Page 2

Die verwysing na die dier verwys waarskynlik na destyds se Romeinse Ryk, met Rome en sy sewe heuwels (sewe koppe) en sy keisers wat in ’n ry regeer, en word gebruik om die wêreldmagte van die antichristelike aanslag teen die kerk van Christus te beskrywe. Ons kan egter nie maar net aan Rome en sy keisers bly dink nie, maar aan alle wêreldmagte wat die Christelike evangelie uitskakel en selfs bloedig teenstaan of vervolg.

3. Waaroor het Johannes hom so verwonder toe hy die vrou op die dier sien? Die valse kerk word voorgestel om byna soos die ware kerk van Christus te wees – ’n vrou in die woestyn! Die waarheid en die skyn is so naby mekaar. Tog is die een vrou daar om die kerk van die Here om elke hoek en draai te verlei en die ander vrou is die bruid van die Here. So naby en tog so ver uit mekaar! Onderskeidingsvermoë is uiters nodig. Daarom dien Op 17:3 vir my as groot troos dat dit die Heilige Gees is wat aan Johannes hierdie dinge laat sien (vs 3). Die Gees laat ons immers onderskei wie by die waarheid en die leuen staan. Gelowiges moet hulle dus deur die Gees laat lei en moet die geeste op die proef stel! (I Joh 4:1) Onderskeidingsvermoë kom egter nie soos Isebel in Tiatira dit wou hê nie – sy beweer hoe meer jy meedoen, hoe beter ken jy die vyand. Die Gees het ons egter deur hierdie gesig en deur die res van die Skrif die vermoë gegee om die ware en valse kerk te onderskei. (Vgl ook NGB 28, 29) ’n Verder troos is dat Johannes ook die uiteinde van die sedelose vrou sien: Sy sal gehaat en kaal agter gelaat word (vs 16). Wie agter haar aangaan sal net leegheid, weersin en wanhoop oorhou! ( Vgl ook Ps 73 veral vs 17 ev). Sy bring niks meer in die sak nie as probleme en selfverwyt en uiteindelik verwildering. Die een op wie sy gery (geteer) het sal haar vernietiging wees. So is en was dit ook God se bedoeling en plan (17:17). In Rom 1:24 lees ons ook dat God die wêreld aan homself oorgee tot self-vernietiging! Terwyl ons op die Here wag en sy uiteinde met die valse kerk en die antichris, is dit dus belangrik dat ons onsself afvra waar ons as kerk self met die waarheid en leuen staan! Is ons nog die ware kerk??

4. Die val van Babilon word in die verlede tyd beskrywe! (18:1-8 en 18:21-24) Die waarheid van die profesie en die sekerheid van die oordeel oor die valse kerk en die tydsgees word daarmee bevestig. By God is dit vas besluit. In vs 21-24 word dit weer bevestig deur die beeld van die meulsteen wat in die see gegooi word. So ’n swaar klip kry jy nie weer na die oppervlak toe nie. Die stad se val is dus vas en permanent. Alles wat nog die stad se lewe opgevrolik het, het tot ’n finaal einde gekom – die woordjie “nooit” kom 6 maal voor om die verskriklike finaliteit aan te dui!

5. Die oordele van God laat mense vreeslik huil! Die konings (politieke leiers en aansienlikes) wat hulle vertroue op die stad,die valse kerk of vervalle gees van die wêreld gestel het, treur oor die val. “In een oomblik het die oordeel oor jou gekom” (vs10). Die sakemanne (die ekonome en handelaars) wat op die materiële hulle hoop gestel het. Het alles verloor. “Hierdie produkte wat die lus van jou lewe was is nou daarmee heen” (vs 14). Die seemanne (stuurmanne OAV) wat hulle hoop op internasionalisme en wêreldverbindinge en bondgenootskappe met ander moondhede gestel het en nie op die Here vertrou het nie, en van die see (goddeloses) geleef het, treur oor hulle verlies. “ In een oomblik is sy (die stad) verwoes” – vs 19 Wêreldpolitiek, wêreldekonomie en wêreldkommunikasie staan verleë en huil oor die puinhope van Babel! Hulle is verslae en gooi stof op hulle koppe in roubeklag oor hulle verlies aan die tydelike dinge. Hulle vind geen troos in Christus nie – geen ware berou nie! Waaroor het Jesus in Lukas 19:41 gehuil? Oor Jerusalem wat sy rug op die Verlosser gekeer het. So het Jerusalem (Israel) geestelik verval en deel van Babel geword! Jesus het nie net sy trane gestort nie, maar ook sy bloed – daarmee bou hy die fondament van sy nuwe stad, die nuwe Jerusalem! Ons treur nie oor Babel nie, maar jubel oor die Nuwe Jerusalem! Dan sal God al die trane van ons oë afvee (Op 21:4).

bybelskool30oktober2012  
bybelskool30oktober2012  

nuusbrief,brief

Advertisement