Page 1

2 Sam 5:1 – 7:29

Koning Dawid

1 Hoe lank het Dawid oor Juda en Israel regeer as koning? 2 Jerusalem bestaan al lank voordat Dawid die stad ingeneem het. 3 Die watertonnel is heel waarskynlik die kanaal wat Hiska na ‘n tonnel herbou het vir watervoorsiening aan Jerusalem. Die tonnel is ongeveer 500 meter lank. 4 Hoe sou Dawid weet dat hy die Filistyne moes aanval? 2 Sam 5:22-24

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: 1 Petr 4:7-11 Teksverse: 1 Petr 4:11c Sing:

Ps 150:1 Ps 108:1,3 Lied 241:2 Ps 2:6 Lied 202:1,3 Sb 13-3

6 Hoekom mag Dawid nie die tempel gebou het nie? 2 Sam 7

1 Hoe het Dawid vir Batseba ontmoet en wat was die gevolg daarvan? 2 Sam 11:1-5

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Jaco Wattel Klank: Charl van den Berg Prediker: Ds Gerrit Kruger

SONDAGAAND 18:00

2 Hoe het Dawid moord gepleeg? 2 Sam 11:6-25 3 Wat was Batseba se reaksie op die moord op haar man? 2 Sam 12:26-27 4 Wat was Dawid se reaksie nadat sy en Batseba se seuntjie dood is? 2 Sam 12:22,23

Jaargang 37 Nr 17

13 Mei 2012

Liturgiese Riglyne

5 Watter ompad het die ark gegaan voordat dit in Jerusalem ingebring is? 2 Sam 6

2 Sam 11:1 – 12:25 Dawid en Batseba

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Skriflesing: Openbaring 5 Prediker 4:17-5:1; Maleagi 1:10; Jes 6 Teksverse: Openbaring 5:13 Sing:

Ps 19:1,2 Ps 43:3,4 Ps 103:1,11 Ps 148:1,5 Sb 13-3

Orrelis: Christine van Helden Projektor: Nicolene Wattel Klank: Hein Kaiser Prediker: Maarten van Helden

GOD ROEP ONS OM ONS LIEFDE MET DIE DADE TE BEVESTIG Om waarlik kerk van die Here te wees, vra onderskeidingsvermoë. Baie mense wil die Christendom verenig deur te sê, ons wil niks van dogmas hoor nie, maar net die liefde. Kom ons vergeet die verskille en fokus net op die liefde. Maar Paulus se brief aan die Efesiërs, behandel nie in die eerste drie hoofstukke die eenheid nie, maar die Bybelse waarhede. Paulus het eers die Christelike dogmas neergelê, voordat hy oor die eenheid geskryf het. Die opdrag tot die eenheid vind ons in Ef 4:1 “Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.” (NAV) God roep ons as sy kerk om as ’n eenheid Hom te dien. Daarom moet ons ons roeping uitleef op die grondslag van die fundamentele waarhede en dogmas uit die Woord. As ’n kerk gebou word op enige ander grondslag of fondament as op die suiwere Woord, staan die kerk op baie wankelrige pilare. Paulus gee in vers 2-3 die gesindheid van die Christelike lewe deur en in verse 4-6 gee Paulus sewe basiese pilare wat alle Christene saambind. HOU TOG OP MET BID! Die gebed is gegee om ons in ‘n lewende verhouding met die Here te laat lewe. Vir baie het die gebed ‘n manier geword om die Here rond te stuur; ‘n poging om dinge te kry. Ons het egter duidelik uit Jesus se mond geleer dat dit saliger is om te gee as om te kry. En tog is die misbruik van die gebed nogal hoog op die kerk se sondelys! Geen wonder dat Maleagi al in die Ou Testament aanbeveel dat alle aanbidding liewer gestop moet word nie en dat die deur van die tempel liewers gesluit moet word (Mal 1:10). Aan die einde van die kategismus-prediking oor die gebed moet ons weer mooi gaan nadink oor hoe en hoekom en wat ons bid, en wat ons diepste bedoelings daarmee is!


ALGEMENE INLIGTING BYBELSTUDIE- EN HUISGODSDIENSRIGLYNE

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

1 Sam 23:7-24:23

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Hefsiba DIENSBEURTE: Ouderling: Diaken: KATKISASIE:

1 Die Filistyne het teen Keïla (‘n deel van Israel) geveg. God stuur nou vir Dawid om hulle te bevry. Dawid kry van die Here versekering deur die priester Abjatar wat die skouerkleed gehad het. In die efod was die Urim en Tummim bewaar, twee klippies waarmee vir God gevra is vir ‘n uitslag oor sake wat aan Hom gestel is.

Willem Myburgh Gys Schiwim

Vandag: Les 12, Ps 48:1 20 Mei : Les 13, Ps 84:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 VERGADERINGS:

17 Mei—Hemelvaartdiens 19:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Dawid en Saul

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar

2 Wat het Dawid onderskeidelik aan die Here gevra i.v.m. Saul en die inwoners van Keïla in 1 Sam 23:10-12? 3 Met hoeveel manne het Dawid uit Keïla gevlug? 1 Sam 23:16 4 Wat is die inhoud van die seën waarmee Jonathan vir Dawid geseën het? 1 Sam 23:17 5 Wat het aanleiding daartoe gegee dat ‘n plek Skeidingsrant of Rots van skeiding genoem is? 1 Sam 23:19-28 6 In watter grot het Dawid vir Saul geskuil? 1 Sam 24:1-4 7 Hoeveel manne is drie afdelings? Vgl. 1 Sam 24:3 1953 vertaling

“Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar:

 Maureen Beumer (A9—662 1414) was in LCM vir ’n knie operasie.  Willie Pelser (B15—082 654 4789) sterk tuis na ‘n besoek van drie dae aan LCM.  Klein Charne Nel (B18—083 324 1893) sterk tuis aan na ‘n mangeloperasie BEDANKING: ‘n Woord van dank is ontvang van Saartjie Viljoen vir die boodskappe en meelewing tydens haar spesiale verjaarsdag.

8 Hoekom was Dawid hartseer omdat hy die punt van Saul se mantel afgesny het? 1 Sam 24:7,9,11,13 9 Watter seën het Saul oor Dawid uitgespreek? 1 Sam 23:21 10 Wat is die inhoud van die eed wat Dawid voor Saul moet aflê? 1 Sam 24:22


ADVERTENSIES ELANDSPOORT- EN BLOMME TEESKINKBEURTE Kos moet op die laaste Vrydagoggend voor 8:45 by Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur BLOM ‘N BLAAR in Centurion (663 5955). die nuwe kombuis afgegee word. Kontak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook enige vrugte– of biltongruikers vir Wyk Teeskink Elandspoort aflewering plaaslik & oorsee. Enige gebruikte groen plastiese B15 Marieke Zeevaart 13 Mei Vr 18 Mei bakkies, mandjies en houers kan by B7 Jetske Guldemond 13 Mei Vr 18 Mei die nuwe kombuis ingehandig C9 Amelia Steyn 13 Mei Vr 18 Mei word. Elsie Swanepoel 13 Mei Vr 18 Mei A8 Ronell Hoogenboezem 20Mei Vr 25 Mei DROË VRUGTE VANAF MONTAGU B17 Vakant 20 Mei Vr 25 Mei Gedroogde vrugte weer beskikbaar. Kontak C2 Anna Smith 20 Mei Vr 25 Mei Johanna Venter 082 335 8680 / 012 654 8565 Christa Trichardt 20 Mei Vr 25 Mei A5 Magda Pelser 27 Mei Vr 1 Jun VAKANSIEHUIS MUNSTER –KZN SUIDKUS A9 Karin Cloete 27 Mei Vr 1 Jun Plek beskikbaar vir Mei tot 20 Junie en Aug tot C12 Marie Kruger 27 Mei Vr 1 Jun 20 Des 2012. Christi Venter 27 Mei Vr 1 Jun Skakel Bettie Viljoen 6442062/ 082 926 5350 Rika Kruger soek ’n persoon wat bereid sal wees om weekliks die vrugte vir Elandspoort te gaan RESIDENTIA STIGTING — Vir die versorging van bejaardes. Brosjures by die deure beskikbaar. aankoop en by die kerk af te lewer. Skakel 664 1847/ 084 602 8558 as jy kan help. PAUL KRUGER KINDERHUISE - Sms PKK na 41092 en belê R25 in die toekoms van die Paul Kruger Kinderhuise. Vir meer besonderhede skakel Wimpie Steenkamp 082 551 3910 eric5@54.co.za

JAN DIE KOPERKAN Ons koperkan loop leeg, bring asb al u kopergeld en gooi dit in die koperkan wat voor in die kerk staan. Die geld word gebruik om ‘n teologiese student tydens sy studies te ondersteun. ROBOTPAKKIE STOP-DINK-GAAN Jak 2:14-17. Jou deel vir evangelisering: byderhand, gerieflik en gou is om te kan gee. Verkrygbaar Sondae agter in die saal @ R10 KOMMUNIKAATJIE SPERTYD Spertyd vir die Kommunikaatjie Donderdae om 11:00

KRUISPAD WEBBLAD Gaan kyk gerus na die webwerf op: www.kruispad.net.

EREDIENSTE! HOE GEREELD MOET EK EREDIENSTE BYWOON? In ons spreektaal sê ons dat ons die erediens gaan bywoon. Dit openbaar egter ’n verkeerde verstaan en begrip van wat ’n erediens is. As ons die Woord ontleed dan sien ons dat dit ’n diens tot eer van God is. En die diens word gehou deur almal wat saamkom om die Here te dien. So word ons almal opgeroep in Heb 10:25 om die samekomste of eredienste nie te verwaarloos nie. In die erediens is almal aktief besig. Ons ontvang die seën van God. Ef 1:2, Num 6:24,25. Ons sing saam tot sy eer. Ons bid saam. Ons luister saam na die Woord. Ons smag na die verkondiging van die Woord. Rom 10:14,15 Is erediensbywoning nou verpligtend of opsioneel? Dit is nie opsioneel nie, want elke Christen smag na die Woord Mat 4:4. Ons word uitgenooi na die God toe. Jes 55:1. Die deur na die hemele word ook oopgesluit deur die verkondiging van die Woord vgl. HK vr. en antw. 84. Ons moet uit dankbaarheid vir God se genade die eredienste gereeld bywoon. Elke erediens wat jy nie bywoon nie, verloor jy ’n geleentheid om daadwerklik God saam met die gemeente te eer. Hoe meer jy die eredienste bywoon hoe meer en beter sal jy die Woord verstaan. Ons moet groei in die geloof en hunker na vaste kos, Heb 5:13,14; 6:1. Die belangrikste voorbeeld van erediensbywoning is ons Here Jesus Christus self wat elke Sabbatdag, “...soos sy gewoonte was...” na die sinagoge gegaan het. Luk 4:16. Ons lees in Joh 8:47, Rom 10:14,17, 1 Kor 1:21, Heb 10:25 en 1 Petr 2:2 van pertinente opdragte dat ons moet saamkom in ’n erediens om God te aanbid. Kom ons verwaarloos nie hierdie noodsaaklike opdrag van God nie. Kom ons moedig mekaar aan om die eredienste nie te verwaarloos nie. Kom ons vat mekaar se hande, Sondag na Sondag in die erediens en aanbid God ons hemelse Vader deur Jesus Christus. Kom ons kom saam om God te loof, om te groei in die geloof en om die liefdevolle gemeenskap met ons medebroeders en susters te beleef. Ds. Gerrit

ONS IS OP SOEK NA GESKIKTE ARTIKELS WAT DEUR ONS GEMEENTELEDE GESKRYF IS VIR PUBLIKASIE OP DIÈ BLADSY. DIE ARTIKELS KAN GESTUUR WORD AAN: gercent@lantic.net OF U KAN DIT INHANDIG BY DIE KERKKANTOOR


VERJAARSDAE

Centurion Christelike Laerskool 10 JAAR SE UITNEMENDE CHRISTELIKE ONDERWYS

Tel nr: 012 654 7577/083 633 7208 Faks nr: 086 667 5665 Epos: skool@LSCenturion.co.za Web www.LSCenturion.co.za

Hv Edinburghlaan en Cornellstraat Clubview Oos

OPEDAG Vrydag 25 Mei 2012 van 08:00 tot 17:00 Die Centurion Christelike Laerskool is ‘n Afrikaans Christelike privaatskool wat fokus op hoë gehalte Bybel gefundeerde onderrig. Die ARSO kurrikulum word gevolg wat vir ons jong kinders ‘n Christelike opvoedingsbasis verseker. Grade 0 tot graad 7 word aangebied in klasse van maksimum 20 leerlinge, wat individuele aandag verseker.

CHRISTELIKE ONDERWYS IS DIT NOG RELEVANT IN ONS TYD? Kom luister na Dr Dirk Hermann, Adjunk Uitvoerende hoof van Solidariteit en Mnr Pieter Bisschoff, Uitvoerende Hoof van Aros (Aksie Reformatoriese Opleiding en Studies) 19 Mei 2012, 08:30 vir 09:00 Gereformeerde Kerk Centurion KONSERT 19 MEI 2012 OM 18H30 met Kevin Leo en Mathys Roets Aangebied by die NG Kerk Doringkloof Koste: R120pp.

Vir meer besonderhede kontak gerus die skool!!

Gemeente Aksie! SATERDAG 28 JULIE 2012 Met die Tema

GKC’s-got-talent! Trek ‘n ander baadjie aan … en kom hou fees soos Christene feesvier! Die Here gee talente en met hierdie fees gaan ons gemeente wys dat GKC’s-got-talent! GKC staan mos vir Gereformeerde Kerk Centurion – vir al sy eie lidmate, maar ook vir enige ander nielidmate! Hierdie GKC’s-got-talent! fees het drie aksies:  Ons Kinders! kom wys jul vaardighede in ‘n lekker kaskar kompetisie met hope pryse wat die oggend van die 28ste Julie om 8:30 begin. Maak spanne, trek dieselfde aan, kom lag en stoot , kom wys jul gawes!  Ons Belydende lidmate! kom gee elkeen hul eie vaardigheid en/of deugdes as talent(e) en dan word dit op ‘n talente-veiling opgeveil, en  Ons Gemeente! wat deelneem aan die proe-’n-bietjie-baie-ete met voorgeregte, groentegeregte, vleisgeregte en nageregte (met pret-pryse vir die smullekker gereg in elke afdeling!) Om hierdie GKC’s-got-talent! fees af te rond, gaan daar ook drinkgoed wees (koeldrank en glühwein), ‘n warmbrak vir as die oggend effens lank raak, en tombola vir die kinders as die veiling aan die gang is. Die datum is die 28 Julie! GKC-Christene, jy word nou vroegtydig van die Christen-talentfees vertel. Skud jou vere reg en maak dit ‘n GROOT datum vir jou Gesin! en vir Jouself! GKC’s-got-talent! en daarmee maak ons die Here! groot.

BYBELSTUDIEGROEPE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal. Almal welkom 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie 9:00 Bybelstudie (1 Johannes)

“Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en die Laaste, die Lewende.” Op 1:17

BELYDENDE LIDMATE

13 Mei Rika Pretorius Roua Pretorius 14 Mei Braam Aucamp Mariette du Toit Kobus Venter 16 Mei Charl van den Bergh 17 Mei Pierre van Rensburg 18 Mei Flip Opperman Jopie Stoltz Cobus van Niekerk

B09 A12

654 1624 804 3177

A02 C04 C13

664 2214 667 5327 082 653 8353

C07

663 3649

C16

074 889 0921

C01 B11 C06

664 2249 654-2406 667 1784

DOOPLIDMATE

13 Mei Theunis du Plessis Hanneke Kruger Andreas Rausch 14 Mei Carlo Coelho 16 Mei Gert Reinecke Karla Reinecke 18 Mei Leandri van der Walt Marcel Wattel 19 Mei Engeli Prinsloo Andrea vd Westhuizen Megan van Dyk

C09 B06 B01

082 443 4664 664 1847 654 5896

C07

082 331 8622

A12 A12

347 8314 347 8314

A05 A12

082 308 6238 345 2107

C13 B02 C16

082 570 2036 654 0352 665 0906

BEROEPENUUS BEROEPE BEDANK · Ds TF Dreyer van Randburg na PotchestroomDie Bult as medeleraar. · Ds TJ Potgieter van Port Elizabeth na Ladybrand/Tweespruit-kombinasie.

TEN-PIN BOWLING— GR 4 - 6 Ons reël vir die gr 4 - 6 kinders van die kerk 'n ten-pin bowling aand op Vrydag aand 25 Mei. Ons vertrek 6 uur vanaf die kerk en sal teen 10 uur terug wees. Die koste is R50.00 per kind. Laat weet vir Lizette Reinecke by 083 447 5822 of die kerkkantoor as jy wil saamgaan.

KLEUTERAKSIE: GR. 0 - 3 DVD - en Sop – aand 18 Mei 2012 om 18h00 Bring saam: Kussing, duvet/ kombers. Kom geniet ‘n DVD aand saam met ‘n lekker koppie sop & broodjie. As Mamma gaan kamp, is dit sommer die ideale tyd vir Pappa om saam met die kleintjies te kom kuier! Vir meer inligting skakel Heleen: 0823784967/Madi 082 895 1364 DIERETUIN – UITSTAPPIE: GR R - 6 Die dieretuin uitstappie wat weens reën uitgestel is, sal in September plaasvind. Hou die Kommunikaatjie dop vir datum en reëlings. CENTURION CHRISTELIKE LAERSKOOL Nooi alle senior lidmate na ‘n kort Hemelvaart programmetjie op 17 Mei 2012 om 09:00 in die Gereformeerde Kerk Centurion. Ds Maarten van Helden sal ‘n kort erediens hou tydens hierdie geleentheid. Die geleentheid word afgesluit met lekker koek en tee/koffie wat deur die leerders verskaf gaan word. Alle senior lidmate is welkom en kan die kerkkantoor of die skoolkantoor laat weet sodat ons getalle voor die tyd kan hê. Skool tel.: 012 654 7577 Kerk tel.: 012 664 2614


DAWID, DIE MUSICAL Van vergete skaapwagter tot befaamde digter-koning. Dawid: ‘n Man na God se hart… Ons wil graag ‘n blokbespreking vir die gemeente doen om die musiekblyspel oor die lewe van koning Dawid in die Staatsteater dv op Saterdag, 16 Junie 2012 om 15h00 te gaan kyk. Kaartjies kos R200 elk. Indien u belangstel, kan u na die erediens besprekings agter in die saal doen. Besprekings kan ook gedurende die week by die kerkkantoor gedoen word. Indien u vervoer na die konsert benodig, gee asseblief u naam by die besprekingstafel op. Almal wat reeds betaal het, kan hulle kaartjies na die erediens in die saal afhaal.

POTCHEFSTROOM- MOOIRIVIER IS 25 JAAR OUD!

Geskiedenis van Gereformeerde Kerk Verwoerdburg-Oos/Verwoerdburg-Noord/Centurion Om te voorkom dat die geskiedenis van ons gemeente verlore gaan, vra ons dat almal wat enigiets kan onthou oor die verloop en ontwikkeling van ons gemeente/kerkgebou/aksies dit op skrif sal stel en aan die Kerkkantoor deurgee. Enige interessante staaltjies sal ook baie welkom wees. Ons wil probeer om dit alles saam te stel in 'n bundel wat die geskiedenis en gees van die Gereformeerde Kerk Centurion uitbeeld.

ALLE OUDSTUDENTE VAN DIE NWU-POTCHEFSTROOMKAMPUS IN JOHANNEBURG/PRETORIA EN OMLIGGENDE OMGEWING Die kampusrektor van die NWU-Potchefstroomkampus wil graag alle oudstudente op 21 Junie 2012 in Johannesburg/Pretoria en omliggende omgewing ontmoet. Die onthaal vind plaas by Blue Valley Gholf Landgoed om 19:30 vir 20:00. Die ete word grootliks gesubsidieer en kos slegs R50 per persoon vir ’n heerlike ete en wyn. Hierdie is ’n geleentheid om alle alumni op hoogte te bring van nuwe verwikkelinge by hul alma mater, en om vriendskapsbande en verhoudinge met u elkeen te versterk. Slegs 200 plekke beskikbaar. Vir meer inligting, asook besprekings, kontak gerus vir Yolandi Yssel by 018 299 2768 of yolandi.yssel@nwu.ac.za voor of op 8 Jun 2012.

NUWE INTREKKERS

Wanneer: 18 – 20 Mei Waar: Pure Joy Gasteplaas Koste: R600 per persoon Tema: Sinkgat of Borrelfontein Besprekings by die Sustershoek agter in die saal, of by Erna Olivier: 082 3322 118 / e.olivier@oberthur.com Bankbesonderhede: Gereformeerde Kerk Susters ABSA, Lyttleton Rek: 600340417 Verwysing: Kamp + Naam

Die Gereformeerde Kerk PotchefstroomMooirivier is op 7 Junie 1987 gestig. Die afstigting was van Potchefstroom-Suid. Ons is dus hierdie jaar 25 jaar oud. Alle oud-lidmate word genooi na die feesbedrywighede. Die bekende jaarlikse Biltongfees vind plaas op Vrydag 25 Mei in die Banketsale in Potchefstroom om 18:00 vir 18:30. Bybelskool van Centurion Kaartjies by die leraar beskikbaar : volwassenes : R110 per persoon,R40 per laerskool leerder en Die boek R10 per kleuter(voorskools). Nagmaalsdiens op 27 Mei 2012 om 09:30 in die kerkgebou: Du OPENBARING Plooystraat 33, Potchefstroom.( Die ou Berlynse Sendingkerk) 'n Gemeente-ete sal plaasvind op Riglyne is tans beskikbaar op: Sondag 10 Junie na die erediens in die kerkgewww.issuu.com/gkcenturion bou,omdat dit die naaste aan 7 Junie is die stigtingsdatum. Getalle is absoluut noodsaakDirekte uitsending Dinsdagaande om 19:00 by lik—so laat weet as u kom. Ons het 'n versoek: as http://audioserver.nl/stream/?id=853 u herinneringe het m.b.t. u belewenis in die gemeente wat u met ons wil deel, sal ons dit hoog Binnekort beskikbaar op DVD asook CD (hou op prys stel. Kontak die leraar: Ds.J.F. (Koos) inligting). Mouton by; 018 293 0284. Sel: 082 925 3959. die Kommunikaatjie dop vir verdere talentfees vertel. Epos: koosmouton@telkomsa.net

Daar word Woensdagaand, 16 Mei 2012 ‘n verwelkomingsfuksie gehou vir alle nuwe intrekkers in die gemeente. Alle nuwe lidmate van die afgelope drie maande is welkom om dit by te woon. Skakel asb vir Gerrie Vorster 664 0860 om bywoning te bevestig. VROUEKAMP VERRASSING!!!! Staan daar miskien êrens op ‘n rak in jou huis ‘n outydse koppie en piering (of 2 of 3), wat jy nog altyd wou wegmaak maar net nie kans gesien het om te doen nie? Bring vreugde in iemand se lewe deur dit te skenk vir ‘n verrassing wat beplan word vir die VROUEKAMP. Kontak Mara Smit (082 878 9154) of Louise Grobler (083 285 4528) as jy kan help.

NOOITGEDACHT SKOOLVERLATERSKAMP 8—13 JULIE 2012 KOSTE R600 KONTAK: PAUL VOGEL 084 440 2199 paulkrugervogel@yahoo.com

kommunikaatjie13 mei2012  

nuusbrief,brief

kommunikaatjie13 mei2012  

nuusbrief,brief

Advertisement