__MAIN_TEXT__

Page 1

KAPITOLA 1. POŢEHNANIA OSÔB A ROZLIČNÝCH VECÍ ..................................................................... 3 1. Modlitba svätého Bazila nad tými, ktorých trápia démoni ............................................... 3 2. Poţehnanie detí na sviatok Vovedenia presvätej Bohorodičky do chrámu alebo v inom ľubovoľnom čase ....................................................................... 4 3. Poţehnanie sviec na sviatok Stretnutia Pána..................................................................... 5 4. Poţehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu ............................................................................. 7 5. Modlitba pred sviatkom Vzkriesenia nášho Pána, Jeţiša Krista ....................................... 8 6. Poţehnanie artosa na Svetlú nedeľu Paschy ..................................................................... 9 7. Poţehnanie pokrmov na Svetlú nedeľu Paschy............................................................... 10 8. Poţehnanie bylín na sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa alebo v ľubovoľnom čase ................................................................................................ 12 9. Poţehnanie bylín na sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky........................................ 13 10. Poţehnanie prvotín úrody na sviatok Premenenia Pána .................................................. 15 11. Poţehnanie vína na sviatok svätého Jána Teológa alebo v inom ľubovoľnom čase ....... 17 12. Poţehnanie rybníka a rýb ................................................................................................ 19 13. Poţehnanie včelína, včiel, úľov a včelárskeho náradia ................................................... 20 14. Poţehnanie mestských (obecných) insígnií vlajky, erbu, pečatidla, medaily ................. 22 15. Poţehnanie vozidla .......................................................................................................... 24 16. Poţehnanie lode............................................................................................................... 25 17. Poţehnanie mosta ............................................................................................................ 26 18. Poţehnanie ţeleznice....................................................................................................... 27 19. Poţehnanie novej krypty alebo hrobky ........................................................................... 28 20. Poţehnanie kaţdej veci ................................................................................................... 29 KAPITOLA 2. POSVÄTENIE SAKRÁLNYCH BUDOV .............................................................................. 30 1. Poriadok pri poloţení základu chrámu ............................................................................ 30 2. Posviacka nového chrámu ............................................................................................... 32 3. Posviacka nového prestola .............................................................................................. 41 4. Posviacka ikonostasu....................................................................................................... 45 5. Poţehnanie novej zvonice ............................................................................................... 47 6. Poţehnanie exteriéru a interiéru obnoveného chrámu .................................................... 49 7. Poriadok poţehnania základu domu ................................................................................ 53 8. Posviacka nového domu (farskej alebo inej budovy) ...................................................... 54 9. Poţehnanie nového monastiera ....................................................................................... 57 10. Posvätenie domu nádeje .................................................................................................. 64 11. Poţehnanie cintorína ....................................................................................................... 68 KAPITOLA 3. POSVÄTENIE LITURGICKÝCH PREDMETOV A INÝCH DEVOCIONÁLIÍ ................. 72 1. Poţehnanie a posvätenie nového kivota - bohostánku .................................................... 72 2. Poţehnanie evanjeliára alebo inej bohosluţobnej knihy ................................................. 73 3. Poriadok archijerejského posvätenia čaše a diskosa ....................................................... 74 4. Posvätenie a poţehnanie kríţa......................................................................................... 76 5. Poţehnanie náprsného kríţa ............................................................................................ 78 6. Poţehnanie a posvätenie ikony presvätej Trojice v podobe troch anjelov, Zostúpenia svätého Ducha, Bohozjavenia alebo Premenenia Pána ................................ 80 7. Poţehnanie a posvätenie ikony Krista a iných Pánových sviatkov ................................. 82 8. Poţehnanie a posvätenie ikony presvätej Bohorodičky .................................................. 84

1

Profile for GKFÚ Bardejov - Vinbarg

Euchologion durlak done 1  

Euchologion durlak done 1  

Advertisement