Page 1

Liturgiese Riglyne - Sondag 12 Junie 2011 Sondagoggend 8:30 & 10:30

Sondagaand 18:00

Skriflesing: Handelinge 1

Skriflesing Luk 22:14-23

Teksverse: Handelinge 1: 8

Teksverse: Luk 22:15,19,20

Sing: Ps 147:1

Sing: Ps 107:1

Sb 12-3:1,2,3 Sb 5-4:1,2 Ps 23:3 Ps 116:1,2,3 Ps 116:4,5,6 Ps 116:7,8,9,10 Ps 93:4 Ps 107:1

Ps 65:2,3 Ps 23:3 Ps 145:1-12 Ps 84:3,6 Sb 13-3

Deur die Heilige Gees getuig ons van God se reddingsdade

In sy lydensuur versterk Jesus ons deur die Nagmaal

Om die boek Handelinge te verstaan, is dit noodsaaklik dat Handelinge 1:8 goed verstaan sal word.

Jesus het aan sy dissipels gesê dat Hy daarna uitgesien het om die paasmaaltyd saam met hulle te vier. Dit het gebeur net voor sy verskriklike lyding van die verloëning en gevangeneming en kruisiging. Die laaste aand voor sy dood vier Hy nie saam met sy familie nie, maar saam met sy geestelike familie, die disispels. Jesus het gekom om te dien in opdrag van sy hemelse Vader. Sy hele lewe, wat ‘n lyding was, het Hy gelewe in diens van God . Met die nagmaal word ons versterk deur hierdie gedagtes dat Jesus Christus sy liggaam en bloed gegee het sodat ons die lewe kan hê. Jesus se aardse lewe was totale middelaarswerk. Die vraag is: “Ad ons Jesus se middelaarswerk as so belangrik, dat ons ons voor God verootmoedig en hartgrondig verlang om versterk te word met die nagmaal?”

Jesus dui aan dat die dissipels sy getuies sal wees wanneer die Heilige Gees uitgestort sou word. Hierdie getuienis dui op ‘n opdrag, ‘n roeping en ‘n volmag wat die dissipels ontvang om te vertel wat hulle persoonlik van Jesus gesien, gehoor en ervaar het. Deur die Heilige Gees sou hulle telkens sekere grense moes oorsteek om die Blye Boodskap van verlossing in en deur Jesus Christus uit te dra.

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoor-ure : Ma.-Vry 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 36 Nr 23

12Junie 2011

WAT IS DIE OORSPRONG VAN PINKSTER? Binne die Christelike tradisie is die Paassondag (opstandingsdag) en die Pinkstersondag die oudste gebeure wat met vreugde tot vandag toe herdenk word. Die tydperk tussen die opstandingsdag van Jesus Christus en die uitstortings van die Heilige Gees is 50 dae. In die Grieks is hierdie tydperk as pentekoste, wat 50 beteken, omskryf. Tydens hierdie pentekoste (50 dae) herdenk die Christelike kerk die werk van die Drie-enige God se reddende genade en liefde. Met die uitstorting van die Heilige Gees, het die eerste christene nie net die Heilige Gees met al sy gawes vir persoonlike verryking en geloofsekerheid ontvang nie maar het Jesus Christus hier op aarde sy koninkryk kom vestig en uitbrei. Met sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees het die gelowiges opdrag ontvang om sy koninkryk verder uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. In die tien dae tussen Jesus Christus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees het die dissipels hulle in gebed afgesonder met ‘n afwagting en verwagting op die Heilige Gees. Pinkstertyd is die tyd waar daar spesifiek gedink word aan die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Mense wat byeenkom om ‘n organisasie of vereniging te begin, het ten doel om die organisasie of vereniging se lede se belange te bevorder en te beskerm. Die Christelike kerk is in die opsig totaal anders as ‘n menslike organisasie of vereniging. Die Christelike kerk, volgens die gedagte in Handelinge 1, is om die belange van die sogenaamde “nie-lede” te bevorder. Die Here Jesus gee aan sy dissipels ‘n uitwaartse opdrag. Gaan na mense buite die dissipelkring. Gaan na mense buite jou gemaksone, buite jou gemeentelike grense en verkondig die Blye Boodskap van Jesus Christus aan hulle. Hoe gaan dit met jou uitwaartse gerigtheid na nie-christene in jou omgewing? Dit is immers waarom die Heilige Gees gekom het, naamlik dat ons krag sal ontvang om van Jesus Christus te getuig in ons woord en werke aan alle mense buite die geloofsgemeenskap. Paul van den Berg

KENNISGEWING Vanaf 19 Junie sal daar net een diens wees en die diens sal om 9:00 begin. Aanddienste bly soos normaal om 18:00.


Boukommissieverslag

ALGEMENE INLIGTING Finansies EREDIENSTYE 08:30 & 10:30 en 18:00 Sothodiens: 12:30

Dit is met groot dankbaarheid dat ons die onderstaande verslag aan u kan gee. Broers en susters ons moet noem dat ons nie tot hierdie bedrag sou kon kom indien daar nie ruim skenkings uit verskeie oorde ontvang is nie.

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Versorging van ons naastes By die deure: Christelike Onderwys Opleiding (AROS) NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die eerste erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 VERGADERINGS 13 Junie Bedieningskommissie 19:00

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van Jesus Christus opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar. SIEKES Marie Venter B4 (653 8900) in Unitas vir behandeling. Buks Kotze C3 (664 2945) was vir ‘n klein prosedure in Unitas. Callie Steenkamp B18 (082 212 1540) het ‘n skouer-operasie ondergaan in Zuid Afrikaans. MEELEWING Ons harte gaan uit na Esmari Bennemeer B2 (082 412 4845) en die twee kleintjies Hanno en Sunet met die skielike afsterwe van Tinus. GELUKWENSE Geluk aan Hans en Chantelle Visser C5 (664 8004) met die geboorte van hul seuntjie Ruben. Geluk aan Stephanie Steinberg B21 (082 357 2174) wat Saterdag in die huwelik getree het met Tiaan Beeslaar.

OU KLERE Ons vra lidmate om asseblief ou klere, ou potlode en vetkryt te skenk vir die Covenant College in Zambië. U kan dit voor 16 Junie by die kerkkantoor ingee. Dankie Pieter Zwemstra (084 587 4566) en Eddie Niezen

Konstruksie R 1 810 000 Klanktoerusting en skerm 50 000 Kombuis 114 000 Nuwe matte vir kerk 78 292 Oortrek van bankkussings 51 890 Skuifdeur 78 335 Stofdigting,orrel,klavier,elekt 23 000 Handreeling 6 729 Elektroniese skuif na klein hekkie 1 200 3D Skets van kerk 3 000 Opvulling en plaveisel ( geraam) 60 000 Tuin 70 750 Klein uitgawes 1 059 Uithaal en skuif van skerms 900 Verf van parkeer strepe 2 420 Skoon maak en stem van orrel 18 810 Elektonika vir hek 14 835 Aankoop van stoele en tafels 80 000 Totaal

2 405 220

Die kerkraad het die gebou aanvaar aangesien die kontrakteurs gemeld het dat hul opdrag nou voltooi is. Sou die kerkraad van mening wees dat daar nog sake in en om die gebou aandag nodig het, sal daardie uitgawe(s) vir die kerkraad se rekening wees aangesien die Kerkraad geen retensie van die kontrakteurs teruggehou het nie. Die saal sal DV Saterdag 20 Augustus 2011 amptelik ingebruik geneem word. BEROEPE NUUS EN AFSTERWE BEROEPE ONTVANG · Dr DF Muller van Buffeldoorns na Krugersdorp as medeleraar. · Ds LAS Nel van Elandskraal na Wolmaransstad. · Ds HV Venter van Bellville-Oos na Pinetown. BEROEPE AANVAAR · Ds LJ Buys van Rustenburg-Wes na Benoni as medeleraar. · Ds HV Venter van Bellville-Oos na Pinetown. BEROEPE BEDANK · Ds LAS Nel van Elandskraal na Wolmaransstad. · Ds MPA Venter van Potgietersrus-Wes na Pretoria-Wes. · Ds CCA Vrey van Rustenburg-Noordoos na Zeerust. AFSTERWE · Daar word met leedwese bekend gemaak van die afsterwe van Ds Kosie Smit (emeritus predikant van Ermelo). Ons leef mee met sy seun Herman Smit en gesin.


BYBELSTUDIEGROEPE: Woensdagoggend 06:00 By ds. Maarten se huis. Almal welkom 9:00 Ds Gerrit se groep in Konsistorie 9:00 Ds Maarten se groep in katkisasielokaal KLEINGROEPE (na-skoolse jongmense) (webblad: www.gkcenturion.org.za/~juventus) Maandagaand 19:00 Jongmense II : Kontak Jan-Louis Bezuidenhout 083 633 8861 Woensdagaand 19:00 Jongmense III: Woensdagaand 19:00 JuventusI (naskoolse jongmense en studente): Kontak Hanlie Snyman 084 549 79999 Pierre van Ryneveld en Omgewing: Kontak Ronell Hoogenboezem 012 662 2582 ENKELLOPENDES Dinsdag: Omgeegroep vir Enkellopendes (1): Kontak Eric Guldemond 083 640 6138 Woensdagaand 19:00 Metanoia Omgeegroep (Enkellopendes): Kontak Corné Smuts 082 889 9691 Annesta Wannenburg 083 751 2602 OUERS MET KINDERS Coram Deo - Ouers met laerskoolkinders Woensdagaande Kontak Jaco Wattel 082 854 1430

Verjaarsdae

ADVERTENSIES __________________________________________________

BLOMME Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur BLOM ‘N BLAAR in Centurion ( 663 5955). Kontak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook enige vrugte– of biltongruikers vir aflewering plaaslik & oorsee. _______________________________________ KAGGELHOUT TE KOOP 50 sakke @ R600. Gratis aflewering in Centurion. Danie 083 625 9778 _______________________________________ MEENTHUIS TE HUUR Mont Valon 21, Clubview Oos. 3 x slaapkamer, 2 x badkamer , 2 x motorhuis, lapa en groot tuin. R7000.00 p/maand. Madelein 083 272 4884 _______________________________________ TE KOOP 2x Swaaibank kussings (soos nuut) tierprint materiaal – R450 vir altwee. (Gebruik ook vir slaap doeleindes vir kinders) 3 Wynrooi kleur plastiek stoele met silwer pote vir studie of ontvangs. (Soos nuut) R120 elk. Skakel Henriette 072 129 4884

___________________________________ WOONSTEL TE HUUR Ruim twee slaapkamer tuinwoonstel geleë naby Centurion Mall en Gautreinstasie in Zwartkop. Goeie sekuriteit met toesluit motorhuis. R4 500 per maand. Beskikbaar vanaf 1 Julie 2011. Vir meer inligting skakel 082 940 6346 of 012 663 2172. Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

DANKIE Ek wil graag dankie sê vir die mooi blomme wat ek gekry het na my hand en voet operasie. Dankie ds Maarten, Gerrit en Paul vir die besoeke voor en na my operasie en vir almal sw oproepe en belangstelling. Elna de Bruin Medegelowiges in Christus ‘n opregte “dankie” vir al die oproepe, kuiertjies, seënwense en gebede tydens my operasie, dit was vir my ‘n aansporing om gou weer op die been te wees. Ansie van Dyk

“Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.” Ps. 111:3 Belydende lidmate

12 Junie Gys Ferreira Jan Guldemond Madeleine Naude Adele Theron 13 Junie Dollie Jordaan 14 Junie Winnie Brands Henry Crament Abrie Duvengage Wander Faber Ronell Hoogenboezem Petra Jordaan 15 Junie Emil Fourie Lettitia Lubbe Gys Schwim Attie van der Walt 16 Junie Zirk Berg Hermi Pelser 17 Junie Jan-Louis Bezuidenhout Erna Laubscher Elmie Steenkamp 18 Junie Jannes Cronje Rita Dijkstra Henk Koch Elma Labuschagne Gerald Meyer Doreen Reynecke Pieter Rottier Corie van Doorene

B12 A1 B7 C15

654 1263 667 2524 644 1917 082 809 0166

C7

082 598 4027

B19 B17 C4 C7 A8 A7

666 7716 076 151 4522 082 789 6446 663 4004 662 2582 082 932 2902

B22 B22 B17 B18

082 494 8704 071 685 2610 082 771 5220 658 5626

C10 A5

082 257 2517 664 5247

B3 A3 B18

654 2250 662 2373 082 212 1540

C7 082 920 7160 A5 664 4508 B17 082 339 9588 A6 644 1219 C7 083 637 1245 C16 664 7758 A7 664 5310 071 603 2069

KANTOOR GESLUIT Die kerkkantoor sal gesluit wees vir 16 en 17 Junie.

Dooplidmate

12 Junie Barry Strydom 14 Junie Jade Cronje 15 Junie Petri Nienaber 18 Junie Ivan Kruger

A3

082 563 4960

B6

660 2659

B21

082 463 8003

A10

082 415 4560

ELANDSPOORT DIENSBEURTE Neem asb kennis dat kos voor 8:45 in die kombuis (soos voorheen) afgelaai kan word. 15 Junie Hierdie is ‘n ROU KOS beurt A11 Baba Bloemhof 073 193 1023 C9 Amelia Steyn 082 490 7546 Elsie Swanepoel 083 787 8902 B17 Lizanne Crament 071 602 2204 24 Junie A8 Ronelle Hoogenboezem B18 Annlia Nel C13 Elsa du Toit Hermien Prinsloo

662 2582 083 324 1893 661 0367 661 3623

INSTANDHOUDINGSKOMMISSIE Gerrie Gouws Lorraine Gouws Corrie Sweers Johan Pretorius Fanie de Bruin Wim Prinsloo Herman Prinsloo


Die Kerkraad het die volgende versoek en verslag van die Evangelisasie Kommissie goedgekeur. • Dat addisioneel tot die huidige bedieninge (Afrikaans en Sotho), ’n gereformeerde bediening vir ander taal- en kultuurgroepe in ons omgewing, van stapel gestuur word. • Dat die EVK die opdrag kry om alle sake ten opsigte van hierdie bediening te reël en sover as nodig die gemeente daarby te betrek. • Dat die kerkraad in sy volgende begroting ruimte skep vir die finansiering van hierdie bediening. • Dat skakeling met buurgemeentes in die verband ondersoek word. Beredenering Die gemeente verstaan hulle roeping ten opsigte van Matteus 28 om die evangelie aan alle nasies te verkondig en doen reeds baie in die verband. Die tyd het egter ryp geword dat ons gemeente die roeping en opdrag van die Here, om die gereformeerde evangelie van Jesus Christus hier plaaslik te verkondig, daadwerklik uit te voer onder die ander taal- en kultuurgroepe wat die Here in sy groot voorsienigheid op ons voorstoep geplaas het. Centurion het reeds, en sal in die afsienbare toekoms, steeds meer ’n woonplek van mense van verskeie taal en -kultuurgroepe word. Ons is oortuig dat die gereformeerde woordverkondiging in ander tale noodsaaklik is in die omgewing van Centurion. Die moontlike kerkplanting van sodanige kerk en bediening sal dus een van die doelwitte van hierdie bediening wees. Die huidige Sotho-bediening is onvoldoende om die gewone middelklas en hulle gesinne van ander taal- en kultuurgroepe te betrek. Modus Operandi 3.1 Om so spoedig moontlik met ’n Kleingroep/Bybelstudiegroep vir hierdie doel te begin 3.2 Om ’n geskikte geestelike leier te identifiseer om met hierdie kleingroep leiding te neem 3.3 Om biddend te werk na die doel om DV van ’n kleingroep te ontwikkel tot ’n selfstandige gemeente 3.4 Om die nodige bekendstelling en bemarking hiervan te behartig 3.5 Om die gemeente gereeld op hoogte te hou van die verloop van sake en hulle betrokkenheid en voorbidding aan te moedig Gebed Dit is ons bede dat die Here hierdie gemeente sal lei om ook hierin aan sy groot opdrag gehoorsaam te wees.

ATTESSAKE SOOS OP 9 JUNIE 2011 MET ATTESTAAT AANGEKOM Roelie Venter vanaf Lyttelton – C11 Rohan Mocke vanaf Nelspruit – C10 Johann en Laura Els 1 dooplidmaat vanaf Wierdapark – C15 Louis en Lucia van Wyk vanaf Brackenhof - C15 William van der Walt vanaf Rietvallei Kobus & Christine Strydom en 2 dooplidmate vanaf Hartbeespoort – A4 Inge Pelser vanaf Linden - B5 Anna van den Berg - B20 Danie en Rika v d Heever vanaf Bloem-Suid - B14 Marietjie Aucamp vanaf Wilrowpark - A1 MET ATTESTAAT VERTREK Johnny & Karen Huysamen na Wapadrant Herman & Lana Kornelius na Rietvallei Ray en Joke Strydom na Pretoria-Montanapoort OPGENEEM Telani van der Walt Steven & Josephine Briers Drehan en Lodine Snyman en 2 dooplidmate GEMEENSKAP VERBREEK Johnet van Asperen en 1 dooplidmaat Arthur Nieuwoudt Piet Nel BELYDENIS Anita Snyman Jetske Reesink Carna Cloete Riano de Souza VERTREK SONDER BEWYS Hans v d Merwe Sarel Opperman Susan van Dyk Adele Saunders

Louis Aucamp Philmi van Antwerpen Stefan v d Schyff


Van die Kerkraadstafel Visitasieverslag Die visitatore het met groot dankbaarheid getuig dat alles ordelik en goed gaan in die gemeente. In hulle verslag het hulle ook die volgende geskryf: ‘’Die visitatore het met dank gesien dat die GK Centurion waarlik kerk is in die moeilike en uitdagende tydsomstandighede waarin ons lewe.’’ Ons is as gemeente dankbaar dat God ons ook seën op geestelike en stoflike gebied. Ds. Christo Swanepoel sal tydens die aand-erediens van 17 Julie terugvoer gee aan die gemeente. Bedieningskommissie verslag Die bedieningskommissie het met dank gerapporteer dat dit goed gaan met die Bybelskool en die kleingroepe. Die vrouekamp het ook baie goed afgeloop tot groot stigting vir die susters wat dit bygewoon het. Daar is ook ondersoek na die sang volgens art. 69 KO. Met groot dank getuig hulle ook van die elektroniese kommissie se werk tydens die ses maande in die skoolsaal en by Lyttelton. Daar sal ook later meer inligting gegee word ook die ingebruikneming van die kerksaal, die naweek van 20 Augustus. Daar sal vanaf Sondag 19 Junie net een oggend-erediens wees en wel om 09:00 en die aanddiens om 18:00. Diakonie verslag Die diakens het met groot dank getuig dat dit goed gaan met die diakens. Hulle kan hulle verpligting nakom en die behoeftiges na behore versorg. Daar is ‘n klein bufferfonds vir noodgevalle. Evangelisasie kommissie Die evangelisasie kommissie met ‘n welomskrewe verslag na die kerkraad gekom met voorstelle om evangelisasie in die omgewing van die kerk en binne die gemeentegrense te doen. Dit behels in kort dat daar naas die huidige bediening ook ‘n gereformeerde bediening vir ander taal- en kultuurgroepe in die omgewing begin word. Dit sal waarskynlik met ‘n Bybelstudie-groep of kleingroepbediening begin word. Die evangelisasie kommissie sal hiermee begin en die gemeente op hoogte hou en sover as moontlik die gemeente ook daarby betrek. Ons vra ook die gemeente se voorbidding met hierdie belangrike saak, Mat 28:19, sodat die evangelie aan almal uitgedra kan word. Finansies en Administrasie kommissie Dit is met groot dankbaarheid dat die finansiële kommissie rapporteer dat dit goed gaan met die boufonds. Die eerste drie paaiemente aan die Admin. Buro van ongeveer R 23 000 per maand is al betaal. Die bouers het die saal vir R 460 000 minder gebou as wat begroot is en het die bedrag ook betaal aan die Admin Buro vir die delging van die skuld. Die finansiële kommissie rapporteer egter met kommer dat die kerklike bydraes nie na wense is nie. Op 31 Mei is ons met R 160 000 agter op die lopende bydraes. Elke lidmaat word opgewek om hulle dankbaarheid ook in hierdie saak na te kom. Maar terselfdertyd is daar ook ‘n dankbaarheid dat die uitgawes tot op hierdie stadium R 155 000 onder begroting is wat baie goed is.

Vanaf die Diakonie: Eljada Huis: Dankie aan almal wat blikkieskos geskenk het vir Eljada se koskas. Dit was voorwaar ‘n grootse opbrengs wat reeds ‘n groot verkil maak. Nogmaals dankie! “Peas in a Pod” Huis van veiligheid Op 19 Junie om 4nm tree die Black Tie Ensemble met die beroemde Amerikaanse pianis, Bryan Wallick op in die ZK Matthews saal by Unisa. Die konsert is ten bate van “Peas in a Pod”, ‘n huis van veiligheid vir mishandelde dogters in Pretoria. Bespreek asb by Computicket met die konsertnaam : “Winter Stars Charity Concert”. Kaartjies kos vanaf R80 tot R180. Vir meer besonderhede kontak Annali Swanepoel by 0827892570. Hulp aan: Afrikaanse Kerk in Swaziland 24-25 June 2011 - Malkerns Club Swaziland The Goedgegun Dutch Reformed Church in Swaziland invites you to join us for a fun filled family day at the Malkerns Club in the Malkerns Valley, Swaziland on Saturday, 25 June 2011. All proceeds will go towards the church, which is the only Afrikaans congregation in the Kingdom of Swaziland. The festival will kick off on Friday 24th June 2011 with the ultimate family adventure: A 4x4 excursion into the mountains. With the knowledge and expertise of the Swaziland 4x4 Club you will experience the Kingdom at its best. Follow the 4x4 link below for further details. (Registreer vroegtydig om jou plek te verseker aangesien ons slegs 20 voertuie kan akkommodeer.) The main festival on Saturday the 25th will be packed with all kinds of exciting events such as helicopter rides, a jungle gym, a jumping castle and fun filled games. More than 50 stalls with handmade goods, homemade goodies, fruit and veg, fresh meat, delicious food and a tea garden with scrumptious cakes and much, much more will be on offer! Please follow the link below should you be interested in acquiring a stall of your own. For great excitement and a little nostalgia, come and watch two rugby games. One will be a Springbok Legends game. You may also enter a team to participate for the knockout action cricket tournament on Saturday 5th June. Vir verdere inligting hieroor sien die webtuiste www.swazilandfellowshipfestival.co.za. Ons sluit die naweek op gepaste wyse op Sondag, 26 Junie 2011 af met 'n dankdiens om 09h00 by die Goedgegun NG Gemeente te Manzini. Vir ‘n naweek in Swaziland en ter ondersteuning van ons mede gelowiges, oorweeg dit sterk.

Kommunikaatjie 12 Junie 2011  

Nuusbrief, brief