Issuu on Google+

GOSPE OD ZNJANA U SPLITSKOM POLJU KOD

MORA.


EX LIBRIS

FRANO BARAS A.D.

MM


Pisma na čast

GOSPE

OD

ŽNJANA

Koja se posli 200 godina povraća na svoje staro misto NA BLAGDAN B. D. M. OD SNIGA Split, 5. Kolovoza

1885.

a hiljadu i osam stotina Osamdeset i peta godina Istom biše mitilo praliće I ocvalo po dglmam cviće. Slično nami pristupilo Hf?>, # ' f j Bogoljubstvo sinu ištinito, Ovu svetost od puka prozvanu. * Da štujemo Gospu, ka je u Žnjanu. <9

U staro vrime tu je crkva bila 4 Pak je turska razorila sila; Tu svećenik jedan da je bio, Ki je Gospe sliku sahranio.


Donese je on do grada Splita, Uspomena nek je vikovita. Odkad Gospe slavna u Žnjanu biše, Pet sto godin vrimena se piše. A kako se stara razorila, Kazat ću vam, moja braćo mila: Tu pop jedan onda stanovaše I turčina doći ugledaše; Niz brig od straha Namisnik osuće Pak se iz briga u jamu uvuče; U tu jamu ulažišće bilo, Koje mu je život sahranilo. Pop kako se tužan pristrašija, Klobuk s glave u more baci ja; Ah! tako ga Divica nadane, Od turčina saranjen da ostane. Za njim turčin dojde do vrh briga, Popa gleda al vidi da ni ga; Klobuk plivat on vidi po moru, Utopi se. reče u govoru.


Turčin srdit strahovito viče: Utopi se da ga ne posičem; Tada turčin napokon odajde, A pop spasen iz briga izajđe. Pop od mila svoje suze proli, Dojde u crkvu pa se Gospi moli: Hvala tebi, moja Gospe mila, Od turčina kad si me spasila! Tad priliku pop Gospinu zdiže, Splitu gradu pako s njom pobiže; U crkvu je svetog Duje stavi Da se štuje u njezinoj slavi Tri sto godin u Žnjanu je bila Prije neg' se u sveti Duje prinila; U svetog Duje dvi sto godin stase, Pet sto godin u sve to bijaše. — Do Žnjana se opet turčin vrati, Popa ubit da mu danke skrati; Sve pomnjivo oko crkve obajde, Ali Gospu ni popa ne najde.


Tad nevirnik biše rasrdija, Do temelja crkvu razorija. — Ovde vam se istinito piše Sve kako se dogodilo biše. — Gospe oči svoje k nam obraća I do Žnjana opet se povraća; A na svoje baš prvanje misto, Gdi no hoće štovat se doisto. Ona ista slavna Diva mila, Nova joj se Crkva sagradila, Gospe od Žnjana koja se nazivlje, Evo danas baš se blagosivlje. Lipa Crkva na novo prosine Pokraj prve stare razvaline; Puk se hoti haran pokazati, Radi Crkve lemozinu dati: Sakupiše jednu lipu kitu Lemozine po bijelu Splitu, Pod upravom od dobrih svidoka I pojdoše do Bračkog otoka.


Tot bračani mnogi dobri biše, Lemozinu lipu udiliše Na poštenje Marije Divice, Neba i zemlje slavne Cesarice. Još podjoše draga braćo moja Do Korčule i njezina škoja; Korčulani lemozinu daše A za zgradju ove Crkve naše. I do otoka još Viškoga biše Pak i tote lipo ukupiše; Čak do Visa i sela Komiže Daše pomoć da se Crkva zdiže. Do Makarske grada išli biše, Tu kršćani lipo udiliše; Makarani biše harni, zato Lemozinu daše obilato Dućandžije i dobri trgovci, Težaci i još svi pomorci Od Gospe su blagoslov prijali, J e r su lipo zadužbinu dali.


I grad Omiš ni] zadnji ostao, Lemozinu slavnoj Gospi dao; I Šoltani na noge ustaše, Radi Crkve lemozinu daše. A njima će Marija Divica, Lipo zdravlje Rajska Cesarica, I ostalom svem kršćanskom puku, Navlastito ko je spruži ruku. — Zgradjena je Crkva i pokrivena, A1 je gola, nije odivena; Za nakitu od puka se prosi I nje pisma po svitu se nosi. Da se ganu kršćanske dušice Dat za Oltar Marije Divice I po Crkvi štogod zaoditi A Gospe će svakom upraviti. Triba nam je do Neretve poći, Da nam štogod udilu pomoći; Od Neretve i nje kršćanski seli, Gospe od Žnjiana od njih pomoć želi.


Od Neretve široka dolina Štuje Majku slavna Gospodina; Gospi ćete udilit pomoći, Čuvat će vas od svake nemoći. Priko zime i kad lito svane, Čuvat će vas Gospe od trcane I od svake zle druge nemoći; Udilite vi Gospi pomoći. Za potribu Crkve i Oltara Još pitamo od grada Mostara, Ti kršćani za da nam se smilu, Majici 'Božjoj pomoć da udilu. Svemogućem Bogu budi hvala, Uzdamo se mi u grad od Fara I u mjesto od Starogagrada Da će pomoć udiliti sada. — Svi kršćani Majku Božju štuju. K vam' šaljemo mi Kežića Duju Ki po svitu lemozinu prosi, Majici Božjoj svu je u Split nosi.


Istina je pravovirna skupa, Potvrdjenje Duje od Biskupa Lemozinu po svitu kupiti, Majke Božje Crkvu uresiti. — Veseli se, puče poštovani, Moli Divu za da te obrani; Ako i jesi mnogo godin' poška, Zahvali Bogu kad si opet doška. Da se Gospe do Žnjana povrati, Bogoljubno gdi će se štovati; Radujte se sad, braćo Lučani, I svi ostali med ju vam Splićani. Ovi blagdan na pet od agusta, Kad se štuje sveta bogoljubstva, Gospe od Sniga zvanu u zavitu. Da blagoslov podili u litu. I u svemu što kršćanin radi, Daj blagoslov Gospe u intradi, Blagoslovi trude naših lita, Smiluj nam se Gospe plemenita.


Ti se smilili putniku od mora, Nek jih tvoja ruka čuva odi zgora; Kud god budu s brodim putovati, Ti jih čuvaj, slavna Božja Mati. Molimo te klečući pokorno, Usliši nas Gospe dobrovoljno; Sluge tvoje sad za grihe plaču, Odaleči od nas zavijaču. Strahovito koja je uprla, Vinograde naše je satrla; Nek se puci nevoljni utažu, Odaleči od nas skorovažu. Daj nam sriču u svakom oblaku, Ti se smiluji grišniku težaku, Koji sada kaje se i ječi; Od nas Gospe krupu odaleči. — A1 težače drži uspomenu Dokle jesi u dobru vrimenu; Svako podne Gospin pozdrav reci, Ako hoćeš svaku milost steći.


I kad budeš ti k polju hoditi Spomeni se Bogu pomoliti, Kada trudiš o kruhu i vodici, Uteći se Mariji Divici. Slišat će nas Gospe dobre volje, Tad će rodit plodno naše polje, Budemo li do Žnjana hoditi Milostivo] Gospi se moliti. — Nek se skupu naši Redovnici, Blagoslovi tempal ovoj Divici; Nek pivaju »Te Deumr« Popovi, Nek pucaju puške i topovi. Mi poštujmo od Crkve Glavara I sve ostale ki su oko Oltara; Medju nami da se Bog proslavi, Da budemo u lipoj ljubavi. — Dobri puče, možeš haran biti. Ozretiću Miji zahvaliti, Jer je Mijo sa svim upravlja' Dok se Gospin Tempal sagradija.


Milosrdje mi molimo Vaše, Gospe usliši ti molitve naše; Polje naše odsle neka plodi I sve što se na njemu nahodi. Puk od Splita uzdrži u miru I raširi našu svetu viru; Majko Božja udili pomoći I od svake čuvaj nas nemoći. Svi ti sada hvale uzdajemo I od griha naši se kajemo; Podili nam svima sveti zlamen I čuvaj nas u vike vjlkov. Amen. Paško Krstulović pok. Marka, Splićanin i težak.

— Dozvolom crkovne vlasti. —-


Gradska knjižnica Marka Marulića Split Digitalizirana zavičajna zbirka Spalatina Pisma na čast Gospe od Žnjana koja se po sli 200 godina povraća na svoje staro misto Elektroničko izdanje izvornika koji je objavljen u Splitu 1885. godine Gradska knjižnica Marka Marulića Split© 2011 Odabir građe Elli Pecotić Snježana Buczkowska Nada Draganja Uredništvo Elli Pecotić Vesna Mihanoyić Snježana Buczkowska Tehničko uredništvo Tomislav Staničić Mladen Đikić Priprema, snimanje i obrada građe Gradska knjižnica Marka Marulića Split Nakladnik Gradska knjižnica Marka Marulića Split ISBN 978-953-7753-12-2


ISBN 978-953-7753-12-2


Pisma na čast Gospe od Žnjana