Page 1

P OR T F OL Y O GÄ° ZEM YI LMAZ2 01 8


. . HA K K I NDA 1 99 5doğum Ada na . Ha l aAda na ’ daya ş ı yor . Ha l a mi ma r l ı kokuyor .

E Ğ İ T İ M

201 3ÇEAŞAnadol uLi s e s i 201 4201 8Çukur ovaÜni ve r s i t e s iMi mar l ı kMühe ndi s l i kFakül t e s iMi mar l ı kBöl ümü

S T A J 201 6Be ye nalİ nş aa t( Kar aköy) Şant i yes t aj ı 201 7Be ye nalİ nş aa t( Kadı köy) Şant i yes t aj ı

dONA NI M

Aut oc ad2D Ske t c hup Vr a y3. 4 Re vi t AdobePhot os hop Rhi noCe r os5

BE C E R İ L E R

Make t Es ki z, ç i zi m be c e r i l e r i Sul uboya, s e r be s tkol aj Fot oğr af ç ı l ı k

Y A R I Ş MA L A R İ de alKonutYar ı ş mas ıGüne yRot ar y201 6 St e e lPr oÇe l i kYapı Tas ar ı mı201 6 Yt ongMi mar iFi ki rYar ı ş mas ı201 7

Dİ L İ ngi l i zc e Al manc a

E T K İ NL İ K L E R İ s t anbul Tas ar ı m Bi e nal i201 7 Fi l m Eki mi201 7 AdanaKar i ka t ürFe s t i val i201 7 Si ne maKul übüÇ. Ü. ( 201 5 201 8)

İ L E T İ Ş İ M gi ze myi l maz1 404@gmai l . c om 05 386238030


İ Ç İ NDE K İ L E R 1 Bİ RMİ MARLI KFAKÜLTESİ KAOSVEİ TAATSİ ZLİ KÜZERİ NE

2BANKAVESANATGALERİ Sİ HANSELVEGRATEL 3Bİ RHASTANEPROJ ESİ

4Bİ RYARI ŞMAPROJ ESİ HABİ TATUS

5 PORTAKALÇİ ÇEĞİFESTİ VALİMÜZESİ

6Bİ RKAFEBAR 7 Bİ RODA VEBURADAYAPI LANLAR Gİ Yİ LECEKLERVEÇİ Zİ LECEKLER1 Gİ Yİ LECEKLERVEÇİ Zİ LECEKLER2 FEMEN7 İ KİKOLAJDAHA


TEŞ EKKÜRLER. .

Portfolyo  
Portfolyo  
Advertisement