Page 1

K

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

Aanb id

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

dien getu ig

Vandag: Les 03, Ps 25:2 Volgende week: Les 04, Ps 89:1 Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00

Skriflesing: Deut 1 Teksverse : Deut 1:2,6 Sing: Ps 73:1,11,12 Ps 139:1,12 Prediking Ps 40:4 Sb 18-7:12 Sb 13-3 Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Corlea van der Walt Susan Hoogenboezem André Beumer Ds Maarten van Helden

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 417

KONTAK BESONDERHEDE Kantoorure: Ma.-Do 08:00 - 13:00 Telefoon: 012 664 2614 Faks: 012 664 0004

Basdenlaan 226 Lyttelton 0140

Epos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba—gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 012 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger : 012 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 012 347 0494/ 084 263 2055 Koördineerder: Frans van Dyk: 664 0060/ 082 851 4558/ vandykfj@absamail.co.za 8

Gereformeerde Kerk Centurion Jaargang 38 Nr 39 10 November 2013 Jaargang 39 Nr 04 9 Februarie 2014 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za

KOLLEKTES Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerklike Tydskrifte DIENSBEURTE: Ouderling: Frans van der Walt Diaken: Carolus Reinecke NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516

KATKISASIE:

OMMUNIKAATJIE

SO NABY EN TOG SO VÉR! Wat verkies jy: Dat jy amper raak geskiet word of amper mis? ‘Amper’ is nie goed genoeg nie! Die gevaar in die kerk is selfgenoegsaamheid. Selftevredenheid. My eie standaarde. En amper mis ons die beloofde land! Israel het hierdie paadjie so dikwels geloop. Net as dit goed gaan, dan skop die selftevredenheid (Engels:contentment) in. Die Here wil nie dat ons heeltyd bekommerd is oor die kerk nie, maar wel dat ons nooit selftevrede agteroor gaan sit in ‘n gees van gearriveerdheid nie. Dan het ons opgehou groei. Groei jy nog?

SONDAGAAND 18:00

Skriflesing: Teksverse : HK:

1 Petr 1:1-12 1 Petr 1:3 Sondag 17

Sing: Ps 111-2:1-4 Lied 422:1,2,3 Sb 10-2 Sb 13-3 Sb 13-3 Orrelis: Christine van Helden Projektor: Johan Hoogenboezem Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds Gerrit Kruger

CHRISTUS HET DEUR DIE DOOD TE OORWIN, DEUR OP TE STAAN, ‘N NUWE LEWE VAN HEERLIKHEID, AAN ONS GEGEE! Christus se opstanding uit die dood is die grootste wonder van alle tye. Wat gelyk het onmoontlik te wees, het werklik plaasgevind: ‘n mens wat gesterf het, het uit die krag van God weer lewendig geword. In ‘n sekere sin kan ‘n mens verstaan dat die Ateners Paulus uitgelag het toe hy aan hulle vertel het dat Christus uit die dood opgestaan het. Hulle het spottend aan hom gesê: “Ons sal jou weer hieroor wil hoor”. (Hand 17:32) Die sekerheid en waarborg van ons opstanding is geleë in die groot historiese gebeurtenis van Christus se opstanding uit die dood. (1 Kor 15:19; Rom 8:11; 1 Tes 4:14)

Groei na Christus


VERJAARSDAE

Ons gee om vir M ekaar

“U woord is die lamp wat my die weg wys ...” Ps 119:105

“... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ Louie Venter sterk nog aan na haar operasie te Femina kliniek (B12—660 1503) ∗ Piet Roos ondergaan ‘n oogoperasie gedurende die week (A12—460 0722)

M eelew ing Ons dink aan Henda Vreugde wie se ma op 4 Feb 2014 oorlede is. Mag die Here u vertroos.

D oop Die doop word vanoggend bedien aan: ∗Robert-James, seun van Attie en Isabel Slabbert ∗Joané dogter van Johan en Chantel Jacobsz

A ktiw iteite gedurende die kom ende w eek V ergaderings: ergaderings ∗16 Feb—Gemeente Inligtingsessie voor oggenddiens ∗16 Feb—Diakonie toerusting 19:00

B YB ELSTU D IE W oensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten in die saal 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie

A nder A ktiw iteite: iteite ∗11 Feb—Bybelskool 19:00 ∗11 Feb—Volwasse Belydenisklasse 19:00 ∗12 Feb—Nuwe Intrekkers 19:00 ∗14 Feb—GKA 0-6 Tent-aand by die Kerk

BELYDENDE LIDMATE

9 Feb Breggie du Plessis Anton Lubbe Eddy Niezen Louise van Rensburg 10 Feb Charlene Kloppers Annetta Lombard Ben Steyn

A07 B22 C13 C08

664 0523 071 6852610 661 1761 074 889 0921

C15 B13 B08

083 376 9960 654-5144 083 448 4128

B14

071 830 4606

12 Feb Dries Louw Annemarie Roos Mauritz van der Walt Frans van Dyk

A06 A12 B01 B11

664-3094 460 0722 654 1551 654-1677

13 Feb Riano de Souza

A11

082 342 4049

14 Feb Dorie Coetzee Elna de Bruin Lotie van Dyk Elsie Vermeulen

A13 A02 A11 C01

664 2789 664-3729 083 609 6663 083 538 5185

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG ·

NUWE INTREKKERS

V OLW A SSE BE LYD E N ISK LA SSE

Daar word Woensdagaand, 12 Feb 2014, om 19:00 ‘n verwelkomingsfunksie gehou vir alle nuwe intrekkers in die gemeente.

Enige persoon wat by die gemeente wil aansluit en of lidmate wat belangstel vir ’n bietjie opfrissing van jou kennis, kan hul naam by die kerkkantoor opgee vir die bywoon van die volwasse belydenisklasse wat weer op 11 Februarie om 19:00 in die konsistorie begin.

Alle nuwe lidmate van die afgelope drie maande is welkom om dit by te woon. Skakel asb vir Gerrie Vorster 012 664 0860 om bywoning te bevestig.

2

· · ·

C05 A09 B10 A03

082 837 9575 662-1622 073 210 1177 662-1964

DOOPLIDMATE

11 Feb Jacques Reynders

A lmal w elkom!

15 Feb Anton Fourie Willie Loots Anita Snyman Christa Trichard

Ds WJ Botha van Bloemfontein-Noord na Walvisbaai / Swakopmund / Hentiesbaai. Proponent MH le Roux na Newcastle. Proponent ID de V Potgieter na Rietvallei as medeleraar. Ds LJE Venter van Hoedspruit na Kimberley.

BEROEPE BEDANK Ds JC van Dyk van Ventersdorp na RustenburgWes as medeleraar.

9 Feb Zane Cloete

A09

082 562 5296

11 Feb Wian Olivier Tristan Smit

C12 C12

082 443 8886 082 737 9171

15 Feb Karla Venter Riaan Wattel

C06 B17

667 4262 082 854 1430

PRESIDENT KRUGER KINDERHUISE hou ’n Hartklop Fees, 15 Maart 2014 ten bate van fondsinsameling Optredes deur: Bok van Blerk, Riana Nel en Bobby van Jaarsveld Kaartjies R 90 – R180 beskikbaar by www.itickets.co.za - 086 100 0291 LETTER OF THANKS “I write this letter of thanks in connection with the Toyota Hilux Surf which the Church bought for easy transport during my work in the Confession Church in Zambia. The Confession Church, my family and I are thankful to all Churches, individuals and whosoever gave generously towards this project. For the past 10 years I had been using my own vehicle to execute the Church work, but at present it has been giving me problems of breaking downs due to oldness of its kind, I thank the Lord for the opportunity given to me to start a Church in Zambia in such situation, the gift of the vehicle has timely come. To all contributors towards the present way of easy transport, I encourage you to read Acts 20:35, indeed may the Lord bless you all. I say to ‘’God be the glory’’. Rev. Charles Zulu.”

7


ADVERTENSIES

VERKOPE BY DIE KERKKANTOOR

BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 PROFESSIONELE REKENMEESTER (SA) vir opskryf van alle boeke tot en met die proefbalans in Pastel, oudit werkspapiere (B/S en I/S) in Excel en Caseware, BTW, debiteure, krediteure, kleinkas en salaris rekonsiliasies en indiening van enige tipe belastingvorms, sowel as dispute met SARS - Mariza Mosca mariza.mosca@gmail.com (082 405 8565).

Bybels—R60 (hardeband) R35 (sagteband—Eng, Zulu) Aanvullende Ps boekie—R20 Almanak—R60 Boek “Worstelinge oor die waaroms in die lewe” - R70

BYBELSKOOL

NUTSMAN- Huisverbeterings/Teëls/loodgieterswerk/ deure/hekke/plafonne. Kwotasies. Hein 0726579274

11 Februarie tot 25 Maart 2014

FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907

Die Bybelskool van Centurion bied u die volgende groeigeleentheid:

Die boek Job ‘n Christelike siening van lyding, pyn en nood Kom leer iets meer van die boek Job as net sy storie... Kom filosofeer saam op ʼn Christelike manier oor lyding, pyn en swaarkry. Kom ontdek saam hoe om die Jobstroosters van ons tyd vanuit die Skrif op hulle herrie te gee! Kom ervaar saam met Job hoe getrou en hoe groot jou God is! Plek Gereformeerde Kerksaal, Centurion Tyd Dinsdagaande 19:00 - 20:30 Koste R100 pp of R150 per paar Aanbieder Ds Maarten van Helden Kontak Kerkkantoor 012 664 2614 Bespreek vooraf of kom sommer net

PLAASHOENDERS geen soutwater bygevoeg, heel, braaipakke, flatties, ens. Pryse goedkoper as in die kettingwinkels. Heel hoenders verkoop teen R36 p/kg. Ek lewer af in Centurion. Kontak Jaco vir bestelling of pryse by 082 854 1430 of jacow@telkomsa.net. HUISHULP in die Centurion omgewing opsoek na werk (1-4 dae/per week) Skakel gerus Eva Netshiombo 084 690 7314 STRANDHUIS LEASUREBAAI—5 km van Port Edward, 200m van see. 2 x Eenhede, slaap 6 elk— werner.lotter@diss.co.za BELA BELA NAWEEKWEGBREEK (Bosveld) 4 huisies (slaap 5 elk). Groot onthaallapa werner.lotter@diss.co.za STUDENTE LIDMAAT IN GEMEENTE BENODIG SKOOTREKENAAR - Hier is ‘n verdienstelike saak in ons gemeente waar ‘n student ‘n skootrekenaar benodig vir studiedoeleindes. Die spesifikasies daaraan is, is as volg: 4GB RAM, 500GB Hard drive, intel core i3. Indien u bereid is om sodanige skootrekenaar te skenk, te leen of ‘n finansiële bydrae te maak, skakel asseblief vir ds Paul van den Berg (084 2632 055) of diaken Hennie Pretorius (082 770 2213).

GK BROOKLYN-GHOLFDAG—Op 21 Februarie by Wingate-gholfbaan. Harm Schreurs by 082 376 0527 of Eben Venter by 082 780 6674. 2-SLAAPKAMER TUINWOONSTEL in Eldoraigne beskikbaar vanaf 1 Maart 2014 @ R4000. Kontak Sonja 082 413 7309

AL DIE EERSTELINGE BEHOORT AAN DIE HERE Volgens Eksodus 13 moet elke manlike eersteling aan God gewy word. Hiermee is na die verlossing uit Egipte verwys, toe al die eersgeborenes tydens die tiende plaag gesterf het, behalwe die eerstelinge van Israel. So beskryf Eksodus 13 dat die hingsvulletjie van ‘n donkie losgekoop moet word. ‘n Donkie is onrein en kan nie geoffer word nie. As die persoon nie die hingsvulletjie kan loskoop nie, moet sy nek gebreek word. Die donkie behoort aan God en niemand mag die vulletjie gebruik om op te ry of as pakdier gebruik nie. Jy mag nie God se donkie vir jouself gebruik nie. Daarmee word duidelik gestel dat al die eerstelinge aan God behoort. So is Israel geleer om in ALLES eerste aan die HERE te dink, die HERE moet eerste kom in jou hele lewe. Dit is ‘n lewensbeginsel wat vir alle eeue geld. Wat ‘n oomblik toe die EEN wat ons moes loskoop op ‘n losgekoopte Jerusalem binnery! Niemand het nog op die donkie gery nie (Luk. 19:30), afgesonder vir die Verlosser om te gebruik. Jesus Christus het gekom om al ons sondes te betaal, Hy het sy Gees gestuur om ons nuwe mense te maak en ons vir die koms van die Bruidegom voor te berei. Ons het soveel meer om voor dankbaar te wees as die volk in die Ou Verbond. As God eerste in jou lewe is, sal dit ook in jou kerklike bydrae duidelik word. Dit is nie die hoeveelheid nie, maar die beginsel wat tel. Dink aan die arm weduwee wat twee geldstukkies ingegooi het in die skatkis en Jesus het gesê dat sy die meeste van almal ingegooi het. Dit beteken prakties dat ‘n kerkraad geen lidmaat mag verskoon om nie kerklike bydrae te gee nie. Is die HERE werklik eerste in ou lewe—of ry jy op sy donkie, gebruik jy dit wat aan Hom behoort vir jouself? Ds Peet Coetzee (Potchefstroom) Volgende Sondag 16 Feb voor die oggend-erediens vind daar ‘n Gemeente Inligtingsessie i.s. die begroting van die Kerkraad en die Diakonie plaas

ALETHEIA MINISTRY— EVERY SUNDAY AT 11:00 Scripture: Genesis 50 Text: Genesis 50:19 and 20 Preacher:

6

God ensures that out of negative experiences, something positive will materialize.

Rev Paul van den Berg

3


Omkring die datum

2014 Susterssaamtrek Wees Daar! Datum: Spreker: Koste: Lokaal: Kontak: Besoek:

7:30 08:30 09:00 09:50 11:00 12:00

8 Maart 2014 Hettie Brittz R100 NG Kerk Raslouw, Eldoraigne Helene Kruger by 082 448 3406 of by die susterstafel na kerk www.gklyttelton.org.za vir meer inligting….

PROGRAM Registrasie en Ligte Ontbyt Opening en Verwelkoming Spreker: Hettie Brittz Gaskunstenaars: Voices Divine Bekendstellings, Uitnodiging en Bedankings Tafelgebed, kollekte & middagete

WYKSUSTERS Sal die wyksusters asseblief so gou moontlik hulle wykslyste en teeskinkbeurtlys kom afhaal by die Susterstafel agter in die saal? TEESKINKBEURTE Instruksies vir die regsit voor die diens en skink en opruim na die diens is in die kombuis opgeplak. Sit asseblief 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens. 9 Februarie C12 Christi Venter C9 Elsie Swanepoel B15 Marieke Zeevaart 16 Februarie A1 Susan du Plessis / Elize vd Berg A2 Corlien Steenkamp / Sandra Trentham A3 Marietjie Venter A4 Laurette Snyman 23 Februarie A5 Magda Pelser A6 Elma Labuschagne / Heidi van der Walt A8 Ronell Hoogenboezem A9 Vakant

HOSPITAALBESOEKE Belangstellendes wat wil help om siekes te ondersteun te Unitas Hospitaal kontak Annesta Wannenburg 083 751 2602 (na ure)

TENTJIE-AAND s er n e Ti

14 Februarie by kerk om 18:00 GKA EN OUERS OORSLAAP EN SAAM KUIER BY KERK GR 0 TOT GR 6 PROGRAM: Ds Gerrit BRING EIE: Tent, slaapsakke ens ETES: Bring eie piekniekmandjie (aandete en ontbyt)

WAT?! Kom vind uit! Sondagaand 9 Februarie

Bevestig asb per sms: Madelein 083 272 4884

4

GTA

VAN DIE KERKRAADSTAFEL Ter Approbasie Ouderlinge: Blok B Blok C

Eugene Oosthuizen, Sakkie Malherbe Willem van Tonder

Hannes van Staden, Hannelie Kriek Diakens: Blok A Blok B Hercules du Plessis, Johan Loock, Dries Roos Blok C Jaco van den Berg Met opdrag Engelse Diens : Ernest Borman Onthef van die Roeping as: Ouderlinge: Ben vd Walt, Attie vd Walt, Christiaan Potgieter,Jaco Klopper Diakens: Annesta Wannenburg, Pieter Muller,Ben Steyn, Marla Bester, Charl Swanepoel, Andries Zeevaart Eervolle ontslag is toegestaan aan: Diakens: Phia Lombard, Henda Vreugde, Marthie Hern

ATTESSAKE— ATTESSAKE—JANUARIE 2014 MET ATTESTAAT AANGEKOM Alida de Bruin vanaf Pretoria (B07) Gert en Carina Janzen vanaf Wapadrant (C05) Liana Erwee vanaf Wapadrant (B18) Werni & Tia Grünenfelder en 4 dooplidmate vanaf Midrand (C15) Klasie Pretorius vanaf Meyerton (B12) Jetsek Reesink vanaf Cachet MET ATTESTAAT VERTREK Johan en Roua Pretorius en 1 dooplidmaat na Pta-Montanapark Jan en Amelia Steyn en 2 dooplidmate na Wapadrant Hanneke Kruger na Cachet Lerina Aucamp na Cachet Annerize Cordier na Cachet Antoinette Loots na Wapadrand GEMEENSKAP VERBREEK Erna Smit Gregory en Chantel van Asweging OPGENEEM: Rina Naude Ans Opperman Gert & Natasha Kotze 5

Kommunikaatjie 9/2/2014  

Nuusbrief GK Centurion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you