Page 1

ALMANAK 2012 ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

Daar is tans nog ‘n aantal van 2012 se Almanakke beskikbaar by die kerkkantoor @ R25 elk terwyl voorraad hou

Kos moet Vrydagoggende voor 8:45 by die nuwe kombuis afgegee word.

PRO ECCLESIA STUDIELENINGSFONDS 2013 Aansoekvorms vir voorgraadse onderwysstudente aan die Potchefstroom-kampus/Aros en ander opvoedkundige-geakkrediteerde instansies is tans by die kerkkantoor beskikbaar.

MALAWI UITREIK saam met GK CACHET

Teeskink Elandspoort

A4 B19 B20 C11 B2 B3 B18 B21 C4 A1

Laurette Snyman 16 Sept Vr 21 Sept Annesta Wannenburg 16 Sept Vr 21 Sept Hannelie Grobler 16 Sept Vr. 21 Sept Amanda Brink 16 Sept Vr. 21 Sept Riana van Jaarsveld Vr 28 Sept Riana van Jaarsveld Vr 28 Sept Adele Erasmus Vr 28 Sept Sandra Smit Vr 28 Sept Toekie Meyer Vr 28 Sept Susan du Plessis 30 Sept Vr 5 Okt Elize van der Berg 30 Sept Vr 5 Okt Rita van der Vyfer 30 Sept Vr 5 Okt Lizel Smit 30 Sept Vr 5 Okt Rika Pretorius 30 Sept Vr 5 Okt

B1

Belangstellendes wat die Malawi uitreik in Desember wil meemaak kan vir Esmé Kruger kontak by 082 872 4878

B9

STOP-DINK-GAAN Jak 2:14-17. Jou deel vir evangelisering: byderhand, gerieflik en gou is om te kan gee. Verkrygbaar Sondae agter in die saal @ R10

NUWE LIEDEREBUNDEL

Gereformeerde Gereformeerde Kerk Centurion Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

SONDAGOGGEND Skriflesing: Psalm 52 Lukas 22:39-46 Teksverse: Psalm 52:10 Sing:

Ps 128:1,2,3,4 Ps 40:4 Sb 17-3:1,2 Ps 145:1,2 ,5,7,12 Sb 17-1:1,5,6 Sb 13-2

SONDAGAAND 18:00

JAN DIE KOPERKAN Bring asb al u kopergeld en gooi dit in die koperkan wat voor in die kerk staan. Die geld word gebruik om ‘n teologiese student tydens sy studies te ondersteun.

Die koste van die nuwe Liederebundel is R10 Handig asb u naam by die kerkkantoor in indien u belangstel om ‘n bundel te bekom.

Voltydse, betroubare huishulp beskikbaar vir 5 dae per week. Sy slaap nie in nie. Sy werk al by my vir 8 jaar. Skakel Hanlie Sweers by 083 283 6456. SAKPAS ISRAEL TOER Ds Maarten begelei die Kruispad-toer na Israel van 18 –28 Nov en daar is nog 7 plekke beskikbaar teen R16 000. Skakel ds Maarten 072 143 1855.

8

Jaargang 37 Nr 33 31

2 September 16 September2012 2012

GROEI EN PRODUSEER SOOS ‘N WELIGE OLYFBOOM Die olyfboom is nou maar net ‘n boom wat ‘n boodskap dra soos min. Met al sy eienskappe is dit ‘n absolute voordeel vir sy eienaar. En selfs deur die totale proses van die meul en pars is die olyf een wat nooit sy eienaar teleurstel nie. So ook Jesus wat self in Getsemane (olyfpers) gepers is en so sy bloed gegee het! Die heel beste betaling vir al ons sondes. Sy bloed is die volkome en genoegsame versoening vir al ons sondes! Kom na die Nagmaal en geniet die versterking van u geloof! So lyk die basiese olyfpers (’n getsemané):

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Jaco Wattel Klank: Hein Kaiser Prediker: Ds. Maarten van Helden

Kontakpersoon: Marieke Zeevaart 081 476 5585

Die nuwe Skrifberymings, Belydenisliedere, Geestelike liedere asook die Messiaanse weergawe van Psalm 110 [in totaal 34] soos goedgekeur deur Sinodes 2009 en 2012 word in ‘n goedkoop boekvorm saamgestel.

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Liturgiese Riglyne

ROBOTPAKKIE

PROJEKTORSPAN Die projektorspan benodig 3 spanlede. As jy Powerpoint kan gebruik is jy die persoon. Kontak Nicolene Wattel by: 084 437 6620 Nicolene.wattel@aurecongroup.com

Wyk

K

OMMUNIKAATJIE

Skriflesing: Ps 13 2 Kor 1:3-11 Teksverse: Ps 13 Sing:

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Lied 184:1,3,4 Ps 32:1,4 Ps 23:3 Ps 116:1,2,3; 4,5,6; 8,9,10 Ps 68:5 Sb 13-2 Corlea vd Walt Nicolene Wattel Leendert Wattel Ds Gerrit Kruger

DIE WINTER, LENTE EN SOMER VAN ONS GELOOF Hierdie Psalm is heel waarskynlik deur Dawid geskryf in die tyd toe Saul hom vervolg het. Dawid was geweldig getraumatiseer. 1 Sam, 20:3 Hierdie Psalms van Dawid verwoord vandag nog baie van ons trauma en hartseer en trane en verlange en emosies, maar vir die gelowige ook die vaste vertroue op God. Ons gaan na drie sake kyk: 1 ’n Innerlike stryd. Winter van geloof! Sy gevoelens. v1-3 2 ’n Uitroep om gehoor te word. Lente van geloof! Sy vyande v4-5 2.1 Dawid is eerstens bekommerd oor sy eie heil. 2.2 Dawid is bekommerd oor God se eer. v4 3 ’n Belydenis van sy geloof. Somer van geloof! Sy geloof. v6 “Maar ek – op u goedertierenheid vertrou ek;” Die klein woordjie, maar, dui die oorgang van Dawid aan van vrees na vertroue, van bevraagtekening van Hoe lank nog? na die bevestiging en erkenning van God se verbond en sy beloftes.


VERJAARSDAE

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.” Ps. 23:1

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Emeritaatsversorging

BELYDENDE LIDMATE

DIENSBEURTE: Ouderling: Thys Reynecke Diaken: Pieter Pretorius KATKISASIE:

Vandag:

NAGMAAL:

Vandag tydens Oggend- en Aanddiens

Les 25, Sb 10-2:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ ∗ ∗ ∗

Hermien Prinsloo (C13—082 570 2036) sterk aan na ’n nek operasie. Jaco Erasmus (B21—654 9108) sterk tuis aan na ‘n hand operasie. Naomi de Wet (A14—343 0390 x 304) sterk tans in Unitas Hospitaal aan na ‘n breinoperasie. Dit gaan nie goed met Wim Voordewind (B7—082 797 8194) se gesondheid nie.

MEELEWING Ons dink aan Ben Steyn ((B8—658 5495) wie se pa oorlede is en aan José Coelho (C7—082 331 8622) met die afsterwe van sy moeder. GELUK: Jan-Louis Bezuidenhout (B3—654 2250) met sy verlowing aan Lydia.

2

16 September Heidi Coelho Hartjie de Beer Cecilia Wolmarans 17 September Tys Vorster 18 September Koos Prinsloo Antionette Wagner 19 September Werner van Wyk 20 September Danie du Toit Edmund Mc Cabe Ralph Mc Cabe 21 September Marna du Plooy Johan du Plooy Icy Kotze 22 September Bets Prinsloo Jan van Rooy Hettie van Schalkwyk

B22 A13 C14

071 642 7391 664 2402 083 949 8899

A13

347 6501

B13 B05

348 8966 660 2456

A13

662 1411

C10 B19 B06

072 174 5390 661 3352 677 8217

C05 A09 C02

082 696 3093 662-2004 664 4021

B08 C05 B21

658 5820 663 9187 654 0315

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal—Bergrede Mat 5 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie—Jakobus 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal—2 Johannes Almal welkom!

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG · Ds JA Berg van Vaalwater na Jeffreysbaai. · Ds PJ Grové van Wapadrant na Sanveld. · Proponent SJB Lee na Ladybrand/Tweespruitkombinasie. · Ds MG Mdluli van Sharpeville/Sebokeng/Zamdelakombinasie na Diepkloof. · Ds KP Steyn van Empangeni na PotchefstroomOos as medeleraar. · Ds TJ van Vuuren van Heilbron na Newcastle. BEROEPE AANVAAR · Ds MG Mdluli van Sharpeville/Sebokeng/Zamdelakombinasie na Diepkloof. · Proponent GJJ van der Merwe na Durban-Noord.

GEREFORMEERDE KERK TEMBISA hou ‘n KULTUURDAG om fondse in te samel op 24 September 2012 om 09:30—14:00

DOOPLIDMATE

16 September Kirsten Smith 17 September Anais Lourens 18 September Reinhardt Wagner 20 September Nicola Wakeford

B10

082 856 3704

A06

664 6935

B05

660 2456

07

663 7638

Indien jy wil saamgaan skakel Gerrit Kamper 073 171 5630 om meer inligting te bekom

MOEG VIR JOU OU KOMBUIS? Spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise en restourasie van ou kombuise dmv verf tegnieke. Werner van der Walt 082 308 6238/bwinterior@telkomsa.net, Meryke Deetlefs 084 444 5443/meryke@mery-d.co.za.

7


VRIENDE-VAN-GIYANI (VRYWILLIGE PROJEK)

Kostes Kamp: R135 – Volwassenes R90 – Kinders Kostes Nagtoer: R90 – Volwassenes R75 - Kinders

Alle Gr R tot Gr 6 kom kamp saam by die Pretoria Dieretuin op 12 Oktober 2012! Almal moet 18:00 by die dieretuin aanmeld vir die nagtoer, dit begin 18:30. Indien jy nie wil kamp nie, is jy nog steeds welkom om die nagtoer mee te maak! Na die toer gaan ons bring en braai teen ongeveer 20:30 Wat moet jy saam bring: Jou ouers Jou tent Vleis en bykosse vir die aand se braai Jou eie borde en eetgerei Koeldrank Vir meer inligting en om jou naam op te sit skakel vir: Helene Viljoen 0823784967 Madi Hugo 0828951364 DIT GAAN PRET WEES OM VAN AL DIE NAGDIERE TE LEER!!

Tweede Sessie Gereformeerde Kerk Centurion Susters se kulinêre damesdag On twee Top Chefs, Gawie en René Erasmus bied ‘n tweede sessie aan op 27 Oktober 2012 Die dames gaan twee-twee by ‘n werkstasie bak en brou! Soet en sout happies, Vol au Vents, Mille feuille ("custard slice"), bakkersroom, palmiers en truffels en spinsuiker word deur ons gemaak en ons word gewys hoe om eenvoudige disse buitengewoon mooi voor te sit. Daarna drink ons saam tee en smul aan ons disse! Adres: Centurion Akademie, 1023 Bank Laan, Centurion (agter die McDonalds, skuins langs Centurion mall) 1ste vloer, praktiese kombuis. Bring Saam: Trek gemaklike klere met baie gemaklike skoene (tekkies is piekfyn), ‘n skerp messie (groentemessie of Chef’s mes), `n plastiese houertjie om alles wat ons nie gaan kan opeet nie huistoe te neem en `n Voorskoot! Koste is net R100!!!

In die verlede het ons berig van 76 jongmense wat gedurende Februarie 2012 ‘n Jeugkonferensie te Giyani bygewoon het waar dit aan die lig gekom het dat baie min jongmense in die Giyani distrik Bybels, in Tsonga, hul moedertaal besit. Die kerkraad begroot nie vir die projek nie maar het toestemming aan die Vriende-van Giyani verleen vir die projek. Die gemeente is gevra om Bybels of geld te skenk vir Bybelverspreiding in die Giyani gebied. Dit is met groot dankbaarheid aan die hemelse Vader dat ons die volgende aan u kan terugrapporteer: ∗ Tydens ’n Blok C-byeenkoms in 2011 is fondse ingesamel waarmee ‘n markiestent

aangekoop is vir Giyani gemeente vir die hou van eredienste by een van hulle 4 preekpunte. ∗ ‘n Opvolgprojek is gedurende 2012 geloods vir die verspreiding van Bybels aan

behoeftige lidmate. GK Centurion se lidmate is genader vir donasies en daar is ook nog tydens vanjaar se Blok C-byeenkoms op 24 Augustus ’n bedrag van R2 700,00 ingesamel. Al die fondse het ons in staat gestel om 100 Bybels aan te koop. ∗ ‘n Skenking van ou kerkbanke is vanaf Koster ontvang en verlede naweek is die

Bybels en banke na Giyani vervoer en oorhandiging aan die gemeente van Giyani. Daar word weer vroeg in 2013 ‘n Jeugkonferensie te Giyani gehou met die doel om nuwe lidmate te bereik waarvan die meerderheid nie ‘n Bybel besit nie. Dis om die rede dat die afgelope Diakonale vergadering besluit het dat diakens van Blok C met die projek sal voortgaan om die aksie van die vriende van Giyani te ondersteun. Daar gaan gepoog word om 200 Bybels vir voornemende nuwe behoeftige lidmate wat die konferensie gaan bywoon te stuur . Die projek eindig 31 Januarie 2013 en ons doen ‘n beroep op u om ons te help om weer ‘n sukses daarvan te maak. Die koste van ‘n Bybel beloop R52,00 en alle skenkings is welkom. Direkte inbetalings kan gedoen word by: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409 Verwysing: Giyani Bediening

Parkering gaan beskikbaar wees op die gronde van Centurion Akademie. Beide die blou motorhekke sal oop wees en die dames gaan dus reg langs die gebou aan beide kante kan parkeer. Daar is plek vir 50 dames waarvan 29 dames alreeds bespreek het! Sou u belangstel kontak asb. vir Doret Pretorius by 071 681 7910 of Amanda Niezen by 073 841 0439

BLOM ‘N BLAAR (663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee.

6

Corné Smuts Voorsitter Giyani Bediening 0828899691 3


MEER BESONDERHEDE OOR DIE KAMPE EN PROJEKTE IS OP KRUISPAD SE WEBBLAD BESKIKBAAR OF KONTAK Anneke van der Walt: 018 297 3986 of anneke@kruispad.net www.kruispad.net Frankfort riviertoer 5 – 9 Desember 2012 Plek: Frankfort, op die Wilgerivier Koste: R580 Ouderdom: Gr.8 - 24 Jaar

Bolandrivierkamp 8 – 12 Desember 2012 Hierdie jaar doen ons die hele “amazing reis” ding. Waar: Bridgetown Jeugkampterrein naby Moorreesburg Koste: R430 (alles ingesluit behalwe vervoer)

Kinder- en Jeugkonferensie 26 – 28 September 2012 Die Fakulteit Teologie van die Noord-Wes Universiteit bied ʼn konferensie in Potchefstroom aan met die oog op toerusting van almal wat met kinders en jeug werk. Inskrywingsgeld : R400 Interdopperkamp 21 – 23 September 2012 Waar : Nooitgedacht Kampterrein Wie : Studente en Jong werkendes Koste : R250

U DIE GROOT PSIGIATER Ek smag na U Lewende Water Besprinkel my hart my gees Laat my tong vrede maan Ek wil nie eendag leeg voor U staan Laat my lewe tot U eer Elke dag meer en meer Leer my Heer om laag te buig As ek van U vrede en liefde getuig Help my om die goed te sien Wat elke mens verdien Laat my nie net sy foute sien U kruisdood het tog ook dit gedien Redder gryp my hand Lei my op U tyd na die Goue Strand Daar wil ek nie regeer Wil by wees om U te eer Ek loof U my Skepper my Heer Oom Chris Smit RUSOORD HET TANS DRIE LEË BEDDENS Skakel matrone Labuschagne by 012 664 5835. JONGMAN SOEK WOONSTEL/TUINWOONSTEL IN CENTURION. R2000-00 pm. Henri vd Walt 083 657 9458

4

VAN DIE KERKRAADSTAFEL 13 SEPTEMBER 2012 ATTESSAKE SOOS OP 12 SEPTEMBER 2012

TER APPROBASIE:

MET ATTESTAAT AANGEKOM Neel en Esther Engelbrecht vanaf Krugersdorp (B8) Michelle van den Berg vanaf Silverton (A5) Jan Boshoff en 1 dooplidmaat Jano vanaf PietersburgSuid MET ATTESTAAT VERTREK Piet en Susan Jansen na Bronkhorstspruit Roelf en Veronica van Wyk na Pta-Alkantrant Lien van Wyk na Oos-Moot Roan de Vos na Totiusdal Coenrad en Lourette vd Westhuizen & 3 dooplidmate na Rooihuiskraal Bart van der Zee na Krugersdorp Madelaine van der Zee na Brits Danie en Trienie vd Merwe na Rietvallei GEMEENSKAP VERBREEK Corrie en Cecelia van Doorne & 2 dooplidmate Wim en Babs Grobler BELYDENIS AFGELÊ Soné Bester OPGENEEM Ricus en Mari Coetzee & 2 dooplidmate Isaak en Annemie Bette

As Ouderling: Blok B: Danie van den Heever, Willie Lombaard As Diaken: Blok A: Jan Labuschagne, Blok B: Miguel Coelho, Esna Gouws. Blok C: Louis Venter ONTHEF VAN DIE ROEPING Frikkie Pelser (as ouderling) Hannes van Staden (as diaken) Madelein van Zyl (as diaken) ONTSLAG AS OUDERLING LM Pelser Andries Bester ONTSLAG AS DIAKEN Janette Reinecke Henk Sweers

Afgevaardigdes na Klassis Daar is weer ‘n klassis-sitting Maandagaand 15 Oktober 2012 by die Geref kerk Rietvallei. Volgens toerbeurt is ds. Maarten die Primus afgevaardigde en ds. Gerrit die Sekundus. Van die Ouderlinge is oudl. Willem Prinsloo die Primus afgevaardigde en oud. Pieter Wolmarans die sekundus. Daar word ook voorbidding vir die meerdere vergadering gevra. Diakonale verslag Die diakens het gerapporteer dat dit goed gaan wat die versorging van armes aangaan. Daar is genoeg fondse om ook ruim te gee aan die kinderhuise en die SDDS, (Sinodale Deputate vir Diakonale Sake). Die diakonie versorg ook ‘n hele paar diakonieë van ander gereformeerde kerke. Die diakens is ook baie dankbaar vir die gemeente se offervaardigheid, want u as gemeente voorsien materiële middele sodat hulle hulle werk na behore kan verrig. Katkisasie Daar is ook weer indringend oor die katkisasie gepraat. Die 16de Oktober is daar ‘n vergadering by die Geref. Kerk Rietvallei wat bygewoon sal word deur al die Centurion gemeentes wat Aros se lesmateriaal gebruik. Ook Aros se verteenwoordigers sal daar wees en daar sal terugvoer gegee word en evaluering gedoen word oor die lesmateriaal. Enige ouer wat konstruktiewe idees het oor die katkisasie kan enige tyd met die Katkisasie Kommissie voorsitter Oudl. Paul Hugo in gesprek tree. Die onderrig van ons kinders is van die allergrootste belang vir die kerkraad en vir elke ouer.

5

kommunikaatjie16september2012  

nuusbrief,brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you