Page 71

INSIGHT TAROM

TM

Paravion A

Toamn\/Autumn 2006

69

ADVERTORIAL

Reinventarea unui concept A Concept, Reinvented

parent, un apanaj al lumii moderne `n care tr\im, istoria conceptului Par Avion - po[ta aerian\ - `ncepe `n 1911 c‚nd francezul Henri Pequet a transportat, la bordul avionului pilotat de el, 50 de kg de scrisori pe o distan]\ de 10 km, `n India. A fost o perioad\ a pionieratului la care [i-au adus contribu]ia temerari ca Mermoz, Guillaumet sau Saint-Exupery. Dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial, po[ta aerian\ s-a dezvoltat `n ritm rapid, ca r\spuns al nevoilor cresc‚nde de comunicare. Chiar [i azi, c‚nd internetul a „virtualizat“ h‚rtia, po[ta aerian\ r\m‚ne un mijloc de comunicare de baz\. Pentru rom‚ni conceptul Par Avion a `nsemnat o poart\ deschis\ c\tre libertate. Marca Par Avion aplicat\ unui plic era garan]ia c\ plicul avea s\ ajung\ „afar\“, `n lumea liber\. Dup\ aproape 100 de ani, Millennium Tour reinventeaz\ conceptul Par Avion. Dac\ el desemneaz\ un mijloc de comunicare al ideilor, al g‚ndurilor, cele dou\ cuvinte au fost unite pentru a-i uni pe oameni prin intermediul celui mai rapid mijloc de transport: avionul. www.paravion.ro este primul site rom‚nesc de rezervare 100% on-line pentru bilete de avion ale tuturor companiilor aeriene de pe pia]a rom‚neasc\. Site-ul este extrem de u[or de folosit, chiar [i de cei neini]ia]i `n m‚nuirea calculatorului. Avantajele sunt multiple. Utilizatorul afl\ `n timp real disponibilitatea de loc [i tarif pentru destina]ia dorit\, primind confirmarea rezerv\rii imediat. ~n plus, toate rezerv\rile sunt gratuite, utilizatorul nefiind nevoit s\ introduc\ elemente de plat\ dec‚t `n faza final\, a cump\r\rii biletelor de avion. Al\turi de tehnologia E-Power, oferit\ de c\tre Amadeus, utilizatorul final „p\trunde“ `n serverul central de rezerv\ri al companiilor aeriene. Astfel, cel care acceseaz\ www.paravion.ro se „transform\“ `n propriul agent de turism. Gra]ie tehnologiei avansate, utilizatorul `[i poate selecta ruta dorit\, compania aerian\, tariful, clasa de rezervare, preferin]ele legate de loc (la geam, la culoar) sau chiar de meniu. Un alt avantaj al sistemului este posibilitatea de a rezerva o camer\ de hotel sau o ma[in\ al\turi de biletul de avion. Dup\ efectuarea pl\]ii, cump\r\torul va primi confirmarea rezerv\rii pe e-mail, iar biletul este livrat gratuit. ~n lumina folosirii tot mai frecvente a biletelor electronice, a internetului [i a extinderii folosirii cardurilor bancare, www.paravion.ro este un sistem al viitorului. Uit‚ndu-ne `n timp, la sensul c\p\tat de expresia inovatoare a secolului XX, putem afirma cu certitudine c\ www.paravion.ro este reinventarea unui concept vechi de 100 de ani. ∫

U

sually the concept Par Avion is thought at as part of our modern life. The history of Par Avion began in 1911 when the French Henri Pequet made the first air mail flight in India carrying 50 kg of mail. It was only the beginning. Young pilots like Mermoz, Guillaumet or Saint-Exupery, with their historical flights, united nations and continents. After the Second World War, the air mail grew rapidly, as a normal response to the increasing need of communication. Even if today the internet means faster communication, people still write letters and send them by air mail. In the communist era any Romanian knew that an envelope with the Par Avion stamp on it was sure to reach the “outside“, free world. It was an expression of freedom. After almost a century, Millennium Tour reinvents the concept of Par Avion and turns it into paravion. If the former means a way of communicating written thoughts, the latter stands for bringing people even closer using the fastest way of transportation - the airplane. www.paravion.ro is the first 100% online Romanian booking site for all major airline companies on the market. Anyone will

CONTACT

appreciate its ease of use, even those who haven’t used a booking system before. Its advantages are obvious. The user gets real time flight availability with immediate confirmation. More than that, all reservations are free of charge and no payment element is necessary until the final purchase. Using the modern E-Power technology, provided by Amadeus, the final user “enters“ the central booking system for all airline companies. Thus the passenger who access www.paravion.ro becomes its own travel agent. The system is so advanced that allows the passenger to select destination, fares, airline company, reservation class, seat location or even meal. Besides flight tickets, the passenger can also book a hotel room or a car. After payment is done, the passenger receives a confirmation e-mail with all his booking details and the ticket is delivered - free of charge. Judging by the intensive use of e-tickets, internet and credit cards www.paravion.ro is a system with the future in mind. Considering the meaning of the 20th century revolutionary expression - Par Aavion, we may say that www.paravion.ro is a century old concept, reinvented. ∫

Pentru informa]ii suplimentare / For more information: www.paravion.ro

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

Advertisement