Page 1

ADVERTENSIES BLOMME Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur BLOM ‘N BLAAR in Centurion (663 5955). Kontak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook GEREFORMEERDE SUSTERSAKSIE CENTURION enige vrugte– of biltongruikers vir aflewering plaaslik & oorsee. ____________________________________ WYKSUSTERSUSTER AFSKOP Saterdag 11 Februarie 2012, om 15:00 – 17:00 MOEG VIR JOU OU KOMBUIS? Ons gaan belangrike inligting deurgee en mekaar Ons spesialiseer in die ontwerp en installering bietjie beter leer ken – hoop jy kan daar wees! Maak asseblief voor Vrydag verskoning by Magda vd van nuwe kombuise sowel as restourasie van ou kombuise dmv verf tegnieke. Kontak: Werner Schyff / Rika Kruger / Phia van Helden. Kom kontroleer gerus vandag na die diens by die van der Walt 082 308 6238; bwinterior@telkomsa.net/Meryke Deetlefs 084 444 5443; sustershoek in watter wyk jy wyksuster is. meryke@mery-d.co.za ____________________________________ SUSTERSSAAMTREK—10 MAART 2012 Waar: GK Andeon DROË VRUGTE VANAF MONTAGU Tema: Gelowige vrou in die hande van die Gedroogde vrugte weer beskikbaar. Kontak Pottebakker Koste: R90 betaalbaar voor 13 Februarie 2012 Johanna Venter 082 335 8680 / 012 654 8565

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoor-ure : Ma.-Vry 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Skriflesing:

Num 6:22-27

Teksverse:

Num 6:24-26

Sing:

Sb 1-2:1,2,3 Sb 12-3:1,2,3 Ps. 119:60 Sb 16-1:1-3 Sb 1-1:1,2 Ps 68:2 Sb 13-3

5 Feb: 12 Feb: 19 Feb:

TEESKINKLYS A11 Baba Boshoff A12 Bieuwkje Prinsloo C11 Oranje van Rooyen B9 Rika Pretorius B10 Tillie Kamper B11 Cornelia Lee C3 Anel van der Walt B13 Arista Gouws B22 Ronel Swanepoel

SPEELGROEPIE VIR MAMMAS/OUMAS MET BABAS EN KLEUTERS Komende Dinsdag, om 10 uur, kom ons nie soos gewoonlik by die jeughuis bymekaar nie, maar wel by die groot speelplek en koffiewinkel op die hoek van End- en Blackwoordstraat. Hoop om 'n paar nuwe gesigte te sien! Hettie Kruger (0720687888) en Esther Hofman (0798940792)

God tref voorsorg, sorg en nasorg! God gee opdrag dat Aäron en sy seuns die volk Israel met hierdie woorde uit Num 6:24-26 sal seën. Dit is nie Aäron wat hulle seën nie, maar God self, deur Aäron. Hierdie seën word in gewysigde vorm baie wyd in die Skrif gebruik, veral in die Psalms, vgl. Ps 67 en121.

• God tref voorsorg deur Israel te seën as sy verbondsvolk. • God sorg deur Israel deur die woestyn te lei. • God tref nasorg deur Kanaän aan Israel te gee. God tref elke dag ook voorsorg vir sy kinders, deurdat hulle Sy erfgename is, maar Hy sorg ook elke dag vir ons deurdat Hy Jesus Christus gestuur het as ons Here, ons Eienaar en dat Hy vir ons sorg met die Heilige Gees wat in ons bly. In Jesus Christus, het die woord vrede ook sy volle betekenis verkry. Want in Jesus Christus het ons die sekerheid dat ons ondanks ons sondes, die ewige lewe verkry en reeds nou daarvan deel is.

Sondagaand 18:00

____________________________________

Hulp met klankstelsel Lidmate wat kan help met die hantering van klankstelsel tydens eredienste kan Frans van der Walt by 082 881 2224 kontak. Opleiding sal verskaf word.

5 Februarie 2012

Sondagoggend 9:00

moontlik jou naam op by Corrie of by die kerkkantoor Beskikbaar: Planet Fitness Gym kontrak vir (2 persone teen halfprys) R6 000,00. Kontak ds ELANDSPOORT DIENSBEURTE Maarten van Helden by 072 143 1855 Neem asb kennis dat kos voor ____________________________________ 8:45 in die nuwe kombuis afgelaai JOHANNA SOEK HUISWERK kan word. Pakkies vir behoeftige kinders van PTA-Wes moet ook in Johanna soek werk vir 2 tot 3 dae per week. die nuwe kombuis afgegee word. Skakel Magdaleen by 072 328 1849 664 5247 082 303 7052 667 4264 662 0373

Jaargang 37 Nr 4

Liturgiese Riglyne

Vir inligting skakel Corrie Zwemstra (012 667 ____________________________________ 4566/074 334 7528) Gee asseblief so gou as LEWENSLANGE GYM KONTRAK

10 Februarie A5 Magda Pelser C12 Marie Kruger Christi Venter A9 Karin Cloete

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Kan ek God se arm draai met my gebede?

Skriflesing:

2 Korintiërs 12 Matteus 6:8

Teksverse:

2 Kor 12:8-10

Sing:

Lied 190:1,2,3 Sb 12-3:1-3 Ps 113:1,2,3 Ps 138:3,4 Sb 13-3

Ons begin tydens die aandprediking met ‘n reeks oor die verklaring van die gebed volgens die Kategismus. Ook in die Bybelskool word in diepte studie gedoen oor hierdie saak. Kom ons vra die vraag vanaand: as die Vader weet wat ons nodig het nog voordat ons vra (Mat 6:8), waarom moet ons dan nog bid en vra? As die Here so dikwels selfs nie vir ons gee wat ons vra nie, wat is dan die sin en betekenis van die gebed? Ons kry in ons teks te make met Paulus se sogenaamde “onverhoorde” gebed. Kom ons bedink in hierdie kwartaal weer saam wat God se bedoeling daarmee is dat Hy ons leer bid het. Kom ons kruisig saam daardie “selfsugtige gebede” waardeur ons dink dat ons God se arm kan draai om te kry wat ons wil. Kom ons bid so dat ons ook in ons gebede binne die wil en bedoeling van God kan bly!


ALGEMENE INLIGTING

VERJAARSDAE “Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.” Ps. 111:3

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

BELYDENDE LIDMATE

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkblad

VAN DIE KERKRAADSTAFEL 2 FEBRUARIE 2012 Daar is twee nuwe ouderlinge voorgestel vir die Katkisasie-kommissie Oudle Marcel Wilson en Herman Smit

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor by die tafel aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 Vergaderings: 6 Feb—Senior Aksie 10:00 6 Feb—Jeugbediening Kommissie 19:00 7 Feb—Bybelskool 19:00

GEMEENTEVERGADERING GELIEWE KENNIS TE NEEM DAT DAAR OP SONDAG 12 FEBRUARIE 2012 ‘N GEMEENTEVERGADERING VOOR DIE OGGENDDIENS GEHOU GAAN WORD. ENIGE VRAE TOV FINANSIES KAN GERIG WORD AAN GERRIT BEUMER 082 572 5235

O ns gee om vir M ekaar

4 Februarie Deon Pohl Pieter Zwemstra Ernest Borman Marcel Wilson Kobi van Rooy Paul Hugo 5 Februarie Mandie Cloete 6 Februarie Gert de Beer Jaco van den Bergh Laetitia Cassidy 7 Februarie Amelia Steyn 8 Februarie Trienie vd Merwe Frans Geertsema Louise van Rensburg 9 Februarie Breggie du Plessis Eddie Niezen Anton Lubbe 10 Februarie Annetta Lombard Ben Steyn Mercia Coelho

A10 A8 C11 C5 B12 B15

664 6590 667 4566 658 5880 336 1004 654-6866 082 462 1902

A9

082 562 5296

C7 C7 B13

663 5016 663 3649 653 5095

C9

082 490 7546

C4 A9 C16

083 709 9784 662 2717 074 889 0921

A7 C13 B22

664 0523 661 1761 071 6852610

B13 B8 C7

654-5144 658 5495 082 331 8622

DOOPLIDMATE

“Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar. SIEKES Corrie Zwemstra (A8—667 4566) sterk tuis aan na operasie. Leané Johl (B20—083 2991014) het toetse ondergaan in Kloof Hospitaal. Magriet Erasmus (B21—654 9108) was opgeneem in Unitas. Anlee Lubbe (B22—071 685 2610) was opgeneem vir behandeling. DOOP Die doop word vanoggend bedien aan: Johannes Lodewikus Venter (seun van Andre en Comine Venter) Jean du Toit (seun van Danie en Cimel du Toit)

5 Februarie Isabella van den Berg 6 Februarie Louis Oosthuizen Jaco Oosthuizen 8 Februarie Cara Erasmus Martin van Rooyen Francois Admiraal 9 Februarie Zane Cloete 11 Februarie Wian Olivier

B17

084 500 6867

C4 C4

083 283 7397 083 283 7397

B9 C15 B6

072 233 5205 082 577 3349 082 451 7884

A9

082 562 5296

C12

082 443 8886

Die FAK Finansiële en Administrasie Kommissie sal van nou af kwartaalliks ‘n opsomming van die finansiële stand van die gemeente in die Kommunikaatjie plaas. Lidmate word herinner daaraan dat hulle br. Engel de Jonge 660 1484 kan kontak as hulle hulle debietorders wil verhoog. U kan ook vir sr. Hettie v/d Elst by die Kerkkantoor skakel, 012 664 2614. Aankoop van stoele Die kerkraad het ook toestemming verleen dat daar nog 100 nuwe stoel (plastiek) vir die saal aangekoop kan word en vir gebruik in die kerk en Katkisasie-lokale. Sinode ds. Gerrit en oudl. Willem Prinsloo sal terugvoer gee oor die Sinode by die Geestelike Opbou aand van 26 Februarie 2012 Finansies Daar sal ‘n gemeentevergadering wees op Sondag 12 Februarie 2012. Die kerkraad het met groot kommer kennis geneem daarvan dat daar hierdie jaar vir ‘n tekort van R 200 000 begroot is. In Januariemaand was daar alreeds ‘n tekort van R 16 000 op die bydraes. Lidmate word opgesroep om in die saak van hulle dankoffers aan die Here groot erns mee te maak. Die ouderlinge gaan u ook in Februarie maand besoek om oor hierdie saak te praat.


HEFSIBA VIER GRADEDAG! Op Saterdag, 3 Desember 2011 het die gradeplegtigheid van Hefsiba op Vila Ulónguè in die Têteprovinsie in Noordwes-Mosambiek plaasgevind. Agt-en-veertig studente het grade en diplomas in Teologie en Psigologie ontvang waarvan sewe die volgende dag as leraars gelegitimeer is. ’n Groot aantal vroue het ook sertifikate ontvang. Die geleentheid is o.a. bygewoon deur die goewerneur van die Tête-provinsie en verskeie hooggeplaaste regerings-amptenare. Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys is die teologiese skool van die Igreja Reformada (Gereformeerde Kerk) in Mosambiek en is sedert 2004 deur die Mosambiekse regering erken as instelling wat grade kan toeken. Na die gradeplegtigheid het sakelui aan Hefsiba ’n pleidooi gelewer om ook op sakegebied kwaliteit opleiding te gee wat werklik die probleem van korrupsie en armoede sal kan aanspreek. Met reuse nuwe steenkoolneerslae wat by Tête ontdek is, ervaar die gebied snelle ontwikkeling en ’n groot tekort aan geskoolde persone. Vir die kerk in SA bied dit ’n groot geleentheid om met die jong kerk in Mosambiek hande te vat om hierdie uitdaging aan te pak.

Finalejaars kry elkeen ‘n nuwe swart dikwielfiets(“Black horse”) en ‘n tikmasjien

Student, dosente en besoekers kuier saam voor die hoofgebou van Hefsiba

HEFSIBA UITREIK – ‘N UITNODIGING Ons, Attie en Anél van der Walt beplan 'n gemeente uitreik na Hefsiba gedurende die Junie/Julie 2012 skool vakansie. Hefsiba sal vroeg in Februarie oor die besoek besin en aandui watter spesifieke dinge gedoen kan word gedurende die besoek. As enige iemand ons wil vergesel tree asb in verbinding per epos: anelvanderwalt1@gmail.com of 0825673643.

“Checkpoint Charlie” “Checkpoint Charlie” was die naam wat gegee was aan die grenspos tussen Oos en Wes Berlyn. Dit was die enigste wettige deurgang van Oos Berlyn na Wes Berlyn. As jy deur hierdie grenspos gegaan het, het dit jou soms dae geneem, baie geld, jy is deursoek, ondervra, jou kar is deursoek, die busse is baie deeglik deursoek. Jy kon met baie groot moeite en met baie gevaar van Oos na Wes Berlyn of andersom beweeg. Baie is weggewys en kon nooit deur “Checkpoint Charlie” van Oos na Wes gaan nie. So het die grenspos my laat dink aan Openbaring 20:11-15 waar ons lees dat die boeke oopgemaak sal word en elkeen sal geoordeel word volgens alles wat hulle gedoen het. Onwillekeurig ontstaan die vraag, sal ek deur die poorte kan gaan na die ewige heerlikheid? Hoe sal God my bevind? Het ek nie te veel sondes nie? Is my oortredinge nie te veel sodat ek nooit deur die “hemelpoorte” sal kan ingaan nie? Maar toe het ek besef, die Christen se “grenspos” lê nie in die oordeel by Openbaring nie, maar dit lê ver terug by Golgotha. Daar het Jesus aan die kruis vir ons die deurgang na die ewige lewe bewerk. Hy het met sy bloed en sy liggaam gesorg dat daar vir al ons sondes betaal word. Ons gaan nie meer by ’n poort vir ure en ure en dalk dae lank wag om in die Hemel te kom nie. Nee, alles is voorberei en ons, almal wat in Jesus Christus glo Joh 3:16, het reeds die ewige lewe. Ons het die belofte van ons vrye en vrymoedige deurgang na God, Heb 10:19-25. Dankie Here, dat daar nie vir ons “moeilike” grensposte wag om in die hemel te kom nie, maar dat U vir ons vrye deurgang bewerk het, deur Jesus Christus.


SENIORAKSIE

SEEVAKANSIE VIR LIDMATE BO 50 JAAR TE UMHLANGA ROCKS

Die Senioraksie se eerste byeenkoms vind Maandag 6 Februarie 2012 om 10:00 in die katkisasielokaal plaas.

Kom kuier Maandag 22 tot Woensdag 31 Oktober saam met die diakonie van die Gereformeerde Kerk WonderboomTydens die geleentheid sal Mnr Pieter van Heer- poort by Umhlanga Rocks aan den, Internasionale Protokol Konsultant kom die Natalse kus. Ons ry per praat oor: toerbus af en gaan tuis in luukse woonstelle wat op die “Beleefdheid en respek as boustene vir die seefront geleë is. Terug huis toekoms” toe stoot ons die bus aangesien die meeste toerlede vanVergaderdatums vir 2012: weë die lekker etes nie meer • 6 Feb 10:00 inpas nie. • 5 Mrt 10:00 Een van die uitstappies wat ons beplan is om die • 7 Mei 10:00 broeiplek van die swaeltjies in Mount Moreland te • 4 Junie 12:00 gaan besoek. Miljoene swaeltjies maak jaarliks hier • 8 Aug 10:00 hul nes en begin van einde Okto• 3 Sep 10:00 ber tot Maartmaand aan te kom. • 8 Okt 10:00 Ons weet een swaeltjie maak nie ‘n somer nie, maar elkeen van u wat • 30 Nov (tyd sal later bepaal word) saam met ons Umhlanga toe gaan skep ‘n unieke geleentheid vir Duur van byeenkoms: Ongeveer 1 uur ander medegelowiges om ‘n 10 dag seevakansie teen R2,700.00 Ledegeld: R50 per persoon vir die jaar (slegs R4 per persoon te bekostig (verblyf, per maand) twee etes per dag en vervoer ingeDaar gaan ‘n groot verskeidenheid aanbiedinge sluit). Kontak vir Retha Bos by 012 565 6220 / 083 en aktiwiteite die jaar aangebied word. Na afloop 607 6504/ e-pos kantoor@gkwonderboompoort.org van die verrigtinge gaan almal gesellig saam om ‘n inligtingstuk te bekom. verkeer. Onthou die vrywillige bydrae vir Eljadahuis. U bydraes het gehelp dat ons elke maand (al het ons nie vergader nie) ons bydrae aan Eljadahuis kon stuur. Alhoewel dit vrywillig is , het ons die bydrae op R 15,00 per persoon bereken.

ROBOTPAKKIE-PROJEK

Die robotpakkie-projek wat verlede jaar begin is gaan hierdie jaar voort. Pakkies is reeds beskikbaar agter in die saal teen R 10 of kontak Cornea Indien u vervoerprobleme het skakel gerus vir van Nieuwenhuizen 073 5894951/ Albie Venter 012 660 1503/Bart van der Zee Petro Lourens 082 790 2244. Daar is 012 644 0985. ‘n voorbeeld van die inhoud van die pakkie agter in die saal. Ons is opsoek na ou sak Bybeltjies in enige taal wat u nie meer gebruik nie. Bring dit asb kerk toe en gee af in die kantoor.

BYBELSTUDIEGROEPE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal. Almal welkom 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie 9:00 Ds Maarten se groep in die saal. KLEINGROEPE Indien julle enige inligting verlang in verband met kleingroepe in ons gemeente kan julle Henk Sweers kontak by 083 6011 253 (Henk.Sweers@za.ey.com)

BEROEPE ONTVANG Ds P Cilliers van Daniëlskuil/Delportshoop na Ladybrand/Tweespruit-kombinasie. Ds SD de Kock van Potchefstroom-Suid na Matlabas. Ds PW Kurpershoek van Middelburg (Tvl) na DurbanNoord. Ds JD Potgieter van Rooihuiskraal na Kuruman. Ds HW Schutte van Noord-Oosrand na Wesrand. BEROEPE BEDANK Ds P Cilliers van Daniëlskuil/Delportshoop na Ladybrand/Tweespruit-kombinasie. Dr SP van der Schyff van Pretoria-Brooklyn na Gobabis.

ATTESSAKE SOOS OP 3 FEBRUARIE 2012 Met attestaat aangekom

As jy graag by 'n kleingroep wil inskakel of een wil begin, sal Henk Sondagoggende na afloop van die erediens agter in die saal wees om jou by te staan, jou kleingroep besonderhede en inligting na te gaan, of op te dateer. Kleingroep groete Henk BYBELSKOOL Bybelskool het op 31 Jan. 2012 om 19:00 in die saal begin. Die koste beloop R100 pp en die tema is “Gebed”. Belangstellendes kan nog steeds komende Dinsdag by die skool aansluit.

NASKOOLSE JEUG Is jy ‘n: • Jong werkende persoon, • Student of • Jong getroude? Kom kuier dan saam met ons elke Sondagaand in die saal na afloop van die aanddiens.

Elmo & Zillah Johl en 2 dooplidmate vanaf Rooihuiskraal (B20) Lou en Sue Kloppers vanaf Amanzimtoti (C4) Laurie Nieuwoudt (A5) Hennie v d Vyver vanaf Rooihuiskraal (B8) Met attestaat vertrek Marike Henning na Cachet Tiaan du Toit na Cachet Stefan v d Schyff na Cachet Etrecia v d Westhuizen na Rooihuiskraal Lettie van Wyk na Lyttelton Eben en Phia le Roux 2 dooplidmate na Namibië Liza Taylor na Warmbad Esmarie Bennemeer en 2 dooplidmate na Wonderboompoort

Ansie van Wyk na Elandskraal Jetske Reesink na Cachet Johathan Grundling na Cachet Henry & Lizanne Crament na Rooihuiskraal Opgeneem

Dennis en Susan Maree Inbetalings vir die Diakonie: Nicolai & Hester v d Merwe 3 dooplidmate (B20) Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Jacques en Rindi Reyners Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589 Vertrek sonder bewys Kerk se bankbesonderhede: Ella Meintjies Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Anna Robertse Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

kommunikaatjie 5 Februarie 2012  
kommunikaatjie 5 Februarie 2012  

Nuusbrief, brief

Advertisement