Page 1

Gereformeerde Kerk Centurion Susters se

Damesdag – `n ontploffing van kreatiwiteit! Datum: 14 September 2013

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Onder leiding van Elza Grobler, ons eie pottebakker “Ghuru“ gaan elke dame meesterstukke maak met papierklei.

Jaargang 38 Nr 31 08 September 2013

Liturgiese Riglyne

Program:

∗ Kuier! Koffie en tee - arriveer 8:30 vir 9:00. ∗ Kleiwerk - die aksie begin en elke dame takel die klei. 9:00-10:30 ∗ Kletstyd -terwyl die klei (en die dames) rus. Elza gaan vir ons `n kort praatjie lewer oor al die fasette

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 van dykfj@absamail.co.za

SONDAGOGGEND 9:00

Skriflesing: Galasiërs 6

Geesvervulde mense het ‘n hart vir medegelowiges wat gesondig het

van pottebakkerswerk en dit inknoop in ons christelike beginsels. 10:30 – 10:45

∗ Knaagtyd - “Brunch“ - muffins en hulle maatjies saam met koffie en tee. 10:45 – 11:30 ∗ Klaarmaak!! Die finale werk aan die meesterstukke word afgehandel. 11:30 – 12:00 ∗ Kook (of eerder baktyd!) Elza gaan die meesterstukke huistoe neem om te bak, koperkarbonaat oor te

Teksvers: Galasiërs 6:1-5 Sing:

sit en te glasuur.

∗ Kreatiwiteitsontploffing! Kreatiwiteitsontploffing Die “Grand finale“ – verrassing! 12:00 – 12:15 Adres: Kerksaal - Gereformeerde kerk Centurion

Wat bring die dames? ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

‘n Voorskoot Houtplank Rolstok (hout, nie plastiek nie) Plastiekmes (hoe dunner hoe beter), ou kredietkaart werk ook goed Interessante goed om patrone op die klei te maak, bv kant, varingblaar, papier met tekstuur, stempels, ens.

Wat kos dit? Slegs R90!!!

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Susan Hoogenboezem Klank: Andre Beumer Prediker: Ds Paul van den Berg

Skriflesing: Ex 3:12-15 Die Heilige Drie-eenheid! Teksverse : Mat 28:19; 2 Kor 13:13; Ex 3:14 HK—Sondag 8 vr. & antw. 24,25 Sing:

Die eerste 40 dames! So draf direk na afloop van die erediens na die susterstafel agter in die saal en bespreek en betaal vir jou plek.

10

So kom hierdie verse om aan te dui dat ons ‘n hart het vir ons medegelowiges wat gesondig het. Vra jou gerus af of jou optrede teenoor jou mede-gelowiges sprekend is van iemand wat deur die Heilige Gees vervul is? SONDAGAAND 18:00

Wie kan gaan?

Vir enige navrae skakel asb. vir Doret Pretorius by 071 681 7910 of Elza Grobler by 082 962 8494

Ps 138:1,3 Sb 12-3:1,2,3 Ps 126:1,2,3 Ps 25:2 Sb 2-2:1,2,3

Hierdie paar verse lig die impak uit wat die Heilige Gees in die hart en die lewe van gelowiges teweeg bring. Die wat in Jesus Christus glo, die liefde van die Vader ken en die krag van die Heilige Gees in hulle lewe het, staan totaal en al in ‘n ander verhouding met hulle mede broers en susters as wat die mense van die wêreld teenoor mekaar staan. Ons dink anders en ons doen anders as wat normaalweg van mense verwag sou word.

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Ps 105-1:1,2 Sb 2-2:1 Sb 12-3:1-4 Ps 111-2:1-4 Sb 13-3 Sb 13-3 Corlea van der Walt Francia Wait Charl vd Bergh Ds Gerrit Kruger

God openbaar duidelik in sy Woord dat ons Hom moet ken en liefhê. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Om God lief te hê moet ons Hom ken. Ons ken Hom soos wat Hy homself aan ons in sy Woord openbaar. Maar ten volle ken in sy volle wese, sal ons Hom nooit kan ken en verstaan nie. Hy is so groot en almagtig en onsienlik en alwys dat ons klein menslike verstandjie Hom net nie kan begryp en verstaan nie. Daarom die wonderlike selfopenbaring: “Ek is wat Ek is!” Daarom, erken God, bely God en dien God met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand en al jou kragte.


ALGEMENE INLIGTING

MONUMENTSIG AFTREE-OORD

EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

EENHEID BESKIKBAAR! Behoort aan die Gereformeerde Kerk Centurion geleë te Basdenlaan 226, Centurion reg agter Unitas Hospitaal en langs Kerkgebou

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Transoranje

U koop okkupasiereg in ‘n veiligheidsoord. Daar is 26 huisies met pragtige tuine en lae heffings.

Vandag: Geen katkisasie (gemeentekamp) Volgende week : Les 25, Sb10-2:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS:

9 Sept—Evangelisasie Kommissie 19:00 12 Sept—Kerkraadsvergadering 19:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar

∗ ∗

Braam Aucamp (A2—072 318 3825) sterk aan na ‘n besoek aan die hospitaal. Raymond Gourley (B11—654 6582) en sy seun William was in 'n motorfietsongeluk, op pad skool toe, Raymond se been is gebreek en William het net kneusplekke opgedoen. Hartjie de Beer (A13—0836547722) ondergaan tans behandeling. Meisie Welthagen (A7—664 7297) het haar been gebreek.

Aansoeke sluit 15 September 2013

Indien u belangstel om deel te neem aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek, kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Fondse vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word onder verwysing “Biblos”.

“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God…” Daar is ‘n groot behoefte in ons gemeente wat verswakte of eensame senior burgers betref. Ons het ‘n handjievol, wonderlike lidmate, wat reeds van die senior lidmate besoek, of selfs net met ‘n oproep ondersteuning gee. Ek wil graag ‘n beroep doen om net ‘n klein tydjie van jou besige weke aan ons senior lidmate af te staan - hetsy deur ‘n oproep, ‘n besoek of deur enige ander hulp wat nodig mag wees. Baie dankie dat jy hierdie wonderlike liefdestaak sal oorweeg! Amanda Wilson (084 901 0109) Amandaw1971@gmail.com

GELUK: ∗ Izak en Carin Erasmus met die geboorte van hul dogter Leah op 21 Aug. ∗ Cornel Heystek met die geboorte van Michelle en Herman se dogter Marichelle op 1 Sept.

AANDAG: ALLE TIENERS EN HUL OUERS

NAGMAAL Nagmaal word komende Sondag 15 September 2013 tydens albei dienste bedien om 09:00 en 18:00. Die diens sal ook ‘n verootmoedigingsdiens wees volgens KO Art 66

Die tiener seilkamp 2013 wat in Desember sou plaasvind, skuif na: 2-5 JANUARIE 2014. Reëlings volg binnekort. Kontak: Heidi van der Walt 0829028032

2

Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, petroljoggies, versorgers en ander volgens behoefte) ‘n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Daar is ‘n besondere behoefte in hierdie verband. Deur die projek is reeds bykans 885 Bybels vanjaar in ons omgewing versprei. Ons mikpunt is om ten minste 1 000 Bybels te versprei.

Omgeeliefde vir ons seniors!

“... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ ∗

BIBLOS

Die eenheid wat beskikbaar is bestaan uit 1 slaapkamer, 1 badkamer, kombuis, eet/sitkamer, toesluit motorhuis (nie aan huis) met ‘n tuin. Navrae Gerrit Beumer (012) 662 1414 of 082 572 5235 Pauline Sterk (012) 664 4151/079 493 4522

DIENSBEURTE: Ouderling: Marcel Wilson Diaken: George Cronjé KATKISASIE:

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie Almal welkom!

GEESTELIKE OPBOU 25 AUGUSTUS 2013 VRYWILLIGE BYDRAES GESKENK DEUR CENTURION GEMEENTE AAN PENNIES KLEUTERSKOOL

BAIE DANKIE !

9


BYBELSKOOL VAN CENTURION

DIE “AMEN” IN DIE EREDIENS

8 Oktober – 29 Oktober 2013

Elke keer as ons by die huis of in die openbaar bid, dan eindig ons ons gebed gewoonlik met die woord “amen”. Maar wat beteken die woord “amen” werklik en wie is die mense wat “amen” kan sê? In die Heidelbergse Kategismus Sondag 52, vraag en antwoord 192 word die woord “amen” omskryf as ‘n woord wat ons gebedsvertroue in die Here bevestig.

’n Bybelse perspektief op die dood, rouproses, bystaan van bedroefdes en die enigste troos

∗ Wat sê jy vir jou vriend wie se kind dood verongeluk het? Vermy jy gewoonlik kontak? ∗ Wat kan jy doen om jou bedroefde vriendin by te staan na die skielike dood van haar man? ∗ Wat sê jy vir die ma wat nie kan ophou huil oor haar kind se dood? In hierdie Bybelskool wat oor vier Dinsdagaande strek gaan Ds. Braam Klopper, leraar van die NG Gemeente Kempton Park Oos en bekende pastorale terapeut, aspekte rondom die dood van ‘n geliefde hetsy stilgeboorte, ongelukke, geweld, siekte of in ouderdom, vanuit die Woord toelig.

Dit kan wees dat jy al so gewoond daaraan is dat die predikant na die openlike verklaring of na die seën of na die preek “amen” sê, dat dit niks meer werklik vir jou beteken nie. Vir die kinders kan die woord “amen” na die laaste seën beteken dat ons nou (uiteindelik!?) klaar is en buite kan gaan speel of dat dit die manier is waarop die dominee wil aandui dat hy nou klaar gepreek het. Dit is eintlik ‘n klein woordjie wat groot betekenis het. In die Aramese taal en soos ons dit in die Bybel leer ken, dui die woordjie “amen” op iets dui wat vas en seker en waar is.

Kom luister en rus jouself toe vir hierdie taak wat op elkeen se pad kan kom. Kerksaal van die Gereformeerde Kerk Centurion Hoek van Basdenlaan- en Aletheastraat 19:00 - 20:30

As die woord “amen” gebruik word na die openlike verklaring of na die seën of na die preek, dan dui dit op die gelowiges (wat die dominee insluit), se bevestiging dat ons werklik glo dat die woorde wat gehoor en gesê is, werklik waar is en dat ons die Here se woord aanvaar as bindend vir ons gewete en vir die pad wat ons elke dag loop.

R 100 pp of gesin

GKA Gr 0 - Gr 6 en ouers "Night Night at the Museum" Museum · Vrydagaand 11 Oktober 2013 Ons slaap oor in die Nasionale Historiese Natuur Museum en gaan ‘n onvergeetlike avontuur hê! R50 PER KIND R100 PER OUER Slegs aandete ingesluit. Toergroep moet minimum 25 persone wees. Bevestig asseblief by onderstaande e-pos adres, voor 30 September 2013 wie almal deel van ekspedisie wil wees. Alle inbetalings moet voor 2 Oktober 2013 inbetaal word by:

Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409 Verwysing: GKA en Naam

Stuur asseblief bewys van betaling na madelein.gasdepot@gmail.com waarna u alle nodige inligting en reëlings per e-pos sal ontvang. Vir meer inligting kontak Rudy Kruger 082 468 6035/ raslouw@postnet.co.za

8

As jy bid, dan is die woord “amen” die vertroue wat jy uitspreek dat die Here verseker jou gebede verhoor. Dit verwoord jou geloof en vertroue in die Here wat jou gebed veel sekerder sal verhoor as wat jy in jou eie hart dit mag dink of verwag.

In Openbaring 3:14 kom Johannes om onder leiding van die Heilige Gees vir Jesus Christus die “Amen” te noem. Jesus Christus is die Getroue en Waaragtige Getuie. Kyk gerus self ook na die gebruik van die woord “amen” soos Paulus dit in 2 Korintiërs 1:20 gebruik. Daar word onder andere die sekerheid uitgespreek dat in Jesus Christus alles waar, vas en seker is. As die dominee in die erediens die woordjie “amen” sê, dan is dit deel van elke gelowiges se bevestiging. Kom ons dink weer na oor die wonderlike betekenis as ons saam met die predikant “amen” op die Woord van die Here sê en “amen” sê op die gebed tot ons Here. Paul van den Berg

ALETHEIA MINISTRY—SUNDAY AT 11:00

Ds (Prof) Yong Mog Song van Korea gaan die Engelse erediens op Sondag 8 September om 11:00 DV lei. Hy en sy vrou, Junga (uitspraak Tsang-a) sal 'n week in Centurion vertoef, terwyl hy by 'n konferensie in Pretoria optree. Lidmate word uitgenooi om hierdie Bediening van tyd-tot-tyd by te woon

3


OPROEP TOT ‘N DAG VAN VEROOTMOEDIGING OP SONDAG 15 SEPTEMBER 2013 Hiermee roep Klassis Potchefstroom kragtens Artikel 66 Kerkorde die Kerke wat in die Algemene Sinode Potchefstroom vergader op tot ‘n dag van verootmoediging en gebed in die lig van die voortgaande dade van opstand, moord, aanranding, korrupsie, bedrog en diefstal wat die openbare orde in gevaar stel. ∗ Hiermee word elke lidmaat opgeroep om hom of haarself voor God te verootmoedig en om vas te stel of daar nie in die eie lewe ongehoorsaamheid is waardeur wandade verswyg, aangemoedig of gepleeg word nie en indien wel om deur die Gees van God te smeek om ‘n lewensommekeer. ∗ Dat die Owerheid verseker word van elke gelowige se voorbidding om deur die mag aan hulle verleen met krag op te tree teen enige wandaad wat mag verhoed dat die inwoners van ons Vaderland ‘n rustige en ‘n stil lewe mag lei. ∗ Dat elke lidmaat versoek word om in alle aspekte van die lewe hulle te beywer vir die voortgang en uitbreiding van God se Koninkryk deur voorbeeld, woord en daad volgens die Woord van God . ∗ Dat elke lidmaat hom of haarself sal verdiep in persoonlike gemeenskap met God deur Skrifstudie en gebed.

ADVERTENSIES

VERJAARSDAE

BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/ herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907 Nutsman—Enige huisverbetering, verfwerk, loodgieterswerk, teelwerk (R45 m2), skrynwerk en algemene instandhouding. Skakel vir kwotasie Hein 0726579274 Vakansiehuis—Quteniqua strand, Grootbrak rivier, 2 bk, 3 sk, 1 motorhuis, vir 6 persone 2 blokke van strand, see uitsig. Beskikbaar vir Desembermaand. Hennie vd Walt 082 927 4326 OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 www.oppistoep.mobi /onsin@iafrica.com Faks 0866333454 Vakansiehuis—Glenmorestrand, slaap 8, ten volle toegerus. Beskikbaar vir Sept vakansie en Des tot 14 Des. Bettie Viljoen 082 926 5350

Ruim Simplex naby Unitas en Kerk beskikbaar. Aparte sit en eetkamer,1 sk . Eie tuin, toesluit motorhuis en afdak. Goeie sekuriteit – geskik vir enkel of getroude paar. R695 000.00 Skakel Lorraine 082 450 6202 Weet u van mense wat op die punt staan, om hul huis of plek te verkoop? Laat my asb weet en as die plek verkoop, gaan R500 aan die kerk. Elma Labuschagne 012 644 1219/082 535 8138

HUWELIKSVERRYKINGSNAWEEK 4-6 Oktober 2013 Ds. Maarten en Corlia Buys bied weer ‘n huweliksverrykingsnaweek vanaf 4-6 Oktober aan.

KINDEROPPASSERS Lus vir ‘n aandjie uit? Enige aand van die week. Skakel Hanneke: 0769022290/ Esmarie: 0746209957

Getroude pare of verloofde paartjies wat binnekort gaan trou moet dit nie misloop nie! Gee julle name so gou moontlik vir Nelly Silvis (082 9214904) sodat die besprekings gefinaliseer kan word.

Stuur

4

voornemende

CV’s

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE Kos moet verkieslik die Sondag vooraf in die vrieskas geplaas word, sodat die wyksuster kan kontroleer of alles ingekom het. Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens net daarna.

“Volhard in die gebed! “ Kol 4:2

BELYDENDE LIDMATE

Op Vrydag 20 Sep gaan rou kos en vars groente. 8 Sept Anika van Wyk

B03

Tee

076 313 1507

9 Sept Isie Breytenbach Frik van der Walt

A06 B07

083 652 0994 071 309 9004

10 Sept Jaco Bean Antonie Heystek

B03 A05

073 134 4680 082 373 7428

11 Sept Andrew Marx Toekie Meyer Liza Pretorius

B12 C06 C08

653 8914 667 1463 665 4789

12 Sept Tiaan Venter

B06

654 8565

13 Sept Mieke Opperman

C12

663 3693

B10 B14 B16 C13

Elandspoort

Tersia Anderson Cora Badenhorst Ida van der Walt Elsa du Toit

8 Sep. 8 Sep. 8 Sep. 8 Sep.

Vr 13Sep Vr 13Sep Vr 13Sep Vr 13Sep

C7

Mieke Opperman Elma Faber A12 Bieuwkje Prinsloo A13 Mossie Buis

15 Sep 15 Sep 15 Sep 15 Sep

Vr Vr Vr Vr

20Sep 20Sep 20Sep 20Sep

A3 Marietjie Venter A10 Brenda Venter Marieta Henning B11 Gwendi Gourly C11 Amanda Brink

22 Sep 22 Sep 22 Sep 22 Sep 22 Sep

Vr Vr Vr Vr Vr

27Sep 27Sep 27Sep 27Sep 27Sep

Senioraksie Maandag 9 September 2013

DOOPLIDMATE

om 10:00

11 Sept Christoph Strydom

A04

082 871 1695

13 Sept Willem Aucamp

B15

082 90 4282

14 Sept Wilco Prinsloo Luan Wakeford

B08 C07

083 408 6892 663 7638

in kerkgebou Kom ons vier die lente met sang en lied om die Vader te loof en te prys vir die nuwe lewe in die natuur Kleredrag – vrolik om by die lente in te skakel Ons sal weer heerlik saam kuier na die tyd oor ’n koppie tee/koffie met heerlike verversings

na

7


Blok AA-Kuieraand

BYBELS TE KOOP BY DIE KERKKANTOOR

KAMPKAATJIE 2013 Die Uittog uit Egipte

nooi al die lidmate van Blok A uit

Bybels te koop by die kerkkantoor teen R60 elk:

na ‘n Kuieraand

Afrikaans, Engels, Tsonga, Venda,

op 13 September

Sepedi (Noord-Sotho), Zulu, Xhosa,

om 18h00

Siswati, Ndebele,

Tot ons klaar gekuier het in die Kerksaal!!!

Sesotho (Suid-Sotho)

Diakonie Blok A

Tydens die uittog uit Egipte wat die afgelope naweek (gemeentekamp) plaasgevind het was daar ‘n hele paar gedenkwaardige momente. Die Centurion-tente van die Israeliete is opgeslaan in die laagte van die Olifantsrivier net buite Middelburg. Kampvure het vreugdevure geword oor al die opwinding van die verlossing uit slawerny. Goedere is gepak om so lig moontlik te wees vir die lang pad. Met die blaas van die eerste ramshoring sou die tog na Sukkot (Kampingang) begin en elkeen moes met stok in die hand en skoene aan die voete gereed wees vir ‘n lang en moeisame reis. Gelukkig was daar die uitsig dat daar aan die einde van die pad ‘n belofte in vervulling sou gaan (die poeding natuurlik)! In die pasga-tent is alles opgestel vir ‘n behoorlike pasgaviering. Lamsvleis, bitter kruie en ongesuurde brood. Vier keer is die beker omgestuur om die verskillende fases van die uittog te vier. Daar is uit die Hallel (Psalms 113-118) gesing, en die lofsang (Ps 136) aan die einde. Een ding was seker: die engel van die dood sou by ons verbygaan (passover), weens die bloed van die lammetjie aan die deurkosyne!

Sien jou daar!!!

Worstelinge oor die waaroms in die lewe

En toe trek ons. Die geweldige woestyn in. Ons is agter Moses (Ds M) aan, deur die Rooi See, op droë grond (tussen die twee swembaddens op die kampterrein deur). Na die omwandeling waardeur ons Egipte (koninkryk van hierdie wêreld) agtergelaat het, kom ons weer terug in die groot tent, wat die keer die tente-lewe in die Sinaï-woestyn voorstel. Daar sou ons bitterlik gekla het by Mara en Meriba, en ons kry water uit die hand van die Here en die stok van Moses. Daar het ons manna geëet en ook kwartels (hoenderboudjies).

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG

As vraagtekens uitroeptekens word by die muur van lyding!

Ds SFF van der Walt van Kathu/Olifantshoekkombinasie na Koster.

‘n Bybelse studiegids oor die sin van lyding

BEROEPE BEDANK

deur Dr B Duvenage

·

Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Newcastle.

·

Ds TJ van Vuuren van Heilbron na Heidelberg.

Verkrygbaar by die kantoor teen R70,00 plek

verkoop,

gaan

R500

aan

die

kerk.

Rekeningkundige Dame - CCL Skool Centurion Christelike Laerskool benodig ‘n rekeningkundige dame wat behulpsaam is met die dag tot dag aktiwiteite van die skool rondom die administrasie en finansies. Die take behels onder andere die daaglikse opdatering van kasboek, byhou van krediteure, debiteure en salarisse op Pastel en voorbereiding van verslae aan direksie. Werksure beloop van 07:30 tot 13:30 en die persoon moet hoë etiese waardes nastreef en ‘n liefde vir kinders hê. Pakket word bespreek by onderhoud. Indiensneming so spoedig moontlik. Stuur voornemende CV’s na finansies@lscenturion.co.za

6

Die aand sluit af met die verbondsluiting by die berg Sinaï toe die Wet van die HERE afgekondig is om die reëls van die verbond te bevestig. Tot laatnag is daar om die vreugdevure in die laagte gekuier en feesgevier. Israel was vry! Vanoggend kom ons hier by die ‘tabernakel’ (kampsaal) byeen en word ons deur die prediking in die gees meegevoer na die bo-kamer saam met Jesus en sy apostels waar die pasga vir oulaas gevier is. Dan word die Nagmaal ingestel. Ons hoor hoe Jesus self die Paaslam is deur Wie ons van die slawerny van sonde verlos is en word, en hoe die engel van die dood en oordeel ons ter wille van die bloed van Christus verbygaan. En so vier ons vanoggend saam die Nagmaal op die kamp en ter voorbereiding vir die Nagmaal volgende naweek in ons tuisgemeente! En dit is die bede van die stam van Levi (kamporganiseerders) dat elkeen die naweek geniet het en weer nuwe betekenis én dieper belewenis van die Nagmaalvierings in hulle lewe sal ervaar.

5

Kommunikaatjie 8 Sept 2013  

GK Centuiron Nuusbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you