Page 1

Huisgodsdiensriglyne - Nehemia 4 Maandag OPBOU GAAN SAAM MET TEENSTAND - LEES: Neh.4:1-9 1. Hoe dink u verskil die teenstand van 4:1 met die in 2:10 en 19 ? 2. Waarteen dink u is die teenstand in 4:1-3,7-8 gerig ? 3. Wat was die volk se reaksie ? (4,6,9) 4. Gesels oor hoe ons as gelowiges gespot word terwyl ons besig is met geloofsgroei ? 5. Wat het Jesus gedoen met mense wat Hom gespot het? Dinsdag OPBOU GAAN SAAM MET TEENSTAND - LEES: Neh.4:10-23 1. Het die volk net gebid en niks verder aan die teenstand gedoen nie? 2. Hoe het Nehemia die volk in vers 14 gemotiveer ? 3. Wat dink u beteken die belydenis van vers 20 ? 4. Wat beteken die motivering en belydenis vir die gelowige vandag? 5. Hoe word u deur die satan aangeval ?

Woensdag BID EN WERK GAAN SAAM - LEES: Jakobus 2:14-26 1. Waarom kan ek nie sê ek glo as dit nie ook in my dade wys nie ? 2. Waarom help goeie dade niks as dit nie uit die geloof kom nie? 3. Gesels oor die geloofsdade wat elkeen in die gesin kan doen. 4. Gesels oor watter geloofsdade ons in die wyk en in die gemeente kan doen om mekaar te help groei in die geloof.

Donderdag DIE CHRISTEN SE WAPENUITRUSTING - LEES: Efesiërs 6:10-14 1. Na aanleiding wat ons in Nehemia 4 gelees het, dat geloofsgroei altyd met teenstand gepaard sal gaan, gesels oor hoe ons in vers 10 geleer word om die aanslag te bowe te kom. 2. Met watter doel moet ons die volle wapenrusting van God moet aantrek ? (11,13) 3. Gesels met mekaar oor waar elkeen dink die Satan staan hom die meeste teë.

Vrydag DIE GELOWIGE SE WAPENRUSTING - LEES: Efesiërs 6:14-17 1. Bespreek die betekenis van elkeen van die volgende. "waarheid as gordel" (Joh 17:17) "vryspraak van God as borsharnas" (Rom 3: 28) "bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan die voete" (Fil 4:7) "geloof as skild in die hand" (1 Kor 10:13) "verlossing as helm" (2 Kor 5: 20-21) "swaard van die Gees" (Jak 1: 22-25) 2. Wat is die belofte van Jakobus 4:7 vir elkeen wat die aanslag van die duiwel weerstaan? 3. Waarmee het Jesus die duiwel telkens weerstaan tydens die versoeking in die woestyn? (Matt 4: 1-11)

1


Riglyne vir Groepleiers - Nehemia 4 1. Vra die leiding van die Heilige Gees. 2. Lees daarna die hele hoofstuk deur. 3. Kyk na die teenstand wat Sanballat en Tobija gegee het in 2:10 en 19.

4. EERSTE TEENSTAND: (4:1-6) 4.1 Hoe het hulle probeer om die volk te laat ophou met die bouwerk ? 4.2 Hoe het die volk hierop gereageer ? 4.3 Op watter maniere word daar met ons as gelowiges die spot gedryf en word probeer om ons te verneder, veral as ons onsself in die geloof wil laat opbou? 4.4 Hoe reageer ons op die teenstand ?

5. TWEEDE TEENSTAND: (7-12) 5.1 Op watter manier het Sanballat, Tobija en die Arabiere die volk probeer ongemotiveerd maak ? 5.2 Hoe het Nehemia die volk gemotiveer ? 5.3 Hoe het Nehemia die volk bewapen ?

6. DIE TEENSTAND VANDAG: 6.1 Wat is my bewapening teen die aanslae van die duiwel ? 6.2 Op watter maniere kan ons as gesinne en as gemeente ons motiveer om staande te bly tussen die aanslae en versoekings deur ? 6.3 Watter rol speel huisgodsdiens en kerkbesoek en huisbesoek in ons verdediging ? 6.4 Wat is die balans tussen bid en werk ?

7. Bespreek die wapenrusting van God soos aangebied in EfesiĂŤrs 6. 8. Wat is die belofte van Jakobus 2:7?

2

Bybelstudie Nehemia 4  

Nuusbrief, brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you