan spotte som professionelle pædagoger og de styrker børnene og de unge spotter i hinanden. Herved får børnene og de unge yderligere redskaber til at udvikle selvværd, optimisme og trivsel. Således skabes også en bevidsthed gennem styrkearbejdet om, hvordan de forskellige styrker i de forskellige kontekster kan overføres fra en kontekst til en anden eks. fra fritidsordningen, fritids-/ungdomsklubben til skolen. Når disse styrker bliver synlige, kan de indgå i skolens læringsmiljø og optimere den enkeltes læring og uddannelsesparathed. En fælles styrkeindsats fra lærere og pædagoger skaber en sammenhæng i børnenes og de unges hverdag. Samtidig styrkes samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring den fælles styrkebaserede indsats, hvor de deler en fælles referenceramme og et fælles sprog for et pædagogisk arbejde. Grundmoduler

Tilvalg

MODUL 1 (3 timer) Styrkearbejdet i teamsamarbejdet (2 timer) MODUL 2 (3 timer) Styrkearbejdet i ledelsesperspektiv (2 timer)

Forældreaften (2 timer)

MODUL 3 (3 timer) Individuelle styrkeprofiler (2 timer)

MODUL 4 (2 timer)

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


9

Grundmoduler:

Modul 1: Pædagoger introduceres til den positive psykologi og styrkebaserede pædagogik, så pædagogerne tilegner sig erfaringer og viden om dette på egen krop. Målet med modulet er, at det pædagogiske personale får et fælles sprog for den styrkebaserede pædagogiske tilgang, at de mærker energien omkring arbejdet med styrker og at de får et fundament for at arbejde styrkeorienteret med eleverne. Modulet sætter fokus på: �

Hvad er styrker og hvorfor arbejde med styrker?

Bevidstgørelse af egne og teamets styrker igennem konkrete øvelser.

Styrkespotting hos hinanden igennem spillet Styrkespillet.

Konkrete værktøjer til at arbejde styrkeorienteret med børn og unge.

Modul 2: Ud over styrkearbejdet tilbyder den positive psykologi interventioner under overskriften ”trivselsfremmende faktorer”. Det er faktorer, der alle har indflydelse på den enkeltes subjektive velvære. Disse faktorer introduceres i små konkrete øvelser af 2-20 minutters varighed, der kan implementeres i den daglige undervisning. Modulet tager også fat på negativiteten og på, hvordan vi bevidst kan udvikle positive og ressourcegivende tankemønstre som erstatning for negative og destruktive tankemønstre. Modulet sætter fokus på: �

Forskningsresultaterne af effekten af arbejdet med positiv psykologi i skoleregi.

Positive emotioners betydning for trivsel, læring, selvværd og selvtillid.

Mulighed for refleksion over egen praksis og konkret input til denne.

Modul 3: Ud over styrkearbejdet tilbyder den positive psykologi interventioner under overskriften ”trivselsfremmende faktorer”. Det er faktorer, der alle har indflydelse på den enkeltes subjektive velvære. Disse faktorer introduceres i små konkrete øvelser af 2-20 minutters varighed, der kan implementeres i den daglige pædagogiske praksis. Modulet tager også fat på negativiteten og på, hvordan vi bevidst kan udvikle positive og ressourcegivende tankemønstre som erstatning for negative og destruktive tankemønstre. Modulet sætter fokus på: �

Forskningsresultaterne af effekten af arbejdet med positiv psykologi.

Positive emotioners betydning for trivsel, læring, selvværd og selvtillid.

Mulighed for refleksion over egen praksis og konkret input til denne.

Modul 4: Dette modul samler op på hele kompetenceudviklingsforløbet, og der sættes tid af til vidensdeling. Modulet indeholder en struktureret evaluering af forløbet og det pædagogiske arbejde, og modulet giver et oplæg til, hvordan institutionen arbejder videre med den styrkebaserede pædagogik. Fremadrettet ses også på, hvordan personalet ønsker, at dette arbejde og denne pædagogiske tilgang skal blive en del af institutionens profil udadtil. Modulet sætter fokus på: �

Vidensdeling.

Hvordan ønsker vi, at den styrkebaserede tilgang bliver en del af institutionens profil udadtil?

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


10

Tilvalgsmoduler

Styrkearbejde teamsamarbej (2 timer) MODUL 1 (3 timer) Kvantitativ dokumentation af styrkearbejdet (2 timer) MODUL 2 (3 timer)

INDSKOLING

MELLEMTRIN

Styrker og klasserumslede (2 timer)

UDSKOLING

Styrkearbejdet i et ledelsesperspektiv – 2 timer Styrkearbejdet i

Fokus på hvordan det styrkebaserede arbejde kan anvendes i et ledelsesperpektiv i forhold til i ledelsesperspektiv Styrkearbejdet (2 timer) teamsamarbejdet den enkelte ansatte, i teamdannelsen såvel som i ledelsesgruppen. FormenMODUL er formidling og 3 (2 timer) (3 timer) workshop. MODUL 1

Styrkearbejdet i UU-vejledningen(3 timer) – 2 timer

Kvantitativ dokumentation af styrkearbejdet MODUL 4 (2 timer) (2 timer)

Styrkearbejdet i UU-vejledningen (2 timer)

MODUL 2 (3 timer)

Fokus på hvordan det styrkebaserede arbejde kan anvendes i forbindelse med uddannelsesplaner og vejledning m.m. for den enkelte elev. Modulet introducerer bogen ”Min uddanStyrkearbejdet i nelsesbog”, der tager afsæt i ”Min Styrkebog i Skolen”. Min uddannelsesbog er et konkret teamsamarbejdet INDSKOLING (2 timer) bud på, hvordan vejledningen kan give eleven overblik og formuleres konkret i forhold til Supervision eks.: styrker, ønsker, muligheder, potentialer, netværk,MELLEMTRIN praktik, forløb, mål og delmål m.m. Styrker og (2-4 timer) MODUL 1 klasserumsledelse Styrkearbejdet i Formen er formidling og workshop. (3 timer) teamsamarbejdet (2 timer) Kvantitativ dokumentation af styrkearbejdet (2 timer)

UDSKOLING

Styrkearbejdet i teamsamarbejdet – 2 timer MODUL 1

(2 timer)

MODUL 2 (3 timer) MODUL 2 (3 timer) MODUL 2 (3 timer)

INDSKOLING UDSKOLING MELLEMTRIN

Styrkearbejde UU-vejledninge (2 timer)

Styrkearbejdet i teamsamarbejdet Forældreaften (2 timer) Styrkearbejde (2 timer) UU-vejledninge (2 timer) Styrker og klasserumsledelse (2 timer) Kvantitativ Styrkearbejdet dokumentation UU-vejledninge af styrkearbejdet Individuelle (2 timer) (2 timer) Styrker og styrkeprofiler klasserumsledelse (2 timer) (2 timer) Styrkearbejdet i Forældreafte ledelsesperspektiv (2 timer) (2 timer) Styrker og klasserumsledelse Observation (2 timer) & Styrkearbejdet i Forældreafte Vejledning ledelsesperspektiv (2 timer) (2-4 timer) (2 timer) Individuelle styrkeprofiler (2 timer) Styrkearbejdet i Forældreafte ledelsesperspektiv (2 timer) (2 timer) Individuelle styrkeprofiler (2 timer) Observation Supervision & (2-4 timer) Vejledning (2-4 timer) Individuelle

Her er fokus på, at det enkelte team bruger styrkearbejdet i teamsamarbejdet. Konkret (3 timer) Styrkearbejdet i INDSKOLING afdækker teamet sine styrker, fokuserer på, hvordan styrkerne kan komme mere i spil, Kvantitativ ledelsesperspektiv dokumentation (2 timer) hvordan teamet kan supplere hinanden og hvilke udfordringer, der måtte være i teamet. af styrkearbejdet MODUL 3 (2 timer) MODUL 1 MELLEMTRIN (3 timer) Formen er formidling og workshop. (3 timer)

Styrker og klasserumsledelse – 2 timer

Individuelle styrkeprofile (2 timer)

Fokus på, hvordan styrkerne kommer i spil i klasserumsledelsen gennem forskellige ledelsesINDSKOLINGog lærings-teorier, og MODUL 4 ledelsesstile stile. Deltagerne får dels indsigt i sammenhængen mellem (2 timer) UDSKOLING deltagerne får mulighed for at reflektere over egen ledelsesstil og styrkerne knyttet til netop MODUL 3 MELLEMTRIN denne stil. (3 timer)

Individuelle styrkeprofiler – 2 timer

UDSKOLING MODUL 3

Supervision (2-4 timer)

Der kan tilkøbes individuelle styrkeprofiler til det pædagogiske personale, samt unge fra 13 (3 timer) år og op. Styrkeprofilerne udarbejdes på baggrund af individuelle besvarelser af en række MODUL 4 timer) spørgsmål, som derefter viser fordelingen af de 24 styrker. Profilen(2 sætter særligt fokus på den MODUL 3 enkeltes topstyrker. Gennem en individuelt udarbejdet rapport på 22 sider får hver delt(3 timer) ager sin personlige profil, der beskriver, hvordan styrkerne kommer til udtryk hos personen og MODUL 4 hvordan de kan udnyttes. (2 timer) MODUL 4 (2 timer)

Supervision (2-4 timer)

Supervision (2-4 timer)

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge

styrkeprofiler (2 timer)

Observation & Vejledning (2-4 timer)

Observation & Vejledning (2-4 timer)


11

MODUL 1

Kvalitativ dokumentation af styrkearbejdet – (31timer) time MODUL 1 (3 timer)

MODUL 2 (3 timer)

MODUL MODUL 22 (3 (3 timer) timer)

timer) Måling af elevernes selvværd og optimisme-niveau –(3 helt konkret introducerer modulet, Kvantitativ dokumentation hvordan skolen kvantitativt kan benytte evalueringsværktøjet ”Sådan er jeg”, der måler af styrkearbejdet elevernes selvopfattelse, og modulet introducerer spørgeskemaet CASQ, der måler elevernes (2 timer) INDSKOLING optimisme-niveau. INDSKOLING

MELLEMTRIN og konkluTilvalget inkluderer databearbejdning og en rapport, der opsummerer resultaterne MELLEMTRIN til at give indsigt i de enkelte Styrker og derer på arbejdet i klassen. Måleværktøjerne kan anvendes klasserumsledelse UDSKOLING MODUL 1 og grafisk, elever og til at måle og dokumentere styrkearbejdets effekt kvantitativt, statistisk (2 timer) (3 timer) UDSKOLING samt en 1 times overlevering. Formen er primært formidling.

Forældreaften på skolen – 2 timer

Styrkearbejdet i

MODUL 2 (3 timer)

MODUL 3 ledelsesperspektiv Et forældreforedrag, der introducerer den positive psykologi, som styrkearbejdet tager afINDSKOLING (3 (2timer) timer) MODUL sæt i. Selve styrkearbejdet opgiver konkrete værktøjer til,3hvordan forældrene kan bidrage (3 timer) til skole-hjemsamarbejdet. Dette handler om deres eget barns såvel som klassens trivsel og MELLEMTRIN til det optimale læringsmiljø i klassen, hvor forskellighed og bevidsthed om og tolerance for forskellighed er en af de største styrker – og udfordringer? Formen er primært formidling, men UDSKOLING Individuelle styrkeprofiler 4 alle laver små øvelser i løbet af foredraget, og alle får konkrete øvelser medMODUL hjem, som kan (2 timer) (2 timer) MODUL 4 laves sammen i familien.

Supervision – 2-4 timer:

(2 timer)

MODUL 3

(3 timer) Supervision Fokus på hvordan der arbejdes styrkeorienteret i netop jeres institution. Vi superviserer (2-4 timer) lærere eller pædagoger, der arbejder styrkeorienteret med børne- eller elevgrupper, eller ønsker at komme i gang med denne proces. Vi observerer lærer, pædagoger og børne-/ gruppen med ressource- og styrkeorienterede briller, og vi giver konkrete værktøjer til, hvordan arbejdet kan påbegyndes/styrkes i netop denne elev- eller børnegruppe. MODUL 4

Observation og vejledning - 2-4 timer

Styrkearbejde teamsamarbejd (2 timer)

Styrkearbejdet i teamsamarbejdet (2 timer)

Kvantitativ dokumentation af styrkearbejdet Styrkearbejdet i (2 timer) UU-vejledningen (2 timer)

Styrkearbejde teamsamarbej Styrker og (2 timer) klasserumslede (2 timer)

Kvantitativ dokumentation Styrkearbejdet i af styrkearbejdet ledelsesperspektiv (2 timer) (2 timer) Forældreaften (2 timer)

Styrker og klasserumslede Individuelle (2 timer) styrkeprofile (2 timer)

Styrkearbejdet i ledelsesperspektiv Supervision (2 timer) (2-4 timer) Observation & Vejledning (2-4 timer)

Individuelle styrkeprofile (2 timer)

(2 timer)

Fokus på det enkelte barn i institutionen eller den enkelte elev i klasserummet. Barnet/eleven kan evt. have et lavt selvværd og/eller en forstyrrende adfærd, og vi observerer adfærden ud fra et ressource- og styrkeorienteret perspektiv. Vi kommer efterfølgende med konkrete forslag og værktøjer til, hvilke processer der kan påbegyndes, hvilke styrker vi ser i spil og hvordan der kan skabes en ny fortælling omkring barnet til glæde for alle parter.

Supervision (2-4 timer)

I skoleregi kan arbejdet med fordel udføres i samarbejde med AKT.

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


12

Hvad vi siger om vores foredrag, kurser og workshops indenfor positiv psykologi: Vi tilbyder at komme ud på jeres skole og holde foredrag og workshop, eller vi kan sammen skræddersy et forløb, der passer til netop jeres behov. Et foredrag og en workshop med os giver det pædagogiske personale indblik i, hvad positiv psykologi er, hvad vi fra forskningen ved om børn og lykke og trivsel og indblik i, hvordan positiv psykologi hænger sammen med læring. Desuden gives en grundig introduktion til, hvordan man helt konkret kan arbejde bevidst med trivsel og glæde i klasserne og med de enkelte elever. Vi fortæller om forskningen på området, og om vores helt unikke tilgang til det konkrete arbejde, hvor forskning og viden omsættes til konkret praksis i børnehøjde. Alle går fra vores foredrag og workshops med viden og konkrete øvelser til at kunne arbejde med glæden i undervisningen, uanset om det er i et koncentreret forløb eller som et element i den daglige undervisning. En god kombination kan være både at lave efteruddannelses for lærerne og pædagogerne på skolen og samtidig invitere forældrene til et forældrearrangement. På den måde skabes en fælles forståelse og referenceramme for forældrene, eleverne og skolen for arbejdet med trivsel. Forældrene får indsigt i de værktøjer, som skolen bruger og kan anvende dem hjemme i familien og med deres barn.

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


13

Hvad andre siger om vores foredrag om positiv psykologi i børnehøjde: “Foredraget gav mange gode idéer til arbejdet i vores kompetencecenter. Louises tilgang er en absolut sjovere tilgang til arbejdet med trivsel, og så er det bevist, at det virker.” Hanne, lærer i specialklasser og del af kompetencecenteret på en skole. Mor til tre drenge på hhv. 11, 8 og 6 år. “Hej Ivan.Tak for et inspirerende indblik i Styrkekortenes anvendelse på Lomborg Efterskole i formiddags! Jeg gik straks hjem og talte med min leder om det og fik lov til at købe 12 sæt elevkort.” Lisbeth, UU-vejleder “Godt og inspirerende foredrag - et foredrag med kvalitet, gode idéer til hverdagen og brugbare redskaber.” Christina, lærer på mellemtrinnet, og mor til piger på hhv. 10 og 12 år “Kære Louise. Tak for dit fremragende oplæg - personalet synes godt om indholdet og flere forældre har også givet udtryk for stor tilfredshed. Louises koncept passer helt i tråd med vores anerkendende børnesyn og pædagogik. Hun gav gode redskaber og øvelser, der er lige til at bruge.” Lena, pædagog i en daginstitution “Mange tak for et fantastisk og meget interessant foredrag! Det var dejligt at forkæle sig selv med to timers fokus på glæde og positiv tankegang.” Simone, 42, mor til pige på 11 år og dreng på 8 år “Det var en fornøjelse at høre, hvor meget du selv brænder for sagen, hvilket smittede af på din formidling. Du formåede med et professionelt opbygget koncept at give os en forsmag på emnet og gøre os nysgerrige for at arbejde videre med det selv.” Lars, 39, far til dreng på 5

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


14

Prisliste – Skoler Kompetenceudviklingsforløbet kan sættes fleksibelt sammen. Således kan kursusmodulerne afholdes over fire gange eller de kan samles i pædagogiske dage eller over en pædagogisk weekend. Kursusdeltagerne kan sammensættes fleksibelt. Således kan det være pædagogisk personale fra en hel skole, der deltager og har kurset som en del af deres skoleudvikling. Men det kan også være et mindre antal ressourcepersoner/AKT-lærere/afdelingslærere/pædagogisk udvalg/ledelsesteam m.m., der deltager.

Kompetenceudviklingsforløb til skoler: De 4 grundmoduler 20-29 deltagere

kr. 32.000

De 4 grundmoduler 30-39 deltagere

kr. 42.000

De 4 grundmoduler 40-50 deltagere

kr. 51.000

Materialepakker: Indskolingspakke

kr. 9.995

“Min Glade Bog i Skolen - Få glæden ind i klasseværelset på 25 dage”, 25 stk. Elevbog (flergangs brug), 25 stk. Arbejdshæfte (engangsbrug), 1 stk. Lærervejledning (flergangsbrug)

“Min Styrkebog” – 25 stk. Elevbog, indskoling (engangsbrug) + 1 stk. Lærervejledning (flergangsbrug)

6 stk. “Styrkespillet i Skolen”

Styrkeplakat

24 A4-styrkekort

Mellemtrinspakke

kr. 9.995

“Min Glade Bog i Skolen - Få glæden ind i klasseværelset på 25 dage”, 25 stk. Elevbog (flergangs brug), 25 stk. Arbejdshæfte (engangsbrug), 1 stk. Lærervejledning (flergangsbrug)

“Min Styrkebog” 25 stk. Elevbog, mellemtrin (engangsbrug) + 1 stk. Lærervejledning (flergangsbrug)

6 stk. “Styrkespillet i Skolen”

Styrkeplakat

24 A4-styrkekort

Udskolingspakke

kr. 4.250

“Min Styrkebog” (25 stk. Elevbog, udskoling (engangsbrug) + 1 stk. Lærervejledning (flergangsbrug)

6 stk. “Styrkespillet i Skolen”

Styrkeplakat

24 A4-styrkekort For hver deltagende skole, indgår køb af minimum 1 materialepakke. Alle kursusdeltagere får en kursusmappe og -bevis. Alle priser er ekskl. moms og transportomkostninger (3,88/km+udgifter til færge/bro).

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


15

Prisliste – Fritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber Kompetenceudviklingsforløbet kan sættes fleksibelt sammen. Således kan kursusmodulerne afholdes over fire gange eller de kan samles i pædagogiske dage eller over en pædagogisk weekend. Kursusdeltagerne kan sammensættes fleksibelt. Således kan det være pædagogisk personale fra en hel institution, der deltager og har kurset som en del af deres pædagogiske udvikling. Men det kan også være et mindre antal ressourcepersoner/ledelsesteam m.m., der deltager.

Kompetenceudviklingsforløb til Daginstitutioner og dagplejere: De 4 grundmoduler 10 deltagere

kr. 21.750

De 4 grundmoduler 11-20 deltagere

kr. 1.000/ekstra deltager

De 4 grundmoduler 21-30 deltagere

kr. 900/ekstra deltager

De 4 grundmoduler 31-40 deltagere

kr. 800/ekstra deltager

Materialepakke:

kr. 850

1 stk. “Min Glade Bog i Skolen - Få glæden ind i klasseværelset” elevbog, arbejdshæfte og lærervejledning �

1 stk. “Min Styrkebog” elevbog og lærervejledning

1 stk. “Styrkespillet” Minimum 10 og maksimum 40 deltagere. For hver deltagende institution/dagplejer, indgår køb af minimum 1 materialepakke. Alle kursusdeltagere får en kursusmappe og -bevis. Alle priser er ekskl. moms og transportomkostninger (3,88/km+udgifter til færge/bro).

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


16

Prisliste – Tivalgsmoduler Styrkearbejdet i et ledelsesperspektiv

kr. 3.995

Styrkearbejdet i UU-vejledningen kr. 3.995 (Prisen er ekskl. materiale: “Min Uddannelsesbog” kr. 35, “Få styrkerne i spil i UU-vejledningen” kr. 150) Styrkearbejdet i teamsamarbejdet

kr. 3.995

Styrker og klasserumsledelse

kr. 3.995

Individuelle styrkeprofiler (Prisen er ekskl. testen - kr. 200/deltager)

kr. 3.995

Kvalitativ dokumentation af styrkearbejdet (25 elever) (Databearbejdning, rapport og 1 t. overlevering) Forældreaften på skolen

kr. 16.000

kr. 3.995

Supervision

fra kr. 3.995

Observation & vejledning

fra kr. 3.995 Tilvalgsmodulerne afvikles med maksimalt 20 deltagere.

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


17

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling pĂĽ tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


18

Præsentation af vores materialer Min Glade Bog - 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre

Min Glade Bog - 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre

Et konkret materiale til forældre og deres børn med 25 øvelser, der alle har fokus på at lære sig optimisme, at have fokus på det positive, at skabe positive tankemønstre og derved mere glæde i sit liv. Og det tager kun 20 minutter om dagen! Bogen er i sin sproglige udformning udarbejdet til børn mellem 8-13 år. Men øvelsernes formål har ingen aldersgrænse. Bogen har et mindre teoriafsnit til læreren, en introduktion til arbejdet for børnene og er ellers udarbejdet som en arbejdsbog, så den er lige til at gå til. Bogen er velegnet til AKT-funktion og PPR-konsulenter. Læs også Børnehaveklasseforeningens boganmeldelse på www.glaedeogborn.dk

af Louise Tidmand

Priser: 5 stk. kr. 180,00 pr. bog, 10 stk. kr. 160,00 pr. bog, 25 stk. og derover kr. 140,00 pr. bog

Min Glade Bog i Skolen

– Få glæden ind i klasseværelset på 25 dage

N

LE KO

IS

Et velafprøvet materiale, der øger elevernes og klassens trivsel, selvværd og optimismeniveau. 5

4

3

2

1

IS

KO

LE

N

0

5

4

3

2

1

0

Materialet indeholder øvelser, der bevidstgør eleverne om og giver dem værktøjerne til selv at påvirke deres niveau af glæde og udvikle positive og ressourcegivende tankemønstre. Materialet giver en teoretisk introduktion til baggrunden for at arbejde med glæde og vores tanker, og det viser eleverne i praksis, hvordan vores tanker virker. Det lærer eleverne, at vi selv er herre over vores tanker - og at vi altid har et valg. “Min Glade Bog i Skolen - få glæden ind i klasseværelset på 25 dage” består af en lærervejledning, en elevbog (flergangsbog) og et arbejdshæfte (engangsmateriale). Materialet indeholder 25 øvelser, og der kan arbejdes med det i en intensiv periode eller over en længere periode Materialet lægger op til inddragelse af forældreressourcen, men dette er dog ikke en nødvendighed.

Elevbog: Klassesæt à 15 stk. kr. 180,00/bog – Herefter kan tilkøbes sæt à 5 bøger kr. 160,00/bog eller enkelteksemplarer kan tilkøbes til kr. 180,00/bog. Arbejdshæfte: Klassesæt à 15 stk. kr. 20,00 pr. hæfte – Herefter kan tilkøbes sæt à 5 hæfter til kr. 20,00/hæfte eller enkelteksemplarer kan tilkøbes til kr. 25,00/hæfte. Lærervejledning: kr. 300,00

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge


14 g 20 lin ts stil ar e 4 m db 01 5. ru s 2 : 2 /fo rt lse t v ma ve a 1 . gi rab n Ud % de in

20

Min Styrkebog - få styrkerne i spil i klassevæ

relset

Du mener, alle har ret til behandlet ordentligt.

rrig Nysge

rrig

Du er interess ere og har mange t i mange ting interess Du er er. Ærlig nys verden gerrig i forh old til omkrin g dig. Du syn es, nye spænde ting og emner nde. er Du elsk er opdage at udforsk nye ting e og .

klassevæ

.

–6

4.

relset

sse

kla

Nærvær Fairness

rig

Du viser din kærlighed gennem det, du siger og gør. Du har gode og tætte venner, og I er der for hinanden.

meninger.

bliver Du siger fra, hvis nogen Ærlig behandlet unfair.

står dig Du har tillid til dem, som og kan nær. I lytter til hinanden eller vise, når I er kede af det

Du er ærlig og oprigtig, og andre kan regne med dig og stole på dig.

Fairness

Fairness

et nært Du har brug for at have til de menneog tæt forholdNy sg af. sker, du holder mest er

at blive

der er Du overholder de regler, enighed om. deres Du respekterer andre og

4.

usikre.

Du er den, du er, og du gør det du siger.

Fairness

Nysg

errig

Nærvær

Du mener, alle har ret til at blive behandlet ordentligt.

Nysg

er

rig Du er og ha interesse ret i r ma ma nge Du er intere nge tin g sseÆrlig r. verde nysgerrig n om i kring forhold til Du syn dig. spæ es, nye nden ting og em de. Du els ner er opda ker at ud for ge ny e tin ske og g.

Ny

Du overholder de regler, der er enighed om. Du respekterer andre og deres meninger. Du siger fra, hvis nogen bliver Ærlig behandlet unfair. Du er ærlig og oprigtig, andre kan regne med og stole på dig. dig og

Mod

Nærvær

Du mener, alle har ret til at blive behandlet ordentligt.

Nærvær

sgerr Du har brug for at have et nært ig og tæt forholdDu er inte til de menneresser sker, du holderog har af. mest mang et i mang e inte e Du er resser ting Du viser din kærlighed nysge gennem Ærlig . rrig i for det, du siger ver ogde gør. n om hold kring til dig Du har godeDu ogsyn tætte venner, . spændes, nye og I er der for hinanden. ende ting og em . ner er elsker som står Du har tillidDu til dem, dig at opda forske nær. I lytter ge nye udog til hinanden kan og vise, når I er kede af detting . eller usikre.

Du overholder de regler, der er enighed om. Du respekterer andre og deres meninger. Du siger fra, hvis nogen bliver Ærlig behandlet unfair.

Du er ærlig og oprigtig, og andre kan regne med dig og stole på dig.

6.

e

ss

kla

Nærvær

Du har brug for at have et nært og tæt forhold til de mennesker, du holder mest af. Du viser din kærlighed gennem det, du siger og gør. Du har gode og tætte venner, og I er der for hinanden.

Du har tillid til dem, som står dig nær. I lytter til hinanden og kan vise, når I er kede af det eller usikre.

Du er den, du er, og du gør det du siger.

Du er den, ig Du spiller ikke du er, og Mod Ven smart eller vigtig du gør det du siger. for at blive lig ig populær, men siger Venlig det, du mener. Du spiller Venlig Veikke nlig smart eller vigtig for at blive Du holder, hvad Mod populær, Du tænker Opfin du lover. det, du mene Du tænker ig men siger over, hvord Du tø dsom an Opf andre menn r. andre men over, hvordan Du tør inds Mod esker har det. tiv Venlig selv r gå im nesker har Du holde om gå im od an rspek om Du ig Pe selv r, hvad det. du tø tiv ve Du od er venlig og dres Til du lover. om du ek d de kan Du er venli andre selv r gå im spektiv Du tæn mengive ved t. blive d du Persp kan g og gavm Tilgive ker ove gerne en tjenes gavmild, og gør Per om od det. blive s me gerne en lse vedOp upop ing O rgt, hva ning, lse andre ild, og gør Du r, du se an du , te, hvo fin pf spu selv tjene kan up ad stå rda dr om du menne det. dska har travlt. inds ulæ d du ofte ste, selv opulæ es mTil ektiv r ve , hv om n bl Du stå har travl r , dandu Opf om du bliver skersag ktiv rgt, hva om d din Du Persp ive engive t. spurgt du kan se r r ved Du Du kæ Du erDu en har det inds Perspe upop ing r ofte spu da du kan se elske . e sta ofte r. lse om stå da ven er din blive , r , es Du om side , at må Du hjælper andre r ve Du els e ndpu e sta Du kæ sag sag ulæ og fler fin Du hjælper der at vigtig mper gernesyn lig fra i Du bliv gav d ny ndpu uden syne nkte s om en sider. r Du gø de en en fo , ford om en opforandre uden dring. sider. , og Tilgive tjeneste mild ne e ve måd ker at Tilgi vigtig mper for rådgør sag nkter kæ re tin di r. dring. Kriti men t for dig r det, har flere de et synes fra flere di sta finde je sk Du opfo , fra er at trav ve go selv m . tæn for t so vig og om lse det, i får tig , ring hø lt. per g på. ndpu knin om rdu lse ofte sagen menin for dig , ford ny Du giv gøre g jt. og tør sig m O mang Du giv er et sagen rge dig fo de rådKritisk t e giver e rådKrit moet tænk og tør som er Du nyder at nkte Du få m g hø ning isk ting e veje og tiv Du ka Du nyde ridé e go eningfo Du hjæ Du venner spø er klog. e dinpf dig om gøre om dig r det, tæ ere r. r ofte god inds Du er er altid sige jt. Du er er altid Kriti r at på. er oft s afing rger lper skom Tilgi for andre, også noget godt mot r mange rger dig du ska nkn ogtø som Du give tænknin dinKritisk tænk fol Du ka dine højt. erog andre r n være Du el m es, du for andre, gøre noget godt dring. Du giv nner spø er klog. de ive åd ner spø er velse synude fortid god til folk en selv om du g ning fortid god til at k en ch Dul tænk udfor r n sker klog. er: fys Du også selv mm ve n opfor-e, hvadfø du ska res af idéer og ikke ven chan kend dine må kan e alt dringer, sige di Krit odåd ancekender dem så råd og en og at en og Vid slåeb derde være mo s, du er give at fin Vid vid om slå es, du dine . ig lel isk Du ud en er syne at du godt. ad m er hv n væ ce syn eb ern på se til. dem r: Du , l sige d en ikke isk eg ford Du r intder hv kigge tænk dig Du åder or fys streær unde kigge smæ intell de atmgø Du nyd eg alti så godt. tænkn råd og Du ka str ær til. re ati rsøge alle Du er r altid fo , hvadføere anre re elle vide, r sigføl e.elsesm isk, intelle på undersøger råd og sse:rer synes e alt ringer, frema g over er Du int ssigtDu ektusag, ing ma getin nyer ve frem eg fysis mod vt. at vide nyr tæ at gø forti god . lse gør id at alle sider af vre kan go lk en nge for and atDu erna får elt, før æssig nkle sige hvor et nog d. ktusag, k, int dugtage je sider af envrede n godt ad. over retteet til tigt den ning re elle es alt smædig man elt før du forel ig på Dumund synes altid gøre elle og fin psyk nytæ eressere mog tivt. på. r dinog t og give godtder er vig tager din beslut en de, me dt give ud er åde otive Vislå chan kender re, ogs t beslutning og at Du syn rette at gø VidebDu ologis urlige og on.ds , men psyko , ssi selv omhva an ersøger alle skæ d onds udtry rette at kiggedeen ning. Du vigtig gt oglektue bestrgæce reDu ge sag t idgodt du og fin nkning r dig fo du dem så egdet Videb ka du ikke k. er kabs n du blive tryk for din ée lide kan ær lt, , førge sider af k , sjove Dulog skal s afkan er vigtigt løsnings ve er de der er isk.godt lide du tag kan Du forstår, frem eg rov til. urlige og skæ r fuld udfo r og egæ at møde hævn bsfuld ell bliver ikk for din go Dugod envr mennesk t. t. forslapsyk tæ er din hvad at møde hævn. hvad der har en eller r ikke Du har olog ad. er . r rdrin er løsnin ve e nk mennesker beslutn onede, m dt give er øn med forsk står, g. Du Du Du ha forstår, ønske livlig Du ha lyst til kan isk.god her i live med ideee al ger, ing.ds int gsfo , sjove ellige Du sker Du for t. fantas at Du i livet. udtry r du alle r r en t lide ka en du ideer og baggr forskellige Du lad rnatgrun rslag. nytæ eresse r ogtebag hv lad menne live du alle lyst til at vid rede vedvide i. livlig hermere, end ivt. de.or unde. her i sker me at møde hævn bsfuld bliver k for blive er dig rer di Vide nk blive er dig ikk rede fant . og din . ideer og elle d forskelli ikke ikke r såre lytteg begæ r såret ved. e mere, en asi. Du elsk e slå finur ninDu r tilfoandr g og r øn Du lytter til og slå bag ge og Du t. Du r d er es . ud ligekan ænd vil ge andres menin mening Du Du ko grunde ud, r at lær sker Du ha elsker vil ge , la og nå e nye løsn skære . Du g og kan ændre rne at læ rne vækommer når du Du lytte blive der di Du kan ting. har , egen ing vedin være mmer vid r du din egen. du all r lyst til at re nye r g ikk vid Du kan re ve en livDu tæn sforsl sjove . godt lide erede vid kan æn til andres me og r så ting. venn er nner ere på at ag. lig fa ker ratio Du tænker ning og vil ge ret. Du e slå ud dre din ved. e mere, er ige e på at godt lide søge sva at bruge igen. nelt og træf Du els rationelt og beslu ko egen. ntas er rne , end tid at bru søg tning und n. r træffer fer beslutninger ker at Du tæn i. ud fra facts væ mmer når du Vedholdende bøg rer dig f.eks. på ting, der ud fra facts. Vedholdende undrer dige svar på ting ge tid re ve ker ratio Vedholdende lære vid . Samarbejde via Du ka Samarbejde Vedholdende er, nyh beslutn f.e bøge nye nner ere Samarbejde eder m.mnettet, inger ud nelt og træffer r, nyh ks. via ne , der ting. igen på at n godt lid eder ttet, Samarbejde fra fac . Samarbejde Du Samarbejde fuld. Vedholdende m.m. ts. Du kan Du arbejder hårdt på at hvo kan godt lide Du arbejder hårdt på at fuldVedholdende undre søge svar e at bruge Du arbejder godt sammen på godt r begyndt rda at er på du dig hvo tid som sammen find det, n godt på lide føre bøge føre det, som du er begyndtrdan noget tin Entusi Du arbejder med andre. funger e ud af, r, ny f.eks. via g, der En noget at finde ud asme Du arbejder godt sammen hede – også selv om det er svært. er. – også selv om det er svært. tusias ne med andre. funge af, Du arbejder hårdt på at fuldme r m.m. ttet, Du ka rer. med andre. Ledere ansvar Du tager ved, n vne for gruppens føre det, som du er begyndt Du giver ikke op, men bliver hvord Du giver ikke op, men bliver ved, ansvar for gruppens Lederevne på godt lide Du tager Entusiasm arbejde og for at gruppen Lederevne Lederevne at fin – også selv om det er svært. Enan Du Ledeansvar noge til du er færdig med opgaven. til du er færdig med opgaven. tusia revne for gruppens e tager arbejde og for at gruppen Entus fungerer – også socialt. funge de ud af, smt e iasme arbejde og for at gruppen Du er og rer. fungerer – også socialt. Du giver ikke op, men bliver ved, fuld af Du kan sige nej til skæg Du kan sige nej til skæg og Lederevn Du er fungerer – også socialt. ene projekt der Du påtager dig altid din del afDu kan godt lide at tage e fuld af til du er færdig med opgaven. del afDu kan godt lide at tage ballade, når du har noget, er i gan rgi og har ballade, når du har noget, der ansvar og lede projek Du påtager dig altid din altid ansvar og lede andre. g. arbejdet i gruppen og arbejder til bestemt tid. andre. færdigt ter i ga energi og være arbejder tid. bestemt skal Du til og færdigt påtager dig altid din del afDu kan godt skal være Du bliv En at gruppen får succes. har alt arbejdet i gruppen Du kan sige nej til skæg og ng. er for, tu siasm lide at tage Du er god til at Du bliv id opgave nemt opslug arbejdet i gruppen og arbejder ansvar og Du er god til at organisere Du nyder, når du gør en opgave organisere et Du nyder, når du gør en opgave for, at gruppen får succes. e ballade, når du har noget, der Du er lede andr et af en gruppearbejde opga er nemt op halvt. , og du gør tfor, e. at gruppen får succes. gruppearbejde og motivere færdig. Du accepterer gruppens og motivere færdig. ve, og skal være færdigt til bestemt tid. slugt projek fuld af ikke nog Du er god alle i gruppen halvt. energ af en du gø Du accepterer gruppens ter i beslutninger. et alle i gruppen til samarbejde. til at orga til samarb i r og ga ejde. ikke no Du accepterer gruppens Du er nisere et Du nyder, når gruppear ng. har alt beslutninger. Du bli altid ivrig du gør en opgave bejde og get Du er et godt Du er id motiv i gang. alle i grup Du er et godt eksempel efter at beslutninger. eksempel for alt opga ver nemt pen til sama ere færdig. for komme i gang id ivrig eft andre og hjælpe rbejde. andre og hjælper andre . r andre med halvt ve, og du opslugt er at Du kan med Du er et godt at få tingene komme . gør ikk af en at få tingene gjort. godt lide gjort. eksem Du og for pel kan andre og e no at væ Du er dig er hjælper andr for get re akt og for godt lide Du kan lide at livet et at få tinge Du kan lide at organisere e med at organisere i gang altid ivrig dig er eventy iv, ne gjort. aktiviteter og livet et være akt efter r. . aktiviteter og få ting til at få ting til at ske. at ko eventy iv, ske. Du kan lide Du ka mme r. at organisere aktiviteter og for n godt lid og få ting e at dig er til at ske. væ livet et ev re aktiv, entyr .

ig

Mod

ig

ektiv

e

Du spiller ikke smart eller vigtig Venlig for at blive populær, men siger det, du mener.

Mod

Persp

1

Min Styrkeb Min Styr og k e b - få styrkerne og - få styrke i spil i klassevæ rne i spil i relset

ss

kla

Nærvær

Fairness

Fairness

Nysge

3.

.–

19

af Louise Tidmand og Ivan

Du holder, hvad du lover.

Jakobsen

af Louise

Tidmand

af Louise Tidm

og Ivan Ja

cabin condensed cabin condensed

kobsen

and og Ivan Jak

obsen

cabin condensed cabin condensed

cabin condense d cabin condense d

Min Styrkebog og Styrkespillet – et konkret materiale, der sætter fokus på elevernes styrker, muligheder og potentialer! Når vi er bevidste om vores styrker og lærer at bruge dem, viser forskning, at vi øger vores trivsel, selvværd og glæde. Og bevidstheden om hinandens og klassens styrker øger tolerancen og giver mobbefri klasser. Arbejdet med vores styrker udvikler vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder – ikke mindst de faglige! Med dette materiale sætter vi fokus på elevernes styrker, muligheder og potentialer og opfylder fire væsentlige målområder i folkeskolen: �

Elevernes alsidige udvikling

Elevens sociale kompetencer

Understøtter elevplaner og uddannelsesplaner

Bidrager til uddannelsesparathed og -valg

Materialet består af: MIN STYRKEBOG (en arbejdsbog med øvelser), tilhørende lærervejledning samt STYRKESPILLET til indskoling/mellemtrin/udskoling. Startsæt – kr. 675 (normalpris: kr. 750): �

1 stk. “Min Styrkebog” (Indskoling/Mellemtrin eller Udskoling)

1 stk. “Min Styrkebog - lærervejledning” (Indskoling/Mellemtrin eller Udskoling)

1 stk. “Styrkespil”

Tilkøb: �

“Min Styrkebog” (Indskoling/Mellemtrin/Udskoling) med 20 % rabat – kr. 40 pr. bog (normalpris kr. 50)

“Styrkespillet” med 20 % rabat – kr. 320 pr. spil (normalpris 400)

– et samarbejde mellem

cabin condensed cabin condensed

Samlet bestilling på tlf.: 28 70 79 20 eller www.glaedeogborn.dk


20

cabin condensed cabin condensed

Vores filosofi og mission Styrker er personlige ressourcer, vi alle sammen besidder, og som vi alle bør kende – børn som voksne. Heri ligger vores filosofi og mission. Med udgangspunkt i forskningen tilbyder vi en helt konkret tilgang til, hvordan skoler, fritidsklubber og daginstitutioner i samarbejde med forældrene kan arbejde med børnenes/elevernes ressourcer og potentialer. Dette gøres med udgangspunkt i den positive psykologi og en styrkebasseret pædagogisk tilgang, hvilket sikrer elevinddragelse i undervisningen. Vi ved, at når vi finder og forstår vores styrker, bliver vi mere robuste og selvbevidste, vi trives bedre, og samtidig opbygger vi stærke sociale kompetencer. Vores konkrete arbejde og materialer til pædagogiske institutioner er således forskningsbaserede. Når vi sætter fokus på styrker og potentialer hos skolens elever eller hos det pædagogiske personale, skabes et fælles sprog og en stærk energi om det, der virker. Det giver selvindsigt og en positiv identitetsforståelse, og samtidig skaber det trivsel og lyst til at lære. Styrkearbejdet i klasser og institutioner sætter fokus på styrken ved forskelligheder. Dette skaber forståelse og tolerance, hvilket understøtter inklusionsarbejdet. Vi finder det vigtigt, at man allerede som barn lærer sine styrker at kende, og hvordan de bedst forvaltes, da det på alle måder vil styrke udviklingen af selvværd og lysten og modet til at lære. Vi arbejder primært workshoporienteret og ud fra konkrete værktøjer, som man kan tage direkte med ud og anvende i det pædagogiske arbejde. Ví formidler vores tilgang i disse former: �

Forældreforedrag

Styrkeworkshop for personale- og forældregrupper

Efteruddannelse og teamudvikling af det pædagogiske personale

Efteruddannelse af vejledere

Styrkeworkshop med udskolingselever

- forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer til brug i undervisning og i arbejdet med børn og unge

Katalog - fri- og privatskoler  
Katalog - fri- og privatskoler  

Kataloget beskriver et kompetenceforløb, som er udviklet til pædagogisk personale og ansatte ved skole, SFO og fritidsordninger. Kompetence...

Advertisement