Page 1

Liturgiese Riglyne - Sondag 22 JANUARIE 2012 Sondagoggend 9:00

Skriflesing: Teksverse: Sing:

Jesaja 55 Prediker 2 Jesaja 55:1-3 Ps 146:1,3,6 Ps 42:1,3 Ps 23:1,3 Ps 40:4 Ps 126:12, Sb 13-3

Sondagaand 18:00

Skriflesing

Jeremia 18:1-17

Teksverse

Jeremia 18:5-10

Sing:

Ps 105:1,2 Ps 138:1,3 Ps 20:3,4 Ps 111:1-4 Sb 13-3

Fokus hierdie jaar op u geestelike groei

God is die Pottebakker, sy volk die klei

Die jaar is alweer byna ‘n maand oud! En ons kan so besig raak met die dinge en die dag tot dag oorlewing, dat ons so ongesiens ons fokus verloor. Ons raak maklik netso materialisties soos die wêreld waarin ons woon. Die tema op die kalender roep ons op met die mees basiese uitnodiging van God se vrye genade. Ons word opgeroep om te luister en te doen. Die oproep is heel persoonlik en daarom is dit nodig dat ons elkeen aggee. Dan kom daar die belofte van versadiging en bevrediging. God het ‘n verbond met ons gesluit en Hy wil dat ons in hierdie verbond met Hom lewe. Dus word ons opgeroep om goed te besin oor die dinge waarmee ons ons so besig hou. Mag ons weer so bewus raak van die lewende water van die evangelie van Christus, dat ons nie net self daarvan drink nie, maar dat ons dit ook sal aanbied aan die ander in hierdie wêreld wat so dors is.

Dikwels dink ons oor onsself of te klein of te groot. Sommige mense is leedvermakering en verwaand oor hulle gawes en talente en rykdom. Ander mense is weer teruggetrokke, selfs selfbewus en skaam. Die gevolg is dat mense soms vir God wil verwyt omdat Hy ons gemaak het soos wat ons is. Dan is die gevolg dat ons God verwyt of dat ons in verwaandheid voortlewe. Maar God het sy kinders lief, daarom as daar berou en bekering is dan lyk dit vir ons of God sy oordele uitstel, of Hy van plan verander. Dan dink ons as mense God kan dalk nie vertrou word nie, maar dit is nie waar nie, want God is ’n soewereine God. God is die Pottekbakker. God kan besluit soos wat Hy wil en wanneer Hy wil. Dit beteken nie dat God ’n onbetroubare God is nie, maar net dat Hy so groot en Almagtige en Alwetend is, dat Hy altyd in beheer is en doen wat vir ons ten goede sal uitwerk. Daarom dank ons God. Hy het elkeen van ons besonderlik gemaak soos wat Hy wil. Ons moet mekaar aanvaar en liefhê met ons hele hart en siel. God verander nie van gedagte nie, maar Hy is regverdig en barmhartig en vol van genade. Hy is ons hemelse Vader.

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoor-ure : Ma.-Vry 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 37 Nr 2

22 Januarie 2012

LEES JOU BYBEL GEREELD God het aan ons sy Woord gegee en daarby nogal in ons eie taal. Hy gee ons ook die voorreg om te kan lees. Die primêre boek of bron wat met hierdie gawe gelees moet word is sekerlik die Bybel. Wie die Bybel in die hand neem en lees, hoor die stem van God. Sy woorde voed ons dorstige siele met die waters van die lewe. Die Bybel is, onder die inspirasie van die Heilige Gees, saamgestel uit verskillende soorte boeke, nl. verhale waarin God optree in die lewe van mense, gedigte waarin ons God leer ken in die persoonlike belewenisse van mense, wysheidsboeke wat ons leer om daagliks rein te lewe as beelddraers van God, profesieë waarin ons sien hoe die Here die toekoms van oordeel en genade bepaal, en lerende boeke waarin veral die apostels ons die evangelie van Jesus Christus duideliker uiteensit. Basies kom die lees van die Bybel daarop neer om God se wil, sy werk en sy wese te leer ken. Daarom kan u by die lees van die Bybel altyd bly vra: Wat staan hier van God? Ons ontmoet ook God in sy oordele en in sy genade wat Hy in en deur sy Seun aan ons in liefde geskenk het. As ons die Bybel biddend lees sal die Heilige Gees ons geestelike oë verhelder om God te leer ken en sy wil te verstaan en dan ook te doen. Dit is die noodsaaklike deel van ons verbondsonderhouding en ons heiligmaking en groei. Om hierin u daarin by te staan het ons dit goed gedink om as gemeente die Bybelleesrooster van die Bybelgenootskap van SA te volg. Daarin vind ons 100 gedeeltes wat ons in die jaar kan deurlees. Dit kom dan basies daarop neer dat ons as gemeente elke week twee tot drie van die gedeeltes moet deurlees – alleen of saam met u huisbewoners. As ons die vakansies uitsluit (en dit aan u oorlaat om dan ander gedeeltes self te lees) sal ons die doelwit, om saam hierdie E-100-rooster in die jaar deur te werk, kan bereik. Die rooster sal ook weekliks in die nuusbrief vermeld word en die leraars onderneem om weekliks die rooster met Bybelstudie- en huisgodsdiens-riglyne te verryk. Ons sal van tyd tot tyd ook uit die gedeeltes preek om u studie te ondersteun. Dit is ons bede dat ons gemeente op so ’n wyse mekaar sal aanspoor tot geestelike dissipline om die Woord deur te lees en te hoor wat die Here vir ons sê. Maak dus seker dat u vandag reeds een van die Bybelgenootskap se E-100 roosters by die deure neem. Lekker lees! Namens die leraars, Ds Maarten


ALGEMENE INLIGTING

BYBELSTUDIEGROEPE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal. Almal welkom 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie 9:00 Ds Maarten se groep in die saal.

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30 KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Emeritaatsfonds KATKISASIE: Open vandag alle ouers en kinders moet in die kerk bymekaar kom NAGMAAL: Nagmaal vind plaas DV op 29 Januarie en daarna sal ‘ n gemeente-ete plaasvind. NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor by die tafel aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar. SIEKES Henda Vreugde (B3 653 2709) het ‘n handoperasie ondergaan. Alta Heystek (A5 082 373 7428) het ‘n rugoperasie ondergaan in PTA-Oos Kobus Strydom (A4 082 871 1695) gaan vir behandeling teen kanker Elmarie van der Walt ( C3 0826501953) wat steeds onder behandeling is na ‘n ernstige beenbesering

pos adres gestuur LEED Jerry Coetsee oud lidmaat van ons gemeente wat tans in die Kaap woon, se eggenote Sheila is Dinsdag oorlede 072 594 4373/0218520500(h)

word:

BEDANKINGS: Briefies van dank vir besoeke en meelewing is van die volgende lidmate ontvang: Rudi Basson; Marie Snyman en gesin, Ella Yssel, Gordon Carver

ADVERTENSIES BLOMME Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur BLOM ‘N BLAAR in Centurion (663 5955). Kontak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook enige vrugte– of biltongruikers vir aflewering plaaslik & oorsee.

KLEINGROEPE ____________________________________ Indien julle enige inligting verlang in verband met GESOEK kleingroepe in ons gemeente kan julle Grassnyer en yskas om te koop. Henk Sweers kontak by 083 6011 253 Kontak Ella Yssel 012 664 3512 ____________________________________ (Henk.Sweers@za.ey.com) MOEG VIR JOU OU KOMBUIS? As jy graag by 'n kleingroep wil inskakel of een wil Ons spesialiseer in die ontwerp en installering begin, sal Henk Sondagoggende na afloop van die van nuwe kombuise sowel as restourasie van ou erediens agter in die saal wees om jou by te staan, kombuise dmv verf tegnieke. jou kleingroep besonderhede en inligting na te gaan, Kontak: Werner van der Walt of op te dateer. 082 308 6238; bwinterior@telkomsa.net Meryke Deetlefs Kleingroep groete 084 444 5443; meryke@mery-d.co.za Henk _______________________________________ TUINWOONSTEL BYBELSKOOL Tuinwoonstel gesoek geskik vir ‘n rolstoel. Bybelskool begin weer op 31 Jan. 2012 om Kontak Stefaans of Corlea 19:00 in die saal. Koste R100 pp 254 4737/083 478 4480 Tema : “Gebed” _______________________________________ BETREKKING GESOEK Gee jou naam op by die kerkkantoor Ondervinding in Admin– finansieel en besigheidsbestuur. PAUL KRUGER KINDERHUIS Kontak Petro Erasmus 079 039 7788 Die diakonie bedank alle lede vir hul ruim by_______________________________________ draes. ‘n Bedrag van R9 300.00 is aan die REGSDIENSTE Kinderhuis oorbetaal wat as sakgeld vir die jaar PF Wolmarans Prokureurs bied dienste aan as aangewend gaan word. prokureur en aktevervaardiger. Eerste konsultasie gratis. Kontak Pieter 667 2433 GEMEENTE-ETE — 29 JANUARIE pieterw@pfwattorneys.co.za Die gemeente-ete, in die vorm van ’n opelug _______________________________________ piekniek, word gehou na afloop van die nagBETREKKING AANGEBIED maal op Sondag 29 Jan om 11:30 vir 12:00. Verkoopspersoon Bring u eie kos, drinkgoed, eetgerei, stoele/ Stuur jou CV na BIS Audio Visual by komberse. Broodjies en nagereg sal voorsien jobs@bis.co.za

word Indien u kan help met ‘n gazebo skakel Wimpie 082 551 3910 Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409


Verjaarsdae

Gemeentekamp 2012 Kom kamp saam met Centurion Gemeente die naweek van 2-4 Maart 2012. Die kamp word weer by dieselfde terrein aangebied as verlede jaar. Olifants River Lodge is geleë op die oewers van die Olifantsrivier. Die terrein is geleë tussen Middelburg en Witbank, ’n uur en ’n half se ry vanaf Pretoria. Die kampeerterrein is eksklusief vir ons gemeente en daar is ook akkommodasie beskikbaar vir die wat nie ‘n tent het, kan leen of bedel nie. Kostes per persoon vir die HELE naweek: R245 per volwassene wat kamp R180 per kind tussen 6 en 12 jaar wat kamp R130 per kind onder 6 wat kamp R565 per volwassene wat kamp in ‘n Chalet R460 per kind tussen 6 en 12 jaar in ‘n Chalet R410 per kind onder 6 wat kamp in ‘n Chalet Kostes sluit alle etes, eetgerei, stoele en tafels in behalwe Vrydag aand se bring en braai. Bring gerus peuselhappies vir vroeg oggend en laat middag. Sit sommer vandag nog jou naam op! Die reëlings is as volg: • Besprekings kan gedoen, na die diens agter in die saal of per e-pos na lodio@tshwane.gov.za. • Betaling van ’n Deposito voor 6 Februarie 2012. By die Diakonie na die diens in die konsistorie of deur Internet inbetalings in die Diakonie se rekening, merk dit asb duidelik met jou naam en Kampgelde. Die bewys moet asb na die volgende e-pos adres gestuur word: lodio@tshwane.gov.za • Indien u finansiële ondersteuning nodig het om die kamp mee te maak, kontak ASB vir Anton Smith (0828563704) of vir Lodi Olivier (0824438886). • U kan na die kampterrein en fasiliteite gaan kyk by die volgende webadres: www.olifants-river-lodge.co.za

“Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd

22 Januraie Mariana Pelser B15 Koos v Zyl B3 Wim Grobler C1 23 Januarie Engel de Jonge B12 Baby Viljoen B5 Elsa du Toit C13 Baby van Rooy B07 Andre Kirsten 24 Januarie Kerry Trentham C14 25 Januarie Bennie v Nieuwenhuisen C8 Johan Kornet A4 Cimel du Toit C10 Matty Reinecke C1 26 Januarie Anita Wilken B5 27 Januarie Marthie v d Walt C9 Phillip Vorster Jan de Lang C16 Sarel Swanepoel B22 Hermien Prinsloo C13 28 Januarie Thinus de Klerk A12 Lindie de Souza A11

082 654 4789 082 579 5853 664 3040 660 1484 082 838 9848 083 778 7870 664 3797 663 5031 082 823 8303

082 419 0966 347 0044 082 728 7312 664 4039 083 979 737 667 3642 083 417 5655 644 1014 658 5124 082 570 2036 346 8087 082 342 4049

Teeskinklys 22 Jan: A8 Ronel Hogenboezem A9 Karin Cloete A10 Brenda Venter Melinda Engelbrecht 29 Jan: Kleingroep manne 5 Feb: A11 Baba Boshoff A12 Bieuwkje Prinsloo C11 Oranje van Rooyen

DOOPLIDMATE

22 Januarie Danika Snyman Brenda Annandale 23 Januarie Theo Zeevaart Alme Hugo FC Louw Colett Sevenster Wilmari Hoffman 24 Januarie Henk Sweers 25 Januarie Louis v Staden

B10 C6

084 775 4700 665 1817

B15 B15 C14 C4 A2

654 2261 082 462 1902 667 6147 073 571 5513 082 875 5253

A5

644 1969

C11

654 1851

ELANDSPOORT DIENSBEURTE Neem asb kennis dat kos voor 8:45 in die nuwe kombuis afgelaai kan word. Pakkies vir behoeftige kinders van PTA-Wes moet ook in die nuwe kombuis afgegee word. 27 Januarie C9 Elsie Kruger Jetske Guldemond B3 Riana v Jaarsveld A6 Elma Labuschagne Heidi v d Walt 3 Februarie A8 Ronel Hoogenboezem B16 Martie Hern C13 Elsa du Toit Hermien Prinsloo 10 Februarie A5 Magda Pelser C12 Marie Kruger Christi Venter

643 1453 667 2524 082 851 6869 664 1219 664 4648 662 2582 071 683 0348 661 0367 661 3623 664 5247 082 303 7052 667 4264

KOMMUNIKAATJIE 22 JAN 2012  
KOMMUNIKAATJIE 22 JAN 2012  

NUUSBRIEF, BRIEF

Advertisement