Issuu on Google+

USTflfl DRUŠTVA

„Zfl

SPLIT"

SPLIT Hrvatska Š t a m p a r i j a , Trumbić i drug 1910.


U5TAV DRUŠTVA

„Zfl

5PLIT"

IME I SVRHA. § l. Društvu je ime : „Zfl SPLIT" - „PE.R SPALATO", a svrha mu je da radi za poboljšanje zdravstvenih, gradjevnih i estetskih prilika grada Splita, i to bilo osnivajuć i izvadjajuć svojim sredstvima pojedine radnje, bilo potičuć i podupiruć poduzeća drugih, bilo učestvujuć savjetom, mnjijenjem ili osnovama kod provadjanja novih radnja ili popravaka, dotično kod preinaka postojećih, u koliko bi se takove promjene ukazale nužnim ili zgodnim.


— 2 — Društvu je osim toga svrha da pogoduje i promiče promet stranaca, pa će zato raditi da što bolje upozna strani svijet s prirodnim ljepotama grada i okolice, s historijskim i umjetničkim spomenicima Splita, nastojeć da ih učini što pristupačnijim i što privlačivijim. § 2. Društvo će prikazivati predloge, osnove i nacrte na proučavanje i odobrenje nadležnoj vlasti, a tražit će da se s njom sporazumi, kad god se budu preduzimale radnje za poljepšanje grada.

ZNAČAJ I JEZIK. § 3. Društvo se nikako ne pača u političke i narodnosne borbe, pošto je njegova težnja da složnom saradnjom svih gradjana bez razlike doprinese općoj koristi i uresu grada.


— 3 — Unutrašnji je društveni jezik hrvatski ili srpski. Društvenim članovima priznato je pravo da se u društvu i u Upravi služe talijanskim jezikom. Skupna priopćenja članovima i općinstvu bit će sastavljena hrvatski i talijanski, a pojedinim članovima, vlastima i strankama pisat će se jezikom kojime se oni služe. S obzirom na društvenu svrhu Upravi je dakako prosto da u reklami, priopćenjima, naputcima, vodjama za strance i t. d. upotrebljava i druge evropske jezike.

SREDSTVA. § 4. Sredstva, da postigne svoje ciljeve, društvo namiče u prvom redu doprinosima članova, zatim poklonima, dobitkom od javnih zabava, svečanosti i lutrija, i drugim sličnim prihodima.


4 —

ČLANOVI. § 5. Članovi bez razlike spola, dijele se u dvije vrste : a) Utemeljitelji, b) Redoviti članovi. Utemeljitelj je onaj, koji jedan put za uvijek doprinese najmanje 200 K. Redoviti članovi plaćaju u ime članarine najmanje 5 K svako šest mjeseci. Članom može da bude i svaka korporacija. Primanje članova pripada društvenoj Upravi. Ko želi stupiti u društvo, treba da bude prijavljen od jednoga člana. Istupa se iz društva pismenom odrekom, koju treba uručiti Upravi mjesec dana prije dospjetka društvene godine. Imena utemeljitelja uz iznos doprinosa treba da se na dostojan način sačuvaju na trajnu uspomenu.


5 § 6. Društvene poslove vodi: a) Glavna Skupština, b) Uprava.

GLAVNA SKUPŠTINA. § 7. Glavnu skupštinu sazivlje Uprava, najmanje jedan put na godinu. Uprava je dužna da sazove Glavnu Skupštinu, kad god 25 članova to pismeno zatraže podneskom od njih podpisanim, u kojemu treba da je naznačen predmet raspravljanja. O sazivu skupštine, obaviješčuju se članovi preko novina i oglasom. Poziv uz dnevni red treba da je objavljen 8 dana prije skupštine.

DJELOKRUG GLAVNE SKUPŠTINE. § 8. Na glavnu skupštinu spada:


— 6 — a) izabirati Upravu; b) izabirati dva revizora izvan Uprave; c) odlučivati o izvještaju što ga svake godine ima podastrijeti Uprava 0 društvenom radu; d) odlučivati o odobrenju konačnoga računa pregledanoga od revizora. Nadalje pripada skupštini: e) raspravljati o predlozima Uprave 1 pojedinih članova, što se imaju pismeno predati barem pet dana prije sastanka; f) preinačivati ustav; g) sklapati zajmove te nabavljati i otudjivati nekretnine; h) zaključiti raspust društva.

UPRAVA. § 9. Društvena uprava sastoji od 18 članova, koji se biraju u glavnoj skupštini za tri godine. Svršetkom svake


7 godine izlazi iz Uprave jedna trećina njezinih članova: prve dvije godine ždrijebanjem, kašnje po redu. Koji istupaju mogu biti ponovno birani. Uprava bira svake godine, poslije glavne skupštine, iz svojega krila Predsjednika, Podpredsjednika, Tajnika i Blagajnika.

DJELOKRUG

UPRAVE.

§ 10. Uprava obavlja sve društvene poslove, osim onih što su pridržani glavnoj skupštini, a osobito spada na nju: a) upravljanje s društvenom imovinom, s ovlaštenjem da može raspolagati društvenim novcem u svrhe naznačene u ustavu; b) imenovanje društvenih poslovodja i službenika; c) zastupanje društva pred vlastima i pred trećim licima;


— 8 — d) sazivanje glavne skupštine, prikazivanje godišnjeg izvještaja i polaganje računa o novcu potrošenu ; e) sastavljanje i preinačivanje poslovnika ; f) imenovanje prigodnih pododbora, u koje mogu ući i članovi koji nisu u Upravi, pa i nečlanovi. Uprava može valjano zaključivati, ako je u sjednici prisutno barem sedam članova.

REVIZORI I NJIHOV DJELOKRUG. § uPosao je revizora da nakon sastavljenja bilanca pregledaju godišnje račune.


— 9 —

UČESTVOVANJE K O D SKUPŠTINA I SJEDNICA UPRAVE.

§ 12. U skupštinu mogu doći samo članovi društva, a u sjednice Uprave samo njeni članovi.

ZAKLJUČIVANJE. § 13. Skupština može valjano zaključivati, ako je prisutna barem desetina članova. Ako se u urečeno doba ne sakupi propisani broj, skupština se može otvoriti pola sata kašnje te se mogu stvarati valjani zaključci, koji god bio broj članova. Toli u skupštinama, koli u sjednicama Uprave odlučuje se nadpolovičnom većinom glasova. Raspolove li se glasovi, odlučuje predsjednik.


-

10 —

Ista se većina zahtijeva i u izborima. Ne postigne li se u izborima kod prvoga glasovanja natpolovična većina, obavlja se uži izbor. Za valjanost zaključaka u smislu § 8 si. f, h zahtijeva se većina od dvije trećine svih prisutnih.

POTPISI. § 14. Sve društvene spise potpisuje Predsjednik ili Potpredsjednik i Tajnik, izuzevši namirnice za članarinu, koje potpisuje sam Blagajnik.

RAZMIRICE. § 15. Razmirice, koje bi iz društvenih odnošaja nastale izmedju članova, riješavat će bez priziva sud dobrih ljudi, t. j. svaka strana izabrat će po jednoga člana za sudca, a ova dvojica


l i -

če izabrati trećega takodjer izmedju društvenih članova.

ZASTUPSTVO

DRUŠTVA.

§ 16. Uprava zastupa društvo toli prema članovima koli prema trećim licima. Ugovori koje Uprava sklopi u ime društva bit će za ovo obvezni. Obavezne izjave u ime društva treba da su sastavljene prema propisima § 14. § 17. Predsjednik odgovara glavnoj skupštini za točno izvršenje zaključaka skupštine i Uprave.

PRAVNE

ODREDBE.

§ 18. Za sve obaveze društva prama trećim jamči društvena imovina, na koju članovima ne pripada nikakovo pravo.


— 12 — Dok društvo bude trajalo, njegova se imovina ima ulagati samo u društvene svrhe. U slučaju raspusta imovinom će društvenom raspoložiti zadnja skupština, u kojoj raspust bude zaključen. Bude li društvo raspušteno od vlasti, odlučit će o imovini većinom glasova osobe koje su sačinjavale zadnju Upravu. U jednom i drugom slučaju imovini dat će se takovo odredjenje, koje će da bude u suglasju sa svrhom prestalog društva.

PRIVREMENE

ODREDBE.

§ 19. Pokretački odbor, koji pošalje na vladu ovaj ustav, sazvat će, kad društvo bude zakonito postojalo, glavnu skupštinu, u kojoj će se birati prva društvena Uprava.


— 13 Do toga će časa pokretački odbor upisivati članove i privremeno vršiti druge poslove pridržane Upravi, te će izmedju sebe izabrati egzekutivni odbor od 5 lica, a izmedju tih predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

C. k. dalmatinsko Namjesništvo. Br. VIII-639.

Zadar, 27. veljače 1910.

Promicateljnom odboru za ustrojenje društva „Za S p l i t

Per S p a l a t o " u

Splitu

a na ruke prvog potpisanog gosp. V.

Milica u

Splitu


' 14 *~T" Namjesništvo izjavlja u smislu § 7. zakona o pravu udruživanja dne 15. novembra 1867. d. z. 1. Br. 134, da ne zabranjuje naumljeno ustrojenje društva „Za S p l i t — Per S p a l a t o " sa sjedištem u Splitu na osnovi pravilnika prikazanog podneskom de praes: 26. veljače 1910. Za c. k. Namjestnika: T o n č i ć.


Gradska knjižnica Marka Marulića Split Digitalizirana zavičajna zbirka Spalatina, knjiga 25 Ustav društva "Za Split" Elektroničko izdanje izvornika koji je tiskan 1910. godine 11 Hrvatskoj Štampariji, Trumbić i drug Odabir građe Elli Pecotić Snježana Buczkowska Nada Draganja Uredništvo Elli Pecotić Vesna Mihanović Snježana Buczkowska Tehničko uredništvo Tomislav Staničić Mladen Đikić Goran Bronzović Priprema, snimanje i obrada građe Gradska knjižnica Marka Marulića Split Gradska knjižnica Marka Marulića Split © 2013 ISBN 978-953-7753-32-0Ustav društva "Za Split"