Page 1


COLABORATORI Contributors ITINERARII Air Treks

By D\nu] Ungureanu

Insight TAROM Autumn 2006 Foto: Cosmin Bumbu]

Publisher Isabella Hurezan Editor-in-chief Diana Boicescu Art Director Marcel {tef DTP Andrei Cristian Paraschiv Photo Cosmin Bumbu] Victor Stroe, Robert Ghement Gabi Roman Mediafax Traffic Manager Ema Dr\gan Assistent Editor Iulia Stoica Contributing Editors Csire Gábor, Ara {eptilici Gabriela Ceciul Proofreading Rodica Petcu, Corina Ignat Translator Claudia Florea, Alexandru Florescu Della L. Marcus Production Coordination Alexandru Florescu

PUBLISHING HOUSE Romania, Bucharest Bdul Mircea Eliade nr. 18, sector 1 Tel./Fax: (4021) 311.47.00/01 www.baniinostri.ro www.investromania.ro Advertising

Director executiv: Beatrice B\lan beatrice.balan@arond.ro Romania, Bucharest Str. Luiggi Galvani nr. 61-63, sector 2 Tel./Fax: (4021) 210.28.88/89 www.arond.ro

Alina RADU

Constantin CIOCAN

D\nu] UNGUREANU

Lelia ZAMANI

Colaboratori

CONTRIBUTORS Arhitect\, absolvent\ a Institutului „Ion Mincu“. Este autoare a mai multor proiecte `n care a urm\rit dezvoltarea [i fundamentarea unei viziuni proprii asupra arhitecturii ecologice [i a bioconstruc]iilor. Dore[te s\ contribuie activ la sensibilizarea publicului rom‚nesc `n direc]ia trezirii con[tiin]ei ecologice. Architect, graduate of “Ion Mincu“ Architecture Institute. Author of several projects, aiming to create and to develop an own vision of the ecological architecture and bioconstructions. She wants to activly contribute to sensitizing the Romanian public in order to shape an ecologic consciousness.

Lucreaz\ de opt ani ca fotoreporter în presa central\. A realizat fotografiile de corpora]ie pentru albumul jubiliar al Companiei TAROM „Împreun\ de 50 de ani“. Pasiunea sa este pilotajul. He has been working as a photojournalist in the central press for eight years. He shot the corporate image for the TAROM jubilee publication “Toghether for Half a Century“. His hobby is piloting.

Are la activ o îndelungat\ carier\ jurnalistic\, dar prima [i ultima lui dragoste r\mâne literatura science-fiction. A publicat dou\ volume SF [i a fost premiat în 1992 de Societatea European\ de SF.

Este muzeograf la Muzeul Municipiului Bucure[ti. Subiectul ei favorit: istoria vie]ii private în secolul al XIX-lea. A publicat, la Editura Cartea de Buzunar, [i dou\ volume despre s\rb\torile bucure[tenilor.

He is a journalist, but Science Fiction is the first love. He published two SF books and in 1992, was awarded by the European Science Fiction Society in Marea Britanie.

She is a curator at the Bucharest Museum. Her favorite subject: the history of 19th century private life. She published two volumes about celebrations in Bucharest at the Cartea de Buzunar publishing house.

Romania, Otopeni, Calea Bucure[tilor nr. 224 F, etaj 2 Tel.: (4021) 201.47.33 Fax: (4021) 351.53.68 http://www.tarom.ro PR & Advertising Manager Sonia Rusu e-mail: prsonia@tarom.ro ISSN 1583-4964

CORRESPONDENCE Your opinion, offers of collaboration and any further requests for information are greatly appreciated. isabella.hurezan@mediaon.ro diana.boicescu@mediaon.ro

Echipe de acroba]ie Frecce Tricolori la Constan]a / Frecce Tricolori aerobatic team at Constanta

Photo: Robert Ghement


57

62

50

Cuprins Contents

18

48

06 12 18 24

ITINERARII / Air Treks Sighi[oara, turnurile pe care st\ istoria / The Towers Steeped In History ITINERARII / Air Treks Istanbul. În labirintul Marelui Bazar / In The Labyrinth Of The Grand Bazaar JURNAL DE VACAN}| / Holiday Diary Corfu, n\vodul pentru suflete / Fishing Net For Souls COVER STORY Intui]iile lui Andrei {erban Andrei {erban’s Intuitions


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

5

40

62

6 57

40

30

EXPLORATOR / Explorer Orfeu [i Euridice: cântecele unei iubiri pierdute Orpheus And Eurydice: The Songs Of A Lost Love

34 38 40 46

CENTENAR VUIA / The Vuia Centenary St\pânii cerului / Sky Lords

50

LOCURI DE POPAS / Peaceful Retreats Mân\stirea }ig\ne[ti [i Icoana f\c\toare de minuni Tiganesti Monastery And The Wonder-Working Icon

56 60 64

ECOLOGIE / Ecology Povestea c\su]ei de cob / The Story Of The Little Cob House

71

FOCUS TAROM / Focus TAROM

BANI & AFACERI / Money & Business SIVECO în topul furnizorilor de solu]ii informatice DISCOVERY T\m\duitorii Bucure[tilor de odinioar\ / The Healers Of Old Bucharest BUCURE{TIUL REDESCOPERIT / Bucharest Rediscovered Muzeul memorial „C.I. [i C.C. Nottara: c\minul unor arti[ti vesti]i The “C.I. And C.C. Nottara“ Memorial Museum: The Home Of Some Famous Artists

PLANETA VIE / The Living Planet Zei]a P\mânt, o iubire ce rena[te / Goddess Earth, A Reborn Love BANI & AFACERI / Money & Business Modific\ri la regimul achizi]iilor publice / Amendaments To The Public Procurement Regime

12


ITINERARII

Air Treks

Cetatea, surprins\ în timpul Festivalului de Art\ Medieval\ / The Citadel during the Medieval Art Festival

SIGHISOARA

Turnurile pe care st\ istoria The Towers Steeped In History e locurile vegheate de p\duri `n care cre[te de at‚ta amar de vreme „papucul doamnei“, o orhidee a ]inutului, cetatea a tr\it din nego] [i me[te[ug\rie. Bresla[ii, bine organiza]i, `[i f\ceau meseria cu r‚vn\ [i s\reau `n ap\rarea ora[ului ori de c‚te ori era nevoie. ~n a doua jum\tate a secolelor al XIV-lea [i al XV-lea, Sighi[oara era una dintre cel mai greu de cucerit cet\]i din Transilvania. {i asta

P

ocated in grounds sheltered by woods where the lady’s shoe an orchid unique to the area has been growing for centuries, the fortress survived on commerce and craftsmanship. The

L

guildsmen, who were well organized, used to take their trades seriously and were prepared to defended their city whenever necessary. In the second half of the XIVth and XVth centuries, Sighi-


INSIGHT TAROM

CEA MAI FRUMOAS| CETATE LOCUIT| DIN EUROPA ODIHNE{TE PE COLINA CE DOMIN| CURSUL TÂRNAVEI MARI, PE DEALUL CET|}II. AU RIDICAT-O LA 1191, SPUNE TRADI}IA, SA{II ADU{I ÎN VEACURILE XII-XIII, CA S| STEA DE PAZ| LA VECHILE FRONTIERE ALE REGATULUI MAGHIAR. ONE OF THE MOST BEAUTIFUL INHABITED FORTRESSES IN EUROPE LIES ON THE APTLY NAMED “FORTRESS“ HILL OVERLOOKING THE TARNAVA MARE. THE FORTRESS WAS ERECTED IN 1191. ACCORDING TO TRADITION, BY THE TRANSYLVANIAN SAXONS IN THE XIITH AND XIIITH CENTURIES, WHO CAME TO GUARD THE BORDERS OF THE OLD HUNGARIAN KINGDOM. By Tudor Andrei Photo: Paul Antoniu

fiindc\ negu]\torilor [i me[te[ugarilor le mergea at‚t de bine, `nc‚t au avut destui bani ca s\ ridice un sistem de ap\rare puternic, `n mijlocul c\ruia s\-[i vad\ lini[ti]i de treab\. De-a lungul centurii de fortifica]ii au fost cl\dite nu mai pu]in de 14 turnuri. Turnurile [i zidul de leg\tur\ dintre ele au fost `ntre]inute [i ap\rate de breslele care le-au construit. Centura a rezistat aproape `n ®

Toamn\/Autumn 2006

soara was one of the hardest fortresses to lie seize to in Transylvania. This was largely due to the prosperity of its merchants and craftsmen, who had enough money to erect a strong defense system, allowing them for the most part to carry on with their daily business without interference from the outside world. 14 towers were built around the fortification wall. The surrounding wall has almost remained intact through the ages, as have a few of the famous bastions. The excellent condition of the medieval fortress attracted the attention of UNESCO and received recognition in 1999 when Sighisoara took part in the world heritage event.

THE FORTRESS’ STONE CHRONICLES “The Jewelers’ Tower“ or “The Goldsmiths’ Tower“ was the first to be mentioned in written records. Erected at the highest point of the fortress, “The Golds-

7

miths’ Tower“ was surrounded by numerous legends over time. But the explosion that damaged the wall that links it with “The Ropers’ Tower“ led to a catalogue of unsuccessful restoration attempts that have sadly left it in ruins... “The Ropers’ Tower“ defended the North-Western corner of the upper plateau. In addition to the “The Tanners’ Tower“, one of the oldest, “The Barbers’ Tower“ was added in 1631, which was destroyed more recently destroyed. The remains of which are still visible on the plaster of the neighboring walls. “The Mowers’ Tower“, is one of the most specialized constructions of the fortress, strong and constantly updated to reflect the advances in fighting techniques. Its size and shape changed and its impressive bullet riddled plasters speak volumes about hard times and of valor and courage. Its vantage point is ®


ITINERARII

Air Treks

® `ntregime curgerii timpului, `mpreun\ cu c‚teva dintre celebrele bastioane. At‚t de bine s-a p\strat cetatea medieval\, `nc‚t a atras aten]ia organiza]iei UNESCO, iar `n 1999 Sighi[oara a fost declarat\ patrimoniu mondial.

CRONICILE DE PIATR| ALE CET|}II Turnul giuvaiergiilor sau al aurarilor este cel dint‚i care apare `n documente. Ridicat `n punctul cel mai `nalt al cet\]ii, el a fost aureolat, o dat\ cu trecerea veacurilor, de numeroase legende. Dar explozia care a aruncat `n aer zidul de leg\tur\ cu Turnul fr‚ngherilor a deschis [irul unor grele `ncerc\ri ce i-au marcat soarta... Turnul fr‚ngherilor ap\ra col]ul de nord-vest al platoului de sus. Turnului t\b\carilor - unul dintre cele mai vechi - `i fusese ad\ugat, la 1631, noul Turn al b\rbierilor, distrus mai t‚rziu, ale c\rui urme mai rezist\ `nc\ pe tencuiala zidurilor `nvecinate. Turnul cositorarilor este una dintre cele mai deosebite construc]ii ale cet\]ii, puternic [i mereu „`n pas“ cu evolu]ia tehnicilor de lupt\. Schimb\rile sale de volume, c\rora li se adaug\ impresionantele tencuieli ciuruite de gloan]e, povestesc despre asprimea vremurilor [i despre d‚rzenie. A[ezarea sa este excep]ional\, cu o vedere larg\ asupra `mprejurimilor care odinioar\ puteau ascunde primejdii. Turnul m\celarilor e ca o cronic\ de piatr\, c\ci sec]iunea urm\toare a zidului de incint\ s-a p\strat pe toat\ `n\l]imea, `ng\duindu-i privitorului r\bd\tor s\ citeasc\ limpede cum a evoluat construc]ia, pas cu pas, o dat\ cu cre[terea cet\]ii, `n toat\ puterea ei. Ridicat, pesemne, prin veacul al XV-lea, la poalele celei mai abrupte zone, era un post de ap\rare cu mare importan]\ strategic\. Turnul croitorilor, cl\dit `ntr-o arhitectur\ simpl\ [i nobil\, a c\zut [i el prad\ p‚rjolului din aprilie 1676, care a mistuit `n numai [ase ceasuri trei sferturi din ora[. Atunci a explodat rezerva de pulbere depozitat\ `n turn, distrug‚nd nivelurile superioare [i provizia de gr‚u. A fost `ns\ reconstruit `n `ntregime `n 1679. Documentele amintesc pentru `nt‚ia oar\, `n 1594, despre Turnul cizmarilor, scund, cu un „coif“ prelung de ]igl\, pitoresc. Turnul l\c\tu[ilor a fost d\r‚mat la 1894; `n 1886 a venit r‚ndul Turnului dogarilor, unul dintre cele mai vechi, pe locul c\ruia s-a ridicat palatul administrativ. Iar acolo unde se afla odinioar\ Turnul b\rbierilor a fost construit Turnul fierarilor.

® exceptional, with a panoramic view of the surrounding countryside that was of the up-most importance in older and more dangerous times. “The Butchers’ Tower“ serves a testament in stone, as its interior wall has survived in all its height, allowing a patient passer-by to be able to visually follow the glorious evolution of the fortress’s construction, step by step. Presumably erected in the XVth century, at the most rugged end of the land on which the fortress is founded, it was without question a defense post of huge strategic significance. “The Tailors’ Tower“, with a simple and noble architecture, fell prey to the 1676 fire, which destroyed three quarters of the city in no less than six hours. Started when a powder keg exploded in the reserve located in the tower, destroying its upper levels and the granary stores. The tower was

however entirely reconstructed in 1679. Records make reference to „The Shoemakers’ Tower for the first time in 1594, short, with a picturesque long shingle “crest“. “The Locksmiths’ Tower“ was demolished in 1894; in 1886, “The Coopers’ Tower“, one of the oldest, was demolished and replaced by the Administrative Palace. On the site of “The Barbers’ Tower“, “The Blacksmiths’ Tower“ was built.

A HOROLOGE TO MEASURE CENTURIES The main entrance is protected even today by the most important of the bastions “The Clock Tower“, also known as “The Gate Tower“. It is 39.5 meters tall. Around 1894, the roof was covered in multicolored shingles that shine joyfully in ® the afternoon sun.

UN OROLOGIU PENTRU M|SURAREA SECOLELOR Intrarea principal\ este [i ast\zi vegheat\ de cel mai de seam\ bastion - Turnul cu ceas, numit [i Turnul por]ii. M\soar\ 39 de metri [i jum\tate. Pe la 1894, acoperi[ul a fost acoperit cu ]igle multicolore, care str\lucesc vesel `n soarele amiezii. Pe vremuri, cei 29 de viteji desemna]i s\ apere turnul `[i ]inteau du[manii din spatele golurilor de tragere [i al ferestrelor mici. „Gurile de p\cur\“, teribil\ n\scocire menit\ s\ fr‚ng\ asalturile, str\pung fa]adele. Dar, la vreme de pace, `n zile de s\rb\toare, orchestra ora[ului c‚nta `n galeria de lemn ce `nconjoar\ turnul la ultimul etaj. La 1604, turnul a fost `mbog\]it cu un orologiu cu mecanism din lemn, pe care, `n 1648, ceasornicarii sighi[oreni l-au `nlocuit cu unul din metal. L‚ng\ cele ®

BUCURE{TI (HENRI COAND|) - TÂRGU-MURE{

Un col] de Sighi[oara / A corner of Sighisoara

Photo: Petre Bitoiu/MEDIAFAX

TÂRGU-MURE{ - BUCURE{TI (HENRI COAND|)

Zbor / Flight

Zile de operare / Days Of Service

Plecare / Departure

Sosire / Arrival

Avion / Aircraft

Zbor /Flight

Zile de operare / Days Of Service

Plecare / Departure

Sosire / Arrival

Avion / Aircraft

RO 725

3, 4, 7

21.30

23.10

AT 5

RO 726

1, 4, 5

06.40

08.15

AT 5


ITINERARII

Air Treks

Sighi[oara, cea mai frumoas\ cetate locuit\ din Europa / One of the most beautiful inhabited fortresses in Europe

® dou\ cadrane ale orologiului, unul orientat spre Ora[ul de Jos, iar cel\lalt spre Cetate, au fost montate dou\ grupuri de statuete sculptate `n lemn, ac]ionate, la anumite ore, de mecanismul ceasului. L‚ng\ cadranul din Cetate, ele formeaz\ trei registre. ~n primul registru stau Justi]ia [i Dreptatea. Ni[a deschis\ ad\poste[te figurina zilei `n curs. C‚nd orologiul anun]\, cu cele 12 b\t\i ale c\ld\rarului, c\ `ncepe o nou\ zi, la a [asea b\taie discul se `nv‚rte[te, iar `n ni[\ apare zeul zilei urm\toare, care r\m‚ne acolo 24 de ore. L‚ng\ c\ld\rarul dinspre Ora[ul de Jos se afl\ o figurin\ reprezent‚nd un disperat condamnat la moarte... Registrul al doilea cuprinde dou\ ni[e mici; prin cea din st‚nga, iese la ora [ase diminea]a o figurin\ care anun]\ ziua de lucru a me[te[ugarilor; la patru dup\-amiaz\, prima figurin\ se retrage [i din ni[a dreapt\ iese o alta, ]in‚nd dou\ lum‚n\ri. Ea marcheaz\ `ncetarea lucrului la sosirea serii. La r‚ndul s\u, odinioar\, paznicul turnului repeta prin b\t\i de tob\ num\rul orelor scurse, dovedind astfel c\ nu trage chiulul. ~n al treilea registru se afl\ un c\ld\rar care marcheaz\ [i el trecerea timpului. L‚ng\ el se g\se[te Pacea. ~n dreapta cadranului dinspre Ora[ul de Jos, [apte figurine reprezint\ zeii zilelor s\pt\m‚nii: Diana - luni, Marte - mar]i, Mercur - miercuri, Jupiter - joi, Venera - vineri, Saturn - s‚mb\t\, [i Soarele - duminic\... ∫

Photo: Thomas Dan/MEDIAFAX

In ancient times, the 29 ® heroes assigned to defend the tower would take aim at their enemies from behind the buttresses and slit windows. “The fuel oil mouths“, a terrible invention to repel attackers, pierce the facades. But in time of peace, during holidays, the town’s orchestra would sing in the wooden gallery, which surrounds the tower on the upper floor. In 1604, the tower was enriched with a wood mechanism horologe, which the Sighisoara clockmakers replaced with a metal one in 1648. Close to the two clock faces, one facing the Lower Town, the other one facing the Fortress, two groups of wood sculpted statues were mounted, which are activated at certain times by the clock

Turnul cu ceas sau Turnul por]ii / The Clock Tower also known as The Gate Tower

Ospitalitate / Hospitality

mechanism. Near the Fortress horologe, they form three movements. In the first movement, one finds “Justice“ and “Rightfulness“. The open niche shelters the day figurine. When the horologe announces, with its 12 chimes, that a new day begins, at the sixth chime, the disk circles, and the god of the next day appears in the niche of the clock tower, who remains there for 24 hours. Near the Lower Town tinker, there is a figurine representing a desperate person sentenced to death... The second movement includes two small niches; a figurine emerges through the left one at 6 AM and announces the start of the craftsmen’s working day; at 4 PM, as this first figurine retires from the right niche another one emerges holding two candles. Thereby marking the end of the working day at sunset. In medieval times, the tower’s guard used to emulate the number of hours by drum beats, and in this way he proved himself not be not neglecting his duties. In the third phase, there was a tinker who marked the passage of time itself. Next to him there was “Peace“. At on the right side of the Low Town clock face, seven figurines represent the gods of each of the week days: Diana - Monday, Mars - Tuesday, Mercury - Wednesday, Jupiter - Thursday, Venera - Friday, Saturn - Saturday, and the Sun - Sunday. ∫


ITINERARII

Air Treks

Case din vechiul Istanbul / Old Istanbul Houses

În labirintul

Marelui Bazar

By D\nu] Ungureanu

S| STR|BA}I PE JOS COLOSUL URBAN CARE ESTE CEA MAI FASCINANT| METROPOL| A TURCIEI {I UNA DINTRE MINUNILE LUMII, S| TE ÎNCUME}I A-L DOVEDI CA SIMPLU DRUME} PARE IMPOSIBIL. PE DE ALT| PARTE, ÎNCERCAREA POATE FI O AVENTUR| EXTRAORDINAR|. esigur, celebrele obiective turistice, „vedete“ `n absolut toate ghidurile care se respect\, at‚t de multe [i de fascinante `nc‚t p‚n\ [i localnicilor le trebuie luni, poate chiar ani, pentru a le putea vizita m\car o dat\, nu lipsesc de pe traseu. Moscheea Albastr\, Sf‚nta Sofia, Palatul Topkap`... Sunt doar c‚teva dintr-o imensitate de oferte monumentale `n poezia c\rora merit\ s\ te r\t\ce[ti ore `n [ir, asta dac\ nu cumva te-a descurajat [irul interminabil de autocare ce „descarc\“ f\r\ `ncetare mii de turi[ti. O privire aparte s\ p\str\m pentru Basilica Cistern, odinioar\ rezerva vital\ de ap\ a marelui ora[. E at‚ta lini[te, r\coare [i frumuse]e misterioas\ aici, la c‚]iva metri sub vulcanul de afar\, c\ nu-]i mai vine s\ pleci. Aten]ie `ns\ la treptele umede, pot fi alunecoase... Dar str\zile Istanbulului sunt ele `nsele peisaje fabuloase, locuri impresionante, ale unor `nt‚mpl\ri vii, savuroase [i colorate. Strada este `n sine o scen\ mobil\, pe care se desf\[oar\ simultan mii de reprezenta]ii alerte, subsumate unui spectacol grandios [i unic, mustind de parfum [i poezie. Pentru a-i percepe ritmurile, pentru a te contopi cu ea [i a-i primi c\ldura, strada trebuie explorat\ pas cu pas [i - pe c‚t posibil - f\r\ grab\.

D

L|SA}I ORICE CUMP|TARE VOI CE INTRA}I AICI... Marele Bazar, magnificul Kapalicarsi, care se `ntinde `ntr-unul dintre cele mai vechi locuri ale ora[ului european, este dintotdeauna favoritul vizitatorilor. Povestea spune c\ la `nceput au fost dou\ hale construite din porunca sultanului Mehmet Cuceritorul. Totul s-a transformat, `ncet-`ncet, `ntr-un uria[ centru comercial, pe m\sur\ ce negustorii [i-au a[ezat tarabele, tejghelele [i pr\v\liile `n jurul acestor ®


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

13

Moscheea Albastr\ / The Blue Mosque

In The Labyrinth Of

Ortakoy, una dintre cele mai importante moschee din Istanbul / Ortakoy Mosque. One of the important mosque in Istanbul

The Grand Bazar TO WALK THROUGH THE URBAN COLOSSUS THAT IS THE FASCINATING METROPOLIS OF TURKEY ONE OF THE WONDERS OF THIS WORLD, TO DARE APPROACH IT AS A MERE TRAVELER SEEMS IMPOSSIBLE, BUT TO DO THIS CAN BE AN EXTRAORDINARY ADVENTURE. f course, famous tourist sites are in abundance along the way. There are so many stars in all the guides that even the locals need months or even years to visit them all at least once. The Blue Mosque, St. Sophia, The Topkapi Palace to name but a few of the multitude of monuments on offer, in this lavish verse of architecture it is worth being lost for hours, if you are not put off by the interminable array of coaches which constantly “unload“ thousands of tourists. You should save a special moment for the Cistern Basilica, which used to be a vital water reserve for this great city. Here, you are surrounded by such silence, coolness and mysterious beauty, it is hard to imagine you a few meters away from the outside volcano, and you are not compelled to explore further. But be

O

wary of the damp steps that prove to be slippery. The streets of Istanbul themselves provide fabulous scenery, impressive places of vitality, spice and color. Any street is a vivid show where thousands of intricate dramas unfold simultaneously, all caught up in the grand spectacle, entwined in perfume and poetry. Its rhythm, its heat, can only be perceived by exploring step-bystep and, as much as possible, by taking time.

ABANDON ALL RESTRAINT, YOU WHO ENTER HERE The Grand Bazaar, the magnificent Kapalicarsi located in one of the most ancient corners of this European city, has always been a favorite of tourists’. Legend says that its origins lay in the two great halls built by the decree of Sultan Mehmet The Conqueror. The city from these “modest“ beginnings

slowly evovlved into a huge commercial center, as the merchants set up their stalls, bars and shops around these two magnificent stone buildings. Any tourist is simply overwhelmed by the sheer labyrinth of alleys, corridors and galleries, which entangle under the same roof, continuously weaving and growing, and ultimately by the immense size of the spectacular bazaar some 30 hectares in all. Incorporating over 4,300 stores and stools, 25,000 employees, more than 60 streets, and even two mosques. It is just as fascinating today as it was in the past. Enter one of the 18 gates and immerse yourself in the city’s labyrinth of narrow streets and alleys littered with alcoves. The Grand Bazaar is divided into quarters, each of them dedicated to a certain product: leather, copper, carpets, jewelry, lamps, hubble-bubbles, clothes, antiques... ®


ITINERARII

Air Treks

® But also embroidered tablecloths, coffee cups with splendid decorations, pillowcases and many other items to numerous to name. And, for each of them, of course, it is polite to haggle. Try not to offer from the start the amount the merchant offers. Do not spoil the pleasure of the person who can’t wait to socialize, whilst demonstrating their powers of negotiation. Most of the merchants are men, and most of the customers-women, willing to fight for a bargain. And as the sun starts to set so the prices too come down. The Grand Bazaar shelters the Small Bazaar, dominated by the same joyful chaos. Walk through the neighboring streets, where you can find thousands of caravanserai, warehouse-inns, with their characteristic two stories and interior yards. The most beautiful are Zincirli Han and Büyük Valide Hani.

Moscheea Ortakoy, vedere de pe Bosfor / The Ortakoy Mosque, viewed from the Bosphorus river

® dou\ cl\diri de piatr\. Turistul este pur [i simplu cople[it de p\ienjeni[ul de alei, coridoare [i galerii care se `ntretaie sub acela[i acoperi[, `n continu\ cre[tere, [i mai ales de m\rimea spectaculosului bazar - 30 de hectare. Adic\ peste 4.300 de pr\v\lii [i tarabe, 25.000 de lucr\tori, mai bine de 60 de str\zi, ba chiar [i dou\ moschei. E tot at‚t de fascinant ast\zi pe c‚t era `n trecut... Intra]i pe una din cele 18 por]i [i scufunda]i-v\ `n labirintul s\u de str\du]e [i alei acoperite cu bol]i. Marele Bazar e `mp\r]it `n cartiere, fiecare din ele dedicat unui anumit produs: piel\rie, aram\, covoare, giuvaiericale, l\mpi, narghilele, haine, antichit\]i... Dar [i fe]e de mas\ brodate, servicii de cafea cu decora]ii splendide, fe]e de pern\, nenum\rate altele, pe care r‚ndurile de fa]\ nu le-ar putea cuprinde. {i pentru fiecare, desigur, e... politicos s\ te tocme[ti. ~ncerca]i s\ nu oferi]i din prima suma pe care v-o propune negustorul. Nu strica]i pl\cerea omului care abia a[teapt\ s\ socializeze, demonstr‚ndu-[i talentele de negociator. Dac\ cei mai mul]i comercian]i sunt b\rba]i, majoritatea celor ce le calc\ pragul sunt femei, dornice s\ se tocmeasc\ pentru un chilipir. Iar pre]urile scad [i ele o dat\ cu lumina zilei. Marele Bazar ad\poste[te `n sine Micul Bazar, unde domne[te ®

BUCURE{TI (HENRI COAND|) - ISTANBUL

LUNCH BREAK As we are In Istanbul, the famous kebab can be found on every street corner. The roasted meat looks enticing and is presented in such a variety that many gape in awe. And it’s worth tasting them all: Adana kebab, Urfa kebab, Iskender kebab and many others. From one region to the next, the vegetables or, watch out for this, the very hot pepper, are added according to local tastes. The food is swallowed more easily with a little raki, the traditional drink, made of grapes and anise. The locals often call it “the lion’s milk“. But an ayran ®

Îngem\nare Twinship

ISTANBUL - BUCURE{TI (HENRI COAND|)

Zbor / Flight

Perioad\ / Effective

Zile de operare / Days Of Service

Plecare / Departure

Sosire / Arrival

Avion / Aircraft

Zbor / Flight

Perioada / Effective

Zile de operare / Days Of Service

Plecare / Departure

Sosire / Arrival

Avion / Aircraft

RO 261

26.03.06 28.10.06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

08.55

10.25

AT 5

RO 262

26.03.06 28.10.06

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

11.20

12.50

AT 5

RO 263

26.03.06 28.10.06

1, 3, 5, 7

16.30

17.40

73 G

RO 264

26.03.06 28.10.06

1, 3, 5, 7

18.30

19.40

73 G

RO 263

26.03.06 28.10.06

2, 4, 6

16.10

17.40

AT 5

RO 264

26.03.06 28.10.06

2, 4, 6

18.30

20.00

AT 5


ITINERARII

Air Treks

® aparent acela[i haos vesel. Plimba]i-v\ pe str\du]ele al\turate, care ad\postesc zeci de caravanserai, hanuri-magazii, cl\dite pe dou\ niveluri, cu o curte interioar\. Cele mai frumoase sunt Zincirli Han [i Büyük Valide Hani.

PAUZA DE MAS| Pentru c\ ne afl\m la Istanbul, celebrul chebap nu lipse[te de nic\ieri. Carnea rumenit\ pe jar se prezint\ `mbietor, `ntr-o asemenea varietate `nc‚t `i las\ pe mul]i cu... gura c\scat\. {i merit\ s\ le gu[ti pe toate: Adana kebap, Urfa kebap, Iskender kebap, multe altele. De la o regiune la alta, legumele, ori - mare aten]ie!, piperul foarte iute, se adaug\ dup\ gust. ~nghi]iturile alunec\ mai u[or stropite cu raki, b\utura tradi]ional\, din struguri [i anason. Localnicii `l numesc adesea... „laptele leului“. Dar merge [i un ayran, lapte b\tut ceva mai s\rat, delicios. Vinetele sunt reginele legumelor, iar la sf‚r[itul mesei orientalii `[i confirm\ renumele c\p\tat prin propor]iile pe care le-au dat unui viciu recunoscut `n lumea `ntreag\: dulciurile. Ceaiul, delicios [i parfumat, se bea `n orice moment al zilei. ~n permanen]\, un b\iat de pr\v\lie trece strada cu o t\vi]\ plin\ de p\h\rele cu ceai fierbinte, pentru patron [i mu[teriii s\i. Ori poate prefera]i cafeaua turceasc\. Sunte]i totu[i `n Turcia...

Interiorul Moscheii Albastre / Inside the Blue Mosque

Lumini în Marele Bazar / Grand Bazar lights

O (PREA) SCURT| LIST| DE CUMP|R|TURI Primul lucru la care se g‚nde[te orice turist care bate Istanbulul pentru cump\r\turi sunt covoarele, fie el un kilim sau un covor tribal. Apoi cade prad\ tenta]iilor irezistibile, de tot felul: ceramica [i artizanalele, hainele (mul]i spun c\ `n Turcia se fac cele mai bune produse din piele din Europa), mirodeniile. Apropo, pentru mirodenii, merge]i la Bazarul egiptean (Misir Çarsisi), unde tarabele gem de ierburi frumos mirositoare [i semin]e. Dac\ v\ place arama, cump\ra]i neap\rat un set de boluri hamam sau o tav\ pentru o mas\ „a la turca“. Pe toat\ `ntinderea Kalpakçilar Caddesi din Marele Bazar str\lucesc metalele pre]ioase, de la poarta Nuruosmaniye p‚n\ la Bayezit. Din multe locuri po]i cump\ra antichit\]i `nso]ite de certificatul de autenticitate. Pr\v\liile bijutierilor, parc\ placate cu aur, argint [i pietre pre]ioase ofer\ orice, de la minun\]ii istorice la pandantive moderne. Un v‚rtej ame]itor de culori se desprinde de pe tapiseriile, covoarele [i carpetele care au f\cut [i fac faima Turciei, de pe vasele de lut, de lemn, de aram\ [i argint. {i, `mp\timi]i ai cump\r\turilor! Nu rata]i str\du]ele l\turalnice, `ntotdeauna acolo v\ a[teapt\ un chilipir... ∫

® will go just as well, the sour milk, which is a little more salty and delicious. The eggplant is queen among the vegetables, and at the end of a meal the Orientals confirm their deserved culinary fame, acclaimed throughout the world, by their dedication to the beloved vice: sweets. A delicious aromatic tea is served at any time of the day. There are always boys from the shops crossing the streets with a tray crammed with glasses full of hot tea, for the bosses and their workers. Or maybe you’d prefer a Turkish coffee. After all, when in Turkey...

TOO SHORT A LIST FOR SHOPPING The first thing that comes to mind for any tourist visiting Istanbul are the carpets, either the kilims or the tribal ones. Then, tourists are conquered by the irresistible temptations of all sorts: ceramics and

handicrafts, clothes (many say that Turkey produces the best leather in Europe), and spices. By the way, for spices, go to the Egyptian Bazaar (Misir Çarsisi), where the stalls are full of lovely smelling herbs and seeds. If you like copper, a set of hamam bowls or a tray for a Turkish style meal are a must have. All over the Kalpakçilar Caddesi section of the Grand Bazaar are displayed precious metals, from the Nuruosmaniye Gate to Bayezit. In many places, one can buy antiquities with authenticity certificates. The jewelers’s shops, adorned with gold, silver and precious stones, offer anything, from historical wonders to modern pendants. The dazzling whirl of colored carpets, tapestries, rugs and clay, wooden, copper and silver pots, which made and still make Turkey famous. And shopaholics, do not miss the side streets where you can always find a bargain! ∫


JURNAL DE VACAN}|

Holiday Diary

By Diana Boicescu Photo: Victor Stroe

Minunile insulei / Island’s Wonders

CORFU

N\vodul pentru suflete Fishing Net For Souls ROMÂNI, VENE}IENI, FRANCEZI, BRITANICI... FIECARE CULTUR| {I-A L|SAT AMPRENTA ÎN CORFU, KERKYRA CUM ÎI SPUN LOCALNICII. DAC| VENE}IENII {I FRANCEZII AU RIDICAT FORT|RE}E {I CL|DIRI, ENGLEZII AU ADUS AICI CRICKETUL {I BEREA CU GINGER. ~N FIECARE AN, URMA{II TUTUROR REVIN ÎN CORFU S| RESPIRE FRUMUSE}E {I POVESTE.

ROMANS, VENETIANS, FRENCH, BRITISH... EACH CULTURE LEFT ITS PRINT ON CORFU, KERKYRA AS LOCAL PEOPLE CALL IT. VENETIANS AND FRENCHMEN BUILT FORTRESSES AND BUILDINGS, WHILE ENGLISHMEN BROUGHT CRICKET AND GINGER BEER HERE. EVERY YEAR, THEIR DESCENDANTS RETURN TO CORFU TO BREATH BEAUTY AND FAIRYTALES.

el dint‚i care a c‚ntat insula a fost Homer, `n Odiseea. Legenda spune c\ Ulise, azv‚rlit de furtun\ pe ]\rm, a fost descoperit de Nafsika, fiica regelui Alcinoos. De la Homer `ncoace `ns\, Corfu a cunoscut invazii [i ocupa]ii: grecii, romanii, englezii, vene]ienii, francezii [i slavii au st\p‚nit-o de-a lungul vremii, asemenea celorlalte insule ioniene. Din istoria sa milenar\, insula a mo[tenit pu]ine urme arheologice, dar a p\strat aerul cosmopolit, cu parfum italian, bucur‚ndu-se totodat\ de o explozie cultural\. O bibliotec\ vast\, ce con]inea c\r]i [i manuscrise rare, o [coal\ de arte frumoase, un teatru liric sunt c‚teva dintre m\rturiile `ndelungatei prezen]e a vene]ienilor care au dominat locurile din secolul al XV-lea p‚n\ la finele celui de-al XVIII -lea.

C

T

SALBA DE ISPITE A }|RMURILOR Romantic\ [i luxuriant\, Corfu `[i merit\ numele de „bijuterie“ a M\rii Ionice. Cu colinele sale acoperite de m\slini, chiparo[i, l\m‚i [i magnolii, sc\ldat\ de albastrul intens al m\rii, `ntre azur [i turcoaz, insula se supune dictaturii verdelui luxuriant, „spart“ pe alocuri de mici sate ® sau or\[ele turistice.

he first one to glorify the island was Homer in his Odyssey. The legend tells that Ulysses, thrown on the shore by the storm, was found by Nafsika, king’s Alcinoos daughter. But, since Homer, Corfu suffered many invasions and occupations: Greeks, Romans, Englishmen, Venetians, Frenchmen and Slavs dominated it for centuries, as well as the other Ionian islands. The island inherited only few archeological vestiges from its millenary history but kept its cosmopolitan atmosphere with an Italian perfume and also enjoyed a cultural boom. A large library containing rare books and manuscripts, a fine arts school, a lyrical theatre ®

Palatul Achilian din Gastouri Achillion Palace in Gastouri


JURNAL DE VACAN}|

Holiday Diary

® Coasta estic\ ofer\ o mare calm\, deschis\ sporturilor marine, iar ]\rmul ad\poste[te tavernele cochete, unde se serve[te pe[te [i vin. Aici, pe coast\, sunt locurile din care se porne[te, cu tradi]ionalele b\rci de pescuit, `n explor\ri incitante, pentru descoperirea golfule]elor ascunse [i romantice. Petrec\re]ilor le este dedicat\ partea de sud a insulei, unde distrac]ia e la ea acas\: cluburile, discotecile [i tavernele sunt deschise p‚n\-n zori. Oferta e bogat\: ouzo, bere local\, vin, Metaxa, Retsina, cocktailuri, tradi]ionalul mezze... [i delicioasele fructe de mare; dar celor care iubesc [oaptele m\rii, plajele pustii le plac hotelurile retrase `n zone s\lbatice, departe de lume, precum Gouvia, Dassia, Nissaki, Kassiopi, Kalamak, Messonghi, Sidari ori Paleokastritsas.

ILUSTRAT| CU VERDE LUXURIANT Peste un milion de turi[ti viziteaz\ anual limba de p\m‚nt din vestul Greciei, aduc‚nd un profit de 100 de milioane de euro. Peste 25% dintre vizitatori sunt a[a-numi]ii „returning customers“, oameni care-[i fac vacan]ele aici an de an. Ce-i ispite[te pe ei spre Corfu? Poate clima bl‚nd\, zecile de plaje, peisajul teribil de frumos, golfurile cu ap\ at‚t de limpede `nc‚t fundul m\rii se vede la 6 metri ad‚ncime. Ori poate satele pesc\re[ti sau amplasamentele luxoase ridicate `n locuri ce par adev\rate provoc\ri pentru ®

® are only some of the testimonies that prove the long existence of the Venetians who ruled these places from the XVth century until the end of the XVIIIth century. Romantic and luxuriant, Corfu deserves the name of Ionic Sea’s “jewel“. With olive trees, cypresses, lemon trees and magnolias covering its hills, bathed in the bright blue of the see, a mixture of sky-blue and turquoise, the island is completely dominated by the luxurious green, “broke“ here and there by small villages or touristic resorts. The Eastern coast offers a serene sea, ideal for nautical sports, with the shore sheltering elegant pubs where one can savour fish and wine. From this coast, the traditional fishing boats depart heading for exciting trips to discover hidden and romantic creeks.

The southern part of the island is dedicated to all party-lovers who can find here everything entertainment means: clubs, discoteques and taverns are open until dawn. The offer is rich: ouzo, local beer, wine, Metaxa, Retsina, cocktails, traditional mezze... and delicious sea-food; but the ones who love the whispers of the sea and deserted beaches enjoy the solitary hotels hidden in wild areas, away from the world, such as Gouvia, Dassia, Nissaki, Kassiopi, Kalamak, Messonghi, Sidari or Paleokastritsas. Over a million tourists visit the spit of land in Western Greece every year, bringing a profit of over 100 million euros. What makes them come to Corfu? Maybe the mild weather, the dozens of beaches, the incredibly beautiful landscape, the ®

Angelakastro, fort\rea]\ bizantin\ din secolul al XIII-lea / Angelakastroa Byzantine fortress from the XIIIth century

DESPRE CORFU ∫ A doua ca m\rime `ntre insulele ioniene („cele [apte insule“ sau Eptanissa), Corfu are o suprafa]\ de 600 de kilometri p\tra]i [i un litoral de 217 kilometri. ∫ Destina]ia, aparent exclusivist\, ideal\ pentru cei cu dare de m‚n\, are de fapt locuri, pre]uri [i servicii pentru toate buzunarele [i toate v‚rstele. Orice ai alege `ns\, Corfu este o veritabil\ cur\ antistres.

MINUNILE INSULEI ∫ Capitala Corfu Town sau Kerkyra este o zon\ cosmopolit\, destul de scump\. Beneficiaz\ nu doar de peisaje superbe, ci [i de obiective turistice precum Ora[ul vechi, cele dou\ fort\re]e vene]iene ridicate pentru a proteja insula, Spianada, biserica Panagia Antivouniotissa [i biserica Sf‚ntului Spiridon, patronul insulei (secolul al XIV-lea). ∫ Palatul Achillion din Gastouri, construit [i locuit de `mp\r\teasa Elisabeta (Sissy) a Austro-Ungariei. ∫ Paleokastritsa: spre vest, la 260 kilometri de capital\, un paradis miniatural, cu ape cristaline [i golfuri minunate.

ABOUT CORFU ∫ The second largest among Ionian islands (“the seven islands“ or Eptanissa), Corfu spreads over 600 square kilometers and its seaside is 217 kilometers long. ∫ The apparently elitist destination, ideal for wealthy people, actually offers locations, prices and services for all pockets and ages. Whatever you choose, Corfu is a real anti-stress treatment.

ISLAND’S WONDERS ∫ The capital Corfu Town or Kerkyra is a cosmopolitan location, expensive enough. It has not only beautiful landscapes but also touristic site such as the Old Town, the two Venetian fortresses built to protect the island, Spianada, Panagia Antivouniotissa church and Saint Spiridon’s church, the protector of the island (XIVth century). ∫ Achillion Palace in Gastouri, built and resided by Empress Elisabeta (Sissy) of Austro-Hungary. ∫ Paleokastritsa: on the West Side, 26 kilometers away from the capital, a miniatural paradise, with crystal water and marvelous gulfs.


INSIGHT TAROM

® arhitec]i? S\ fie ora[ul construit de vene]ieni, cu str\zi `nguste [i `mpov\rate de copaci `nflori]i, s\ fie cele dou\ forturi `mb\tr‚nite de vremuri [i de istorie, s\ fie Lord Byron sau ~mp\r\teasa Sissi, a c\rei fantom\ b‚ntuie parc\ `ntr-un templu-palat construit la Gastouri? ~ntreb\rile sunt multe. La fel [i r\spunsurile. Corfu se insinueaz\ `n memorie r\nind dulce sufletul. O stranie rela]ie: ca oaspete neofit, `i prinzi c‚te ceva din frumuse]e, dar la[i la schimb un strop din tine - asemeni lui Ulise, care, `nainte de a se `ntoarce `n Itaca, s-a oprit aici. ∫

Toamn\/Autumn 2006

® gulfs where the water is that clear as one can see the bottom of the sea even at 6 meters in depth. Or maybe the fishermen’s villages or the luxurious constructions built in places that seem real challenges for the architects? There are many questions. And as many

23

answers. Corfu invades your memory sweetly hurting your soul. A strange relationship: as a neophyte guest, you seize something of its beauty but you leave a drop of you behind - like Ulysses who had stopped here before he returned to Ithaca. ∫

Fort\rea]a vene]ian\, ridicat\ pentru a proteja insula / Venetian fortress built to protect the island


COVER STORY

STR|IN|TATEA PUNE SEMNUL EGAL ÎNTRE ROMÂNIA {I ANDREI {ERBAN. UNII ÎL CONSIDER| CHIAR UN AVANPOST AL GLOBALIZ|RII. PRIVI}I CE FACE {I VE}I VEDEA VIITORUL!

FOREIGN CLIMES EQUATE ROMANIA AND ANDREI SERBAN. MANY CONSIDER HIM A SYMBOL OF GLOBALIZATION. “LOOK AT WHAT HE’S DOING AND YOU WILL SEE THE FUTURE!“ THEY EXCLAIM.

Intui]iile lui Intuitions Of

ANDREI A}I LIPSIT {I NE-A}I LIPSIT, CA REGIZOR, ÎN ROMÂNIA... De c‚nd am demisionat de la Na]ional, `n ‘94, am fost chemat doar o singur\ dat\, s\ montez „Oedipe“ la Opera Rom‚n\. Apoi, n-am mai primit nicio invita]ie concret\. Am v\zut atunci cealalt\ posibilitate, aceea de a face ateliere teatrale cu studen]ii [i cu actorii foarte tineri. Am vrut s\ aduc expresii ale teatrului nou, altfel dec‚t se face pe scenele conven]ionale, conservatoare, ale teatrului rom‚nesc. Am revenit ani `n [ir pentru aceste work-shop-uri, care nu erau v\zute de spectatori, care nu deveneau spectacole, dar care suplineau ceea ce [colile rom‚ne[ti de teatru nu mai fac: educa]ia t‚n\rului actor de a-[i dezvolta imaginarul, de a-[i `nv\]a anumite tehnici, ale vocii, ale trupului, ale felului de a asculta, ale lucrului unul cu altul. A[adar, p‚n\ anul acesta, nu am avut nicio propunere concret\. Dar, iat\ c\, [i Teatrul Na]ional din Cluj [i Na]ionalul sibian m-au invitat s\ vin s\ lucrez. Sunt onorat s\ o fac. Nu am deloc senza]ia c\ provincia este un fel de periferie a Bucure[tiului. Dimpotriv\, aici `mi dau seama c\ Bucure[tiul este un fel de periferie a artei teatrale, `n momentul acesta. Foarte pu]in din ce se `nt‚mpl\ acum `n teatrele bucure[tene are valoare. Iar multe dintre cele care se `nt‚mpl\ `n provincie sunt pline de inventivitate, de originalitate [i de c\utare. Iat\ de ce lucrez aici, unde actorii se concentreaz\ ca `n cantonament pentru repeti]ii, nu au televizor, radio, nu au niciun fel de alt\ tenta]ie dec‚t lucrul lor.

YOU WERE GONE AND YOU WERE MISSED AS A DIRECTOR IN ROMANIA... Ever since I resigned from the National Theater in ‘94, I was only called once to stage “Oedipus“ at the Romanian Opera House. After that, not a concrete invitation. That’s when I saw the other possibility, to conduct theater workshops with very young students and actors. I wanted to give voice to the new theater, in a different way from what was being done on the conventional, conservatory stages of Romanian theaters. I came back year after year for these workshops, which were not seen by the public, which were not intended to become shows, but which served to do that which Romanian theater schools had ceased to do: the education of young actors via the development of their imagina-

tion; teaching them how to use their voice and body, to listen in the right way and work in a team. Until this year, I had no fixed place of work. But the National Theater in Cluj and in Sibiu has been kind enough to invite me to work with them and I am honored to do so. I do not think that these other cities are like a province of Bucharest. On the contrary, it is here that I realize that Bucharest is in a certain way a province of theater art at the moment. A very small part of what is happening now in Bucharest theaters has any value. Many of the productions in the provincial theaters are original and innovative. This is why I am working here, where actors are focusing for rehearsals as if they were in cantonment, they do not have TV stations, radio, no other distraction but their own work.


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

25

By Ara {eptilici Photo: Constantin Ciocan

SERBAN A}I G|SIT O ÎMBUN|T|}IRE ÎN TEHNICA ACTORILOR NO{TRI? Nu, pentru c\ am lucrat `n locuri foarte diverse, cum ar fi la Arad, c‚]iva ani mai t‚rziu la Piatra Neam], apoi la Sf‚ntu Gheorghe, la Cluj, cu oameni foarte diferi]i, de v‚rste foarte diferite, au fost [i regizori [i actori din ]\rile balcanice; nimic nu s-a sedimentat, nimic nu a evoluat, dar sigur ceva s-a `nt‚mplat, e ca [i cum ai merge `n diverse locuri [i ai arunca semin]e, ceva se depune [i r\sare `n timp, chiar dac\ eu nu mai sunt acolo [i nu v\d direct rezultatul acestor `nt‚lniri. To]i cei care au participat au fost atin[i de originalitatea lucrului `mpreun\ [i au profitat de ea, chiar dac\ eu, direct, nu am v\zut rezultatele. Actorii cu care montez acum, cei din Cluj [i din Sibiu, de[i nu lucraser\ niciun work-shop cu mine, s-au adaptat extraordinar de u[or condi]iilor nea[teptate pe care le propun `ntotdeauna. V\d c\ ceva se a[az\ pe aceast\ genera]ie t‚n\r\ care este, `n fapt, foarte neantrenat\, neprofesionist\, nedisciplinat\, dar care are totu[i o mare dorin]\ de a `nv\]a, de a cre[te `n meseria de actor [i de regizor.

SUNTE}I MAI EMO}IONAL CU ROMÂNII; ÎI PERCEPE}I ALTFEL DECÂT PE AMERICANI? ~i percep altfel. Actorii americani sunt foarte genero[i, foarte fizici, foarte inteligen]i, se arunc\ `n orice cu mare curaj. Rom‚nii sunt la fel, dar dup\ o anumit\ v‚rst\ cap\t\ cli[ee, stereotipuri de g‚ndire, de joc, manierisme care nu mai pot fi `nl\turate. Foarte mul]i dintre fo[tii mei colegi nu mai ]in pasul, capituleaz\ repede [i devin amari, cinici la ceea ce le propun. ~mi pare foarte r\u, dar spiritul trebuie s\ r\m‚n\ t‚n\r ®

HAVE YOU FOUND AN IMPROVEMENT IN THE TECHNIQUE OF OUR ACTORS? No, because I have worked in many different places, like Arad. A few years later, I worked in Piatra Neamt, then in Sfantu Gheorghe and Cluj, with very different people, of various ages. There were also directors and actors from the Balkan countries; nothing improved, nothing evolved, but something happened for sure, as if you were to go in different directions scattering seeds, something grows in time, even if I am no longer there and I do not see the results of those scatterings. All those who took part were touched by the originality of the teamwork and gained from it, even if I did not see the direct fruit bore of it. The actors I am working with right now, those in Cluj and in Sibiu,

although they hadn’t worked in any other workshop with me, have adapted extraordinarily well to the unexpected conditions that I always set. I can see something coming out of this young generation, which is in fact not trained, unprofessional and undisciplined, but however is driven by a great desire to learn, to grow as professional actors or directors.

YOU ARE MORE EMOTIONAL WITH ROMANIANS: DO YOU PERCEIVE THEM DIFFERENTLY FROM AMERICANS? I see them differently. American actors are very generous, very physical, very intelligent, and they dive into anything with great audacity. Romanians are the same, but after a certain age they start getting into cliches, into stereotypes of thinking, of playing, into manner- ®


COVER STORY

® `n art\ [i dac\ va trebui s\ fac o coali]ie cu tinerii o voi face, asta-i tot! {tiu c\ nu sunt foarte iubit de colegii mei din teatru. Sunt un ins dificil, pentru c\, de c‚te ori vin spun exact ceea ce cred, nu mi-e deloc team\, nu mi-e jen\, nu fac parte din niciun fel de ga[c\, de care teatrul rom‚nesc e plin. Fiecare se acoper\ unul pe altul, nu `ndr\znesc s\ spun\ lucrurilor pe nume. E o manier\ perdant\, pe termen lung. ~n Rom‚nia, cu foarte mici excep]ii, mi se pare c\ starea teatrului este mediocr\. Cu toate acestea, mul]i actori sunt extrem de talenta]i. Prima mea impresie, c‚nd am `nceput s\ lucrez la Cluj [i la Sibiu, cu actori din teatrele respective, a fost c\ prezen]a, receptivitatea lor era mediocr\ [i slab\. Deja, dup\ ce am lucrat 10 zile, ceva s-a schimbat, ceva s-a deschis `n ei, ceva minunat, plin de inventivitate, plin de prospe]ime. Asta mi-a dat imediat un semn c\ se poate lucra `n Rom‚nia, c\ actorii rom‚ni sunt foarte buni, sunt foarte sensibili. ~mi pare foarte r\u c\ nu s-a finalizat proiectul centrului

® isms that can no longer be eliminated. Many of my former colleagues can’t keep up anymore, they give up quickly and they become bitter and cynical to what I suggest. I am very sorry, but the spirit has to remain young in art and if that means I have to work with the young then I will and that’s it! In Romania, with very little exceptions, i think that theater has become mediocre. However, many actors are extremely talented. My

creation center, which was to bear my name, was never realized. The young actors I am currently working with say that they wanted it very much.

IS IT BETTER FOR AN ARTIST TO HAVE A ROLE MODEL RATHER THAN TO BECOME THEIR OWN MODEL? I can only speak from my own experience. In my youth, I had the great fortune to meet remarkable people. Ellen Stewart, the mana-

ACTUL CREA}IEI THE ACT OF CREATION „În art\ trebuie un dram de imagina]ie care merge peste obiect“ / “In art what whe need is a little imagination“

Indica]ii regizorale. Andrei {erban al\turi de actorul Marian Râlea / Stage director’s advice: Andrei Serban with Marian Ralea

de crea]ie care urma s\-mi poarte numele. Actorii tineri cu care lucrez acum `mi spun c‚t de mult [i l-ar fi dorit...

E MAI BINE PENTRU UN ARTIST S| AIB| UN MODEL SAU S|-{I DEVIN| PROPRIUL MODEL? Nu pot vorbi dec‚t despre experien]a mea. ~n tinere]e am avut marea [ans\ de a `nt‚lni oameni remarcabili. Ellen Stewart, directoarea teatrului La MaMa, din New York, a venit `n Rom‚nia c‚nd eram student, mi-a v\zut spectacolele [i m-a ajutat s\ ob]in o burs\ Ford. Am primit extrem de mult de la Ellen Stewart, pentru c\ era un om de o viziune [i de o libertate extraordinare, iar eu, venind dintr-o ]ar\ constipat\, `n care `mi era fric\ [i de umbra mea, mi-am dat seama c\ un artist nu poate tr\i cu spaima, nu po]i s\ creezi c‚nd ]i-e fric\. De la ea am prins curajul de a-mi da drumul la robinete. Al doilea mare model pentru mine a fost Peter Brook, cu care am ®

first impression, when I started working in Cluj and in Sibiu, with actors from the respective theaters, was that their presence and receptivity were mediocre and weak. After working 10 days, something changed, something opened inside of them, something wonderful, full of creativeness and freshness. This told me right away that one can actually work in Romania, that Romanian actors are brilliant and very sensitive. I am very sorry that the planned

ger of the La MaMa Theater in New York, came to Romania when I was a student, saw my performances and helped me get a Ford scholarship. I gained a lot from Ellen Stewart, because she was a person with an extraordinary vision and liberty, and I came from a constipated country, where I was afraid of my own shadow, and she helped me to realize that an artist could not live in fear, as one cannot create when one fears. She gave me the courage to give it ®


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

27


COVER STORY

® lucrat un an de zile `n Centrul Interna]ional de Teatru de la Paris [i, dup\ aceea `n Iran, la Shiraz. De la el am `nv\]at c\ tot ceea ce f\cusem p‚n\ atunci `n teatru nu ducea nic\ieri [i c\, de fapt, nu mai pot s\ continuu dac\ nu m\ `ntreb de ce fac ceea ce fac, ce rost are, cui serve[te, ce responsabilitate am, ce vreau s\ comunic actorilor, ce comunic spectatorilor. Sunt invidios doar pe cei care fac spectacole at‚t de bune `nc‚t `mi taie [ansa de a le mai face eu. C‚nd v\d „Visul unei nop]i de var\“ montat\ de Peter Brook, mi se opre[te orice elan de a m\ mai g‚ndi m\car la acel text.

CÂT ESTE INTUI}IE {I CÂT TRUC ÎN CEEA CE FACE}I? Actul crea]iei este sut\ la sut\ un act al intui]iei. C‚nd intui]ia e pasiv\ [i ne bizuim doar pe ceea ce am `nv\]at, atunci nu mai e[ti artist, e[ti me[te[ugar. Ceea ce nu `nseamn\ c\ un pantof bine f\cut e un lucru r\u. ~n art\ `ns\ trebuie un dram de imagina]ie care merge peste obiect. Eu voi lucra, p‚n\ la cap\t, p‚n\ c‚nd nu voi mai putea fizic s\ lucrez, cu o singur\ inten]ie: aceea de a m\ re`nnoi. ~n clipa `n care recunosc c\ nu [tiu nimic, c\, de fapt, `n art\ nu [tim dec‚t c‚teva trucuri, atunci suntem mult mai deschi[i `n fa]a `ntreb\rii „cum poate misterul artei s\ comunice cu misterul vie]ii?“ Trebuie s\ privim aceste `ntreb\ri cu foarte mult\ modestie, dar [i cu foarte mult\ curiozitate. Dac\ aplic doar ceea ce [tiu, dac\ doar at‚t mai am de dat, \sta este semnul c\ am `nceput s\ mor... ∫

® my all with out restraint. The second great role model for me was Peter Brook, whom I worked with for a year in the International Theater Center in Paris and later on in Iran, Shiraz. He taught me that all that I had done in the theater up to that moment did not lead anywhere and that I could not continue if I did not ask myself why I was doing what I was doing, what the point of it was, to whom it served, what responsibilities I had, what I wanted to communicate to the actors and to spectators.

HOW MUCH OF WHAT YOU ARE DOING IS INTUITION AND HOW MUCH IS DECEPTION? The act of creation is a hundred percent an act of intuition. When intuition is passive and we

DESPRE INVIDIE

are only relying on what we learnt, then we are not artists, we are craftsmen. Which doesn’t mean that a well-made performance is a bad thing. However, in art, what we need is a little imagination. I shall work till the end, till I physically can no longer work, with just one intention: to renew myself. The minute I admit I don’t know anything, that, in fact, in art, we only know a few tricks, we are a lot more open to the question “How can the mystery of art communicate with the mystery of life?“ We have to look upon these questions with a lot of modesty, but also with a lot of curiosity. If I only apply what I know, if this is as much as I can give, it is a sign that I am starting to die. ∫

ABOUT ENVIOUSNESS

„Sunt invidios doar pe cei care fac spectacole atât de bune încât îmi taie [ansa de a le mai face eu“. / “I am only envious of those who make such good performances that the destroy my chances of doing any myself“.

În mijlocul actorilor, la Sibiu, preg\tind „Pesc\ru[ul“ / Surrounded by actors in Sibiu, preparing the “Pescarusul“ play


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

29

ADVERTORIAL

România, un brand care a intrat în aten]ia Organiza]iei Superbrands

Romania, A Brand Which Raised The Attention Of Superbrands Organization

PRIMELE OSCARURI PENTRU BRANDURILE CONSACRATE PE PIA}A ROMÂNEASC| SUNT ACORDATE SUB SLOGANUL „S|RB|TORIND BRANDURILE LOCALE, S|RB|TORIM ROMÂNIA!”

FIRST OSCARS FOR BRANDS THAT ENJOY RECOGNITION ON THE ROMANIAN MARKET ARE AWARDED UNDER THE SLOGAN “CELEBRATING LOCAL BRANDS, CELEBRATING ROMANIA!”

ansat\ în Marea Britanie, acum mai bine de un deceniu, ca singurul arbitru independent în domeniul brandingului, Organiza]ia Interna]ional\ Superbrands desf\[oar\ ast\zi programe specifice în peste 60 de pie]e cheie ale lumii. Programul Superbrands acord\ brandurilor statutul de Superbrand, pe baza unei atente evalu\ri a notoriet\]ii [i reputa]iei, prin cercetare de tip top-of-mind [i validare final\ de c\tre Consiliul Superbrands constituit local, în fiecare an, din profesioni[ti [i lideri de opinie. În egal\ m\sur\, Superbrands promoveaz\ brandingul ca disciplin\ [i pozi]ioneaz\ Brand Guardian-ul ca profesionist cheie în crearea reputa]iei unui brand pe o pia]\ specific\. Cele mai puternice branduri din lume sunt monitorizate, analizate [i premiate de c\tre Superbrands. Acest statut adaug\ for]\ [i prestigiu unui brand [i îl diferen]iaz\ de competitorii s\i. În acela[i timp, el reprezint\ un adev\rat omagiu adus creativit\]ii locale, o consolidare a reputa]iei unui brand pe pia]\ [i o confirmare a satisfac]iei consumatorului. Finalitatea programului Superbrands const\ în înalta recunoa[tere pe care o prime[te pia]a respectiv\ ca mediu economic stabil [i prielnic dezvolt\rii brandurilor, dar [i un triumf al marilor realiz\ri. Maturizarea pie]ei [i apropierea de momentul integr\rii în Uniunea European\ au f\cut ca România s\ intre în aten]ia Organiza]iei Interna]ionale Superbrands. Programul Superbrands aduce un capital de imagine extrem de valoros pentru România în lume prin includerea pie]ei române[ti în categoria pie]elor cheie pe care opereaz\. Primul Catalog Superbrands din România dezv\luie istoria succesului, oferind peste 60 de modele de branding impecabil pentru cei care aspir\ la performan]\ în afaceri. Programul recunoa[te consacrarea marilor branduri interna]ionale [i pe pia]a româneasc\ [i celebreaz\ brandurile române[ti care se înscriu acum într-un circuit universal.

L

aunched in UK more than a decade ago as the only independent arbiter on branding, Superbrands International Organization has been developing ever since specific programs in more than 60 key markets. Superbrands Programme awards the Superbrand status on the basis of a thorough assessment of the brand’s notoriety and reputation through top-of-mind research and final validation by the Superbrands Council consisting of professionals and opinion leaders. Equally, Superbrands promotes the discipline of branding and positions the Brand Guardian as a key professional in building a brand’s reputation on a specific market. The most powerful brands in the world are monitored, analysed and awarded by Superbrands. This status enriches brands with force and prestige and differentiates them from their competitors. Not in the least, Superbrand status stands for a true homage brought to the local creativity, a consolidation of the brand’s reputation on the market and a confirmation of the consumer’s satisfaction. The ultimate asset of the Superbrands Programme consists in the high recognition of the local market as a stable economic environment, appropriate for brands’ development, a triumph of great achievements. The maturity reached by the market and the forthcoming accession to the European Union, Romania to the attention of the Superbrands International Organization. Superbrands Programme brings an extremely valuable image asset for Romania worldwide by assimilating the Romanian market into the category of the key markets on which it functions. The first Superbrands Book in Romania presents the history of success, offering more than 60 models of flawless branding for those who aspire to reaching proficiency in business. Superbrands is a confirmation of the position held by the powerful international brands on the local market, as well as a celebration of the Romanian brands that now join an universal circuit.

Partenerul ales de c\tre Organiza]ia Interna]ional\ Superbrands pentru dezvoltarea proiectului în România este Agen]ia de rela]ii publice BDR Associates, Asociat Exclusiv al Grupului Hill & Knowlton în România. ∫

BDR Associates, PR Agency and Exclusive Associate of Hill & Knowlton in Romania, is the partner chosen by the Superbrands International Organization for the development of the Superbrands Programme in Romania. ∫

www.superbrandsromania.com

L

www.superbrands.org

www.bdr.ro


EXPLORATOR

Explorer

Orfeu, reprezentare / Image of Orpheus

ORPHEUS & EURYDICE C‚ntecele unei iubiri pierdute The Songs Of A Lost Love

By Csire Gabor

ORFEU, CEL MAI DEOSEBIT CÂNT|RE} AL TUTUROR TIMPURILOR, A VENIT PE LUME ~N TRACIA. ~N CASA MAMEI SALE, MUZA KALLIOPE L-A D|RUIT CU M|IESTRIA MUZICII. IAR APOLLO I-A ADUS LIRA F|URIT| CHIAR DE PRUNCUL DIVIN, HERMES. ORPHEUS, THE GREATEST SINGER OF ALL TIMES, WAS BORN IN THRACE. IN HIS MOTHER’S HOUSE, MUSE CALLIOPE BLESSED HIM WITH THE GIFT OF MUSIC. AND APOLLO BROUGHT HIM THE LYRE MADE BY THE DIVINE CHILD, HERMES.


INSIGHT TAROM

‚nd `ncepu s\ m‚ng‚ie coardele instrumentului, florile se aplecar\ spre Orfeu, pietrele se rostogolir\ la picioarele sale, iar vie]uitoarele s\lbatice `l `nconjurar\ `mbl‚nzite. Pe vasul Argo, cu care pornise `n c\utarea l‚nii de aur, `mpreun\ cu Iason [i tovar\[ii s\i, c‚ntul lirei domoli valurile, salv‚ndu-i pe argonau]i de furtun\. Ginga[a Euridice, nimf\ a p\durii, fu `nrobit\ [i ea de muzica minunat\. Cei doi tr\ir\ `mplinirea dragostei `ntr-o c\snicie fericit\. Dar sor]ii le erau potrivnici... Euridice culegea flori de c‚mp `mpreun\ cu prietenele sale. Fredon‚nd o melodie sorbit\ de pe buzele lui Orfeu, ea `[i `mpleti o coroni]\ `n p\ru-i b\lai. Deodat\, ap\ru din senin un cioban. Euridice gr\bi pasul, prietenele ei o rupser\ la fug\. Speriat\ de dorin]a nest\vilit\ a necunoscutului, Euridice alerg\ dup\ ele, c\lc‚nd un [arpe veninos, care o mu[c\ `ntr-o clip\. ~n scurt\ vreme, t‚n\ra so]ie a lui Orfeu sf‚r[i `n bra]ele nimfelor p\durii. C‚nt\re]ul fu cuprins atunci de o durere sf‚[ietoare. Gata s\-[i sacrifice propria via]\ ca s-o re`nt‚lneasc\ pe Euridice, porni spre Lumea ~ntunericului. Merse [i merse, p‚n\ ajunse la o cr\p\tur\ ad‚nc\. {i `ndat\ ce intr\ acolo, fu tras `n jos de v‚ntul `nghe]at. ~naint\ cu m‚na pe lir\, p\[i c‚nt‚nd pe p\m‚ntul rece [i arid. C‚nd ajunse la malul r‚ului negru, `l ademeni pe b\tr‚nul luntra[ al sufletelor cu vraja muzicii sale. Charon, cople[it de c‚ntecul `ndurerat, `l lu\ pe Orfeu `n luntrea sa [i, cu toate c\ trecerea r‚ului de c\tre cei vii era oprit\, `l duse pe cel\lalt mal. Cu inima `ndoliat\, p\[i `ndr\zne] pe t\r‚mul umbrelor [i-[i continu\ drumul printre sufletele celor care nu mai erau. C‚ntul s\u se `nso]i cu fo[netul abia perceptibil al spiritelor, care se adunar\ `mprejur. Cerber, fiorosul c‚ine al `ntunericului, p\zitorul palatului, l\tra `nsp\im‚nt\tor cu cele trei capete. Dar sunetul magic al lirei potoli monstrul, iar Orfeu p\trunse `n palat. Apropiindu-se curajos, el se arunc\ la picioarele tronului `nalt pe care se afla Hades. O melodie trist\ se `n\l]\ din lira sa, pl‚ng‚nd dragostea pierdut\ [i implor‚nd pentru via]a lui Euridice... Hades, zeul `ntunericului, a r\mas nep\s\tor, `n schimb, zei]a Persefona fu cuprins\ de compasiune. Cu ochii `n lacrimi, ea `i vorbi nemilosului s\u so], iar Hades `ncuviin]\ `ntoarcerea lui Euridice printre cei vii. Aceast\ `ng\duin]\ nemai`nt‚lnit\ avea `ns\ o condi]ie: Orfeu nu trebuia s\ priveasc\ `napoi, spre femeia iubit\ care-l urma, p‚n\ ce am‚ndoi nu vor fi ajuns la lumina zilei. La porunca lui Hades, zeul Hermes, `nso]itorul sufletelor, aduse umbra lui Euridice din imperiul nem\rginit. Orfeu porni primul c\tre lumea celor vii, urmat de silueta neclar\ a so]iei reg\site. Aproape de ie[ire, c‚nt\re]ul sim]i din nou v‚ntul amor]itor, picioarele-i alunecar\ pe st‚nca rece [i umed\. ~n spatele lui nu se auzea nimic, nici m\car un fo[net slab. Se afla oare cineva acolo? Era iubita lui so]ie sau altcineva? M\cinat de `ndoieli, Orfeu se `ntoarse brusc. ~n urma sa venea chiar femeia adorat\, pe care n-o mai v\zuse de at‚ta vreme. S\ri s-o `mbr\]i[eze, dar era prea t‚rziu. A[a cum `l avertizase Hades, Euridice se pref\cu `n cea]\ [i disp\ru pentru totdeauna... ~nnebunit de pierderea insuportabil\, Orfeu s-a `ntors iar\[i din drum. ~ns\ de ast\ dat\, b\tr‚nul luntra[ a r\mas ne`nduplecat [i n-a mai traversat cu el r‚ul negru. Orfeu trebuia s\ plece f\r\ fiin]a iubit\. Cople[it de durere, `[i petrecu via]a c‚nt‚nd melodiile cele mai triste. P‚n\ `ntr-o zi, c‚nd femeile din Tracia, a]‚]ate de serb\rile strugurilor [i vinului, furioase c\ vestitul c‚nt\re] nu-[i alege nevast\ dintre ele, l-au sf‚[iat `n buc\]i. Capul [i lira s\rmanului Orfeu au fost azv‚rlite `n apele `nvolburate ale r‚ului Hebros. La ®

C

Toamn\/Autumn 2006

hen he started caressing the chords of the instruments, the flowers bowed to Orpheus, the stones rolled to his feet, and the wild beasts surrounded him tamed. On the Argo ship, with which he started his journey to find the Golden Fleece, together with Jason and his comrades, the song of the lyre tempered the waves, saving the Argonauts from the storm. The delicate Eudydice, nymph of the woods, was charmed by the wonderful music herself. The two experienced the

W

31

Orpheus’ young wife died in the arms of the wood nymphs. The singer was then overwhelmed by an excruciating loss. Ready to sacrifice his own life to be reunited with Eurydice, he made his way into the Underworld. He kept walking till he reached a deep crevasse. As soon as he entered, he was pulled along by a frozen wind. He stepped forward, his hand on the lyre, and he stepped onto the cold and arid ground singing. When he reached the bank of the black river, he lured the old boat-

Orfeu, imagine pe un vas / Picture on a ancient pottery bowl: Orpheus

fulfillment of love in a happy marriage. But fate was against them... Eurydice was picking up wild flowers from the field together with her friends. While singing a song stolen from the lips of Orpheus, she put a wreath in her fair hair. All of a sudden, a shepherd appeared. Eurydice startled by the stranger’s untamed desire, her friends already running. Eurydice followed, stepping as she did so on a venomous snake, which bit her in a second. Shortly after that,

man of the souls with the charm of his music. Charon, impressed by the painful song, took Orpheus in his boat and, although it was forbidden for the living to cross the river, he was thus borne to the other side. His heart broken, he boldly stepped into the land of the spirits and continued his way among the souls of the dead. His song merged with the very faint sough of the spirits who gathered around him. Cerberus, the fearsome dog of the Underworld, the ®


EXPLORATOR

Explorer

Uciderea lui Orfeu / Death of Orpheus

® rug\mintea muzelor `ndoliate [i a zeului Apollo, marele Zeus a `n\l]at atunci pe cer instrumentul miraculos. Constela]ia Lyra aminte[te de eterna iubire dintre Orfeu, c‚nt\re]ul ne`ntrecut, [i frumoasa Euridice... ∫

® guardian of the palace, barked hideously with his three heads. But the magic sound of the lyre tamed the monster, and Orpheus entered the palace. Full of courage, he threw himself at the foot of the high throne Hades was sitting on. He was playing a sad song with his lyre, crying for his lost love and begging for the life of Eurydice... Hades, the god of darkness, remained unimpressed, but goddess Persephone was full of compassion. With tears in her eyes, she spoke to her unmerciful husband, and Hades agreed to return Eurydice among the living. But this was to be done on one condition: Orpheus was not to look back at his beloved until both of them reached the daylight. At Hades’ order, Hermes, the god of souls, brought Eurydice’s shadow from the underworld. Orpheus started walking back towards the world of the living, followed by the foggy silhouette of his newly found wife. Close to the exit, the singer felt the frozen wind tug at him once again, and his feet slipped on the cold and humid rock. Behind him, nothing was heard, not even a faint sound. Was it his beloved wife or was it somebody else? Tormented by doubts, Orphe-

us turned all of a sudden. Behind him, there was his adored one, whom he had not seen for so long. As Hades had warned him, Eurydice turned into fog and disappeared forever... Maddened by the insufferable loss, Orpheus turned again. But this time the old boatman remained unyielding, and he did not let him cross the black river. Orpheus had to go back without his beloved. Laden with sorrow, he spent his life singing the saddest songs. Until one day, when the women of Thrace, lured by the feasts of grapes and of wine, furious that the famous singer was not choosing a wife from among them, tore him to pieces. The head and the lyre of poor Orpheus were thrown in the dark waters of the River Hebros. By request of the mournful muses and of the god Apollo, the great Zeus put the miraculous instrument into the sky. The Constellation Lyra serving as a constant reminder of the eternal love between Orpheus and the tragically beautiful Eurydice... ∫ CONSTELLATIONS LYRA is part of the 48 constellations mentioned by Ptolemy in the antiquity, and is one of the 88 constellations known today. Its main star, Vega, forms with Deneb and Altair, the Summer Triangle. VEGA, the brightest star, after Arcturus, in the northern skies, is 60 times larger than the sun. Only 25 light-years from us, Vega was the first star photographed by astronomers (Harvard, 1850). CONSTELA}II

LYRA face parte din cele 48 de constela]ii enumerate de Ptolemeu `n antichitate [i este una dintre cele 88 de constela]ii cunoscute azi. VEGA, steaua cea mai str\lucitoare, dup\ Arctur, pe bolta cereasc\ nordic\, este de 60 de ori mai mare dec‚t Soarele. Afl‚ndu-se la numai 25 de ani-lumin\ de noi, Vega a fost prima stea fotografiat\.


ADVERTORIAL

INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

33

Emporiki Bank se extinde `n România CINE ESTE EMPORIKI BANK ÎN GRECIA {I ÎN REGIUNE? Emporiki Bank este `n topul celor mai dinamice b\nci din Grecia cu o istorie de 100 de ani, prezent\ `n Rom‚nia, Bulgaria, Albania [i `n vestul Europei. Recenta achizi]ie a b\ncii de c\tre grupul francez CREDIT AGRICOLE va `nt\ri [i mai mult pozi]ia b\ncii `n zon\.

DE CE VRE}I S| FACE}I AFACERI ÎN ROMÂNIA? Rom‚nia este o ]ar\ important\ `n regiune, cu multe avantaje, o pia]\ larg\ [i perspective favorabile.

CÂTE SUCURSALE AVE}I ÎN ROMÂNIA? Suntem prezen]i `n Bucure[ti cu cinci sucursale, precum [i `n Constan]a, Ia[i (cu dou\ unit\]i) [i Timi[oara. La sf‚r[itul anului 2006, vom fi prezen]i `n Bra[ov, Gala]i, Ploie[ti, Oradea, Sibiu, Arad [i Pite[ti. ~n 2007, ne vom extinde `n continuare `n Cluj, Craiova [i alte ora[e, p‚n\ la o re]ea de 40-50 unit\]i-sucursale.

CARE ESTE OFERTA DE PRODUSE {I SERVICII A EMPORIKI BANK ROMÂNIA? ESTE O BANC| AXAT| PE RETAIL SAU CORPORATE? Avem o prezen]\ mixt\ at‚t `n corporate, c‚t [i `n retail. ~n sectorul corporate oferim solu]ii ce pot fi croite `n func]ie de necesit\]ile financiare ale clientului. ~n sectorul de retail oferim o gam\ variat\ de produse, adresate IMM-urilor (pentru capital lucrativ, imobiliar, utilaje etc., nevoi de finan]are), persoanelor fizice (pentru locuin]\, credit de consum [i alte nevoi personale), carduri de credit [i debit, precum [i produse excelente de depozitare [i trezorerie.

~N CÂ}I ANI VA AJUNGE ROMÂNIA LA NIVELUL GRECIEI? CUM ESTE CONSUMATORUL ROMÂN FA}| DE CEL GREC? Depinde foarte mult de poporul rom‚n. ~ns\, datorit\ faptului c\ `n Rom‚nia lucrurile se mi[c\ repede [i lu‚nd `n considerare viitoarea accesiune `n Uniunea European\, consider c\ un num\r de 5 ani este rezonabil. Consumatorii din ambele ]\ri se confrunt\ mai mult sau mai pu]in cu acelea[i nevoi financiare, cu termeni [i condi]ii similare.

CE ESTE CARDUL DINAMO? Reprezint\ doar unul dintre produsele noastre, adresat suporterilor clubului de fotbal Dinamo. Un card de debit cu posibilitate de overdraft [i cu acoperire na]ional\-interna]ional\. De cur‚nd, am lansat credit cardul MasterCard, ce beneficiaz\ de termeni [i condi]ii atractive.

CE ATUURI ECONOMICE AVEM ~N COMPETI}IA EUROPEAN|? SPRE CE AR TREBUI S| NE ~NDREPT|M RESURSELE? Rom‚nia este o ]ar\ `nzestrat\ - binecuv‚ntat\, bogat\ `n resurse [i cultur\, simplu, trebuie s\ le folosi]i `n avantajul dumneavoastr\. ∫


CENTENARUL VUIA

The Vuia Centenary

ST|PÂNII CERULUI SKY LORDS Photo: Robert Ghement

LA 18 MARTIE 1906, PE CÂMPUL DE LA MONTESSON, FRAN}A, ROMÂNUL TRAIAN VUIA S-A RIDICAT ÎN PRIMUL ZBOR DIN LUME CU UN APARAT MAI GREU DECÂT AERUL, FOLOSIND NUMAI MIJLOACELE DE BORD ALE „AVIONULUI“ S|U CU TREN DE ATERIZARE {I RO}I PNEUMATICE. LA 100 DE ANI DE LA PRIMUL ZBOR MECANIC CARE A MARCAT DECISIV ISTORIA AERONAUTICII MONDIALE, A{II AVIA}IEI DE PRETUTINDENI S-AU REUNIT, PENTRU DOU| ZILE LA CONSTAN}A, ÎNTR-UN SPECTACOL AL CERULUI: ROIAS 2006. ON 18 MARCH 1906, THE ROMANIAN TRAIAN VUIA MADE THE WORL’S FIRST FLIGHT IN MONTESSON, FRANCE, IN A CRAFT WHOSE DENSITY WAS GREATHER THAN AIR AND MAKING USE ONLY OF ON-BOARD MEANS OF HIS „PLANE“. 100 YEARS AFTER THE FIRST MECHANICAL FLIGHT, THAT HAD A DECISIVE IMPACT ON THE HISTORY OF WORLD AERONAUTICS, MASTERS OF AVIATION FROM EVERYWHERE AROUND THE WORLD GATHERED, FOR 2 DAYS, IN CONSTANTA, IN A SHOW OF THE SKIES: ROIAS 2006.

RoIAS 2006, Mihail Kog\lniceanu Airport


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

35

De aproape 40 de ani, echipa Italian\ are cea mai mare grupare de avioane sub care evolueaz\: 10. RoIAS 2006 a fost singurul miting interna]ional la care Frecce Tricolori au participat `n acest an

Primul avion monoplane construit de Vuia între 1903 [i 1906, asemenea unui liliac: Vuia I The first monoplane air craft, built by Vuia between 1903 - 1906, resembled a bat, was know as the Vuia I

For almost 40 years, the Italian team has the biggest number of performing aircrafts: 10.RoIAS 2006 was the only internationl air meeting Frecce Tricolori attended this year

P

este 100 de aeronave civile [i militare din peste 12 ]\ri, inclusiv Rom‚nia, au participat la mitingul aerian oferind rom‚nilor prezen]i pe aeroportul Mihail Kog\lniceanu un show regal. Timp de dou\ zile, frumo[ii nebuni ai aerului - proveni]i din r‚ndul celor mai buni pilo]i din armatele fiec\rui stat al lumii - i-au f\cut pe oameni s\ viseze, demonstr‚ndu-le c\ zborul nu e altceva dec‚t o iubire profund\. Protagoni[tii spectacolului interna]ional aerian RoIAS 2006 au fost pilo]i din Austria - cu dou\ aeronave PC-7, Germania - cu un F-4 Pfantom [i un Tornado, Grecia - o aeronav\ T-6, Macedonia - c‚te un elicopter Mi-24 [i Mi-17, Olanda - un avion F-16, Serbia [i Muntenegru - dou\ aeronave Galeb G-4 [i una ORAO, Spania - un avion Mirage F-1 [i Suedia - cu patru aeronave JAS-39 Gripen. Lor li s-au ad\ugat forma]iile de acroba]ie aerian\ Turkish Stars din Turcia - cu opt aeronave ®

M

ore than 100 civil and military airplanes, from over 12 countries, including Romania, attended the air meeting, offering to those present at Mihail Kogalniceanu airport a royal display. For two days, the beautiful madmen of the air - some of the best pilots from each state’s armies - made the people dream, showing them that flight is nothing but deep love. The stars of RoIAS 2006 international air show

were pilots from Austria - with two PC-7 airplanes, Germany - with an F-4 Phantom and a Tornado, Greece - a T-6 airplane, FYROM - a Mi-24 and a Mi-17 helicopters, the Netherlands - an F-16 airplane, Serbia & Montenegro - two Galeb G-4 aircrafts and an ORAO, Spain - a Mirage F-1 airplane and Sweden with 4 JAS-39 Gripen airplanes. These were joined by the aerobatic demonstration teams Turkish Stars from Turkey - with 8 F-5 airpla- ®


CENTENARUL VUIA

The Vuia Centenary

7 NF - 5A planes belonging to the Turkish Stars, Turkish Air Force’s aerobatic team. The team has been established on November 7, 1992. It is the only one in the world who uses 8 supersonic airplanes in its aerobatics

7 aeronave NF - 5A apar]in‚nd forma]iei de acroba]ie aerian\ Turkish Stars, For]ele Aeriene Turce. Echipa s-a constituit la 7 noiembrie 1992. Este singura din lume care realizeaz\ acroba]ie aerian\ cu 8 aeronave supersonice

® F-5, Frecce Tricolori din Italia - cu 10 avioane Aermacchi MB-339 [i PC-7 Demo Team din Elve]ia - cu nou\ avioane PC-7. De altfel, evolu]ia acestora a `nc‚ntat nu doar publicul, ci [i speciali[tii din avia]ie, pilo]ii afla]i pe aeroportul Kog\lniceanu. Statul Major al For]elor Aeriene Rom‚ne a participat cu 12 aeronave MiG-21 LanceR, cinci IAR-99 {oim, patru L-39 Albatros, o aeronav\ C-130 Hercules, cinci IAK-52, dou\ AN-26, zece IAR-330 Socat [i patru IAR-316 Allouette. Timp de dou\ zile, cei peste 30.000 de spectatori prezen]i au urm\rit demonstra]ii aeriene individuale sau `n forma]ie, acroba]ii periculoase [i lans\ri de para[uti[ti, pilo]ii sfid‚nd cerul, demonstr‚nd astfel art\, curaj [i m\iestrie. Spectacolul a continuat [i la sol, cu o expozi]ie static\ unde cei afla]i pe aeroportul Kog\lniceanu au admirat diferitele tipuri de aeronave expuse [i demonstra]iile de tehnic\ de avia]ie. ∫

® nes, Frecce Tricolori from Italy - with 10 Aermacchi MB-339 airplanes and PC-7 Demo Team from Switzerland - with 9 PC-7 airplanes. Moreover, their performance fascinated not only the public, but also aviation experts, the pilots present at Kogalniceanu airport. The Romanian Air Force Staff attended the meeting with 12 MiG-21 LanceR aircrafts, five IAR99 Soim, four L-39 Albatros, a C130 Hercules airplane, five IAK52, two AN-26, ten IAR-330 Socat

and four IAR-316 Allouette. For 2 days, the over 30.000 crowd watched individual and team air demonstrations, dangerous aerobatics and paratrooper launches, pilots defying the skies, proving art, courage and skilfulness. The show continued on the ground, with a static exhibition, where those present at the Kogalniceanu airport admired different type of displayed aircrafts and demonstrations of aviation technique. ∫

Loopinguri, `ncruci[\ri, survoluri cu tren de aterizare deschis, spectacol de fum - c‚teva din surprizele oferite de pilo]ii de acroba]ie aerian\ rom‚ni

Looping, crossovers, flying over with the landing gear-down and smoke show - some of the surprises offered by the romanian aerobatic pilots


BANI & AFACERI

Money & Business

SIVECO România în topul furnizorilor de solu]ii informatice P

otrivit studiului elaborat de International Data Corp. (IDC), pia]a local\ de EAS (Enterprise Applications Software) a totalizat anul trecut o valoare de 45,07 milioane $, `n cre[tere cu 27,4% fa]\ de nivelul de 35,36 milioane $ din 2004. Conform acestui studiu, `n 2005, SIVECO Rom‚nia SA de]ine o cot\ de 19,3% din aceast\ pia]\, ocup‚nd - ca [i `n anii preceden]i - o pozi]ie de top `n r‚ndul furnizorilor de solu]ii informatice pentru managementul afacerilor, concur‚nd cu succes liderii mondiali `n domeniu. V‚nz\rile SIVECO Rom‚nia SA din licen]e software [i mentenan]\ au `nregistrat `n 2005 o cre[tere de peste 31,5% comparativ cu anul precedent. „Evolu]ia afacerilor noastre `n domeniul EAS se aliniaz\ evolu]iei generale a pie]ei rom‚ne[ti de IT, caracterizat\ `nc\ de fluctua]ii [i dependent\ de pornirea, respectiv finalizarea unor proiecte mari, cu un ciclu lung de desf\[urare, de la licita]ie p‚n\ la `ncheiere“, afirm\ Irina Socol, director general SIVECO Rom‚nia. Evolu]ia foarte bun\ din 2005 o continu\ pe cea din anii preceden]i, SIVECO Applications num\r‚nd `n prezent peste 450 de clien]i locali. Ca o confirmare a acestor performan]e, `ncep‚nd din 2005, compania a atras o investi]ie strategic\ din partea Intel Capital [i Enterprise Investors - care sus]ine inten]ia companiei de a ac]iona `n anii viitori ca un lider regional în IT. ~n 2005, cre[terea cifrei de afaceri a firmei a men]inut ritmul anilor preceden]i (aproximativ 50%), veniturile totale ajung‚nd la valoarea record de 37 milioane $. ~n 2005, SIVECO Rom‚nia a continuat s\ lucreze `n proiectele majore, de anvergur\ na]ional\, `ncepute `n anii trecu]i: Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate (CNAS), Petrom [i MEdC. S-au continuat cu succes implement\rile la Uztel Ploie[ti, Romvag, Carpatair, Dobrogea Biscuit, CFR [i s-au finalizat proiecte precum: NTCS, Anticorosiv, Romanceram, Prim\ria Municipiului Bucure[ti. Denominarea monedei na]ionale a cerut `n 2005 un adev\rat tur de for]\ din partea dezvoltatorilor [i implementatorilor companiei SIVECO Rom‚nia. Preg\tirea componentelor SIVECO Applications pentru denominarea monedei na]ionale a `nceput `nc\ din octombrie 2004, iar elementele de compatibilizare cu cerin]ele Legii au fost implementate tuturor clien]ilor companiei. Pentru sectorul financiar-bancar oferta a fost completat\ cu pachetul SIVECO Applications [i serviciile de dezvoltare software [i conversie pentru aplica]iile de trezorerie [i de managementul riscului `n domeniul bancar.

{i `n primele [ase luni din 2006 compania a men]inut acela[i ritm alert, [i-a m\rit portofoliul de clien]i cu 58 de beneficiari noi, a continuat proiectele majore `ncepute `n anii preceden]i, a finalizat [i a demarat noi proiecte, [i-a consolidat re]eaua de parteneri interni [i interna]ionali [i a intensificat investi]iile `n cercetare. „Rezultatele recente ale studiului International Data Corp. (IDC) vin s\ confirme c\ suntem pe drumul cel bun. ~n urm\torii 5 ani, inten]ion\m s\ evolu\m de la statutul de cea mai important\ firm\ rom‚neasc\ de software la cea de integrator software regional pentru a deveni p‚n\ `n 2010 un lider european“, declar\ Irina Socol. ~nfiin]at\ `n 1992, SIVECO Rom‚nia SA este cea mai important\ firm\ produc\toare de software din Rom‚nia, asigurând cea mai mare parte din volumul total al exporturilor de produse software c\tre ]\ri din Comunitatea European\ [i Statele Unite ale Americii. SIVECO Rom‚nia a [tiut de la bun `nceput c\ pentru a c‚[tiga o pozi]ie solid\ pe pia]\ trebuie s\ respecte criteriile [i exigen]ele acesteia, calitatea fiind unul dintre cuvintele-cheie pentru a reu[i acest lucru. De altfel, valoarea modelului s\u de business este recunoscut\ la nivel interna]ional, compania ob]in‚nd prestigiosul „International Gold Star Award“ pentru calitate. Totodat\, sistemul de management al calit\]ii companiei a fost recertificat de c\tre prestigioasa firm\ de audit AFAQ AFNOR International [i de c\tre OMCAS. Eforturile sale de a investi consecvent `n cercetare-dezvoltare, `n inova]ie [i de a promova excelen]a `n tot ceea ce face au fost r\spl\tite la Viena, unde compania a primit recent trofeul de Excelen]\ pentru Investi]ie `n Inova]ie, din partea OECD. Preocuparea pentru crearea unui mediu de afaceri local stabil, transparent [i competitiv a fost, de asemenea, r\spl\tit\ de CEFTAC (Central European advocacy for a Fair and Transparent Competition) care în mai 2006 a declarat activitatea SIVECO drept „cea mai transparent\ conduit\ a unei companii `n domeniul concuren]ei“. La baza tuturor acestor succese st\ o echip\ bine consolidat\, ce num\r\ `n prezent aproximativ 450 de angaja]i `n care compania investe[te `n mod constant. ~n conformitate cu evolu]ia afacerilor, echipa SIVECO urmeaz\ s\ aib\ p‚n\ la sf‚r[itul anului 2006 peste 500 de speciali[ti, cre[terea numeric\ fiind sus]inut\ de cea calitativ\. ∫ SIVECO ROMÂNIA Bdul Mare[al Averescu nr. 8-10, Bucure[ti, sector 1, tel.: +40 021.318.12.00, www.siveco.ro


DISCOVERY ITINERARII

Air Treks

kajshdglkajdfhgl /sdjkhglkdfjagh

Sering\ cu dou\ ace, secolul XIX / A seringe with two needles, 19th Century

T\m\duitorii Bucure[tilor The Healers Of Old Bucharest

By Lelia Zamani Photo: Constantin Ciocan

PE VREMURI, BUCURE{TEANUL OBI{NUIT SE TRATA DUP| CU TOTUL ALTE METODE DECÂT {TIIN}A MEDICAL| IN THE OLD TIMES, THE AVERAGE BUCHAREST CITIZEN WOULD TREAT HIMSELF BY METHODS TOTALLY DIFFERENT FROM MODERN MEDICINE.

D

octorii, pu]ini, veneau din alte p\r]i, iar de me[te[ugul lor aveau parte doar familia domneasc\, boierii, clerul [i negustorii boga]i.

BABA {I DESCÂNTECELE SALE Restul oamenilor se l\sau `n grija vracilor, a b\rbierilor, sfin]ilor protectori [i icoanelor f\c\toare de minuni. ~n cazuri mai pu]in grave, se doftoriceau singuri, cu leacurile [tiute din b\tr‚ni. Astfel, „bolele din\untru [i cele din afar\“ se vindecau cu „unt de terebentin“, pe care toat\ lumea `l avea `n cas\ [i pe care-l „scoteau din clei de brad“. De guturai ori durere de cap, bolnavul se lecuia dac\ se a[eza sub o p\tur\ [i se afuma cu muguri de brad. De friguri se trata cu ochi de rac pisat [i zeam\ de foi de pelin sau de leandru. La durerile de din]i, de mare ajutor se credea a fi m\selari]a. Se punea `ntr-un vas la fiert, iar suferindul se b\ga sub o hain\ veche, st‚nd a[a la abur, pentru a scoate to]i viermii, c\ci se [tia c\ din]ii sunt strica]i de ni[te viermi care-i rod. Babele din mahala erau la mare c\utare pentru

T

rained doctors were scarce and only the royal family, the boyars, the clergy and the rich merchants could afford to benefit from their professional expertise.

THE OLD WITCH AND HER SPELLS The common people used to place their health in the hands of medicine men, barbers, the power of patron saints and the holy icons. In less grave instances, they used to cure themselves with ancient remedies known by the

old. Thus, “the illness inside and that outside“ would be cured with “turpentine butter“, something everyone used to have in the house and that they used “to take out of the pine clay“. A patient with hay fever or a headache would cure themselves by lying under a blanket and smoking the room with fir-tree buds. If you had the chills, the remedy was a concoction made of crushed lobster eyes, absinthe and bay laurel leaf juice. For toothache, henbane was thought to be of great help. You


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

41

Caset\ cu medicamente / Recipient for medications

`ndep\rtarea bolilor [i f\c\turilor. Chemat\ `n ajutor, baba `[i `ncepea terapia cu degetele stafidite [i `ncovoiate, plimb‚ndu-le pe corpul pacientului. Trupul `ncepea deodat\ s\ vibreze. Iat\ [i o descriere a tratamentului: „Cu buzele `nfundate [i sub]iri ca muchia cu]itului, baba desc‚nta [i, din c‚nd `n c‚nd, sufla asupra bolnavului. Ochi, degete, suflu, totul `n bab\ ardea, fierbea, colc\ia; efluviile magnetice ale acestei fiin]e, adeseori extraordinare, se desc\rcau toate asupra suferindului [i suferindul se f\cea s\n\tos... {i tot astfel c‚nd da cu bobii, c‚nd desc‚nta `n oglind\ sau `n ap\ ne`nceput\“. Pe la 1873, `n fa]a bisericii Slobozia putea fi g\sit mai totdeauna mo[ Ion R\]oi, vindec\tor de m‚ini [i picioare. Exist\ [i o fotografie de-a lui, semn c\ i se dusese buhul `n tot Bucure[tiul. ~n fine, c‚nd nu ajuta nimic, bolnavul era scos pe prisp\, cu speran]a c\ se va g\si cineva s\ dea vreun sfat ori ajutor...

PANTEONUL SFIN}ILOR VINDEC|TORI Un episcop italian a fost martorul tratamentului aplicat de c\tre unul dintre t\m\duitorii no[tri. El a remarcat c\ vraciul nu s-a apropiat de bolnav, preocupat mai degrab\ s\ alunge spiritul r\u din cel suferind. ~n ritualul magic care urma, cel mai mult p\rea a avea de p\timit vindec\torul `nsu[i. Fa]a i se schimonosea [i se pr\bu[ea, prad\ unor convulsii care-l l\sau f\r\ suflare. Dup\ c‚teva ore, se trezea epuizat [i istorisea visul din care afla calea de a-l t\m\dui pe bolnav. Pe l‚ng\ desc‚ntece, bolnavii mai erau m‚ntui]i prin rug\ciuni [i atingerea unor icoane [i moa[te. ~n mod deosebit pentru bucure[teni [i locuitorii Ilfovului, Sf‚ntul Ioan Botez\torul era „doctor t\m\duitor al tuturor boalelor“. Oamenii veneau s\ i se `nchine la m\n\stirea Sf‚ntul Ioan Botez\torul, peste drum de Hanul Zl\tari, unde azi se afl\ Palatul CEC. Ei `l rugau `n genunchi s\ le aline suferin]ele, f\c‚nd „paraclise, sfe[tanii [i maslu“. Preo]ii t\m\duiau cu mir, anafur\ [i aghiazm\, iar `n cazuri de br‚nc\, ®

would put it in a pot to boil, and the sufferer would be dressed in an old cloth, and he used to remain like whilst he was steamed, in order to eliminate all the worms, as it was widely believed that teeth rotted because of the worms which cankered them. The old women in the slums were highly reputed to cure diseases with spells. When she was called in, one such old lady would start the therapy by touching the patient with her knotted gnarled fingers. The body would suddenly start trembling. Here’s a descrip-

tion of one such typical curing: “With her sucked-in lips, the old woman would recite the spell and, from time to time, she’d blow upon the afflicted. Eyes, fingers, breath, every single part of the old woman was burning, boiling, writhing; the magnetic effluvia of this supernatural being would pour out upon the afflicted and the sufferer would be rendered healthy again... The same when she would tell fortunes with beans, or she’d chant spells in the mirror or upon virgin waters.“ Around 1873, in front of the Slobozia ®


DISCOVERY

one would give him advice or a helping hand.

THE PANTHEON OF THE HOLY HEALERS

Hrisovul de înfiin]are a Spitalului Sf. Pantelimon din Bucure[ti / Charter for the establishment of St. Pantelimon Hospital in Bucharest

® peste umfl\tur\ scriau cu cerneal\ sf‚nta cruce. Adesea, bolnavilor li se d\dea un [iret de bumbac `nnodat. Fiecare nod reprezenta o rug\ciune, iar omul `l purta la g‚t p‚n\ se f\cea bine. Mult mai puternice erau t\m\duirile `n chiar ziua sf‚ntului, la 7 ianuarie. Mare evlavie aveau bucure[tenii pentru Sfin]ii Cosma [i Damian, fra]ii c\rora li s-a spus [i „doctorii f\r\ argin]i“, c\ci singura plat\ pe care o cereau era credin]a `n Iisus. Credincio[ii `ngenuncheau la icoanele f\c\toare de minuni. ~n cazuri grave, icoana putea fi dus\ acas\ la bolnav [i pus\ pe un ®

® church, one could always find old Ion Ratoi, healer of the hands and feet. There is even a photo of him, which proves that he was famous all around Bucharest. When nothing would help, the afflicted would be taken out onto the porch, in the hope that some-

An Italian bishop witnessed the treatment that one of our healers offered. He noticed that the medicine man did not get close to the sufferer, being more preoccupied with driving away the bad spirit within. In the magic ritual that followed, the healer himself bore more of the suffering himself. His face would convulse and he collapsed, in convulsions that left him breathless. A few hours later, he would wake up, exhausted, and reveal the dream he had had which indicated the way to heal the afflicted. Apart from incantations, the patients would also be healed by prayer and by touching holy icons and relics. Of special importance for the citizens of Bucharest and of Ilfov, was Saint John the Baptist “the doctor who healed all illnesses“. People would come to pray to him at the Saint John The Baptist Monastery, across the street from the Zlatari Inn, today’s C.E.C. Palace. They would pray on bended knee to him to heal their afflictions. The priests would heal with chrism, host and holy water, and, in the case of erysipelas, they would mark in ink on the swelling: “The Holy Cross“. The ill were often given a knotted cotton lace. Each knot represented a prayer and the person would wear it around the neck until they were well. The healings were more powerful on the Saint’s day, January 7. The people of Bucharest worshipped Saints Cosma and Damian a great deal, the brothers who were also known as “the doctors without silver“, as they would only ask their patients to believe in Jesus. The believers would kneel before the miraculous icons. In serious cases, the ®


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

43


DISCOVERY

® scaun, `ntre lum‚n\ri. Mai `ntremat, pacientul mergea la biseric\, unde c\dea la Sfintele Daruri, preo]ii p\[ind peste el, dup\ care se f\ceau pomeni de mul]umire. Un alt t\m\duitor era Sf‚ntul Pantelimon. Ziua h\r\zit\ lui `n calendarul cre[tin, 27 iulie, era serbat\ cu alaiuri la care participa `ntreaga suflare a Bucure[tilor, `n frunte cu domnitorul, boierii [i `naltul cler.

„VEDETELE“ B|ILOR {I TEMU}II CIOCLI Mult\ vreme, o importan]\ deosebit\ au avut-o b\ile, la `nceput cele turce[ti, apoi cele „evropene[ti“. La b\ile publice, b\ie[ii luau s‚nge, puneau ventuze, scoteau din]i, vindeau ierburi t\m\duitoare [i alte leacuri. Me[te[ugul era aduc\tor de `nsemnate c‚[tiguri, c\ci to]i cei semnala]i erau oameni cu dare de m‚n\. La r‚ndul lor, b\rbierii, care foloseau cam acelea[i metode ca [i b\ie[ii, au ajuns treptat faimo[i `n lumea t\m\duitorilor. ~n evul mediu, pu]inii doctori `nt‚lni]i la Bucure[ti erau c\l\tori veni]i fie din Transilvania, fie din Imperiul Otoman, ori din alte p\r]i. Ei puneau mare pre] pe textele medicale antice, iar pentru lecuirea bolnavului foloseau s‚ngerarea, dieta [i purga]ia. Pe m\sur\ ce ora[ul s-a dezvoltat, Prim\ria a `nceput s\ angajeze medici [i chirurgi, obliga]i a-i consulta f\r\ plat\ [i cu re]et\ gratuit\ pe locuitorii s\rmani. Veneau `ns\ [i vremuri care cereau m\suri deosebite. Dac\ la r\zboi chirurgii [i b\rbierii `nso]eau o[tirea, `n timpul epidemiilor de cium\ ac]iona institu]ia cioclilor. Cu timpul, ea [i-a pierdut caracterul de caritate, devenind la fel de odioas\ ca [i molima, din pricina ho]iilor [i violen]ei la care se dedau cei care ar fi trebuit s\-i ajute pe bolnavi. Neputincio[i, medicii [i chirurgii p\r\seau Bucure[tii, cu sau f\r\ voin]a domnitorului, f\r\ s\ se mai uite `napoi. Pe l‚ng\ cium\, Capitala a mai fost lovit\ [i de holer\, variol\ ori tifos exantematic. De ajutor era atunci Sf‚ntul Dimitrie Basarabov, originar din Bulgaria, care a devenit protectorul ora[ului. Moa[tele lui erau p\strate `ntr-un sicriu de argint aurit, la Mitropolie, de unde se scoteau la molim\ ori calamit\]i. ~ntreaga suflare mergea la procesiune, convins\ de minunile sf‚ntului, povestite at‚t `n documentele vremii, c‚t [i `n scrierile despre Bucure[ti [i bucure[teni... ∫

® holy icon could be taken to the sufferer’s home and it would be put on a chair, between candles. Feeling a little better, the patient would go to church and fall in front of the Holy Sacraments. The priests would step on him and doles would be prepared as a sign of gratitude. St. Pantelimon was another healer. His day in the Christian calendar, July 27, was celebrated with pomp and all the citizens of Bucharest would participate, led by the lord, the boyars and the high clergy.

THE “STARS“ OF THE BATHS AND THE FEARED GRAVE DIGGERS For a long time, baths were of a great importance, at the beginning,

Fiol\ cu medicamente comprimate / Vial with pills

the Turkish ones, and later the European ones. In the public baths, people would draw blood, use cupping glasses, pull teeth and sell healing herbs and other remedies. These trades would bring big money, as all those involved were wealthy people. Barbers, who used more or less the same methods as the people from the baths, gradually became famous in the world of healers. In The Middle Ages, the few doctors in Bucharest were travelers from either Transylvania, the Ottoman Empire or from other foreign parts. They would price the antique medical texts, and in order to cure the sufferers they would use blood letting, diet and purgation. As the city developed, the City Hall started to hire doctors and surgeons, who had to offer consultations for free and to give free prescriptions to poorer citizens. But at times, special measures needed to be taken. In times of war surgeons and barbers would go with the troops, during plague epidemics, the grave diggers were important. In time, they lost their virtue, becoming as hideous as the disease itself, because of the theft and violence associated with the people who were supposed to help the sufferers. Helpless, the doctors and surgeons would leave Bucharest, with or without acceptance from the leader, without looking back. Apart from the plague, the capital was also hit by cholera, pox and camp fever. Saint Dimitrie Basarabov, from Bulgaria, would help in such times, and he became the patron of the city. His holy relics were kept in a gold plated silver coffin, at the Mitropolie, where they were exhibited in times of epidemics or calamity. The whole city would then conduct a procession, convinced of the miraculous powers of the saint, as documented in the records of those times about Bucharest and the people of Bucharest... ∫


BUCURE{TIUL REDESCOPERIT

By Lelia Zamani Photo: Constantin Ciocan

Bucharest Rediscovered

DAC| PA{II V| POART| PE BULEVARDUL DACIA, APROAPE DE PIA}A GEMENI, NU OCOLI}I CL|DIREA DE LA NUM|RUL 105. AICI SE AFL| MUZEUL MEMORIAL „C.I. {I C.C. NOTTARA“.

IF YOU LET YOUR FEET TAKE YOU DOWN BOULEVARD DACIA, JUST ABOUT AS FAR AS GEMENI MARKET, YOU CANNOT AVOID NOTICING NUMBER 105. THIS IS WHERE YOU FIND THE “C.I. AND C.C. NOTTARA“ MEMORIAL MUSEUM.

Parterul evoc\ munca [i via]a maestrului Nottara / The ground floor reflects the work and life of the Master Nottara

nfiin]at `n noiembrie 1956, prin actul de dona]ie al Anei Nottara, edificiul poart\ numele familiei unor faimo[i arti[ti - marele actor Constantin I. Nottara (1859-1935) [i fiul s\u, dirijorul [i compozitorul Constantin C. Nottara (1890-1951). Cl\direa `n care au tr\it cei doi s-a ridicat prin grija conducerii Teatrului Na]ional, a Sindicatului arti[tilor dramatici [i lirici, precum [i a unui grup de admiratori, `n 1925, c‚nd maestrul Nottara `mplinea 50 de ani de teatru. Astfel, prin contribu]ie public\, dar [i cu banii celor doi oameni de cultur\, a luat fiin]\ ceea ce to]i numeau `n acea vreme „C\minul Nottara“. Ini]ial, din dorin]a Anei Nottara, so]ia compozitorului, muzeul a fost organizat `n trei camere [i un hol, la primul etaj, ad\postind documente, c\r]i, mobilier, art\ decorativ\ [i o mul]ime de fotografii. Dup\ dispari]ia Anei Nottara, `ntreaga cas\ s-a transformat `n muzeu. Ea

Î

ounded in November 1956, and funded by the donations of Ana Nottara, the edifice bears her name, as well as evoking the names of some celebrated artists - The famous actor Constantin I. Nottara (1859-1935) and his son, the choirmaster and composer Constantin C. Nottara (1890-1951). The building where the two lived was built courtesy of the National Theatre’s management, the Dramatic and Lyric Artists Union, as well

F

as by the donations of fans, in 1925, when the Master Nottara had his 50th theatre anniversary. “The Nottara Home“ was born. Initially, on the wish of Ana Nottara, the composer’s wife, the museum was laid out in three rooms and a hallway, on the first floor, and included documents, books, furniture, decorative art and a multitude of photographs. After Ana Nottara’s death, the entire house became dedicated to the museum. It had been her


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

C\minul unor arti[ti vesti]i

The Home Of Some Famous Artists

Pianul Bechstein, tradi]ia concertelor continu\ [i ast\zi / The Bechstein Piano: A concert tradition which lives on today

dorise, de asemenea, ca institu]ia s\ aib\ [i o sal\ de lectur\. Ana Nottara [i-a dedicat 26 de ani `ngrijirii [i promov\rii muzeului, o dovad\ de devotament pe care, din p\cate, foarte pu]ini o cunosc ast\zi...

{ASE DECENII DEDICATE SCENEI ~n gr\dina din fa]a casei se afl\ bustul de bronz al marelui actor C.I. Nottara, realizat de Mili]a P\tra[cu. Intrarea a fost conceput\ prin dou\ u[i, pentru accesul separat la parter [i la etaj. ~ntreg parterul, prin documentele [i obiectele expuse, evoc\ munca [i via]a maestrului Nottara, acesta fiind de fapt spa]iul `n care el [i-a preg\tit cu grij\ [i ® talent rolurile [i unde [i-a petrecut ultimii ani de via]\.

wish that the institution would also have a reading hall and one that was fulfilled by its expansion. Ana Nottara dedicated 26 years of her life to maintaining and promoting the museum, proof of her unfailing dedication.

SIXTY YEARS DEDICATED TO THE SCENE In the front garden, there is the bronze bust of the celebrated actor

47

C.I. Nottara, cast by Milita Patrascu. The entrance has two doors, for separate access to the ground and first floors respectively. The ground floor, is where the documents and other exhibits are displayed, recalls the work and the life of Master Nottara. This area was appropriately where he prepared for his many roles in his distinguished career, as well as where he spent the last years of his life. C.I. Nottara’s roots were Greek. His father - Ioan Nottara, his mother - Elena Haghiopol, and he was related to no less than the famous Hrisant Nottaras, Patriarch of Jerusalem (?- 1731). Orphaned from an earlier age, he was raised by an uncle who did not approve of his acting career. However, Nottara dedicated himself entirely to the scene. His idol was Mihail Pascaly, in the troop with whom he made his debut. His artistic life was long and full of accomplishments, and he played some 800 roles, over 60 years of work. But he was not only an actor, he also directed, he was a stage director as well as a university professor. To this day of the major theatres in Bucharest bears his name to this day. The museum exhibits photographs of the roles that made him famous: Othello, Hamlet, Oedipus, King Lear, Stefan The Great, Vlaicu Voda, but also pictures and paintings of his tutors - Stefan Velescu, Mihail Pascaly, Matei Millo, of his students and stage colleagues, as well as family photos. The rooms contain statues, pots, trinkets, all of them gifts from fans. The diplomas and medals, the posters, the personal items and the valuable books purchased from Pascaly and from the another acclaimed actor - De Max, actor of the French Comedy, all of these pieces represent his exceptional career as an actor. Many of his 7,000 books - literature, poetry, dictionaries, history, theatre ®


BUCURE{TIUL REDESCOPERIT

Bucharest Rediscovered

Dormitorul actorului C.I. Nottara / The actor’s modest bedroom

Originile lui C.I. Nottara au fost grece[ti (tat\l - Ioan Nottara, ® mama Elena Haghiopol), el fiind `nrudit cu celebrul Hrisant Nottaras, patriarh al Ierusalimului (m. 1731). Orfan de mic, a fost crescut de un unchi care nu vedea cu ochi buni cariera actoriceasc\. Nottara s-a dedicat `ns\ cu totul scenei. Idolul s\u era Mihail Pascaly, `n trupa c\ruia a [i debutat. Via]a sa artistic\ a fost `ndelungat\ [i plin\ de realiz\ri, el interpret‚nd peste 800 de roluri, `n decursul a peste 60 de ani de munc\. Dar nu a fost numai actor, ci [i regizor, director de scen\, profesor. Unul dintre teatrele bucure[tene `i poart\ numele. Muzeul expune fotografii `n c‚teva roluri care l-au f\cut celebru: Othelo, Hamlet, Oedip, Regele Lear, {tefan cel Mare, Vlaicu Vod\, dar [i poze [i tablouri ale profesorilor s\i - {tefan Velescu, Mihail Pascaly, Matei Millo - , ale elevilor [i colegilor de scen\, precum [i fotografii de familie. ~nc\perile p\streaz\ statuete, vase, bibelouri, toate primite `n dar de la admiratori. Diplomele [i medaliile omagiale, afi[ele, obiectele personale, c\r]ile de valoare cump\rate de la Pascaly [i de la un alt mare actor De Max, membru al Comediei Franceze - toate compun imaginea unei cariere actorice[ti de excep]ie. Multe dintre cele peste 7.000 de c\r]i - literatur\, poezie, dic]ionare, istorie, critic\ teatral\ [i muzical\, partituri sunt edi]ii vechi [i pre]ioase. Parterul mai p\streaz\ o `nc\pere aparte, modest\: dormitorul actorului, a[a cum era el pe vremuri, cu patul `n care se pare c\ artistul [i-a dat ultima suflare.

O CARIER| „FORTISSIMO“ Etajul reconstituie via]a muzicianului C.C. Nottara, care a compus aici c‚teva dintre operele sale principale, a preg\tit concerte [i a `ndru-

® and music critiques, scores, are rare and precious. On the ground floor a special room, the actor’s modest bedroom as it was, with the bed where the artist lived his last moments is found.

A “FORTISSIMO“ CAREER The first floor reconstitutes the life of C.C. Nottara, the musician who composed some of his main masterpieces here, prepared concerts and tutored young musicians. He loved music ever since he was a boy, encouraged by his mother whom he often musically accompanied. At 9, he interpreted a song for a play his father was in. After he graduated from the Conservatory, he was hired in 1906 to play in the Ministry’s orchestra, which was later became known as the Philharmonic. A year later, he gave a concert at the Athenaeum, and afterwards left for Paris, where he was taught by Enescu and Bert-

helier. Later, he went to Berlin, where he studied at Hochschule für Musik, and graduated in 1913. Hired at the Charlottenburg Opera House, returned to Romania for good during the First World War. In 1916, he was named professor at the Conservatory and later, in 1933, became master of the orchestra at Romanian Radiobroadcasting. During his life, he wrote over 100 musical pieces: four operas, two ballets, countless sonatas and rhapsodies. The interior ladder which raises from the ground floor leads to a small saloon where the Bechstein piano has been played for over 40 years. Ana Nottara instituted the tradition of small concerts, auditions or musical evenings there, sustained by the pupils from the music high schools, and by the Conservatory students. To the left of the saloon, a spacious office opens out, with a library that is rich in musical literature and art volumes, as well


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

49

Muzeul exist\ din dorin]a Anei Nottara The Museum was established at he request of Ana Nottara

mat tineri muzicieni. S-a legat de muzic\ `nc\ din copil\rie, `ncurajat de mama sa, pe care o acompania adesea. La 9 ani a interpretat o melodie pentru o pies\ `n care juca tat\l s\u. La terminarea Conservatorului, a fost angajat, `n 1906, `n orchestra ministerului, Filarmonica de mai t‚rziu. Dup\ un an, a sus]inut un concert la Ateneu, plec‚nd apoi la Paris, unde i-a avut profesori pe Enescu [i Berthelier. A urmat Berlinul, unde a studiat la Hochschule für Musik, ob]in‚nd diploma `n 1913. Angajat la Opera din Charlottenburg, a revenit definitiv `n ]ar\ `n timpul primului r\zboi mondial. A fost numit `n 1916 profesor la Conservator [i mai t‚rziu, `n 1933, [ef de orchestr\ la Societatea de Radiodifuziune. De-a lungul vie]ii a scris peste 100 de buc\]i muzicale: patru opere, dou\ balete, sonate, rapsodii... Scara interioar\ ce urc\ de la parter duce `ntr-un mic salon `n care acordurile pianului Bechstein r\sun\ de patruzeci de ani, de c‚nd Ana Nottara a instituit tradi]ia unor mici concerte, audi]ii ori serate muzicale, sus]inute de elevii liceelor de muzic\ [i studen]ii Conservatorului. ~n st‚nga salonului se deschide biroul spa]ios, cu o bibliotec\ bogat\ `n volume de literatur\ muzical\ [i art\, al\turi de partituri. ~ntr-o vitrin\ odihne[te una dintre viorile compozitorului. Pe l‚ng\ mobilierul biroului, specific perioadei interbelice, pot fi admirate o m\su]\ japonez\ sculptat\ `n relief, o comod\ [i o m\su]\ Ludovic al XVI-lea. ~ntregul etaj, `ndeosebi sufrageria, etaleaz\ por]elanuri de Sevres, Maissen, Alt Wine, vase japoneze [i chineze[ti. Str\lucesc `nc\ aici obiectele de sticl\ de Murano [i Gallé, o oglind\ vene]ian\ [i un candelabru de cristal de Boemia... ∫

as scores. In a showcase, you can see one of the composer’s actual violins. Apart from the office furniture from the inter-war period, one can admire a sculpted Japanese table, a chest-of-drawers and a small Louis XVI table. The entire floor, especia-

lly the dining room is filled with Sevres showcases, Maissen, Alt Wine porcelains, Japanese and Chinese pots. Murano and Galle glass objects still gleaming can be seen, set off by a Venetian mirror and a Bohemia glass chandelier. ∫

Fotografii personale ale lui C.I. Nottara / Personal photographs of C.I. Nottara


LOCURI DE POPAS

Paceful Retreats

Pace divin\ `n lucrurile simple

By Gabriela Ceciul Photo: Constantin Ciocan

Divine Peace Found In Simple Things ~N LINI{TE DUMNEZEIASC|, CIRIPIT DE P|S|RI {I MIROS DE IARB| PROASP|T COSIT|, MÂN|STIREA DE PE MALUL LACULUI SCROVI{TEA LE ADUCE CREDINCIO{ILOR PACE SUFLETEASC| {I MÂNTUIRE.

ENSHROUDED BY A HALLOWED SILENCE, TWEETING BIRDS AND THE SCENT OF FRESHLY-MOWN GRASS, THE MONASTERY ON THE BORDER OF SCROVISTEA LAKE BRINGS PEACE OF MIND AND REDEMPTION TO ALL THE FAITHFUL.

e drumul ce taie p\durea, aerul se purific\, iar lumea se desparte `n dou\: [oseaua aglomerat\ [i satul monahal de la }ig\ne[ti. Cele 150 de maici `[i `mpart grijile a[ez\m‚ntului, ca totul s\ r\m‚n\ `n cur\]enie [i or‚nduire. Loc de popas [i rug\ciune, M‚n\stirea }ig\ne[ti a fost deja martorul multor minuni `nf\ptuite cu icoana Maicii Domnului. Unul dintre cele mai valoroase monumente istorice [i de arhitectur\ din sudul ]\rii ad\poste[te o impresionant\ colec]ie de art\ bisericeasc\ [i carte veche. ~n paradisul natural, pe malul lacului Scrovi[tea [i l‚ng\ p\durea Ciolpani - rezerva]ie forestier\ [i cinegetic\ -, m‚n\stirea este loc de pelerinaj pentru credincio[ii veni]i s\ se `nchine la icoana f\c\toare de minuni [i pentru turi[tii atra[i de priveli[tea irepetabil\ a l\ca[ului.

n the path that crosses the forest, the air becomes pure and the world splits into two halves: the crowded highway and the monastic village of Tiganesti. The 150 nuns who live here all share in the administration of the asylum so that everything is neat and tidy. A place for asylum and prayers, Tiganesti monastery already witnessed many miracles made by the Icon of the Virgin Mary. One of the most valuable historical and architectural monuments in the South of the country, it shelters an impressive collection of religious art and ancient books.

P

DIN CARTEA VECHE A CTITORIEI Legenda se `mplete[te cu istoria... Ctitorit\ la 1725 de boierul Lupu Dencu [i de r\ze[ii satelor Cob‚lca [i }ig\ne[ti, m‚n\stirea este atestat\ `n actul de cump\rare [i dona]ie din 1780, `ncheiat `ntre Matei }ig\nescu [i veri[oara sa, Paraschiva C\plescu.

O

In this natural paradise, on the border of Scrovistea Lake, near the Ciolpani woods and hunt domain, the monastery is a place for pilgrimage to all the faithful who come to pray to the Wonder-Working Icon and to the tourists lured by the unique view of the shrine. The legend is interlaced with history... Founded in 1725 by Boyar Lupu Dencu and the free peasants of Cobalca and Tiganesti villages, the monastery is certified in the purchase-donation deed, dated 1780, signed by Matei Tiganescu and his cousin Paraschiva Caplescu. It started as a monk convent having several cells and a


INSIGHT TAROM

Biserica de cimitir cu hramul Sfintei Treimi The church of the cemetery dedicated to the Holy Trinity

A fost mai `nt‚i schit de c\lug\ri, cu chilii [i biseric\ din lemn. Din aceasta s-a p\strat doar icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus `n bra]e. Hrisovul de la 5 iunie 1805 `nscrie transferul c\lug\rilor de la }ig\ne[ti la M‚n\stirea C\ld\ru[ani [i venirea c\lug\ri]elor de la Schitul Turba]i - Sili[tea Snagovului [i Schitul Maicilor din Bucure[ti. Devenind ne`nc\p\toare, biserica din lemn a fost demolat\, iar pe locul ei s-a `n\l]at, la 1812, actuala cl\dire, av‚nd hramul Adormirea Maicii Domnului, [i ctitor pe banul Radu Golescu, stare] fiind Dosoftei. ®

wooden church. The Icon of Virgin Mary holding Baby Jesus is the only surviving item from that period. The charter dated 5th June 1805 records the transfer of the monks from Tiganesti to Caldarusani Monastery and the arrival of the nuns from Turbati Convent Silistea of Snagov and from the Nuns Convent from Bucharest. Being now too small to accommodate the newcomers, the wooden church was demolished and the present structure was built in in its place in 1812, dedicated to the Dormition of the Virgin Mary and having Governor Radu Golescu for Founder and Dosoftei for Abbot. ®

Toamn\/Autumn 2006

51


LOCURI DE POPAS

Paceful Retreats

®

Biserica are hramul Adormirea Maicii Domnului The present structure, dedicated to the Dormition of the Virgin Mary

® Cl\direa a suferit multe schimb\ri de-a lungul timpului. Pictura original\ `n fresc\ se p\streaz\ doar `n pridvor, restul fiind ref\cut `n 1929 de pictorul Gheorghe Belizarie, `n stil neobizantin. La exterior a fost ref\cut mozaicul de c\tre pictorul Gheorghe R\ducanu, iar catapeteasma pictat\ `n 1895 de Gheorghe Stoenescu este ref\cut\ `n 1989 de Gheorghe Samoil\.

M|TASEA, }ESUT| CU AUR {I ARGINT Biserica de cimitir cu hramul Sfintei Treimi, mic\, frumos propor]ionat\, cu pridvor deschis `n stil postbr‚ncovenesc, a fost construit\ `n 1817 [i pictat\ de Anton Serafin. Cl\direa muzeului a fost mai `nt‚i orfelinat, apoi [coal\. Sunt expuse icoane pe lemn, p‚nz\, sticl\ [i metal, ve[minte vechi, c\r]i [i obiecte religioase. Ansamblul m‚n\stirii mai cuprinde turnul clopotni]ei, trapeza, casele monahale, cimitirul [i atelierele unde se ]es materiale pentru hainele preo]e[ti [i covoare. Aici trudesc m\icu]ele la ]es\turile din m\tase vegetal\ cu fir de aur [i argint. R\zboaiele sunt programate prin cartele perforate. Cimitirul ad\poste[te monumente funerare vechi, printre care cel al familiei Diamandescu, realizat de sculptorul Carol Stork, `n 1889. M‚n\stirea a participat intens la evenimentele vremurilor, la R\zboiul de Independen]\ [i cele dou\ r\zboaie mondiale, ajut‚nd armata cu asisten]\ medical\ oferit\ de maicile din cadrul Crucii Ro[ii. ~ntre 1818 [i 1878 a func]ionat aici prima [coal\ elementar\, iar din 1923 se `nfiin]eaz\ {coala de instruire casnic\, unde se `nv\]au ]esutul covoarelor, broderia artistic\, ]es\turi ® na]ionale, me[te[uguri continuate [i azi.

®

Loc de pelerinaj / A place of pilgrimage

® Over the years the building underwent many alterations. The original mural painting is preserved only on the porch, all other paintings being reconditioned in NeoByzantine style by the artist Belizarie Gheorghe in 1929. The artist Gh. Raducanu reconditioned the mosaic on the outside and in 1989 Gh. Samoila remade the iconostasis painted by Gh. Stoenescu in 1895. The small and harmonious church of the cemetery dedicated to the Holy Trinity has an open porch in Post-Brancovenesc style and was built in 1817 and painted by Anton Serafin. In the beginning the museum building functioned as an orphanage, then as a school. Among the exhibits icons painted on wood, canvas, glass and carved in metal, ancient garments, books and religious objects. The establishment of the monastery includes the belfry tower, the refecto- ®


LOCURI DE POPAS

Paceful Retreats

® MINUNILE ICOANEI PREACURATE Impresionante pove[ti ale maicilor f\r\ de p\cat, plecate la Domnul, se `mpletesc cu minunile `nf\ptuite de Icoana Maicii Domnului. Totul este p\truns de credin]\ [i spirit curat. Fiecare obiect are povestea lui, `n str‚ns\ leg\tur\ cu amintirea unei m\icu]e care l-a folosit. Maicile tinere poart\ cu evlavie ve[mintele acelora care au p\r\sit cele lume[ti [i a[a se `nt‚mpl\ de genera]ii `ntregi. ~n s‚mb\ta mor]ilor, stare]a Heruvima roste[te cele 150 de nume `nscrise `n Pomelnicul casei: Arcadia, Varvara, Miropia, Evloghia, Mariami, Rafaela, Agnia, Migdonia, Elpidia, Mira, Juvenalia, Taisia sau Epraxia. Ucenic\ a p\rintelui Arsenie Boca, maica Varvara se ruga [i postea necontenit, iar fa]\ de aproape dovedea bun\tate [i generozitate... V\z\toare cu duhul, maica Varvara a aflat dinainte ceasul `n care va muri [i astfel a putut s\-[i fac\ singur\ preg\tirile necesare. La fel s-a `nt‚mplat [i cu maica Eupraxia, poate singura schivnic\ din m‚n\stire. Acestora li se adaug\ `nt‚mpl\rile legate de icoana f\c\toare de minuni, care a ap\rat m‚n\stirea de un incendiu cumplit, izbucnit `n p\durea de al\turi. C‚nd maicile au scos icoana afar\, v‚ntul [i-a schimbat direc]ia, ferind biserica de nenorocire. Credincio[ii care s-au rugat ei au fost vindeca]i, feri]i de boli [i de necazuri. ~n biseric\, `n[irate pe un lan] de aur, stau m\rturie bijuteriile l\sate de oameni drept mul]umire. Fiecare `[i poart\ credin]a `n sine, dar poate c\ grijile zilnice nu ne las\ `ntotdeauna s\ ne ascult\m sufletul. C‚teva ore petrecute `n mijlocul maicilor de la }ig\ne[ti arat\ frumuse]ea lucrurilor simple. Aici se g\se[te `nc\rc\tura spiritual\ pe care numai un loc atins de mila divin\ o poate avea... ∫

® ry, the clerical homes, the cemetery and the workshops where the fabrics for the clerical clothes and carpets used to be made. In here the nuns work hard to weave the fabrics made of vegetal silk with golden and silver thread. The looms are programmed with perforated pieces of cardboard. The cemetery shelters old funeral monuments among which one belonging to the Diamandescu family, created by sculptor Carol Stork in 1889. The monastery intensely participated in historical events, the War for Independence and the two World Wars, helping the military with medical assistance provided by Red Cross nuns. Between 1818 and 1878, the first elementary school was operational here, and in 1923 the “Domestic Training School“ was founded where one could develop skills such as: carpet weaving, artistic embroidery, weaving on national

Biserica mare ad\poste[te Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul

Tiganesti Monastery and the icon of Virgin Mary holding baby Jesus

patterns, crafts that are still being practiced nowadays.

THE WONDERS OF THE IMMACULATE ICON Impressive stories told by the innocent nuns dedicated to God mingle with the wonders worked by the Icon of Virgin Mary. Everything is filled with faith and purity of mind and soul. Every object has its story linked to the memory of the nun who once used it. Young nuns devoutly wear the clothes of nuns who passed away, and this is the custom for generations. When the Saturday of the Dead comes, Mother Superior Heruvima utters the 150 names written in the “Beadroll of the House“: Arcadia, Varvara, Miropia, Evloghia, Mariami, Rafaela, Agnia, Migdonia, Elpidia, Mira, Juvenalia, Taisia or Epraxia. As the apprentice of father Arsenie Boca, nun Varvara always used to pray and fast, punishing herself most harshly, and showing kindness and generosity only to others... Having the gift of profecy, nun Varvara found out exactely the time of her death so that she made all the necessary arrangements by herself. Exactely the same thing happened to nun Eupraxia, maybe the only hermit in the Monastery. All these events are complemented by the stories about the Wonder-Working Icon that protected the monastery from a terrible fire which burst out in the neighbouring forest. When the nuns took the Icon out, the wind changed its direction saving the church from a tragedy. Believers who prayed to it were cured and saved from diseases and difficulties. Inside the church, as a proof, the pieces of jewelry donated by people in token of their thanksgiving are arranged on a golden chain. Each of us bears his or her faith deep inside, but perhaps our daily worries don’t let us always listen in to our soul. Just a few hours spent among the nuns will reveal to us the beauty of simplicity. Here one can find the spiritual charge that only a place touched by Divine Mercy may have... ∫


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

55


ECOLOGIE

Ecology

Povestea The Story c\su]ei Of The Little de cob Cob House

By Tudor Andrei; Photo: Ileana Mavrodin

Experimentul ecologic creat de Ileana Mavrodin / Ecological experiment created by Ileana Mavrodin

Constructorii fac pace cu natura Builders Making Peace With Nature EXPERIMENTUL ILENEI MAVRODIN V| A{TEAPT| PE MALUL STÂNG AL NEREI, LA IE{IREA DIN CHEI, PESTE DRUM DE SASCA ROMÂN|: O C|SU}| DE LUT, CEL MAI BUN MIJLOC PRIN CARE ARHITECTA A PUTUT S| NE AVERTIZEZE C| MAJORITATEA CL|DIRILOR ÎN CARE TR|IM SUNT „LIPSITE DE SUFLET“.

ILEANA MAVRODIN’S EXPERIMENT AWAITS YOU ON THE LEFT BANK OF THE NERA RIVER, AT THE START OF THE JETTY, ACROSS FROM SASCA ROMANA ROAD: A LITTLE CLAY HOME, BY WHICH ONE CAN EASILY JUDGE THAT MOST BUILDINGS IN WHICH WE LIVE ARE “SOULLESS“.


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

57

Detalii casnice / Domestic details

leana s-a n\scut `n România [i a petrecut ultimii 12 ani `n Canada. „Este o ]ar\ primitoare, [i foarte frumoas\, dar via]a `n aer condi]ionat nu era de mine!“, m\rturise[te ea. Locuin]a pe care a construit-o este rotund\, nu mai mare de patru metri. Mai `nt‚i, ]\ru[ii au marcat conturul funda]iei. Stratul vegetal `ndep\rtat de pe locul `n care avea s\ se ridice c\su]a a fost folosit pentru acoperi[ul verde. Solul scos din funda]ie, `mpreun\ cu nisip [i paie, a intrat `n amestecul pentru pere]i - ceea ce arhitecta [i constructorii au numit simplu „cob“. Se fr\m‚nt\ p‚n\ ajunge la consisten]a aluatului de p‚ine [i, fiindc\ se modeleaz\ cu m‚na, fiecare construc]ie e irepetabil\, reflect‚nd personalitatea [i starea sufleteasc\ a... artistului locatar, cu care se creeaz\ o leg\tur\ spiritual\ unic\. Pentru moment, cobul poate fi inclus mai ales `n ecoturism, locuin]e de vacan]\ sau sate ecologice, dar poate fi folosit [i `n spa]iul public al unui zg‚rie-nori, ca o ni[\ r\coroas\ unde se poate lua masa `ntr-o zi fierbinte de var\ sau cu un [emineu `n timpul iernii.

I

„INGENIOS“ RIMEAZ| CU „FRUMOS“ O dat\ ce s-a ob]inut materia prim\, a `nceput „sculptura“... Dup\ primii centimetri, a urmat cu adev\rat partea creativ\; c\su]a se `n\l]a v\z‚nd cu ochii. Sticlele goale, recuperate pur [i simplu dintr-un morman de gunoi, au fost incluse `n pere]i, pentru o bun\ izola]ie termic\. ~n jurul c\su]ei a fost s\pat un [an] de gard\. Piatra a fost a[ezat\ cu m‚na, iar la baza funda]iei un tub de drenaj evacueaz\ apa. Fereastra mare, dinspre sud, vine de la prietenii care [i-au instalat termopane. Cele dou\ mai mici, fixe, orientate spre est [i vest (la echinoc]iu) sunt, de fapt, parbrize de ma[in\. Materialul pentru obloane? Margini de cherestea. U[a [i fereastra de deasupra ei sunt orientate spre est la solsti]iul de var\. Finisajul pere]ilor se face cu un lut colorat, foarte frumos. Iar `n\untru, c‚teva ni[e [i ramuri cu forme deosebite au alc\tuit un decor special. Acoperi[ul a prins contur c‚nd un copac cu trunchiul curbat a fost cr\pat `n dou\ pentru copertina de la intrare. A venit apoi r‚ndul „p\l\riei“, peste care s-a a[ezat acoperi[ul verde: brazde de iarb\. Vegeta]ia rezist\ foarte bine, iar c\su]a seam\n\ cu o c\pi]\ de f‚n. Nici c\ se putea potrivi mai bine mediului `nconjur\tor. {i acum fanteziile... O grind\ se prelunge[te `n afara c\su]ei, ]in‚nd un leag\n - locul ideal pentru reverie. ®

leana was born in Romania and has spent the past twelve years in Canada. “It is a very hospitable country,“ she says, “and very beautiful, but life with air conditioning is not for me!“ The home she built is round, a mere four square meters. The outline of the foundation was initially marked with pegs. She used the grassy covering which needed to be removed to make room for the home for the roof covering. The ground dug for the foundation was mixed with sand and straw to make the walls, what the architect and builders simply call “cob“. The mix is kneaded until it resembles bread dough, and because it is hand-shaped, every construction is one-of-a-kind, reflecting the personality and state of spirit of the...artist inhabitant, to form a unique spiritual connection. The cob is presently used in ecotourism, as a vacation home, or in ecological villages, but can also fit into public spaces alongside skyscrapers, as a sort of cool niche where one can lunch on a hot summer day, or by the heat of a fireplace in winter.

I

from a dump, were included in the walls to improve the thermal insulation. A type of moat was dug around the house. The stone was hand-lain, and a drainage hose pumps out the water at the base of the foundation. The large southward-looking window was a gift from friends who had thermopane windows installed. The two smaller, stationary ones, facing east and west (to the equinox) are actually car windshields. And what material was used for the shutters? Bits of lumber. The door and its window above face eastward to the summer solstice. The walls are finished with colored clay, which gives a very beautiful effect. Inside, several niches and unusually-shaped frames provide special decorative elements. The roof got its shape when a curved tree trunk split in two for the entrance awning. Then came time for the “hat“, covered with greenery. The vegetation is thriving, and the house looks much like a haystack. Nothing could have fit into the environment better. And now for the fancies... A beam juts out of the house, supporting a swing - an ideal place for a bit of reverie.

“INGENIOUS“ & “BEAUTIFUL“ Once the raw material has been obtained, the “sculpting“ can begin... The creative part followed, with the little house rising before one’s eyes. Glass bottles, collected

IN FACT, NOTHING NEW UNDER THE SUN No, this is not a return to the past, says Ileana Mavrodin, but rather a recapturing and mod- ®


ECOLOGIE

Ecology

® DE FAPT, NIMIC NOU SUB SOARE Nu, nu este c\l\torie `n trecut, spune Ileana Mavrodin, ci mai degrab\ reluarea [i interpretarea `n manier\ modern\ a unor tradi]ii. Inspira]ia vine din observarea locului, a mediului, a obiceiurilor [i `n]elepciunii locale, `nc\ prezente `n satele rom‚ne[ti, dar rapid erodate de asaltul „consumerismului modern“. Formele rotunde ale pere]ilor, arcele [i ni[ele dau o fluiditate a formelor unic\ [i specific\ acestui gen de c\mine. Cl\dirile ofer\ un microclimat s\n\tos, sunt nepoluante [i devin parte integrant\ a locului. Fiind orientate dup\ soare, sunt foarte eficiente termic: vara nu e nevoie de aer condi]ionat, iar iarna, masa termic\ a cobului cere doar o `nc\lzire rezonabil\. Se pot na[te [i promova programe turistice sau se pot construi locuin]e cu investi]ii minime datorit\ cobului. Resursele financiare reprezint\ abia o zecime fa]\ de o cl\dire tradi]ional\. ~n plus, dac\ tot vorbim despre turism, [antierul c\su]ei de lut construite de Ileana Mavrodin nu a produs niciun fel de gunoi!

CINE-A ZIS C| RENUN}|M LA CONFORT? {i acum, despre micile prejudec\]i... Oamenii tind s\ asocieze lutul cu o locuin]\ primitiv\, f\r\ electricitate sau ap\ curent\. De fapt, aceste c\su]e vor avea internet, panouri solare [i ap\ curent\ prin c\dere liber\ de la o f‚nt‚n\ s\pat\ mai sus, pe deal. Vor avea ap\ cald\ [i chiar un jacuzzi, poate o saun\. Un alt automatism este asocierea pardoselei de p\m‚nt cu nesuferitul praf. ~n realitate, par-

® ern interpretation of several traditions. The inspiration came from the observation of the area, the environment, the local habits and wisdom, still very much present in Romanian villages, but rapidly eroded by the assault of “modern consumerism“. The rounded walls, arches and niches confer a fluidity upon the unique and specific forms of such homes. The buildings offer a healthy microclimate, are non-polluting, and become an integral part of the area. Because they are oriented according to the sun, they are very efficient thermally: in summer there is no need for air conditioning, while in winter the cob’s thermal mass requires but reasonable heating. The cob allows for the development and promotion of tourist programs and requires minimal

investment. A mere tenth of financial resources are necessary compared to traditional buildings. Furthermore, when it comes to tourism, the construction site on which Ileana Mavrodin’s house was built did not produce a scap of garbage!

WHO SAYS COMFORT MUST BE SACRIFICED? Let’s speak about minor prejudices... People tend to associate clay with a primitive home, without electricity and running water. In fact, this home will have Internet, solar panels, and running water, which falls from a well dug high up on the hill. There will be hot water, and even a jacuzzi, maybe a sauna. Another incorrect assumption is that clay floors produce a lot of dust. In fact, the clay floor is lain


INSIGHT TAROM

doseala e pus\ pe un strat de pietri[ [i e format\ dintr-o serie de straturi, ultimul pe baz\ de argil\ ro[ie, finisat cu trei straturi de ulei de in [i cear\ de albine. ~n final, va ar\ta ca o dal\ c\r\mizie lucioas\ [i impermeabil\. Zugr\veala pere]ilor se face pe baz\ de lut galben, iar pentru textur\ se presar\ petale de flori [i nisip cu mic\ sau chiar aur, c\ci zona `n care s-a desf\[urat experimentul „C\su]a de cob“ e cunoscut\ pentru nisipul aurifer! ~n fine, tenta]ia suprem\, c\reia nu-i ve]i rezista: b\ncu]a `nc\lzit\! Fumul de la sob\ trece prin golurile ei interioare. Astfel, b\ncu]a devine marea atrac]ie `ntr-o zi friguroas\ sau ploioas\... ∫

Toamn\/Autumn 2006

on a layer of gravel, and makes up a series of layers, the last one with a red clay base, finished with three layers of linseed oil and beeswax; in the end it will look like a brick-red shiny and waterproof tile. The walls are painted with a yellow-base clay, subsequently textured with pressed flower petals and sand, or even gold,

59

because the very area in which the “Little Cob House“ experiment was developed is well-known for its golden sand! And last, but not least, the supreme temptation, which is hard to resist: warmed benches! Smoke from the stove fills the inside spaces, making these benches the greatest attraction on a cold and rainy day... ∫

Construc]ia, o provocare subtil\ a creativit\]ii / Construction: a subtle challenge to creativity


PLANETA VIE

The Living Planet

Zei]a Goddess P\m‚nt, Earth,

o iubire ce rena[te A Reborn Love

By Alina Radu

Africa de Sud, Cape Point - Capul Bunei Speran]e / Cape Point - South Africa. The Cape of Good Hope

DE ANUL NOU, POTRIVIT TRADI}IEI, ÎNTR-O FASTUOAS| CEREMONIE, ÎMP|RATUL JAPONIEI MUL}UMEA FOR}ELOR COSMICE {I TELURICE PENTRU GENEROZITATEA LOR {I LE IMPLORA S| FIE LA FEL ÎN CONTINUARE. PRINDEA GLAS RECUNO{TIN}A FA}| DE DUMNEZEU, DE LA CARE AM PRIMIT SPIRITUL, FA}| DE P|RIN}II CARE NE-AU D|RUIT TRUPUL, FA}| DE NATUR| {I SEMENII NO{TRI.

ON NEW YEAR’S EVE, ACCORDING TO TRADITION, IN A GRAND CEREMONY, THE EMPEROR OF JAPAN THANKED THE COSMIC AND TELLURIC FORCES FOR THEIR GENEROSITY AND BEGGED THEM TO BE JUST THE SAME FROM THEN ON. THERE WAS TALK ABOUT THE GRATITUDE TOWARDS GOD, WHO GIFTED US WITH SPIRIT, TOWARDS THE PARENTS, WHO GAVE US OUR BODIES, TOWARDS NATURE AND OUR KIND.


INSIGHT TAROM

O minune a naturii: Cascada Iguassu / A miracle of nature: the Iguassu Falls

espectul pentru natur\ a d\inuit la japonezi, care cultiv\ cu seriozitate aceste valori [i `n zilele noastre. Nu `nt‚mpl\tor s-a semnat aici unul dintre cele mai importante protocoale interna]ionale cu privire la protec]ia mediului, celebrul Tratat de la Kyoto. Cunoscutul cercet\tor James Lovelock spunea c\ „trebuie s\ iubim [i s\ respect\m P\m‚ntul cu aceea[i for]\ cu care ne iubim familiile. Nu este vorba despre o chestiune politic\, «ei» sau «noi», ori vreo controvers\ `n care sunt implica]i avoca]i; contractul nostru cu P\m‚ntul este fundamental, suntem parte a lui [i nu putem supravie]ui f\r\ o planet\ s\n\toas\, care s\ ne fie c\min“. („Gaia - o nou\ perspectiv\ asupra vie]ii pe P\m‚nt“).

R

PEISAJ CU BOLNAV CRONIC Merit\ subliniat c\ lipsa de iubire [i de respect a societ\]ii contemporane fa]\ de armonia [i s\n\tatea planetei sunt chiar cauzele crizei ecologice pe care o travers\m. Acum 30-35 de ani, distrugerea stratului de ozon, ploile acide sau sc\derea dramatic\ a biodiversit\]ii erau fenomene abia vizibile pentru [tiin]\ [i au fost tratate cu indiferen]\. Ast\zi `ns\, amploarea acestor manifest\ri avertizeaz\ omenirea c\ nu mai poate continua a[a. Echilibrul [i s\n\tatea planetei s-au degradat la cote alarmante. Foarte plastic, J. Elkington scria c\ „dac\ P\m‚ntul ar fi o fiin]\ uman\, internat\ `n spital, prognozele cu privire la s\n\tatea lui nu ar fi pozitive; pacientul ar fi, probabil, trecut `n categoria celor cu boli cronice“. Printre cele mai grave simptome, planeta-pacient prezint\ o atmosfer\ r\nit\ [i o temperatur\ cresc‚nd sigur spre limite incontrolabile. Utilizarea combustibililor fosili nu genereaz\ doar tensiuni politice, economice [i sociale. Dioxidul de carbon emanat polueaz\ [i sus]ine fenomenul de `nc\lzire global\. Secolul XX a cunoscut cea mai puternic\ `nc\lzire a climei din ultimii 1.000 de ani! Cre[terea concentra]iei de CO2 [i a altor gaze cu efect de ser\, concomitent cu defri[area necontrolat\ a p\durilor tropicale din America de Sud sunt fenomene `n plin\ desf\[urare. ~n urm\ cu nu mai mult de un mileniu, 80% din suprafa]a Europei era acoperit\ de p\duri. La scar\ planetar\, fa]\ de 75% acum c‚teva mii de ani ([i 50% `n evul mediu), suprafa]a `mp\durit\ a ajuns azi la circa 35%. O consecin]\ dramatic\ este sc\derea calit\]ii aerului. Concentra]ia de oxigen `n trecutul `ndep\rtat era de aproximativ 38%. Azi, a sc\zut la 19%, iar aerul marilor ora[e nu mai con]ine dec‚t 12% oxigen... ~n acela[i registru sumbru pot fi men]ionate mic[orarea stratului de ghea]\, cre[terea global\ a nivelului oceanelor (peste 100 milioane de ®

Toamn\/Autumn 2006

61

Mic[orarea stratului de ghea]\: o realitate în zona arctic\ The thinning of the ice layer - a reality in the Arctic area

his respect for nature has lasted for generations for the Japanese people, who cultivate these values with earnest even today. It is not by mere chance that one of the most significant international protocols on environment protection is the famous Kyoto Treaty. The famous researcher James Lovelock said “we should love and respect the Earth with the same force that we love our families. It is not a question of politics, «them», «us» or any controversy in which lawyers are involved; our contract with the Earth is fundamental, we are part of it and we cannot survive without a healthy planet, which is our home“. (“Gaia - A New Perspective Of Life On Earth“)

T

IMAGE OF A PATIENT WITH A CHRONIC DISEASE It is worth pointing out that a lack of love and respect in contemporary society towards the harmony and health of the planet are the actual causes of the ecological crisis that we are facing. 30-35 years ago, the destruction of the ozone layer, the acid rains or the dramatic decrease in biodiversity were barely visible phenomena for science and were treated with indifference. However, today, the amplitude of these phenomena warns humankind that we cannot continue in this way. The balance and health of the planet degraded to alarming quotas. Very impressively, J. El-

kington wrote: “If the Earth were a human being, admitted into a hospital, the prognosis in regards to its health would not be positive; the patient would probably be included in the category of those with chronic diseases.“ Some of the most serious symptoms of the patient-planet are a wounded atmosphere and a temperature, which increases to limits that cannot be controlled. The use of fossil fuel does not only generate political, economical and social tensions. The carbon dioxide that it emanates pollutes and fuels global heating. The XXth Century witnessed the greatest changes in climate in the last 1,000 years! The increase of carbon dioxide concentration and that of other gases in the atmosphere contribute to the greenhouse effect, which combined with the uncontained clearance of the tropical forests in South America, are an ongoing threat. No more than a millenium ago, 80 percent of the surface of Europe was covered in forests. At a planetary scale, compared to 75 percent a few thousands of years ago (and 50 percent in the Middle Ages), the forest surface is presently down to circa 35 percent today. A dramatic consequence of this is a decrease in the quality of air. Oxygen concentration many decades was approximately 38 percent. Today, it is down to 19 percent, and the air in the major cities now contain no more than 12 ®


PLANETA VIE

The Living Planet

® oameni locuiesc `n zone aflate la circa un metru sub nivelul m\rii). Din 1987 s-a produs o descre[tere de 40% a stratului de ghea]\ din zona arctic\. Precipita]iile au crescut cu 5 - 10% `n emisfera nordic\ [i au sc\zut `n regiunile subtropicale. Clima se schimb\. Cresc num\rul zilelor foarte calde [i, totodat\, amplitudinea [i frecven]a precipita]iilor. Toate acestea [i multe altele, precum iminenta blocare a Gulf Stream (n.r. Curentul Golfului, format în Marea Caraibelor), tornadele, de[ertiz\rile amenin]\ armonia vie]ii.

ECHILIBRUL CA LEAC PLANETAR ~n plin\ criz\, omenirea `ncepe s\ se trezeasc\. Ultimii 20 de ani au adus, `n majoritatea ]\rilor, legi [i norme noi, care limiteaz\ libertatea `ntreprinz\torilor [i a industriei, `n interesul ecologiei [i al mediului. Cercet\torii, economi[tii, sociologii [i politicienii caut\ ie[iri din impas. Cea mai promi]\toare solu]ie este, se pare, dezvoltarea responsabil\ a unor tehnologii alternative; trebuie s\ ne recunoa[tem onest [i totodat\ modest dependen]a de tehnologie. Va fi necesar\ selectarea acelor sisteme decente `n exploatare, care folosesc moderat resursele planetare sau chiar trecerea de la resursele neregenerabile la identificarea [i utilizarea celor regenerabile. ~n `ncerc\rile noastre de a rezolva criza resurselor ce se `mpu]ineaz\, s\ nu subestim\m principalul atu al fiin]ei umane: inteligen]a creatoare; `mpreun\ cu extraordinara capacitate de comunicare [i telecomunicare dezvoltat\ ast\zi, ea poate influen]a desf\[urarea evenimentelor. Posibilitatea tehnic\ de a ne informa rapid [i eficient semenii din `ntreaga lume despre ceea ce se `nt‚mpl\ va crea condi]ii pentru conturarea unor r\spunsuri [i solu]ii eficiente. Le vom g\si `ns\ cu at‚t mai u[or cu c‚t ne vom apropia de problemele planetei noastre cu iubire [i aspira]ie c\tre echilibru, c\tre armonie. Revenind la rezonan]ele nipone, merit\ evocat `n `ncheiere celebrul maestru de arte mar]iale Morihei Ueshiba, acela care-[i afirm\ esen]a mesajului prin inten]ia de „a construi raiul pe p\m‚nt, unind oamenii `n armonie“. Nimic mai potrivit dec‚t s\ medit\m la cuvintele sale... ∫

O pat\ de verde: planta]iile / A spot of greenery: plantations

® percent oxygen... On the same somber note, we can mention the decrease of the ice layer, the global increase of the ocean level (over 100 million people live in areas that are approximately one meter below the sea level). Since 1987, a 40 percent decrease of the ice layer in the Arctic area has been reported. The precipitations saw a 5 - 10 percent increase in the Northern hemisphere and a decrease in the subtropical regions. The climate is changing: The number of torrid days increase and global rainfall rises. All these and many others, like the imminent blockage of the Gulf Stream, the tornadoes, the desertization, threaten the balance of life.

BALANCE, AS A PLANETARY CURE In full crisis, humanity starts to wake up. The last 20 years has brought new laws and norms in most of the countries, which limit the liberty of entrepreneurs and industry to the advantage of ecology and environment. Researchers, economists, social workers and politicians are looking for solutions. It seems that the most promising

solution is the responsible development of alternative technologies; we have to admit with sincerity and modesty our addiction to technology. In our attempts to resolve the crisis of scarce resources, let us not underestimate the main asset of human beings: our creative intelligence; together with our extraordinary capacity for communication and telecommunication, it could be enough to influence the course of events. The technical possibility of rapidly and efficiently informing our fellow comrades about what is happening will create conditions for finding efficient answers and solutions. We will find them more easily if we get in touch with the problems of planets with love and an aspiration to balance and harmony. Coming back to the Japanese resonances, it is worth at the end to quote the famous martial arts master Morihei Ueshiba, who affirms the essence of his message by his intention “of creating Heaven on Earth, by merging people in harmony“. Nothing is more appropriate than to meditate on his words. ∫


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

63


BANI & AFACERI

Money & Business

ADVERTORIAL

Modific\ri la regimul achizi]iilor publice Amendments To The Public Procurement Regime

C

adrul legal aplicabil achizi]iilor publice a parcurs un intens proces de armonizare cu acquisul comunitar, urm‚nd etapele descrise `n Strategia de reform\ a sistemului achizi]iilor publice. Pe aceea[i linie, modific\ri recente ale legisla]iei `n materie au vizat `n principal (i) restructur\ri la nivelul cadrului institu]ional central [i local, (ii) integrarea sistemului clasic al achizi]iilor publice cu sistemul achizi]iilor electronice, (iii) modific\ri `n privin]a atribuirii contractelor, criteriilor de selec]ie a ofertelor [i metodelor de evaluare, (iv) situa]iile `n care este permis\ revizuirea pre]urilor la contractele `n derulare, nemaifiind posibil\ actualizarea cu rata infla]iei, ci doar ajust\ri determinate de situa]ii excep]ionale, (v) cre[terea plafonului maxim p‚n\ la care se pot face achizi]ii directe (vi) `mbun\t\]irea competitivit\]ii [i transparen]ei procedurilor de atribuire a contractului de achizi]ii publice. Autorit\]ile competente `n domeniu sunt (i) Ministerul Finan]elor Publice cu atribu]ii de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizi]ie public\, (ii) Autoritatea Na]ional\ pentru Reglementarea [i Monitorizarea Achizi]iilor Publice, (iii) Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor, ca organism cu atribu]ii administrativjurisdic]ionale, (iv) instan]ele judec\tore[ti, ce exercit\ controlul asupra legalit\]ii deciziilor consiliului [i solu]ioneaz\ ac]iunile introduse `n vederea recuper\rii desp\gubirilor. Modific\rile cadrului legislativ au vizat totodat\ [i detalierea con]inutului anumitor principii esen]iale pentru implementarea noilor reglement\ri, precum transparen]a decizional\ [i libera concuren]\. Transparen]a decizional\ presupune (i) schimbul de informa]ii `ntre autorit\]ile competente na]ionale, `ntre autorit\]i [i operatori economici `n cadrul procedurii de atribuire, iar dup\ 1 ianuarie 2007 `ntre autorit\]ile na]ionale [i Comisia European\, (ii) publicarea obligatorie a anun]urilor de inten]ie, de participare [i atribuire `n cazurile prev\zute de lege la Regia Autonom\ Monitorul Oficial [i facultativ `n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene p‚n\ la data de 31 decembrie 2006, urm‚nd ca ulterior acestei date s\ fie obligatorie [i publicarea `n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [i transmiterea anun]urilor spre publicare [i operatorului sistemului electronic de achizi]ii publice, (iii) accesul persoanelor interesate, `n condi]iile reglement\rilor legale privind liberul acces la informa]iile de interes public, la dosarul achizi]iei considerat document public, except‚nd situa]ia `n care informa]iile sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual\. Respectarea liberei concuren]e se realizeaz\ `n principal prin (i) asigurarea accesului liber la procedurile de atribuire a contractelor de achizi]ii publice, (ii) stabilirea obiectiv\ a criteriilor de selec]ie [i de atribuire a contractului de achizi]ie public\, impunerea unor cerin]e de calificare restrictive, urm‚nd a fi calificat\ practica anticoncuren]ial\ `n condi]iile legisla]iei concuren]ei. ∫

T

he legal framework applicable to public procurement has been subject to a process of alignment to the aquis communautaire, following the steps described in the Strategy for the reform of the public procurement system. Latest amendments continue this process, dealing mainly with (i) restructuring of the central and local institutional framework, (ii) integration of general public procurement into the electronic public procurement system, (iii) amendments to the procedure for awarding contracts, selection criteria and evaluation methods, (iv) cases where the reconsideration of the price under on-going contracts is allowed, indexation with the inflation rate not being permitted any longer, but only adjustments determined by exceptional circumstances, (v) increase of the maximum ceiling for direct procurement (vi) improvement of competition and transparency in the procedures for awarding the public procurement contract. The competent authorities are: (i) Ministry of Public Finance responsible for checking the procedures for awarding the public procurement contracts (ii) National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement, (iii) National Council for Settlement as body with administrative-jurisdictional duties, (iv) courts which control the legality of the Council decisions and settle the claims for the CONTACT Pentru informa]ii suplimentare: For more information: www.popovici-partners.ro

recovery of damages. In order to ensure the implementation of the new regulations certain material principles, such as decisional transparency and competition have been detailed. Decisional transparency involves (i) information exchange between the competent national authorities, between authorities and undertakings within the awarding procedure and, after January 1, 2007 between national authorities and the European Commission, (ii) mandatory publication of the participation intent and awarding announcements in the cases provided by law in the Official Gazette and optionally in the Official Journal of the European Union until December 31 2006; subsequent to this date shall also be mandatory the publication in the Official Journal of the European Union and the transmission of the announcements to be published to the operator of the public procurement electronic system, (iii) access of the interested persons, according to the provisions of the legal regulations on free access to information, to the procurement file considered as public document, except where the information is classified or protected by an intellectual property right. The free competition is mainly observed by (i) ensuring free access to awarding procedures of public procurement contracts, (ii) setting objective criteria for public procurement selection and awarding, while imposing restrictive qualitative criteria shall qualify as anticompetitive practice pursuant to competition legal provisions. ∫


INSIGHT TAROM

TM

Paravion A

Toamn\/Autumn 2006

69

ADVERTORIAL

Reinventarea unui concept A Concept, Reinvented

parent, un apanaj al lumii moderne `n care tr\im, istoria conceptului Par Avion - po[ta aerian\ - `ncepe `n 1911 c‚nd francezul Henri Pequet a transportat, la bordul avionului pilotat de el, 50 de kg de scrisori pe o distan]\ de 10 km, `n India. A fost o perioad\ a pionieratului la care [i-au adus contribu]ia temerari ca Mermoz, Guillaumet sau Saint-Exupery. Dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial, po[ta aerian\ s-a dezvoltat `n ritm rapid, ca r\spuns al nevoilor cresc‚nde de comunicare. Chiar [i azi, c‚nd internetul a „virtualizat“ h‚rtia, po[ta aerian\ r\m‚ne un mijloc de comunicare de baz\. Pentru rom‚ni conceptul Par Avion a `nsemnat o poart\ deschis\ c\tre libertate. Marca Par Avion aplicat\ unui plic era garan]ia c\ plicul avea s\ ajung\ „afar\“, `n lumea liber\. Dup\ aproape 100 de ani, Millennium Tour reinventeaz\ conceptul Par Avion. Dac\ el desemneaz\ un mijloc de comunicare al ideilor, al g‚ndurilor, cele dou\ cuvinte au fost unite pentru a-i uni pe oameni prin intermediul celui mai rapid mijloc de transport: avionul. www.paravion.ro este primul site rom‚nesc de rezervare 100% on-line pentru bilete de avion ale tuturor companiilor aeriene de pe pia]a rom‚neasc\. Site-ul este extrem de u[or de folosit, chiar [i de cei neini]ia]i `n m‚nuirea calculatorului. Avantajele sunt multiple. Utilizatorul afl\ `n timp real disponibilitatea de loc [i tarif pentru destina]ia dorit\, primind confirmarea rezerv\rii imediat. ~n plus, toate rezerv\rile sunt gratuite, utilizatorul nefiind nevoit s\ introduc\ elemente de plat\ dec‚t `n faza final\, a cump\r\rii biletelor de avion. Al\turi de tehnologia E-Power, oferit\ de c\tre Amadeus, utilizatorul final „p\trunde“ `n serverul central de rezerv\ri al companiilor aeriene. Astfel, cel care acceseaz\ www.paravion.ro se „transform\“ `n propriul agent de turism. Gra]ie tehnologiei avansate, utilizatorul `[i poate selecta ruta dorit\, compania aerian\, tariful, clasa de rezervare, preferin]ele legate de loc (la geam, la culoar) sau chiar de meniu. Un alt avantaj al sistemului este posibilitatea de a rezerva o camer\ de hotel sau o ma[in\ al\turi de biletul de avion. Dup\ efectuarea pl\]ii, cump\r\torul va primi confirmarea rezerv\rii pe e-mail, iar biletul este livrat gratuit. ~n lumina folosirii tot mai frecvente a biletelor electronice, a internetului [i a extinderii folosirii cardurilor bancare, www.paravion.ro este un sistem al viitorului. Uit‚ndu-ne `n timp, la sensul c\p\tat de expresia inovatoare a secolului XX, putem afirma cu certitudine c\ www.paravion.ro este reinventarea unui concept vechi de 100 de ani. ∫

U

sually the concept Par Avion is thought at as part of our modern life. The history of Par Avion began in 1911 when the French Henri Pequet made the first air mail flight in India carrying 50 kg of mail. It was only the beginning. Young pilots like Mermoz, Guillaumet or Saint-Exupery, with their historical flights, united nations and continents. After the Second World War, the air mail grew rapidly, as a normal response to the increasing need of communication. Even if today the internet means faster communication, people still write letters and send them by air mail. In the communist era any Romanian knew that an envelope with the Par Avion stamp on it was sure to reach the “outside“, free world. It was an expression of freedom. After almost a century, Millennium Tour reinvents the concept of Par Avion and turns it into paravion. If the former means a way of communicating written thoughts, the latter stands for bringing people even closer using the fastest way of transportation - the airplane. www.paravion.ro is the first 100% online Romanian booking site for all major airline companies on the market. Anyone will

CONTACT

appreciate its ease of use, even those who haven’t used a booking system before. Its advantages are obvious. The user gets real time flight availability with immediate confirmation. More than that, all reservations are free of charge and no payment element is necessary until the final purchase. Using the modern E-Power technology, provided by Amadeus, the final user “enters“ the central booking system for all airline companies. Thus the passenger who access www.paravion.ro becomes its own travel agent. The system is so advanced that allows the passenger to select destination, fares, airline company, reservation class, seat location or even meal. Besides flight tickets, the passenger can also book a hotel room or a car. After payment is done, the passenger receives a confirmation e-mail with all his booking details and the ticket is delivered - free of charge. Judging by the intensive use of e-tickets, internet and credit cards www.paravion.ro is a system with the future in mind. Considering the meaning of the 20th century revolutionary expression - Par Aavion, we may say that www.paravion.ro is a century old concept, reinvented. ∫

Pentru informa]ii suplimentare / For more information: www.paravion.ro


Focus

72 73 78 79 80 82

Parteneri code-share TAROM / TAROM Code-Share Partners H\r]i de rut\ / Route Maps Flota / The Fleet Câ[tiga]i mile! / Earn Miles! Ghidul c\l\torului / The Traveler’s Guide Cump\r\turi la bord / On Board Duty Free

83 84 86 88 89 90

Zbura]i confortabil! / Fly Comfortably! Telefonie la bordul aeronavei / On Board Telephone Informa]ii [i rezerv\ri / Information and Booking Rezerv\ri online / Online Booking Birouri de cargo / Cargo Offices Sejururi cu TAROM / Weekend with TAROM

Cuprins Focus Contents


FOCUS TAROM

Partenerii Code-Share Partners

Zboruri directe din România Direct Flights from Romania

Cod/Code: 9U Cooperare/Cooperation: Kishinev Sediu/Home base: Republic of Moldova

Cod/Code: SN Cooperare/Cooperation: Brussels Sediu/Home base: Belgium

Cod/Code: LO Cooperare/Cooperation: Warsaw Sediu/Home base: Poland

FRANKFURT

Cod/Code: SU Cooperare/Cooperation: Moscow Sediu/Home base: Russia

VIENA

MUNCHEN

IASI

Cod/Code: AZ Cooperare/Cooperation: Milan, Rome Sediu/Home base: Italy

BUDAPESTA CLUJ - NAPOCA

SIBIU

Cod/Code: OK Cooperare/Cooperation: Prague Sediu/Home base: Czech Republic MILANO

TIMI{OARA

CONSTAN}A

Cod/Code: MA Cooperare/Cooperation: Budapest Sediu/Home base: Hungary

A D R IA T

Cod/Code: AF Cooperare/Cooperation: Paris Sediu/Home base: France

IC S E

Cod/Code: OS Cooperare/Cooperation: Vienna, New York, Washington, Toronto, Zürich, Geneve Sediu/Home base: Austria

A

TE

RA

NN

EA

N

EA AN S

DI

AEGE

ME

SE

A

Cod/Code: IB Cooperare/Cooperation: Madrid/Barcelona Sediu/Home base: Spain

Cod/Code: RB Cooperare/Cooperation: Damascus, Aleppo Sediu/Home base: Syria

Zborurile în regim code-share sunt operate de compania TAROM [i/sau de compania partener\. The code-share flights are operated and/or by TAROM or the partner airline.


Rute intercontinentale Intercontinental Routes

TORONTO

N

NEW YORK

NTIC

F

F

E

O

PA

CARR

ATLA

G

UL

O

M

C XI

OCEA

WASHINGTON

IBEAN

CI

SEA

FI C OC EA N


INSIGHT TAROM

14:00

14:00

BEIRUT

14:00

CAIRO

SEA

IA N

ALEPPO

SEA

BEIRUT DAMASCUS AMMAN TEL-AVIV

RE

A

CAIRO

D

SE

DUBAI

SE A

N OC EA INDIA

N

N

NNEA

A

TERA

SE

MEDI

SP

BLACK

14:00

CA

BUCHAREST

TEL-AVIV

IA

AMMAN

AB

7:00

AR

NEW YORK

74

Var\/Toamn\ 2006

Destina]ii operate de Compania TAROM Destinations Operated By TAROM

Destina]ii operate împreun\ cu partenerii Code-share Destinations


FOCUS TAROM

Rute europene European Routes Distan]a în mile pentru destina]ii operate de TAROM Mileage for all Destinations Operated by TAROM Destina]ia/Destination

NOR

T

Mile/Miles LONDON

Bucure[ti-Sofia/Bucharest-Sofia

270

Bucure[ti-Chi[in\u/Bucharest-Kishinev

270

Bucure[ti-Istanbul/Bucharest-Istanbul

280

Timi[oara-Viena/Timi[oara-Vienna

289

Bucure[ti-Salonic/Bucharest-Thessaloniki

318

Cluj-Viena/Cluj-Vienna

357

Viena-Zurich/Vienna-Zürich

365

Bucure[ti-Budapesta/Bucharest-Budapest

387

Sibiu-Viena/Sibiu-Vienna

402

Bucure[ti-Atena/Bucharest-Athens

472

Viena-Geneva/Vienna-Geneva

498

Ia[i-Vienna/Ia[i-Vienna

528

Bucure[ti-Viena/Bucharest-Vienna

531

Cluj-München/Cluj-Munich

567

Bucure[ti-Var[ovia/Bucharest-Warsaw

579

Timi[oara-Milano/Timi[oara-Milan

584

Sibiu-München/Sibiu-Munich

606

Bucure[ti-Praga/Bucharest-Prague

658

Cluj-Milano/Cluj-Milan

718

Bucure[ti-Roma/Bucharest-Rome

722

Cluj-Frankfurt/Cluj-Frankfurt

727

Bucure[ti-München/Bucharest-Munich

730

Bucure[ti-Larnaca/Bucharest-Larnaca

775

Bucure[ti-Aleppo/Bucharest-Aleppo

820

Bucure[ti-Milano/Bucharest-Milan

849

Bucure[ti-Beirut/Bucharest-Beirut

891

Bucure[ti-Frankfurt/Bucharest-Frankfurt

903

Bucure[ti-Moscova/Bucharest-Moscow

926

Bucure[ti-Damasc/Bucharest-Damascus

934

Bucure[ti-Tel Aviv/Bucharest-Tel Aviv

975

Bucure[ti-Amman/Bucharest-Amman

1016

Bucure[ti-Cairo/Bucharest-Cairo

1036

Bucure[ti-Bruxelles/Bucharest-Brussels

1092

Bucure[ti-Paris/Bucharest-Paris

1152

Bucure[ti-Barcelona/Bucharest-Barcelona

1230

Bucure[ti-Londra/Bucharest-London

1309

Bucure[ti-Madrid/Bucharest-Madrid

1528

Bucure[ti-Dubai/Bucharest-Dubai

2104

Viena-Washington/Vienna-Washington

4394

Viena-New York/Vienna-New York

4219

Viena-Toronto/Vienna-Toronto

4294

BRUSSELS

A

TL

PARIS

A

N

TI

C

O

C

E

A

N

BARCELONA

MADRID

MEDI


LONDRA

12:00

PARIS

13:00

FRANKFURT

ROME

13:00

13:00

MOSCOW

EA H S

15:00

MOSCOW

WARSAW

PRAGUE

FRANKFURT MUNICH

KISHINEV

VIENNA

BUDAPEST

ZÜRICH

BUCHAREST MILAN

A D R IA

BLAC

K SE A

GENEVA

T

SOFIA

IC S E

ROME

A

ISTANBUL

SEA ATHENS

AEGE

TERA

N NNEA

AN S EA

THESSALONIKI

Destina]ii operate de Compania TAROM Destinations Operated By TAROM

LARNACA

Destina]ii operate împreun\ cu partenerii Code-share Destinations


Rute interne Domestic Routes BUCHAREST

14:00

SUCEAVA

SATU MARE BAIA MARE

IA{I

ORADEA BAC|U

CLUJ-NAPOCA TARGU-MURE{

SIBIU TIMI{OARA

K SE A

CONSTAN}A*

BLAC

BUCURE{TI

* “BUS” service


FOCUS TAROM

Flota The Fleet Boeing 737-700

Pe cursele interne [i externe, TAROM opereaz\ cu trei tipuri de aeronave, având în dotare un num\r de 16 aeronave.

Avioane în dotare/Total in service Capacitate Vitezå de croazierå Anvergurå Lungime Greutate max. la decolare Distan]a maximå de zbor

TAROM operates three types of aircraft on its domestic and international flights. The fleet includes 16 airplanes.

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

4

14B+102Y 837 km/h 34.3 m 33.6 m 68 t/65.7 t 6,000 km

Boeing 737-300

Avioane în dotare/Total in service Capacitate Vitezå de croazierå Anvergurå Lungime Greutate max. la decolare Dist. max. zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

5

16B+102Y/10B+114Y 795 km/h 28.9 m 33.4 m 56.472 t/60.1 t 3,900 km/4,600 km

ATR 42-500

Avioane în dotare/Total in service Capacitate Vitezå de croazierå Anvergurå Lungime Greutate max. la decolare Distan]a maximå de zbor

Capacity Cruising speed Wingspan Length Maximum takeoff weight Range

7

10B+38Y 474 km/h 24.56 m 22.68 m 18.6 t 1,778 km


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

79

Câ[tiga]i mile! Earn Miles! SMART MILES Service Center 17 Splaiul Independentei Bucharest, Romania, Bucharest helpline: 9361

Tel.: +4021 316 04 18/ 303 44 11; Fax: +4021 303 44 12 e-mail: smartmiles@tarom.ro

Mai multe avantaje acum

More advantages now

Câ[tiga]i mile acum! Completa]i formularul de înscriere [i trimite]i-l, împreunå

Earn miles now! Fill in the enrollment form and send it, with the boarding

cu cartea de îmbarcare, la SMART MILES Service Center, la orice agen]ie

card, to SMART MILES Service Center, to a TAROM agency or hand it to the

TAROM sau preda]i-l înso]itorului de bord! Pute]i acumula mile [i pentru

flight attendant! You can earn miles for flights made two months prior to the

zborurile efectuate cu dou\ luni înainte de a deveni membru! Prezenta]i legi-

date you opened your account! Just show your card when you book a flight

tima]ia sau cardul când rezerva]i bilete [i la ghi[eul de îmbarcare de la aero-

and at the check-in desk! SMART MILES SUPER is the level conceived for

port. SMART MILES SUPER este nivelul destinat pasagerilor care acumu-

our passengers who have accummulated 35,000 miles or 40 flights in 12

leazå peste 35.000 mile sau 40 de zboruri în 12 luni.

months.

Avantaje SMART MILES:

SMART MILES advantages:

Simpla înscriere vå aduce un bonus de 1.000 de mile;

∫ Just

becoming a member gets you 1,000 miles bonus;

Pentru rezervårile online (www.tarom.ro), primi]i bonus în mile;

∫ You

can get additional miles for booking online;

Bilete gratuite pentru titular, înso]itor sau împreunå;

∫ Companion

Folosind serviciile partenerilor no[tri, TAROM Tours, lan]ul hote-

∫ Using

lier Continental, Clubul de golf Lac de Verde de la Breaza [i AVIS, câ[tiga]i mile [i ave]i avantaje.

tickets and gift tickets;

the services of our partners TAROM Tours, Continental

Hotels, Lac de Verde Golf Club in Breaza and AVIS brings you more miles and advantages.

Avantaje suplimentare pentru SMART MILES SUPER:

SMART MILES SUPER additional advantages:

∫ Promovare

∫ Upgrading

∫ 10

de la clasa Economic la Business;

kg bagaj suplimentar gratuit;

∫ Prioritate

pe lista de a[teptare;

∫ Îmbarcare

la ghi[eul Business.

∫ 10

from Economy to Business Class;

kg free supplementary luggage;

∫ Waiting-list ∫ Check-in

priority;

at the business counter.


LA BORD

On Board

Ghidul c\l\torului The Traveler’s Guide Informa]ii utile pentru îmbarcare Check-in recommendations

Recomand\ri la îmbarcare

Check-in Recommendations

Pasagerilor care vor cålåtori la Tel Aviv li se recomandå så se prezinte la aeroport cu 3 ore înainte de ora men]ionatå pe bilet. Pentru aceastå destina]ie, ultimul pasager se acceptå cu 45 de minute înainte de ora indicatå pe bilet. La celelalte curse interne [i interna]ionale ultimul pasager se acceptå cu 30 de minute înainte de ora indicatå pe bilet.

We strongly recommend that all passengers travelling to Tel Aviv arrive

Tarife preferen]iale

Special fares

Copiii sub 2 ani care nu ocupå un

do not occupy a separate seat

loc individual [i au înso]itor bene-

and are accompanied by an adult

ficiazå de o reducere de 90%.

may benefit from a 90% reduc-

Copiii între 2 [i 12 ani, precum [i

tion. Children aged 2 to 12 and

copiii sub 2 ani care ocupå locuri

those under 2 who occupy a

individuale, beneficiazå de redu-

separate seat receive a fare

ceri în func]ie de prevederile ta-

reduction in accordance with the

rifelor aplicabile. Dacå mai mul]i

respective fares. If a single adult

copii sub 2 ani au un singur

accompanies several children

înso]itor adult, numai un singur

under the age of 2, only one child

copil beneficiazå de reducerea de

receives the 90% reduction, while

90%, ceilal]i copii beneficiind de

the other benefit from the reduc-

reducerea perceputå pentru copiii

tion offered to children aged 2 to

între 2 [i 12 ani, chiar dacå nu

12, even if they do not occupy a

ocupå locuri individuale. De tarife

separate seat. Tourist and youth

reduse mai beneficiazå [i

groups may also receive reduced

grupurile turistice sau de tineret.

fares.

Children under the age of 2 who

at the airport 3 hours before the departure mentioned in the flight ticket. For this destination, last passenger accepted for the check-in - 45 minutes prior to scheduled departure. For the other domestic and international destinations, last passenger accepted at the check-in counter half an hour before the hour mentioned in the flight ticket.


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

81

Bagaje

Baggage

Bagaje de calå. Bagaje admise gratuit la transport (pentru adul]i [i copiii peste 2 ani)

Checked Bags. Free luggage allowance (for adults and children over 2 years of

- Clasa Business: 40 kg; Economic: 25 kg; pentru copiii sub 2 ani se admite transportul

age) - Business Class: 40 kg; Economy: 25 kg; children under two have free luggage

gratuit a 10 kg de bagaj.

allowance for up to 10 kg.

Bagajele de mânå. Este recomandabil så vå limita]i la un singur bagaj de mânå.

Hand luggage. We recommend that you carry only one piece of hand luggage

Greutatea acestuia nu trebuie så depå[eascå 10 kg, iar suma dimensiunilor så nu

whose weight should not exceed 10 kg and whose dimensions should be less than

depå[eascå 115 cm.

115 cm.

DIN MOTIVE DE SECURITATE, NU ACCEPTA}I BAGAJE APAR}INÂND ALTUI

FOR SAFETY REASONS, DO NOT ACCEPT BAGGAGE BELONGING TO ANYONE

PASAGER!

ELSE!

Animale de companie

Pets

Transportul animalelor de companie se face obligatoriu în cu[ti speciale. Pentru a putea

The transportation of pets in the hull must be in special containers. In order to leave

påråsi ]ara, animalele trebuie så aibå un certificat sanitar-veterinar de înso]ire. În cabinå

the country, the owner of the domestic animal must have a veterinary certificate for

se pot transporta animalele domestice a cåror greutate însumatå cu cea a cu[tii nu

the pet. Domestic animals weighing no more than 8 kg in their cages may be trans-

depå[e[te 8 kg. Pentru buna desfå[urare a zborului, pasagerii sunt ruga]i så nu scoatå

ported in the cabin. Passengers are kindly asked not to let animals out of their cages

animalele din cu[cå în timpul zborului. Animalele mai mari se transportå în cala de ba-

during the flight. Bigger animals must be transported in the baggage hull, in assigned

gaje, în locuri special amenajate. Pentru detalii cu privire la condi]iile de acceptare [i

areas. For more informations regarding conditions of acceptance and transport, pas-

transport pasagerii sunt ruga]i s\ se adreseze agen]iilor TAROM sau agen]ilor de vânz\ri.

sangers are kindly asked to contact any TAROM agencies or sales agents.

Dispozitive electronice la bord

Electronic devices on board

La bord este interziså aparatura care poate interfera cu echipamentele avionului.

It is forbidden to use electronic devices which may interfere with the equipment of

Aparatele electrice de ras, radiourile [i laptopurile pot fi folosite doar cu aprobare.

the plane. Electric shavers, radios, and laptops may only be used with the crew’s

Telefoanele mobile vor fi închise.

approval. Mobiles are to be turned off.

FUMATUL

SMOKING

Fumatul este interzis pe toate cursele interne [i externe ale companiei TAROM. Vå rugåm så respecta]i regulile de siguran]å care interzic fumatul la toaletå.

All TAROM flights on domestic and international routes are no-smoking. Please follow the safety regulations which forbid smoking in the toilets.


LA BORD

On Board

Cump\r\turi la bord Duty Free On Board Nu ezita]i s\ v\ face]i cump\r\turile în avion! Pute]i pl\ti [i cu card de credit Feel free to do shopping on board! You can also pay with credit card

}IGÅRI/CIGARETTES Dunhill International Dunhill International Lights Marlboro Red KSF Marlboro Lights KSF Benson & Hedges Special Kent Deluxe 100’s Vogue Superslims West Lights BÅUTURI/SPIRITS WHISKY Chivas Regal 18 YO Glenfiddich 12 YO Chivas Regal 12 YO The Glenlivet 12 YO Jack Daniel’s Ballantine’s 100 Pipers Jameson Grants Johnnie Walker Red Label J&B Rare COGNAC Martell VSOP BRANDY Metaxa 5

box box box box box box box box

0,70L 1L 0,70L 0,70L 1L 1L 1L 0,70L 0,70L 0,75L 0,75L

12ƒ 12ƒ 12ƒ 12ƒ 11ƒ 11ƒ 11ƒ 7ƒ

35ƒ 22ƒ 20ƒ 20ƒ 18ƒ 12ƒ 10ƒ 10ƒ 10ƒ 10ƒ 10ƒ

0,70L 20ƒ 0,75L 8ƒ

VODKA Smirnoff Red GIN Beefeater Dry Gin VERMOUT Martini Bianco APERITIF Ramazzotti Amaro Campari LIQUEUR Baileys

1L

1L

10ƒ

1L

0,70L 7ƒ 0,70L 9ƒ 0,50L 9ƒ

PARFUM/PERFUME BVLGARI Omnia EDP Spray 40ml AQVA Pour Homme EDT Spray 50ml CHANEL NO. 5 EDP Spray 50ml Coco Mademoisselle EDP Spray 50ml Egoiste Platinum EDT Spray 100ml DAVIDOFF ECHO Woman EDP Spray 50ml CHRISTIAN DIOR J’adore EDP Spray 75ml Higher Energy EDT Spray 75ml

40ƒ 35ƒ 52ƒ 52ƒ 45ƒ 35ƒ 49ƒ 35ƒ

GUERLAIN Aqua Allegoria - Pamplelune EDT Spray 75ml L’instant de Guerlain Pour Homme EDT Spray 75 ml CALVIN KLEIN Euphoria EDP Spray 50ml LANCOME Hypnose EDP Spray 50ml ISSEY MIYAKE L’eau d’Issey EDT Spray 50ml L’eau d’Issey pour Homme EDT Spray 75ml THIERRY MUGLER Angel EDP Spray 50ml B*MEN EDT Spray 50ml PACO RABANNE Ultraviolet EDP Spray 50ml NINA RICCI Love in Paris EDP Spray 50ml LIMITED STOCK HUGO BOSS Boss Intense EDP Spray 50ml LORIS AZZARO Visit for Women EDP Spray 50ml NINO CERRUTI Cerruti Si EDT Spray 40ml

32ƒ 35ƒ 40ƒ 45ƒ 45ƒ 32ƒ 55ƒ 32ƒ 40ƒ 38ƒ

38ƒ 40ƒ 35ƒ

Prices are available at print time.


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

83

Zbor pl\cut! Fly Comfortably! 1

Roti]i gleznele

Genunchii la piept

Cu picioarele ridicate, roti]i gleznele simultan, mi[când vârful unui picior în sensul acelor de ceasornic, iar pe celålalt, în sens invers (15 secunde). Repeta]i, schimbând sensul mi[cårilor.

Prinde]i genunchiul cu ambele mâini [i ]ine]i-l la piept 15 secunde. Cu mâinile pe genunchi, reveni]i la pozi]ia ini]ialå. Alterna]i cu celålalt picior. Repeta]i de 10 ori.

Ankle Circles Lift feet off the floor. Draw a circle with the toes, simultaneously moving one foot clockwise and the other foot counter-clockwise (15 seconds). Reverse circles. Repeat if desired.

2

3

4

Bend forward slightly. Clasp hand around left knee and hug it to your chest. Hold for 15 seconds. Keeping hands around knee, slowly let it down. Alternate legs. Repeat 10 times.

Aplecare înainte

Cu cålcâiele pe podea, întinde]i vârfurile picioarelor în sus; cu vârfurile picioarelor lipite de podea, ridica]i cålcâiele. Repeta]i la interval de 30 de secunde.

Cu picioarele pe podea, apleca]i-vå u[or înainte, coborând mâinile pânå vå prinde]i gleznele [i råmâne]i astfel 15 secunde. Reveni]i la pozi]ia ini]ialå.

Foot Pumps

Forward Flex

With both heels on floor, point your feet upward as high as you can; with the tips of your feet on the floor, lift your heels. Repeat with continuous motion in 30-second intervals.

With both feet on floor, slowly bend forward and walk your hands down the front of your legs toward your ankles. Hold stretch for 15 seconds and slowly sit back up.

Îndoi]i genunchii

Ridica]i bra]ele

Ridica]i piciorul cu genunchiul îndoit, în timp ce contracta]i mu[chiul coapsei. Repeta]i mi[carea [i la celålalt picior, cu o frecven]å de 20 - 30 de mi[cåri pentru fiecare picior.

Ridica]i ambele bra]e deasupra capului. Cu o mânå apuca]i încheietura celeilalte mâini [i trage]i u[or într-o parte. }ine]i strâns 15 secunde [i repeta]i în cealaltå parte.

Raise both arms straight up over your head. With one hand grasp the wrist of the opposite hand and gently pull to one side. Hold stretch for 15 seconds and repeat other side.

Roti]i umerii

Dezmor]i]i-v\ umerii

Împinge]i înainte umerii, apoi înapoi, apoi în jos, într-o u[oarå mi[care circularå.

Duce]i mâna dreaptå cåtre umårul stâng. Pune]i mâna stângå pe cotul mâinii drepte [i presa]i u[or cåtre umår. }ine]i strâns 15 secunde. Repeta]i în cealaltå parte.

Hunch shoulders forward, then upward, then backward, then downward, using a gentle circular motion.

Shoulder Stretch

Îndoi]i bra]ele

Roti]i gâtul

}ine]i bra]ele într-un unghi de 90 de grade (coatele jos, mâinile înainte). Ridica]i mâinile la piept [i reveni]i, alternând ambele bra]e. Face]i acest exerci]iu la intervale de 30 de secunde.

Cu umerii relaxa]i, apleca]i urechea cåtre umår [i apoi roti]i u[or gâtul înainte [i spre cealaltå parte, men]inând fiecare pozi]ie timp de cinci secunde. Repeta]i de cinci ori.

Arm Curl Start with arms held at a 90-degree angle; elbows down, hands up to chest and back down alternating arms. Do this exercise in 30-seconds intervals.

7

8

Overhead Stretch

Lift leg with knee bent while contracting your thigh muscles. Alternate legs. Repeat 20 - 30 times each leg.

Shoulder Roll

5

Knee to Chest

Joc de c\lcâie

Knee Lifts

6

9

Reach right hand over left shoulder. Place left hand behind right elbow and gently press elbow toward shoulder. Hold stretch for 15 seconds. Repeat other side.

Neck Roll With shoulders relaxed, drop ear to shoulder and gently roll neck forward and to the other side, holding each position about five seconds. Repeat five times.

10


LA BORD

On Board

Telefonie la bordul aeronavei On BoardTelephone Folosirea mobilelor la bord este interzis\, dar ave]i la dispozi]ie telefoane speciale.

Instruc]iuni / Dialling Procedure

1 2

Apåsa]i butonul „ON“ aflat pe partea lateralå a telefonului. Press the “ON” button on the side of the telephone. Trece]i cartea de credit validå prin fanta de citire [i forma]i numårul interna]ional complet, dupå cum este explicat în sec]iunea de mai jos. Slide a valid credit card through the slot and dial the full international number,

Mobiles are not allowed on board, but you can use our special phone.

as explained in the section below.

3

Apåsa]i butonul „LINE“. Dacå apare cuvântul „LINE“, pute]i forma numårul. Dupå ce a]i format numårul este nevoie de aproximativ 15 secunde pentru a se realiza legåtura. Press the “LINE” button. If the word “LINE” appears you can enter your number. After you have entered the number the system requires about 15 seconds before a connection is made.

Cår]i de credit acceptate Accepted Credit Cards

4

Dacå apare în mod intermitent cuvântul „ERROR“, a[tepta]i un minut [i repeta]i

5

Pentru a sfâr[i convorbirea apåsa]i „CLEAR“ [i trece]i butonul aflat pe partea stângå pe

opera]iunile de la punctele 2 [i 3. If the word “ERROR” starts to flash, wait a minute, and repeat points 2 and 3. pozi]ia „OFF“. Dacå apåsa]i butonul „OFF“ fårå a mai apåsa butonul „CLEAR“, taxarea apelului se va prelungi cu încå 10 secunde. To end the call press “CLEAR” and switch the telephone to OFF” using the switch on the left-hand side. If “OFF” is pressed without pressing “CLEAR”, charging will continue for another 10 seconds.

Exemplu / Example Formarea num\rului / Dial

Pentru a forma num\rul 1234567 din Bucure[ti, forma]i

LINE + codul ]\rii + codul ora[ului + num\rul apelat To call Bucharest 1234567, dial: LINE + country code + area code + number

LINE 00 40 21 1234567


INSIGHT TAROM

Prefixe interna]ionale International Dialling Codes Pute]i apela direct ]årile enumerate mai jos. Pentru ]årile care nu sunt men]ionate în lista de mai jos, vå rugåm så vå adresa]i înso]itorilor de bord. You can dial direct to the countries listed below. For countries not listed, please check with your cabin crew. Afghanistan 93 Albania 355 Algeria 213 Andorra 376 Angola 244 Anguilla 1264 Antigua 1268 Argentina 54 Armenia 374 Aruba 297 Ascension Island 247 Australia 61 Austria 43 Azerbaijan 994 Azores 351 Bahamas 1242 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1246 Belarus 375 Belgium 32 Belize 501 Benin 229 Bermuda 1441 Bhutan 975 Bolivia 591 Bosnia-Hercegovina 387 Botswana 267 Brazil 55 Brunei 673 Bulgaria 359 Burkina Faso 226 Burundi 257 Cambodia 855 Cameroon 237 Canada 1 Canary Islands 34 Cape Verde Islands 238 Cayman Islands 1345 Central African Republic 236 Chad 235 Chile 56 China 86 Christmas Islands 61 Cocos Islands 61 Colombia 57 Comoro Islands 269 Congo 242 Cook Islands 682 Costa Rica 506 Croatia 385 Cuba 53 Curaçao 599 Cyprus 357 Czech Republic 420 Denmark 45 Diego Garcia 246 Djibouti 253 Dominica 1767

Dominican Republic 1809 Dutch Antilles 599 Ecuador 593 Egypt 20 El Salvador 503 Equatorial Guinea 240 Eritrea 291 Estonia 372 Ethiopia 251 Faeroe Islands 298 Falkland Islands 500 Fiji 679 Finland 358 France 33 French Guinea 594 French Polynesia (Bora-Bora, Moorea, Tahiti) 689 Gabon 241 Gambia 220 Georgia 995 Germany 49 Ghana 233 Gibraltar 350 Greece 30 Greenland 299 Grenada 1473 Guadeloupe 590 Guam 671 Guatemala 502 Guinea 224 Guinea Bissau 245 Guinea Equatorial 240 Guyana 592 Haiti 509 Honduras 504 Hong Kong 852 Hungary 36 Iceland 354 India 91 Indonesia 62 Iran 98 Iraq 964 Ireland 353 Israel 972 Italy 39 Ivory Coast 225 Jamaica 1876 Japan 81 Jordan 962 Kazakhstan 7 Kenya 254 Kiribati 686 Korea North 850 Korea South 82 Kuwait 965 Kyrgyzstan 996 Laos 856 Latvia 371 Lebanon 961 Lesotho 266 Liberia 231 Libya 218 Liechtenstein 41 Lithuania 370 Luxembourg 352 Macao 853 Macedonia 389 Madagascar 261 Madeira 351 Malawi 265 Malaysia 60 Maldives 960 Mali 223 Malta 356 Mariana Islands 1670 Marshall Islands 692 Martinique 596 Mauritania 222 Mauritius 230 Mayotte 269 Mexico 52 Micronesia 691 Moldavia 373 Monaco 377 Mongolia 976 Montserrat 1664 Morocco 212 Mozambique 258 Myanmar 95 Namibia 264 Nauru 674 Nepal 977 Netherlands 31 New Caledonia 687

New Zealand 64 Nicaragua 505 Niger 227 Nigeria 234 Niue Island 683 Norfolk Islands 672 North Korea 850 Norway 47 Oman 968 Pakistan 92 Palau 680 Panama 507 Papua New Guinea 675 Paraguay 595 Peru 51 Philippines 63 Poland 48 Portugal 351 Puerto Rico 1787 Qatar 974 Reunion 262 Romania 40 Russia 7 Rwanda 250 Samoa American 684 Samoa Western 685 San Marino 378 Sao Tome and Principe 239 Saudi Arabia 966 Senegal 221 Serbia Montenegro 381 Seychelles 248 Sierra Leone 232 Singapore 65 Slovakia 421 Slovenia 386 Solomon Islands 677 Somalia 252 South Africa 27 South Korea 82 Spain 34 Sri Lanka 94 St. Christopher-Nevis 1869 St. Helena 290 St. Lucia 1758 St. Pierre and Miquelon 508 St. Vincent 1784 Sudan 249 Suriname 597 Swaziland 268 Sweden 46 Switzerland 41 Syria 963 Taiwan 886 Tajikistan 7 Tanzania 255 Thailand 66 Togo 228 Tonga 676 Trinidad & Tobago 1868 Tunisia 216 Turkey 90 Turkmenistan 993 Turks and Caicos Islands 1649 Tuvalu 688 Uganda 256 Ukraine 380 United Arab Emirates 971 United Kingdom 44 United States of America (USA) 1 Uruguay 598 Uzbekistan 7 Vanuatu 678 Vatican City 396 Venezuela 58 Vietnam 84 Virgin Islands UK 1284 Virgin Islands US 1340 Wallis and Futuna 681 Yemen 967 Yugoslavia (Serbia & Montenegro) 381 Zaire 243 Zambia 260 Zimbabwe 263

Toamn\/Autumn 2006

85

Serviciul de asisten]\ clien]i Customer Service Center Pentru asisten]å sau informa]ii, vå rugåm så trece]i cartea de credit prin fanta de citire [i forma]i: 12#. Asisten]a este disponibilå în mai multe limbi, inclusiv românå [i englezå. Apelul dumneavoastrå este gratuit. For assistance or information, please swipe your credit card and simply dial: 12#. Assistance is available in most languages, including Romanian and English. Your call will be free of charge.

Taxe / Charges Taxa pentru utilizatori este de 10,00 $/minut (sau frac]iuni de minut), apel taxabil din momentul în care este realizatå conexiunea (inclusiv pentru apelurile cåtre robot telefonic). Charge to customer is USD10.00 per minute (or fraction thereof), payable from the moment the caller is connected (including calls made to answerphones).

Responsabilit\]i / Liabilities În eventualitatea unei func]ionåri defectuoase a sistemului, råspunderea AIRCOM va fi limitatå la contravaloarea convorbirii. AIRCOM nu va fi responsabil pentru o eventualå pagubå indirectå sau neplåcere. Compania TAROM nu va fi responsabilå pentru nici o pagubå directå sau ulterioarå, indiferent dacå este legatå sau cauzatå de folosirea telefonului. In the event of a failure of the system, the liability of AIRCOM shall be limited to the cost of the call. AIRCOM can accept no responsibility for indirect damage or inconvenience. TAROM shall not be responsible for any damage whatsoever for direct or consequential damage arising out of or in connection with the use of the phone.

Restric]ii / Restrictions Apelurile cåtre numerele netaxabile sau serviciile de informa]ii telefonice interna]ionale nu sunt posibile. În sistemul de telefonie de la bordul aeronavei nu se pot primi apeluri telefonice. Toll free numbers and international directory inquiries are not available. The system cannot accept incoming calls.

Informa]ii / Information Pentru orice întrebåri sau nelåmuriri legate de serviciul AIRCOM, vå rugåm så contacta]i / If you have any questions or queries regarding the AIRCOM Service, please contact: AIRCOM Service Passenger Support Group P.O. Box 518, Station B, Montreal, Quebec, Canada H3B 3K3 Fax: 1 (514) 982-36 43 E-mail: aircom@sita.aero


LA BORD

On Board

Informa]ii [i rezerv\ri Information and Booking Rezervarea locurilor

Pentru rezerv\ri v\ pute]i adresa agen]iilor TAROM, agen]iilor de turism sau pute]i accesa www.tarom.ro.

Rezervarea poate fi fåcutå pe Internet (www.tarom.ro), la agen]iile TAROM sau la agen]iile de turism. Dacå în rubrica „Reservation Status“ apare codul „OK“, locul este confirmat ferm. Codul „RQ“ indicå faptul cå nu s-a confirmat încå. Dacå întrerupe]i cålåtoria pentru mai mult de 72 ore, reconfirma]i la biroul TAROM sau anula]i rezervarea. Rezervarea trebuie anulatå cu 48 ore în avans pentru zboruri europene [i cu 72 ore pentru celelalte zboruri. Se poate întrerupe cålåtoria în orice punct de pe rutå, dacå este indicat pe bilet. Cålåtoria trebuie så se efectueze în limita

One can book tickets at any TAROM office, through any travel agent, or online (www.tarom.ro).

perioadei de valabilitate a biletului.

Booking Tickets You can book tickets online at www.tarom.ro, through all TAROM agencies or other travel agencies. “OK” in the “Reservation Status” column on the ticket shows the seat is confirmed, “RQ” indicates the seat has not yet been confirmed. If you interrupt your trip for over 72 hours, you must reconfirm or cancel your flight at the TAROM agency. Postponing or cancelling must be made at least 48 hours prior to departure for European flights and at least 72 hours for other flights. Postponing along the route is allowed if noted on the ticket, but only during the ticket validity period.

Birouri în România/Domestic offices ARAD agarad@tarom.ro 1 Unirii St. Tel: + 40257 211 777; Fax: +40257 280 777 BACÅU 1 Nicolae Balcescu St. Tel: + 40234 511 462; Fax: + 40234 206 171 BAIA MARE agbaiamare@tarom.ro 5 Bucuresti Blvd Tel./Fax: + 40262 221 624 BISTRI}A agbistrita@tarom.ro Coroana de Aur Hotel, 4 Petru Rares Sq. Tel/Fax: + 40263 216 465 BOTO{ANI agbotosani@tarom.ro 13 Revolutiei Sq. Tel: + 40231 518 222 Fax: + 40231 518 222 BRA{OV agbrasov@tarom.ro 22 Muresenilor St. Ap. 6, Tel: + 40268 406 373, Fax: + 40268 406 373 BUCURE{TI 17 Splaiul Independentei St Tel: +4021 303 44 44/303 44 00 Fax: + 4021 316 44 44/316 20 36 59 Buzesti St. Tel: + 4021 204 64 64/316 90 44/45 Fax: + 4021 204 64 24/27 Henri Coanda Airport, Calea Bucurestilor nr.224F, etaj2 Tel: + 4021 204 12 20/204 12 24/ 204 13 55 Helpline: 9361 (calling from Bucharest) Online Booking: internet_support@tarom.ro

CARANSEBE{

agcaransebes@tarom.ro

3-5 Mihai Viteazu St. Tel: + 40255 516 325; Fax: + 40255 516 325 CLUJ-NAPOCA

agcluj@tarom.ro

11 Mihai Viteazu Sq. Tel: + 40264 530116/432669 Fax: + 40264 432 524 CONSTAN}A

agconstanta@tarom.ro

Tel: + 40241 662 632; Fax: + 40241 614 066 CRAIOVA

agcraiova@tarom.ro

2 Calea Bucuresti, Unirea Shopping Center Tel: + 40251 411 049; Fax: + 40251 411 049 IA{I

agiasi@tarom.ro

3-5 Arcu St.

Tel: + 40255 215 151; Fax: + 40255 215 151 SATU MARE

agsatumare@tarom.ro

9, 25 Octombrie Sq. Tel.: +40261 712 033; Fax: + 40261 712 795

ORADEA

agoradea@tarom.ro

2 Regele Ferdinand Sq.

Tel: + 40269 211 157; Fax: + 40269 211 157 SUCEAVA

agpiatraneamt@tarom.ro

agsuceava@tarom.ro

2 Nicolae Balcescu St. Tel: + 40230 214 686; Fax: + 40230 214 686 agtargumures@tarom.ro

6-8 Trandafirilor Sq. Tel: + 40265 236 200; Fax: +40265 250 170 TIMI{OARA

Tel: + 40259 431 918; Fax: + 40259 431 918

agsibiu@tarom.ro

10 Nicolae Balcescu St.

TÂRGU MURE{

Tel: + 40232 217 027; Fax: + 40232 267 768

agtimisoara@tarom.ro

3-5 Revolutiei 1989 Blvd. Tel: + 40256 493 563/200 003;

1 Stefan cel Mare St. Tel: + 40233 214 268; Fax: +40233 214 268 PLOIE{TI

agresita@tarom.ro

SIBIU

15 Stefan cel Mare St.

PIATRA NEAM}

RE{I}A 4, 1 Decembrie 1918 St.

agploiesti@tarom.ro

Fax: + 40256 490 150 TULCEA

agtulcea@tarom.ro

141 Republicii Blvd., Bloc 31 C1/C2

M1 Isaccei St.

Tel: + 40244 595 620; Fax: + 40244 595 620

Tel: + 40240 510 493; Fax: + 40240 511 227


INSIGHT TAROM

Ä

ITALY Milan Malpensa (46 km) TAROM Office 11 Piazzale Cadorna, 3-rd Floor 20123 Milan +3902 864 672 05/869 100 52 +3902 86917505 A/P:+3902 58581245 A/P:+3902 58589266 tarom.milano@gmx.net Rome Fiumicino (36 km) TAROM Office Via Alessandro Scarlatti 5 int 21 +3906 85305045 +3906 85305114 A/P:+3906 65954033 A/P:+3906 65010876 tarom.roma@virgilio.it

ROMANIA Bucharest Otopeni (16,5 km) TAROM Head Office Calea Bucurestilor nr.224F, floor 2 Henri Coanda Intl Airport +4021 2014700/2014701 +4021 2014761

Ä

REPUBLIC OF MOLDAVIA Kishinev Kishinev (14 km) TAROM Office 3 Stefan cel Mare Blvd. +37322 541254 +37322 272618 tarom@moldtelecom.md

Ä

LEBANON Beirut International (8 km) Al Sawan Co. S.A.R.L Al Sawan Building St., No. 62, Corniche, Rawce, Ain El Tineh +9611 797430/810375 +9611 797431

Ä

KUWAIT Kuwait International (22 km) Al-Athla Travel Al Homaizi Bldg., Al. Soor St., Al. Salheih +965 2441041/ 2441042/2426847/2426846 +965 2428671

Ä

KINGDOM OF SAUDI ARABIA Riyadh King Khaled (35 km) United Travel Agency Sitten Str., Malaz P.O. BOX 6265 Riyadh 11442 +9661 4787272 +9661 4793811 A/P: +9661 2221080

Ä

JORDAN Amman Queen Alia (35 km) Petra Travel and Tourism Shmeisani Abdulhamid Sharaf St. +9626 5620760/ 5620754/5694765 +9626 5621749

87

TAROM Office at Henri Coanda Intl Airport +4021 2041355/ 2041220/2041224 TAROM Sales Offices: 17 Splaiul Independentei, +4021/3034444/3034400 +4021 3164444/3162036 E-mail: rezervari@tarom.ro, internet_support@tarom.ro 59 Buzesti St +4021 2046464/3169044/45 +4021 2046424/2046427 reservationvictoria@tarom.ro agvictoria@tarom.ro

Ä

Ä

Ä

Ä

ISRAEL Tel Aviv Ben Gurion (19-km) TAROM Office 5, Gordon Tel Aviv 63458 +9723 5275526/13/22 +9723 527 55 32/24 taromtlv@012.net.il

Ä

HUNGARY Budapest Ferihegy 2B (16-km) TAROM Office Bajcsy Zsilinszky UT 12, 1051 Budapest +361 235 08 09 / 2350810 / 235 08 11 +361 317 23 07 A/P: +361 296 86 61 tarom.hu@axelero.hu

Ä

Ä

Ä

CZECH REPUBLIC Prague Ruzyne (16 km) TAROM Office 8 Soukenicka St. 110 00 Prague 1, Nove Mesto +4202 22315076 +4202 22315076 tarom.praha@cmail.cz

QATAR Doha Trans Orient Travel & Tourism Centre Rajan St. PO Box 363 +974 458 458/432 496 +974 4321099

Ä

Ä

CYPRUS Nicosia New Marathon Aviation ltd. 2 Naxos St. 1st Floor, P.O. BOX 28099, CY 2090 +3572 2375266 +3572 2374905 Larnaca Larnaca International (8 km) New Marathon Aviation ltd. Larnaca International Airport 1st. Floor Off. 86 +3574 643266 +3574 643268 taromcy@newmarathon.com

Ä

Ä

BULGARIA Sofia Vrazhdebna (10 km) Concorde International 1000 Sofia 44 Vitosha Blvd. +3592 9331055/66 +3592 9331040

Ä

Ä

Ä

BELGIUM Brussels National (13 km) TAROM Office 34 Adolphe Max Blvd. 1000 +32 22186382 +32 22198046 A/P: +32 27233331 financial@tarom.be

GREECE Athens Eleftherios Venizelos (35 km) Airport Office 190 19 Spata, Greece Office 3/H18 2nd floor Main Terminal Building +30 210 353 04 05 +30 210 353 23 23 TAROM Office 80-88 Syngrou Ave, 11741 +30 210 921 88 00 +30 210 921 80 44 tarom@athensairport.gr

Ä

Ä

Ä

AUSTRIA Vienna Schwechat (18 km) TAROM Office 21 Opernring, 1010 +43 15818800/5818801 +43 1581880016 A/P: +43 1700732728 tarom@aon.at

GERMANY Frankfurt International (12-km) TAROM Office 13 Zeil St., 60313 Frankfurt/Main +4969 295270 +4969 292947 A/P: +4969 69025231 frankfurt@tarom.de Munich Franz Josef Strauss (37 km) TAROM Office, 37 Dachauerstr 80335 Munich +4989 5155380 +4989 51553838 A/P: +4989 97591140 A/P: +4989 97591141 tarom-munich@t-online.de

Ä

Ä

International Booking Offices

FRANCE Paris Charles De Gaulle (26 km) TAROM Office 12 Rue des Pyramides 75001 +331 47422542/42654366 +331 42654367 A/P: +330 174372981 agroparis@hotmail.com

Ä

Ä

Agen]ii externe

EGYPT Cairo International (24 km) Red Sea Tours 8-A, Kasr El Nil Str., +202 5766655 +202 5767622 A/P: +202 2653954

Toamn\/Autumn 2006

SPAIN Madrid Barajas (13 km) TAROM Office 112 5/B Calle Principe De Vergara, Mad 28002 +34 915641883 +34 915641901 A/P: +34 0913055078 madrid@tarom.es SYRIA Damascus International (29km) Alsham Travel and Tourism 52 Fardoss Street P.O. BOX 248 +96311 2223630/ 2223332 +96311 2222920/ 2247003 SWITZERLAND Zurich Zurich (12 km) TAROM Office 8058 Flughafen Zurich, Terminal 1, Room 2-271, POBOX 2512 +41 442529040/8132414 +41 442529080 taromzurich@bluewin.ch TURKEY Istanbul Ataturk (24 km) TAROM Office Ataturk International Airport Room IDL 9403 +90212 4653777 +90212 4653778 tarom@superonline.com UNITED ARAB EMIRATES Dubai International (5 km) Al Majid Travel Agency & Tourism Al Maktoum St., PO-BOX 1020, Deira +9714 2211176/2211849/ - 2222007 +9714 2276748 UNITED KINGDOM London Heathrow (24 km) TAROM Office, Town Office, 27 New Cavendish St., W1G 9TX +44207 2243693 +44207 4872913 Airport Office Heathrow A/P Office, Terminal 2, Office Block, Room 223, Hounslow, Middlesex TW6-1JW +44208 7455542 +44208 8974071 lonoffice@taromuk.co.uk


LA BORD

On Board

Rezerv\ri online Online Booking Contact: www.tarom.ro e-mail: internet_support@tarom.ro Bucharest helpline: 9361 Tel: (+4021) 317 44 44 (+4021) 316 20 37

Rezerva]i online dac\ pleca]i din ora[ele de mai jos Book online if your travel starts from the cities below Athens

Constan¡a

Madrid

Satu Mare

Bacåu

Dubai

Milan

Sibiu

Baia Mare

Frankfurt

Munich

Suceava

Brusseles

Ia[i

Oradea

Târgu Mure[

Bucharest (Henri Coandå)

Istanbul

Paris (Charles De Gaulle)

Timi[oara

Budapest

Larnaca

Prague

Tel Aviv

Cluj

London (Heathrow)

Rome

Vienna

Sistemul de rezervare prin Internet disponibil la adresa www.tarom.ro este rapid, sigur [i comod, ajutându-v\ s\ economisi]i timp. În doar câteva minute, pute]i rezerva bilete de acas\, de la serviciu sau de oriunde ave]i acces la un computer conectat la Internet. Ave]i posibilitatea de a lua biletul direct de la aeroport, de la agen]ia TAROM din ora[ul de plecare a cursei pe care s-a f\cut rezervarea sau s\ îl primi]i prin po[t\ (adresa trebuie s\ fie în aceea[i ]ar\ în care se afl\ ora[ul de plecare în c\l\torie [i, în acest caz, rezervarea trebuie f\cut\ cu cel pu]in 7 zile înainte de data plec\rii). Dac\ sunte]i membru SMART MILES primi]i 500 mile bonus la prima rezervare

online [i 100 mile bonus pentru fiecare din rezerv\rile online ulterioare. Sistemul de rezerv\ri online se poate accesa de pe pagina principal\ a TAROM: www.tarom.ro Pentru moment pute]i s\ face]i rezerv\ri online numai pe zborurile cu plecare din ora[ele listate în tabelul de mai sus. În viitor, vom extinde num\rul de destina]ii. Plata biletului se face cu o carte de credit American Express, Eurocard, MasterCard, Visa sau UATP. Toate tranzac]iile prin Internet sunt securizate. TAROM folose[te protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a asigura securitatea informa]iilor furnizate de dumneavoastr\.

The online booking system available at www.tarom.ro is fast, secure and comfortable, sparing a great deal of your time. In just a few minutes, you can make your reservation at home, at work or anywhere you have a computer connected to the Internet. You have the possibility to get your ticket directly at the airport, at the TAROM offices located in the city of your flight departure or by mail (your address must be in the same country as the city of departure - in this case, the reservation must be done before, at least, 7 days from the time of departure). If you are a SMART MILES member, you get 500 miles bonus at your first online reservation and 100

miles bonus for each following reservations. You can access TAROM’s Internet booking facility by using the quick search form located at www.tarom.ro. Currently, you can book online only if your trip starts from one of the cities included in the table above. We plan to expand the number of cities available for booking online over the coming months. Payment is made by credit card (American Express, Eurocard, MasterCard, Visa, UATP). Your transactions on www.tarom.ro are secured. TAROM uses Secure Socket Layer (SSL) encryption technology to ensure security and protect your personal data.

NOU

NEW

pute]i rezerva online [i pl\ti `n numerar la orice agen]ie TAROM (`n termen de 48 de ore). La adresa de Internet www.tarom.ro/hotels/tarom-octopus/tarom-rom.htm pute]i rezerva camere de hotel, excursii [i transferuri private cu Octopus Travel, la cele mai bune pre]uri.

you can book online and pay by cash at any TAROM office (within 48 hours). At the online address www.tarom.ro/hotels/tarom-octopus/tarom-rom.htm you can book hotel rooms, trips or private transfers with Octopus Travel, at the best prices you can get.


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

89

Birouri de cargo Cargo Offices Birouri în Romania Offices in Romania DELAMODE ROMANIA SRL 111-115 Timisoara Blvd., sect. 6, Bucharest Tel.: + 402 1 407 74 11 / 12 / 13 / 407 74 00 Fax: + 402 1 407 74 57 Otopeni, Henri Coanda Intl. Airport BCC Building 2 rd. floor, room 13 th Tel.: + 402 1 201 46 00, Fax: + 402 1 201 46 52 / 201 46 51 DHL LOGISTIC SRL Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sector 3, Bucharest Tel.: +402 1 322 02 15, Fax: +402 1 308 30 83 Airport Office Sos. Bucuresti-Ploiesti Km. 16,5, Gatt Building A/P OTP Tel.: + 402 1 300 75 40 / 42 / 43, Fax: + 402 1 300 75 41 EXPEDITOR PREST SRL 11 Arcului St, Bucharest Tel.: +402 1 210 96 66, Fax: +402 1 210 95 85 EXPRESS SPEDITION SRL 35 Muresului St, Ap. 2, Cluj-Napoca Tel. / Fax: +402 6 443 36 05 INTERNATIONAL ROMEXPRESS SERVICE LTD 47 Mihai Eminescu St., sect. 2, Bucharest Tel.: +402 1 211 01 94 / 211 79 12 / 211 15 80 Fax: +402 1 2116719 ROMTRANS S.A. 196 Calea Rahovei, P.O. BOX 13-11, Bucharest Tel.: + 402 1 317 61 86 / 317 61 59 Fax: + 402 1 317 61 73 / 74 SERBAN INTERNATIONAL TRANSPORTS 9 Batistei St., sect.1, Bucharest Tel.: + 402 1 318 77 35, Fax: + 402 1 318 77 41 SDV SCAC ROMANIA SRL 2-4 Gara Herastrau St., sect.2, Bucharest Tel.: + 402 1 232 10 32 / 232 10 52 / 201 47 59 Fax: +402 1 232 10 11 / 201 47 84 WELZ ROMANIA SRL 90 Timisoara Blvd., sect. 6, Bucharest Tel.: + 402 1 444 09 40 / 444 09 26 / 201 49 56 Fax: + 402 1 444 29 57 / 201 47 57 WORLD MEDIA TRANS 16 Vasile Parvan St, Timisoara 1900 Tel.: +402 56 49 76 16, Fax: +402 56 20 23 80 TNT ROMANIA SRL Bucharest Business Park (BBP), 1 st A Sos. Bucuresti-Ploiesti, sector 1 Tel.: + 402 1 303 45 52, Fax: + 402 1 303 45 80 UPS SCS ROMANIA SRL 42 Simion Barnutiu St, et. 4, ap. 404, Timisoara Tel.: +402 1 350 92 03, Fax: +402 1 305 92 05 Bucure[ti - 3 Sulfinei St., Otopeni Tel.: +402 1 350 92 03, Fax: +402 1 350 92 05 VRK EXPEDITION 22 A Pajurei St. bl. 18 et. 3 ap. 15, S. 1, Bucharest Tel.: +402 1 201 46 20, Fax:+ 402 1 201 46 19 UNIMASTER AIR & OCEAN SRL 7-9 Tudor Stefan St., Bucharest Tel.: +4021 1 231 46 23 / 231 41 00, Fax: +4021 1 231 52 32 TEEN TRANS RO SRL 2 Gheorghe Sincai bl. 4, ap. 92 Sos. Bucuresti-Ploiesti Km 16,5, Cladirea BICC, camera 9-10 Tel.: +4021 201 47 47 / 201 46 70 / 350 37 20 Fax: +4021 201 46 44 / 350 37 23 TRITON INTERNATIONAL CARGO 37, Maguricea St, Bucharest Tel.: + 402 1 266 50 61 / 62, Fax: + 402 1 266 50 63 Henri Coanda International Airport Km 16.5, Bucharest - Ploiesti Road Tel.: + 402 1 204 19 10, Fax: + 402 1 201 45 02 EASI LOGISTIC SRL Henri Coanda Bucharest Airport, 9 Aurel Vlaicu, St. Otopeni Tel.: +403 1 405 92 02, Fax: +402 1 351 90 31

Birouri interna]ionale International Offices AUSTRIA BRAINWAY AIRLINESERVICES Gemb H International Cargocenter Objekt 263, Gate 3, A-1 300 Flughafen Wien Tel.: +43 1 700 733 362/3 Fax: +43 1 700 733 361

21010 Somma Lombardo (VA) Tel.: +39 025 858 12 43, Fax: +39 025 858 13 48 New Cargo City- Bldg.333/A,1st., floor 00050 Fiumicino Airport Tel.:+39 06 650 109 07; Fax.: +39 06 652 90 19

BELGIUM AIR SUPPORT BELGIUM Brucargo Building 709, room 123, B-1931 Zaventem Tel.: +32 2 752 86 80 Fax: +32 2 752 86 86

NETHERLANDS AIR SUPPORT HOLLAND B.V. Snipweg 101,1118 DP Schipol Zuid CR Schiphol Airport Tel.: +31 20 316 31 55, Fax: +31 20 653 64 44

CANADA AIRBRIDGE INTERNATIONAL INC. 6291 Dorman Road Unit 18, Mississauga Ontario, Canada, L4V 1 H2 Tel.: +905 677 42 95 Fax: +905 677 47 64

POLAND MTL A. PERKOWSKI Terminal Cargo 53 Wirazowa Str. 02-158 Warsaw Tel.: +48 22 606 87 49, Fax: +48 22 606 87 49

CZECH REPUBLIC CHAPMAN FREEBORN AIRMARKETING Ruzyne Intl. Airport, P.O. BOX 4, PRG 6-16008 Tel.: +42 0 220 115 058 Fax: +42 0 220 115 042

REPUBLIC OF MOLDAVIA BALMUS TRADE SRL Str. Chi[inåului 14, ap. 28 Tel.: +373 225 24 102, Fax: +373 225 29 341

DENMARK SCANPARTNERS INTERNATIONAL APS Fuglebzekvej 14, DK-2770 Kastrup, Copenhagen Tel.: + 45 32 527 676, Fax: + 45 32 511 412

SPAIN CRS AIRLINE REPRESENTATIVE Calle Violant D’Hongria 82-88 H.O. Barcelona Tel.: +34 93 490 41 45/301 17 82 Fax: +34 93 490 39 24/301 10 63

FRANCE GLOBE AIR CARGO SYSTEM BP 10524, 95709 Roissy CDG Cedex Tel.:+33 1 48 629 703, Fax: +33 1 48 625 335

Centro de Carga Area, Edificio Servicios Generales, Off. 509, Madrid Tel.: +34 91 393 74 02, Fax: +34 91 393 74 03

GERMANY GLOBE AIR CARGO GmbH Waldecker Strasse 9 D-64546 Moerfelden-Walldorf Tel.: +49 6105 406 645, Fax: +49 6105 406 690

SUEDIA KALES AIRLINE SERVICES Timmermansgatan 5 Se-216 19 Malmo Tel.: + 46 40 363 800, Fax: + 46 40 363 819

P.C. AIRLINE SERVICES GmbH Flughafen Schonefeld, D-12521 Berlin Tel.: +49 30 60 913 550/52 Fax: +49 30 60 913 551/53

SWITZERLAND AIRNAUTIC AG Freight Building, West 1-360, P.O. BOX 53, CH-8058 Zürich - Airport Tel.: +4143 816 38 44, Fax: +4143 816 38 45

GREECE GOLEMIS AIR SERVICES CO SA 15 Panepistimiou 10564, Athens Tel.: +201 325 50 63/65, Fax: +201 323 12 05 HUNGARY AIR LOGISTIC TRADING AND CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY 2220 Vecses, Ulloi ut 809/A Tel.: + 36 1 235 78 58, Fax: + 36 1 235 78 59 IRELAND NORZEL Ltd. T/A AIRLINE CARGO SERVICES La Verne, Kilkishen, Co. Clare Omega House, Callinstown Cross, Dublin Airport Tel.: +353 61 478 011, Fax: +353 61 478 012 ISRAEL LIKA BERKOWITZ INTERNATIONAL TRANSPORT LTD. P.O. BOX 3216 Rishon Le Zion, 75131 Tel.: +972 3 950 25 93, Fax: +972 3 950 25 94 ITALY CISMAT COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI MARITIMI AEREI TERRESTRI SRL Malpensa Cargo City-Gate A, 3rd. floor

TAIWAN GLOBAL AVIATION SERVICE INC. 11/F2, 103, Nan-King E Road Sec. 4 Taipei Tel.: +886 2 87 122 113, Fax: +886 2 87 123 151 TURKEY CARGOJET KARGO HIZEMTLERI Ltd.STI Kartaltepe Mahallesi Sukru Kanalti Sok Sema A.P No. 40/4 Istanbul Tel.: +90 212 660 85 28 Fax: +90 212 660 29 55 UNITED KINGDOM SKYCAPACITY LTD. Unit 16 Gatwick Metro Centre, Balcombe Road, Horley Surey RH6 9GA Tel.: +44 1293 821 822 Fax: +44 1293 776 300 UNITED STATES SUNSHINE SERVICE INTL. INC. 147-29 183 Street Jamaica NY 11413 Tel.: + 01 718 656 15 15 Fax: + 01 718 244 13 24


LA BORD

On Board

Contact: TAROM Tours 17 Splaiul Independentei, Bucharest, Romania Tel: +4021 3184444 +4021 3034414/21/37 Fax: +4021 3034439 e-mail: tours@tarom.ro

Ofertele sunt valabile per persoan\, pentru sejururi cu weekend inclus. Cuprind transport cu avionul dus-întors, cazare cu mic dejun (sau alt tip de serviciu, conform men]iunii) [i nu include asigurarea medical\, taxele de aeroport [i de viz\ (acolo unde este cazul, transferurile la/de la hotel).

Offers are valid per person, for stays over the weekend. They include round trip flight ticket, Bed&Breakfast (except when mentioned otherwise) and do not include airport taxes, medical insurance and visa tax (where needed, airport transfers).

Sejururi cu TAROM toamn\ / autumn 2006 Weekend with TAROM

ATHENS - 2 nights (BB) DORIAN INN 3* de la/from: sgl 327 ƒ, dbl 264 ƒ, trp 257 ƒ BEST WESTERN ZINON 3* de la/from: sgl 292 ƒ, dbl 247 ƒ, trp 238 ƒ STANLEY 4* de la/from: sgl 369 ƒ, dbl 279 ƒ, trp 271 ƒ

BARCELONA - 3 nights (BB) JUNIOR 2* de la/from: sgl 541 ƒ, dbl 418 ƒ NH FORUM 3* de la/from: sgl 566 ƒ, dbl 429 ƒ, trp 424 ƒ EXPO 4* de la/from: sgl 589 ƒ, dbl 442 ƒ, trp 424 ƒ

BUDAPESTA - 2 nights (BB) WIEN 3* de la/from: sgl 271 ƒ, dbl 224 ƒ, trp 219 ƒ BAROSS 3* de la/from: sgl 295 ƒ, dbl 237 ƒ, trp 222 ƒ ATLAS 3* de la/from: sgl 282 ƒ, dbl 229 ƒ, trp 224 ƒ

Tarifele sunt valabile la data public\rii [i pot suferi modific\ri în perioadele de târguri, expozi]ii, s\rb\tori locale etc. Rezerv\rile la hotelurile din aceast\ ofert\ se vor confirma în func]ie de disponibilitate la data lans\rii comenzii.


INSIGHT TAROM

Toamn\/Autumn 2006

91

CAIRO - 5 nights (BB) EUROPA 4* de la/from sgl 465 ƒ, dbl 416 ƒ, trp 405 ƒ

FRANKFURT - 2 nights (BB) LUXOR 3* de la/from sgl 293 ƒ, dbl 244 ƒ, trp 234 ƒ FRIEDBERGER WARTE 4* de la/from sgl 311 ƒ, dbl 272 ƒ

ISTANBUL - 2 nights (BB) NANDA 4* de la/from sgl 237 ƒ, dbl 202 ƒ AKGUN 3* de la/from sgl 213 ƒ, dbl 191 ƒ

MUNCHEN - 2 nights (BB) LUDWIG 3* de la/from: sgl 300 ƒ, dbl 253 ƒ, trp 251 ƒ GERMANIA 3* de la/from: sgl 311 ƒ, dbl 266 ƒ, trp 265 ƒ IMPERIAL 3* de la/from: sgl 315 ƒ, dbl 268 ƒ, trp 258 ƒ

MADRID - 2 nights (BB) PRINCIPE PIO 3* de la/from: sgl 444 ƒ, dbl 376 ƒ, trp 358 ƒ HIGH TECH CLIPER 3* de la/from: sgl 484 ƒ, dbl 402 ƒ, trp 399 ƒ TRYP GRAN VIA 3* de la/from: sgl 475 ƒ, dbl 392 ƒ, trp 387 ƒ

MILANO - 2 nights (BB) ADLER 3* de la/from: sgl 353 ƒ, dbl 308 ƒ, trp 303 ƒ FENICE MILAN 3* de la/from: sgl 390 ƒ, dbl 322 ƒ, trp 301 ƒ

PARIS - 2 nights (BB) DES ARTS 2*+ de la/from: sgl 397 ƒ, dbl 319 ƒ, trp 308 ƒ GRAND HOTEL FRANCAIS 3* de la/from: sgl 382 ƒ, dbl 321 ƒ, trp 310 ƒ CLASSICS TOUR EIFFEL 3* de la/from: sgl 404 ƒ, dbl 331 ƒ, trp 320 ƒ

DUBAI - 3 nights (BB) AL KHALEEJ 3* de la/from: sgl 627 ƒ, dbl 538 ƒ

ROMA - 2 nights (BB) GIOTTO 3* de la/from: sgl 368 ƒ, dbl 320 ƒ, trp 305 ƒ EXECUTIVE 4* de la/from: sgl 461 ƒ, dbl 378 ƒ, trp 352 ƒ

VIENNA - 2 nights (BB) MOZART 3* de la/from: sgl 374 ƒ, dbl 339 ƒ, trp 327 ƒ HARMONIE 3* de la/from: sgl 444 ƒ, dbl 381 ƒ, trp 362 ƒ PRINZ EUGEN 4* de la/from: sgl 449 ƒ, dbl 386 ƒ, trp 379 ƒ

BRUXELLES - 2 nights (BB) VENDOME 3* de la/from: sgl 349 ƒ, dbl 290 ƒ, trp 286 ƒ VAN BELLE 3* de la/from: sgl 379 ƒ, dbl 306 ƒ, trp 301 ƒ QUEEN ANNE 3* de la/from: sgl 375 ƒ, dbl 309 ƒ

PRAGUE - 2 nights (BB) VICTORIA 3* de la/from: sgl 312 ƒ, dbl 249 ƒ, trp 240 ƒ PYRAMIDA 4* de la/from: sgl 330 ƒ, dbl 255 ƒ

Tariffs are available at print time and they do not aplly for: fair and international exhibition periods, local holidays etc. The reservation to the hotels mentioned in this offer will be confirmed subject to availability at booking order time.

LEGEND|

LEGEND

4* Hotel **** BB Cazare, mic dejun / Bed & Breakfast sgl Single/sigle

3* Hotel *** dbl dubl\/double 2* Hotel ** trp tripl\/triple


InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

InsightTarom-2006  

http://justcpr.ro/

Advertisement