Page 1

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

KOLLEKTES Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Sustentasie DIENSBEURTE: Ouderling: Koos Pretorius Diaken: Rinus Venter NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion/ http://www.gkcenturion.co.za. EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516

KATKISASIE:

Vandag: Les 08, Ps 92:1 Volgende week: Geen

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 417

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion Jaargang 38 Nr 39 10 November 2013 Jaargang 39 Nr 13 13 April 2014 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND Skriflesing: Lev 10:1‑3 en Lev 16, Romeine 7, Matt 27, Heb 10:19 Teksverse : Lev 16:2,10,22 Sing: Ps 105:1,2,3 Ps 130:1,2,4 Sb 16-1:1,2,3 Sb 5-3:1,2 Sb 5-4:1‑6 Sb 13-2 Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Corlea van der Walt Johan Hoogenboezem Leendert Wattel Ds Maarten van Helden

9:00

JESUS DIE SONDEBOK, OOK VIR JOU Een keer per jaar het die hoëpriester in die tabernakel die offer vir die volk se sondes gebring en agter die voorhangselgordyn namens die volk gaan bid. Deesdae staan hierdie dag by die Jode nog bekend as Jom Kippoer, dit is die Groot Versoeningsdag. Dan vergewe God sy volk hulle sondes, maar dit wys alles net na Christus wat vir ons sondes betaal het en steeds nog vir ons bid!

SONDAGAAND

18:00

KONTAK BESONDERHEDE Kantoorure: Ma.-Do 08:00 - 13:00 Telefoon: 012 664 2614 Faks: 012 664 0004

Basdenlaan 226 Lyttelton 0140

Epos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba—gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 012 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger : 012 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 012 347 0494/ 084 263 2055 Koördineerder: Frans van Dyk: 664 0060/ 082 851 4558/ vandykfj@absamail.co.za 8

Volg program

Paasprogram 13 April 2014

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Susan Hoogenboezem Klank: Jan Reesink Prediker: Ds Gerrit Kruger

Jesus is begrawe en het op die derde dag opgestaan uit die dood! Groei na Christus


VERJAARSDAE

Ons gee om vir Mekaar “... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

 Chris Briel sterk tuis aan na ʼn besoek aan die hospitaal (B7—644 1546).  Baie dankie vir almal se gebede. Klein Vorster, die seuntjie van Vorster en Engela Swanepoel, wat te vroeg gebore is, is mooi op die herstelpad (B5—656 0106). Ons dank die Here saam met hulle.

Baie geluk:  

Nico en Arina van der Westhuizen met die doop van Gisela vanoggend. Frikkie en Corlia van Biljon met die geboorte van Gideon. Geluk ook aan Ouma en Oupa van Helden.

Meelewing Ons dink aan Morné Soekoe wie se aanstaande skoonpa skielik oorlede is. Mag die Here u vertroos.

Aktiwiteite gedurende die komende week Vergaderings: 

15 April—Jeugbedieningkommissie 19:00

Ander Aktiwiteite:  14 April—Voorbidding word gevra vir die Klassis om 19:00 te GK Lyttelton 18 April—Paasdiens geskied om 09:00 te GK Centurion olv ds Pieter vd Walt

Gr R—6 kinders

Ons gaan Ten Pin Bowling speel!!! Wanneer? Vrydagaand, 9 Mei Waar? Let’s Go Bowling, Eco Park Hoe laat? 18:30—20:00

Pappa/Mamma kan jou aflaai daar sal voldoende toesig wees. Jy is welkom om ‘n maatjie saam te bring.

Onthou!

@ R50 per kind. Dit sluit 2 rondtes asook pizza in.

Sit jou naam by tannie Madelein van Zyl op as jy wil saamkom. 083 456 7889

“ Dien die Here met blydskap ...” Ps 100:2

FOKUS: “Die Here het regtig opgestaan ...”

BELYDENDE LIDMATE

Dawid 13-Apr Anton Ancois Louis Bennie Abri 14-Apr Lois Tjaart Melody Tessa 15-Apr Zelmarie Alida Louis 16-Apr Jacques Sarel Anneri 17-Apr Willie Frans Martie Liezel 18-Apr Kelly Wilna Marinus Marie 19-Apr Sandra Gerrie

 Die geloofwaardigheid van die Christendom as geheel, meer nog, die Persoon, aansprake en betekenis van Jesus Christus vir vandag, hang af 664 8639 van die vraag of Jesus uit die dood opgestaan het. 083 243 2607 Prof. Callie Coetzee skryf hieroor in “Van die redakteur”. 643 1453  In die Brandpunt-artikel skryf prof. Francois Vil664 7597 joen oor die geweldskultuur in Suid-Afrika, en vra 654 1551 die vraag of geweld aanvaarbaar geword het. 654 1551  Wat is die betekenis van die leë graf? Prof. Sy664 6335 brand Strauss skryf hieroor in “Die graf van Lasarus en die graf van Jesus”. 654 0352 072 222 3964  Wat ’n volk met hulle dooies doen, staan in die nouste verband met hulle geloof. Prof. Paul de 082 9248 192 Bruyn skryf oor hierdie uiters aktuele saak in 082 787 9623 “Lykverbranding en opstanding uit die dood”. 667 1431 EN NOG BAIE MEER 082 324 7265 Teken in op Die Kerkblad! 072 408 1354 Skakel Angie Mokobi by (018) 297 3986 vir meer 082 582 2600 besonderhede; e-pos tydskrifte@gksa.co.za 664 4184 664 0060 664-3729 082 418 9113 Kosbedieningsprojek (Sopkombuis) 654-1851 082 579 5853 benoem as Projek van die Jaar 2014! 084 727 8436 In ons gemeente praat ons van die kosbedie082 780 1692 ningsprojek van die Susters en nie die sop079 879 6862 kombuis nie - hoekom dan? Omdat dit bloot 072 232 3673 nie net sop is wat aan aftree-oorde bedien

Burger

C03 664 5270

Salverda van Niekerk Kruger Nienaber van der Walt van der Walt van der Walt Venter Meyer van Dyk de Bruin Koekemoer Myburgh van Wyk de Jager Smith van Dyk Hoffman Louw van Staden van Zyl du Plessis Kruger Trentham vd Merwe

C02 C12 C06 B22 B01 B01 C06 B02 B18 C13 B07 A01 B01 C15 C05 C01 C02 A02 C14 C11 B03 B09 C12 C14 A11

DOOPLIDMATE

14-Apr Anna-Marie vd Dussen

B17 660 2459

15-Apr Jan-Hendrik Koch

B17 082 339 9588

16-Apr Jeanné

de Jager

B13 081 209 2126

17-Apr Marco

Engelbrecht A10 082 836 2022

Clara 19-Apr Mia

2

Die Kerkblad

Jv Rensburg C03 664 2530 Peens

B03 083 449 4201

7

word nie. Saam met Helpende Hand is ons baie opgewonde oor die goeie werk wat in ons gemeenskap gedoen word. En dis nie net ons wat opgewonde is daaroor nie. Nee, die projek het deurgedring na die eerste rondte as Projek van die jaar 2014. Word deel van hierdie projek en sms Projek Sop na 34388 (R2 per sms). Vir meer inligting kyk op die groot kennisgewingsbord langs die hoofdeure van die kerkgebou.


STEYNSBURG 2014 WINTERKLERE – PROJEK Blok B se Diakonie begin weer met die Steynsburgprojek as deel van ʼn jaarlikse uitreik aksie na afgeleë dorpe. Daar is ‘n groot behoefte by die laerskoolkinders (295 kinders) asook die nabygeleë ouetehuis (40 seniors) van Steynsburg. Waentjies sal elke Sondag tussen 6-27 April op die kerkgronde geplaas word gemerk Steynsburg waarin u die skenkings kan plaas. Items wat benodig word:  Klere - Warm klere (3- 4 jaar), skoolskoene (vanaf kleinste nr tot no. 8 volwasse). Wit skoolsokkies vir meisies en grys skoolkouse vir seuns, tekkies, rugbytruie vir 13-14 jaar seuns.  Skryfbehoeftes- Enige skryfbehoeftes, veral vetkryt en HB potlode, lang inkleurpotlode, gomstiffies, A4 oefenskrifte.  Skoonmaakmiddels - Alle vorme seep, skoonmaakmiddels.  Persoonlike higiëne -Toiletpapier, handdoeke, waslappe, tandepasta en tandeborsels.  Kos - Nie bederfbare voedsel, soos blikkieskos, konfyt, rys, suiker, koffie, tee, mieliemeel, pasta, soppoeier, ens.  Ander - CD Speler, komberse, handdoeke, swart skoen politoer, kinderbybels en boeke in Afrikaans en Engels.  Ouetehuis Benodighede – Beddegoed, gordyne, los matjies, badseep, wasgoed- en skottelgoedseep, poeier, vaseline, lyfroom, kouse, sykouse, sjampoe, toiletpapier, skoonmaakmiddels, tee, koffie, konfyt, waslappe en handdoeke. Ons doen ʼn vriendelike beroep op lidmate om geen stukkende klere of -goedere te skenk nie en dat slegs skoon klere in die waentjies geplaas word. Aflewering geskied einde April 2014. Vir verdere inligting epos Riaan van Schalkwyk: riaanvs.home@gmail.com

Die vertaalwerk kom op dreef Uit: “In die begin was die Woord—G.S. Wegener”

Een goeie vrug van hierdie uitgawe is dat daar toe besluit is om ‘n vyftal vertalers aan te stel, drie vir die Ou Testament en twee vir die Nuwe Testament, wat hul volle aandag aan die werk moes gee en regstreeks uit die oorspronklike tale moes vertaal. Daarvoor moes hulle van hul gewone arbeid afgesonder word en met bekwame spoed die werk voltooi. Om verskillende redes kon die besluit egter nie heeltemal uitgevoer word nie. Uiteindelik is net drie van hul gewone werk losgemaak, naamlik prof. J.D. du Toit (Totius), prof J.D. Kestell en dr. H.C.M. Fourie, terwyl nog twee op deeltydse basis bygevoeg is. Naamlik prof E.E. van Rooyen en prof B.B. Keet. Hierdie vyf het saam ‘n kollege van eindvertalers gevorm wat verantwoordelik was vir die vertaling van die hele Bybel. Ook is ‘n Bybelvertalingsfonds gestig om die onkoste van die drie voltydse vertalers te dek; die periodieke samekomste van die vertalers het die verantwoordelikheid van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap gebly. Mnr. H.J. Otto was die bekwame penningmeester van die Bybelvertalingsfonds. Deur sy toedoen is met die fonds welslae behaal, nadat dit aanvanklik op mislukking afgestuur het. In 1923 het die eindvertalers aan die werk gespring en in 1929 het die Vier Evangelies en die Psalms verskyn. Die ontvangs was so geesdriftig dat daar dadelik met die publikasie van die hele Bybel voortgegaan kon word. Op 29 Mei 1933 kom die eerste besending van tienduisend Bybels in Kaapstad aan en word amptelik in die gebou van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap in ontvangs geneem. Daarna het nog besendings van tienduisend eksemplare elk in Suid-Afrika aangekom en is deur die land versprei. Op Sondag, 27 Augustus 1933 is ‘n landwye fees gehou om die koms van die Afrikaanse Bybel te vier. Die middelpunt van die feesviering was ‘n samekoms in Bloemfontein, waar sowat vyfduisend mense, verteenwoordigend van alle kerke, in die Marksaal vergader het, terwyl ‘n gelyke aantal jong mense en kinders elders saamgekom het. Dit was dae van groot vreugde en innige ontroering toe die Afrikaanse gemeenskap vir die eerste keer die Bybel in sy eie taal kon lees en hoor. Volgende keer: Moeilikhede en struikelblokke ALETHEIA MINISTRY— EVERY SUNDAY AT 11:00 Regeneration Scripture: John 3

Oh, how blind can we be! The miracle of the Holy Spirit is needed to open those eyes. Its a case of degeneration, which is only overcome by regeneration. And this is only possible through the almighty power Preacher: Rev Maarten van Helden of the Spirit. Its like ‘n second creation! Its like turning stone to life! Its a resurrection of the dead! Its a miracle! Thank God!

6

3


BIBLOS Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik te sorg dat die mense met wie ons daagliks in kontak kom ‘n Bybel het. Daar is ‘n besondere behoefte in hierdie verband. Deur hierdie projek is ongeveer 1 200 Bybels in 13 tale in 2013 deur ons gemeente versprei. Indien u belangstel om aan die Biblosprojek deel te neem, kontak Esmé (0833816428) of Marlou van den Berg (0824124313) of die kerkkantoor vir meer inligting. Soli Deo Gloria! Inbetalings vir Bybelverspreiding en Biblos: Rekeningnaam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Reknommer: 600 340 409 Verwysing: Bybelverspreiding: “Bybels” of “Bybelverspreiding” Biblos: “Biblos”

TEESKINKBEURTE

RATELGROEP BYEENKOMS JANUARIE 2014

Instruksies vir die regsit voor die diens en skink en opruim na die diens is in die kombuis opgeplak. Sit asseblief 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens.

Ps 8:2-3 “Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het.” Die ‘Ratelgroep’ het hierdie jaar afgeskop met ʼn kindermusiek klas, aangebied deur Marissa Brits van Stimustation Centurion. Kindermusiek is ʼn internasionale stimulasieprogram wat fokus op vroeë kinderontwikkeling van spraak, taal, leer en motoriese vaardigheid asook emosionele ontwikkeling. Ons byeenkoms is geopen met skriflesing en gebed en toe het die ‘speel’ op die mat begin! Die ouers en babas het grootoog na die interessante ritmes geluister. Die pienkvoete het gebabbel en die musiekinstrumente luidrugtig geskud. Die treinfluit, ritmiese bewegings, en vere wat gebruik is om oor die kinders te vee het menige skaterlag tot gevolg gehad. Na afloop het almal saam gekuier om ʼn koppie tee en ʼn koekie. Mag elke ouer-en-kinderstem die Here met oorgawe loof, ook vir elke geleentheid wat ons gebied word om Sy naam groot te maak!

13 April B19 Annesta Wannenburg B20 Hannelie Grobler B21 Sonja van der Dussen B22 Ronel Swanepoel

20 April en 27 April Susters wat bereid is om gedurende die bg langnaweke tee te skink kan hul name op die lys by die Susterstafel plaas. Daar is nie wyke toegeken vir die skink van tee gedurende die naweke nie.

WINTERBREIPROJEK

Advertensies

INSAMELING VAN ONGEBRUIKTE BYBELS

BLOM ‘N BLAAR skenk weekliks die helfte van die kerk se ruiker. Bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955). Susters kan hul bydraes vir die doel voor in die Susterskas by die hoofingang plaas.

Ons nooi lidmate uit om alle oortollige Bybels, in enige taal, en wat nog in ‘n goeie toestand is, tot en met Sondag 18 Mei 2014 (afsluiting van die Sendingnaweek) kerk toe te bring. Ons beoog om hierdie Bybels te versprei aan die volgende instansies: *Botswana Sending *Radio Kansel *Bibles for Believers

Musiek vir Lydenstyd MEMBRA JESU NOSTRI (Dele van die liggaam van Jesus) R100 pp. Elektroniese besprekings http://www.webhelp.co.za. Elmarie van der Vyver 083 285 0949 Sien kennisgewingbord vir meer besonderhede. Gesoek — 2 Slaapkamer meenthuis/tuinwoonstel, Centurion omgewing. Elize Kruger 012 347 8140 of 079 521 4861.

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG

Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Louis Trichardt.

Ds G van Wyk van Pretoria-Brooklyn na Vanderbijlpark Trinitas.

Wakkerstroom selfsorghuis: Ten volle toegerus, slaap 6 teen R200pppn. Beskikbaar vir Paasnaweek. Kontak Sarina by: sarina.viljoen@gmail.com of 082 825 3496 Huishulp: ‘n Baie betroubare bediende is beskikbaar op Maandae. Sy is Afrikaans magtig en geletterd. Kontak Margaret by 073 866 4526

BEROEPE BEDANK

Dis maar net April, maar ons wil reeds baie dankie sê aan al die Susters wat so getrou hul gebreide artikels in die breihouer by die groot Susters word benodig vir die koördinering van die deur sit! teeskink, en maak van toebroodjies tydens Ons het weer n versoek van Helpende Hand begrafnisse. Dit is 'n besonderde liefdestaak wat gekry dat Lekkergoedland Kleuterskool in ons in ons gemeente doen. Pretoria-Wes dringend behoefte het vir gebreide en/of gehekelde kinderkomberse. Die Vir enige navrae skakel asseblief Amanda Wilson kleuters slaap elke middag daar en komber094 901 0109 / epos amandaw1971@gmail.com sies sal baie waardeer word. Ander items wat benodig word is musse, serpe, kindertruie en handtoffels. Ons gemeente en Helpende Hand het hierdie Kleuterskool verlede jaar gaan verras met baie van bogenoemde artikels en dit het gelei tot groot vreugde en warm harte.

HULP TYDENS BEGRAFNISSE

Pa-en-seun-Jagnaweek

Ons het wol beskikbaar en wil daarom 'n beroep doen dat Susters wol by die Sustershoek agter in die saal kan kom kry. Met baie breiende hande kan ons aan die einde van Mei 2014 weer die kinders se liggaampies en hulle hartjie warm laat klop!

27-29 Junie 2014 Gee u naam op by Ds Gerrit Kruger 082 964 5595

Ds JC van Dyk van Ventersdorp na Louis Trichardt.

Navrae: Elna de Bruin 083 664 2050 4

5

Kommunikatjie 13/4/2014  

nuusbrief Gkcenturion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you