Page 1

K

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

Aanb id

KOLLEKTES Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Hefsiba

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion Jaargang 38 Nr 39 10 November 2013 Jaargang 39 Nr 01 19 Januarie 2014 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za

dien getu ig

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00

Belydenis van geloof-aflegging Voorbereidingsdiens met die oog op die viering van die Nagmaal

DIENSBEURTE: Ouderling: Johan Kruger Diaken: NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld.

Skriflesing: Luk 17:11-19 Teksvers: Luk 17:15,16

KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion

Sing Lied 184:1,3,4 Sb 12-3:1,2,3,4 Ps 40-1:4 Ps 134-1:4 Ps 145-1:1,12 Sb 1-2:1-3 Sb 13-2

EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516 KATKISASIE:

Vandag: Opening Volgende week: Les 01, Ps 18:1

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 417

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Magriet Erasmus Klank: Jan Reesink Prediker: Ds Gerrit Kruger

Telefoon: 012 664 2614 Faks: 012 664 0004

Skriflesing: Romeine 14

Basdenlaan 226, Lyttelton 0140

Epos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba—gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 012 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger : 012 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 012 347 0494/ 084 263 2055 Koördineerder: Frans van Dyk: 664 0060/ 082 851 4558/ vandykfj@absamail.co.za 8

Ons hemelse Vader, is baie goed vir ons. Niks in die lewe is vanselfsprekend nie. God versorg ons met alles wat ons nodig het na liggaam en siel. God versorg ons nie noodwendig, soos wat ons verwag om versorg te word nie. God gee nie vir almal volkome gesondheid en ‘n oorvloed van materiële seëninge nie. Maar ons moet dankbaar wees teenoor God vir wat ons kry, vir die lewe, vir die belofte en versekering van die ewige lewe. Ons moet nooit vergeet dat ons ook, figuurlik gesproke wit van melaatsheid was, vanweë ons sondes nie, maar dat God ons in en deur Jesus Christus rein gewas het, sodat ons volkome gesond is. Daarvoor moet ons Hom elke dag dank, dankbaarheid betoon.

SONDAGAAND 18:00

KONTAK BESONDERHEDE Kantoorure: Ma.-Do 08:00 - 13:00

Ware geloof kom tot uiting in jou dankbaarheid teenoor God

Teksverse : Romeine 14:17 Sing: Sb 7-2:1,2 Sb 17-1: 1,6 Sb 18-8: 1,3,5 Sb 13-3 Orrelis: Edmund Mc Cabe Projektor: Nicolene Wattel Klank: André Beumer Prediker: Ds Paul van den Berg

Burgers van God se koninkryk ervaar in gehoorsaamheid God se vrede en vreugde In hierdie nuwejaar sal gelowiges en ongelowiges soek na blywende vrede en vreugde. Tog is dit asof baie mense nie by die ware vreugde en vrede kan uitkom nie. Selfs gelowiges kan van tyd tot tyd werklik sukkel om die vrede wat God deur sy Gees vir ons gee werklik te ken. Mag jy as burger van die koninkryk van God groei in gehoorsaamheid aan die Here en so die vrede en vreugde ervaar wat bedoel is vir die wat in Jesus Christus glo.

Groei na Christus


O ns gee om vir M ekaar “... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ Rita Kruger het toetse ondergaan te Kloof Hospitaal (C13—940 9444) ∗ Wilna Algera het ‘n knieoperasie ondergaan, daar lê nog ‘n reeks operasies vir haar voor (B20—653 0825). Baie Geluk met die Aflegging van Geloofsbelydenis vanoggend Corné du Plessis Niel Erasmus Leri Klopper Alida van Wyk

Dean du Plessis Jan Theunis Reesink Andries Roos Andrea van der Westhuizen

Amanda du Plooy Simoné Janse van Rensburg Kara Smith Zuiqe Weyer

Die katkisante 2013 - Ds. Paul se groep - nooi al hul familie en vriende om na die erediens 'n koppie koffie / tee en 'n verversinkie te kom geniet agter in die saal. Die res van die gemeente drink tee buite op die stoep, soos gewoonlik.

Aktiw iteite gedurende die kom ende w eek VERGADERINGS: 19 Jan - Diakonie toerusting 19:00 20 Jan—Kommissie: Jeug 19:00 21 Jan—Kommissie : Instandhouding 18:00 22 Jan—Kommissie: Bediening 19:00 23 Jan—Diakonie Blok A,B,C 18:30 25 Jan—Katkisasie Onderwysersopleiding 09:00

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal Ds Maarten se groep begin 5 Feb 2014 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie Almal welkom!

NAGMAAL word komende Sondag 26 Januarie 2014 tydens albei dienste bedien. GEMEENTE-ETE NA AFLOOP VAN NAGMAAL OP 26 JANUARIE 2014 Die diakonie nooi alle lidmate na ‘n ete komende Sondag na afloop van die Nagmaal hier by die kerk om 12:00 . Die Diakonie verskaf beesrol, lamsrol en hoenders op die spit voorberei. U bing saam:

Een slaai per gesin vir gemeenskaplike slaaitafel.

2

VERJAARSDAE

“Hy moet meer word en ek minder.” Joh3:30

BELYDENDE LIDMATE

19 Jan Christine van Helden

A11

347 9695

20 Jan Veronica Meyer Amanda Swanepoel André Venter

A12 B09 B15

072 879 6714 654-5568 082 779 2802

21 Jan Loureen Geertsema

A13 C01 B15 B03

664 3040 082 654 4789 082 579 5853

23 Jan Engel de Jonge Adelé Erasmus André Kirsten Baby Viljoen

B12 B05 C14 B05

660 1484 653 7453 663 5031 083 778 7870

C14 B20

072 174 5390 347-0044 664 4039 082 322 4864

DOOPLIDMATE

19 Jan Ewan van der Walt Louisa van Zyl 22 Jan Brenda Annandale Danika Snyman

662 2717

22 Jan Wim Grobler Mariana Pelser Koos van Zyl

24 Jan Kerry Trentham Nicolai van der Merwe

25 Jan Cimel du Toit C10 Johan Kornet A04 Mattie Reynecke C01 Bennie van Nieuwenhuizen C08

079 879 6862 082 372 3906

B18 C12

653 4607 663 3882

C08 B10

665 1817 073 210 1177

23 Jan Wilmari Hoffmann Alme Hugo FC Louw Colett Sevenster Theo Zeevaart

A02 B15 C14 C04 B15

082 875 5253 082 462 1902 667 6147 073 571 5513 654 2261

24 Jan Henk Sweers

A05

644 1969

25 Jan Louis van Staden

C11

654-1851

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG · Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Walvisbaai/Swakopmund/Hentiesbaai. · Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Kimberley. BEROEPE AANVAAR · Dr RS Hobyane van Promosa na Teologiese Skool Potchefstroom as professor in Nuwe Testament met opdrag Grieks. · Proponent SN Jooste na Bellville om kragtens KO, art 7 die kerk van die Here onder Engelssprekendes in die groter Kaapstad te vergader. · Dr FP Kruger van Meyerspark na Teologiese Skool Potchefstroom as professor in Praktiese Teologie. · Ds PT Masase van Promosa na Boskop. BEROEPE BEDANK · Ds AJ Coetsee van Uitschot na Newcastle. · Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Walvisbaai/Swakopmund/Hentiesbaai. · Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Kimberley. · Ds CA Jansen van Secunda na Koster. · Ds PW Kurpershoek van Middelburg [Tvl] na Rietvallei as medeleraar. · Ds CJ Nagel [jr] van Nylstroom na Walvisbaai/Swakopmund/Hentiesbaai.

7


KATKISASIEKOLLEKTES

GTA

Weereens wil ons baie dankie se vir elkeen wat so ruim bygedra het vir die Bybelverspreidingkollektes wat tydens katkisasie gehou was. Die totale bedrag wat gedurende 2013 ingesamel is deur die katkisasiekinders was R31 000. Hierdie ruim insameling beteken ongeveer 600 Bybels wat gedruk kon word.

Jet- aand Sondagaand 19 Januarie

Die kompetisie tussen die klasse is altyd baie sterk en dit is wonderlik om te sien met hoeveel ywer die kinders geld insamel vir Bybelverspreiding.

Kom leer mekaar ken en vind uit wat ons alles die jaar gaan doen!

Voorspoed vir hierdie jaar se insameling. Die Katkisasiekommissie

VOORBIDDING VIR SUID-SOEDAN Ons bring graag die nood van ons medegelowiges in Suid-Soedan onder u aandag en vra vir u voorbidding. Suid-Soedan is tans op die rand van ʼn burgeroorlog. In ʼn telefoongestrek met ds. Patrick Jok van die Sudanese Reformed Churches in Juba het hy gesê dat daar nou in baie dorpe geskiet word en dat die situasie baie gespanne is. Hy en sy gesin is veilig in ʼn vlugtelingskamp en sover hy kan vasstel is die meeste lidmate ook veilig. Ons het sterk ekumeniese bande met die Sudanese Reformed Churches (kerklike eenheid). Dié gereformeerde kerkverband het tans 16 gemeentes met 3200 belydende lidmate. Aangesien daar steeds gemeentes in die Moslem Soedan (Noorde) asook in Suid-Soedan is, staan hulle bekend as die Sudanese Reformed Churches. Die eenheidsband, hoewel oor landsgrense heen, is vir die kerkverband belangrik. Die gemeentes in die Suide sluit in: Juba, Malakal, Bor, Bentiu, Wau, Aweil, Ulang, Nylial, Obel. Daar is ook berigte van gevegte in Malakal en Bor. Hierdie konflik het niks te doen met die jare lange stryd tussen Soedan en Suid-Soedan nie, maar is ʼn politieke en stamverwante konflik tussen die inwoners van Suid-Soedan. Ons vra u voorbidding vir die land en sy mense en ook vir die lidmate van die Sudanese Reformed Churches. Dr. Douw Breed en ds. Malan van Rhyn

KATKISASIE-OPENING Die katkisasie-opening is vanoggend na die erediens. Alle laer- en hoërskoolkinders, met hulle ouers, word gevra om na die diens in die kerk bymekaar te kom.

“Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ’n goddelose tyd.” Ef 5:16

Namens die President Kruger Kinderhuise wil ons net ons opregte dank uitspreek rakende die kontant bydrae ontvang. Die bedrag van R8573 ontvang op 02/12/2013, is met dankbare harte ontvang.

Dit is ’n nuwe jaar met nuwe geleenthede. Baie keer word nuwejaarsvoornemens gemaak, wat nooit ten uitvoer gebring word nie. Maar ons as Christene, as kerk, as gelowiges, wat moet ons voornemens wees? Eintlik moet dit niks anders wees as gister en eergister nie. Ons nuwejaarsvoornemens moet wees, om die wil van God nog beter te doen. Om God se wil te doen, is konstante, harde werk, daarom moet ons indringend na ons eie lewens kyk. Wat is die lewensnorme en oogmerke van ons lewens? Is dit om in hierdie ekonomiese krisistye te oorleef? Is dit om harder te werk, meer te bereik en dan myself te troos met die gedagte: ek gebruik al die talente wat God my gegee het, maar ek gebruik dit tot my eie voordeel! Of is dit om God al meer en meer te verheerlik in alles wat ek doen? Paulus beklemtoon in hierdie gedeelte hoe die gelowiges indringend na hulle eie lewens moet kyk. Dit is belangrik omdat ons in ’n tyd van al groter wordende goddeloosheid lewe. God word al meer ontken, die kerke loop leeg en ons vergeet wie ons is en waar ons vandaan kom. Ons vergeet dat ons deur God geskape is en weens die sonde duur gekoop is as sy eiendom. God vra en verwag van ons om volgens sy wil te lewe, om hoë lewensstandaarde te stel wat tot eer van God is, om verstandig op te tree tot sy eer en elke geleentheid te benut om die beste gebruik te maak van elke geleentheid, om God te loof en te eer. So moet ’n nuwejaarsvoorneme nie wees om iets te doen wat tot my eer en tot my voordeel alleen sal wees nie, maar wat is eerstens tot eer van God. Mag elke lidmaat en ons as gemeente saam, hierdie jaar al ons krag inspan om God te vereer. Mag die eredienste vol gelowiges wees wat hier is om God te eer. Mag ons elkeen al ons kragte en ons verstand en werk gebruik tot sy eer. Mag wat ek ookal doen, of dit my sport is, my ontspanning, my werk, my familietyd, my alles, wees tot eer van God. Kom ons koop die tyd uit, maak die beste gebruik van elke geleentheid hierdie jaar om God te loof en te prys.

Hierdie bydrae sal spesifiek vir sakgeld aangewend word.

Ds. Gerrit Kruger

Dit is voorwaar ‘n groot voorreg om die onder-steuning van Centurion Gereformeerde Kerk ten opsigte van President Kruger Kinderhuise te ervaar. Weereens baie dankie. Vriendelike Groete President Kruger Kinderhuise

6

ALETHEIA MINISTRY— EVERY SUNDAY AT 11:00 Scripture: Josua 1: 1-9 Preacher:

NO FEAR WHEN GOD IS NEAR!

Rev Paul van den Berg

3


ADVERTENSIES

VERKOPE BY DIE KERKKANTOOR

BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 PROFESSIONELE REKENMEESTER (SA) vir opskryf van alle boeke tot en met die proefbalans in Pastel, oudit werkspapiere (B/S en I/S) in Excel en Caseware, BTW, debiteure, krediteure, kleinkas en salaris rekonsiliasies en indiening van enige tipe belastingvorms, sowel as dispute met SARS - Mariza Mosca mariza.mosca@gmail.com (082 405 8565).

Bybels—R60 (hardeband) R35 (sagteband—Eng, Zulu) Aanvullende Ps boekie—R20 Almanak—R60 Boek “Worstelinge oor die waaroms in die lewe” - R70

TEESKINKBEURTE Instruksies vir die regsit voor die aanvang van die erediens en skink en opruim na die diens is in die kombuis opgeplak. Plaas asseblief 2 rye koppies en 1 houer elk met suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens. 19 Januarie C5 Rozanne Groenewald / Zinette Cronje B13 Bets Roos C14 Cecelia Wolmarans 26 Januarie Kerkraad (Mans) 2 Februarie B8 Comine Venter B 12 Jeanette vd Bijl / Susan van Dyk A5 Magda Pelser

SUSTERS@CENTURION! Op die jaarprogram is aangedui dat die Susters-afskop op 2 Februarie sou plaasvind. Omdat dit Nagmaal is op die 26e is dit beter om die afskop direk na die erediens die byeenkoms in die saal te hou. Ons gaan inligting kry oor die nuwe dinge wat moontlik vir ons in die gemeente voorlê! Julle het egter die finale sê en daarom word jy uitgenooi om hierdie kort byeenkoms by te woon. Ander nodige inligting sal ook dan deurgegee word. Beplan asb jou Sondag só dat jy dit nie misloop nie! Sien dan!

Omkring die datum

NUTSMAN- Huisverbeterings/Teëls/loodgieterswerk/ deure/hekke/plafonne. Kwotasies. Hein 0726579274 RUIM KAMER in huis te huur, Lyttelton R1900 pm. Hein 0726579274

BYBELSKOOL

2014 Susterssaamtrek

11 Februarie tot 25 Maart 2014

Wees Daar! Die Bybelskool van Centurion bied u die volgende groeigeleentheid:

BLOM ‘N BLAAR SOEK vriendelike, betroubare jong dame om opgelei te word as ‘n Bloemiste. Geen ondervinding nodig maar sy moet tweetalig wees. Opleiding sluit die hele spektrum van Administrasie tot blommerangskikking in. Willem 082 780 1692/ Marie 082 303 7052 blomnblaar@absamail.co.za .

Die boek Job ‘n Christelike siening van lyding, pyn en nood Kom leer iets meer van die boek Job as net sy storie...

FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907 ——————— KRUISPAD Is 'n pragtige moderne tydskrif met opbouende artikels. Die inskrywing beloop slegs R110 per jaar vir 4 uitgawes. Hoewel dit op die jeug, van 16- tot 23-jaar fokus, is daar ook bejaardes wat die tydskrif ontvang. U kan op ons webblad by www.kruispad.net inteken of stuur 'n e-pos aan kantoor@kruispad.net.

Kom filosofeer saam op ʼn Christelike manier oor lyding, pyn en swaarkry. Kom ontdek saam hoe om die Jobstroosters van ons tyd vanuit die Skrif op hulle herrie te gee! Kom ervaar saam met Job hoe getrou en hoe groot jou God is! Plek Tyd Koste Aanbieder Kontak

GK Bultfontein is die jaar ‘n 100 jaar oud. Ons nooi alle oudlidmate, oudleraars en belangstellendes uit na ons feesnaweek 23 – 25 Mei 2014. Johanda 082 522 5099 eeufees@fancor.co.za

Gereformeerde Kerksaal, Centurion Dinsdagaande 19:00 - 20:30 R100 pp of R150 per paar Ds Maarten van Helden Kerkkantoor 012 664 2614

Bespreek vooraf of kom sommer net

4

Datum: Spreker: Koste: Lokaal: Kontak: Besoek:

8 Maart 2014 Hettie Brittz R100 NG Kerk Raslouw, Eldoraigne Helene Kruger by 082 448 3406 of by die susterstafel na kerk www.gklyttelton.org.za vir meer inligting….

BOTSWANA-SENDING Eben en Phia le Roux is lidmate van Centurion-gemeente en in ouderling Hennie van der Walt se wyk. Hulle was vir 2 jaar in hierdie gemeente en het ongeveer 30 maande gelede na Samochima, naby Shakawe, in die noordweste van Botswana, verhuis om voltyds saam met die Seed-maatskappy en die Wycliffe-seminari onder die oorblywende Boesmans te werk. Hulle is tans besig met 'n bouprojek. Die Botswana-sending is by Kruispad (onder leiding van die Gereformeerde Jeugdeputate) geregistreer sodat uitreike soontoe georganiseer kan word. Ds. Maarten is deur die Jeugdeputate gevra om deel daarvan te wees. Die groep van 12 het Woensdag hiervandaan vertrek. Hulle het die aand by Ghanzi oornag en Donderdag verder gery. Jy kan hierdie projek volg op faceboek deur net Kruispad in te tik en die rooi logo te volg. Jan van Wyk, wat in ons Centurion-gemeente is, behartig die Botswana-sending se sake en kan gekontak word indien jy meer inligting wil hê. Die gemeente word herinner om ook vir hierdie sending vanuit ons gemeente voortdurend voorbidding te doen. Die Here is getrou en sal sy plan ook daar deurvoer!

5

Kommunikaatjie 19/1/2014  

Nuusbrief GK Centurion

Kommunikaatjie 19/1/2014  

Nuusbrief GK Centurion

Advertisement