Page 1

K

VERJAARSDAE “... Die blymoedige mens se hele lewe is ’n fees.” Sp 15:15 BELYDENDE LIDMATE

5 Mei Mara Smit Lodine Snyman Corrie Sweers Hettie van der Elst Louis van Wyk

B04 B10 C13 A07 C15

653-0788 073 210 1177 082 337 0031 664 8669 072 288 1991

6 Mei Karin Cloete Vincent de Jager Marieta Henning

A08 C05 A10

662 0373 082 582 2600 664 4170

7 Mei Pieter Momberg Tianca Peens

B05 B03

082 903 8139 083 449 4201

8 Mei Maricka Fourie Tinette Herholdt Magdalena Snyman Ehrard van der Walt

B22 C14 C06 C07

082 494 8704 665 0630 667 4003 079 882 2602

9 Mei Gerhard Laubscher Nic Opperman

A03 C12

662 2373 663 3693

10 Mei Elsa Briel Marique le Roux Isabella Pretorius Wico Prinsloo Susan van der Walt Yolande Venter Johann Verreynne

B07 C09 B12 C13 B04 A03 C12

644 1546 079 890 7457 654 1265 082 570 2036 082 372 2434 072 844 5325 663 3727

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za Koördineerder: Frans van Dyk—664 0060/0828514558 vandykfj@absamail.co.za

Jaargang 38 Nr 17

5 Mei 2013

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00

11 Mei Joey Erasmus LM Pelser Evert van Seventer

B20 B05 B16

664 2522 654 7487 082 335 0867

DOOPLIDMATE

7 Mei Cornè du Plessis

B08

9 Mei Esmarie van der Merwe B20 10 Mei Alida van Wyk

A12

Teksvers: 1 Petr 4:12 Sing:

654-1437 082 372 3906

083 380 9279

LYDING AS CHRISTEN BETEKEN JY IS NOOIT ALLEEN NIE

Skriflesing: 1 Petr 4:12-19

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Lied 202:1,2,3 Lied 168:3 Lied 241:1 Ps 118-1:3,4 Ps 118-1:7,14 Sb 13-2 Corlea van der Walt Nicolai vd Merwe Hein Kaiser Ds Gerrit Kruger

∗ ∗ ∗ ∗

Ek is alleen! Ek is so alleen! Ek is so ontsettend alleen! Duisende mense om my, en ek is alleen in my nood en lyding.

Elke Christene wat ten volle toegewyd, tot eer van God leef, ervaar lyding op persoonlike vlak en as deel van die kerk. Kinders beleef dit in die skool, werkers by die werk, in jou gemeenskap waar jy leef, in jouself as jou vlees in stryd is met jou gees, in jou familie of gesin, word die evangelie van Jesus Christus in ’n mindere of meerdere mate weerstaan. Lyding sal altyd deel wees van die christene en dit sal al meer en intenser word namate die wederkoms naderkom. SONDAGAAND 18:00

BAIE DANKIE GK CENTURION KERMIS 4 MEI 2013

Skriflesing: 1 Johannes 1 Teksvers: 1 Johannes 1:5

Ons wil elkeen van ons lidmate, hartlik bedank dat hul ons Kermis 2013 so goed ondersteun het. Sing:

Ps 66:1 en 7 Ps 89:6,14 Sb 20-2:1,7 Ps 148:1,5 Sb 13-2

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Christine van Helden Nicolene Wattel Leendert Wattel Ds Paul van den Berg

Baie dankie vir elkeen se insette, hoe gering ook al. Al die positiewe bydraes, hulp, deelnames het gesorg dat die dag ‘n groot sukses was! Al die sameroepers van die stalletjies - julle is ware staatmakers!

TE KOOP—Monumentsig—Nuwe Siekeboegbed R3000,00 of naaste kontant aanbod. Frans van Dyk 0828514558

8

GOD IS LIG Van die begin van Genesis 1 tot aan die einde van Openbaring 22 word die gedagte van God se lig en dat God self lig is telkens uitgelig. In Genesis 1 was dit tot die vierde dag, dag en nag, lig en donker, sonder dat die son nog geskep was. Die vierde dag het die Here eers die son geskep. God het nie die lig van die son nodig vir lig nie. Hy is Bron van die bron van lig, ja Hy is self die ware lig. Uit Hom straal die lig vir die nasies. In Matteus 10:26 en 27 dui die Here Jesus aan dat alles wat bedek is openbaar gemaak sal word. Alles wat ‘n geheim is, sal bekend gemaak word en alles wat in die donker gesê word in die daglig gesê sal word en alles wat saggies gefluister word van die dakke af verkondig sal word. 1 Johannes 1:5 dui aan dat God lig is. By Hom is daar geen duisternis nie. By Hom is alles oop, geen geheim. Niks word weggesteek nie. Die vraag aan jou is, waar is dit nog donker in jou lewe? Waar is daar dinge wat jy nog nie in die lig van die Woord van die Here kan of wil bring nie? Mag jy die lig wat die Here deur Jesus Christus gee, vind in alles wat jy dink, doen en sê.


ALGEMENE INLIGTING

Jaarlikse oggendtee

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Engelse Diens : 11:00 Sothodiens: 12:30 KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkkas

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend

DIENSBEURTE: Ouderling: Willie Lombaard Diaken: Wimpie Steenkamp KATKISASIE:

6:00 Bybelstudie in saal (Die boek Handelinge) 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal Almal welkom!

Vandag: Les 13 Ps 107:1 Volgende Sondag: Les 14 Ps 128:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld.

CENTURION CHRISTELIKE LAERSKOOL nooi al die SENIORS na ons

van Gereformeerde Dames ten bate van die Gereformeerde Kinderhuise

Hemelvaartdiens op 9 Mei 2013

Hierdie jaar is die byeenkoms op 24 Augustus by die St Mary's DSG-saal, Duxburyweg, Lynnwood.

om 09:00 gelei deur Ds van Helden

Dit begin nege-uur en die tema is Seisoene. Die gasspreekster is Lindie Strydom en die gaskunstenaar is Nianell. Toegang is R140.00

Na afloop van die geleentheid sal daar koek en tee bedien word

Voel vry om jouself aan te bied as gasvrou vir 'n tafel by die geleentheid. Kontak vir Phia vir verdere besonderhede 082 541 6388.

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS:

Kos moet Vrydae voor 8:45 by die kombuis afgelewer word. Plaas asseblief 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens tydens opruim.

6 Mei—Senior Aksie 10:00 6 Mei—Kommissie: Evangelisasie 19:00 9 Mei—Hemelvaart 19:00 olv Lyttelton te Centurion KERKKANTOOR GESLUIT OP 9 MEI (HEMELVAART)

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Tee

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Heb 10:24 Alle siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter.

∗ Driekie Carver (A10—664 0461) herstel tuis na ‘n rugprosedure in ZA Hospitaal. ∗ Johanna Venter (B6—654 8565) herstel tuis na ‘n handoperasie.

B2 B3 B9 C4

Riana van Jaarsveld Riana van Jaarsveld Rika Pretorius Elsabe Erasmus

5 Mei 5 Mei 5 Mei 5 Mei

Vr 10 Mei Vr 10 Mei Vr 10 Mei Vr 10 Mei

A1

Susan du Plessis Elize van der Berg Rita van der Vyver Lizel Smit Elma Labuschagne Heidi vander Walt

12 Mei 12 Mei 12 Mei 12 Mei 12 Mei 12 Mei

Vr 17 Mei Vr 17 Mei Vr 17 Mei Vr 17 Mei Vr 17 Mei Vr 17 Mei

Helene Kruger Doreen Reynecke Liesje Kuperus C15 Lucia van Wyk B7 Jetske Guldemond

19 Mei 19 Mei 19 Mei 19 Mei 19 Mei

Vr 24 Mei Vr 24 Mei Vr 24 Mei Vr 24 Mei Vr 24 Mei

B1

24 – 26 Mei 2013 Pure Joy Gasteplaas R600 per persoon Tema: Sleutels Gee jou naam op agter in die saal of kontak Erna Olivier 082 332 2118

Elandspoort

A6 B4 B6

BAIE GELUK:

∗ Conrad Stoltz (B11—654-2406) wat gekies is om Suid Afrika op die gholfbaan te verteenwoordig in Oktober in Engeland.

2

Bobby van Jaarsveld sing 25 Oktober by Good life Kerk in Moreleta Park vir n fondsinsameling vir Centurion Christelike Laerskool. Besprekings kan gedoen word by www.itickets en verwysing Geref Centgr4. Kontak Madelein van Zyl 083 272 4884

7


DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS 450 JAAR (2) - URSINUS Keurvors Frederik III was openlik gereformeerd, maar sy onderdane was verdeeld. Daarom gee hy opdrag aan ‘n groep kundiges om die Bybel so op te som dat die volk, veral die jeug van die kerk, dit maklik kan verstaan en leer. Dit was eintlik ‘n spanpoging van ‘n hele aantal teoloë, maar die insette wat Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus as deel van die span gelewer het, het gesorg dat hulle twee as die skrywers van die Heidelbergse Kategismus bekend geword het.

AROS EN NWU FAKULTEIT TEOLOGIE WERK SAAM ONDERWYSERS MOET STEWIGE TEOLOGIESE FONDASIE HÊ Deeglike Bybelkennis is noodsaaklik as onderwysers en veral skoolhoofde Christelike leiding in skole wil gee. In die toekoms sal dit al moeiliker word om sulke onderwysers te bekom. Daarom het die NWU se Fakulteit Teologie en Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies) besluit om hiertoe saam te werk. Hoewel Aros modules soos Bybelkunde en Kerkgeskiedenis aanbied, is mnr Pieter Bisschoff, uitvoerende hoof, van mening dat ‘n sterker teologiese onderbou nodig is om toekomstige onderwysers só toe te rus dat hulle as senioronderwysers en skoolhoofde aan skole leiding kan gee ten opsigte van die Christelike karakter van so ‘n skool. Verskeie programme van Noordwes-Universiteit se Fakulteit Teologie kan so ‘n onderbou grootliks deur middel van vervlegde leer (kombinasie van kontak- en afstand-modus) aan studente bied, sê prof Fika van Rensburg, dekaan van die Fakulteit. Aros lei tans 460 studente as onderwysers (BEd-grade) op. Hierdie getal sal na verwagting in die volgende paar jaar skerp styg. Belowende Aros-studente sal sterk deur Aros aangemoedig word om benewens die BEd-graad ook ‘n BTh-graad by die Fakulteit Teologie te verwerf.

HOUSE FOR SALE IN HENNOPSPARK EXT 39 - 3 Bedroom, 2 Bathroom (1 en-suite), automated double garage and gate and small garden ect. Walking distance from primary/secondary schools and shopping centres. R1 290 000.00 - Contact Rinus to arrange for viewing 082 739 2477. Private Sale!! SOEK WERK – Caroline soek werk as huishulp, voltyds of deeltyds. Sy is baie betroubaar. Kontak Wilna Algera 072 134 0327 of Caroline 073 426 5229.

6

Zacharias Ursinus was van jongs af bekend vir sy verstand en wysheid. Op 16-jarige leeftyd gaan studeer hy aan die Universiteit van Wittenberg waar hy ‘n besondere band met Melanchton opbou. Hy was skaars 28 jaar toe hy die opdrag van die Keurvors gekry het. Deur sy lewe het een saak altyd uitgestaan en dit was dat hy na die waarheid gestreef het. God het dit beskik dat hierdie jong man met sy kennis en ervaring, gedryf deur sy strewe om die waarheid te verkondig en uit te leef, op die regte tyd en die regte plek teoloog was. Hy het onder andere ook kontak gehad met Calvyn en Beza. Wanneer vir die waarheid opgestaan word, is stryd en swaarkry altyd teenwoordig. Ook in sy lewe. Nadat die Heidelbergse Kategismus as leerboek en belydenisskrif by die Sinode in Pfalz in 1563 aanvaar is, was dit nie lank voordat die opvolger, Lodewyk VI, ‘n Lutheraan, hulle werk verbied het en hulle verjaag het nie. Hy het daarna siek geword en so verswak dat hy op 49-jarige ouderdom, gesterf het. Was dit nie dat Ursinus geleef en gesterf het vir die waarheid van die Woord nie, het ons nou, na 450 jaar, nie die skatboek gehad nie! Sy graf is vandag onbekend maar ons weet sy kollegas het ‘n bronsplaat met ‘n inskripsie daarop aangebring: “Hier lê die liggaam van Zacharias Ursinus uit Breslau, die opregte teoloog, wat die dwaalleer rakende die Persoon en Nagmaal van Christus in woord en geskrif skerp bestry het, die skerpsinnige filosoof, wyse mens en strenge opvoeder van die jeug”. (Aangepas uit Kerkplan—Apr 2013)

3


SENIORAKSIE

OUERS AS HELDE VIR GOD 'n Kursus oor Bybelse Ouerskap

Program vir res van 2013

∗ Maandag 6 Mei 2014 kom Susan van Dyk ons baie dinge vertel van Rooibos wat ons nooit geweet het

BEROEPE ONTVANG Wanneer: Woensdae 19:00- 21:30

nie. ( Weet julle van kitsrooibostee?) Kom luister gerus van 10:00 af in die saal. Na die praatjie kuier ons weer saam met heerlike verversings.

Datum: 8 Mei - 5 Junie 2013

∗ Maandag 3 Junie beplan ons weer die tradisionele sop en sjerrie. Die dag kom ons eers 12:00

Waar: Kerksaal GK Centurion Koste: R200

bymekaar.

∗ Maandag 5 Augustus 10:00 gaan ons meer hoor oor navorsing van nuwe medisyne. ∗ Maandag 2 September 10:00 gaan ons bietjie meer kultuur as eetgoed inkry deur orrel spel, sang en voordrag.

∗ Oktober beoog ons om die “spookhuis” in Erasmusrand te besoek. Datum en tyd sal nog bevestig word. Voor ons vertrek sal ons eers die jaarvergadering hou.

Maandag 4 November is ons jaarafsluiting met ’n moontlike ontbyt êrens.

Ons jaargeld is R50,00 per persoon, en dan dra ons ook tydens elke byeenkoms vrywillig by vir Eljadehuis. Vervoer kan ook gereël word indien u dit benodig. Al wat u moet doen – skakel net.

BEROEPENUUS

· Ds DJ Dykstra van Colesberg/Bloemburg/ Philippolis na Nigel. · Ds BCG Fourie van Kameeldrift na Newcastle.

Inskrywings: Kerkkantoor - 0126642614 (Ellouis) Aanbieders: Ds Maarten van Helden Erika van der Wateren (Kliniese Sielkundige)

BEROEPE AANVAAR Ds DJ Dykstra van Colesberg/Bloemburg/Philippolis na Nigel.

MARANATA KLEINGROEP Ons kleingroep vergader twee keer per maand vir Bybelstudie, en die dienswerk van die kleingroep is besoeke en opvolgwerk by lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het. As jy graag wil aansluit en help met hierdie dienswerk, is jy baie welkom om te skakel met:

Almal bo 60 is welkom om by ons aan te sluit. Belangstellendes mag ook besluit om ’n enkele byeenkoms by te woon. Skakel gerus met

Albie Venter Ansie van Dyk Lena Malan Gys Ferreira

012 660 1503 012 664 0060 012 664 0801 012 654 1263

BYBELSKOOL VAN CENTURION bied aan WAT LEER DIE SKRIF EINTLIK OOR DIE CHARISMATIESE GAWES Wat is die doop met die Heilige Gees? Moet ons vandag nog in tale praat? Doen God nog wonderwerke? Wat is die gawe van profesie?

Ronel Swanepoel 072 228 2124

Ouman-alies voor die preekstoel! Fondue en kuieraand vir na-skoolse jongmense. 10/05/2013, 18:30, @ die kerksaal. Etienne 072 102 9845 Hendri 083 292 9002

Elke Dinsdagaand om 19:00 BLOM ‘N BLAAR—http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. ONGEWONE PLAASPARTYTJIES. Berg, bosveld en rivier naby Brits. Skattejag, bosrit, diere. Kontak Stefáns & Corlea 083 478 4480

4

“Moeg vir jou ou kombuis? en GASINSTALLASIES” Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel Gasinstalleerders; ons spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise sowel as restourasie d.m.v. verf tegnieke. Kontak: Werner van der Walt; 082 308 6238/ bwinterior@telkomsa.net Meryke Deetlefs; 084 444 5443/ meryke@mery-d.co.za

5

kommunikaatjie5mei2013  

nuusbrief,brief

kommunikaatjie5mei2013  

nuusbrief,brief

Advertisement