Page 1

Huisgodsdiensriglyne - Nehemia 9 Maandag DIE GROOT BOETEDAG - Lees Nehemia 9:1-6 Op die vyftiende dag van die sewende maand het die huttefees plaagevind ( Lev 23:33ev). Dit duur ‘n week. Dan is daar ‘n gewone dag (23e dag). En die 24e dag kom daar dan ‘n wending in die reaksie van die volk. Hulle hou ‘n vasdag. 1. Wat was die oorsaak van die vasdag? (8:10). 2. Hoe lank het hulle die Bybel gelees en hoelank het hulle belydenis van hulle sonde gedoen? (9:3) Kwart dag is 3ure. 3. Waarmee begin die dag van skuldbelydenis? (9:5) Dinsdag DIE HEILIGE GEES OORTUIG VAN SONDE – LEES Johannes 16:7-11 1. Hoe word die Heilige Gees genoem in die gelese gedeelte? (16:7) 2. Kan ‘n gelowige sy sondes wegsteek voor die Here? Waarvan oortuig die Gees ons? 3. Sondebelydenis is deel van die lewe van ‘n gelowige. Bespreek. Woensdag EK, ELLENDIGE MENS! - LEES Romeine 7:22-25 1. Is Paulus hier in Romeine 7 ‘n heiden of ‘n gelowige mens? 2. Wat leer ons uit die voorafgaande verse van ons stryd teen die sonde? 3. By watter belydenis bring die Heilige Gees sy kinders? (vs 24) 4. Hoekom is dit geestelik so goed om jou ellende en verlorenheid te ken en te bely? 5. Waarvoor dank Paulus die Here? (7:24) Donderdag DIE LANG GEBED - LEES Nehemia 9:6-37 1. Let op na die volgende indeling van hierdie lang gebed: Die grootheid van God (1-6) Die goedheid van God (7-30) Die genade van God (31-37) 2. Het jy al ooit so lank gebid? Hoeveel tyd maak jy regtig vir gebed? Vrydag DIE VERBONDSVERNUWING - LEES Nehemia 9:38 1. Na die lang sondebelydenis en die erkenning van die grootheid van God kom hier nou ‘n vaste “ooreenkoms”. Dit was dus ‘n bindende ‘kontrak’, wat in Bybelse terme ‘n verbond genoem word. Hier bevestig die volk weer hulle deel aan die verbond. Wanneer doen ons dit in die kerklike lewe? (by die Doop bevestig en verseël God die verbond aan ons). Hoekom word die dokument verseël?

1


1. Groepsbybelstudie - Nehemia 9 1. Doen ’n gesamentlike gebed om die leiding van die Heilige Gees 2. Sing Psalm 51

3. Lees Neh 9:1-5. Bereken weer dat tydsbepaling van hierdie vasdag. Die loofhuttefees begin op die 15e dag van die sewende maand (Lev 23:33) en dit duur dan ’n week van vreugde in hulle huisies van takke en blare. God troos sy volk deur Esra en Nehemia (8:10-13). Nou is dit die 24e dag. Dit word ’n vasdag - dag van gebed in skuldbelydenis en berou.. Die 23e dag is dus ’n dag van oorgang tussen vreugde en diepe berou. 4. Hoelank het hulle uit die wetboek gelees en hoelank het hulle belydenis gedoen? (9:3) 5. Lees nou Nehemia 9:6-37 onder die volgende indeling en let veral op die woorde van skuldbelydenis: Die grootheid van God (1-6) Die goedheid van God (7-30) Die genade van God (31-37) 6. Het u opgemerk hoe die troue liefde en goedheid van God voorop staan teenoor ons troueloosheid? 7. Wat leer ons van Paulus aangaande ons sondestryd (Rom 7:15-21) en wat is die betekenis van Rom 7:22-25 vir ons as gelowiges in die hantering van ons sondigheid? 8. Waarvoor dank Paulus die Here in Rom 7:25? 9. Wie oortuig mense van hulle sonde en ellendigheid? (Joh 16:7-11) 10. In vers 38 skryf hulle hulle voornemens (soos in Neh 10 uiteengesit) op in ’n ‘skriftelike onderneming’ en verseël dit. Dit is dus ’n bindende ooreenkoms! Hoe word hulle deur hierdie verseëlde dokument gebind aan hulle voornemens? Kan ons hier praat van ’n verbondsvernuwing van die mens se kant? Hoe gereeld bevestig ons weer ons beloftes aan die Here? 11. Lees gerus in Psalm 51 en Daniël 9 meer oor ware sondebelydenis.

2

Huisgodsdiensriglyne Neh 9  

Huisgodsdiensriglyne - Nehemia 9 1 2. Sing Psalm 51 1. Doen ’n gesamentlike gebed om die leiding van die Heilige Gees 2

Advertisement