Page 1

Liturgiese Riglyne - Sondag 2 Oktober 2011 Sondagoggend 9:00

Skriflesing: Genesis 9 Teksverse: Genesis 9:12 en 13 Sing:

Ps 29:1,2 Sb 9-2:8,9 Ps 105:5 9 Ps 29:4,5 Ps 89:11,14

Die reënboog is God se verbondsteken van vrede

Vir ons word dit die teken om ons te herinner dat die Here sy belofte sal hou. ’n Tipiese menslik verstaanbare beeld word hier deur die Here gebruik, naamlik die reënboog. As ons daarna kyk, word ons gerus gestel dat God dit ook sien en dat dit Hom aan sy verbond met al die lewende wesens op die aarde herinner.

KLEIN WEGBREEK—10-14 OKT 2011 Lakeview Cabanas in St Lucia Eenheid slaap 4 (dubbelbed, 2 slaapbanke in sitkamer, badkamer, oopplan sitkamer, eetkamer, kombuis, braai stoepie, mikrogolf, DSTV) Dienste, Jacuzzi, Sauna, ens. Ens. Tarief R2 800 vir al 4 dae. Kontak 082 577 6201/012 664 6601

Gereformeerde Kerk Centurion

Sondagaand 18:00

Skriflesing: Matteus 16: 13-28 Teksverse: Matteus 16: 24 Sing:

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoor-ure : Ma.-Vry 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 36 Nr 37

2 Oktober 2011

KENMERKE VAN ‘N VERBOND Sb 1-2: 1, 2, 3 Ps 107: 10 Ps 126: 3

Kruisdra terwyl jy Jesus volg

ers ust S

Die Here onderneem met ‘n verbond dat Hy die aarde nie weer geheel en al deur water sal laat vergaan nie. As ons Skepper wat al die natuurkragte in sy hand vashou en terselfdertyd ons Redder is, word die reënboog nou die herinnerings-teken vir die Here dat hy nie weer die aarde geheel en al met water sal vernietig nie.

K

OMMUNIKAATJIE

‘SUSTERSHOEK’ Ons het dit goedgedink om ‘n permanente “hoekie” agter in die kerksaal af te sonder vir alle susterssake. Jy kan ons nie mis nie – kyk uit vir die pienk tafeldoek! TEEBEURTE B8 Comine Venter C9 Amelia Steyn Elsie Swanepoel LEERBELDE Handgemaakte leerbelde. R150 elk Kontak Fanie 082 780 8759

Binne Bybelse perspektief kan daar nie ‘n verbond tussen mense bestaan nie. Tussen mense is daar wel ooreenkomste, verdrae, ondernemings, beloftes en skikkings. Ooreenkomste tussen mense het reeds van vroeg af in die Bybel bestaan waar die een koning met ‘n ander koning op ‘n gelyke vlak ooreengekom het om mekaar te help en by te staan as ‘n vyandige volk teen hulle oorlog wou maak. In die Bybel word aan ons vertel hoe die konings in die Ou Testamentiese tyd hierdie ooreenkomste gemaak en verbreek het. Ander kere was die een koning sterker as die ander koning. Dan het die sterker koning meer eise gestel aan die swakker koning wat graag so onafhanklik moontlik sou wou bestaan. Dit het dan ingehou dat die swakker koning verplig was om allerhande belasting aan die sterker koning te betaal. Soms totaal en al bo die vermoë van die swakker koning. Kyk ons na die “ooreenkoms” tussen die Here en die Israeliete, is dit duidelik dat hier iets totaal anders is as menslike ooreenkomste. Dit wat tussen die Here en sy kinders bestaan word daarom in die Bybel aangedui as ‘n “Verbond”. By ‘n verbond is daar geen sprake dat die mens iets het om aan die Here te bied nie. In die Verbond met die Here is dit opmerklik dat Hy die handelende God is. Hy is die Een wat na mense uitreik. Dit is mense wat niks kan doen, gee of eis nie. Die Here neem die inisiatief en bied sy genade en beskerming aan mense wat op geen vlak gelyk gestel kan word met iets wat die Here gee nie. Hy onderneem om uit genade, sonder enige verdienste of teenprestasie, vir sy volk ‘n God te wees. Hy onderneem om hulle te beskerm en te bewaar. Hy verwag egter volle gehoorsaamheid aan sy verbondsbepalings. Sy volk weet dat hulle dit egter nie kan doen nie. Daarom bied die Here sy Seun, Jesus Christus, vir ons as ons Redder en Bevryder. Elke gelowige kan maar net die onverdiende genade van die Here omhels. Wetende dat die Here nooit sy verbond sal verbreek nie. Hy sal getrou bly al word ons ontrou. Hy sal getrou bly al word ons omstandighede hoe moeilik. Mag jy gekoester lewe in die veiligheid van ons getroue Verbondsgod wat sy eniggebore Seun vir ons gegee het tot volkome versoening van al ons sondes. Paul van den Berg


Verjaarsdae

ALGEMENE INLIGTING

“Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.” Ps. 111:3

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggenderediens voor by die tafel aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 HUISGODSDIENSRIGLYNE ELEKTRONIES: ruimte by www.issuu.com/gkcenturion.

Dooplidmate

Belydende lidmate

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Diens van Barmhartigheid By die deure: Kerkkas

Die godsdiensriglyne is beskikbaar op die web-

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar. SIEKES • Dries Roos B9 (654-1928) het ‘n skoueroperasie ondergaan. • Gert Snyman C1 ( 664 1892) is nog in die hospitaal. • Sarie van der Walt B7 (664 3047) is in die hospitaal opgeneem vir ‘n prosedure. • Hartjie de Beer A8 (664 2578) beleef ‘n terugslag in haar gesondheid en het Donderdag met chemeo terapie begin.

Senioraksie Die Seniors vergader weer Maandag 10 Oktober 2011 om 10:00 in die katkisasielokaal. Phia van Helden sal ons toespreek . Haar tema is God gaan onstuitbaar voort. Na haar praatjie gaan ons weer heerlik saam kuier om verversings. Hierdie sal ook die laaste geleentheid wees om jaargeld te betaal. Daar sal weer geleentheid wees vir ’n vrywillige bydrae vir Eljadahuis Albie Venter

2 Oktober Le-Juan Delport Martin van der Walt 3 Oktober Esmari Bennemeer Ernest Bomman Cobus de la Porte Izak Erasmus Koos Erasmus Wouter Grönum Elize Kruger Hanlie Snyman 4 Oktober Bokkie Prinsloo 5 Oktober Gert de Klerk Bauke Dijkstra 6 Oktober Christo Cronjé Zinette Cronjé Casper Kruger Salome van der Walt 7 Oktober Gerhard Boshoff Carna Cloete Francois Coetzee Rika Kruger

B17 B11

074 409 9649 654 0318

B2 C11 A12 B9 B21 C1 A4 C6

082 921 6839 658 5880 073 193 1023 072 233 5205 082 928 6106 664 0031 347 8140 084 549 7999

B13

348 8966

A2 A5

664 2125 664 4508

C7 C16 A11 C9

082 920 7160 082 784 8556 082 487 1416 082 334 0539

A11 A8 C6 B6

083 417 5618 662 0373 667 4028 664 1847

3 Oktober Paul Coelho 5 Oktober MJ van Dyk 8 Oktober Corné Nel

C7

082 331 8622

C16

665 0906

B22

082 417 6286

ELANDSPOORT DIENSBEURTE Neem asb kennis dat kos voor 8:45 in die ou kombuis (soos voorheen) afgelaai kan word. 7 Oktober A8 Ronell Hoogenboezem B16 Martie Hern C13 Elsa du Toit Hermien Prinsloo 14 Oktober A5 Magda Pelser C12 Marie Kruger Christi Venter A9 Karin Cloete

662 2582 071 683 0348 661 0367 661 3623 664 5247 082 303 7052 667 4262 662 0373

DANKIE Baie dankie vir almal se belangstelling, meelewing en gebede tydens Willem se siekte en afsterwe. Besondere dank aan ds Gerrit en ds Maarten vir hulle besoeke, gebede en bystand. Ook dank aan Willem Prinsloo. Baie dankie vir die blomme wat ek ontvang het. Ons weet dat ons Hemelse Vader ook vir ons vertroosting sal gee.

DANKIE Ons wil net ons dank uitspreek teenoor een en almal vir die oproepe en onderskraging, spesiaal vir al my vriende in Monumentsig en ds Maarten vir al jul besoeke en onderskraging asook die gemeente van Centurion. Dankie ook vir die twee pragtige ruikers wat ons ontvang het. Marie Snyman en die familie

Kommunikaatjie 2 Okt 2011  
Kommunikaatjie 2 Okt 2011  

Nuusbrief, brief

Advertisement