Page 1

ΑΚΔΝΑΜΔΠΔΘΞ ΤΔΧΜΞΚΞΓΘΙΞ ΔΙΟΑΘΔΔΥΤΘΙΞ ΘΔΠΥΛΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖΣ ΣΧΞΚΖ ΔΘΞΘΙΖΣΖΣ & ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΣ ΤΛΖΛΑ ΚΞΓΘΣΤΘΙΖΣ

Διεθμή Κξγιρςικά Οοόςσπα Σημειώρειπ διαλένεχμ Γεώογιξπ Α. Ιαοαγιάμμηπ

ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 2011

1


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 17/03/2011, Λάθημα 1ξ Διεθμή λξγιρςικά ποόςσπα έυξσμ μα κάμξσμ με λξγιρςικξύπ καμόμεπ. Μόμξι, ποόςσπα πξσ έυξσμ καθιεοχθεί από διεθμείπ ξογαμιρμξύπ. Ιαμόμεπ λξγιρςικήπ όπχπ ςξ Δ.Γ.Κ.Σ., Ι.Β.Σ. πξσ η εταομξγή ςξσπ είμαι παγκόρμια. Κόγξπ ρςημ σιξθέςηρη ςχμ Δ.Κ.Ο.:  Διεθμξπξίηρη ςχμ ρσμαλλαγώμ Διεθμξπξιήθηκαμ ξι επιυειοήρειπ ρε πεοιρρόςεοα από έμα κοάςη. Αμάγκη μα ρσγκοίμξσμε ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ από διάτξοεπ γχμιέπ ςξσ πλαμήςη. Αμςικειμεμικόπ ρκξπόπ μα καςαλήγξσμε ρε ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ (ιρξλξγιρμόπ, απξςελέρμαςα υοήρηπ, κλπ.) ρσγκεκοιμέμεπ πξσ λειςξσογξύμ ρε διάτξοα τξοξλξγικά καθερςώςα. Τα Δ.Κ.Ο. είμαι ξσδέςεοα από ςξ τξοξλξγικό καθερςώπ. Τα ποόςσπα δεμ επηοεάζξμςαι από ςημ τξοξλξγική μξμξθερία ςξσ κάθε κοάςξσπ. Διάτξοα ρκάμδαλα πξσ κλόμιραμ ςημ ξικξμξμική δοαρςηοιόςηςα, αμιγώπ λξγιρςικά ρκάμδαλα. Τα Δ.Κ.Ο. νεκίμηραμ ςα ςελεσςαία υοόμια (1973) και έυξσμ πάοει ςημ εταομξγή ςξσπ. Δκδίδξμςαι από ςξ ρώμα λξγιρςικώμ ποξςύπχμ (ΘASB) πάμχ από ςξ ΘASB έυξσμε ςημ επιςοξπή λξγιρςικώμ ποξςύπχμ IASC. Δπιςοξπή διεθμώμ λξγιρςικώμ ποξςύπχμ (IASC foundation)

διξοίζει επιβλέπει

Χοημαςξδξςεί, επιβλέπει, διξοίζει Σσμβξσλεσςική επιςοξπή ποξςύπχμ (S.A.C.)

Αματέοεςαι

Σώμα διεθμώμ λξγιρςικώμ ποξςύπχμ IASB

Σσμβξσλεύει

Δκδίδει Διεθμή ποόςσπα υοημαςξξικξμξμικήπ αματξοάπ (I.F.R.S.)

2

Δπιςοξπή διεομημειώμ Δ.Ο.Χ.Α. (I.F.R.I.C.)


Τα Δ.Κ.Ο. από ςξ Λάοςιξ ςξσ 2002 ξμξμάρςηκαμ Διεθμή Κξγιρςικά Οοόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ.

Ολαίριξ, γεμικόπ καμόμαπ – framework πεοιλαμβάμει όλα ςα ποόςσπα γεμικξύπ καμόμεπ πξσ εταομόρςηκαμ από ςα ποόςσπα. Διατξοξπξιήρειπ πξσ ιρυύξσμ ρςα δικά μαπ ποόςσπα:  Ισοιαουία ςηπ ξικξμξμικήπ ξσρίαπ πάμχ ρςξ μξμικό ςύπξ. Ο.υ. πάγια ρςξιυεία ςα ξπξία θα ποέπει μα έυξσμε ρςημ ιδιξκςηρία μαπ, ρςα Δ.Κ.Ο. πάγια πξσ έυξσμε απξκςήρει μέρχ π.υ. leasing ςα εμταμίζξσμε ρςξμ ιρξλξγιρμό. Αλλιώπ ςξ leasing θα εμταμιρςεί ρςα ένξδα.  Ζ πλήοηπ απξρύμδερη ςηπ λξγιρςικήπ πληοξτξοίαπ από ςη τξοξλξγική πληοξτξοία. Τα ποόςσπα είμαι τξοξλξγικά ξσδέςεοα.  Ζ αουή ςηπ ποαγμαςξπξίηρηπ ςξσ ερόδξσ και ενόδξσ, η ποαγμαςξπξίηρη ςξσ δεδξσλεσμέμχμ ερόδχμ και ενόδχμ. Μα εμταμίζξμςαι ςα έρξδα και ςα ένξδα πξσ ατξοξύμ κάθε υοήρη.  Αουή ςηπ ρσμέυειαπ ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ ςηπ ξικξμξμικήπ μξμάδαπ. Όςαμ τςιάυμξσμε ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ρσμευίζει μα λειςξσογεί η επιυείοηρη. Δπηοεάζει ςημ απξςίμηρη ςχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ. Δάμ δεμ ρσμευίρει ςημ δοαρςηοιόςηςα ςηπ οεσρςξπξιξύμε και απξςιμξύμε ρςημ ςιμή αγξοάπ.  Σημαμςικόςηςα ςηπ πληοξτξοίαπ Σσμάτεια ςηπ έμμξιαπ ςηπ ρημαμςικόςηςαπ, κάθε πληοξτξοία είμαι υοήριμη ρςξσπ υοήρςεπ. Ωπ ποξπ ςξ μέγεθξπ ή ςημ ξσρία ςηπ είμαι και ρσματείπ. Αουέπ πξσ ατξοξύμ ςημ παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ:  Ξμξιξμξοτία ςηπ παοξσρίαρηπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ Ιάθε υοξμιά ξικξμξμικώμ παοξσριάρεχμ μα είμαι ξμξιόμξοτη  Ξσριαρςικόςηςα και ξλόςηςα Όμξια ρςξιυεία θα ποέπει μα παοξσριάζξμςαι νευχοιρςά.  Σσμφητιρμόπ Απαγόοεσρη ςξσ ρσμφητιρμξύ εκςόπ αμ κάπξιξ ποόςσπξ ή διεομημεία ςξ επιςοέπει. Δεμ μπξοξύμε μα ρσμφητίρξσμε σπξυοεώρειπ με απαιςήρειπ.  Σσγκοιςική πληοξτόοηρη Οοέπει μα δημξριεύξσμε καςαρςάρειπ αμά δσξ έςη διαδξυικά.

3


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 17/03/2011, Λάθημα 1ξ Διραγχγή ρςα Δ.Π.Χ.Α. Βαρικέπ λξγιρςικέπ αουέπ Τα Δ.Ο.Χ.Α. διέπξμςαι από ξοιρμέμεπ λξγιρςικέπ αουέπ πξσ ατξοξύμ είςε ςξμ ςοόπξ ρσλλξγήπ ςχμ λξγιρςικώμ πληοξτξοιώμ είςε ςα υαοακςηοιρςικά πξσ ασςέπ ποέπει μα εμταμίζξσμ, είςε ςξμ ςοόπξ παοξσρίαρηπ ςξσπ ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Τξ «πλαίριξ» (καςάοςιρη και παοξσρίαρηπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ) – framework – θέςει ςξσπ καμόμεπ ασςξύπ ρύμτχμα με ςξσπ ξπξίξσπ ρσμςάρρξμςαι, ςελικά, ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. -

Μα αμςιρςξιυίρεςε κάθε ρςξιυείξ με ςξ πεοιευόμεμό ςξσ 1. Ζ αουή ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ερόδχμ και ενόδχμ 2. Ζ αουή ςηπ ρσμευιζόμεμηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ 3. Σσμάτεια 4. Ζ κσοιαουία ςηπ ξικξμξμικήπ ξσρίαπ πάμχ ρςξ μξμικό ςύπξ 5. Ανιξπιρςία 6. Σσγκοιριμόςηςα 7. Σατήμεια

Α) Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ ίδιαπ επιυείοηρηπ διαυοξμικά ποέπει μα είμαι ρσγκοίριμεπ μεςανύ ςξσπ όπχπ και ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ διατξοεςικώμ επιυειοήρεχμ. Ασςό επιςσγυάμεςαι όςαμ όμξιεπ ρσμαλλαγέπ απεικξμίζξμςαι με ςοόπξ ξμξιόμξοτξ και όςαμ γμχρςξπξιξύμςαι ξι επιδοάρειπ ςχμ αλλαγώμ ρςιπ λξγιρςικέπ πξλιςικέπ.

Β) Ζ ξικξμξμική ξσρία ςχμ γεγξμόςχμ και ρσμαλλαγώμ και όυι η μξμική ςξσπ σπόρςαρη θεχοείςαι, ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξι δσξ δεμ ρσμπίπςξσμ, όςι εναρταλίζει ςημ ανιξπιρςία ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ.

Γ) Ζ επιυείοηρη θεχοείςε όςι θα ρσμευίζει μα λειςξσογεί και ρςξ μέλλξμ για αποξρδιόοιρςξ υοξμικό διάρςημα. Ζ αουή ασςή έυει ρημαμςικέπ επιπςώρειπ ρςξμ ςοόπξ απξςίμηρηπ ςχμ παγίχμ και κσκλξτξοιακώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ και ρςη δημιξσογία ςηπ πάρηπ τύρεχπ απξθεμαςικώμ και σπξυοεώρεχμ ςηπ επιυείοηρηπ.

Δ) Ξι λξγιρςικέπ πληοξτξοίεπ θα ποέπει μα καλύπςξσμ ςιπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςώμ (επεμδσςώμ, ιδιξκςήςχμ), για ςη λήφη απξτάρεχμ επιςοέπξμςαπ ςξσπ μα επιβεβαιώρξσμ ή μα διξοθώρξσμ ποξηγξύμεμεπ εκςιμήρειπ ςξσπ. Ιαμία ρημαμςική 4


πληοξτξοία δεμ ποέπει μα απξσριάρει, δηλαδή, πληοξτξοία πξσ η παοάλειφή ςηπ ή η κακή ςηπ διαςύπχρη θα μπξοξύρε μα επηοεάρει ςιπ μελλξμςικέπ επιλξγέπ ςχμ υοηρςώμ. Οοξκύπςει όςι ξι υοήριμεπ για ςξσπ υοήρςεπ πληοξτξοίεπ είμαι εκείμεπ [πξσ εμημεοώμξσμ για ςημ ξικξμξμική θέρη και ςημ απξδξςικόςηςα ςηπ ξικξμξμικήπ μξμάδαπ, ςημ ςαμειακή ςηπ οεσρςόςηςα, ςιπ πληοχμέπ μεοιρμάςχμ κλπ.. Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ξτείλξσμ μα παοξσριάζξσμ ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ.

Δ) Τα έρξδα και ςα ένξδα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ μέρα ρςημ υοήρη λξγίζξμςαι ρε ασςή αμενάοςηςα από ςξ υοόμξ είρποανηπ ή πληοχμήπ ςξσπ.

ΣΤ) Ξι πληοξτξοίεπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ θα ποέπει μα παοξσριάζξμςαι με ςοόπξ άμερα καςαμξηςό ρςξσπ υοήρςεπ. Ξι ςελεσςαίξι θεχοξύμςαι όςι είμαι εμημεοχμέμξι για ςιπ βαρικέπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ επιυείοηρηπ και όςι καςέυξσμ θεμελιώρειπ υοημαςξξικξμξμικέπ γμώρειπ. Ωρςόρξ, πληοξτξοίεπ γύοχ από πεοίπλξκα θέμαςα δεμ θα ποέπει μα απξκλείξμςαι μόμξ και μόμξ γιαςί εμδευξμέμχπ μα είμαι δσρμόηςεπ ρςξσπ υοήρςεπ.

Ε) Ξι πληοξτξοίεπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ποέπει μα είμαι απαλλαγμέμεπ από ξσριώδη λάθη και παοαλήφειπ. Για μα επιςεσυθεί ασςό, θα ποέπει ξι πληοξτξοίεπ μα απεικξμίζξμςαι πιρςά ςιπ ξικξμξμικέπ ρσμαλλαγέπ και ςα άλλα ξικξμξμικά γεγξμόςα καθώπ και μα υαοακςηοίζξμςαι από ρύμερη και πληοόςηςα.

Απάμςηρη 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Δ Γ Δ Β Ε Α ΣΤ

5


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 22/03/2011, Λάθημα 2ξ Διεθμή Κξγιρςικά Οοόςσπα και Διεθμή Οοόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ είμαι ίδια έμμξια με ςημ διατξοά όςι από ςξ Λάοςιξ ςξσ 2002 ξμξμάρςηκαμ Δ.Ο.Χ.Α.. Οοόςσπξ 2. Τι είμαι ςα απξθέμαςα Οεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ ςα καςέυξσμε με ρκξπό ςημ πώληρη, επενεογαρία, ρσμμεςξυή ρςημ παοαγχγική διαδικαρία. Κξγιρςική απξθεμάςχμ, απξςίμηρη Δπηοεάζει ςξ ύφξπ ςξσ εμεογηςικξύ και ςα απξςελέρμαςα υοήρηπ. Κόρςξπ πχληθέμςχμ

Ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ

Όρξ μεγαλύςεοη ανία έυξσμε ρςξ κόρςξπ πχληθέμςχμ ςόρξ μικοόςεοη ανία έυξσμε ρςημ ανία ςξσ ςελικξύ απξθέμαςξπ. Όρξ μεγαλώμει ςξ έμα ρςξιυείξ ςξσ παοαπάμχ ρυήμαςξπ ςόρξ μικοαίμει η ανία ςξσ άλλξσ αμςίρςξιυξσ ρςξιυείξσ. Χαμηλή ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ ρημαίμει ασνημέμη ανία κόρςξσπ πχληθέμςχμ και ςξ απξςέλερμα ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ θα είμαι μικςόςεοξ. Έρξδα – Ιόρςξπ Οχληθέμςχμ = Λικςό Ιέοδξπ (ποώςη έκτοαρη ςξσ κέοδξσπ πξσ έυξσμε)

6


Αμ με πλαρμαςικό ςοόπξ έυξσμε ασνημέμη ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ θα έυξσμε μειχμέμη ανία κόρςξσπ πχληθέμςχμ με απξςέλερμα ασνημέμα έρξδα ρςιπ καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ υοήρηπ.

Ξ μξμξθέςηπ ςχμ ποξςύπχμ ειράγει έμα βαρικό καμόμα ρςημ απξςίμηρη ςχμ απξθεμάςχμ, μα γίμεςαι η απξςίμηρη ςχμ απξθεμάςχμ ρςη μικοόςεοη ανία μεςανύ ςιμήπ κςήρηπ και καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ. Ανία κςήρηπ ςχμ απξθεμάςχμ είμαι η ςιμξλξγιακή ςξσ ανία, ποξρασνημέμη με ςα ςσυόμ ειδικά ένξδα αγξοάπ ςξσπ (δαρμξί, μεςατξοικά, κλπ.)

Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία, είμαι η ςιμή πώληρηπ ςχμ απξθεμάςχμ μειχμέμη με ςσυόμ ένξδα πχλήρεχμ (ειδικά ένξδα πχλήρεχμ). Ζ καλύςεοη εκςίμηρη ςηπ καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ γίμεςαι με ςημ αγξοαία ανία.

Ζ μικοόςεοη ανία μξσ εναρταλίζει ασνημέμξ κόρςξπ πχληθέμςχμ, άοα μικοόςεοξ μικςό κέοδξπ. Για ασςό ξ μξμξθέςηπ έυει ξοίρει ςημ απξςίμηρη μα γίμεςαι ρςημ μικοόςεοη ςιμή μεςανύ ςιμήπ κςήρηπ και καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ.

Για κάθε καςηγξοία απξθέμαςξπ, ςξ απόθεμα είμαι κάςι πξσ αμαμέμξσμε άμερη οεσρςξπξίηρη.

Τα απξθέμαςα μπξοεί μα αμςικαςαρςαθξύμ με και υχοίπ καμξμική οξή. Λε καμξμική οξή: Δμταμίζεςαι ρςιπ πεοιρρόςεοεπ παοαγχγικέπ μξμάδεπ. Λε ςιπ μεθόδξσπ μέρηπ ρςαθμικήπ ςιμήπ και με ςη μέθξδξ F.I.F.O. για απξθέμαςα πξσ αμςικαθίρςαςαι με καμξμική οξή. Αγξοάζξσμε ρήμεοα μια καμξμική οξή απξθεμάςχμ και μέρα ρε έμα ενάμημξ δεμ ςξ ναμαγξοάζξσμε. Σςιπ πεοιπςώρειπ ασςέπ υοηριμξπξιξύμε άλλεπ μεθόδξσπ απξςίμηρηπ, καςά είδξπ, λιαμικώμ ςιμώμ πώληρηπ.

Δεμ αμςικαθίρςαςαι με καμξμική οξή: Δναςξμικεσμέμη κόρςξσπ ςόρξ κόρςιρε ςόρξ εμταμίζξσμε π.υ. εμπόοεσμα Α με 10 εσοώ για όλα ςα είδη έυξσμε ίδιξ πξρξρςό κέοδξσπ π.υ. 20% από ςημ ςιμή πώληρηπ αταιοξύμε ςξ πξρξρςό κέοδξσπ, άοα θα κάμξσμε ςημ απεικόμιρη ρύμτχμα με ςημ μέθξδξ απξςίμηρηπ ασςήπ.

7


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 22/03/2011, Λάθημα 2ξΒ Αμάμερα ρςξ Δ.Κ.Ο. 2 (με ιρυύ από 01/01/2005) και ρςα Δλλημικά λξγιρςικά ποόςσπα σπάουξσμ διατξοέπ όρξ ατξοά ξοιρμέμα θέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ λξγιρςική ςχμ απξθεμάςχμ. Για κάπξια από ςα θέμαςα ασςά, ξι καμόμεπ ή ξι αουέπ πξσ ιρυύξσμ με κάθε καςηγξοία ποξςύπχμ δίμξμςαι παοακάςχ: Σσμπληοώρςε ςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί ςξπξθεςώμςαπ, ςιπ καςάλληλεπ ποξρςάρειπ, αμά ζεύγη, ρε κάθε ρςήλη: Διεθμή Κξγιρςικά Οοόςσπα

Δλλημικά Κξγιρςικά Οοόςσπα

1. Τα απξθέμαςα απξςιμξύμςαι ρςη υαμηλόςεοη ανία μεςανύ ςιμήπ (κόρςξσπ) κςήρηπ και καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ 2. Ξ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ κόρςξσπ (ςιμήπ) γίμεςαι με ξπξιξμδήπξςε παοαδεγμέμη μέθξδξ ποξρδιξοιρμξύ ςξσ κόρςξσπ 3. Ξ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ κόρςξσπ (ςιμήπ) κςήρηπ γίμεςαι με μια από ςιπ μεθόδξσπ FIFO ή Λέρξσ Σςαθμικξύ Ιόρςξσπ 4. Τα απξθέμαςα απξςιμξύμςαι ρςημ καςά είδξπ υαμηλόςεοη ςιμή μεςανύ ςιμήπ (κόρςξσπ) κςήρηπ και ςοέυξσραπ ςιμήπ. Δάμ η ςελεσςαία ασςή ςιμή είμαι υαμηλόςεοη από ςημ ςιμή (ςξ κόρςξπ) κςήρηπ αλλά μεγαλύςεοη από ςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία, ςόςε η απξςίμηρη γίμεςαι ρςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία. 5. Για λόγξσπ εσκξλίαπ, μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι χπ ςευμική απξςίμηρηπ ςξσ κόρςξσπ ςχμ απξθεμάςχμ, η μέθξδξπ ςηπ λιαμικήπ πώληρηπ. Ασςή η πεοίπςχρη παοξσριάζεςαι κσοίχπ ρςξ κλάδξ λιαμικήπ για ςημ απξςίμηρη απξθεμάςχμ μεγάλξσ αοιθμξύ ςαυέχπ μεςαβαλλόμεμχμ ειδώμ. 6. Τα απξθέμαςα απξςιμξύμςαι ρσμήθχπ ρςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία, με βάρη ςημ απξςίμηρη καςά είδξπ. Σε μεοικέπ πεοιπςώρειπ όμχπ, επιςοέπεςαι η ξμαδξπξίηρη ξμξίχμ ή ρσγγεμώμ ειδώμ. Ασςό μπξοεί μα ρσμβεί με είδη απξθέμαςξπ πξσ ατξοξύμ ςημ ίδια παοαγχγική γοαμμή, έυξσμ ξμξίξσπ ρκξπξύπ ή ςελικέπ υοήρειπ, παοάγξμςαι και διαςίθεμςαι ρε αγξοά ςηπ ίδια

8


γεχγοατικήπ πεοιξυήπ και δεμ μπξοεί ποακςικά μα απξςιμηθξύμ νευχοιρςά από άλλα είδη ςηπ ίδιαπ παοαγχγικήπ γοαμμήπ. 7. Δεμ επιςοέπεςαι η ξμαδξπξίηρηπ ξμξίχμ ή ρσγγεμώμ ειδώμ μα απξςιμξύμςαι ρςημ ρσμξλικά υαμηλόςεοη ανία ςξσπ./ Δταομόζεςαι πάμςα καμόμαπ ςηπ καςά είδξπ υαμηλόςεοηπ ςιμήπ. 8. Δεμ επιςοέπεςαι η απξςίμηρη απξθεμάςχμ με ςημ μέθξδξ ςηπ λιαμικήπ πώληρηπ. Απάμςηρη Διεθμή Κξγιρςικά Οοόςσπα

Δλλημικά Κξγιρςικά Οοόςσπα

1

4

5

8

3

2

6

7 Δ.Λ.Π. 2 «Απξθέμαςα» Άρκηρη 2 – Κόρςξπ απξθεμάςχμ

Δίμξμςαι ξι παοάγοατξι 8, 10, 11 (απόρπαρμα) και 15 ςξσ Δ.Κ.Ο. 2. Ατξύ ςιπ διαβάρεςε ποξρεκςικά, καςαςάνςε ρύμτχμα με ασςέπ, ςιπ παοακάςχ λένειπ κλειδιά ρςημ καςάλληλη ρςήλη: 8. Τξ κόρςξπ αγξοάπ ςχμ απξθεμάςχμ πεοιλαμβάμει ςημ ςιμή αγξοάπ, ςξσπ ειραγχγικξύπ δαρμξύπ και άλλξσπ τόοξσπ (εκςόπ εκείμχμ πξσ η επιυείοηρη μπξοεί ρςη ρσμέυεια μα αμακςήρει ή ρσμφητίρει), καθώπ και μεςατξοικά, κόρςξπ παοάδξρηπ και άλλα κόρςη, άμερα επιοοιπςέα ρςημ αγξοά ςχμ εςξίμχμ αγαθώμ, σλικώμ και σπηοεριώμ. Δμπξοικέπ εκπςώρειπ, εκπςώρειπ ςιμώμ και άλλα ρςξιυεία εκπίπςξσμ καςά ςξμ ποξρδιξοιρμό ςξσ κόρςξσπ αγξοάπ

10. Τξ κόρςξπ μεςαςοξπήπ ςχμ απξθεμάςχμ ρσμπεοιλαμβάμει ςα κόρςη πξσ ρυεςίζξμςαι

άμερα

ποξπ

ςιπ

παοαγόμεμεπ μξμάδεπ, όπχπ είμαι π-υ- ςα άμερα εογαςικά. Δπίρηπ ρσμπεοιλαμβάμει μια ρσρςημαςική καςαμξμή ςχμ ρςαθεοώμ και μεςαβληςώμ γεμικώμ ενόδχμ παοαγχγήπ, πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι καςά ςη μεςαςοξπή ςχμ σλώμ ρε έςξιμα αγαθά. Σςαθεοά γεμικά ένξδα παοαγχγήπ είμαι ςα έμμερα κόρςη παοαγχγήπ πξσ παοαμέμξσμ ρυεςικώπ ρςαθεοά, αμεναοςήςχπ ςξσ όγκξσ παοαγχγήπ, όπχπ είμαι π.υ. η απόρβερη και ρσμςήοηρη εογξρςαριακώμ κςιοίχμ και ενξπλιρμξύ, αλλά και ςξ

9


κόρςξπ ςηπ διεύθσμρηπ και διξίκηρηπ ςξσ εογξρςαρίξσ. Λεςαβληςά γεμικά ένξδα παοαγχγήπ είμαι ςα έμμερα κόρςη παοαγχγήπ πξσ μεςαβάλλξμςαι άμερα ή ρυεδόμ άμερα, με ςξμ όγκξ ςηπ παοαγχγήπ, όπχπ είμαι Ο.υ. ςα έμμερα σλικά και η έμμερη εογαρία.

11. Ζ καςαμξμή ςχμ ρςαθεοώμ γεμικώμ ενόδχμ παοαγχγήπ ρςξ κόρςξπ μεςαςοξπήπ βαρίζεςαι

ρςημ

καμξμική

δσμαμικόςηςα ςχμ παοαγχγικώμ εγκαςαρςάρεχμ. Ιαμξμική δσμαμικόςηςα είμαι η αμαμεμόμεμη

μα

επιςεσυθεί

παοαγχγή καςά μέρξ όοξ ρςη διάοκεια εμόπ αοιθμξύ πεοιόδχμ ή επξυώμ με καμξμικέπ ρσμθήκεπ,

λαμβαμξμέμχμ

σπόφη

ςχμ

απχλειώμ

δσμαμικόςηςαπ

λόγχ

ςηπ

ποξγοαμμαςιρμέμηπ ρσμςήοηρηπ .....

15. Σε πεοιξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ, ςξ κόρςξπ δαμειρμξύ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ρςξ κόρςξπ ςχμ απξθεμάςχμ. Ασςέπ ξι πεοιπςώρειπ ενειδικεύξμςαι ρςξμ ποξβλεπόμεμξ εμαλλακςικό υειοιρμό ρςξ ΔΚΟ 23 «κόρςξπ δαμειρμξύ». Κένειπ κλειδιά: ςιμή αγξοάπ (ςιμξλξγιακή ανία μείξμ ξπξιερδήπξςε εκπςώρειπ), κόρςη μεςατξοάπ – παοάδξρηπ, γεμικά βιξμηυαμικά ένξδα (καςόπι επιμεοιρμξύ / καμξμική δσμαμικόςηςα), κόρςξπ δαμειρμξύ (Δ.Κ.Ο. 23), ένξδα ειραγχγήπ, άμερεπ δαπάμεπ παοαγχγήπ, μη επιρςοεπςέξι τόοξι. Ιόρςξπ αγξοάπ

Ιόρςξπ μεςαςοξπήπ

1

1

2

2

Άλλα κόρςη 1

3 4 Απάμςηρη Ιόρςξπ αγξοάπ

Ιόρςξπ μεςαςοξπήπ

1 ςιμή αγξοάπ 2

κόρςξπ

1 άμερεπ δαπάμεπ παοαγχγήπ μεςατξοάπ

2 Γ.Β.Δ.

παοάδξρηπ 3 ένξδα ειραγχγήπ 4 μη επιρςοεπςέξι τόοξι

10

Άλλα κόρςη 1 κόρςξπ δαμειρμξύ


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 29/03/2011, Λάθημα 3ξ Οαοαγχγή: ςξ ιρςξοικό κόρςξπ Σςημ πεοίπςχρη ςηπ αγξοάπ έυξσμε ςημ ανία κςήρηπ ή ςημ ςιμξλξγιακή ανία. Σςημ πεοίπςχρη ςηπ παοαγχγήπ έυξσμε ςξ κόρςξπ πχληθέμςχμ (ιρςξοικό κόρςξπ παοαγχγήπ).

Ιαλύςεοη εκςίμηρη ςηπ καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ παίομξσμε ςημ αγξοαία ανία. Ζ ανία κςήρηπ υχοίζεςαι ρε δσξ καςηγξοίεπ με βάρη ςημ αγξοά και ςημ παοαγχγή.

Ζ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία είμαι η αμαμεμόμεμη ςιμή πώληρηπ πξσ αταιοιξύμε ςα ςσυόμ διάτξοα ειδικά ένξδα πώληρηπ.

Άρκηρη 3 Α. Ιόρςξπ Αγξοάπ 10 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 13 – 4 = 9 Άοα θα απξςιμήρξσμε με βάρη ςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία.

Β. Ιόρςξπ Αγξοάπ 5 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 7 – 1 = 6 Άοα θα απξςιμήρξσμε με βάρη ςξ κόρςξπ αγξοάπ.

Γ. Ιόρςξπ Αγξοάπ 7 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 9 – 3 = 6 Άοα θα απξςιμήρξσμε με βάρη ςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία.

11


Άρκηρη 4 Α Β

ΙΟ 13 + 2 = 15 12 + 4 = 16

ΙΠΑ 19 – 2 = 17 14 – 3 = 11

Άμερξ ρςξιυείξ κόρςξσπ πχληθέμςχμ διαταίμεςαι η παοαγχγή ςξσπ ρςξ ποξψόμ. Έμμερξ ρςξιυείξ γίμεςαι ςασςόυοξμα για όλα ςα ποξψόμςα μαπ. Γ.Β.Δ. 100.000 Ιαμξμική δσμαμικόςηςα 10.000 μξμάδεπ Άοα 100.000 / 10.000 = 10 εσοώ / ρξκξλάςα

Λε μικοόςεοη από 10.000 μξμάδεπ παοαγχγήπ Ιαμξμική δοαρςηοιόςηςα Χαμηλή δοαρςηοιόςηςα (ποαγμαςική 8.000)

1.000 ςεμάυια 5 + 10 = 15 5 + 12,5 = 17,5

15 Χ 1.000 = 15.000 17, 5 Χ 1.000 = 17.500 Κόρςξπ πχληθέμςχμ

17.500

Κόρςξπ πχληθέμςχμ 15.000

12


Ιαμξμική δσμαμικόςηςα 4.000 Οοαγμαςική δσμαμικόςηςα 3.000 (μεςαβληςό ένξδξ – κόρςξπ, επηοεάζεςαι από ςημ παοαγχγή μξσ) Τξ άμερξ ένξδξ είμαι και ενξοιρμξύ μεςαβληςό.

1. Άμερα σλικά 160.000 / 3.000 = 53,33 εσοώ / μξμάδα Άμερη εογαρία 200.000 / 3.000 = 66,67 εσοώ / μξμάδα Γ.Β.Δ. = 100.000 / 4.000 = 25,00 εσοώ / μξμάδα Σύμξλξ 145 εσοώ / μξμάδα (κόρςξπ παοαγγελίαπ αμά μξμάδα) 25 6.000 = 87.000 ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ

2. Άμερα σλικά 200.000 / 6.000 = 50 εσοώ / μξμάδα Άμερη εογαρία 350.000 / 6.000 = 58,33 εσοώ / μξμάδα Γ.Β.Δ. = 100.000 / 6.000 = 16,67 εσοώ / μξμάδα Ιόρςξπ παοαγχγήπ 125 εσοώ / μξμάδα Ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ 125 Χ 1.000 = 125.000

13


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 29/03/2011, Λάθημα 3ξΒ Δ.Λ.Π. 2 – «Απξθέμαςα» Άρκηρη 3 – Κόρςξπ αγξοάπ, ΚΡΑ

Ζ επιυείοηρη « Ε », εμπξοεύεςαι ςοία ποξψόμςα : Α, Β, C. Για κάθε έμα από ασςά, γμχοίζξσμε ςξ κόρςξπ αγξοάπ, ςημ ςιμή πώληρηπ και ςα ένξδα πώληρηπ ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ. Οοξψόμ

Ιόρςξπ αγξοάπ (€)

Αμαμεμόμεμη ςιμή πώληρηπ (€)

Αμαμεμόμεμα ένξδα πώληρηπ (€)

Α

10

13

4

Β

5

7

1

C

7

9

3

Ζ απξςίμηρη ςχμ απξθεμάςχμ ςξσ κάθε ποξψόμςξπ θα γίμει ρςξ κόρςξπ αγξοάπ ή ρςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία; Απάμςηρη Α. Ιόρςξπ Αγξοάπ 10 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 13 – 4 = 9 Άοα θα απξςιμήρξσμε με βάρη ςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία.

Β. Ιόρςξπ Αγξοάπ 5 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 7 – 1 = 6 Άοα θα απξςιμήρξσμε με βάρη ςξ κόρςξπ αγξοάπ.

Γ. Ιόρςξπ Αγξοάπ 7 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 9 – 3 = 6 Άοα θα απξςιμήρξσμε με βάρη ςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία.

14


Δ.Λ.Π. 2 – «Απξθέμαςα» Ζ βιξμηυαμική επιυείοηρη «LZ» Δ.Ο.Δ. παοάγει δσξ ποξψόμςα Α και Β. Σςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ παοέυει ςα ακόλξσθα ρςξιυεία για ςα απξθέμαςα ςηπ: Ιόρςξπ αγξοάπ Δογαρία κι άλλα Αμαμεμόμεμη Αμαμεμόμεμα Οοξψόμ αμαλχθέμςχμ ποαγμαςξπξιηθέμςα ςιμή πώληρηπ ένξδα α΄ και β΄ σλώμ ένξδα (€) (€) πώληρηπ (€) (€) Α 13 2 19 2 Β 12 4 14 3 Ωπ λξγιρςέπ ςηπ επιυείοηρηπ, ξτείλεςε μα απξςιμήρεςε ςα παοαπάμχ απξθέμαςα.

Απάμςηρη ΙΟ 13 + 2 = 15 12 + 4 = 16

Α Β

ΙΠΑ 19 – 2 = 17 14 – 3 = 11

Δ.Λ.Π. 2 – «Απξθέμαςα» Δπιμεοιρμόπ ςχμ ενόδχμ παοαγχγήπ Σςημ παοάγοατξ 13, ςξ Δ.Κ.Ο. 2 αματέοει μεςανύ ςχμ άλλχμ: «…ξ επιμεοιρμόπ ςχμ ρςαθεοώμ γεμικώμ ενόδχμ παοαγχγήπ ρςξ κόρςξπ μεςαπξίηρηπ βαρίζεςαι ρςημ καμξμική δσμαμικόςηςα ςχμ παοαγχγικώμ εγκαςαρςάρεχμ… ςξ ποαγμαςικό επίπεδξ παοαγχγήπ μπξοεί μα υοηριμξπξιείςαι, αμ ασςό ποξρεγγίζει ςημ καμξμική δσμαμικόςηςα. Τξ πξρό ςχμ ρςαθεοώμ γεμικώμ ενόδχμ πξσ επιμεοίζεςαι ρε κάθε παοαγόμεμη μξμάδα δεμ ασνάμεςαι χπ ρσμέπεια υαμηλήπ παοαγχγήπ ή ποόρκαιοηπ αδοάμειαπ ςξσ εογξρςαρίξσ… ρε πεοιόδξσπ αρσμήθιρςα σφηλήπ παοαγχγήπ, ςξ πξρό ςχμ ρςαθεοώμ γεμικώμ ενόδχμ πξσ επιοοίπςεςαι ρε κάθε παοαγόμεμη μξμάδα μειώμεςαι, ξύςχπ ώρςε ςα απξθέμαςα μα μημ επιμεςοώμςαι πάμχ ρςξ κόρςξπ. Τα μεςαβληςά ένξδα παοαγχγήπ επιμεοίζξμςαι ρε κάθε παοαγόμεμη

μξμάδα

βάρει

ςηπ

ποαγμαςικήπ

υοήρηπ

ςχμ

παοαγχγικώμ

εγκαςαρςάρεχμ. Λε βάρη ςιπ αουέπ ασςέπ, ενεςάρςε ςημ παοακάςχ πεοίπςχρη: Ιάςχ από καμξμικέπ ρσμθήκεπ, η παοαγχγή ςηπ επιυείοηρηπ «Βήςα» είμαι 4.000 μξμάδεπ ποξψόμςξπ ςξ υοόμξ.

15


Μα σπξλξγιρςεί ςξ κόρςξπ ςξσ απξθέμαςξπ ρςα παοακάςχ εμαλλακςικά ρεμάοια: 1. Σςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ, η παοαγχγή για ςευμικξύπ λόγξσπ μειώθηκε ρςξ επίπεδξ ςχμ 3.000 μξμάδχμ ποξψόμςξπ. Τα διάτξοα ρςξιυεία ςξσ κόρςξσπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή έυξσμ χπ ενήπ: Υλικά: 160.000 εσοώ Δογαςικά: 200.000 εσοώ Γ.Β.Δ. 100.000 εσοώ Σςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ, η επιυείοηρη έυει απόθεμα 600 μξμάδεπ. 2. Σςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ, η παοαγχγή ασνήθηκε ρςιπ 6.000 μξμάδεπ ποξψόμςξπ. Τα διάτξοα ρςξιυεία ςξσ κόρςξσπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή έυξσμ χπ ενήπ: Υλικά: 300.000 εσοώ Δογαςικά 350.000 εσοώ Γ.Β.Δ.: 100.000 εσοώ Τξ ςελικό απόθεμα είμαι 1.000 μξμάδεπ ποξψόμςξπ. Απάμςηρη 3. Άμερα σλικά 160.000 / 3.000 = 53,33 εσοώ / μξμάδα Άμερη εογαρία 200.000 / 3.000 = 66,67 εσοώ / μξμάδα Γ.Β.Δ. = 100.000 / 4.000 = 25,00 εσοώ / μξμάδα Σύμξλξ 145 εσοώ / μξμάδα (κόρςξπ παοαγγελίαπ αμά μξμάδα) 26 6.000 = 87.000 ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ

4. Άμερα σλικά 200.000 / 6.000 = 50 εσοώ / μξμάδα Άμερη εογαρία 350.000 / 6.000 = 58,33 εσοώ / μξμάδα Γ.Β.Δ. = 100.000 / 6.000 = 16,67 εσοώ / μξμάδα Ιόρςξπ παοαγχγήπ 125 εσοώ / μξμάδα Ανία ςελικξύ απξθέμαςξπ 125 Χ 1.000 = 125.000

16


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 01/04/2011, Λάθημα 4ξ Για ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ έμα δεμ αμςικαθιρςά ςξ άλλξ με ςημ μέθξδξ ςξσ εναςξμικεσμέμξσ κόρςξσπ. 100 ςεμάυια

10 εσοώ ςξ ςεμάυιξ 15 εσοώ ςξ ςεμάυιξ

13,75 εσοώ ςξ ςεμάυιξ

20 εσοώ ςξ ςεμάυιξ

Αμ είυαμε ςημ μέθξδξ F.I.F.O. θα θεχοξύραμε όςι παίομξσμε ςημ ςιμή ςχμ 10 εσοώ. Λε ςημ L.I.F.O. ςημ ςιμή ςχμ 15 εσοώ και με ςη μέρη ρςαθμική ςιμή: 15 + 10 / 2 = 15 Χ ½ + 10 Χ ½ = 15 Χ 0,5 + 10 Χ 0,5 = 12,5 Σε κάθε παοαςήοηρη πξσ έυξσμε δίμξσμε ςξ ίδιξ βάοξπ, 10 Χ 100/ 400 + 15 Χ 300/ 400 = 10 Χ 0,25 + 15 Χ 0,75 = 13,75

Ξ Λέρξπ ρςαθμικόπ επηοεάζεςαι γιαςί έυξσμε μεγαλύςεοη πξρόςηςα 15 Χ 300 / 400. Ζ ανία κςήρηπ είμαι μια θεχοηςική ςιμή αγξοάπ. Δναςξμικεσμέμξ κόρςξπ παίομξσμε ςα ςιμξλόγιξ αγξοάπ και έυξσμε ςημ ρσγκεκοιμέμη ςιμή.

Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία με κοιςήοιξ σπξλξγιρμξύ ςημ αγξοαία ςιμή. Τξ κόρςξπ ή ανία ςξσ απξθέμαςξπ ποαγμαςξπξιείςε ένξδξ. Όςαμ θα πχληθξύμε ςξ κόρςξπ ςξσ απξθέμαςξπ είμαι κόρςξπ πχληθέμςχμ. Τξ κόρςξπ πχληθέμςχμ είμαι ςξ ποώςξ ένξδξ για μα βοξύμε ςξ μικςό κέοδξπ. Αμ είυαμε α΄ ύλεπ η ανία ςχμ σλικώμ μεςαςοέπεςαι ρε ένξδξ όςαμ θα ρσμμεςάρυξσμ ρςημ παοαγχγική διαδικαρία. Από κόρςξπ μεςαςοέπεςαι ρε κόρςξπ πχληθέμςχμ. Σςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ γίμεςαι η απξςίμηρη ςχμ απξθεμάςχμ.

17


31/12/2009 Οξρόςηςα απξθέμαςξπ 10.000 ςεμάυια Ανία κςήρηπ 100 εσοώ / ςεμάυιξ ΛΘΜ (ςιμή κςήρηπ, καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία) Οοιμ γίμει η απξςίμηρη μα βοξύμε ςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία ρςημ αγξοά. Ο.υ. η Ι.Π.Α. είμαι 70 εσοώ Ζ ανία ςξσ απξθέμαςξπ ρςα βιβλία είμαι: FIFO 10.000 Χ 100 = 1.000.000 ΙΠΑ 10.000 Χ 70 = 700.000 Λια εγγοατή μείχρηπ ςηπ ανίαπ ςξσ απξθέμαςξπ πξσ θεχοείςε ένξδξ και μειώμει ςα απξςελέρμαςα ςηπ πεοιόδξσ. Δγγοατή απξςίμηρηπ ςχμ απξθεμάςχμ Οοξβλέφειπ Απόθεμα απξγοατήπ

300.000 300.000

Εημία από απξςίμηρη απξθεμάςχμ

Έμα υοόμξ μεςά ρςιπ 31/12/2010 η Ι.Π.Α. είμαι 90 εσοώ. Τιμή κςήρηπ 100 εσοώ / ςεμάυιξ Οξρόςηςα 5.000 ςεμάυιξ (5.000 σπόλξιπεπ πχλήθηκαμ)

Ηα γίμει μια σπεοςίμηρη απξθεμάςχμ ΛΘΜ (Τ.Ι., Ι.Π.Α.) ΛΘΜ (100, 90) Ανία απξθέμαςξπ 5.000 ςεμάυια Χ 70 = 350.000 εσοώ 5.000 Χ 90 = 450.000 ρςα βιβλία μαπ Ηέλξσμε μα ασνήρξσμε ςημ ανία ςξσ ςελικξύ απξθέμαςξπ

18


Κξγιρςική εγγοατή Απόθεμα απξγοατήπ (λξγαοιαρμόπ ξογαμικώμ ερόδχμ) κέοδξπ από αμαςίμηρη ςηπ ανίαπ ςχμ απξθεμάςχμ ή κέοδξπ από αμαρςοξτή ςηπ ζημίαπ* *είμαι ςα ίδια απξθέμαςα ςώοα ςα αμαρςοέφαμε

100.000 100.000

Άρκηρη 7 Τιμή κςήρηπ 1.000 Χ 200 = 200.000 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 1.000 Χ 150 = 150.000 Διατξοά 50.000 Κξγιρςική εγγοατή 68.50.21.00 Οοξψόμςα έςξιμα και ημιςελή / έςξιμα ποξψόμςα ρςιπ απξθήκεπ 78.50.21.000 Έρξδα παοεπόμεμχμ αρυξλιώμ / κέοδη από αμαρςοξτή απξμείχρηπ ποξψόμςχμ

19

50.000 50.000


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 01/04/2011, Λάθημα 4ξB Σςημ παοάγοατξ 28, ςξ Δ.Κ.Ο. 2 αματέοει: «ξι εκςιμήρειπ ςηπ καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ επίρηπ λαμβάμξσμ σπόφη ςξ ρκξπό για

ςξμ

ξπξίξ

διαςηοξύμςαι

ςα

απξθέμαςα.

Για

παοάδειγμα,

η

καθαοή

οεσρςξπξιήριμη ανία ςηπ πξρόςηςαπ απξθέμαςξπ πξσ διαςηοείςαι για μα καλύφει ποξρσμτχμημέμεπ πχλήρειπ αγαθώμ ή σπηοεριώμ, βαρίζεςαι ρςη ρσμβαςική ςιμή. Αμ ξι ρσμβάρειπ πχλήρεχμ καλύπςξσμ μικοόςεοεπ πξρόςηςεπ από ασςέπ ςχμ απξθεμάςχμ πξσ σπάουξσμ, η καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία ςηπ επιπλέξμ πξρόςηςαπ βαρίζεςαι ρςιπ γεμικέπ ςιμέπ πώληρηπ…» Λε βάρη ςημ παοάγοατξ ασςή, ενεςάρςε ςημ ακόλξσθη πεοίπςχρη: Τξ ποξψόμ ςηπ επιυείοηρηπ «Ε» πχλείςε ρςημ ςιμή ςχμ 1.500 εσοώ αμά ςεμάυιξ εμώ ςξ κόρςξπ παοαγχγήπ ςξσ αμέουεςαι ρςξ πξρό ςχμ 1.200 εσοώ αμά ςεμάυιξ. Σςξ παοελθόμ, η επιυείοηρη ρσμτώμηρε με πελάςη ςηπ μα απξοοξτήρει ρςαδιακά όλα ςα απξθέμαςα ςξσ ποξψόμςξπ ρςημ καθαοή ςιμή ςχμ 1.100 εσοώ αμά ςεμάυιξ. Τημ ρςιγμή πξσ ςίθεςαι ςξ θέμα ςηπ απξςίμηρηπ ςχμ απξθεμάςχμ ςηπ Ε, μια αμςαγχμίρςοια επιυείοηρηπ, ετάομξρε μια καιμξςξμία ρςημ παοαγχγή πξσ μείχρε ςημ ςιμή πώληρηπ ςξσ ποξψόμςξπ ρςημ αγξοάπ ρςημ ςιμή ςχμ 1.000 εσοώ αμά ςεμάυιξ. Μα εκςιμήρεςε ρε πξια ςιμή θα απξςιμηθξύμ ςα απξθέμαςα ςηπ Ε. Απάμςηρη ΛΘΜ (Ανία κςήρηπ, Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία) ΛΘΜ (1.200, 1.100) Όςαμ σπάουει ρσμβαςική ςιμή ραμ εκςίμηρη ςηπ Ι.Π.Α. θα παίομξσμε ςημ ρσμβαςική ςιμή.

20


Δ.Λ.Π. 2. – «Απξθέμαςα» Άρκηρη 7 Αμαγμώοιρη ςξσ ενόδξσ Ιαςαυώοηρη ρςα ένξδα 31. όςαμ πχλξύμςαι απξθέμαςα, η λξγιρςική ανία ςξσπ ποέπει μα καςαυχοείςαι ρςα ένξδα ςηπ πεοιόδξσ καςά ςημ ξπξία καςαυχοήθηκε ςξ ρυεςικό έρξδξ. Τα πξρά κάθε σπξςίμηρηπ ςχμ απξθεμάςχμ ρςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία και όλεπ ξι ζημίεπ ςχμ απξθεμάςχμ ποέπει μα καςαυχοξύμςαι ρςα ένξδα ςηπ πεοιόδξσ καςά ςημ ξπξία ποξέκσφε η σπξςίμηρη ή η ζημία. Τξ πξρό κάθε αμαρςοξτήπ ςηπ σπξςίμηρηπ ςχμ απξθεμάςχμ, πξσ ποξκύπςει από μια αύνηρη ςηπ καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ, ποέπει μα καςαυχοείςαι ρε μείχρη ςξσ πξρξύ ςηπ σπξςίμηρηπ ςχμ απξθεμάςχμ πξσ βάοσμε ςα ένξδα, καςά ςημ πεοίξδξ ρςημ ξπξία ρσμέβη η αμαρςοξτή. 32. Ζ διαδικαρία ςηπ καςαυώοηρηπ ρςα ένξδα ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ ςχμ απξθεμάςχμ πξσ πχλήθηκαμ έυει χπ ρσμέπεια ςξ ρσρυεςιρμό κόρςξσπ και ερόδχμ.» Λε βάρη ςιπ παοαγοάτξσπ ασςέπ, ενεςάρςε ςημ ακόλξσθη πεοίπςχρη: Σςημ απξθήκη ςηπ επιυείοηρηπ «Ε» σπάουξσμ ρςιπ 31/12/2007, 1.000 κιλά χπ απόθεμα από ςξ ποξψόμ Α. Σύμτχμα με ςημ μέθξδξ FIFO πξσ εταομόζεςαι για ςημ απξςίμηρηπ, ποξέκσφε ςιμή κςήρηπ 200 εσοώ αμά κιλό. Σςημ ίδια ημεοξμημία, λόγχ έμςξμξσ αμςαγχμιρμξύ ρςημ αγξοά, η καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία ςξσ ποξψόμςξπ Α είμαι 150 εσοώ. Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ υοήρηπ 2008, ξ αμςαγχμιρμόπ μεςανύ επιυειοήρεχμ επαμήλθε ρςα ποξηγξύμεμα επίπεδα και η καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία αμήλθε ρςξ πξρό ςχμ 220 εσοώ αμά κιλό. Εηςξύμςαι: α) Μα γίμει η εγγοατή ςηπ ποόβλεφηπ με 31/12/2007 και β) μα γίμει η εγγοατή αμαρςοξτήπ ςηπ ποόβλεφηπ 31/12/2008 Ιιμξύμςαι ξι λξγαοιαρμξί 21.00.00.0000 Οοξψόμςα έςξιμα και ημιςελή / έςξιμα ποξψόμςα ρςιπ απξθήκεπ 68.50.21.0000 Οοξβλέφειπ εκμεςάλλεσρηπ / ζημίεπ απξμείχρηπ ποξψόμςχμ 75.50.21.0000 Έρξδα παοεπόμεμχμ αρυξλιώμ / Ιέοδη από αμαρςοξτή απξμείχρηπ ποξψόμςχμ

21


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 05/04/2011, Λάθημα 5ξ Άρκηρη 7Β Τιμή κςήρηπ 200 Ιαθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία 220 ΛΘΜ (Τ.Ι., Ι.Π.Α.) ΛΘΜ (200, 220) Κξγιρςική εγγοατή 21.00.00.0000 75.20.21.0000

50.000 50.000

Οοόςσπξ 7 Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ Ζ καςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ μαπ δείυμει ςιπ ςαμειακέπ ειροξέπ και εκοξέπ και ςα ςαμειακά διαθέριμα πξσ βοίρκξμςαι ρςημ εςαιοία, ρςξμ ιρξλξγιρμό ξ ρκξπόπ δεμ είμαι μα δείνει ςα ςαμειακά διαθέριμα αλλά πχπ γεμμήθηκαμ ςα ςαμειακά διαθέριμα ασςά. Οχπ ποξέκσφε ςξ απξςέλερμα ασςό υοηριμξπξιξύμε και ρσμςάρρξσμε ασςέπ ςιπ καςαρςάρειπ. Σύμτχμα με ςξ ποόςσπξ 7 ςξ ςαμείξ ςξ υχοίζξσμε ρε δσξ καςηγξοίεπ: 1. Ταμειακά διαθέριμα Τα μεςοηςά και ξι καςαθέρειπ όφεχπ ξι ξπξίεπ μπξοξύμ μα αμαλητθξύμ άμερα. 2. Ταμειακά ιρξδύμαμα Δίμαι σφηλήπ οεσρςόςηςαπ βοαυσυοόμιεπ επεμδύρειπ με αρήμαμςξ κίμδσμξ μεςαβξλήπ ςηπ ανίαπ ςξσπ.

Όςαμ λέμε σφηλήπ οεσρςξπξίηρηπ επεμδύρειπ, δηλαδή η δσμαςόςηςα μα μπξοξύμε εύκξλα μα ςα μεςαςοέπξσμε ρε μεςοηςά. Αρήμαμςξ κίμδσμξ μεςαβξλήπ σπάουει επξμέμχπ σφηλή εγγύηρη ςηπ ανίαπ ςξσπ. Έμςξκα γοαμμάςια απξςελξύμ ρίγξσοξσπ ςίςλξσπ απόδξρηπ, ασςό γίμεςαι διόςι είμαι βοαυσυοόμιξι. Ξι ξμξλξγίεπ ςχμ εςαιοιώμ είμαι μακοξυοόμιαπ διάοκειαπ.

22


Αμξιβαίξ κετάλαιξ, μια εςαιοία πξσ μαζεύει υοήμαςα και ςα επεμδύει ρε ςίςλξσπ σφηλήπ απόδξρηπ και σφηλξύ κιμδύμξσ ή υαμηλήπ απόδξρηπ και υαμηλξύ κιμδύμξσ. Γεμικά ςξσπ ςίςλξσπ ασςξύπ η απόδξρη και ξ κίμδσμξπ βαδίζξσμ μαζί. Ιύκλξπ εκμεςάλλεσρηπ, απξςελεί ςξμ κύκλξ ςηπ επιυείοηρηπ απόκςηρη – αγξοά εμπξοεσμάςχμ και ρςη ρσμέυεια πώληρη ασςώμ π.υ. πληοχμή αγξοώμ μιρθώμ, είρποανη πχλήρεχμ, κλπ.. Γεμμιξύμςαι από ςημ κύοια δοαρςηοιόςηςά ςηπ. Ξ κύκλξπ εκμεςάλλεσρηπ είμαι κάςι ςξ βοαυσυοόμιξ, η επέμδσρη είμαι κάςι ςξ μακοξυοόμιξ. Δπεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ είμαι ρσμμεςξυέπ, υοεόγοατα, ςαμειακή ειροξή και εκοξή από ςημ απόκςηρη παγίχμ ρςξιυείχμ. Ο.υ. είρποανη μεοιρμάςχμ, αγξοά – πώληρηπ παγίχμ. Χοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, μεςαβξλέπ ρςα ίδια κετάλαια ή από δαμειρμό, π.υ. πληοχμή μεοιρμάςχμ, λήφη δαμείξσ, αύνηρη μεςξυικξύ κεταλαίξσ. Έμμερη μέθξδξπ παοξσρίαρηπ ςχμ ςαμειακώμ οξώμ Ιετάλαιξ κίμηρηπ, αμάγκη ή πλεόμαρμα ρε κετάλαιξ κίμηρηπ (ΙΔ – ΒΥ), όςαμ ΙΔ > ΒΥ ςόςε έυξσμε αμάγκη για κετάλαιξ κίμηρηπ (ΙΔ = πελάςεπ, ΒΥ = ποξμηθεσςέπ). Αμ ξι πηγέπ κεταλαίξσ είμαι μικοόςεοεπ ςόςε ποέπει μα υοημαςξδξςήρξσμε ςημ λειςξσογία μαπ. Αμ ςξ ΙΔ < ΒΥ ςόςε θα είυαμε πλεόμαρμα ρε κετάλαιξ κίμηρηπ.

23


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 05/04/2011, Λάθημα 5ξΒ Ζ παοάγοατξπ 6 ςξσ Δ.Κ.Ο. 7 έυει χπ ενήπ: «6. Ξι ακόλξσθξι όοξι υοηριμξπξιξύμςαι ρε ασςό ςξ ποόςσπξ με ςιπ έμμξιεπ πξσ καθξοίζξμςαι: Ταμειακά διαθέριμα είμαι ασςά πξσ απξςελξύμςαι από μεςοηςά ρςξ ςαμείξ ςηπ επιυείοηρηπ και από καςαθέρειπ, πξσ μπξοεί μα αμαλητθξύμ άμερα. Ταμειακά ιρξδύμαμα είμαι ξι βοαυσποόθερμεπ σφηλήπ οεσρςόςηςαπ επεμδύρειπ, πξσ είμαι άμερα μεςαςοέφιμεπ ρε ρσγκεκοιμέμα πξρά ςαμειακώμ διαθερίμχμ και ξι ξπξίεπ σπόκειμςαι ρε αρήμαμςξ κίμδσμξ μεςαβξλήπ ςηπ ανίαπ ςξσ» 1. ρύμτχμα με ςξσπ ξοιρμξύπ ασςξύπ, καςαςάνςε ςα παοακάςχ πεοιξσριακά ρςξιυεία ρε ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα: Έμςξκα γοαμμάςια δημξρίξσ, καςαθέρειπ όφεχπ, ςοαπεζικέπ σπεοαμαλήφειπ ρε ςοευξύμεμξσπ λξγαοιαρμξύπ, μεςοηςά, μέοη ρε αμξιβαία κετάλαια διαυείοιρηπ διαθερίμχμ. Ταμειακά διαθέριμα

Ταμειακά ιρξδύμαμα

Απάμςηρη Ταμειακά διαθέριμα

Ταμειακά ιρξδύμαμα

Ιαςαθέρειπ όφεχπ

Έμςξκα γοαμμάςια δημξρίξσ

Λεςοηςά

Τοαπεζικέπ σπεοαμαλήφειπ Λέρη ρε αμξιβαία κετάλαια διαυείοιρηπ διαθερίμχμ

Ξι ςαμειακέπ οξέπ μπξοξύμ μα ποξέουξμςαι από επιυειοημαςικέπ επεμδσςικέπ και υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. Ζ παοάγοατξπ 6 ρσμευίζει: «ςαμειακέπ οξέπ μξξύμςαι ςόρξ ξι ειροξέπ όρξ και ξι εκοξέπ ςαμειακώμ διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ Δπιυειοημαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ είμαι ξι κύοιεπ δοαρςηοιόςηςεπ δημιξσογίαπ ερόδχμ ςηπ

επιυείοηρηπ

και

άλλεπ

δοαρςηοιόςηςεπ

πξσ

δεμ

είμαι

επεμδσςικέπ

ή

υοημαςξξικξμξμικέπ Δπεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ είμαι η απόκςηρη και η διάθερη μακοξποόθερμχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ και άλλχμ επεμδύρεχμ, ξι ξπξίεπ δεμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςαμειακά ιρξδύμαμα 24


Χοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ είμαι ξι δοαρςηοιόςηςεπ πξσ καςαλήγξσμ ρε μεςαβξλέπ ρςξ μέγεθξπ και ρςη ρσγκοόςηρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ και ςξσ δαμειρμξύ ςηπ επιυείοηρηπ 2) Ιαςαςάνςε ςα παοακάςχ γεγξμόςα ρε ςαμειακέπ ειροξέπ και ςαμειακέπ εκοξέπ αμά είδξπ δοαρςηοιόςηςαπ από ςημ ξπξία ποξέουξμςαι: Διάθερη μέχμ μεςξυώμ, πληοχμή εμξικίξσ απξθήκηπ, πληοχμέπ μεοιρμάςχμ μεςξυώμ, πληοχμή για ςημ αγξοά μηυαμήμαςξπ παοαγχγήπ, λήφη μακοξποόθερμξσ δαμείξσ, πληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ, ειρποάνειπ μεοιρμάςχμ, πληοχμή ςόκχμ, πληοχμή τόοξσ ειρξδήμαςξπ, είρποανη απαιςήρεχμ από πώληρη αγαθώμ Δπιυειοημαςικέπ

Δπεμδσςικέπ

Χοημαςξξικξμξμικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ

δοαρςηοιόςηςεπ

δοαρςηοιόςηςεπ

Διροξέπ

Δκοξέπ

Διροξέπ

Δκοξέπ

Διροξέπ

Δκοξέπ

είρποανη

πληοχμή

ειρποάνειπ

πληοχμή για

Διάθερη μέχμ

πληοχμέπ

απαιςήρεχμ

τόοξσ

μεοιρμάςχμ

ςημ αγξοά

μεςξυώμ

μεοιρμάςχμ

από πώληρη

ειρξδήμαςξπ

αγαθώμ

μηυαμήμαςξπ παοαγχγήπ

μεςξυώμ λήφη

πληοχμή

μακοξποόθερμξσ

εμξικίξσ

δαμείξσ

απξθήκηπ πληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ πληοχμή ςόκχμ

25


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 08/04/2011, Λάθημα 6ξ Ιετάλαιξ κίμηρηπ διατξοά μεςανύ Ι.Δ. και Β.Υ., αμ ςξ Ι.Δ. > Β.Υ. ςόςε ποξκύπςει αμάγκη ρε κετάλαιξ κίμηρηπ. Τξ κσκλξτξοξύμ εμεογηςικξύ αμςιποξρχπεύξσμ μια υοήρη κεταλαίξσ. Αμ ςξ Ι.Δ. < Β.Υ. έυξσμε πλεόμαρμα ρε κετάλαιξ κίμηρηπ. Λακοξποόθερμα ρςξιυεία ιρξλξγιρμξύ απξςελεί ςξ εμεογηςικό δηλαδή πάγιξ εμεογηςικό και ςξ παθηςικό πξσ πεοιλαμβάμει ςξ μακοξυοόμιξ κξμμάςι με ςα ίδια κετάλαια και ςα μακοξποόθερμα δάμεια. Ξι μακοξυοόμιεπ πηγέπ ποέπει μα υοημαςξδξςξύμςαι από μακοξυοόμιεπ υοήρειπ. Λια μακοξυοόμια επέμδσρη θέλει βάθξπ υοόμξσ για μα επιτέοει απξςελέρμαςα. Αμ ξι μακοξυοόμιεπ πηγέπ είμαι μεγαλύςεοεπ υοήρειπ ςόςε πλεόμαρμα ασςό θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί για αμάγκη ρε κετάλαιξ κίμηρηπ. Λακοξυοόμιεπ πηγέπ απξςελξύμ ςα ίδια κετάλαια και ςα μακοξποόθερμα δάμεια.

26


Άρκηρη 2 Τοαπεζικόπ δαμειρμόπ Δίμξμςαι ξι ρσμξπςικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ επιυείοηρηπ «Ε» και απόρπαρμα από ασςέπ, για ςιπ υοήρειπ 2008 έχπ 2010. Δμεογηςικό(€) Οάγιξ

2008

2009

2010

Οαθηςικό(€)

2008

2009

2010

10.000

9.000

12.000

Ίδια κετάλαια

15.000

15.780

15.910

15.000

16.000

15.500

Βοαυσποόθερμα

2.000

4.200

1.580

10.800

18.420

30.780

35.910

εμεογηςικό Ισκλξτξοξύμ εμεογηςικό Ταμειακά

δάμεια 2.000

5.780

8.410

Βοαυσποόθερμεπ 10.000

διαθέριμα

σπξυοεώρειπ 27.000

30.780

Σσγκεμςοχςικά

35.910

27.000

2008

2009

2010

ρσμξλικά έρξδα(€) Ιέοδη ποξ τόοχμ

1.000

780

130

Φόοξπ ειρξδήμαςξπ

250

195

32,5

Απξρβέρειπ

1.000

900

1.200

Σςιπ 31/12/2009 και 31/12/2010, ςξ κξμδύλιξ «βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ» πεοιλαμβάμει ςα πιρςχςικά σπόλξιπα 3.000€ και 7.000€ αμςίρςξιυα, ςξθ αλληλόυοεξσ ςοαπεζικξύ λξγαοιαρμξύ. Τξ σπόλξιπξ ςξσ λξγαοιαρμξύ ασςξύ ςημ 31/12/2008 ήςαμ μηδεμικό. Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ υοήρηπ 2009, πχλήθηκαμ εμρώμαςα πάγια ανίαπ 100€ εμώ ρςη υοήρη 2010 ποαγμαςξπξιήθηκαμ αγξοάπ παγίχμ ανίαπ 4.200€. Μα ρσμπληοχθεί η παοακάςχ καςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ ςηπ επιυείοηρηπ για ςιπ υοήρειπ 2009 και 2010, θεχοώμςαπ ςξ σπόλξιπξ ςξσ αλληλόυοεξσ λξγαοιαρμξύ: 1. Ωπ

ςαμειακή

οξή

από

ςοαπεζικό

δαμειρμό

(υοημαςξξικξμξμική

δοαρςηοιόςηςα) Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ

2009

Ιέοδη υοήρηπ ποξ τόοχμ Απξρβέρειπ Λεςαβξλή κσκλξτξοξύμςξπ εμεογηςικξύ Λεςαβξλή βοαυσποξθέρμχμ σπξυοεώρεχμ

27

2010


Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ Ταμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ Αγξοέπ εμρώμαςχμ παγίχμ / πχλήρειπ Ταμειακέπ

οξέπ

από

υοημαςξξικξμξμικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ Απξπληοχμέπ / αμαλήφειπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ Λεςαβξλή διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα έμαονηπ Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα λήνηπ 2. Ωπ ςαμειακά ιρξδύμαμα Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ

2009

Ιέοδη υοήρηπ ποξ τόοχμ Απξρβέρειπ Λεςαβξλή κσκλξτξοξύμςξπ εμεογηςικξύ Λεςαβξλή βοαυσποξθέρμχμ σπξυοεώρεχμ Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ Ταμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ Αγξοέπ εμρώμαςχμ παγίχμ / πχλήρειπ Ταμειακέπ

οξέπ

από

υοημαςξξικξμξμικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ Απξπληοχμέπ / αμαλήφειπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ Λεςαβξλή διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα έμαονηπ Ιαθαοά ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα πεοιόδξσ Αλληλόυοεξι λξγαοιαρμξί (overdrafts) Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα λήνηπ Ιαθαοά ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα πεοιόδξσ

28

2010


2009 Ι.Δ. 16.000 και Β.Υ. (10.800 + 4.200 = 15.000), διατξοά 1.000 εσοώ. (Ι.Δ. – Β.Υ.) αμάγκη για κετάλαιξ κίμηρηπ Ίδια κετάλαια (Θ.Ι.) – Οάγιξ Δμεογηςικό (Ο.Δ.) = 15.780 – 9.000 = 6.780 εσοώ, ξι αμάγκεπ πξσ έυχ είμαι μεγαλύςεοεπ από ςιπ πηγέπ μξσ. 2010 Ι.Δ. 15.500 και Β.Υ. (18.420 + 1.580 = 20.000), Ι.Δ. – Β.Υ. = 15.500 – 20.000 = -4.500 εσοώ. Ολεόμαρμα, ξι βοαυσυοόμιεπ πηγέπ > βοαυσυοόμιεπ υοήρειπ. Θ.Ι. 15.910 και Ο.Δ. 12.000 Θ.Ι. – Ο.Δ. = 15.910 – 12.000 = 3.810 πλεόμαρμα. Άοα ςξ ρύμξλξ 8.410 είμαι ςξ πλεόμαρμα πξσ ταίμεςαι ρςα ςαμειακά διαθέριμα. Τξ πλεόμαρμα ασςό ξτείλεςαι γιαςί ξι μακοξυοόμιξι πόοξι > μακοξυοόμιεπ υοήρειπ. Ξι μακοξυοόμιεπ πηγέπ μα υοημαςξδξςξύμ ςιπ μακοξυοόμιεπ υοήρειπ. Αμ Ο.Δ. < Θ.Ι. ςόςε ςα μακοξποόθερμα δεμ καλύπςξσμ ςξ Ι.Ι.. Λε βοαυσποόθερμα δάμεια θα υοημαςξδξςήρξσμε μακοξυοόμιεπ υοήρειπ. Έμα βοαυσποόθερμξ δάμειξ λαμβάμεςαι πξιξ εύκξλα από έμα μακοξποόθερμξ.

Οεοίπςχρη Θ. Ωπ ςαμειακή οξή από ςοαπεζικό δαμειρμό (υοημαςξξικξμξμική δοαρςηοιόςηςα) Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ

2009

Ιέοδη υοήρηπ ποξ τόοχμ

780

Απξρβέρειπ*

+900

Λεςαβξλή κσκλξτξοξύμςξπ εμεογηςικξύ (2008 – 2009

(1.000)

= 15.000 – 16.000 = 1.000) Λεςαβξλή βοαυσποξθέρμχμ σπξυοεώρεχμ (10.800 –

(2.200)

3.000) – 10.000 = (2.200) Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(1.520)

Ταμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

100

Αγξοέπ εμρώμαςχμ παγίχμ / πχλήρειπ

100

29


Ταμειακέπ

οξέπ

από

υοημαςξξικξμξμικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ (ςιπ 3.000 πξσ αταιοξύμςαι από ςξμ

3.000 + 2.200 = 5.200

αλληλόυοεξ λξγαοιαρμό και βάζξσμε και ςη διατξοά ςχμ δαμείχμ) Απξπληοχμέπ / αμαλήφειπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ

2.200

(4.200 – 2.000 = 2.200) Λεςαβξλή διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ

3.780

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα έμαονηπ

2.000

(η έμαονη είμαι ςξ 2008 ατξύ έυξσμε 2009) Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα λήνηπ

5.780

*ξι απξρβέρειπ έυξσμ είδη αταιοεθεί από ςημ εκμεςάλλεσρη ξπόςε ποξρςίθεμςαι. Δεμ έυει ρημαρία ςξ αλγεβοικό ποόρημξ από ςημ ρςιγμή πξσ ςξ Ι.Δ. ασνάμεςαι ςημ επόμεμη υοξμιά ςξ ςαμείξ μξσ μειώμεςαι. Λια μείχρη ςχμ Β.Υ. ρημαίμει όςι ςα υοήμαςα ασςά ποέπει μα ςα πάοξσμε από ςξ ςαμείξ. Ζ εκμεςάλλεσρη μξσ δεμ μξσ γεμμάει ςαμειακέπ οξέπ αλλά υοειάζεςαι ςαμειακά διαθέριμα. Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ

2010

Ιέοδη υοήρηπ ποξ τόοχμ

130

Απξρβέρειπ

1.200

Λεςαβξλή κσκλξτξοξύμςξπ εμεογηςικξύ

500

Λεςαβξλή βοαυσποξθέρμχμ σπξυοεώρεχμ (18.420 – 3.620 7.000) – 7.800 = 11.420 – 7.800 = 3.620 Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

5.450

Ταμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(4.200)

Αγξοέπ εμρώμαςχμ παγίχμ / πχλήρειπ

(4.200)

Ταμειακέπ

οξέπ

από

υοημαςξξικξμξμικέπ 1.380

δοαρςηοιόςηςεπ (3.000 – 7.000 = 4.000) + (2.620) = 1.380 Απξπληοχμέπ / αμαλήφειπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ Λεςαβξλή διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ

2.630

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα έμαονηπ

5.780

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα λήνηπ

8.410

30


Αμςιμεςώπιρη σπόλξιπξ αλληλόυοεξσ λξγαοιαρμξύ ραμ ςαμειακά ιρξδύμαμα. Ξ αλληλόυοεξπ

λξγαοιαρμόπ

θεχοείςε

μια

σπεοαμάληφη

με

ρκξπό

ςημ

επαμαλαμβαμόμεμη αμάληφη, δάμεια πξσ αμαμεώμξμςαι και πληοώμξμςαι μόμξ ξι ςόκξι. Οεοίπςχρη ΘΘ, Ωπ ςαμειακά ιρξδύμαμα Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ

2009

Ιέοδη υοήρηπ ποξ τόοχμ

780

Απξρβέρειπ

900

Λεςαβξλή κσκλξτξοξύμςξπ εμεογηςικξύ (Ι.Δ. 2008 (1.000) 15.000 και 2009 16.000, άοα διατξοά 1.000 εσοώ). Ηα υοειαρςεί μα ςξ απξοοξτήρξσμε από ςξ ςαμείξ Λεςαβξλή βοαυσποξθέρμχμ σπξυοεώρεχμ (2008 είμαι (2.200) γιαςί 10.000 και 2009 10.800) – 3.000 από αλληλόυοεξ έυξσμε μειώθηκαμ ξι ςελική διατξοά 2.200

Β.Υ.

Όςαμ ςξ Ι.Υ. ασνάμεςαι η αμάγκη ασνάμεςαι όςαμ ξι Β.Υ. μειώμεςαι η αμάγκη μεγαλώμει με Ι.Δ. ρςαθεοό. Ζ μεςαβξλή ασςή για ςξ ςαμείξ έυει αομηςικό ποόρημξ. Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(1.520)

Ταμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

100 (πξσλήθηκε έμα πάγιξ)

Αγξοέπ εμρώμαςχμ παγίχμ / πχλήρειπ Ταμειακέπ

οξέπ

δοαρςηοιόςηςεπ

από

(μεςαβξλέπ

100

υοημαςξξικξμξμικέπ 2.200 ςχμ

δαμείχμ

ςξσ

αλληλόυοεξσ λξγαοιαρμξύ δεμ θα ςξμ θεχοήρξσμε δάμειξ

ρςημ

ποξηγξύμεμη

πεοίπςχρη

ςξμ

υοηριμξπξιήραμε χπ δάμειξ) 4.200 ςξ 2008 και 2.000 ςξ 2008 Απξπληοχμέπ / αμαλήφειπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ Λεςαβξλή διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ

780

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα έμαονηπ Ιαθαοά ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα 2.780 πεοιόδξσ

31


Αλληλόυοεξι λξγαοιαρμξί (overdrafts)

3.000

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα λήνηπ 5.780 (2.000 + 780 + 3.000) Ιαθαοά ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα 2.780 πεοιόδξσ Νεκάθαοη εικόμα ςηπ επιυείοηρηπ μα παοάγει ςαμειακά διαθέριμα. Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ

2010

Ιέοδη υοήρηπ ποξ τόοχμ

130

Απξρβέρειπ

1.200

Λεςαβξλή

κσκλξτξοξύμςξπ

εμεογηςικξύ

(όςαμ 500

μειώμεςαι ςξ κσκλξτξοξύμ εμεογηςικό, μειώμεςαι η αμάγκη ρε κετάλαιξ κίμηρηπ μειώμξμςαι επξμέμχπ ςα ςαμειακά διαθέριμα) Όςαμ ασνάμξμςαι ξι Β.Υ. ςόςε μειώμεςαι η αμάγκη ρε κετάλαιξ κίμηρηπ. Λεςαβξλή βοαυσποξθέρμχμ σπξυοεώρεχμ (18.420– 3.620 7.000 από ςξ 2010) – (10.800 – 3.000 από ςξ 2009) = (11.420 – 7.800) = 3.620 Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

5.450

Ταμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(4.200)

Αγξοέπ εμρώμαςχμ παγίχμ / πχλήρειπ Ταμειακέπ

οξέπ

δοαρςηοιόςηςεπ ιρξλξγιρμό,

ξ

από

(1.580

υοημαςξξικξμξμικέπ (2.620)

δαμειρμόπ

4.200)

δάμεια

μειώμεςαι

ςα

ρςξμ δάμεια

νεπληοώμξμςαι ςξ ςαμείξ μειώμεςαι Απξπληοχμέπ / αμαλήφειπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ Λεςαβξλή διαθερίμχμ και ςαμειακώμ ιρξδσμάμχμ

(1.370)

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα έμαονηπ Ιαθαοά ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα 4.410 πεοιόδξσ (5780 – 1370) = 4.410 Αλληλόυοεξι λξγαοιαρμξί (overdrafts) (3.000 – 7.000)

4.000

Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα λήνηπ 8.410

32


(4.000 + 4.410) Ιαθαοά ςαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα 4.410 πεοιόδξσ (5.780 – 1.370)

Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, άμερη και έμμερη μέθξδξπ. Άμερη μέθξδξπ αταιοξύμε από ςιπ ακόλξσθεπ ειροξέπ (από ςιπ πχλήρειπ) όλα ςα ένξδα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ κύοια δοαρςηοιόςηςα. Έμμερη μέθξδξπ από ςα κέοδη ποξ τόοχμ και ποξρθέςξσμε διάτξοα κξμδύλια π.υ. απξρβέρειπ, κλπ… Άρκηρη 3 Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ Ζ παοάγοατξπ 18 ςξσ Δ.Κ.Ο. 7 αματέοεςαι ρςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ ποέπει μα εμταμίζξμςαι ξι ςαμειακέπ οξέπ από επιυειοημαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ: «18. Ζ επιυείοηρη ποέπει μα εμταμίζει ςιπ ςαμειακέπ οξέπ από επιυειοημαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ υοηριμξπξιώμςαπ: (α) είςε ςημ άμερη μέθξδξ, καςά ςημ ξπξίξ γμχρςξπξιξύμςαι ξι κύοιεπ καςηγξοίεπ ακαθαοίρςχμ ειρποάνεχμ και ακαθαοίρςχμ πληοχμώμ ςξιπ μεςοηςξίπ. (β) είςε ςημ έμμερη μέθξδξ, καςά ςημ ξπξία ςξ καθαοό κέοδξπ ή ζημία αμαμξοτώμεςαι με βάρη ςιπ επιδόρειπ ςχμ ρσμαλλαγώμ μη ςαμειακήπ τύρηπ, ςχμ αμαβαλλόμεμχμ ή ςχμ δξσλεσμέμχμ ξογαμικώμ ειρποάνεχμ ή πληοχμώμ, όπχπ επίρηπ και ςχμ ρςξιυείχμ ερόδχμ ή ενόδχμ πξσ ρσμδέξμςαι με επεμδσςικέπ ή υοημαςξξικξμξμικέπ ςαμειακέπ οξέπ». Δίμεςαι παοακάςχ έμα μξμςέλξ ςαμειακέπ καςάρςαρηπ με ςημ άμερη μέθξδξ και έμα μξμςέλξ με ςημ έμμερη μέθξδξ. Τξπξθεςήρςε ςα καςάλληλα ποόρημα ρςα κξμδύλια (ςξ αομηςικό μέγεθξπ μπαίμει ρε παοέμθερη): Άμερη μέθξδξπ Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 31/12/2010

31/12/2009

1.200

1.300

Οληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ

600

700

Αμξιβέπ ποξρχπικξύ

250

300

Άλλεπ πληοχμέπ

50

50

300

250

Διρποάνειπ από πελάςεπ

Ταμειακέπ

οξέπ

από

33


λειςξσογίεπ Φόοξι πληοχθέμςεπ

40

30

Τόκξι πληοχθέμςεπ

120

130

Ιαθαοέπ ςαμειακέπ οξέπ

140

90

από

λειςξσογικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ Έμμερη μέθξδξπ Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 31/12/2010

31/12/2009

Ιέοδη ποξ τόοχμ

60

50

Απξρβέρειπ

30

40

Οοξβλέφειπ

40

20

30

80

Λείχρη απαιςήρεχμ

100

70

Αύνηρη

(μείχρη)

80

40

(μείχρη)

40

30

Τόκξι πληοχθέμςεπ

120

130

Φόοξι πληοχθέμςεπ

40

30

Λη

ςαμειακά

υοημαςξξικξμξμικά απξςελέρμαςα (ζημία) Λεςαβξλέπ ρςξ κετάλαιξ κίμηρηπ

σπξυοεώρεχμ Αύνηρη απξθεμάςχμ

Ιαθαοέπ ςαμειακέπ οξέπ από

λειςξσογικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ

34


Άμερη μέθξδξπ Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 31/12/2010

31/12/2009

+1.200

+1.300

Οληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ

-600

-700

Αμξιβέπ ποξρχπικξύ

-250

-300

Άλλεπ πληοχμέπ

-50

-50

300

250

Φόοξι πληοχθέμςεπ

-40

-30

Τόκξι πληοχθέμςεπ

-120

-130

Ιαθαοέπ ςαμειακέπ οξέπ

140

90

Διρποάνειπ από πελάςεπ

Ταμειακέπ

οξέπ

από

λειςξσογίεπ

από

λειςξσογικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ Έμμερη μέθξδξπ Ταμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 31/12/2010

31/12/2009

Ιέοδη ποξ τόοχμ

60

50

Απξρβέρειπ

+30

+40

Οοξβλέφειπ

+40

+20

+30

+80

160

190

Λείχρη απαιςήρεχμ

+100

+70

Αύνηρη

(μείχρη)

+80

-40

(μείχρη)

-40

+30

300

250

Τόκξι πληοχθέμςεπ

-120

-130

Φόοξι πληοχθέμςεπ

-40

-30

Λη

ςαμειακά

υοημαςξξικξμξμικά απξςελέρμαςα (ζημία) Λεςαβξλέπ ρςξ κετάλαιξ κίμηρηπ

σπξυοεώρεχμ Αύνηρη απξθεμάςχμ

35


Ιαθαοέπ ςαμειακέπ οξέπ από

140

90

λειςξσογικέπ

δοαρςηοιόςηςεπ Δσξ μέθξδξι ίδιξ απξςέλερμα Λείχρη Ι.Δ. μειώμεςαι η αμάγκη ςξ ςαμείξ βελςιώμεςαι ΑΙΙ = Ι.Δ. – Β.Υ. Αύνηρη ςξσ Α.Ι.Ι. ρημαίμει αύνηρη ςξσ Ι.Υ. με ρςαθεοέπ ςιπ Β.Υ. και μείχρη ςσξ ςαμείξσ. Λείχρη Α.Ι.Ι. ρημαίμει όςι μειώμεςαι ςξ Ι.Δ. με ρςαθεοέπ ςιπ Β.Υ. και ασςό επιδοά ρε αύνηρη ςξσ ςαμείξσ.

36


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 15/04/2011, Λάθημα 7ξ

2010, Ένξδα μιρθξδξρίαπ ρςα απξςελέρμαςα υοήρηπ. 100 εσοώ

50 εσοώ …

Αουή υοήρηπ

Τέλξπ υοήρηπ

Ζ διατξοά ςχμ 50 εσοώ ρημαίμει όςι ςα πληοώραμε ρςξ ποξρχπικό άοα έυξσμε + 50 εσοώ ακόμα Ιαςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ Άρκηρη 4 Υπξλξγιρμόπ κξμδσλίχμ Οαοξσριάρςε ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ μπξοξύμ μα ρσμδσαρςξύμ ςα παοακάςχ σπόλξιπα λξγαοιαρμώμ (μα ποξρςεθξύμ μεςανύ ςξσπ ή μα αταιοεθξύμ), ώρςε μα ρυημαςιρςξύμ ςα κξμδύλια πξσ βλέπξσμε ρςημ άμερη μέθξδξ, ςηπ άρκηρηπ 3: Αμξιβέπ ποξρχπικξύ Υπξυοεώρειπ ποξπ ςξ ποξρχπικό αουήπ υοήρηπ Ένξδα μιρθξδξρίαπ Υπξυοεώρειπ ποξπ ςξ ποξρχπικό ςέλξσπ υοήρηπ Διρποάνειπ από πελάςεπ Υπόλξιπξ πελαςώμ αουήπ υοήρηπ Γοαμμάςια ειρποακςέα αουήπ υοήρηπ Οοξκαςαβξλέπ πελαςώμ αουήπ υοήρηπ Δπιςαγέπ ειρποακςέεπ αουήπ υοήρηπ Οχλήρειπ υοήρηπ Γοαμμάςια ειρποακςέα ςέλξσπ υοήρηπ Δπιςαγέπ ειρποακςέεπ ςέλξσπ υοήρηπ Υπόλξιπξ πελαςώμ ςέλξσπ υοήρηπ Οληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ Αγξοέπ υοήρηπ Υπόλξιπξ ποξμηθεσςώμ ςέλξσπ υοήρηπ Οοξκαςαβξλέπ ποξμηθεσςώμ ςέλξσπ υοήρηπ

37


Υπόλξιπξ ποξμηθεσςώμ αουήπ υοήρηπ Γοαμμάςια πληοχςέα αουήπ υοήρηπ Δπιςαγέπ πληοχςέεπ ςέλξσπ υοήρηπ Οοξκαςαβξλέπ ποξμηθεσςώμ αουήπ υοήρηπ Δπιςαγέπ πληοχςέεπ αουήπ υοήρηπ Γοαμμάςια πληοχςέα ςέλξσπ υοήρηπ Άλλεπ πληοχμέπ Κειςξσογικά ένξδα (εκςόπ πληοχμώμ ρε ποξρχπικό και τόοχμ) Υπόλξιπξ σπξυοεώρεχμ (εκςόπ σπξυοεώρεχμ ποξρχπικξύ και τόοχμ), αουήπ υοήρηπ Υπόλξιπξ λξιπώμ σπξυοεώρεχμ (εκςόπ σπξυοεώρεχμ ποξρχπικξύ και τόοχμ), ςέλξσπ υοήρηπ Οοξπληοχμέπ ενόδχμ ςέλξσπ υοήρηπ Οοξπληοχμέπ ενόδχμ αουήπ υοήρηπ Αμξιβέπ ποξρχπικξύ Ένξδα μιρθξδξρίαπ + (Υπξυ. Α.Χ. – Υπξυ. Τ.Χ.) = 200 + (100 – 50) = 200 + 50 = 250 Διρποάνειπ από πελάςεπ Οχλήρειπ υοήρηπ + (Υπόλξιπξ πελαςώμ Αουήπ Χοήρηπ – Υπόλξιπξ πελαςώμ Τέλξσπ Χοήρηπ) + (επιςαγέπ ειρποακςέεπ αουήπ υοήρηπ – επιςαγέπ ειρποακςέεπ ςέλξσπ υοήρηπ). Οληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ Αγξοέπ υοήρηπ + (σπόλξιπξ ποξμηθεσςώμ ςέλξσπ υοήρηπ – σπόλξιπξ ποξμηθεσςώμ αουήπ υοήρηπ) + (ποξκαςαβξλέπ ποξμηθεσςώμ ςέλξσπ υοήρηπ – ποξκαςαβξλέπ ποξμηθεσςώμ ςέλξσπ υοήρηπ) + (γοαμμάςια πληοχςέα ςέλξσπ υοήρηπ – γοαμμάςια πληοχςέα αουήπ υοήρηπ) + (επιςαγέπ πληοχςέεπ ςέλξσπ υοήρηπ – γοαμμάςια πληοχςέα αουήπ υοήρηπ) Αμ ξι σπξυοεώρειπ αουήπ είμαι μικοόςεοεπ από ςιπ σπξυοεώρειπ ςέλξσπ ξι πληοχμέπ μειώθηκαμ, ςξ αμςίθεςξ ρημαίμει όςι ασνήθηκαμ. Αμ ςα γοαμμάςια ςέλξσπ > αουήπ ασςό ρημαίμει όςι ρσρρχοεύςηκαμ ξι πληοχμέπ μξσ. Άλλεπ πληοχμέπ

38


Κειςξσογικά ένξδα + (σπόλξιπξ λξιπώμ σπξυοεώρεχμ αουήπ υοήρηπ – σπόλξιπξ λξιπώμ σπξυοεώρεχμ ςέλξσπ υοήρηπ) + (ποξπληοχμέπ ενόδχμ ςέλξσπ υοήρηπ – ποξπληοχμέπ ενόδχμ αουήπ υοήρηπ)

39


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 15/04/2011, Λάθημα 7ξB Δ.Κ.Ο. ΟΠΞΤΥΟΞ 10 Γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ, πεοίξδξπ αματξοάπ είμαι η πεοίξδξπ πξσ αματέοξμςαι ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ δηλαδή η πεοίξδξπ 1/1 – 31/12. 31/12

2011 δημξριεύξσμε ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ

Πεοίξδξπ αματξοάπ (πεοίξδξπ ςξσ 2010 πξσ

αματέοξμςαι

ξι Μεςαγεμέρςεοη πεοίξδξπ ή μεςά ςημ πεοίξδξ

ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ)

αματξοάπ 1/1 με 30/4

Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αματέοξμςαι ρςξ έςξπ πξσ έυξσμ λήνει και εγκοίμξμςαι μέρα ρςξ μέξ έςξπ για έκκοιρη. Σςξ υοξμικό διάρςημα λήνηπ ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ και ςηπ πεοιόδξσ για μα εκκοιθξύμ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Γεγξμόςα πξσ επηοεάζξσμ ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ επιυείοηρηπ ποέπει μα αμαμξοτώμξσμ ςιπ ξικξμξμικέπ μαπ καςαρςάρειπ. Ζ ημεοξμημία πξσ ρσμεδοιάζει ςξ διξικηςικό ρσμβξύλιξ για έκκοιρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. Ζ πεοίξδξπ αματξοάπ ή μεςαγεμέρςεοα γεγξμόςα διακοίμεςαι ρε δσξ καςηγξοίεπ, ρε διξοθχςικά και μη διξοθχςικά. Διξοθχςικά, με ασςό ςξ γεγξμόπ θα διξοθώρξσμε ςιπ ξικξμξμικέπ μαπ καςαρςάρειπ με λξγιρςικέπ εγγοατέπ. Λη διξοθχςικά, όςαμ είμαι εμδεικςικώμ ρσμθηκώμ πξσ δεμ ήςαμ ρςημ πεοίξδξ αματξοάπ. Δ.Λ.Π. 10 «Γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ» Άρκηρη 1 Διξοθχςικά και μη διξοθχςικά γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ Σςημ παοάγοατξ 2, ςξ Δ.Κ.Ο. 10 αματέοει: 2. Ξι ακόλξσθξι όοξι υοηριμξπξιξύμςαι ρε ασςό ςξ ποόςσπξ με ςιπ έμμξιεπ πξσ καθξοίζξμςαι γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ είμαι εκείμα ςα γεγξμόςα , εσμξψκά και μη εσμξψκά πξσ ρσμβαίμξσμ μεςανύ ςηπ λήνηπ ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ και ςηπ ημεοξμημίαπ καςά ςημ ξπξία ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ εγκοίμξμςαι για έκδξρη. Δσξ ςύπξι γεγξμόςχμ μπξοεί μα εναςξμικεσςξύμ. (α) εκείμα πξσ παοέυξσμ πεοαιςέοχ απόδεινη ςχμ ρσμθηκώμ πξσ σπήοναμ καςά ςη λήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ.

40


(β) εκείμα ςα ξπξία είμαι εμδεικςικά ςχμ ρσμθηκώμ πξσ ποξέκσφαμ μεςαγεμέρςεοα από ςημ λήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ. Ιαθώπ και ρςη παοάγοατξ 6: «6. Γεγξμόςα μεςά ςημ λήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ πεοιλαμβάμξσμ όλα ςα γεγξμόςα μέυοι ςημ ημεοξμημία πξσ εκκοίμξμςαι ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ για έκδξρη, ακόμα και αμ ασςά ςα γεγξμόςα ρσμβαίμξσμ μεςά ςημ δημξρίεσρη μιαπ αμακξίμχρηπ απξςελέρμαςξπ ή άλλχμ επιλεγμέμχμ ξικξμξμικώμ πληοξτξοιώμ.» Τξμ ςύπξ (α) ρςημ παοάγοατξ 2, μπξοξύμε μα ςξμ θεχοήρξσμε χπ έμα ξοιρμό ςχμ διξοθχςικώμ γεγξμόςχμ (γεγξμόςα πξσ παοέυξσμ ρςημ επιυείοηρηπ πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ για μια γμχρςή, καςά ςη λήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ, καςάρςαρη) και ςξμ

ςύπξ (β) χπ μια πεοιγοατή ςχμ μη διξοθχςικώμ γεγξμόςχμ (γεγξμόςα πξσ

αματέοξμςαι ρε μια καςάρςαρη πξσ δεμ σπήουε ποιμ από ςη λήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ). Λε βάρη λξιπόμ ςα παοαπάμχ, καςαςάνςε ςα γεγξμόςα πξσ ακξλξσθξύμ ρε διξοθχςικά και μη διξοθχςικά ςοχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ (γμχοίζξμςαπ όςι ρσμβαίμξσμ μεςά ςη λήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ και ποιμ ςημ έγκοιρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ). 1. Ιαςαρςοξτή ρημαμςικήπ παοαγχγικήπ μξμάδαπ από πσοκαγιά 2. Οςώυεσρη πελάςη έμαμςι ςξσ ξπξίξσ η επιυείοηρη έυει ήδη εγγεγοαμμέμεπ απαιςήρειπ 3. Οώληρη απξθεμάςχμ ρε ςιμέπ υαμηλόςεοεπ από ςξ κόρςξπ παοαγχγήπ ςξσπ 4. Οοξρδιξοιρμόπ ςξσ ύφξσπ ςχμ ποόρθεςχμ παοξυώμ πξσ λαμβάμξσμ ξι εογαζόμεμξι (bonus), ρςημ πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη δερμεύεςαι μα καςαβάλει ρςξ ςέλξπ κάθε υοήρηπ, ςημ ποόρθεςη παοξυή 5. Δίρποανη απξζημίχρηπ από αρταλιρςική εςαιοία για ζημία πξσ είυε ρσμβεί καςά ςημ διάοκεια ςηπ υοήρηπ 6. Απξκάλσφη ρημαμςικώμ λαθώμ ρε ρςξιυεία πξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ 7. Λεςαβξλέπ ρςξσπ τξοξλξγικξύπ ρσμςελερςέπ λόγχ σιξθέςηρηπ μιαπ μέαπ μξμξθερίαπ. Απάμςηρη 1. Ιαςαρςοξτή ρημαμςικήπ παοαγχγικήπ μξμάδαπ από πσοκαγιά (ΛΔ) 2. Οςώυεσρη πελάςη έμαμςι ςξσ ξπξίξσ η επιυείοηρη έυει ήδη εγγεγοαμμέμεπ απαιςήρειπ (Δ)

41


3. Οώληρη απξθεμάςχμ ρε ςιμέπ υαμηλόςεοεπ από ςξ κόρςξπ παοαγχγήπ ςξσπ (Δ)* 4. Οοξρδιξοιρμόπ ςξσ ύφξσπ ςχμ ποόρθεςχμ παοξυώμ πξσ λαμβάμξσμ ξι εογαζόμεμξι (bonus), ρςημ πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη δερμεύεςαι μα καςαβάλει ρςξ ςέλξπ κάθε υοήρηπ, ςημ ποόρθεςη παοξυή (Δ) 5. Δίρποανη απξζημίχρηπ από αρταλιρςική εςαιοία για ζημία πξσ είυε ρσμβεί καςά ςημ διάοκεια ςηπ υοήρηπ (Δ) 6. Απξκάλσφη ρημαμςικώμ λαθώμ ρε ρςξιυεία πξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ (Δ) 7. Λεςαβξλέπ ρςξσπ τξοξλξγικξύπ ρσμςελερςέπ λόγχ σιξθέςηρηπ μιαπ μέαπ μξμξθερίαπ (ΛΔ). *θεχοείςε όςι η πώληρή ςξσπ μεςά από ςημ 31/12 θεχοείςε η ρχρςή απξςίμηρή ςξσπ.

42


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 03/05/2011, Λάθημα 8o Οεοίξδξπ αματξοάπ έμα γεγξμόπ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί χπ έμα γεγξμόπ διξοθχςικό η μη. Τξ διάρςημα ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ είμαι από 1/1 με 31/12. Κήνη ςηπ πεοιόδξσ αματξοάπ έυξσμε μέυοι ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. Οεοίξδξ αματξοάπ πξσ αματέοξμςαι ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ κάπξια γεγξμόςα μπξοεί μα υαοακςηοιρςξύμ χπ διαοθοχςικά και μη διξοθχςικά. Μα διξοθώρξσμε έμα γεγξμόπ δηλαδή μα γίμξσμ λξγιρςικέπ εγγοατέπ.

2010

31/12

Διξοθχςικά

Διξικηςικό Σσμβξύλιξ

Λη διξοθχςικά

Λη διξοθχςικά ρσμβαίμξσμ αλλά δεμ ρσμδέξμςαι με ςημ πεοίξδξ αματξοάπ.

43


Δ.Λ.Π. 10 – «Γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ» Άρκηρη 2 Λξγιρςικόπ υειοιρμόπ διξοθχςικώμ γεγξμόςχμ 23/06/2009: Ιξιμξπξιείςαι ρςημ επιυείοηρη «Ε» αγχγή εμόπ σπαλλήλξσ πξσ είυε απξλσθεί. Ξ ποώημ σπάλληλξπ ςηπ επιυείοηρηπ ζηςάει με ςημ αγχγή ασςή μα ςξσ επιδικαρςεί απξζημίχρη 10.000 εσοώ. Ξ μξμικόπ ρύμβξσλξπ ςηπ «Ε» εκςιμά όςι ςελικά η επιυείοηρηπ θα υοειαρςεί μα καςαβάλλει απξζημίχρη πξρξύ 5.000 εσοώ. 31/12/2009: Ζ επιυείοηρηπ ρυημαςίζει, ρε βάοξπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ, μια ιρόπξρη ποόβλεφη. 23/03/2010: Τξ δικαρςήοιξ επιδικάζει ςελικά απξζημίχρη πξρξύ 4.000 εσοώ. 31/03/2010: Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ επιυείοηρηπ εκκοίμξμςαι για έκδξρη. 1. Για πξιξ λόγξ, η απόταρη ςξσ δικαρςηοίξσ απξςελεί έμα διξοθχςικό γεγξμόπ; 2. Μα παοξσριαρςεί ξ λξγιρςικόπ υειοιρμόπ ςξσ γεγξμόςξπ ασςξύ.

1. Γιαςί δεμ είμαι μεςά ςημ δημξρίεσρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ και η επιυείοηρη είυε ήδη ρυημαςίρει ποόβλεφη για ςξ γεγξμόπ ασςό. Ζμεοξμημία 31/12 83 Οοόβλεφη για έκςακςξσπ κιμδύμξσπ 44 Ίδια κετάλαια ποξβλέφειπ

Χοέχρη 5.000

Οίρςχρη 5.000

Ζμεοξμημία 31/12 Οοξβλέφειπ Οοξβλέφειπ για έκςακςξσπ κιμδύμξσπ

Χοέχρη 5.000

Οίρςχρη 5.000

Ζμεοξμημία 31/12 Χοέχρη 4.000

81.00 Εημία από απξζημίχρη 53.00 Υπξυοεώρειπ

Οίρςχρη 4.000

Αμ έυξσμε ςελικά 10.000 εσοώ θα έυξσμε, επιπλέξμ εγγοατή ρςα βιβλία μαπ Ζμεοξμημία 31/12 83 Οοόβλεφη για έκςακςξσπ κιμδύμξσπ 44 Ίδια κετάλαια ποξβλέφειπ

44

Χοέχρη 5.000

Οίρςχρη 5.000


Δ.Λ.Π. 10 – «Γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ» Άρκηρη 3 Ανιξλόγηρη γεγξμόςξπ μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ Ζ επιυείοηρη «Ε» εμπξοεύεςαι ενξπλιρμό αρταλείαπ για εογαζόμεμξσπ βαοέχπ επαγγελμάςχμ. Ξλξκλήοχρε ςημ 20/01/2010, ςημ καςάοςιρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ ποξηγξσύμεμηπ υοήρηπ (λήνηπ 31/12/2009). Ξι καςαρςάρειπ εγκοίθηκαμ ςημ 01/02/2010. Δμταμίζξμςαι ρε ασςέπ απξθέμαςα πξσ απξςιμήθηκαμ ρςξ κόρςξπ ςξσπ ανίαπ 300.000 εσοώ. Λέυοι ςημ 25/01/2010, η «Ε» πξύληρε μέοξπ ςχμ απξθεμάςχμ ασςώμ, ανίαπ 150.000 εσοώ, έμαμςι πξρξύ 200.000 εσοώ. Τημ 26/01/2010, εκδίδεςαι μόμξπ με αμαδοξμική ιρυύ από 01/01/2010 πξσ αλλάζει ςιπ ποξδιαγοατέπ αρταλείαπ για ασςό ςξ είδξπ εμπξοεσμάςχμ. Ιαςά ρσμέπεια, ςα απξθέμαςα ςηπ «Ε» πξσ δεμ έυξσμ πξσληθεί, έυξσμ πλέξμ μηδεμική ανία πώληρηπ. Μα απαμςήρεςε ρςιπ ακόλξσθεπ εοχςήρειπ: 1. Ζ ανία πώληρηπ ςχμ απξθεμάςχμ ςημ 25/01/2010, επιβεβαιώμει ςημ ξοθή απξςίμηρη ςξσπ καςά ςξμ ιρξλξγιρμό; 2. Ξ μηδεμιρμόπ ςηπ ανίαπ ςχμ απξθεμάςχμ ςημ 26/01/2010, απξςελεί ή όυι διξοθχςικό γεγξμόπ;

Δ.Σ.

Κήνη πεοιόδξσ αματξοάπ

Απόθεμα ιρξλξγιρμξύ 300.000 εσοώ

31/12/2009

01/02/2010

25/01/2010 ανία 150.000 και πχλήθηκαμ 200.00 εσοώ κέοδξπ 50.000 εσοώ Απξθέμαςα MIN (T.K., ΙΠΑ)

Ατξύ έυξσμε ανία κςήρηπ 300.000 ασςό ρημαίμει όςι η ΙΠΑ θα είμαι μεγαλύςεοη πάμχ από 300.000 εσοώ. Σημαίμει όςι από ςημ ρςιγμή πξσ ςα πξσλάμε πεοιρρόςεοξ ρχρςά ςα απξςιμήραμε. Τξ γεγξμόπ ασςό δεμ είμαι διξοθχςικό η απξςίμηρη θα γίμει ρςιπ 150.000 εσοώ. (αμ είυε ρυημαςιρςεί ποόβλεφη θα ςξ υαοακςηοίραμε διξοθχςικό).

45


Δ.Κ.Ο. «Γεγξμόςα μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ» Άρκηρη 4 Χειοιρμόπ γεγξμόςχμ μεςά ςημ πεοίξδξ αματξοάπ

Ζ επιυείοηρη «Ε» ξλξκλήοχρε ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ ςελεσςαίαπ υοήρηπ ςημ 31/12/2005. Ξι καςαρςάρειπ ασςέπ εγκοίθηκαμ ποξπ δημξρίεσρη από ςξ Δ.Σ. ςημ 10/02/2006. Ανιξλξγήρςε ςα παοακάςχ γεγξμόςα (διξοθχςικά ή μη διξοθχςικά) και πεοιγοάφςε ςξμ καςάλληλξ λξγιρςικό υειοιρμό: 1. Τημ 28/01/2006, πςώυεσρε ξ πελάςηπ Β, έμαμςι ςξσ ξπξίξσ η επιυείοηρηπ είυε απαίςηρη 10.000 εσοώ. 2. Τημ 31/03/2006, πςώυεσρε ξ πελάςηπ Γ, έμαμςι ςξσ ξπξίξσ η επιυείοηρηπ είυε απαίςηρη 30.000 εσοώ. 3. Τημ 15/01/2006, καςαρςοάτηκε από πσοκαγιά, έμα κξμμάςι ςηπ βιξμηυαμικέπ εγκαςάρςαρηπ ςηπ επιυείοηρηπ, η ανία ςξσ ξπξίξσ αμεουόςαμ ρςξ πξρό ςχμ 200.000 εσοώ.

1. Διξοθχςικό γεγξμόπ 2. Λη διξοθχςικό γεγξμόπ 3. Λη διξοθχςικό γεγξμόπ, θα γοατεί ρςιπ επενηγημαςικέπ ρημειώρειπ με αμαλσςικέπ επενηγήρειπ. 1. Ζμεοξμημία 31/12 Χοέχρη 10.000

30.97 30.00

Οίρςχρη 10.000

Χοέχρη 9.999,99

44.11 30.97

Οίρςχρη 9.999,99

Για μια πεμςαεςία και μεςά ςξ 0,01 λεπςό απξρβέμεςαι.

46


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 06/05/2011, Λάθημα 9o Δ.Λ.Π. 12 Φόοξπ ειρξδήμαςξπ Φόοξπ πξσ πληοώμξσμε επάμχ ρςα κέοδη, πχπ θα υειοιρςεί λξγιρςικά. Αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία Σύμτχμα

με

ςα

Δ.Κ.Ο.

θεχοείςε

ένξδξ

ςηπ

υοήρηπ,

ρςημ

ξπξία

ποαγμαςξπξιξύμςαι και εμταμίζξμςαι ρςη υοήρη πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι (αουή ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ενόδχμ και ερόδχμ). Σσμμεςξυή ςξσ κοάςξσπ ρςξ απξςέλερμα έυξσμε ρύμτχμα με ςα Δλλημικά ποόςσπα. Ηεχοείςε ένξδξ ρύμτχμα με ςα Δ.Κ.Ο. (ποόςσπξ 12). Οοξρχοιμή διατξοά, αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία Τα ποόςσπα είμαι τξοξλξγικά ξσδέςεοα δεμ λαμβάμξσμ σπόφη ςιπ διαςάνειπ ςξσ κάθε κοάςξσπ.

Δ.Κ.Ο. (τξοξλξγικέπ) Έρξδα 100.000 εσοώ Απξρβέρειπ (με βάρη ςξ Ο.Δ.) ξι απξρβέρειπ ρςα Δλλημικά ποόςσπα έυξσμε ςιπ τξοξλξγικέπ απξρβέρειπ Άοα, Έρξδα 100.000 Φξοξλξγικέπ απξρβέρειπ 40.000 Απξςέλερμα 60.000 εσοώ Φξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ 25% Άοα 60.000 Χ 25% = 15.000 εσοώ πληοχςέξπ τόοξπ

47


Δ.Κ.Ο. (λξγιρςικέπ) Έρξδα 100.000 Απξρβέρειπ 20.000 Απξςέλερμα 80.000 εσοώ Άοα 80.000 Χ 25% = 20.000 εσοώ. Διατξοά 5.000 εσοώ ασςό ξμξμάζεςαι αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία. Φόοξπ πληοχςέξπ 15.000 Αμαβαλλόμεμη τξοξλξγική σπξυοέχρη 5.000 εσοώ Σύμξλξ 20.000 εσοώ. Ανία κςήρηπ 200.000 εσοώ Φξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ 20% Άοα 160.000 τξοξλξγική βάρη (ςξ πξρό πξσ αμαγμχοίζεςαι για τξοξλξγικξύπ ρκξπξύπ). Ανία κςήρηπ 200.000 εσοώ Φξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ 10% Άοα λξγιρςικέπ 20.000 εσοώ και 180.000 λξγιρςική βάρη (ςξ πξρό πξσ αμαγμχοίζεςαι για λξγιρςικξύπ ρκξπξύπ). Τα 20.000 εσοώ θα ρπάρξσμ ρε δσξ μέοει έμα πξσ απξςελεί ςξμ πληοχςέξ τόοξ 15.000 εσοώ και έμαμ πξσ απξςελεί ςημ αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία 5.000 εσοώ. Όςαμ ΚΑ > ΦΒ έυξσμε 180.000 > 160.000 Ηα απξρβερςεί λξγιρςικά ρε 9 υοόμια με ςιπ 180.000 εσοώ. (180.000 / 20.000 = 9 υοόμια). Λε ςα Δ.Κ.Ο. ρε 5 υοόμια με Φ.Β. 160.000 εσοώ. Τξ 5ξ υοόμξ η ρυέρη ΚΑ και ΦΒ θα έυξσμε ΦΒ = 0 και ΚΑ = 20.000, άοα ΚΑ > ΦΒ.

48


Τξ 5ξ υοόμξ δεμ θα εμταμίρξσμε τξοξλξγικέπ απξρβέρειπ θα έυει απξρβερςεί. Όςαμ ξι ΦΒ >ΚΑ εμταμίζεςαι η αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία χπ απαίςηρη. Ξι διατξοά μεςανύ ΦΒ και ΚΑ ξμξμάζξμςαι ποξρχοιμέπ διατξοέπ. Δ.Κ.Ο. 12 «Φόοξι ειρξδήμαςξπ» Άρκηρη 1 Ξοιρμξί Ζ διατξοά μεςανύ ςξσ τόοξσ πξσ ποξκύπςει με βάρη ςξ λξγιρςικό απξςέλερμα και ςξσ τόοξσ πξσ ποξκύπςει με βάρη ςξ τξοξλξγηςέξ απξςέλερμα, ξμξμάζεςαι αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ. «Κξγιρςικό απξςέλερμα είμαι ςξ καθαοό κέοδξπ ή ζημία μιαπ πεοιόδξσ, ποιμ από ςημ αταίοερη ςξσ ενόδξσ ςξσ τόοξσ. Φξοξλξγηςέξ ειρόδημα (τξοξλξγική ζημία) είμαι ςξ πξρό ςξσ κέοδξσπ (ή ζημίαπ) μιαπ πεοιόδξσ, πξσ ποξρδιξοίζεςαι ρύμτχμα με ςξσπ καμόμεπ πξσ έυξσμ ςεθεί από ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ, επί ςξσ ξπξίξσ είμαι πληοχςέξι (επιρςοεπςέξι) ξι τόοξι ειρξδήμαςξπ. Ξ

αμαβαλλόμεμξπ

τόοξπ

λξγιρςικξπξιείςαι…

ξι

διατξοέπ

λξγιρςικώμ

και

τξοξλξγηςέχμ κεοδώμ ξμξμάζξμςαι και «ποξρχοιμέπ διατξοέπ. Διακοίμξσμε δσξ διατξοεςικέπ πεοιπςώρειπ: 1. Όςαμ η ποξρχοιμή διατξοά ξτείλεςαι ρςξ γεγξμόπ όςι ςξ λξγιρςικό (ποαγμαςικό) κέοδξπ ςηπ επιυείοηρηπ είμαι μεγαλύςεοξ από ςξ αμςίρςξιυξ τξοξλξγικό κέοδξπ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή σπάουει

αμαβαλλόμεμξ

τόοξ, ίρη με ςξ τόοξ πξσ αμαλξγεί ρςη διατξοά ςχμ κεοδώμ ασςώμ. Λε ςημ παοαπάμχ

,

ξ λξγαοιαρμόπ 45.50

και ξ λξγαοιαρμόπ 86.60

και

με ςξ ίδιξ πξρό.

Ζ διατξοεςικά, όςαμ πληοώμεςαι

τόοξπ από εκείμξμ πξσ

αμαλξγεί ρςα κέοδη πξσ ποξκύπςξσμ με βάρη ςα Δ.Κ.Ο., ςόςε σπάουει . 2. Όςαμ η ποξρχοιμή διατξοά ξτείλεςαι ρςξ γεγξμόπ όςι ςξ λξγιρςικό (ποαγμαςικό) κέοδξπ ςηπ επιυείοηρηπ είμαι μικοόςεοξ από ςξ αμςίρςξιυξ τξοξλξγικό κέοδξπ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή σπάουει αμαβαλλόμεμξ τόοξ, ίρη με ςξ τόοξ πξσ αμαλξγεί ρςη διατξοά ςχμ κεοδώμ ασςώμ. Λε ςημ παοαπάμχ

,

λξγαοιαρμόπ 18.50

και

λξγαοιαρμόπ 86.70

ιρόπξρα .

49

ξ ξ


Ζ διατξοεςικά, όςαμ πληοώμεςαι

τόοξπ από εκείμξμ πξσ

αμαλξγεί ρςα κέοδη πξσ ποξκύπςξσμ με βάρη ςα Δ.Κ.Ο. , ςόςε σπάουει . Σσμπληοώρςε ςα κεμά με ςιπ παοακάςχ λένειπ (μια λένη μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί πεοιρρόςεοεπ τξοέπ: Υπξυοέχρη για, πιρςώμεςαι, «αμαβαλλόμεμεπ σπξυοεώρειπ από τόοξσπ» (ςίςλξπ λξγαοιαρμξύ), λιγόςεοξπ, σπξυοέχρη, «ένξδξ από τόοξ» (ςίςλξπ λξγαοιαρμξύ), σπξυοέχρη, υοεώμεςαι, απαίςηρηπ από, «έρξδξ από τόοξ» (ςίςλξπ λξγαοιαρμξύ), πεοιρρόςεοξπ, «αμαβαλλόμεμεπ απαιςήρειπ από τόοξσπ» (ςίςλξσπ λξγαοιαρμξύ) απαίςηρη. 1. Όςαμ η ποξρχοιμή διατξοά ξτείλεςαι ρςξ γεγξμόπ όςι ςξ λξγιρςικό (ποαγμαςικό) κέοδξπ ςηπ επιυείοηρηπ είμαι μεγαλύςεοξ από ςξ αμςίρςξιυξ τξοξλξγικό

κέοδξπ.

Σςημ

πεοίπςχρη

ασςή

σπάουει

σπξυοέχρη

για

αμαβαλλόμεμξ τόοξ, ίρη με ςξ τόοξ πξσ αμαλξγεί ρςη διατξοά ςχμ κεοδώμ ασςώμ. Λε ςημ παοαπάμχ σπξυοέχρη ,πιρςώμεςαι ξ λξγαοιαρμόπ 45.50 αμαβαλλόμεμεπ σπξυοεώρειπ από τόοξσπ και υοεώμεςαι ξ λξγαοιαρμόπ 86.60 ένξδξ από τόοξ με ςξ ίδιξ πξρό. Ζ διατξοεςικά, όςαμ πληοώμεςαι πεοιρρόςεοξπ τόοξπ από εκείμξμ πξσ αμαλξγεί ρςα κέοδη πξσ ποξκύπςξσμ με βάρη ςα Δ.Κ.Ο., ςόςε σπάουει σπξυοέχρη. 2. Όςαμ η ποξρχοιμή διατξοά ξτείλεςαι ρςξ γεγξμόπ όςι ςξ λξγιρςικό (ποαγμαςικό) κέοδξπ ςηπ επιυείοηρηπ είμαι μικοόςεοξ από ςξ αμςίρςξιυξ τξοξλξγικό

κέοδξπ.

Σςημ

πεοίπςχρη

ασςή

σπάουει

απαίςηρη

για

αμαβαλλόμεμξ τόοξ, ίρη με ςξ τόοξ πξσ αμαλξγεί ρςη διατξοά ςχμ κεοδώμ ασςώμ. Λε ςημ παοαπάμχ απαίςηρη, υοεώμεςαι ξ λξγαοιαρμόπ 18.50 αμαβαλλόμεμεπ

απαιςήρειπ

από

τόοξσπ

και

πιρςώμεςαι

ιρόπξρα

ξ

λξγαοιαρμόπ 86.70 έρξδα από τόοξσπ. Ζ διατξοεςικά, όςαμ πληοώμεςαι πεοιρρόςεοξπ τόοξπ από εκείμξμ πξσ αμαλξγεί ρςα κέοδη πξσ ποξκύπςξσμ με βάρη ςα Δ.Κ.Ο. , ςόςε σπάουει απαίςηρη.

50


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 20/05/2011, Λάθημα 10o Ζ επιυείοηρη «Ε» έυει ρςαθεοά εςήρια λξγιρςικά κέοδη 100.000 εσοώ. Ξ μηυαμξλξγικόπ ενξπλιρμόπ ςηπ επιυείοηρηπ έυει ανία 150.000 εσοώ. Απξκςήθηκε ςημ 01/01/2005 και έυει χτέλιμη διάοκεια ζχήπ 5 έςη/ Ζ επιυείοηρη για ςξμ σπξλξγιρμό ςχμ λξγιρςικώμ απξρβέρεχμ επιλέγει ςη μέθξδξ

ςηπ

ρςαθεοήπ

απόρβερηπ.

Από

τξοξλξγικήπ

πλεσοάπ,

ξ

μηυαμξλξγικόπ ενξπλιρμόπ απξρβέμεςαι εμςόπ ςεςοαεςίαπ με ςη μέθξδξ ςηπ τθίμξσραπ απόρβερηπ με ρσμςελερςή 45% επί ςηπ αμαπόρβερςηπ ανίαπ. Ξ τξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ είμαι 25%. 1. Σσμπληοώρςε ςξμ παοακάςχ πίμακα: ΔΤΖ 2005 2006 2007 2008 2009 Σύμξλξ Φξοξλξγικό απξςέλερμα Κξγιρςικό 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 κέοδξπ (Δ.Κ.Ο.) Ολέξμ: Κξγιρςικέπ απξρβέρειπ (Δ.Κ.Ο.) Λείξμ: Φξοξλξγικέπ απξρβέρειπ Φξοξλξγηςέα κέοδη Φόοξπ ειρξδήμαςξπ 25% Ένξδξ τόοξσ ρύμτχμα με ςξ Δ.Κ.Ο. 12 Τοέυχμ τόοξπ (πληοχςέξπ) Οξρά μεςατεοόμεμα ρε / (από) αμαβαλλόμεμξσπ τόοξσπ: (Κξγ. Ανία – Φξο/κή Βάρη) Χ 25%

51


Κξγιρςική ανία: Αου. Ανία εν. – Σ(Κξγ. Απξρβ.) Φξοξλξγική βάρη: Αου. Ανία εν. – Σ(Φξο. Απξρβ.) Φόοξι ένξδα: Τοέυχμ τόοξπ + Αμαβαλ. Φόοξπ Τοέυχμ τόοξπ / Κξγ. Ιέοδη Φόοξι ένξδα / Κξγ. Ιέοδη 2. Τι παοαςηοείςε όρξ ατξοά ςξ ρύμξλξ ςχμ λξγιρςικώμ και ςξ ρύμξλξ ςχμ τξοξλξγικώμ απξρβέρεχμ; 3. Ξι λξγιρςικέπ και ξι τξοξλξγικέπ απξρβέρειπ, καςαμέμξμςαι ςξ ίδιξ μεςανύ ςχμ διατόοχμ υοήρεχμ; 4. Σε πξία υοήρη, η σπξυοέχρη για αμαβαλλόμεμξ τόοξ μεςαςοέπεςαι ρε αομηςική; 5. Οξιά είμαι η ρυέρη μεςανύ λξγιρςικώμ και τξοξλξγικώμ απξρβέρεχμ για ςημ υοήρη εκείμη; 6. Οαοαςηοήρςε ςξσπ λόγξσπ: Τοέυχμ τόοξπ / λξγιρςικά κέοδη και τόοξι ένξδα / λξγιρςικά κέοδη. Οξια είμαι η πξοεία ςξσπ μέρα ρςξ υοόμξ; Τι εναρταλίζει ςελικά η αμαγμώοιρη ςηπ αμαβαλλόμεμηπ τξοξλξγίαπ;

52


ΔΤΖ 2005 Φξοξλξγικό απξςέλερμα Κξγιρςικό 100.000 κέοδξπ (Δ.Κ.Ο.) Ολέξμ: 150.000 / 5 30.000 Κξγιρςικέπ = 30.000 απξρβέρειπ (Δ.Κ.Ο.) Λείξμ: 67.500 Φξοξλξγικέπ απξρβέρειπ Φξοξλξγηςέα 62.500 κέοδη Φόοξπ 15.625 ειρξδήμαςξπ 25% Ένξδξ τόοξσ ρύμτχμα με ςξ Δ.Κ.Ο. 12

2006

Τοέυχμ τόοξπ (πληοχςέξπ) Οξρά μεςατεοόμεμα ρε / (από) αμαβαλλόμεμξσπ τόοξσπ:

Από ςξ έμα έςξπ ρςξ άλλξ ςα ένξδα ασνάμξμςαι καςά ςη διατξοά ασςή Από ςξ ςοέυξμ (Κξγ. Ανία – έςξπ αταιοξύμε Φξο/κή ςξ ποξηγξύμεμξ Βάρη) Χ 25% Κξγιρςική ανία: Αου. Ανία εν. – Σ(Κξγ. Απξρβ.) Φξοξλξγική βάρη: Αου. Ανία εν. – Σ(Φξο. Απξρβ.) Φόοξι ένξδα: Τοέυχμ τόοξπ + Αμαβαλ. Φόοξπ Τοέυχμ τόοξπ / Κξγ. Ιέοδη

2007

2008

2009

Σύμξλξ

100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 30.000

30.000

30.000

30.000

150.000

37.125

20.419

24.956

0

150.000

92.875

109.581 105.044 130.000 500.000

23.219

27.395

26.261

32.500

125.000

15.625

23.219

27.395

26.261

32.500

125.000

9.375

1.781

(2.395)

9.375

11.156

8.761

7.500

0

120.000 90.000

60.000

30.000

0

82.500

45.375

24.956

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

0

(1.261)

0

0,15625 0,23219 0,27345 0,26261 0

53


Φόοξι ένξδα / Κξγ. Ιέοδη

0,25

0,25

0,25

0,25

0

Σςαθεοή μέθξδξπ = αουική ανία κςήρηπ Φθίμξσρα μέθξδξπ = αμαπόρβερςη ανία 2005 150.000 2006 (150.000 – απξρβέρειπ) Χ 45% 1. 150.000 Χ 45% = 67.500 2. 150.000 – 67.500 = 82.500 Χ 45% = 37.125 3. 82.500 – 37.125 = 45.375 Χ 45% = 20.419 4. 150.000 – 67.500 – 37.125 – 20.419 = 24.956 Χ 45% = 11.230 < 10% ςηπ αουικήπ ανίαπ κςήρηπ ςξσ παγίξσ δηλαδή 15.000 (150.000 Χ 10%). Όλη η αμαπόρβερςη ανία ατξύ < 10%. Αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ όςαμ εμταμίζεςαι διατξοά μεςανύ τξοξλξγικήπ και λξγιρςικήπ βάρηπ. Όςαμ η Φ.Β. και η Κ.Β. δεμ ρσμτχμξύμ έυξσμε αμαβαλλόμεμξ τόοξ. Έρξδα (-) Ένξδα (απξρβέρειπ) Κξγιρςική ανία (+) Απξρβέρειπ = Φξοξλξγικό Απξςέλερμα (Κξγ.Α. – Φ.Β.) Χ 25% [(Αουική Ανία – Σ(Κξγ. Απξρβ.) – (Αουική Ανία – Σ(Φξο.Απξρβ.)] Χ 25% Άοα παίομξσμε ςημ διατξοά ςχμ απξρβέρεχμ Χ 25%

54


Δγγοατή 1ξπ υοόμξπ Ένξδα από αμαβαλλόμεμξ τόοξ

9.375

Υπξυοεώρειπ από αμαβαλλόμεμξ τόοξ

9.375

Δγγοατή 2ξπ υοόμξπ Ένξδα από αμαβαλλόμεμξ τόοξ

1.781

Υπξυοεώρειπ από αμαβαλλόμεμξ τόοξ Υπξυοεώρειπ έυξσμε ρσρρχοεσμέμεπ 9.375 και 1.781

55

1.781


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 24/05/2011, Λάθημα 11o 7. Τι παοαςηοείςε όρξ ατξοά ςξ ρύμξλξ ςχμ λξγιρςικώμ και ςξ ρύμξλξ ςχμ τξοξλξγικώμ απξρβέρεχμ; Τξ ρύμξλξ ςχμ λξγιρςικώμ και τξοξλξγικώμ απξρβέρεχμ δίμει ςξ ίδιξ άθοξιρμα ποάγμα πξσ ρημαίμει όςι η αλλαγή ςηπ μεθόδξσ απόρβερηπ δεμ επηοεάζει ςξ ρύμξλξ ςχμ απξρβέρεχμ. Δεμ αλλάζει η ανία πξσ απξρβέμξσμε λξγιρςικά και τξοξλξγικά. Ασςό πξσ αλλάζει είμαι η υοξμική ρςιγμή. 8. Ξι λξγιρςικέπ και ξι τξοξλξγικέπ απξρβέρειπ, καςαμέμξμςαι ςξ ίδιξ μεςανύ ςχμ διατόοχμ υοήρεχμ; 9. Σε πξία υοήρη, η σπξυοέχρη για αμαβαλλόμεμξ τόοξ μεςαςοέπεςαι ρε αομηςική; Από ςξ 2007 10. Οξιά είμαι η ρυέρη μεςανύ λξγιρςικώμ και τξοξλξγικώμ απξρβέρεχμ για ςημ υοήρη εκείμη; Ξι τξοξλξγικέπ απξρβέρειπ γίμξμςαι λιγόςεοεπ (μικοόςεοεπ) από ςιπ λξγιρςικέπ απξρβέρειπ. 11. Οαοαςηοήρςε ςξσπ λόγξσπ: Τοέυχμ τόοξπ / λξγιρςικά κέοδη και τόοξι ένξδα / λξγιρςικά κέοδη. Οξια είμαι η πξοεία ςξσπ μέρα ρςξ υοόμξ; Τι εναρταλίζει ςελικά η αμαγμώοιρη ςηπ αμαβαλλόμεμηπ τξοξλξγίαπ; 1. Ασνάμεςαι, 2. Οαοαμέμει ρςαθεοό. Δναρταλίζει ςξ γεγξμόπ όςι εμταμίζει ςξ τόοξ πξσ αμςιρςξιυεί ρςα λξγιρςικά κέοδη.

Δ.Κ.Ο. 12 – «όοξι ειρξδήμαςξπ» Άρκηρη 3 Τευμική αμαγμώοιρηπ αμαβαλλόμεμηπ τξοξλξγικήπ σπξυοέχρηπ Σςιπ παοαγοάτξσπ 5 και 7, ςξ Δ.Κ.Ο. 12 αματέοει:

56


«η ποξρχοιμέπ διατξοέπ είμαι ξι διατξοέπ μεςανύ ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ εμόπ πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ ή σπξυοέχρηπ ρςξμ ιρξλξγιρμό και ςηπ τξοξλξγικήπ βάρηπ ςξσ. Ζ τξοξλξγική βάρη εμόπ πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ είμαι ςξ πξρό πξσ θα είμαι εκπερςέξ

τξοξλξγικά από

τξοξλξγηςέα

ξικξμξμικά

ξτέλη πξσ

θα

ειροεύρξσμ ρε μια επιυείοηρηπ, όςαμ ασςή αμακςά ςη λξγιρςικά ανία ςξσ πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ. Αμ ασςά ςα ξικξμξμικά ξτέλη δε θα είμαι τξοξλξγηςέα, η τξοξλξγική βάρη ςξσ πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ εμεογηςικξύ είμαι ίρη με ςη λξγιρςική ανία ςξσ. Σσμπληοώρςε ςξμ παοακάςχ πίμακα πξσ αμακεταλαιώμει δεδξμέμα ςηπ άρκηρηπ 2: ΔΤΖ

2005

2006

2007

2008

2009

Ανία κςήρηπ Σσμςελερςήπ απόρβερηπ Απξρβέρειπ πεοιόδξσ Αμαπόρβερςη ανία Φξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ απόρβερηπ Φξοξλξγικέπ απξρβέρειπ Φξοξλξγική βάρη Κξγιρςική ανία (ΚΑ) Φξοξλξγική βάρη (ΦΒ) Διατξοά ΚΑ>ΦΒ Τι

ποέπει

μα

ποξρδιξοίρξσμε

ςελικά

αμαβαλλόμεμη τξοξλξγική σπξυοέχρη;

57

για

μα

αμαγμχοίρξσμε

ςημ


ΔΤΖ

2005

2006

2007

2008

2009

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

20%

20%

20%

20%

20%

Απξρβέρειπ πεοιόδξσ

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Αμαπόρβερςη ανία

120.000

90.000

60.000

30.000

0

45%

45%

45%

45%

45%

Φξοξλξγικέπ απξρβέρειπ

67.500

37.125

20.419

24.956

0

Φξοξλξγική βάρη

82.500

45.375

24.956

0

0

Κξγιρςική ανία (ΚΑ)

120.000

90.000

60.000

30.000

0

Φξοξλξγική βάρη (ΦΒ)

82.500

45.375

24.956

0

0

Διατξοά ΚΑ>ΦΒ

37.500

44.625

35.044

30.000

0

Ανία κςήρηπ Σσμςελερςήπ απόρβερηπ

Φξοξλξγικόπ ρσμςελερςήπ απόρβερηπ

20% γιαςί ςξ πάγιξ απξρβέμεςαι ρε 5 υοόμια και λόγχ ρύμθερηπ μεθόδξσ απόρβερηπ.

58


Δ.Λ.Π. 12 – «Φόοξι ειρξδήμαςξπ» Άρκηρη 4 Αμαγμώοιρη αμαβαλλόμεμηπ τξοξλξγικήπ σπξυοέχρηπ ή απαίςηρηπ. Σσμπληοώρςε ςα κεμά με ςιπ παοακάςχ λένειπ (μια λένη μποξεί μα υοηριμξπξιηθεί πεοιρρόςεοεπ τξοέπ): Τξ Δ.Κ.Ο. 12 εταομόζει ςη μέθξδξ ςηπ σπξυοέχρηπ ςξσ ιρξλξγιρμξύ για ςξμ ποξρδιξοιρμό ςχμ αμαβαλλόμεμχμ τόοχμ. Δηλαδή, ρσγκοίμει ςη λξγιρςική ανία με ςη

έςρι ώρςε μα ποξρδιξοιρςξύμ ξι ποξρχοιμέπ

διατξοέπ και μα σπξλξγιρςεί ξ αμάλξγξπ

τόοξπ.

Όςαμ η επιυείοηρη αμαγμχοίρει έμα ρςξιυείξ ςξσ εμεογηςικξύ, πεοιμέμει όςι μελλξμςικά θα αμακςήρει ςη

ςξσ

.

Ασςό θα ποαγμαςξπξιηθεί με ςη πώληρη ςξσ ρςξιυείξσ (εμπξοεύμαςα για παοάδειγμα) ή με ςη υοηριμξπξίηρη ςξσ για ςημ απόκςηρη άλλχμ ρςξιυείχμ (όπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ μηυαμημάςχμ παοαγχγήπ). Τασςόυοξμα με ςημ αμαγμώοιρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ, η επιυείοηρη αμαμέμει μα έυει μια μελλξμςική τξοξλξγική έκπςχρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ςχμ ρςξιυείχμ ασςώμ. Ζ έκπςχρη ποξκύπςει καθώπ η επιυείοηρη αμαλώμει ςα ρςξιυεία ή ςιπ σπηοερίεπ πξσ ασςά παοέυξσμ. Σςα παοαπάμχ παοαδείγμαςα, η τξοξλξγική έκπςχρη θα ποαγμαςξπξιηθεί με ςη μεςατξοά ςηπ ανίαπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ ή / και ςχμ απξρβέρεχμ ρςξ κόρςξπ πχληθέμςχμ και με ςημ αμςίρςξιυη μείχρη ςχμ τξοξλξγηςέχμ κεοδώμ. Όςαμ

ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ είμαι μεγαλύςεοη από ςη ςξσπ

, ςόςε αμςίρςξιυα και ςα

πξσ θα αταιοεθξύμ από ςα λξγιρςικά κέοδη όςαμ ςξ πεοιξσριακό ρςξιυείξ πχληθεί ή υοηριμξπξιηθεί θα είμαι μεγαλύςεοα από ςιπ πξσ έυξσμ ςα ρςξιυεία ασςά. Ηα ποξκύφει επξμέμχπ και θα καςαβληθεί

μεγαλύςεοξ από ςξ τόοξπ ειρξδήμαςξπ. Άοα γεμμιέςαι μια

μελλξμςική τξοξλξγική σπξυοέχρη η ξπξία αμαγμχοίζεςαι ρςξ παοόμ χπ τξοξλξγική σπξυοέχρη.

59


Όςαμ η

εμόπ ρςξιυείξσ ςξσ εμεογηςικξύ είμαι μικοόςεοη από ςη ςξσ

, ςόςε αμαγμχοίζεςαι αμαβαλλόμεμη

τξοξλξγική απαίςηρη. Σςημ πεοίπςχρη ςχμ σπξυοεώρεχμ, η ςευμική πξσ ακξλξσθείςαι είμαι αμςίρςοξτη. Όςαμ η

μια σπξυοέχρηπ είμαι μεγαλύςεοη από ςη ςηπ

δημιξσογείςαι

εκπερςέα διατξοά ξπόςε αμαγμχοίζεςαι

μια

ποξρχοιμή

Φξοξλξγική

απαίςηρη. Κένειπ: λξγιρςική ανία (ή λξγιρςική, ανία), λξγιρςικό, τξοξλξγική βάρη (ή τξοξλξγική, βάρη), αμαβαλλόμεμξπ, ένξδα, αμαβαλλόμεμη, τξοξλξγηςέξ κέοδξπ, μεγαλύςεοξπ, τξοξλξγικέπ εκπςώρειπ. Τξ Δ.Κ.Ο. 12 εταομόζει ςη μέθξδξ ςηπ σπξυοέχρηπ ςξσ ιρξλξγιρμξύ για ςξμ ποξρδιξοιρμό ςχμ αμαβαλλόμεμχμ τόοχμ. Δηλαδή, ρσγκοίμει ςη λξγιρςική ανία με ςη τξοξλξγική βάρη έςρι ώρςε μα ποξρδιξοιρςξύμ ξι ποξρχοιμέπ διατξοέπ και μα σπξλξγιρςεί ξ αμάλξγξπ αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ. Όςαμ η επιυείοηρη αμαγμχοίρει έμα ρςξιυείξ ςξσ εμεογηςικξύ, πεοιμέμει όςι μελλξμςικά θα αμακςήρει ςη λξγιρςική ςξσ ανία. Ασςό θα ποαγμαςξπξιηθεί με ςη πώληρη ςξσ ρςξιυείξσ (εμπξοεύμαςα για παοάδειγμα) ή με ςη υοηριμξπξίηρη ςξσ για ςημ απόκςηρη άλλχμ ρςξιυείχμ (όπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ μηυαμημάςχμ παοαγχγήπ). Τασςόυοξμα με ςημ αμαγμώοιρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ, η επιυείοηρη αμαμέμει μα έυει μια μελλξμςική τξοξλξγική έκπςχρη πξσ ποξέουεςαι από ςη τξοξλξγική βάρη ςχμ ρςξιυείχμ ασςώμ. Ζ έκπςχρη ποξκύπςει καθώπ η επιυείοηρη αμαλώμει ςα ρςξιυεία ή ςιπ σπηοερίεπ πξσ ασςά παοέυξσμ. Σςα παοαπάμχ παοαδείγμαςα, η τξοξλξγική έκπςχρη θα ποαγμαςξπξιηθεί με ςη μεςατξοά ςηπ ανίαπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ ή / και ςχμ απξρβέρεχμ ρςξ κόρςξπ πχληθέμςχμ και με ςημ αμςίρςξιυη μείχρη ςχμ τξοξλξγηςέχμ κεοδώμ. Όςαμ η λξγιρςική ανία ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ είμαι μεγαλύςεοη από ςη τξοξλξγική ςξσπ βάρη, ςόςε αμςίρςξιυα και ςα ένξδα πξσ θα αταιοεθξύμ από ςα λξγιρςικά κέοδη όςαμ ςξ πεοιξσριακό ρςξιυείξ πχληθεί ή

60


υοηριμξπξιηθεί θα είμαι μεγαλύςεοα από ςιπ τξοξλξγικέπ εκπςώρειπ

πξσ

έυξσμ ςα ρςξιυεία ασςά. Ηα ποξκύφει επξμέμχπ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ μεγαλύςεοξ από ςξ λξγιρςικό και θα καςαβληθεί μεγαλύςεοξπ τόοξπ ειρξδήμαςξπ. Άοα γεμμιέςαι μια μελλξμςική τξοξλξγική σπξυοέχρη η ξπξία αμαγμχοίζεςαι ρςξ παοόμ χπ αμαβαλλόμεμη τξοξλξγική σπξυοέχρη. Όςαμ η λξγιρςική ανία εμόπ ρςξιυείξσ ςξσ εμεογηςικξύ είμαι μικοόςεοη από ςη τξοξλξγική ςξσ βάρη , ςόςε αμαγμχοίζεςαι αμαβαλλόμεμη τξοξλξγική απαίςηρη. Σςημ πεοίπςχρη ςχμ σπξυοεώρεχμ, η ςευμική πξσ ακξλξσθείςαι είμαι αμςίρςοξτη. Όςαμ η λξγιρςική ανία μια σπξυοέχρηπ είμαι μεγαλύςεοη από ςη τξοξλξγική ςηπ βάρη δημιξσογείςαι μια ποξρχοιμή εκπερςέα διατξοά ξπόςε αμαγμχοίζεςαι αμαβαλλόμεμη Φξοξλξγική απαίςηρη.

61


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 24/05/2011, Λάθημα 11oB Δ.Κ.Ο. 1 ΟΑΠΞΥΣΘΑΣΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΤΑΣΤΑΣΔΩΜ Ολαίριξ ςχμ ποξςύπχμ γεμικέπ αουέπ πξσ εταομόζξμςαι ρε όλα ςα ποόςσπα, είδη καςαρςάρεχμ απξςελξύμ: 1. Θρξλξγιρμόπ (καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ) 2. Οίμακαπ διαθέρεχπ ςχμ απξςελερμάςχμ (καςάρςαρη ςαμειακώμ οξώμ) 3. Ιαςάρςαρη μεςαβξλώμ ςχμ ιδίχμ κεταλαίχμ (πίμακαπ διαθέρεχπ ςχμ απξςελερμάςχμ) 4. Απξςελέρμαςα υοήρηπ (καςάρςαρη ρσμξλικώμ ερόδχμ) 5. Δπενηγημαςικέπ ρημειώρειπ (ποξράοςημα) Αουέπ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ 1. Δύλξγη παοξσρίαρη, ρσμμξοτχμόμαρςε με ςα Δ.Κ.Ο. 2. Διαοκήπ επιυειοημαςική δοαρςηοιόςηςα, ρσμέυιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ επιυείοηρηπ μακοξποόθερμα ασςό παίζει οόλξ ρςξμ ςοόπξ απξςίμηρηπ ςχμ παγίχμ 3. Δεδξσλεσμέμα έρξδα και ένξδα, αμενάοςηςα από ςξ πόςε πληοώμξμςαι ή ειρποάςςξμςαι ακξλξσθξύμ ςημ υοήρη πξσ ατξοξύμ. Δεμ ακξλξσθξύμ ςημ

καςάρςαρη

ςχμ

ςαμειακώμ

οξώμ,

μαπ

εμδιατέοει

πόςε

ειρποάυθηκαμ ή πληοώθηκαμ όυι πόςε ποαγμαςξπξιήθηκαμ. 4. Αουή ςηπ ξσριώδειπ πληοξτόοηρηπ, ξπξιαδήπξςε πληοξτξοία πξσ θα επηοεάρξσμ ςιπ απξτάρειπ ςοίςχμ. 5. Αουή ςξσ ρσμφητιρμξύ, απαγξοεύεςαι μα ρσμφητίρξσμε σπξυοεώρειπ με απαιςήρειπ. 6. Σσγκοιςική πληοξτόοηρη, μα εμταμίζξμςαι ξι πληοξτξοίεπ από ςξ ποξηγξύμεμξ έςξπ.

62


Δ.Λ.Π. 1 – «Παοξσρίαρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ» Άρκηρη 1: ρςξιυεία καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ – εμεογηςικό Δίμξμςαι παοακάςχ ςα ρςξιυεία πξσ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξ, ξ ιρξλξγιρμόπ ρςξ μέοξπ ςξσ εμεογηςικξύ, ρύμτχμα με ςξ Δ.Κ.Ο. 1. 1. Τξπξθεςήρςε ςξ πεοιευόμεμξ κάθε κξμδύλιξ ρςη ρχρςή θέρη 2. Λε βάρη ςξμ ςίςλξ ςξσ, ςξπξθεςήρςε κάθε ποόςσπξ ρςη θέρη πξσ ςξσ αμςιρςξιυεί ρσμπληοώμξμςαπ ςα κεμά ρςημ ρςήλη «ρυεςικά ποόςσπα» (έμα ποόςσπξ μπξοεί μα ρυεςίζεςαι με πεοιρρόςεοεπ από μια καςηγξοίεπ κξμδσλίχμ) Ιαςηγξοίεπ κξμδσλίχμ Δμ ρώμαςα πάγια

Οεοιευόμεμα ………………………….

Συεςικά ποόςσπα …………………………. Δ.Κ.Ο. 17 «μιρθώρειπ» …………………………. Δ.Κ.Ο. 20 «λξγιρςική ςχμ κοαςικώμ επιυξοηγήρεχμ και γμχρςξπξίηρηπ ςηπ κοαςικήπ σπξρςήοινηπ» ……………………………..

Δπεμδύρειπ ρε ακίμηςα

………………………….

…………………………. ………………………….

Άσλα πάγια

………………………….

Υπεοανία επιυείοηρηπ

…………………………. Δ.Κ.Ο. 27 «εμξπξιημέμεπ και αςξμικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ» ………………………….

Χοημαςξξικξμξμικά

Δ.Κ.Ο. 32

ρςξιυεία ςξσ

«υοημαςξξικξμξμικά

εμεογηςικξύ

μέρα: παοξσρίαρη»

63


Δ.Κ.Ο. 39 «υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Δ.Ο.Χ.Α. 7 «υοημαςξξικξμξμικά μέρα: γμχρςξπξιήρειπ» Δπεμδύρειπ ρε ρσγγεμείπ

………………………….

επιυειοήρειπ

…………………………. ………………………….

Βιξλξγικά ρςξιυεία ςξσ

Οεοιξσριακά ρςξιυεία

εμεογηςικξύ

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη

………………………….

γεχογική και κςημξςοξτική δοαρςηοιόςηςα (ζώα εκςοξτήπ, αμπέλια, ξπχοξτόοα δέμςοα, κ.α.) Απξθέμαςα

………………………….

………………………….

Οελάςεπ και λξιπέπ

………………………….

Δ.Κ.Ο. 1 «παοξσρίαρη

εμπξοικέπ απαιςήρειπ

ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ» Δ.Κ.Ο. 18 «έρξδα»

Ταμειακά διαθέριμα και

………………………….

ςαμειακά ιρξδύμαμα

Δ.Κ.Ο. 39 «υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη»

Οάγια ρςξιυεία ςξσ

………………………….

εμεογηςικξύ καςευόμεμα ποξπ πώληρη

64

………………………….


Οεοιευόμεμα 1. Δμταμίζξμςαι ςα εμ ρώμαςα πάγια ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ (ξικόπεδα, κςήοια, μεςατξοικά μέρα κ.α.) ςόρξ ςα ιδιόκςηςα όρξ και ςα υοηριμξπξιξύμεμα με βάρη υοημαςξδξςική μίρθχρη. 2. Δμταμίζεςαι ςξ κόρςξπ ςηπ πάρηπ τύρεχπ απξθεμάςχμ 3. Δμταμίζξμςαι ςα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ ςα ξπξία δεμ παοξσριάζξμςαι ρε κάπξια από ςιπ σπόλξιπεπ καςηγξοίεπ (π.υ.

εμπξοικό

υαοςξτσλάκιξ,

διαθέριμα

ποξπ

πώληρη

υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ). 4. Δμταμίζξμςαι ςα μεςοηςά και ξι σφηλήπ οεσρςόςηςαπ και αρήμαμςξσ κιμδύμξσ βοαυσποόθερμεπ επεμδύρειπ. 5. Δμταμίζξμςαι ςα άσλα πάγια ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ. Ωπ σπεοανία μξείςαι η διατξοά μεςανύ ςμήμαςξπ πξσ καςαβλήθηκε και ςηπ εύλξγηπ ανίαπ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ μείξμ ςιπ σπξυοεώρειπ καςά ςημ αγξοά μιαπ θσγαςοικήπ επιυείοηρηπ. 6. Δμταμίζξμςαι ξι ρσμμεςξυέπ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ 7. Δμταμίζξμςαι όλεπ ξι απαιςήρειπ από ςη λειςξσογική δοαρςηοιόςηςα ςηπ επιυείοηρηπ 8. Αμαγμχοίζξμςαι

ςα

ρσμξλικά

ρςξιυεία

ςξσ

εμεογηςικξύ

πξσ

καςαςάρρξμςαι χπ καςευόμεμα ποξπ πώληρη. 9. Αμαγμχοίζξμςαι ςα πάγια ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ ςα ξπξία δεμ υοηριμξπξιξύμςαι ρςημ παοαγχγική διαδικαρία. Συεςικά ποόςσπα: Α. Δ.Κ.Ο. 41 «γεχογία» Β. Δ.Κ.Ο. 36 « μείχρη ςηπ ανίαπ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ» Γ. Δ.Κ.Ο. 3 « ρσμεμώρειπ επιυειοήρεχμ» Δ. Δ.Κ.Ο. 2 «απξθέμαςα» Δ. Δ.Κ.Ο. 38 «άσλα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ» ΣΤ. Δ.Κ.Ο. 40 «επεμδύρειπ ρε ακίμηςα» Ε. Δ.Κ.Ο. 28 «επεμδύρειπ ρε ρσγγεμείπ» Η. Δ.Κ.Ο. 16 «εμρώμαςα πάγια»

65


Ζ. Δ.Ο.Χ.Α. 5 «πάγια ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ καςευόμεμα ποξπ πώληρη και διακξπείρεπ δοαρςηοιόςηςεπ» Θ. Δ.Κ.Ο. 7. «καςάρςαρη ςχμ ςαμειακώμ οξώμ» Ιαςηγξοίεπ κξμδσλίχμ Δμ ρώμαςα πάγια

Οεοιευόμεμα 1

Συεςικά ποόςσπα Η Δ.Κ.Ο. 17 «μιρθώρειπ» ΣΤ Δ.Κ.Ο. 20 «λξγιρςική ςχμ κοαςικώμ επιυξοηγήρεχμ και γμχρςξπξίηρηπ ςηπ κοαςικήπ σπξρςήοινηπ» Β

Δπεμδύρειπ ρε ακίμηςα

9

ΣΤ Η

Άσλα πάγια

5

Δ

Υπεοανία επιυείοηρηπ

Δ.Κ.Ο. 27 «εμξπξιημέμεπ και αςξμικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ» Η ΙΑΘ Γ

Χοημαςξξικξμξμικά

3

Δ.Κ.Ο. 32

ρςξιυεία ςξσ

«υοημαςξξικξμξμικά

εμεογηςικξύ

μέρα: παοξσρίαρη» Δ.Κ.Ο. 39 «υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Δ.Ο.Χ.Α. 7 «υοημαςξξικξμξμικά

66


μέρα: γμχρςξπξιήρειπ» Δπεμδύρειπ ρε ρσγγεμείπ

6

Ε

επιυειοήρειπ

Γ

Βιξλξγικά ρςξιυεία ςξσ

Οεοιξσριακά ρςξιυεία

εμεογηςικξύ

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη

Α

γεχογική και κςημξςοξτική δοαρςηοιόςηςα (ζώα εκςοξτήπ, αμπέλια, ξπχοξτόοα δέμςοα, κ.α.) Απξθέμαςα

2

Δ

Οελάςεπ και λξιπέπ

7

Δ.Κ.Ο. 1 «παοξσρίαρη

εμπξοικέπ απαιςήρειπ

ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ» Δ.Κ.Ο. 18 «έρξδα»

Ταμειακά διαθέριμα και

4

Δ.Κ.Ο. 39

ςαμειακά ιρξδύμαμα

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη»

Οάγια ρςξιυεία ςξσ

8

Ζ

εμεογηςικξύ καςευόμεμα ποξπ πώληρη

67


Ιαςηγξοίεπ κξμδσλίχμ Δμ ρώμαςα πάγια

Οεοιευόμεμα Δμταμίζξμςαι

ςα

Συεςικά ποόςσπα εμ Δ.Λ.Π. 16 «εμρώμαςα

ρώμαςα πάγια ρςξιυεία πάγια» ςξσ

εμεογηςικξύ Δ.Κ.Ο. 17 «μιρθώρειπ»

(ξικόπεδα,

κςήοια, Δ.Λ.Π. 40 «επεμδύρειπ

μεςατξοικά μέρα κ.α.) ρε ακίμηςα» ςόρξ ςα ιδιόκςηςα όρξ Δ.Κ.Ο. 20 «λξγιρςική και

ςα ςχμ κοαςικώμ

υοηριμξπξιξύμεμα

με επιυξοηγήρεχμ και

βάρη

υοημαςξδξςική γμχρςξπξίηρηπ ςηπ

μίρθχρη.

κοαςικήπ σπξρςήοινηπ» Δ.Λ.Π. 36 « μείχρη ςηπ ανίαπ

ρςξιυείχμ

ςξσ

εμεογηςικξύ» Δπεμδύρειπ ρε ακίμηςα

Αμαγμχοίζξμςαι πάγια

ςα Δ.Λ.Π. 40 «επεμδύρειπ

ρςξιυεία

ςξσ ρε ακίμηςα»

εμεογηςικξύ ςα ξπξία Δ.Λ.Π. 16 «εμρώμαςα πάγια» δεμ υοηριμξπξιξύμςαι ρςημ

παοαγχγική

διαδικαρία. Άσλα πάγια

Δμταμίζξμςαι ςα άσλα Δ.Λ.Π.

Υπεοανία επιυείοηρηπ

πάγια

ρςξιυεία

εμεογηςικξύ. σπεοανία

ςξσ ρςξιυεία

«άσλα ςξσ

Ωπ εμεογηςικξύ»

μξείςαι

διατξοά

η Δ.Κ.Ο. 27 «εμξπξιημέμεπ

μεςανύ και αςξμικέπ ξικξμξμικέπ

ςμήμαςξπ

πξσ καςαρςάρειπ»

καςαβλήθηκε εύλξγηπ

38

και

ανίαπ

ρςξιυείχμ

ςηπ Δ.Λ.Π. 16 «εμρώμαςα ςχμ πάγια» ςξσ Δ.Λ.Π. 3 « ρσμεμώρειπ

εμεογηςικξύ μείξμ ςιπ επιυειοήρεχμ» σπξυοεώρειπ καςά ςημ αγξοά μιαπ θσγαςοικήπ

68


επιυείοηρηπ. Χοημαςξξικξμξμικά

Δμταμίζξμςαι

ςα Δ.Κ.Ο. 32

ρςξιυεία ςξσ

υοημαςξξικξμξμικά

εμεογηςικξύ

ρςξιυεία

«υοημαςξξικξμξμικά ςξσ μέρα: παοξσρίαρη»

εμεογηςικξύ ςα ξπξία Δ.Κ.Ο. 39 δεμ παοξσριάζξμςαι ρε «υοημαςξξικξμξμικά κάπξια

από

σπόλξιπεπ

ςιπ μέρα: αμαγμώοιρη και

καςηγξοίεπ απξςίμηρη»

(π.υ.

εμπξοικό Δ.Ο.Χ.Α. 7

υαοςξτσλάκιξ,

«υοημαςξξικξμξμικά

διαθέριμα ποξπ πώληρη μέρα: γμχρςξπξιήρειπ» υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία

ςξσ

εμεογηςικξύ). Δπεμδύρειπ ρε ρσγγεμείπ

Δμταμίζξμςαι

ξι Δ.Λ.Π. 28 «επεμδύρειπ

επιυειοήρειπ

ρσμμεςξυέπ

ρε ρε ρσγγεμείπ»

ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ

Δ.Λ.Π. 3 « ρσμεμώρειπ επιυειοήρεχμ»

Βιξλξγικά ρςξιυεία ςξσ

Οεοιξσριακά ρςξιυεία

εμεογηςικξύ

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη

Δ.Λ.Π. 41 «γεχογία»

γεχογική και κςημξςοξτική δοαρςηοιόςηςα (ζώα εκςοξτήπ, αμπέλια, ξπχοξτόοα δέμςοα, κ.α.) Απξθέμαςα

Δμταμίζεςαι ςξ κόρςξπ Δ.Λ.Π. 2 «απξθέμαςα» ςηπ

πάρηπ

απξθεμάςχμ

69

τύρεχπ


Οελάςεπ και λξιπέπ

Δμταμίζξμςαι όλεπ ξι Δ.Κ.Ο. 1 «παοξσρίαρη

εμπξοικέπ απαιςήρειπ

απαιςήρειπ

από

λειςξσογική

ςη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ»

δοαρςηοιόςηςα

ςηπ Δ.Κ.Ο. 18 «έρξδα»

επιυείοηρηπ Ταμειακά διαθέριμα και

Δμταμίζξμςαι

ςα Δ.Κ.Ο. 39

ςαμειακά ιρξδύμαμα

μεςοηςά και ξι σφηλήπ «υοημαςξξικξμξμικά οεσρςόςηςαπ αρήμαμςξσ

και μέρα: αμαγμώοιρη και κιμδύμξσ απξςίμηρη»

βοαυσποόθερμεπ επεμδύρειπ. Οάγια ρςξιυεία ςξσ

Αμαγμχοίζξμςαι

εμεογηςικξύ καςευόμεμα

ρσμξλικά ρςξιυεία ςξσ ρςξιυεία

ποξπ πώληρη

εμεογηςικξύ καςαςάρρξμςαι καςευόμεμα πώληρη.

ςα Δ.Π.Χ.Α.

5

ςξσ

πξσ εμεογηςικξύ χπ καςευόμεμα ποξπ πώληρη διακξπείρεπ δοαρςηοιόςηςεπ»

70

«πάγια

ποξπ και


Δ.Λ.Π. 1 – «Παοξσρίαρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ» Άρκηρη 1 (ρσμέυεια): Σςξιυεία καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ – παθηςικό Δίμξμςαι παοακάςχ ςα ρςξιυεία πξσ ποέπει κας’ ελάυιρςξ μα πεοιλαμβάμει ξ ιρξλξγιρμόπ ρςξ μέοξπ ςξσ παθηςικξύ, ρύμτχμα με ςξ Δ.Κ.Ο. 1 1. Τξπξθεςήρςε ςξ πεοιευόμεμξ κάθε κξμδσλίξσ ρςη ρχρςή ςξσ θέρη 2. Λε βάρη ςξμ ςίςλξ ςξσ, ςξπξθεςήρςε κάθε ποόςσπξ ρςη θέρη πξσ ςξσ αμςιρςξιυεί ρσμπληοώμξμςαπ ςα κεμά ρςημ ρςήλη «ρυεςικά ποόςσπα» (έμα ποόςσπξ μπξοεί μα ρυεςίζεςαι με πεοιρρόςεοεπ από μια καςηγξοίεπ κξμδσλίχμ). Ιαςηγξοίεπ κξμδσλίχμ

Οεοιευόμεμα

Συεςικά ποόςσπα

Ιετάλαιξ

και ………………….

Ολαίριξ καςάοςιρηπ ςχμ

απξθεμαςικά

πξσ

ξικξμξμικώμ

αμαλξγξύμ

ρςξσπ

καςαρςάρεχμ

ιδιξκςήςεπ ςηπ μηςοικήπ Υπξυοεώρειπ

(«framework») ………………….

………………….

ρυεςιζόμεμεπ με ρςξιυεία ςξσ καςευόμεμα

εμεογηςικξύ ποξπ

πώληρη Λη ρσμμεςξυέπ

ελέγυξσρεπ Δμταμίζξμςαι

ςα Δ.Ο.Χ.Α. 3 «ρσμεμώρειπ

δικαιώμαςα μειξφητίαπ επιυειοήρεχμ» ςχμ ςοίςχμ πάμχ ρςα ……………………….. ίδια

κετάλαια,

κέοδη

ρςα

και

ρςα

ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά

έρξδα

ςηπ

υοήρηπ πξσ ποξκύπςξσμ καςά ςημ εμξπξίηρη ςχμ θσγαςοικώμ μέθξδξ

ςηπ

εμξπξίηρηπ

71

με

ςη ξλικήπ


Λακοξποόθερμεπ

………………….

Δ.Κ.Ο.

έμςξκεπ σπξυοεώρειπ

32

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: παοξσρίαρη» Δ.Κ.Ο.

39

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Αμαβαλλόμεμξπ

τόοξπ ………………….

………………….

………………….

………………….

ειρξδήμαςξπ Λακοξποόθερμεπ ποξβλέφειπ Οοξμηθεσςέπ και λξιπέπ ………………….

Δ.Κ.Ο. 1 «παοξσρίαρη

εμπξοικέπ σπξυοεώρειπ

ςχμ

ξικξμξμικώμ

καςαρςάρεχμ» Βοαυσποόθερμεπ έμςξκεπ ………………….

Δ.Κ.Ο.

32

σπξυοεώρειπ

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: παοξσρίαρη» Δ.Κ.Ο.

39

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Λακοξποόθερμεπ

………………………

Δ.Κ.Ο. 1. «παοξσρίαρη

σπξυοεώρειπ πληοχςέεπ

ςχμ

μέρα

επόμεμη

καςαρςάρεχμ»

(ςοέυχμ) ………………………

………………………

ρςημ

ξικξμξμικώμ

υοήρη Ξτειλόμεμξπ

τόοξπ ειρξδήμαςξπ Βοαυσποόθερμεπ

………………………

ποξβλέφειπ

72

………………………


Οεοιευόμεμα: 1. Δμταμίζξμςαι όλεπ ξι σπξυοεώρειπ από ςη λειςξσογική δοαρςηοιόςηςα ςηπ επιυείοηρηπ 2. Δμταμίζξμςαι ξι έμςξκεπ σπξυοεώρειπ ςηπ επιυείοηρηπ ξι ξπξίεπ λήγξσμ μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ επόμεμηπ υοήρηπ 3. Δμταμίζξμςαι

ξι

αμαβαλλόμεμεπ

τξοξλξγικέπ

σπξυοεώρειπ

και

απαιςήρειπ 4. Δμταμίζξμςαι ξι βοαυσποόθερμεπ δόρειπ μακοξποόθερμχμ δαμείχμ 5. Δμταμίζεςαι η σπξυοέχρη για τόοξπ ειρξδήμαςξπ ςηπ υοήρηπ 6. Δμταμίζξμςαι μακοξποόθερμεπ σπξυοεώρειπ αβέβαιξσ υοόμξσ και πξρξύ 7. Δμταμίζξμςαι ξι ειρτξοέπ ςχμ ρσμμεςευόμςχμ ρςημ επιυείοηρη, ςα απξθεμαςικά και ςξ απξςέλερμα από ςη λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ 8. Δμταμίζξμςαι ξι έμςξκεπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ 9. Δμταμίζξμςαι ξι βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ αβέβαιξσ υοόμξσ και πξρξύ 10. Δμταμίζξμςαι σπξυοεώρειπ ρυεςικέπ με ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ (και ξμάδεπ διάθερηπ) πξσ καςαςάρρξμςαι χπ καςευόμεμα ποξπ πώληρη. Συεςικά ποόςσπα: Α. Δ.Κ.Ο. 27 «εμξπξιημέμεπ και αςξμικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ» Β.

Δ.Κ.Ο.

37

«ποξβλέφειπ,

εμδευόμεμεπ

σπξυοεώρειπ

και

εμδευόμεμεπ

απαιςήρειπ» Γ. Δ.Κ.Ο. 12 «τόοξι ειρξδήμαςξπ» Δ. Δ.Ο.Χ.Α. 5 «πάγια ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ καςευόμεμα ποξπ πώληρηπ και διακξπείρεπ δοαρςηοιόςηςεπ»

73


Ιαςηγξοίεπ κξμδσλίχμ

Οεοιευόμεμα

Συεςικά ποόςσπα

Ιετάλαιξ

και 7

Ολαίριξ καςάοςιρηπ ςχμ

απξθεμαςικά

πξσ

ξικξμξμικώμ

αμαλξγξύμ

ρςξσπ

καςαρςάρεχμ

ιδιξκςήςεπ ςηπ μηςοικήπ Υπξυοεώρειπ

(«framework») 10

Δ

ρυεςιζόμεμεπ με ρςξιυεία ςξσ

εμεογηςικξύ

καςευόμεμα

ποξπ

πώληρη Λη

ελέγυξσρεπ Δμταμίζξμςαι

ρσμμεςξυέπ

ςα Δ.Ο.Χ.Α. 3 «ρσμεμώρειπ

δικαιώμαςα μειξφητίαπ επιυειοήρεχμ» ςχμ ςοίςχμ πάμχ ρςα Α ίδια

κετάλαια,

κέοδη

ρςα

και

ρςα

ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά

έρξδα

ςηπ

υοήρηπ πξσ ποξκύπςξσμ καςά ςημ εμξπξίηρη ςχμ θσγαςοικώμ μέθξδξ

ςηπ

με

ςη ξλικήπ

εμξπξίηρηπ Λακοξποόθερμεπ

2

Δ.Κ.Ο.

έμςξκεπ σπξυοεώρειπ

32

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: παοξσρίαρη» Δ.Κ.Ο.

39

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Αμαβαλλόμεμξπ

τόοξπ 3

Γ

6

Β

ειρξδήμαςξπ Λακοξποόθερμεπ

74


ποξβλέφειπ Οοξμηθεσςέπ και λξιπέπ 1

Δ.Κ.Ο. 1 «παοξσρίαρη

εμπξοικέπ σπξυοεώρειπ

ςχμ

ξικξμξμικώμ

καςαρςάρεχμ» Βοαυσποόθερμεπ έμςξκεπ 8

Δ.Κ.Ο.

32

σπξυοεώρειπ

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: παοξσρίαρη» Δ.Κ.Ο.

39

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Λακοξποόθερμεπ

4

Δ.Κ.Ο. 1. «παοξσρίαρη

σπξυοεώρειπ πληοχςέεπ

ςχμ

μέρα

επόμεμη

καςαρςάρεχμ»

(ςοέυχμ) 5

Γ

ρςημ

υοήρη Ξτειλόμεμξπ

τόοξπ ειρξδήμαςξπ Βοαυσποόθερμεπ

9

Β

ποξβλέφειπ

75

ξικξμξμικώμ


Ιαςηγξοίεπ κξμδσλίχμ

Οεοιευόμεμα

Ιετάλαιξ

και Δμταμίζξμςαι

απξθεμαςικά

πξσ ειρτξοέπ

αμαλξγξύμ

Συεςικά ποόςσπα ξι Ολαίριξ καςάοςιρηπ ςχμ ςχμ ξικξμξμικώμ

ρςξσπ ρσμμεςευόμςχμ

ιδιξκςήςεπ ςηπ μηςοικήπ

ρςημ καςαρςάρεχμ

επιυείοηρη,

ςα («framework»)

απξθεμαςικά

και

ςξ

απξςέλερμα

από

ςη

λειςξσογία

ςηπ

επιυείοηρηπ Υπξυοεώρειπ

Δμταμίζξμςαι

ρυεςιζόμεμεπ με ρςξιυεία σπξυοεώρειπ ςξσ

εμεογηςικξύ με

καςευόμεμα

ρυεςικέπ

ρςξιυεία

ςξσ

ποξπ εμεογηςικξύ (και ξμάδεπ

πώληρη

διάθερηπ)

πξσ

καςαςάρρξμςαι

Δ.Π.Χ.Α. 5 «πάγια ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξύ καςευόμεμα ποξπ πώληρηπ και διακξπείρεπ δοαρςηοιόςηςεπ»

χπ

καςευόμεμα

ποξπ

πώληρη Λη

ελέγυξσρεπ Δμταμίζξμςαι

ρσμμεςξυέπ

ςα Δ.Ο.Χ.Α. 3 «ρσμεμώρειπ

δικαιώμαςα μειξφητίαπ επιυειοήρεχμ» ςχμ ςοίςχμ πάμχ ρςα Δ.Λ.Π. ίδια

κετάλαια,

κέοδη

ρςα «εμξπξιημέμεπ

και

ρςα αςξμικέπ

ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά

27 και

ξικξμξμικέπ

καςαρςάρειπ»

έρξδα

ςηπ

υοήρηπ πξσ ποξκύπςξσμ καςά ςημ εμξπξίηρη ςχμ θσγαςοικώμ μέθξδξ

με

ςηπ

ςη ξλικήπ

εμξπξίηρηπ Λακοξποόθερμεπ

Δμταμίζξμςαι

έμςξκεπ σπξυοεώρειπ

έμςξκεπ

ξι Δ.Κ.Ο.

σπξυοεώρειπ «υοημαςξξικξμξμικά

76

32


ςηπ

επιυείοηρηπ

ξι μέρα: παοξσρίαρη»

ξπξίεπ λήγξσμ μεςά ςξ Δ.Κ.Ο. ςέλξπ

ςηπ

39

επόμεμηπ «υοημαςξξικξμξμικά

υοήρηπ

μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη»

Αμαβαλλόμεμξπ

τόοξπ Δμταμίζξμςαι

ειρξδήμαςξπ

ξι Δ.Λ.Π.

αμαβαλλόμεμεπ

12

«τόοξι

ειρξδήμαςξπ»

τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ

και

απαιςήρειπ Λακοξποόθερμεπ

Δμταμίζξμςαι

Δ.Λ.Π. 37 «ποξβλέφειπ,

ποξβλέφειπ

μακοξποόθερμεπ

εμδευόμεμεπ

σπξυοεώρειπ

αβέβαιξσ σπξυοεώρειπ

υοόμξσ και πξρξύ

και

εμδευόμεμεπ απαιςήρειπ»

Οοξμηθεσςέπ και λξιπέπ Δμταμίζξμςαι όλεπ ξι Δ.Κ.Ο. 1 «παοξσρίαρη εμπξοικέπ σπξυοεώρειπ

σπξυοεώρειπ

από

ςη ςχμ

λειςξσογική δοαρςηοιόςηςα

ξικξμξμικώμ

καςαρςάρεχμ» ςηπ

επιυείοηρηπ Βοαυσποόθερμεπ έμςξκεπ Δμταμίζξμςαι σπξυοεώρειπ

ξι Δ.Κ.Ο.

32

έμςξκεπ

«υοημαςξξικξμξμικά

βοαυσποόθερμεπ

μέρα: παοξσρίαρη»

σπξυοεώρειπ

Δ.Κ.Ο.

39

«υοημαςξξικξμξμικά μέρα: αμαγμώοιρη και απξςίμηρη» Λακοξποόθερμεπ

Δμταμίζξμςαι

ξι Δ.Κ.Ο. 1. «παοξσρίαρη

σπξυοεώρειπ πληοχςέεπ βοαυσποόθερμεπ δόρειπ ςχμ

77

ξικξμξμικώμ


μέρα

ρςημ

επόμεμη μακοξποόθερμχμ

υοήρη Ξτειλόμεμξπ

καςαρςάρεχμ»

δαμείχμ (ςοέυχμ) Δμταμίζξμςαι

τόοξπ ειρξδήμαςξπ

ξι Δ.Λ.Π.

12

«τόοξι

βοαυσποόθερμεπ δόρειπ ειρξδήμαςξπ» μακοξποόθερμχμ δαμείχμ

Βοαυσποόθερμεπ

Δμταμίζξμςαι

ποξβλέφειπ

βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ

ξι Δ.Λ.Π. 37 «ποξβλέφειπ, εμδευόμεμεπ

αβέβαιξσ σπξυοεώρειπ

υοόμξσ και πξρξύ

εμδευόμεμεπ απαιςήρειπ»

78

και


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 27/05/2011, Λάθημα 12ξ Ιαςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ – ιρξλξγιρμόπ Ξ ιρξλξγιρμόπ απξςελείςε από ςα κξμδύλια εμεογηςικό και παθηςικό. Τξ

εμεογηςικό

απξςελείςε

από

ςα

πάγια

ρςξιυεία

(ρςξιυεία

πξσ

υοηριμξπξιξύμςαι για μακοξυοόμια υοήρη) και ςξ κσκλξτξοξύμ (απξςελξύμ ςξμ κύκλξ δοαρςηοιόςηςαπ και αμακσκλώμξμςαι μέρα ρςη υοήρη, αμαμέμξσμε μα οεσρςξπξιηθξύμ ρε διάρςημα μικοόςεοξ ςχμ 12 μημώμ). Τξ παθηςικό απξςελείςε από ςα κξμδύλια ίδια και νέμα κετάλαια. Τα ίδια κετάλαια αμςιποξρχπεύξσμ ςξ κετάλαιξ πξσ έυει καςαβληθεί καςά ςημ ρύρςαρη

ςηπ

εςαιοίαπ.

Τα

νέμα

κετάλαια

απξςελξύμςαι

από

ςιπ

βοαυσποόθερμεπ και μακοξποόθερμεπ σπξυοεώρειπ. Βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ, μα ενξτληθξύμ μέρα ρςξ επόμεμξ έςξπ. Ξι βοαυσποόθερμεπ

σπξυοεώρειπ

απξςελξύμ

ςξ

ληνιποόθερμξ

μέοξπ

ςχμ

μακοξποόθερμχμ σπξυοεώρεχμ. Λακοξποόθερμεπ σπξυοεώρειπ, μα ενξτληθξύμ μέρα ρςξ μεθεπόμεμξ έςξπ. Δύλξγη ανία η ανία ρςημ ξπξία έμα ρςξιυείξ θα πχληθεί. Σαμ καλύςεοη εκςίμηρη παίομξσμε ςημ αγξοαία ανία.

79


Δ.Λ.Π. 1. – «Παοξσρίαρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ» Άρκηρη 2: καςάοςιρη ξικξμξμικήπ θέρηπ Δίμεςαι παοακάςχ έμα σπόδειγμα ςξσ ςοόπξσ ρύμςανηπ και παοξσρίαρηπ ςηπ καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ με βάρη ςα Δ.Ο.Χ.Α.. Τξπξθεςήρςε κάθε κξμδύλιξ ρςη ρχρςή καςηγξοία: Ιαςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2009 Οξρά ρε υιλ. € ΔΜΔΠΓΖΤΘΙΞ

31/12/2009

31/12/2008

80

90

260

130

100

40

Υπεοανία

Χοημαςξξικξμξμικά

ρςξιυεία

διαθέριμα ποξπ πώληρη Σύμξλξ

μη

κσκλξτξοξύμςχμ

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ

Σύμξλξ

κσκλξτξοξύμςχμ

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ Σύμξλξ εμεογηςικξύ ΘΔΘΑ

ΙΔΦΑΚΑΘΑ

ΙΑΘ

ΥΟΞΧΠΔΩΣΔΘΣ

Σύμξλξ

ιδίχμ

κεταλαίχμ

απξδιδόμεμχμ ρςξσπ ιδιξκςήςεπ ςηπ μηςοικήπ Λη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ

80


Σύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ Υπξυοεώρειπ

ρσμςανιξδόςηρηπ

250

200

31/12/2009

31/12/2008

20

30

Ιέοδη ειπ μέξ

140

12

Απξθέμαςα

100

80

Κξιπά κσκλξτξοξύμςα ρςξιυεία

20

15

Κξιπά ρςξιυεία ιδίχμ κεταλαίχμ

15

13

Λακοξποόθερμα δάμεια

300

400

Λεςξυικό κετάλαιξ

75

75

Οελάςεπ και λξιπέπ εμπξοικέπ

40

35

500

450

ποξρχπικξύ

Σύμξλξ

μακοξποόθερμχμ

σπξυοεώρεχμ

Σύμξλξ

βοαυσποόθερμχμ

σπξυοεώρεχμ Σύμξλξ σπξυοεώρεχμ Σύμξλξ σπξυοεώρεχμ και ιδίχμ κεταλαίχμ

Κξιπά

άσλα

ρςξιυεία

ςξσ

εμεογηςικξύ

ςξσ εμεογηςικξύ

απαιςήρειπ Δμρώμαςα πάγια

81


Οοξμηθεσςέπ

και

λξιπέπ

160

140

ρσγγεμείπ

150

125

σπξυοεώρειπ

20

20

Λακοξποόθερμεπ ποξβλέφειπ

50

20

Βοαυσποόθερμα δάμεια

10

5

20

15

Αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία

30

20

Τοέυξσρεπ

10

5

30

20

εμπξοικέπ σπξυοεώρειπ Δπεμδύρειπ

ρε

επιυειοήρειπ Λακοξποόθερμεπ

πληοχςέεπ ρςημ επόμεμη υοήρη

Ταμειακά

διαθέριμα

και

ςαμειακά ιρξδύμαμα τξοξλξγικέπ

σπξυοεώρειπ Βοαυσποόθερμεπ ποξβλέφειπ

82


Ιαςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2009 Οξρά ρε υιλ. € ΔΜΔΠΓΖΤΘΙΞ

31/12/2009

31/12/2008

Δμρώμαςα πάγια

500

450

Υπεοανία

80

90

ςξσ

20

30

ρσγγεμείπ

150

125

ρςξιυεία

260

130

1.010

825

100

80

εμπξοικέπ

40

35

Κξιπά κσκλξτξοξύμςα ρςξιυεία

20

15

20

15

180

145

1.190

970

Λεςξυικό κετάλαιξ

75

75

Ιέοδη ειπ μέξ

140

12

Κξιπά ρςξιυεία ιδίχμ κεταλαίχμ

15

13

Σύμξλξ

230

100

100

40

Κξιπά

άσλα

ρςξιυεία

εμεογηςικξύ Δπεμδύρειπ

ρε

επιυειοήρειπ Χοημαςξξικξμξμικά διαθέριμα ποξπ πώληρη Σύμξλξ

μη

κσκλξτξοξύμςχμ

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ Απξθέμαςα Οελάςεπ

και

λξιπέπ

απαιςήρειπ ςξσ εμεογηςικξύ Ταμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα Σύμξλξ

κσκλξτξοξύμςχμ

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξύ Σύμξλξ εμεογηςικξύ ΘΔΘΑ

ΙΔΦΑΚΑΘΑ

ΙΑΘ

ΥΟΞΧΠΔΩΣΔΘΣ

ιδίχμ

κεταλαίχμ

απξδιδόμεμχμ ρςξσπ ιδιξκςήςεπ ςηπ μηςοικήπ Λη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ

83


Σύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ

330

140

Λακοξποόθερμα δάμεια

300

400

Υπξυοεώρειπ

250

200

Αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία

30

20

Λακοξποόθερμεπ ποξβλέφειπ

50

20

Σύμξλξ

μακοξποόθερμχμ

630

640

Οοξμηθεσςέπ και λξιπέπ εμπξοικέπ

160

140

Βοαυσποόθερμα δάμεια

10

5

Λακοξποόθερμεπ

20

20

10

5

Βοαυσποόθερμεπ ποξβλέφειπ

30

20

Σύμξλξ

230

190

860

830

1.190

970

ρσμςανιξδόςηρηπ

ποξρχπικξύ

σπξυοεώρεχμ σπξυοεώρειπ σπξυοεώρειπ

πληοχςέεπ ρςημ επόμεμη υοήρη Τοέυξσρεπ

τξοξλξγικέπ

σπξυοεώρειπ βοαυσποόθερμχμ

σπξυοεώρεχμ Σύμξλξ σπξυοεώρεχμ Σύμξλξ σπξυοεώρεχμ και ιδίχμ κεταλαίχμ

84


ΔΘΔΗΜΖ ΚΞΓΘΣΤΘΙΑ ΟΠΞΤΥΟΑ ΗΔΣΣΑΚΞΜΘΙΖ 27/05/2011, Λάθημα 12ξΒ Ιαςάρςαρη ρσμξλικώμ ερόδχμ (ή καςάρςαρη απξςελερμάςχμ υοήρηπ) Οοξρδιξοίζεςαι από ςιπ ξμάδεπ λξγαοιαρμώμ 2, 6, 7 και 8. Χοηριμξπξιξύμε λξγαοιαρμξύπ ερόδχμ και ενόδχμ για μα μημ επηοεάζξσμε ςημ καθαοή πεοιξσρία. Ζ καςάρςαρη ςχμ ρσμξλικώμ ερόδχμ μαπ δείυμει πχπ ποξκύπςει ςξ απξςέλερμα ςηπ υοήρηπ. Από ςα έρξδα μαπ αταιοξύμε ςα ένξδα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ. Έρξδα (ξμάδα 7η) Ένξδα (ξμάδα 6η) = Απξςέλερμα + έρξδα και ένξδα πξσ πεομξύμ ρε λξγαοιαρμξύπ ιδίχμ κεταλαίχμ. Ο.υ. αμαποξραομξγή ςηπ ανίαπ ςχμ ακιμήςχμ από 10.000 έγιμε 12.000 εσοώ, ασςέπ ξι 2.000 εσοώ θα πάμε ρε λξγαοιαρμό ςηπ ξμάδαπ 8. Έρξδα και ένξδα πξσ καςαυχοήθηκαμ απεσθείαπ ρε λξγαοιαρμξύπ ιδίχμ κεταλαίχμ. Δκςόπ από ςιπ ρσμαλλαγέπ ςηπ επιυείοηρηπ με ςξμ ιδιξκςήςη ςηπ.

85

Δ.Λ.Π.  
Δ.Λ.Π.  

ΘΕΩΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Advertisement