Page 1

Week 15 (NR 51-53) BYBELSTUD I E RIGLYNE IN DIE BEGIN Die Woord word mens Johannes1:1-1:18 1. Watter aspekte van die skepping (volgens Gen 1) word vir jou duideliker as jy Johannes1 bestudeer? 2. Volgens die woorde in Genesis 1 waar “God gesê het en die betekenis van die Woord volgens Johannes 1. Wat was die fokus van Jesus Christus se werk met die Skepping? 3. Wat gebeur met mense wat in Jesus Christus glo? Volgens onder andere vers 12 en 16. Gabriël se boodskap Lukas 1:1 – 1:80 1. Wie het die geboorte van Johannes die Doper aangekondig en wat was die reaksie daarop? 2. Wie het Jesus se geboorte aangekondig en wat was die reaksie daarop? 3. Wat is die kern van Elizabet , Maria en Sagaria se liedere? Die geboorte van Jesus Lukas 2:1 – 2:40 1. Watter gebeure rondom Jesus se geboorte is vir jou die mees opvallendste? 2. Waarom moes Jesus Hom onderwerp aan die Joodse gebruike van oa die besnydenis?


3. Wat is vir jou die mees opvallendste van die woorde en

lewe van Simeon en Anna?


HUISGODSDIENSRIGLYNE Maandag - Die Woord word mens Johannes1:1-1:18 1. Watter verskil is daar tussen die wet en Jesusvolgens Johannes1:17? 2. Wat is die kern van Jesusse menswording volgens Johannes1:14? 3. Watter rol het Johannesin die koms van JesusChristus gehad? Dinsdag - Die Woord word mens (vervolg) Johannes1:1-1:18 1. Wat is die verband tussen lig en lewe volgens Johannes1:4 - 9? 2. Hoe het alles tot stand gekom? Wat was die fokus van die Vader, Jesus Christus en die Heilige Geesby die skepping? 3. Wat was en is die twee reaksies op die menswording van JesusChristus ? Woensdag - Gabriël se boodskap Lukas 1:1 – 1:80 1. Waarom het Sagaria getwyfel oor die geloofwaardigheid van die woorde van die engel Gabriël? 2. Waaroor twyfel mense vandag tov die geloofwaardigheid van die skepping en die Herskepper, JesusChristus? 3. Hoedanig sal die koningskap van Jesuswees volgens Lukas 1:32? Donderdag - Gabriël se boodskap (vervolg) Lukas 1:1 – 1:80 1. Wat was Johannesse reaksie op Jesusreeds voor sy geboorte? 2. Wat gebeur met mense wat in die Here glo en mense wat nie in die Here glo nie volgens die lofsang van Maria? 3. Wat kondig Sagaria in sy loflied aan volgens Lukas 1:70 – 72? Vrydag – Die geboorte van Jesus Lukas 2:1 – 2:40 1. Waarom het die engele aan die herders eerste verskyn toe Jesus gebore is? 2. Wat was die reaksie van die herders op Jesusse geboorte? 3. Wat het Simeon aan Maria gesê volgens Lukas 1:34 – 35 oor dit wat met Jesusin die toekoms gaan gebeur? Saterdag - Die geboorte van Jesus (vervolg)


Lukas 2:1 – 2:40 1. Watter betekenis het die profetes Anna se daaglikse gebede en gevas gehad? 2. Wat word van Jesusvertel in Lukas 1: 40 en wat beteken dit? 3. Waarvoor het die profetes Anna die Here gedank volgens Lukas 1:38?

Huisgodsdiensriglyne22julie2012  

nuusbrief,brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you