Page 1

VERJAARSDAE

BYBELS TE KOOP BY DIE KERKKANTOOR

“Volhard in die gebed! “ Kol 4:2 BELYDENDE LIDMATE

Bybels te koop by die kerkkantoor:

27 Okt Wimpie Steenkamp

A02

Afrikaans, Engels, Tsonga, Venda, Sepedi (Noord-Sotho), Zulu, Xhosa, Siswati, Ndebele, Tswana, Sesotho (Suid-Sotho)

082 551 3910

28 Okt Hannes Pieters Tinus Potgieter Tim van den Berg Johan van der Walt Tinus Viljoen Gerrie Vorster

C07 C09 C06 C12 C07 C01

Skriflesing: Handelinge 2

B04 B10 A06 B13 C01

072 049 5262 082 775 8932 664 4184

Noodhulpklasse Vlak 1 – 3 aangebied deur Wim Wagner van Paladin OHS teen ‘n totale koste van R850 is as volg: Vlak 1: Maandag 4 November 2013 (voldag) Vlak 2: Maandag 11 November 2013 (voldag) Vlak 3: Dinsdag 19 November en Donderdag 21 November 2013 (voldag)

654 0236 082 998 9000 644 1219 658 5051 664 0801

Kursus sluit in: DVD met ekstra inligting en studente gids AHA CPR for Family and Friends handleiding Uitdeel stukke KPR Mond stuk

31 Okt Karen Rebel

A01

667 3498

1 Nov Ina Kotze Dries Nel Jeanne Sevenster

C03 B21 C04

Kursus is waardevol vir (kerk-)kampe, skool, sport, werk, huishoudings en ander situasies.

664 2945 082 855 8949 073 571 5513

Skakel Juanita Benadé 072 380 1101 indien u meer wil uitvind.

DOOPLIDMATE

27 Okt David Loock 1 Nov Ruben Strydom

B13

658 5051

A04

082 871 1695

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 vandykfj@absamail.co.za

Jaargang 38 Nr 37 27 Oktober 2013

DIE DOOP: BELOFTE én VERANTWOORDELIKHEID

Teksvers: Handelinge 2:38, 39

30 Okt Gerda du Plessis Hercules du Plessis Jan Labuschagne Johan Loock Lena Malan

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba: gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

SONDAGOGGEND 9:00

NOODHULPKLASSE B17 B02 C01

Gereformeerde Kerk Centurion

Liturgiese Riglyne

663-4222 082 334 8035 667 4028 082 577 5993 663 8770 664 0860

29Okt Gerrie Kruger Nadia Pretorius Anna Smith

K

OMMUNIKAATJIE

Sing Ps 68:2,16 en 105:2,5 Ps 130:1,2 Ps 128:1 en 3 Ps 25:5,6 Sb 1-1:6,7 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Jaco Wattel Klank: Jan Reesink Prediker: Ds Maarten van Helden

SONDAGAAND 18:00 Skriflesing: Rom 1:1-17 Teksverse : Rom 1:16,17 Sing: Ps 48-1:4,5 Ps 9:7,9,10 Ps 105-1:1,5 Sb 13-3

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

8

Die afgelope jaar het ons reeds die doop verskeie kere in ons gemeente gesien en bedien ( 22 kinders en 1 volwassene). Dit is nogal jammer dat daar selfs oor hierdie kosbare saak onder Christene verdeeldheid bestaan. Ons wil egter nie op die verskille klem plaas nie en geen verdere verdeeldheid veroorsaak nie. Ons wil gewoon weer vandag binne die Skrif en Belydenis bly en saam verstaan wat die betekenis van ons Doop vir ons daaglikse aardse lewe is. In hoofsaak gaan dit om die verbond wat God met ons het. 'n Genadeverbond met heerlike Goddelike beloftes wat ons sterk en rustig maak in die daaglikse gebrokenheid van hierdie aardse lewe. En God wat die beloftes maak is getrou. Hy verwag nou van ons om te reageer en sy welwillendheid te geniet en Hom daarvoor te dien en te dank en te eer. Die beloftes en verantwoordelikheid gaan saam met mekaar. Kom ons onthou op hierdie Hervormingsondag weer ons Doop en die God van ons Doop!

Corlea van der Walt Francia Wait André Beumer Ds Gerrit Kruger

“ELKEEN WAT DEUR GOD VRYGESPREEK IS, OMDAT HY GLO, SAL LEWE!” Die Romeine was ’n trotse nasie op die toppunt van welvaart en mag en wêreldoorheersing. Hulle het baie bekende filosowe gehad en hulle het neergesien op die Jode wat vanaf Jerusalem, ’n stadjie wat hulle oorwin het, gekom het. En nou kom daar nog ‘n “nuwe evangelie” van daar af, ‘n “fabel” van Iemand wat aan ’n kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het. ’n Tentmaker, Paulus, kom verkondig die evangelie. Paulus kom egter sonder om hom te skaam en verkondig met krag en gesag die blye evangelie van Jesus Christus. Ons gaan na die volgende sake kyk: ∗ Die oorsprong van die Evangelie: dit is die evangelie van Jesus Christus. v16a ∗ Die werking van die Evangelie: dit is uit die krag van God. v16b ∗ Die uitkoms van die Evangelie: dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. v16c ∗ Die bedoeling of uitreik van die Evangelie: dit is vir elkeen wat glo. v16d-17


Vakansieprogram vir die Jeug

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30 KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkkas

VOLGENDE WEEK Barmhartigheid Emeritaatversoring

DIENSBEURTE: Ouderling: Paul Grobler Diaken: Marthie Hern KATKISASIE:

Vandag: Les 29, Sb 18-7:1 Volgende week: Katkisasie Afsluiting

9-13 Desember 2013

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie Almal welkom!

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE OP INTERNET: http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS:

28 Okt—Kommissie: Uitdeling 18:00 Kommissie: Finansies 19:00 Kommissie: Jeugbedieinigng 19:00 31 Okt—Kommissie: Instandhouding 18:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter: ∗ Sarel Pretorius (B12—654 1265) gaan komende week 'n rugoperasie te Unitas ondergaan. ∗ Leah van Wyk (B14—660-1535) gaan weer begin met behandeling teen kanker. ∗ Raymond Gourley (B11—654 6582) sterk die naweek tuis aan na sy motrofietsongeluk. GELUK: ∗ Aflegging van Belydenis van Geloof: Wynand en Chantel Geldenhuys ∗ Doop: ∗ Wynand en Chantel Geldenhuys met die doop van Juandré. ∗ Johannes en Charlaine met die doop van Mila. ∗ Verlowing: Dean Aucamp en Tanya van der Linde.

2

Gewortel in Christus Waar: By die Kerk Tye: 07:30 – 16:00 (Halfdag en Voldag opsies) Wat doen die jongspan: ‘n Volledige program is vir die sewe dae voorberei deur ‘n professionele span. Konstruktiewe kind-wees op ‘n Christelike manier. Ouderdomme: Alle jong mense en hul vriende van alle kerke (3 -16 jaar) Kostes per kind: R40-00 Halfdag R60 Voldag Vir verdere navrae: kontak: Juanita (Organiseerder), by: jbenade@telkomsa.net Vir belangstelling om betrokke te raak of vir donasies: kontak Anél by: anelvanderwalt1@gmail.com of 082 567 3643. Tema:

Alle inskrywings sluit die 24ste November 2013

7


Gesprekke oor Rou – spesiale aanbod – Ds. Braam Klopper Ds. Braam Klopper, pastorale terapeut en Rou Berader wat tans as spreker by die Bybelskool optree, se boek en Cd’s is hierdie week teen ʼn spesiale prys beskikbaar. Sy boek, Wanneer Woorde Ontbreek, asook die CD-reeks Gesprekke oor Rou Praktiese raad vir mense wat treur, Na die dood van ʼn Kind, Na Miskraam of Stilgeboorte, Na Selfmoord / Selfdood, kan aangekoop word teen R100 elk. Hierdie aanbod geld net vir hierdie week terwyl Ds. Klopper nog by die Bybelskool betrokke is. Plaas bestellings by Nelly Silvis – 082 921 4904 / nelly@silvis.co.za

BIBLOS Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, petroljoggies, versorgers en ander volgens behoefte) ‘n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Daar is ‘n besondere behoefte in hierdie verband. Deur die projek is reeds meer as 900 Bybels vanjaar in ons omgewing versprei. Ons mikpunt is om ten minste 1 000 Bybels te versprei. Indien u belangstel om deel te neem aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek, kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Fondse vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word onder verwysing “Biblos”.

6

ONS KERKLIED DEUR DIE EEUE PSALM 31 Hierdie Psalm bevat die sterwenswoorde van die Saligmaker van die wêreld. Met die woorde van die sesde vers het Hy die groot stilte van die ewigheid ingegaan deur aan die kruis uit te roep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor!” Meer as enige ander vers in die Skrif het hierdie teks tot geestelike wiegelied gedien vir talle van vooraanstaande gelowiges, toe hulle die laaste, lange rus van die ewigheid moes ingaan. Dit was bv die sterwenswoorde van Stefanus, die eerste martelaar van die Christelike Kerk. Dit was ook die laaste woorde van Karel die Grote, van Frankryk wat Karel, die Heilige, genoem is en wat op 28 Januarie 974 te Aken oorlede is. In die jaar 1415 het Johannes Hus, een van die voorlopers van die Hervorming, die marteldood op die brandstapel gesterwe. Toe die vlamme hoog om hom begin slaan, het hy op sy knieë geval en gebid, en toe hy in die rookdampe begin stik, het hy met “’n blye en vrolike gelaat” genoemde psalmvers gesing: “Ek gee my gees oor in u hande, my Redder, wat my trou in veil’ge hoede hou.” George Wishart, een van die eerste martelare van die Hervorming in Skotland, is op 1 Maart 1546 tereggestel. “Toe hy aankom na die vuur,” so skryf John Knox, “het hy op sy knieë geval, weer opgestaan en driemaal uitgeroep, “O Saligmaker van die wêreld, wees my genadig! O Vader in die hemel, in u hande gee ek my gees oor!” As bewys van vergifnis het hy daarna sy beul op die wang gesoen en gesê, “Dit is die teken wat ek u vergewe, doen u plig”. Hierdie heldhaftige uiteinde van sy Meester het beslissend ingewerk op die toekoms van John Knox en van Skotland. Met vasberadenheid, gloedvolle welsprekendheid en heilige onverskrokkenheid het hy die stryd van die Hervorming gestry en die volk van Skotland met hom saamgevoer. In November 1572 het die skaduwees van die dood egter ook vir John Knox oorval. Onderwyl hy blykbaar aan die slaap was, het die omstanders hom telkemale hoor uitroep: “Vader, in u hande gee ek my gees oor!” Ps 31 met sy aangrypende geskiedenis, treffende woorde en wonderskone melodie het tydens die veldtog in ons land vir die aanleer van minderbekende Psalms en Gesange ‘n gunstelinglied in baie van ons kerke geword. Ds PJ Loots (1948) 3


KATKISASIE-AFSLUITING

ADVERTENSIES BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) Nutsman—Enige huisverbetering, verfwerk, loodgieterswerk, teelwerk, skrynwerk en algemene instandhouding. Skakel vir kwotasie Hein 0726579274 OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 www.oppistoep.mobi /onsin@iafrica.com Faks 0866333454 KINDEROPPASSERS Lus vir ‘n aandjie uit? Enige aand van die week. Skakel Hanneke: 0769022290/ Esmarie: 0746209957

Katkisasie-afsluiting vind plaas op Sondag 3 November na afloop van die oggenddiens om 10:15 in die kerkgebou Ouers en kinders moet asb dan in die kerk bymekaar kom. Na afloop van die afsluiting sal daar verversings wees.

Senior Aksie 2014 Jaarafsluiting Maandag 4 November 2013 Eet ons ontbyt by O’Gallito’s R25 vir lede en R40 vir nie-lede

Vanoggend is die laaste geleentheid vir die jaar om u kollekte vir Bybelverspreiding te gee. Die wen-klas sal tydens die afsluiting aangekondig word.

Vrugtesap op tafel Cappucino/ koffie/ tee Die lede wat wil bywoon moet asb hul name EN geld opgee by: Albie Venter 0836316638 Ans van Dyk 0764403323 Lena Malan 0834577294 Gys Ferreira 0839875626 Ons kom by die kerk bymekaar en vertrek 08:30. Saamry kan dan gereël word.

Soek werk: 50 jarige blanke man. Gekwalifiseerde Elektrisiën, betrokke by boukonstruksie, projek bestuurder, met ondervinding in bouwerk, elektries, loodgieter, houtwerk. Onmiddelik beskikbaar. Rassie Erasmus 0828950967.

Kos moet verkieslik die Sondag vooraf in die vrieskas geplaas word, sodat die wyksuster kan kontroleer of alles ingekom het. Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens net daarna.

Die ete sluit in: Koue of warm ontbyt

KATKISASIE-KOLLEKTES

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

Onthou die is vir die Senior Aksie – moet dit nie verwar met dit wat die susters reël hieronder nie.

Tee B17 Carina Koch B22 Ronel Swanepoel C2 Anna Smith Christa Trichardt C8 Elsie Kruger Liza Pretorius

Elandspoort

27 Okt 27 Okt 27 Okt 27 Okt 27 Okt 27 Okt

Vr Vr Vr Vr Vr Vr

1 Nov 1 Nov 1 Nov 1 Nov 1 Nov 1 Nov 8 Nov 8 Nov 8 Nov 8 Nov

A8 C10 C12 B21

Ronell Hoogenboezem 3 Nov Lydia Bezuidenhout 3 Nov Christi Venter 3 Nov Sandra Smit 3 Nov

Vr Vr Vr Vr

A4 B18 B19 B20

Laurette Snyman 10Nov Adele Erasmus 10Nov Annesta Wannenburg10Nov Hannelie Grobler 10Nov

Vr.15 Nov Vr.15 Nov Vr.15 Nov Vr.15 Nov

Soek werk: 49 jarige blanke dame. Ondervinding in PA, sekretarieel, administratief, finansiering, bankwese, en data verwerking. Kontakpersoon, Petro Erasmus 0790397788. Plaas u Langspeelplate, solo7’s en musiekkassette op CD; Plaas u video’s op DVD (geen redigering). Plaas u 35mm skyfies en 35mm fotonegatiewe op cd. Kontak Tjaart vd Walt 0828242933 vir ‘n kwotasie. Agtergrondmusiek (live background music) by u funksie of restaurant gedurende November en Desember, skakel Tjaart vd Walt 0828242933. VAKANSIEHUIS beskikbaar Suidkus, Natal, Munster. Tot 14 Des 2013. Ten volle toegerus Bettie Viljoen 082 926 5350. Gevriesde plaashoenders te koop @ R39.00 per kg. Slag gemiddeld 2kg per hoender uit. Jaco 082 854 1430 of by jacow@telkomsa.net Vertaalwerk: vir enige vertaalwerk van Afr/Eng of Eng/Afr skakel vir Hendrik by 084 876 0883.

4

Hervorming Sondag ISRAEL TOER 2014

vanaand

Kom toer weer saam met ds Maarten na Bybellande Israel, Jordanië, Sinai. Kom doen Bybelstudie op die plekke waar dit gebeur het. Toer saam met ‘n lekker klomp medegelowiges. Julie 2014.

te GK Centurion SENIOR FUNKSIE 8 NOVEMBER 2013

‘n Gesamentlike erediens met GK Lyttelton olv Centurion

Vandag is die laaste dag vir bevestiging vir die bywoon van die senior funksie. Kom gee asseblief u naam op by die susterstafel.

Kontak ds Maarten 072 143 1855

5

Kommunikaatjie 27 oktober 2013  

Nuusbrief GK Centurion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you