Page 1

Publica]ia oficial\ a TUI TravelCenter prin Eurolines

EXEMPLAR GRATUIT

WE PUT A SMILE ON PEOPLE’S FACES Nr. 6(21)/edi]ie nou\ octombrie/noiembrie 2013

Be Pârtieee... vin cele mai bune oferte la schi! Quo Vadis, Travel Agency ?

PUNTA CANA PHUKET FARO ILHA DESERTA ILHA DE FARO ILHA DA ARMONA

MAURITIUS

KENYA! CEA MAI PALPITANT| VERSIUNE A DOCUMENTARELOR CU „GREII AFRICII” INTERVIU CU

Albertina Ionescu: „Ador Parisul!”

Be TUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter

Be TUI, Nr. 6(21) • edi]ie nou\ • octombrie/noiembrie 2013

VIZITEAZ|


PHUKET 14

I

BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

10

PUNTA CANA

ACTUALITATE 4. 6.

Editorial - Trebuie investit în atitudinea celor care activeaz\ în „industria ospitalit\]ii” Point of view

LA DRUM PE MAPAMOND 10. 14. 18. 20. 22. 24.

Punta Cana, t\râmul venerat de Cristofor Columb Phuket, insula unde pl\cerile nu au limite… Praga, ora[ul de aur al Europei Faro, cea mai însorit\ destina]ie din Europa Mauritius, raiul vacan]elor exotice Viziteaz\ Kenya! Cea mai palpitant\ versiune a documentarelor cu „greii Africii” poate fi a ta!

30. Hoteluri din Bucure[tiul de alt\dat\ care au ren\scut 34. Albertina Ionescu: „Ador Parisul!” 38. Bucovina, branduri române[ti `n patrimoniul UNESCO

FOCUS CORPORATE 44. Misiunea, Viziunea, Strategia [i Valorile Grupului EUROLINES 47. Quo Vadis, Travel Agency? 48. Eurolines a lansat TUI TravelCenter `n Republica Moldova 50. Top 10 oferte recomandate 51. Bordeaux, cel mai mare site urban inclus în patrimoniul UNESCO 52. Dortmund – mini ghid turistic

VIZITEAZ|

KENYA!

I

24

MOZAIC 54. Oslo – Cum s\ ai o vacan]\ frumoas\ [i ieftin\ într-un ora[ scump 54. Turism în 2013 evenimente 58. Cartea de vacan]\ 59. Pârtieee... vin cele mai bune oferte la schi! 62. Pie]ele de Cr\ciun 64. Hoteluri inaugurate în 2013 66. Evenimente culturale 67. Freestyle, Race, Freeride, Touring 68. Gastronomia italian\ – Homemade Limoncello

3


ACTUALITATE / EDITORIAL

Organiza]ia Mondial\ a Turismului apreciaz\ o cre[tere de 4% pentru întreg anul 2013, dep\[ind estimarea de 3-4%.

Defalcat pe destina]ii, Europa a performat surprinz\tor de bine în primele 6 luni ale anului, înregistrând o cre[tere de 5% a sosirilor turistice interna]ionale, peste estim\rile UNWTO. Se remarc\ Europa Central\ [i de Est (+10%) [i Europa de Sud [i Europa Mediteranean\ (+6%), subliniaz\ Organiza]ia Mondial\ a Turismului. {i regiunea Asia-Pacific a dep\[it a[tept\rile, înregistrând un avans de 6% în primele 6 luni ale anului, motoarele acestei major\ri fiind Asia de Sud Est (+12%) [i Asia de Sud (+7%). Rezultate mai slabe decât cele anticipate s-au înregistrat în America de Nord [i cea de Sud, unde num\rul sosirilor interna]ionale s-a majorat cu doar 2% în primul semestrul din acest an fa]\ de aceea[i perioad\ din 2012.

4

TREBUIE INVESTIT ÎN ATITUDINEA CELOR CARE ACTIVEAZ| ÎN “INDUSTRIA OSPITALIT|}II” Cel mai recent raport al UNWTO (Organiza]a Mondial\ a Turismului) aduce o veste bun\ pentru turism la nivel global, iar estim\rile pentru viitor sunt la fel de bune. Astfel, în prima jum\tate a anului 2013, num\rul de turi[ti la nivel interna]ional s-a majorat cu 5% comparativ cu aceea[i perioad\ a anului trecut, ajungând la aproape 500 de milioane, cre[terea înregistrat\ fiind cu mult peste a[tept\ri. Majorarea num\rului de

Publisher

turi[ti interna]ionali a fost mai puternic\ în destina]iile din ]\rile emergente (de 6%), în timp ce în destina]iile din economiile avansate s-a înregistrat un avans de 4%, fiind de remarcat c\ se men]ine trendul care a marcat industria turismului în ultimii ani.

Editor in chief Adriana Constantin (office@justcpr.ro) Editori M\d\lina R\corean, Carmen Neac[u, Melania Toader

BeTUI Nr. 6(21 - rebranding) octombrie/noiembrie 2013 Revista oficial\ a TUI TravelCenter

Adresa redac]iei Aleea Lungule]u Nr. 3 sect. 2, Bucure[ti, Tel.: +40 031 40 41 138 +40 724 357 227 www.justcpr.ro

Photo Nicu Cherciu, Monica Minerva, Albertina Ionescu, Costin L\z\roiu, Cristina Mayer, Gheorghe Donciu, Dreamstime, Shutterstock, Colaboratori Rare[ Daniel, Oana Grecea

Senior Art Director Marcel {tef (mstef@justcpr.ro)

Corector Chira Stanciu

DTP Radu Giurgiu dtp@justcpr.ro

Director Publicitate Camelia {tef GSM: +40 724 357 227 cstef@justcpr.ro

Num\rul de turi[ti cre[te de la an la an Faptul c\ destina]iile din întreaga lume au primit, în prima jum\tate de an, cu 25 de milioane de turi[ti interna]ionali în plus comparativ cu aceea[i perioad\ a anului trecut demonstreaz\ c\ a merge în c\l\torii face parte din modul de via]\ al unui num\r din ce în ce mai mare de oameni, atât în statele avansate cât [i economiile emergente. Aceast\ situa]ie scoate în eviden]\ nevoia de a considera turismul ca unul dintre pilonii cheie pentru dezvoltarea socio-economic\, activitate care aduce o contribu]ie major\ la cre[terea economic\, a exporturilor [i a locu-

Copyright: TUI TravelCenter prin Eurolines Po[ta redac]iei:: V\ a[tept\m opiniile, ofertele de colaborare [i orice tip de sugestii pe adresa redac]iei sau prin e-mail (office@justcpr.ro). Just Communication & PR de]ine brandurile Just Be [i are `n portofoliu publica]iile editate de Tui TravelCentre [i Eurolines. R\spunderea asupra con]inutului articolelor revine `n exclusivitate autorilor acestora. Reproducerea par]ial\ sau total\ a oric\rui text, fotografie sau imagine grafic\ din con]inutul revistei, f\r\ acordul scris al editorului, constituie infrac]iune [i se pedepse[te conform legilor `n vigoare. Toate drepturile de vånzare a spa]iilor de publicitate apar]in editorului revistei.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Majorarea num\rului de turi[ti la nivel interna]ional este a[teptat\ s\ continue [i în a doua jum\tate a anului 2013, dar într-un ritm mai lent.

rilor de munc\, a declarat secretarul general al UNWTO, Taleb Rifai. În România, în primele [apte luni ale anului, au fost înregistra]i la punctele de frontier\ un num\r de 4,48 milioane de turi[ti str\ini, o cre[tere de 1,2% comparativ cu aceea[i perioad\ a anului trecut, potrivit datelor Institutului Na]ional de Statistic\ (INS). În acela[i timp, la punctele de trecere a frontierei au fost înregistra]i 6,49 milioane de turi[ti români care au plecat în str\in\tate, ceea ce reprezint\ un avans de 3,1%, comparativ cu anul trecut, perioada similar\. O cre[tere s-a înregistrat [i în ceea ce prive[te înnopt\rile în unit\]ile de cazare din România atât a turi[tilor str\ini, de 2%, cât [i a turi[tilor români, de 3,6%.

Ca o concluzie Ca o concluzie a acestor cifre, putem spune c\ [i turismul românesc a crescut în acest an, urmând trendul european [i mondial. {i chiar dac\ lucrurile au început s\ se mi[te în direc]ia cea bun\, se simte lipsa investi]iilor. Trebuie investit în atitudinea celor care activeaz\ în aceast\ industrie supranumit\ a „ospitalit\]ii”, în educa]ie [i cultura bazat\ pe servicii de calitate. {i mai trebuie creat\ o unitate între actorii din turism, pentru ca toti

5 s\ aib\ acela[i limbaj, pornind de la aceea[i viziune [i strategie. S\ fie o singur\ voce, care s\ reprezinte un interes comun. Apoi, în special cei din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele), dar mai ales cei din hoteluri [i restaurante, trebuie s\ investeasc\ în produsul oferit turi[tilor, care trebuie sa fie simplu, curat, clar [i orientat c\tre nevoile clien]ilor, indiferent dac\ sunt români sau str\ini. Abia dup\ aceea trebuie investit în promovarea turismului românesc. Este evident c\ ne trebuie [i infrastructura

turistic\, dar este gre[it s\ credem c\ aceasta st\ la baza unei dezvolt\ri. Este un element important, dar nu primordial, a[a cum este atitudinea [i calitatea serviciilor.

Drago[ Anastasiu General Manager

dragos.anastasiu@eurolines.ro www.eurolines.ro www.tui-travelcenter.ro

Eurolines a lansat TUI TravelCenter `n Republica Moldova I

Pag. 52

COLABORATORII EDI}IEI Cristina Mayer

Chira Stanciu

Carmen Neac[u

„Acum zece ani am `nvatat c\ lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. De cele mai multe ori exist\ o interfa]\ a imaginilor receptate, iar esen]a lucrurilor st\ ascuns\ `n spatele fe]elor afi[ate. Sunt ani `n care am fotografiat, pentru amorul propriu, tot ce-mi iesea `n cale. Eram `ntr-o situa]ie emotional\ special\, tocmai p\r\sisem Bucure[tiul pentru o alt\ capital\, a Australiei de Vest. Când m\ uit `n urm\, la fotografiile din acei ani, am o strângere de inim\. Ele sunt frumoase de dou\ ori: 1. pentru c\ sunt frumoase [i 2. pentru c\ sunt memoria mea.

Mi-a pl\cut `ntotdeauna s\ citesc. Când eram elev\ st\team ore `n [ir cu o carte `n bra]e [i citeam aplecat\ asupra ei pân\ `mi r\mâneau urme `n abdomen. Concentrat\ s\ aflu ce vroia s\-mi spun\ autorul, uitam s\ mai m\nânc. E lesene de `n]eles de ce am urmat studii de filologie [i nu m-am dus la o facultate tehnic\. M-am gândit c\ pentru mine este activitatea perfect\, s\ citesc [i apoi s\ traduc. Mi-ar pl\cea s\-mi petrec toat\ via]a a[a, citind [i aflând lucruri noi din c\r]i tip\rite, care s\ miroas\ a cerneal\ tipografic\.

Mi-am descoperit pasiunea pentru c\l\torii în copil\rie dup\ prima carte a lui Jules Vernes, imaginându-mi cum ar fi s\ pot ajunge pe t\râmuri necucerite. Apoi, dup\ ani, am început s\ împ\rt\[esc [i celorlal]i din experien]ele mele de c\l\torie, informându-i [i dându-le idei de vacan]e, mai întâi în publica]ii de mare tiraj [i apoi [i în cele specializate pe turism. Acum, m\ consider o norocoas\ c\-mi pot dep\na „amintirile despre c\l\torii” nu doar în BeTUI ci [i pe blogul personal, consilierturism.ro, pe http:// blog.tui-travelcenter.ro/ [i pe alte site-uri de mare audien]\...


ACTUALITATE / POINT OF VIEW / ALANYA Lumea v\zut\ prin lentila aparatului de fotografiat Ai o poveste de spus? Trimite o poz\ [i un scurt comentariu pe adresa office@justcpr.ro


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Pân\ acum, pentru mine, marea, vacan]a de var\, `nsemna Grecia. Acum, nu mai [tiu ce s\ spun. De bronzat, m-am bronzat `n Alanya pe plaja Cleopatrei, d\ruit\ acesteia ca dar de nunt\ de Marc Antoniu. Tare! Fac poze ocazional, `ns\ nu ratez lucrurile spectaculoase! ~n momentul `n care am v\zut

Turnul Ro[u (Kizil Kule), care st\ `n picioare de aproape 1000 de ani [i din care alt\dat\ arca[ii aruncau smoal\ [i plumb clocotit asupra atacatorilor, totul a `nceput s\ prind\ contur... Cea mai popular\ distrac]ie `n Alanya este Croaziera pe Mediteran\ cu cor\biile pira]ilor. Turcii, inspira]i, le-au luat fa]a grecilor [i au

`nviat o legend\ care spune c\ acum 20 de secole, ora[ul Alanya a fost fondat de un pirat. Cor\biile ancoraz\ `n larg vreo dou\ ore, timp `n care „pira]ii� au parte de o discotec\ spumant\, [i la propriu [i la figurat, [i de o baie `n mare! John Rock (USA)


Lumea v\zut\ prin lentila aparatului de fotografiat Ai o poveste de spus? Trimite o poz\ [i un scurt comentariu pe adresa office@justcpr.ro

De fiecare dat\ c창nd v\d o curs\ de ma[ini `mi aduc aminte de Lightning McQueen. O etap\ important\ `ntr-o curs\ de formula 1 o reprezint\ standul tehnic, unde se schimb\ pneuri [i se face alimentarea cu combustibil. La Melbourne `n Australia, Scuderia Ferrary se mi[c\ la fel de

8

repede ca italianul din Cars, Luigi. Pe mine m\ impresioneaz\ vizual toat\ aceast\ demonstra]ie de culoare, [i de bun\ seam\, Ferrary a [tiut ce face atunci c창nd [i-a ales ca brand culoarea ro[ie! Costin L\z\roiu (Cehia)


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

ACTUALITATE / POINT OF VIEW / MELBOURNE

9


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / REPUBLICA DOMINICAN| / PUNTA CANA

PUNTA CANA

T|RÂMUL VENERAT DE CRISTOFOR COLUMB

10

UN LOC CREAT DE DIVINITATE PENTRU TURISTUL CARE VREA S| CUNOASC| RELAXAREA LA PARAMETRI MAXIMI

Este ]inutul în care po]i petrece zile minunate pe plajele cu nisip fin ale M\rii Caraibelor, într-un col] de rai cu resorturi luxoase ce ofer\ servicii complete, de unde nu lipsesc terenurile de golf sau SPA-urile sofisticate, porturile cochete care g\zduiesc iahturi de lux, precum [i numeroase magazine ce se întrec în m\rfuri de calitate. Republica Dominican\ este o ]ar\ a oamenilor optimi[ti, în

care, dac\ nu vei zâmbi, lumea va crede ca e[ti nebun. Aici, unde o zi de decembrie poate avea 30 de grade Celsius, ce poate fi mai `mbietor pentru un european decât o zi de var\ `n luna lui Udrea? Este o lume unde vei întâlni gustul nou-nou] al cafelei, dar [i un ]inut în care vei degusta din bel[ugul delicateselor tradi]ionale, unde cocktailurile poart\ denumiri r\sun\toare [i culori de curcubeu.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

„Cel mai frumos p\mânt v\zut vreodat\ `n Lumea Nou\”, a[a caracterizeaz\ Cristofor Columb Republica Dominican\. Aici te po]i bucura de plaje aurii întinse pe 1.400 de kilometri de coast\ marin\, ape limpezi cum rar ai parte s\ vezi în alte t\râmuri [i lan]uri muntoase aproape paralele între ele, ce traverseaz\ ]ara de la est la vest.

Hotel Luxury Bahia Principe Esmeralda Don Pablo Collection 5*

1799

Tarif:

euro/persoan\/sejur

Perioada: 19.01.2014 - 27.01.2014 plecare din Bucure[ti, zbor operat de compania Air France.

Oferta include: cazare 8 nop]i de persoan\ `n camer\ junior suite superior, all inclusive, bilet de avion, transferuri [i taxe de aeroport.

Piscin\ [i jacuzzi sub palmieri, servicii la superlativ. Vei avea senza]ia c\ teai cazat într-un palat. În gr\dina hotelului vei putea culege nuci de cocos, iar în piscin\ ai bar, unde po]i s\ savurezi cocktailuri: Mai Tai, Merengue, Tropical Pick me up, Dr. Funk, Mojito, Sangria,

Cuba Libre, Margarita, Copacabana, un cocktail pentru gusturile fiec\rui turist. Restaurantele ofer\ cel mai mare bufet de fructe aranjate, asortate, parfumate: mango, ananas, papaya, cocos, banane,

pepeni. Plaja te va cuceri cu nisipul fin, iar apa de culoarea turcoaz te va revigora. Relaxarea e cuvântul de ordine, iar distrac]ia prinde aripi în serile calde în care temperatura medie anual\ este de 27 de grade Celsius.

11


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / REPUBLICA DOMINICAN| / PUNTA CANA

HOTEL GRAN BAHIA PRINCIPE ESMERALDA, CU GR|DINI TROPICALE LUXURIANTE

12

Acest hotel cu renume din Punta Cana, de cinci stele, face parte din prestigiosul Resort Gran Bahia Principe, situat pe plaja Bavaro, la 20 km de aeroportul acestui ora[ minunat. Este resortul în care te po]i l\sa în voia frumuse]ilor a[ternute la picioare de gradinile tropicale luxuriante, bine între]inute de personalul hotelier, sau te po]i relaxa la umbra unui palmier pe plaja de nisip alb, ce se intinde pe cel putin 700 de metri. Restaurantele hotelului ofer\ turi[tilor cele mai savuroase mânc\ruri din buc\t\ria tradi]ional\, dar [i din cea international\. Hotelul dispune de o plaj\ privat\, de un teren de golf foarte modern [i de o piscin\.

UNDE {I CE M|NÂNCI ÎN PUNTA CANA

EXCURSII {I DISTRAC}IE ÎN PUNTA CANA INSULA DELFINILOR {I REZERVA}IA NATURAL| INDIGENOUS EYES ECOLOGICAL PARK. Nu trebuie ocolite gr\dinile tropicale luxuriante, cu faun\ [i o flor\ specific\ zonei, un adev\rat spectacol admirat de to]i cei care merg spre plaja Bavaria. Viziteaz\ Insula Delfinilor, plajele celebre din Punta Cana, dar [i rezerva]ia natural\ Indigenous Eyes Ecological Park. A[adar, dac\ vrei s\ cuno[ti cele mai frumoase plaje din lume, mergi în Punta

Cana. Aici se r\sfa]\ turi[ti din America, din Fran]a sau Germania, iubitori ai plajelor celebre ca Macao, Areno Gordo, Bavaro sau El Cortecito. E bine de [tiut c\ nu exist\ plaje rezervate special nudi[tilor, îns\ doamnele care doresc s\ fac\ topless au posibilitatea s\ renun]e la partea de sus a costumului de baie. Iubitorii de golf se pot bucura de cele

E locul unde ve]i g\si numeroase feluri de mâncare, fie tradi]ional\, fie din meniul interna]ional. Important de [tiut c\ majoritatea pachetelor turistice pentru Punta Cana ofer\ cazare cu masa all inclusive, iar buc\t\ria dominican\ este influen]at\ în mare parte de cea spaniol\, dar [i de cea a unui trib indian numit Taino. Carnea de porc nu este pe gustul celor din Punta Cana, tocmai de aceea te vor r\sf\]a cu meniuri sofisticate [i condimentate din carne de capr\. În mânc\rurile din Punta Cana vei g\si usturoi, mult\ ceap\, coriandru [i oregano, iar fructele de mare [i preparatele din pe[te ocup\ un loc privilegiat în meniurile restaurantelor de aici. Te po]i bucura de „Bandera”, o mâncare din carne de capr\ [i orez, boabe de fasole ro[ie [i mult\ ceap\, la care se adaug\ salat\ [i banane. Printre mânc\rurile cu renume din re]ete tradi]ionale se num\r\ [i puiul fiert cu orez, fasole [i coriandru, pe[te cu sos de nuc\ de cocos, chiftele din pui condimentate cu oregano, pâine cu extract de yucca numit\ casabe [i paella dominican\ cu

fructe de mare [i pe[te. Friptura nu se serve[te f\r\ sosul numit guisado, preparat din suc de ro[ii [i mult sofrido. Fructele tropicale [i pr\jiturile cu vanilie sunt desertul favorit al turi[tilor, iar romul [i berea “El Presidente” precum [i cocktail-urile sunt b\uturile la îndemâna oricui în Republica Dominican\.

Chez Palace este unul dintre cele mai sofisticate restaurante din acest ]inut mirific. Se afl\ în hotelul Barcelo Bavaro Palace, iar pre]urile u[or piperate nu sunt pentru buzunarul oricui. Po]i servi foie gras, somon cu sos de creve]i, fructe de mare, file mignon cu trufe [i sosuri delicate în fripturi preparate cu mult dichis. Restaurantul Jellyfish este c\utat de turi[ti mai ales pentru meniurile extrem de delicioase cu fructe de mare, iar Outsite In Bar ofer\ mâncare rafinat\ [i servire ca la carte. Pentru cei care doresc ceva exotic, restaurantul Serai vine în întâmpinarea turi[tilor cu mâncare indian\, malaez\, thailandez\ sau japonez\ din care nu lipsesc meniurile vegetariere, pentru cei care ]in la s\n\tatea lor.


mai interesante cluburi din Cap Cana sau din zona Roko Ki, unde se afl\ peste 10 terenuri de golf. Cei care iubesc parcurile naturale, pot poposi în Manati Park, un loc unde troneaz\ vegeta]ia tropical\, unde spectacolul cel mai frumos este oferit de p\s\rile flamingo, de papagalii colora]i, de numeroasele specii de [erpi dar [i de pe[tii în culori de curcubeu din marile acvarii. Marea atrac]ie a parcului Manati este piscina, unde turi[tii au ocazia s\ înoate al\turi de delfini. Tot de compania delfinilor po]i avea parte [i pe Insula Delfinilor, unde o experien]\ de înot al\turi de aceste animale prietenoase cost\ 140 de dolari pentru numai 15 minute. Cea mai mare rezerva]ie natural\ din Punta Cana se nume[te “Indigenous Eyes Ecological Park” [i o g\se[ti la numai un sfert de or\ de aeroportul interna]ional al ora[ului. Aici exist\ peste 500 de specii de plante exotice, 80 de specii de p\s\ri tropicale [i peste 15 lagune cu ape naturale. Parcul prime[te vizitatori în fiecare zi, iar pre]ul unui bilet este 25 de dolari. Pentru turi[tii dornici de aventur\, excursiile în jurul minunatei Punta Cana cost\ aproximativ 100 de dolari/persoan\, iar distrac]ia e pe cinste pentru c\ înve]i „S\ îno]i cu delfinii”! Cei care doresc s\ se bucure de experien]e de neuitat trebuie s\ viziteze La Guacara Taina, un loc mereu plin de localnici [i turi[ti amenajat cu mult bun gust într-o pe[ter\ carstic\. Majoritatea turi[tilor care au vizitat acest club au dat verdictul - este cel mai “hot” club de pe insul\, loc de întâlnire al celor mai buni arti[ti din Punta Cana, ner\bd\tori s\ ofere oaspe]ilor spectacole în care se danseaz\ pe ritmuri de merengue, salsa, merenhouse, latin reggae sau rap spaniel. Oricine [i-ar dori s\ se bucure de o vacan]\ ca-n pove[ti ar putea poposi în Republica Dominican\. Aici exist\ destina]ii pentru orice gusturi [i bugete, de la hoteluri de lux din care nu lipsesc camerele tematice, pân\ la resorturi cu alur\ rustic\, romantic\ sau eco-friendly, în cabane situate în mijlocul naturii.

M\d\lina R\corean


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / THAILANDA / PHUKET

Hotel Andaman Embrace resort&Spa, 4* Phuket

1229

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 22 - 31.01.2014 plecare din Bucuresti, zbor operat de compania Quatar Airwais

Oferta include: 8 nop]i cazare, de persoan\ `n camer\ dubl\ delux, mic dejun, o noapte de cazare `n Doha atât la dus cât [i la `ntors, viz\ tranzit, bilet de avion, transferuri [i taxe de aeroport.

14

PHUKET Cea mai mare insul\ de pe coasta de vest a Thailandei, aflat\ la marea Andaman este locul în care vei spune c\ te-ai n\scut a doua oar\!

INSULA UNDE PL|CERILE NU AU LIMITE…

Dup\ câteva ore bune de zbor spre Phuket nu vei dori altceva decât relaxare. Locul î]i a[terne la picioare hoteluri vecine cu marea [i frumuse]i naturale greu de g\sit în alte zone ale lumii. Iar dac\ te întrebi care este perioada optim\ pentru un concediu ideal, afl\ c\ po]i merge aici între lunile noiembrie [i aprilie, când ploile nu sunt abundente,

iar temperaturile deloc prea ridicate, nu mai mult de 30 de grade Celsius. Phuket este cea mai apreciat\ zon\ turistic\ a Thailandei, cu plaje întinse [i zone exotice foarte frumoase, oameni primitori, dar [i oameni ce ]i se vor p\rea ciuda]i, asta pentru c\ aici travesti]ii se întrec la concursuri de frumuse]e cu prea frumoasele domni[oare ale acestui stat.

Despre masajul thailandez E [tiut faptul c\ în Phuket vacan]a nu ar fi vacan]\ dac\ masajul nu ar fi un r\sf\] la ordinea zilei. Personalul din spa-uri te întâmpin\ ospitalier cu prosoape umede c\rora le sim]i aroma de l\mâie, cu ap\ rece [i ceai de plante aromate. Un ritual de bun venit la care se adaug\ armata de thailandeze împ\unate cu flori exotice


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

CELE MAI BUNE RESTAURANTE DIN PHUKET

Un paradis, o oaz\ de lini[te cu palmieri [i vegeta]ie exotic\, ap\ limpede, aer cald, hoteluri primitoare [i foarte luxoase cu spa-uri moderne, [i masaj thailandez. Mai sunt peste un milion de motive pentru ca tu s\ î]i petreci o vacan]\ de neuitat în Phuket .

la gât, preg\tite cu sutele de proceduri de masaj, greu de ales… Masajele tradi]ionale sunt cele recomandate, cu tehnici care pot relaxa orice european stresat de mediul urban. Thailandezii ofer\ programe de yoga, reiki [i detoxifiere în spa-uri luxoase [i foarte spa]ioase, unde eco-turismul e la în\l]ime.

Excursie spre gigantul Buddha Traiectoria este simpl\ - se merge c\tre sudul insulei, la Kata View Point, dealul celor trei plaje, pe strada dintre Kata [i Rawai. Apa are culoarea cerului senin, iar frumuse]ea zonei umbrit\ de vegeta]ia tropical\, dezv\luie un peisaj ce ofer\ privitorului kilometri de plaje însorite, printre golfule]ele Kata Noi, Kata [i Karon. De aici, mai precis spre est, vei întâlni statuia uria[\ a lui Buddha. Are 45 de metri în\l]ime, este din marmur\ alb\ [i prime[te nemi[cat\ o mie de vizitatori într-o singur\ zi. Ghizii informeaz\ turi[tii c\ statuia a fost ridicat\ din numeroasele dona]ii ale vizitatorilor, dar înc\ mai este nevoie de bani pentru finalizarea ei.

Unul dintre restaurantele cu renume din Phuket este Kaab Gluay unde po]i savura fructe de mare preg\tite dup\ re]ete thailandeze, la pre]uri foarte mici. Pentru turi[tii care vor s\ guste din preparatele thailandeze regale, foarte sofisticate [i în acela[i timp foarte s\n\toase, recomand\m restaurantul Baan Rim Pa, iar pentru un mic dejun în stil vestic, cel mai potrivit este restaurantul East-meetsWest. Cel mai bun local pozi]ionat de-a lungul plajei este Sam's Steak Bar, cu delicatese [i meniuri din pe[te sau fructe de mare. Hotelul Andaman Embrace resort &spa de 4* se afl\ la numai zece minute de mers pe jos de Bangla Rod din Patong [i ofer\ camere [i c\su]e luxoase, situate în mijlocul vegeta]iei tropicale. Proprietatea are o piscin\ în aer liber, frumos proiectat\, lâng\ care ve]i g\si nume-

Gr\dina fluturilor în culorile nestematelor Gr\dina fluturilor din Thailanda e o buc\]ic\ rupt\ din rai. Vei fi fascinat de frumuse]ea acestui loc [i de prietenia pe care fluturii o arat\ celor care vin s\ îi admire, a[a c\ turi[tii le arat\ îng\duin]\ atunci când aceste viet\]i vesele [i colorate vor s\ li se a[eze pe umeri sau pe cap. A[adar, popose[te la Ferma de fluturi, din apropierea ora[ului Phuket. Vei g\si o lume unic\, în care mii de fluturi zboar\ liber. E de-a dreptul minunat s\ le cuno[ti modul de via]\-o via]\ scurt\ dar vesel\ [i plin\ de culoare.

Plaja din Patong În Patong, cea mai cunoscut\ sta]iune din Phuket, plaja se întinde pe mai bine de doi kilometri. Vei g\si mini-baruri care au de oferit nuc\ de cocos proaspat\, fructe exotice de la vânz\tori ambulan]i [i masaj direct pe unul din nenum\ratele [ezlonguri ce-[i a[teapt\, frumos aliniate, turi[tii dornici de relaxare. Iubitorii de aventur\ se pot familiariza cu

roase zone de lounge. Este un hotel amplasat la dou\ zeci de minute de zona turistic\ Phuket [i la 40 de minute de aeroportul interna]ional al acestui ora[. Hotelul se distinge mai ales

prin centrul SPA, ce ofer\ turi[tilor masajul tradi]ional thailandez percum [i alte facilit\]i pentru relaxare. O alt\ atrac]ie este [i restaurantul Twig cu meniu tradi]ional [i interna]ional.

sporturile de ap\. Po]i face ski-jet, parasailing sau s\ te po]i familiariza cu zonele unde magazinele î]i vor oferi posibilitatea s\ alegi cele mai frumoase suveniruri. Po]i negocia, îns\ thailandezii [tiu s\ î]i scoat\ din buzunar [i ultimul b\nu]. {i, aten]ie! O fac cu zâmbetul pe buze!

Fantasea Show în Phuket Este un spectacol interesant, care atrage mii de spectatori dornici s\ vad\ trapezi[ti talenta]i, elefan]i pe scen\, efecte pirotehnice, la care se adaug\ momente ce aduc în prim-plan mici show-uri tradi]ionale thailandeze foarte ilare.

Simon Cabaret Show cu travesti]i pe plaja Patong Dac\ vrei s\ vezi “ladyboys”- a[a cum sunt numi]i travesti]ii în Thailanda, mergi la show-ul Simon Cabaret de pe plaja Patong din Phuket. E mult\ distrac]ie, mult\ culoare [i mult\ muzic\. Are loc de mai bine de 16 ani [i nu a fost intrerupt decât atunci când s-a stins Regina Mam\ [i când thailandezii au tr\it co[marul tsunami-ului, în anul 2004.

15


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / THAILANDA / PHUKET

Point of view Peisajele de vis ale Thailandei pot fi întâlnite mai ales în Phuket, iar cele mai frumoase zone, recomandate de altfel chiar [i de localnici sunt Promthep, în partea de sud, unde se afl\ [i insula Phi Phi, After Bech Bar sau locul numit Three Beaches, unde ai ocazia s\ admiri apusuri minunate.

Ora[ul vechi

VIA}A DE NOAPTE

16

Phuket, insula mare a Thailandei se mândre[te cu plaje stâncoase sau cu nisip fin, cascade, multe temple [i o regiune stâncoas\ foarte frumoas\. Este locul în care vei g\si o varietate mare de resorturi, chiar [i hoteluri ecologice, care ofer\ op]iuni de cazare dintre cele mai diverse. În Phuket exist\ multe posibilit\]i de distrac]ie, indiferent de bugetul de care dispui, a[adar po]i încerca shopping-ul sau poate sporturile nautice… Plaja Patong este cea mai populat\ [i, evident, cea mai mare, iar cei care vin s\ î[i petreac\ ziua aici au ce face, de diminea]\ pân\ seara. Cluburile din zon\ sunt atrac]ia principal\ a celor care doresc s\ se bucure de seri distractive la malul m\rii.

SHOPPING ÎN PHUKET Dac\ e[ti un împ\timit al cump\r\turilor vei g\si aici un adev\rat paradis al magazinelor ce ofer\ o varietate de articole de la îmbr\c\minte [i bijuterii, pân\ la orice alte produse de larg consum. Plaja Patong se transform\ seara într-un adev\rat târg de unde po]i achizi]iona orice dore[ti. Nu lipse[te nici mall-ul, numit Ocean Plaza cu magazine de lux fast-food-uri numeroase [i centre de distrac]ie.

Ca peste tot, partea veche a ora[ului Phuket are un farmec aparte, cu numeroase cl\diri ce amintesc de stilul athitectonic portughez [i chinezesc, restaurante cu meniuri tradi]ionale [i internationale [i multe alte magazine cu pre]uri foarte mici. Un furnicar din care nu lipsesc muzica, dansul, oamenii veseli [i aglomera]ia de turi[ti veni]i s\ cunoasc\ secretele [i frumuse]ile Phuketului.

Bang'la Road Iat\ o zon\ din Patong în care, dac\ vei poposi, vei avea ocazia s\ vezi cu adev\rat ce înseamn\ Thailanda… Vei cunoa[te via]a de noapte cu tot cu barurile go-go, cu show-urile erotice ai c\ror protagoni[ti sunt acei ladyboys [i prostituatele în num\r mare, care-[i arat\ disponibilitatea, pe ambele p\r]i ale drumului Bang' la Road. Nu lipsesc magazinele pline de fakeuri [i nici cluburile ieftine, pe care turi[tii ar fi mai bine s\ le ocoleasc\…

Thalang [i Katu, cele mai frumoase cascade din Phuket Este adev\rat c\ aceste cascade nu sunt cele mai mari din Thailanda, dar pot fi o oaz\ de relaxare pentru turi[tii care caut\ un loc aparte pentru a petrece o zi frumoas\ la un picnic sau pentru a face o baie. Nu ocoli nici cascadele Ton Sai [i Bang Pae, ambele aflate în parcul na]ional Khao Praew, la numai 22 kilometri nord de ora[ul Phuket.

M\d\lina R\corean


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / CITY BREAK PRAGA

PRAGA 18

Credit foto: Costin L\z\roiu (Cehia)

ORA{UL DE AUR AL EUROPEI Mul]i îl numesc Ora[ul de Aur, iar cei care l-au vizitat deja spun despre capitala Cehiei c\ este de departe una dintre cele mai frumoase urbe ale Europei. Sunt multe de vizitat, iar dac\ ar fi s\ facem un top al celor mai interesante obiective turistice nu am [ti ce s\ urc\m pe primul loc…

gioase catolice s\ fie ]inute în limba ceh\, nu în latin\, a[a cum se obi[nuia în acele vremuri. Tot în aceast\ pia]\, mai precis în partea dreapt\ a ceasului, se afl\ biserica gotic\ Sfânta Maria din Tyn (Church of Our Lady before Tyn), dar [i biserica Sfântul Nicolae.

amprenta pe aceast\ construc]ie este Peter Parler, recunoscut în toat\ Europa. Pe lâng\ utilitate, podul este faimos [i pentru frumuse]ea sa, iar acest lucru face ca turi[tii s\ fie prezen]i în aceast\ parte a ora[ului mai mult decât oriunde în alte zone.

Castelul Hradcany

Podul Carol

Ceasul astronomic

O zon\ foarte frumoas\ unde te întâmpin\ casele medievale este format\ din Catedrala Sf. Vitus, „Gr\dinile din spatele palatului” (The Gardens Beneath the castel), o minunat\ gr\din\ regal\ în care pot fi admirate cele mai frumoase fântâni [i plante ornamentale, biserica Sf. Gheorghe [i „Uli]a de Aur”. Aici au locuit cândva vechii me[te[ugari praghezi. Zona este pentru turi[ti o adev\rat\ oaz\ de relaxare, la fel ca [i Gr\dinile Rampart, unde vizitatorii dornici de lini[te au ce admira.

Este un pod de-a dreptul impresionant construit peste râul Vltava. Un adev\rat monument ce dateaz\ din anul 1357 (anul construc]iei), în timpul Regelui Carol al IVlea. Are o lungime de 520 de metri [i o l\]ime de 9 metri, iar arhitectul care [i-a pus

Ca turist, nu po]i spune c\ ai fost în Praga dac\ nu ai asistat la parada apostolilor de la ceasul astronomic. Se afl\ pe unul din zidurile Primariei Vechi [i istoricul s\u ne spune c\ a fost construit prin secolul al XV-lea.

Pia]a cea veche Staromestske Este locul unde se înal]\ statuia lui Jan Hus, un simbol al libert\]ii, un martir care a propus, la un moment dat, ca slujbele reli-

cehe, obiectele din ceramic\, por]elan [i cristal me[te[ugite cu talent de praghezii iscusi]i. De Cr\ciun în Praga sunt amplaPraga, frumoasa capisate în pie]ele mari numetal\ ceh\, este locul ideal roase c\b\nu]e din lemn pentru a-]i face cump\r\turile în vacan]a ta. Magazi- decorate cu ghirlande multinele moderne au produse colore, cu obiecte artizanale cehe[ti. Sunt locuri ca de diverse: de la cele mai noi poveste în care vei g\si colec]ii de haine, la o mâncare special\ (porumb varietate de suveniruri [i copt, cârna]i [i specialit\]i obiecte tradi]ionale. Sunt locale), dar [i foarte multe foarte faimoase bijuteriile

MAGAZINE {I LOCURI DE DISTRAC}IE

b\uturi reci sau calde, evident dup\ preferin]\! Locurile cele mai la îndemân\ de unde î]i po]i face cump\r\turi sunt în Pia]a Veche [i în Pia]a Wenceslas, iar alte pie]e mai mici, cu pre]uri mult mai convenabile vei g\si în Namesti Republiky [i Havelske Trziste. Pute]i cump\ra numeroase obiecte din sticl\, juc\rii din lemn, lumân\ri parfumate,

ornamente de Cr\ciun, bijuterii handmade [i multe p\pu[i sau juc\rii unicat. De asemenea, nu lipsesc nici tarabele care expun îmbr\c\minte sau c\r]i. În Pia]a Veche se afl\ o mini Gr\din\ Zoologic\, unde copii se pot plimba cu ponei. Foarte populat\ este pia]a Wenceslas din centrul ora[ului, locul unde cehii vin s\ se relaxeze.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Praga trebuie vazut\ la pas, adic\ pe jos, iar acest lucru l-au spus toti turi[tii, cu convingerea c\ e p\cat s\ nu te bucuri de frumuse]ile unui asemenea ora[ vizitând capitala Cehiei cu o ma[in\, transport public sau un taxi. Dac\ totu[i sim]i c\ ai obosit, ei bine, ai la îndemân\ tramvaiele din Praga, ce te vor purta în toate locurile pe care tu vrei s\ le cuno[ti.

Ce are el deosebit? Ei bine, la fiecare or\ fix\ se deschide o u[i]\ din care iese Isus Hristos, urmat de apostoli. Un schelet sun\ din clopo]el, iar apoi apare coco[ul ro[u g\l\gios cât s\ se fac\ auzit în toat\ Praga.

Palatul Lobkowicz Este amplasat în partea de est a castelului Praga [i e considerat unul dintre cele mai frumoase locuri culturale ale acestei urbe minunate. Acesta a fost construit în secolul al XVI-lea de c\tre membrii familiei Lobkowicz. Din p\cate, în cel de-al doilea r\zboi mondial, palatul a fost confiscat de nazi[ti împreun\ cu celelalte propriet\]i ale familiei Lobkowicz. Azi este un adev\rat muzeu, vizitat anual de sute de mii de turi[ti.

Biserica Fecioarei din Tyn Este o biseric\ cu o istorie interesant\, cu un altar uria[ [i o poarta cu decora]iuni ce înf\]i[eaz\ scene ale patimilor lui Hristos, adev\rate atrac]ii pentru orice turist venit s\ viziteze Praga. Construit\ în anul 1365, aceasta dispune de turnuri numeroase a c\ror în\l]ime dep\[e[te 80 de metri. Aici se afl\ [i mormântul astronomului danez Tycho de Brahe, renumit pentru munca sa la curtea Împ\ratului Rudolpf al II-lea. Turistul care va vizita aceast\ biseric\ trebuie s\ ia parte la concertele de org\ sus]inute aici de dou\ sau trei ori pe s\pt\mân\.

Turnul Orloj Inaugurat\ în anul 1338, mai precis dup\ decretul Regelui Ioan de Luxemburg de înfiin]are a consiliului ora[ului, Sala cu Ceasul Ora[ului, numit\ [i Turnul Orloj, g\zduie[te un orologiu format din trei p\r]i ce pun în valoare procesiunea Apostolilor [i calendarul. Ceasul a fost amplasat în 1410. Turnul Orloj are 70 de metri `n\l]ime [i este locul ideal pentru panoramarea ora[ului.

M\d\lina R\corean

LA OBIECTIVELE TURISTICE NU SE POATE AJUNGE CU MA{INA Ora[ul vechi din Praga este inaccesibil cu ma[ina. Vei g\si str\du]e înguste [i foarte întortocheate, a[adar

ma[ina ar fi de prisos. Oricum parc\rile sunt întotdeauna pline, a[a c\ este mult mai bine s\ mergi pe jos.

LIMBA ENGLEZ| NU TE SCOATE ÎNTOTDEAUNA DIN IMPAS

POR}II DE MÂNCARE PENTRU GURMANZI În Praga se m\nânc\ mult [i bine! Por]iile de mâncare sunt imense [i foarte s\]ioase. Dar este bine s\ ocole[ti restaurantele din Centru Vechi pentru c\ aici pre]urile sunt mari. Cel mai bine este s\ mergi în localurile sau restaurantele de pe str\du]ele secundare. Aici mâncarea este mult mai ieftin\, iar servirea la fel de bun\ ca [i în centrul ora[ului.

CELE MAI BUNE RESTAURANTE DIN PRAGA Buc\t\ria din Praga folose[te carne de porc, carne de pui [i foarte multe sosuri g\tite cu multe condimente. Berea este cea mai bun\ b\utur\ cu care se poate delecta orice mesean, iar halbele generoase exist\ în orice restaurant care se respect\ cu adev\rat. De altfel, produc\torii de bere din Praga sunt renumi]i pe plan mondial pentru calitatea acestei b\uturi. Cel mai bun restaurant din Praga este Kampa Park, amplasat lâng\ râu. Meniul diversificat este atât tradi]ional, cât [i interna]ional, iar printre cele mai renumite sunt fripturile de porc [i cele de pui, cu sosuri g\tite cu mult dichis. Restaurantul apartine Grupului Kampa Part, care de]ine un fel de monopol în ora[. O alt\ loca]ie recunoscut\ pentru meniurile savuroase este La Pravda, situat lâng\ Sinagoga Veche-Noua. Aici te po]i

În Praga limba englez\ nu este în]eleas\ de toat\ lumea. Ei bine, dac\ la restaurante sau la obiective turistice nu vei avea nicio problem\, într-un magazin alimentar sau la metrou `]i va fi destul de greu sa te faci `n]eles. Este foarte important s\ te familiarizezi cu un minim de cuvinte [i expresii în limba ceh\ sau chiar rus\, limb\ destul de popular\ în ora[…

delecta cu mânc\ruri din buc\t\ria interna]ional\, iar dup\ mas\, po]i avea parte muzic\ interpretat\ de forma]iile locale. Dac\ vrei s\ degu[ti specialit\]i din gastronomia tradi]ional\, mergi la restaurantul U Patrona. Meniul este unul divers, cu preparate gustoase, iar panorama c\tre Podul Carol este un adev\rat tablou viu. Lâng\ Podul Carol (Trziste, numarul 7) se afl\ Gitanes, un local cu specific dalmat, excelent pentru turi[tii care vor s\ cunoasc\ buc\t\ria localnicilor cu preparate foarte gustoase din re]ete cu istorie. Pentru un meniu clasic, po]i `ncerca restaurantul La Balena Mic\, aflat pe strada Maltezske, la numarul 15. Specialitatea casei este pl\cint\ cu fructe de mare, La fel de speciale sunt fripturile de porc sau mânc\rurile g\tite cu calamar. Pe strada Maltezske, la numarul 9, se afl\ restaurantul El Centro, unde buc\tari iscusi]i g\tesc cea mai bun\ paella din ora[, extrem de delicoas\.

19

Foto: Monica Minerva

Hotel Aron 3* Praga

99

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 15.09.2013 – 15.12.2013 15.01.2014 – 31.03.2014 Plec\ri: mar]i, joi / Retur: sâmb\t\, luni

Oferta include: transport autocar Eurolines, 3 nop]i cazare `n camer\ dubl\, mic dejun, tax\ local\


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / FARO

CEA MAI ÎNSORIT| DESTINA}IE DIN EUROPA

ILHA DE FARO ILHA DESERTA ILHA DA ARMONA 20

FARO

Aici descoperi cel mai sudic punct al Europei, cu plaje idilice, istorie [i o rezerva]ie natural\ perfect\ pentru zilele toride. Iubit de romani [i, mai târziu de mauri, Faro este ast\zi un ora[ plin de via]\, cu numai 30.000 de reziden]i [i un ritm de via]\ boem. Te po]i relaxa la o cafenea gustând un vin bun în timp ce admiri trec\torii sau po]i explora la pas Cidade Velha - cea mai veche parte a ora[ului cu un labirint de str\du]e pân\ ajungi la Catedrala Faro ticsit\ de sculpturi aurite complicate, gresie decorat\ (azulejos) [i opere de art\ din secolele XIII-XIV. În ciuda faptului c\ loca[ul a fost jefuit [i incendiat în 1596 [i deteriorat în urma cutremurului din 1755, înc\ se p\streaz\ u[a catedralei [i dou\ capele originale. F\-]i timp pentru a urca turnul catedralei Faro pentru a admira de sus ora[ul vechi, biserica Misericordia, rezerva]ia Ria Formosa [i Atlanticul la orizont. Plimb\-te pe una dintre str\zile pieto-

nale, Rua do Santo Antonio, [i opre[te-te pentru o b\utur\ r\coritoare [i un croissant la una din cafenelele în aer liber. Exploreaz\ magazinele [i buticurile amplasate în cl\diri istorice [i petrece câteva minunte la Teatro Lethes, teatrul ora[ului, care a fost proiectat ca o versiune în miniatur\ a celebrului La Scala din Milano. Prin Arco da Porta Nova sau „U[ile m\rii" ie[i din ora[ul vechi [i ai întâlnire cu marea [i cu o b\rcu]\ care te conduce spre Rezerva]ia Ria Formosa - un frumos labirint de lagune separat de apa m\rii prin dune de nisip desprinse din insuli]e naturale. Într-o plimbare cu barca pe canale po]i admira peste 80 de specii de pe[ti [i 200 de specii de p\s\ri. Te înconjoar\ ap\ [i vegeta]ia, întrerupte doar de malurile ce ascund, din loc în loc, mici case de pescari, nelocuite [i folosite doar pentru depozitarea uneltelor.

Algarvia: tarta cu fructe confiate

Molotofe: similar\ cu tarta cu fructe, învelit\ în caramel

TURUL GASTRONOMIC Faro este o s\rb\toare pentru sim]uri. Ora[ul încapsuleaz\ imaginile, sunetele, mirosurile [i gusturile regiunii Algarve. Iar gastronomia este la fel de bogat\ [i de variat\ ca peisajul, cu restaurante [i cafenele veine cu Bodegas care servesc vinuri locale al\turi de cod s\rat [i o serie de tapas-uri de inspira]ie oceanic\. Începe turul gastronomic la Hotel Faro, unde diminea]a po]i lua micul dejun în restaurantul de la ultimul etaj cu vederi minunate asupra ora[ului [i Oceanului . Hotelul serve[te un mic dejun consistent [i variat, fructe proaspete [i mânc\ruri preparate la comand\. Exist\ mai multe restaurante excelente situate pe Ilha de Faro, oferind

refugiu `mpotriva soarelui amiezii [i o [ans\ de a gusta pe[tele [i fructele de mare din zon\. Feluri de mâncare precum codul - sau bacalhau, creve]ii, caracati]a [i calamarii sunt, toate, foarte populare atât în calitate de aperitive, cât [i ca feluri principale. Încearc\ [i o tocani]\ de scoici sau un mix de fructe de mare pentru a completa experien]a culinar\. Ora[ul vechi este plin de restaurante mici care ofer\ gust\ri proasp\t preparate, cum ar fi cârna]i, m\sline cultivate pe plan local [i creve]i proaspe]i la gr\tar, care merg de minune cu un pahar rece de vin. Iar desertul vine s\-]i încânte papilele: sonhos de cenoura (tort de morcovi cu scor]i[oar\ [i zah\r), tarte de Frutos Secos


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Regiunea Algarve este cea mai îndr\git\ destina]ie de vacan]\ din Portugalia [i una din cele mai însorite ale planetei, cu peste 3000 ore de soare pe an.

Estoi – plimbare [i relaxare Completeaz\ vacan]a cu o excursie la Estoi, la 11 kilometri de centrul ora[ului Faro, unde vei g\si câteva memento-uri ale Imperiului Roman. Estoi este casa unui sit expansiv de ruine romane datând din 100200 î.Hr. a[a c\ te po]i plimba în voie prin b\ile romane, prin vila roman\ frumos conservat\ [i prin bazilica cre[tin\ din secolul al treilea, una dintre cele mai vechi din lume. Nu pleca de la Estoi f\r\ a vizita Palatul Estoi, una dintre cele câteva cl\diri care a rezistat eroic cutremurului din 1755. Distinctiv prin fa]ada roz, palatul este amplasat în gr\dini umbroase izolate, numai bune pentru a te feri de soare, într-o dupa-amiaz\ fierbinte.

Vremea perfect\ la Ocean Faro, or\[elul cel mai sudic din Portugalia, se bucur\ de un climat mediteranean fantastic cu o mul]ime de ore de soare (nu mai pu]in de 12 pe zi) [i temperaturi pl\cute. Regiunea Algarve, din care face parte, are cele mai mari

TESTEAZ| VIA}A DE NOAPTE! Via]a de noapte din Faro este o combina]ie interesant\ de restaurante [i baruri pline de via]\, din care r\sun\ muzic\ tradi]ional\ [i hiturile verii. În nop]ile calde, pe str\zi r\sun\ muzica [i râsetele tinerilor afla]i pe Rua Conselheiro Bivar [i Rua Infante Dom Henrique. Pentru o sear\ lini[tit\ [i

temperaturi medii din Portugalia continental\, [i este unul dintre cele mai însorite locuri din Europa, cu peste 3000 de ore de soare pe an. Vara cald\ [i însorit\ începe în luna mai, iar în ultimii dou\zeci de ani media temperaturilor zilnice se men]ine la 30°C pe care nici nu le sim]i. Briza Oceanului Atlantic î[i face sim]it\ prezen]a în zilele toride, iar serile se p\streaz\ c\ldu]e, cu 18° C în iulie [i august. Temperatura apei nu este la fel de mare ca cea a M\rii Mediterane, dar în august [i septembrie ajunge la 21°C, perfect\ pentru înot.

sofisticat\ barul Columbus din port, situat într-o cl\dire istoric\ datând de peste 500 de ani, ofer\ o teras\ uimitoare pentru a admira priveli[tea în timp ce e[ti servit de personalul prietenos. Nippon Bar, pe Rua Conselheiro Bivar, ofer\ o combina]ie de restaurant [i bar [i te îmbie cu o selec]ie de sushi gus-

toase. Dac\ cocktail-urile [i spirirtul latin sunt pasiunea ta, atunci Clubul Havana, raiul hedoni[tilor, te a[teapt\. Tasquinha O Cruzeiro în Praça Madalena este un loc minunat pentru o întâlnire cu prietenii la una dintre mesele sale în aer liber [i pentru o conversa]ie plin\ de via]\ la un pahar de sangria.

Plaje pritenoase Stâncile abrupte [i peisajele dramatice de pe malul Oceanului Atlantic au f\cut celebr\ regiunea Algarve din Portugalia, dar vei fi pl\cut surprins [i de nisipurile albe [i de apele calme care vin juc\u[ la mal. Exploreaz\ ora[ul Faro în sine [i plajele din zona înconjur\toare [i vei fi pl\cut surprins. Aici apa are adâncime mic\, fiind protejat\ de valurile Atlanticului, iar familiile îndr\gesc zona pentru condi]iile de siguran]\ oferite celor mici.

Ilha de Faro Plaja în sine este o întindere de nisip auriu, cunoscut\ sub numele de Insula Faro, ca multe dintre plaje din zon\ aflate la mic\ distan]\ de uscat. Ilha de Faro ofer\ câte ceva pentru toat\ lumea, ape prietenoase pentru înot în condi]ii de siguran]\, vederi frumoase spre lagun\, în timp ce partea dinspre Atlantic este perfect\ pentru activit\]i nautice.

Ilha Deserta Aproape 10 kilometri de nisip sunt numai ai t\i, dup\ o c\l\torie cu feribotul sau cu taxiul de ap\ privat. Parte a Parcului Na]ional Formosa, Ilha Deserta ofer\ nisipuri aurii, la care ajungi printr-un labirint de canale, unde p\s\rile flamingo stau de paz\. Plaja este perfect\ pentru jocuri, are o mul]ime de umbrelu]e [i [ezlonguri pentru închiriere, plus gust\ri proasp\t preg\tite. Nu-]i r\mâne decât s\ te relaxezi, s\ faci snorkeling în apele calme [i s\ m\nânci la restaurantul „O Estaminé” cu o vedere

panoramic\ la 180 de grade a zonei de coast\. Restaurantul preg\te[te de zor fructe de mare [i pe[te în mânc\ruri regionale transmise din genera]ie în genera]ie de pescari. Delicioase sunt [i scoicile, creve]ii, calamarii [i salatele. Dup\ a[a r\sf\] te a[teapt\ o plimbare cu vasul Jamanta care face turul rezerva]iei Formosa [i este echipat cu bar, DJ , spatiu pentru dans [i relaxare.

Ilha da Armona La est de Faro, în largul coastei ora[ului Olhão, se întinde Ilha da Armona accesibil\ printr-o plimbare de cincisprezece minute cu feribotul. Vei g\si aici dune de nisip fin, restaurante [i facilit\]i de catering pe plaj\ a[a c\ nu trebuie nici s\ p\r\se[ti [ezlongul, delicatesele vin la tine! Exist\ chiar [i un camping unde po]i r\mâne, dac\ la sfâr[itul zilei te declari îndr\gostit de acest t\râm.

Melania Toader

21


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / MAURITIUS

Mai întâi a fost creat Mauritius [i apoi raiul, spunea Mark Twain, acum peste 115 ani, iar cei care viziteaz\ aceast\ insul\ aflat\ la aproximativ 2.000 de kilometri de coasta de sud-est a Africii îi dau dreptate celebrului scriitor.

UN PARADIS AL SIM}URILOR

RAIUL VACAN}ELOR EXOTICE

22

Nu exagereaz\ cei care spun despre micu]a insul\ de numai 45 km l\]ime [i 65 km lungime c\ este un paradis pe p\mânt. Mauritius te atrage cu plajele sale imense cu nisip alb sau roz, mângâiate de ape de turcoaz [i umbrite de bananieri [i cocotieri. A]i putea spune c\ exist\ [i alte insule care se pot l\uda cu astfel de peisaje, îns\ Mauritius este o combina]ie spectaculoas\ de mun]i abrup]i de origine vulcanic\, cu forme ciudate [i bine împ\duri]i, de lagune misterioase [i p\duri tropicale. Este un loc unde, odat\ ajuns, î]i dore[ti toat\ via]a s\ te reîntorci.

Un amalgam de culturi Situat\ în apropiere de Tropicul Capricornului, Mauritius are o clim\ tropical\ care favorizeaz\ vegeta]ia luxuriant\, toat\ insula l\sându-]i impresia unei gr\dini bine puse la punct. Florile exotice [i arbu[tii tropicali înmiresmeaz\ aerul [i totul este atât de lini[tit... Ce po]i s\ ceri mai mult de la o destina]ie de vacan]\? Serviciile de calitate [i posibilit\]ile de distrac]ie [i relaxare oferite de hotelurile din Mauritius sunt foarte apreciate de c\tre turi[tii din toat\ lumea, pentru c\ aici e[ti pur [i simplu r\sf\]at de personal [i de localnici deopotriv\.

Gastronomie fabuloas\ Descoperit\ de c\tre arabi în secolul al IXlea, care nu au dorit îns\ s\ o populeze, insula Mauritius face parte, împreun\ cu insulele Reunion [i Rodriquez, din arhipelagul de origine vulcanic\ Mascarene. Numele arhipelagului deriv\ din cel al navigatorului portughez Pedro Mascarenhas care a vizitat zona în anul 1507. Mauritius devine în anul 1598 colonie olandez\, fiind

botezat\ dup\ numele principelui Maurice Van Nassau. Intr\ apoi sub st\pânirea francezilor, care o numesc Île de France, apoi, în 1814, se instaleaz\ aici britanicii, în urma unei b\t\lii navale. Istoria destul de tumultoas\ a insulei, asupra c\reia [i-au pus amprenta atâtea civiliza]ii diferite ale lumii, a creat un amalgan deosebit de culturi, religii [i tradi]ii, care sunt vizibile [i ast\zi. Mauritius este [i un paradis al sim]urilor, diferitele popula]ii migrante aducându-[i aportul la bog\]ia de gusturi [i arome ale gastronomiei locale. Tradi]iile [i mo[tenirile culinare din India, China, Fran]a [i Africa [i fuziunea dintre acestea au creat o gastronomie local\ fabuloas\. S\ nu uit\m de planta]iile de trestie de zah\r, de ceai [i de arbu[tii de vanilie, romul produs aici, dar mai ales cel din zona Chamarel fiind foarte apreciat, a[a c\ ar fi p\cat s\ nu-l testa]i!

Insula este o surs\ inepuizabil\ de inspira]ie pentru fotografi [i arti[ti, cu plaje ireal de frumoase.

MAU Mauritius este o destina]ie ideal\ pentru cei afla]i în luna de miere sau cei romantici, pentru cei care vor s\ se relaxeze la spa sau prefer\ vacan]ele active, în cuplu sau împreun\ cu cei mici.

Nordul insulei, mai potrivit pentru petrec\re]i Fiecare regiune a acestei insuli]e are atrac]iile sale specifice. Astfel, în nord se afl\ Grand Baie, destina]ie pentru iubitorii de distrac]ie, aici fiind nenum\rate restaurante, cluburi [i discoteci. {i dac\ sunte]i amatori de shopping v\ ve]i sim]i bine în Grand Baie, îns\ una dintre atrac]iile de baz\ o reprezint\ plajele întinse cu nisip alb, numai bune pentru relaxare dar [i pentru nenum\rate sporturi nautice. Frumuse]ea unor plaje minunate ca Trou aux Biches, Mont Choisy, La Cuvette, Grand Bay Public Beach, Pereybere, Grand Gaube [i Cap Malheureux au f\cut deja înconjurul lumii. Este o regiune în care se pot practica tot atîtea sporturi nautice câte exist\ în lume, îns\ experien]a scuba diving din Gunner’s Coin, Whale Rock sau Holt’s Rocks este cu adev\rat deosebit\!

Coasta R\s\ritean\, mai s\lbatic\ Estul insulei este mai s\lbatic [i mai pu]in dezvoltat, îns\ natura se arat\ aici în toat\ splendoarea sa. Plaje nesfâr[ite precum Palmar [i Belle Mare sunt celebre în toat\ lumea, la fel de apreciate fiind [i cele de pe insuli]a Ile aux Cerfs. C\tre sud-estul insulei Mauritius se afl\ ruinele primelor fortifica]ii olandeze Le Vieux Grand Port, iar nu departe de coast\ se afl\ Ile aux Aigrettes, o rezerva]ie natural\ unde tr\iesc specii rare, cum ar fi porumbelul roz, ]estoase gigant sau orhidee [i p\duri de abanos. În rezerva]ia


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Mauritius de Revelion – Charter din Romania Hotel Sofitel Imperial Resort & Spa 5*, Flic en Flac

3290

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 27/12/2013 - 03/01/2014 Plecare din Bucure[ti

Oferta include: 77 nop]i cazare `n camer\ dubl\, demipensiune, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport

RITIUS 23

La Vanille Reserve Mascareignes tr\iesc mii de crocodili [i ]estoase. În sudul Mauritius este vestita Lagun\ Albastr\ (Blue Bay), probabil cel mai frumos loc de pe insul\ [i Gris-Gris, cu celebra Stânc\ Plâng\toare. Nici vestul insulei nu

duce lips\ de atrac]ii deosebite, precum zona [i cascada Chamarel, Golful Tamarin dar [i Rezervatia Casela. Nu ocoli]i capitala insulei, Port Louis, un important port la Oceanul Indian, unde pute]i face shopping , v\ pute]i distra sau mai

bine închiria]i o barc\ cu cu podea de sticl\, pentru a admira viet\]ile marine de care nu duce lips\ Oceanul Indian. Intr\ în universul TUI [i vei avea cele mai frumoase amintiri din vacan]\! Drum bun!

Carmen Neac[u

LOCURI DE V|ZUT În afar\ de plaj\ [i soare, exist\ nenum\rate lucruri de v\zut [i f\cut în Mauritius. Sunt [i dou\ situri înscrise în patrimoniul mondial al UNESCO, Le Morne [i Aapravasi Ghat • Le Morne este un promotoriu stâncos din sud-vestul insulei, un fost refugiu pentru sclavii fugari, la baza acestuia fiind

kilometri de plaj\ exotic\, un paradis pentru amatorii de scufund\ri • Aapravasi Ghat este un mic ansamblu de cl\diri din zona portului Port Louis, în trecut fiind centru de primire [i înregistrare pentru muncitorii indieni folosi]i pe planta]iile de trestie de zah\r • Satul Triolet Shivala, unde se afl\

cel mare templu hindus de pe insul\, Maheswarnath, ridicat în anul 1819 • Insuli]a Ile aux Cerfs, în apropiere de coasta de est a Mauritius, unde aproape c\ este imposibil s\ ratezi vreo fotografie: plajele sunt atât de frumoase c\ par ireale! Merit\ s\ stai m\car o zi în acest paradis terestru, unde sunt

[i câteva restaurante [i bazaruri, se poate practica golful, aici fiind unul dintre cele mai frumoase terenuri din lume. Ile aux Cerfs este foarte potrivit\ pentru a v\ relaxa practicând nenum\rate sporturi acvatice • Apusul de soare la Flic en Flac, considerat unul dintre cele mai frumoase din lume • Sunt anumite

zone, pecum Le Morne, Tamarin Bay [i Flic en Flac, unde ave]i mari [anse s\ vede]i delfinii, îns\ pute]i avea [ansa s\ înota]i cu ace[tia în excursiile organizate cu catamaranul. Lunile aprilie, mai [i iunie precum [i perioada cuprins\ între septembrie [i octombrie sunt cele mai bune pentru a vizita Mauritius.


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / TURISM DE AVENTUR| / KENYA Cine a vizitat odat\ Africa, „leag\nul omenirii”, î[i dore[te s\ se reîntoarc\ pe p\mânturile sale misterioase, iar Kenya, t\râmul unde se afl\ toate marile atrac]ii ale continentului negru, este destina]ia pe care nu o vei uita niciodat\.

CEA MAI PALPITANT| VERSIUNE A DOCUMENTARELOR CU “GREII AFRICII” POATE FI A TA!

VIZITEAZ|

KENYA

24


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Una dintre c\l\toriile care ar trebui f\cute m\car odat\ în via]\ este cea în Kenya. Marea diversitate a formelor de relief , a florei [i faunei, î]i garanteaz\ experien]e unice în compania celor mai iubite, puternice [i respectate animale de pe planet\. În Kenya vei avea cea mai palpitant\ versiune, cea personal\, a documentarelor despre „uria[ii Africii”, vei putea experimenta personal tot ceea ce National Geographic [i Discovery î]i prezint\.

YA! O EXPERIEN}| COMPLET| ÎNTR-O SINGUR| VIZIT|

Într-o singur\ vizit\ în Kenya te po]i bucura de adev\ratele bog\]ii ale continentului negru. Ai aici toate formele de relief, pornind de la luxuriantele p\duri tropicale [i nesfâr[itele p\[uni unde viet\]ile lupt\ neîncetat pentru supravie]uire, la masivii munto[i impresionan]i mereu înz\pezi]i, pân\ la sutele de kilometri de plaje de vis, unde te po]i sc\lda în apele Oceanului Indian sau po]i înota cu delfinii. Po]i alege s\ escaladezi în\l]imile sau doar s\ te bucuri de r\coarea mun]ilor Kenyei, impozan]i [i plini de vegeta]ie luxuriant\ la baz\ [i plini cu z\pad\ pe vârfurile îndr\zne]e.

25


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / TURISM DE AVENTUR| / KENYA

26

Întâlnirea cu masaii Peste tot vei avea ocazia s\ interac]ionezi cu localnicii, în Kenya tr\ind pa[nic [i în armonie cu natura, nu mai pu]in de 70 de triburi, bucurându-se de via]a lor simpl\ întrun mod mai greu de în]eles pentru occidentali. Membrii celui mai celebru dintre aceste triburi, „Mara” î[i duc lini[ti]i traiul simplu [i-[i continu\ tradi]iile în celebra rezerva]ie Maasai Mara. Poporul Maasai, în onoarea c\ruia a fost denumit\ rezerva]ia Maasai Mara, este renumit pentru obiceiurile sale deosebite, pentru dragostea [i respectul pentru animale [i pentru imaginea r\zboicinilor îmbr\ca]i în...rochii. Dac\ nu [tia]i: în rezerva]ia Maasai Mara tr\ie[te un num\r foarte mare de lei, leoparzi [i gheparzi, zona fiind scena migra]iei anuale a antilopelor gnu, urmate [i a[teptate de pr\d\tori de toate m\rimile. Maasai-Mara face parte din marele ecosistem Serengeti, scena epic\ a Marii Migra]ii între Serengeti [i

{TIA}I C|? • Republica Kenya este localizat\ pe costa de est a Africii, în apropiere de Ecuator [i are toate formele de relief, de la câmpii joase la zonele muntoase fertile, care includ [i Muntele Kenya al doilea cel mai înalt vârf de munte în Africa. Kenya se învecineaz\ cu statele Etiopia, Somalia, Tanzania, Uganda [i Sudan precum [i cu Lacul Victoria

[i Oceanul Indian. • Kenya prime[te anual aproximativ 1,8 milioane de vizitatori str\ini, încas\rile anuale din turism fiind de 1,13 miliarde dolari în 2012. • Kenya are o popula]ie de aproximativ 39 de milioane de oameni, aproximativ 78% fiind cre[tini, în timp ce alte 10 procente sunt de religie musulman\. • Exportul de ceai are o contribu-

]ie important\ în Produsul Intern Brut (PIB) al Kenyei. Republica Kenya este, de altfel, unul dintre cei mai mari exportatori de produse horticole din lume, pe primul loc la acest capitol situându-se trandafirii, fructele [i legumele. Nairobi, capitala Kenyiei, a fost înfiin]at\ la începutul secolului al XX-lea, ca o sta]ie a East African Railway, calea ferat\ a Africii de Est.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

27

Platoul ideal de filmare pentru filmele hollywoodiene • Expresia din limba swahili "Hakuna Matata" înseamn\ „Nu v\ face]i griji, bucura]i-v\ de via]\!" [i reprezint\ un stil de via]\ în Kenya. • Aproximativ 2% din totalul popula]iei Kenyei fac parte din tribul masai sau maassai, care tr\ie[te la poalele masivului Kilimanjaro în sudul Kenyei [i nordul Tanzaniei. Poporul maassai este cunoscut ca fiind unul de r\zboinici, care se ocup\ îns\ de cre[terea vitelor, astfel încât un masai de succes trebuie s\ aib\ în posesie cel pu]in 50 de vite. Chiar [i ceremoniile maassailor au ca element central vitele, ritualurile incluzând consumul de lapte amestecat cu sânge de vit\, dup\ crestarea cu o s\geat\ a venei jugulare a animalelor. Dup\ ce s-au ob]inut aproximativ 2 litri de sânge pe care masaii îl consum\ amestecat cu lapte, animalul este bandajat [i tr\ie[te în continuare `nconjurat de grija masailor. B\utura, numit\ „saroi”, face parte din alimenta]ia de baz\ a maassailor. Chiar [i colibele (enk’ang) maassailor sunt construite din b\legarul uscat al vitelor. • Mâncarea na]ional\ din Kenya este „ugali”, un terci de m\lai.

Mara [i retur. Marea Migra]ie începe, de regul\, în luna iulie, din Serengeti, când turmele cu puii abia n\scu]i se îndreapt\ c\tre Maasai-Mara, unde este hran\ din bel[ug. Umflat de ploile abundente, râul Mara se transform\ într-o capcan\ mortal\ pentru antilope [i zebre, care nu renun]\ la a se întoarce în Senerengeti începând cu luna octombrie, chiar cu pre]ul vie]ii. Trei din puii nou-n\scu]i nu vor ajunge la destina]ie, spectacolul liniei sub]iri dintre via]\ [i moarte oferit privitorilor fiind deosebit de impresionant.

Pe urmele celor cinci „uria[i ai Africii” Dac\ ai ales Kenya, nu rata c\l\toria pe care cei care au f\cut-o deja o numesc „aventura vie]ii”: porne[te în safari, pe urmele celor “big five” ai Africii. Safari s-a inventat aici, iar în swahili, limba vorbit\ de cei circa 30 de milioane de b\[tina[i, înseamn\ c\l\torie.

Aproximativ 10% din suprafa]a Kenyei este ocupat\ de parcuri na]ionale, fiecare dintre acestea având specificul s\u. Astfel, în Aberdares tr\iesc, printre mla[tini [i cascade impresionante, unele din cele mai mari colonii de antilope [i rinoceri din lume. Acest parc este locul unde prin]esa Elisabeta a devenit Regina Elisabeta a II-a a Angliei. În Amboseli, unde peisajele africane „a la Hollywood” sunt la ele acas\, turmele mari de bivoli [i elefan]i sunt împr\[tiate peste câmpiile deschise, vegheate de la în\l]ime de Muntele Kilimanjaro. În Parcul Na]ional Nakuru tr\iesc nu doar flamingo roz ci [i alte 400 de specii de p\s\ri, iar Tsavo-divizat în Stavo Est [i Tsavo Vest- timpul pare c\ s-a oprit în loc.

Tsavo aminte[te de grandoarea uitat\ a Africii, cu mii de kilometri p\tra]i de câmpii aride, de savan\ [i tufi[uri unde tr\iesc peste 8.000 de elefan]i. Tsavo Vest se bucur\ de o mare diversitate a habitatelor, una din marile sale atrac]ii fiind Mzima, izvoare care-[i au obâr[ia în Kilimanjaro, Roaring Rocks, Pe[tera Shetani [i sanctuarul rinocerilor Ngulia. Aceste pamânturi magice [i greu de îmblânzit au inspirat romane [i filme celebre, precum „Z\pezile de pe Kilimanjaro” de Ernest Hemingway sau “Out of Africa”, cu Robert Redford [i Meryl Streep, dar [i nenum\rate documentare de succes care ruleaz\ [i ast\zi pe posturile TV secializate în filme documentare.


ACTUALITATE / LA DRUM PE MAPAMOND / TURISM DE AVENTUR| / KENYA

Aventur\, siguran]\ [i confort Vei avea experien]e de neuitat, vei respira, în deplin\ siguran]\, acela[i aer cu cele mai iubite [i respectate animale de pe planet\. Vei tr\i „pe viu” spectacolul marilor migra]ii [i a tot ceea ce documentarele de pe National Geographic [i Discovery prezint\, dup\ montaj. Vei avea cea mai palpabil\ [i cea mai palpitant\ versiune, cea personal\, a documentarelor despre “cei 5 uria[i ai Africii-big five”: lei, rinoceri, leoparzi, elefan]i [i bivoli [i,

mai mult ca sigur, te vei bucura de tot atâta siguran]\ precum în fa]a televizorului. Vei putea observa, în mediul lor natural, milioanele de antilope gnu în migra]ia anual\ c\tre Maasai Mara, traversarea dramatic\ a râului Mara, unde le a[teapt\ crocodilii [i odat\ ajunse la destina]ie, lupta lor pentru supravie]uire în fa]a altor pr\d\tori. Tot în Kenya vei avea ocazia s\ urm\re[ti zecile de mii de flamingo roz de pe lacurile Nakuru [i Bogoria.

Diversitatea peisajelor [i a faunei s\lbatice din Kenya garanteaz\ faptul c\ nu exist\ dou\ experien]e identice în s\lb\ticie, dar aceasta nu înseamn\ faptul c\ nu v\ ve]i bucura de siguran]\ [i confort, dac\ alege]i o vacan]\ aici. De la hotelurile luxoase de pe malul Oceanului Indian, unde al\turi de confort v\ ve]i bucura [i de nenum\rate posibilit\]i de distrac]ie, la complexurile din savan\ construite pe platouri naturale înalte,


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

LA MAS| CU GIRAFELE În Kenya pute]i face o mul]ime de lucruri deosebite, precum un mic dejun cu girafele. Aceasta este specialitatea Giraffe Manor, un boutique hotel situat la 20 de kilometri de Nairobi, unde girafele Rothschild, pe cale de dispari]ie, sunt pofite la mas\, prin fereastr\.

De asemenea, pute]i vizita orfelinatul de elefan]i [i rinoceri David Sheldrick Wildlife Trus din Nairobi [i contribui astfel la salvarea [i la reîntoarcerea acestor animale în natur\. Pentru momente deosebite, pute]i lua masa la restaurantul Ali Barbour din Diani, la aproximativ 30 de kilometri de Mombasa, local amplasat într-o pe[ter\ deosebit\.

pentru a permite o imagine de ansamblu a zonei, ve]i tr\i în mijlocul naturii s\lbatice far\ s\ fi]i pus vreo clip\ în primejdie. Lodge-urile (un fel de bungalow-uri) ridicate în apropierea unor surse de ap\, pentru a asigura astfel afluxul de animale [i deci [i spectacolul pentru vizitatori, sunt nu doar spectaculoase pe pilonii pe care sunt construite, dar [i sigure. Lodge-urile sunt potrivite [i pentru seri romantice, la lumina lumân\rilor, Kenya fiind o destina]ie potrivit\ [i pentru luna de miere [i pentru cei romantici. Bucatele sunt [i ele la fel de exotice, printre specialit\]i remarcânduse preparatele din stru] [i crocodil la pro]ap. Oriunde î]i vei petrece nop]ile, în corturile mari, acoperite cu stuf, dar dotate cu tot ceea ce presupune confortul modern, sau în lodgeuri, gazdele s-au gândit c\ la un moment dat s-ar putea s\-]i fie fric\ de ceva. Vei avea astfel nu doar paznici care s\ te vegheze permanent, ci [i un fluier pentru a anun]a c\ poate se întâmpl\ ceva. Toate paturile au baldachin împotriva insectelor, ]ân]arii fiind cei mai mari du[mani ai omului aici, malaria fiind doar unul dintre motive. Oricum, localnicii te vor a[tepta de bun venit cu "dawa", o b\utur\ cu puteri miraculoase. A[a cum este [i acest col] din Africa, din care vei sim]i c\ faci parte [i care te va urma toat\ via]a.

Kenya safari [i plaj\ Hotel Leopard Beach Resort Spa 4*+, Diani Beach

Intr\ în universul TUI [i vei avea cele mai frumoase amintiri din vacan]\! Drum bun!

Tarif: euro/persoan\/sejur

29

1969

Perioada: 04/01/2014 11/01/2014

Oferta include: 7 nop]i cazare dintre care 5 nop]i cazare la hotelul din Diani Beach (camera dubl\ best price cu vedere la gr\din\, demipensiune), 2 nop]i de Safari Tsavo Vest - Est, bilet avion, taxe de aeroport, transferuri.

Hakuna Matata

Carmen Neac[u


ACTUALITATE / HOTELURI DIN BUCURE{TIUL DE ALT|DAT|

DIN BUCURE{TIUL DE ALT|DAT| CARE AU REN|SCUT 30

Cl\diri istorice din inima Bucure[tiului au revenit la str\lucirea lor de alt\dat\ gra]ie unor investi]ii consistente, iar boutique hotelurile pe care le g\zduiesc î[i a[teapt\ oaspe]ii în loca]ii cu atmosfera deosebit\.

Cap[a, tradi]ia continu\ din 1881 ~n 1908, revista britanic\ “John Bull” scria despre Cap[a c\ este unul dintre cele mai bune hoteluri din Europa, comparându-l cu o serie de hoteluri foarte apreciate din Europa, precum Hotelul „Douglas” din Madrid, „Cappelo Nero” din Vene]ia, „Giappone” din Verona [i „Hungaria” din Budapesta. Hotelul Casa Cap[a [i-a câ[tigat repede notorietatea în primii ani dup\ lansarea sa, care a avut loc în anul 1881. Succesul s-a datorat [i experin]ei primului s\u director, J. Bourdell, fost manager al hotelului parizian Café Anglais.

Arti[ti, diploma]i, politicieni autohtoni [i familii de vi]\ nobil\ din str\in\tate obi[nuiau s\ se cazeze aici pe perioada vizit\rii României,

atra[i de ambian]a aristocrat\ occidental\. Notorietatea hotelului era sporit\ [i de pr\jiturile medaliate în 1873 la Viena.

Vizitat de oaspe]i de seam\ Tot atunci se organizeaz\ [i primul dineu de gal\ dat de Carol I la Palatul Domnesc, unde s-au servit produse ie[ite din mâinile cofetarilor [i patiserilor de la Cap[a. De la acest moment nu a mai fost bal, recep]ie sau serat\ în lumea bun\ bucure[tean\ [i s\ nu fie servite delicatesele de la Cap[a. La Expozi]iile Universale de la Paris din 1889

[i 1900, dulciurile bucure[tenilor de la Cap[a primesc medalia de aur. Dup\ un asemenea succes, hotelul [i restaurantul au fost deschise [i aduceau o noutate pe pia]\: pentru prima dat\, un hotel oferea deopotriv\ servicii de cazare [i restaura]ie. Modelul avea sa fie adoptat apoi pe Coasta de Azur. Hotelul [i restaurantul au

primit oaspe]i de seam\, pornind de la familia Regal\ a României(regele Carol I [i regina Elisabeta, regele Ferdinand [i Regina Maria, Carol al II-lea, Regele Mihai [i Ana de Bourbon) la Casele Imperiale ale Rusiei, Germaniei, Austriei, Serbiei [i Bulgariei. Locul se poate mândri c\ a fost vizitat [i de personalit\]i din toate domeniile de activitate,

pornind de la Nicolae Titulescu [i George Enescu, la Josephine Baker, Francis Ford Coppola sau Jean Claude Van Damme. Ast\zi, dup\ renovare, hotelul Casa Cap[a a reintrat în circuitul turistic ca un hotel de 5*, p\strându-[i vechiul farmec prin cele 3 etaje ale sale, candelabre [i mobila somptuoas\. Hotelul dispune de 60 de camere.

Hanul lui Manuc, loc de intrigi [i hot\râri istorice Aici s-a pus cap\t r\zboiului ruso-turc Hanul a fost construit în perioada 1806-1808 de c\tre Manuc Mârz\ian, devenit mai târziu Manuc Bei. ~ntemeietorul hanului s-a n\scut în ora[ul Rusciuc (pe atunci parte a Imperiului Otoman ast\zi ora[ul Ruse din Bul-

garia), devenind unul dintre cei mai avu]i oameni din Balcani. Foarte influent, în vremea sultanului Mustafa al IV-lea, Manuc Mârz\ian ob]ine demnit\]ile de dragoman [i bei, iar în anul 1808 este numit Bei al Moldovei.

La vremea finaliz\rii hanului, arhitectura acestuia era destul de inovativ\, deoarece Manuc dorea ca noua construc]ie s\ nu aib\ alura de fort\rea]\ specific\ celor din secolul al XVIII-lea. Ansamblul cuprindea 15 pivni]e boltite, dou\ saloane mari, zece magazii [i

buc\t\rii, plus 107 de od\i situate la etajul al doilea, cele mai multe folosite pentru oaspe]i. În curtea interioar\ existau o cafenea [i o mic\ gr\din\ cu fântân\ artezian\. În acest loc s-au scris file de istorie, aici parafându-se la 26 mai 1812, cunoscuta „Pace de la Bucure[ti”,


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Hotelul Ci[migiu, Grand Hotel du Boulevard, Grand Hotel Continental document la care a avut o contribu]ie [i Manuc Bei. Afectat de un cutremur puternic în ianuarie 1838, stabilimentul î[i schimb\ proprietatea în 1842, fiind folosit ca han pân\ în 1860. La începutul anilor 1860, hanul este vândut din nou, noul proprietar, Lambru Vasilescu, investind în repara]ia cl\dirii [i schimbându-i numele în „Marele Hotel Dacia” (Grand Hotel de la Dacie). Aici se organizau petreceri ale lumii bune a Capitalei [i apoi, din 1878, spectacole de teatru, de c\tre I. D. Ionescu. În anii de dinaintea primului r\zboi mondial, aici au avut loc întâlnirile politicienilor care doreau intrarea în r\zboi [i unirea ]\rii Române[ti cu Transilvania [i Bucovina , la care au participat Take Ionescu, Octavian Goga, Barbu {tef\nescu Delavrancea, Nicolae Filipescu, etc. Cea mai recent\ restaurare a cl\dirii a avut loc în 2009.

Pe celebrul bulevard Elisabeta, Hotelul Ci[migiu a fost reconstruit de la zero, iar Grand Hotel du Boulevard a fost renovat. Cl\direa Grand Hotel du Boulevard, situat\ în vecin\tatea Centrului Militar Na]ional, este emblematic\ pentru Bucure[tiul de la finele secolului al XIX- lea, fiind unul din rarele monumente semnate de arhitectul Alexandru Or\scu. Grand Hotel du Boulevard a fost martor la numeroase evenimente, aici luându-se decizii istorice, loca]ia de o elegan]\ aparte fiind vizitat\ de nenum\rate personalit\]i. Chiar lâng\ parcul Ci[migiu [i la nici cinci minute de mers de Centrul istoric, Hotelul Ci[migiu este un nume de referin]\ în industria ospitalit\]ii din Cetatea lui Bucur. Reconstruit de la zero [i inaugurat anul trecut, Hotelul Ci[migiu este o oaz\ de relaxare [i confort, cele 60 de camere [i

apartamente ale sale cu un design care îmbin\ mo[tenirea sa istoric\ cu noutatea [i arhitectura Art Nouveau oferind o ambian]\ relaxant\ [i primitoare. Cu o istorie veche de peste 100 de ani, Hotelul Ci[migiu este un reper în sine, g\zduind faimoasa ber\rie Gambrinus [i Institutulul Cultural Spaniol. Pe Calea Victoriei se remarc\ Grand Hotel Continental, un boutique hotel de cinci stele cu 59 de camere [i apartamente amenajate în stil clasic. Grand Hotel Continental func]ioneaz\ într-o cl\dire construit\ în 1886 dup\ planurile arhitec]ilor Emil Ritten Forster [i I.I. Râ[novanu în stilul Rena[terii germane, care s-a numit ini]ial „O]elul” [i a fost construit\ pe locul hotelului Broft.

Carmen Neac[u

31


ACTUALITATE / ADV

32


BeTUI Nr. 5(20 - rebranding), august / septembrie 2013

33


ACTUALITATE / INTERVIU

34

Albertina Ionescu: „Ador Parisul!” „În momentul în care r\spund la aceste întreb\ri m\ aflu pe o b\ncu]\ în Paris!” Foto: Albertina Ionescu, arhiv\ personal\

Iube[te Parisul cu tot cu oamenii lui, a fost fascinat\ de Philippine [i de Hong Kong unde a întalnit un melanj de tradi]ie [i modernism cum nu a v\zut nic\ieri în alt\ parte. Afl\ totul despre c\l\toriile Albertinei Ionescu, produc\tor [i prezentator al Televiziunii Române, fata pentru care orice ]inut nou e o adev\rat\ provocare…

Care este cea mai frumoas\ vacan]\ pe care ai tr\it-o în copilarie? Unde ai fost [i ,eventual, s\ ne poveste[ti ce anume ]i-a pl\cut cel mai mult acolo... Aceast\ întrebare m\ face sa zâmbesc încontinuu...Nu vre]i s\ [ti]i ce apreciam eu c\ este cel mai frumos la acea vârst\?! Ei bine libertatea mi se p\rea c\ este cel mai bun lucru din via]a mea! Iar vacan]ele pe care le petrecem la bunici, în Teleorman - Blejesti, erau cel mai pu]in restrictive! Acolo aveam libertate deplin\ [i pentru c\ nu îmi era interzis nimic, f\ceam toate boac\nele de pe lume. Iar la final de vacan]\ p\rin]ii mei m\ g\seau cu o mân\ sau cu un picior în ghips, cu p\rul tuns de un alt

copil de vârsta mea, cu foarte multe cicatrici [i evident cu câteva kg în minus pentru c\ nu aveam timp de mas\ – pentru c\ asta ar fi însemnat s\ întrerup activit\]ile distractive, dar a[a ceva nu intra în discu]ie!

Obi[nuiai s\ mergi cu p\rin]ii t\i în vacan]e, în c\l\torii prin ]ar\ [i str\in\tate? Unde anume? Nu chiar, alegeam varianta în care aveam voie tot ce era interzis, a[a c\ îi înso]eam doar în excursiile obligatorii, acelea în care toate familiile mergeau în echip\ complet\. Iar aceste adun\ri aveau loc la munte sau la mare, pe meleagurile noastre.

Care este ora[ul european care-]i place cel mai mult [i ce anume te atrage la el? Ador Parisul, chiar în momentul acesta, când r\spund la acest interviu m\ aflu la Paris, pe o b\ncu]\ în parc. Îmi plac oamenii, `mi place optimismul lor, `mi place arhitectura ora[ului, `mi plac monumentele, cl\dirile, parcurile, muzeele, cartierele...

Când ai vizitat pentru prima dat\ Parisul? Cum g\sesti aceast\ capital\ [i ce î]i place cel mai mult s\ vizitezi aici? Au trecut 5 ani, dar îmi amintesc perfect fiecare emo]ie pe care am tr\it-o la primul contact cu Parisul. Eram ame]it\ de libertatea


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

care plutea în aer, de tot ceea ce vedeam, de optimism. Pe lâng\ binecunoscutele atrac]ii turistice pe care le-am vizitat în timpul primei c\l\torii aici, am descoperit [i cartierele, atelierele de crea]ie [i restaurantele cochete, bine ascunse.

Cu cine î]i place sa c\l\tore[ti? Ai descoperit experien]a unei c\l\torii de una singur\? Cum este, cum te sim]i? Îmi place foarte mult s\ am cu cine s\ impart bucuria unei c\l\torii, dar am descoperit c\ a c\l\tori de unul singur este o experien]\ interesant\. Prima dat\ am c\l\torit singur\ la Budapesta, în interes de serviciu. Am fost plecat\ patru zile, în care am filmat câteva emisiuni... [i, de[i aveam foarte mult\ treab\, am g\sit timp [i pentru a vizita ora[ul. Cu acea ocazie am descoperit pl\cerea de a fi singur\ într-o ]ar\ str\in\.

Locuri din România care î]i plac foarte mult... Mie îmi place România! Nu pot spune acela[i lucru îns\ despre infrastructur\. Prin urmare, la noi, aleg destina]iile în care se ajunge relativ u[or cu ma[ina sau în varianta mai simpl\, cu avionul! Îmi place Clujul foarte mult. [i Sibiul, de asemenea...

Ce crezi despre turismul din România, comparativ cu cel care se practic\ în alte ]\ri europene? Ca simplu cet\]ean [i turist, observ c\ lucrurile se mi[c\ [i la noi spre bine. E adev\rat, încet, dar se mi[c\! În alte ]\ri europene, ai mijloace de transport care fac de neuitat orice simpl\ deplasare între ora[e, pe când la noi înca este destul de dificil.

În ce ]\ri exotice ai c\l\torit [i care î]i place cel mai mult? Cum te-au influen]at aceste c\l\torii? Am fost fascinat\ de Philippine, de senin\tatea cu care î[i petrec via]a oamenii pe insule. În Palawan am avut una dintre cele mai frumoase experien]e. Totul era perfect! Degradeul albastrului din mare, nisipul, aerul, lini[tea, oamenii, vegeta]ia, b\rcile... totul p\rea ireal. De[i mi-am petrecut [apte zile pe insula, la plecare mi-am spus c\ a[ vrea s\ ajung acolo în fiecare an. Iar apoi mi-am continuat vacan]a în Hong Kong, pe care l-a[ descrie ca pe un amestec unic de simplitate a lumii vechi [i progres al secolului XXI.

35


ACTUALITATE / INTERVIU

ajunge]i aici, v\ recomand s\ nu rata]i Ora[ul Vechi. Iar dac\ ar trebui s\ aleg una dintre insule, a[ recomanda insula Mljet.

Ce ora[ din lume ]i-ai dori s\ vezi? De ce? New York! Pentru c\ îmi doresc de ani de zile a[a [i înc\ nu am reu[it s\ ajung...

Unde ai c\l\torit cel mai departe de România [i ce anume te-a impresionat acolo?

Foto: Albertina Ionescu, arhiv\ personal\

36

Îi place la nebunie s\ c\l\torasc\ [i s\ cunoasc\ oameni, s\ le cunoasc\ tradi]iile [i s\ le descopere locurile `n care tr\iesc. Unde ai cunoscut oameni frumo[i în c\l\toriile tale? Pentru mine, oamenii pe care îi v\d sau îi întalnesc în c\l\torii sunt cei mai importan]i. Cu ei iau prima dat\ contact pân\ s\ m\ bucur de peisaje [i locuri fascinante. Prima dat\ analizez pu]in oamenii din ]ara respectiv\. Sunt curioas\ [i foarte interesat\ s\ descop\r lini[tea sau veselia, dar [i triste]ea pe chipurile lor. Acestea reprezint\ indicatori pentru nivelul lor de trai, pe care îl citesc uitându-m\ la fe]ele lor, la liniile fine de pe chipul fiecaruia, la atitudinea pe care o au fa]\ de turi[ti ori fa]\ de compatrio]i. Abia dup\ ce îmi fac o idee despre oamenii care m\ înconjoar\ încep s\ trec la vizite, peisaje, locuri. Eu sunt o persoan\ optimist\, v\d ceva frumos în fiecare om, a[a c\ în toate c\l\toriile mele am întâlnit oameni deosebi]i [i speciali. Totu[i, cred c\ ospitalitatea grecilor mia r\mas în minte [i de asemenea nu uit pofta lor de via]\, respectul, cultul pentru via]\ de familie.

Ce destina]ii au f\cut anul acesta deliciul vacan]ei tale [i ce anume ai vizitat interesant. A fost cel mai vesel an de pân\ acum, am c\l\torit continuu. Am început cu Zermatt,

Elve]ia... unde am schiat câteva zile. Apoi am ales soarele, am mers pe o plaj\ în apropiere de Atena, Grecia. Fascinanta Italia m-a determinat [i anul acesta s\ îmi petrec foarte multe zile pe meleagurile ei. Am f\cut un tur al porturilor [i al castelelor din Italia [i am stat câteva zile în Portofino, Porto Venere, Toscana, Montalcino, iar la finalul calatoriei, Roma. În Croa]ia, Dubrovnik am fost pentru prima dat\ anul acesta [i a fost cu totul special pentru c\ am locuit pe mare, majoritatea timpului am c\l\torit cu barca. Ora[ul Vechi deap\n\ o poveste superb\, la fel [i portul. Cu câteva s\pt\mâni în urm\ am mers din nou în Grecia, de data aceasta în Santorini [i Mykonos.

Ai v\zut America? Înc\ nu am v\zut America, de[i de peste zece ani îmi spun... anul viitor am s\ vizitez America! Cine [tie, poate la anul am s\ reu[esc.

Ce le-ai recomanda românilor s\ viziteze în Croa]ia? Tot ce-i nou este frumos [i interesant, a[a a fost [i Croa]ia pentru mine. 80 % din timp mi l-am petrecut pe mare, c\l\torind de la o insul\ la cealalt\. Iar dac\

Asia, Hong Kong! Este grandios, este spectaculos, este un ora[ între dou\ lumi. Zgârie nori care nu încap în fotografii, autostr\zi, pasarele suspendate, muzee, evenimente culturale, dar [i mall-uri la orice pas... Un ora[ fermec\tor, o realitate care nu poate fi ar\tat\ nici m\car prin fotografii... Trebuie s\ fii acolo, s\ sim]i, s\ vezi cu ochii t\i tot spectacolul.

Ce ]i-ai dori s\ vizitezi în anul care vine? New York [i Miami... [i a[ mai scrie… Dar dac\ reu[esc s\ ajung în cele doua ora[e amintite, m\ declar mul]umit\:-))

Iube[ti muntele sau marea? Iubesc metropolele, îmi place s\ vizitez, s\ descop\r... s\ nu am timp s\ m\ plictisesc! Deci poate fi [i la mare, [i la munte.

Daca ar fi s\ pleci din România, unde ]i-ar pl\cea s\ te stabile[ti? Primul gând m\ face s\ rostesc: Paris, apoi a[ alege Londra sau Hong Kong. Sunt locuri în care nu mi se face dor de cas\.

Unde ai tr\it cea mai frumoas\ experien]\ a vie]ii tale într-o vacan]\? Mult prea greu de r\spuns la aceast\ întrebare. Fiecare vacan]\ are ceva special [i oricât mi-a[ dori s\ fac un top, nu pot s\ ierarhizez experien]ele de c\l\torie. Cine [tie, poate mâine voi avea cea mai frumoas\ experien]\ [i de aceea nu o pot include în acest interviu.

M\d\lina R\corean


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / BUCOVINA Într-o atmosfer\ de poveste, descoper\ tradi]iile transmise din genera]ie în genera]ie în nordul Moldovei. Gazdele sunt primitoare, iar casele lor mereu îmbel[ugate [i gata s\ primeasc\ oaspe]i.

38

Pl\cinte delicioase [i colind\tori masca]i Bucovinenii sunt renumi]i pentru ospitalitatea lor, iar cine le calc\ pragul va fi cu siguran]\ cople[it de aten]ia pentru fiecare detaliu. În multitudinea de pensiuni cochete din Bucovina, po]i gusta din delicioasele bucate tradi]ionale (poale-n brâu,

s\rm\lu]e, ciorbe acre, înecate în smântâna, ciuperci sau cozonaci). Iarna este un anotimp deosebit pentru bucovineni, când vei face o incursiune într-un trecut fantastic prin intermediul obiceiurilor de iarn\ din zon\. Colindele, jocul masca]ilor,


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Gust\ vestitele poale-n brâu cu brânz\ sau dulcea]\ [i porne[te apoi la vestitele m\n\stiri din patrimoniul UNESCO!

Clima regiunii Bucovina este caracteristic\ zonei montane, cu ierni bogate în z\pad\ (favorabile practic\rii schiului dar [i a altor sporturi de sezon precum plimb\ri cu sania tras\ de cai). Temperatura maxim\ în luna octombrie este de 18°C, iar în lunile de iarn\ se înregistreaz\, în medie, -5°C.

Bucovina

BRANDURI ROMÅNE{TI ~N PATRIMONIUL UNESCO

Suveniruri: m\[ti, costume tradi]ionale, broderii, tr\istu]\ bucovinean\.

Foto: Matei Alexandrescu, Gura Humorului Lumea v\zut\ prin lentila aparatului de fotografiat Ai o poveste de spus? Trimite o poz\ [i un scurt comentariu pe adresa office@justcpr.ro

Albastrul de Vorone] al c\lu[ilor, al ursului, al caprei, irozii sunt renumite în toat\ ]ara pentru frumuse]ea lor. Cei interesa]i de tradi]ii pot vedea cum sunt realizate obiectele de ceramic\, costumele populare, m\[tile tradi]ionale, obiecte de art\ din lemn.

Satele pitore[ti ale Bucovinei sunt mai frumoase decât oricând toamna [i iarna, când gospodinele încep preg\tirea bun\t\]urilor [i aranjeaz\ casa pentru s\rb\tori. În tot acest timp, turi[tii care le calc\ pragul

merg în excursii la M\n\stirea Vorone], adev\rat\ oaz\ de lini[te [i de armonie. Faima m\n\stirii construite de {tefan cel Mare în 1488 este dat\ atât de frescele exterioare, cu o luminozitate [i culori foarte

39


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / BUCOVINA

Legenda spune c\ {tefan cel Mare ar fi ales locul în\l]\rii l\ca[ului de rug\ciune prin slobozirea de pe Dealul Crucii a unei s\ge]i din arcul s\u .

40 Foto: Dreamstime – M\n\stirea Putna

intense, cât [i de sutele de figuri bine p\strate pe zugr\veala de azur, cunoscut\ în lume ca "albastrul de Vorone]". Interiorul te va surprinde cu jil]urile domne[ti [i stranele din secolul XVI, precum [i cu Scena „Judecata de Apoi”, foarte asem\n\toare cu cea realizat\ de Michelangelo în capela Sixtin\ din Vatican. Vei remarca în tablouri o serie de elemente specific moldovene[ti (peisaje, costume, arme, obiecte de uz casnic, instrumente muzicale), ceea ce indic\ faptul ca me[terii zugravi erau autohtoni. M\n\stirea Vorone] a fost inclus\ în Patrimoniul UNESCO – în anul 1965 – [i în nomenclatorul Marilor monumente ale lumii.

Scara virtu]ii – minunea de la Sucevi]a Mult\ lini[te [i oameni prieteno[i. Nici vorb\ de televizor, radio [i semnal la telefonul mobil. Aceasta e atmosfera dac\ te cazezi la m\n\stirile din Nordul Moldovei. Familia Movile[tilor a ctitorit Sucevi]a, care

are înf\]i[area unei cet\]i medievale. La primul etaj, este o capela mic\. În cinstea Bunei Vestiri, iar la parter, se afl\ un mic laborator de refacere a icoanelor, unde lucreaz\ m\icu]e instruite. M\n\stirea se mândre[te cu scena „Scara virtu]ilor", cea mai impresionant\ prin amploarea [i contrastul dintre ordinea îngerilor [i haosul iadului. În interior, coloritul e cald, luminos, înclinat spre nara]iune [i reproduce scene ale vie]ii unor sfin]i, dintre care: Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Ierarh Nicolae, Via]a lui Moise.

La o [uet\ cu Petru Rare[ la Moldovi]a Biserica este minunat pictat\ în stil bucovinean, cu influen]e bizantine, interesant fiind faptul c\ pictorul acesteia a reu[it s\ surprind\ înf\]i[area localnicilor în imaginile sfin]ilor. Interiorul te captiveaz\ cu picturile în nuan]e de albastru, ro[u [i verde, de o frumuse]e deosebit\, iar catapeteasma aurit\ este sculptat\ în lemn [i format\ din icoane în

medalioane. Poarta de intrare în altar este o adev\rat\ bijuterie dantelat\ cu aur. Ai impresia c\ Petru Rare[ este în orice col]i[or [i î]i evoc\ parc\ istoria acestui loca[.

Expozi]ie de linguri personalizate Colec]ia de linguri Ioan }ugui e ad\postit\ de casa-muzeu a profesorului Ioan }ugui din Câmpulung Moldovenesc [i cuprinde peste 5000 de exponate, din ]ar\ [i de peste hotare. Lingurile au denumiri sugestive, în func]ie de utilitate sau de locul de provenien]\. Vei vedea linguri cu împletitura câmpulungean\, lingura logodi]ilor, linguri folosite la stân\ [i scuplturi. Po]i continua vizita cu Muzeul Arta Lemnului unde exponatele vorbesc despre pasiunea cu care me[terii au [tiut s-o transmit\ lemnului. Vei vedea recipiente pentru p\strarea produselor din lapte: crin]e, putinei, [teand [i trebuie neap\rat s\ gu[ti unt proasp\t, ca[ [i urd\. La Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului, te a[teapt\ o


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

41 Foto: Dreamstime – M\n\stirea Moldovi]a, ridicat\ `n anul 1537

Infot util: Pentru a vizita zona de nord a Moldovei trebuie s\ rezervi cel pu]in patru zile, din care una o vei petrece pe drum, mai ales dac\ vii din sudul ]\rii.

Îns\ peisajele, aerul curat [i obiectivele culturale unice merit\ efortul. Accesul la M\n\stirea Sucevi]a se face de pe Drumul Na]ional 17A dinspre R\d\u]i,

Foto: Matei Alexandrescu

pân\ la localitatea Marginea (aflat\ la o distan]\ de 11 kilometri). Dup\ al]i 5 kilometri se ajunge imediat la Sucevi]a. O alt\ op]iune este trenul pân\ în Suceava, de unde pute]i lua autobuze pân\ la m\n\stiri. La M\n\stirea Sucevi]a ajungi parcurgând acela[i drum na]ional 17A (dinspre R\d\u]i) prin comuna Marginea; distan]a este de 18 km. Po]i alege [i drumul dinspre Câmpulung Moldovenesc prin Sadova, Vatra-Moldovi]ei [i Ciumârna, dar distan]a este mai mare – 55 km. Locuri de parcare vei g\si la m\n\stiri, dar [i la pensiuni. ~n zon\ pute]i servi specialit\]i culinare celebre: tochitur\ bucovinean\, pui cu smântân\ [i hribi (ciuperci de p\dure), ciorb\ r\d\u]ean\, p\str\v la tigaie cu usturoi, platou rece bucovinean, fasole cu afum\tur\, pârjoale (chiftele), s\rmalu]e cu smântân\ [i m\m\ligu]\, mâncare de ciuperci de p\dure, papana[i, alivenci (pl\cint\ cu m\lai, unt, brânz\, miere), cl\tite cu smântân\ la cuptor.

expozi]ie a gospod\riilor bucovinene, exact cum ar\tau ele acum 100 de ani, cu mese aranjate pentru Cr\ciun.

Tradi]ii de Cr\ciun în Bucovina În ajunul Cr\ciunului, în gospod\riile bucovinene po]i asista la t\iatul porcului [i apoi la pomana porcului, cu toc\ni]\ gustoas\ [i vin „Puterea ursului”. Colindele r\sun\ pe uli]e, iar colind\torii, organiza]i în cete, vin în fiecare gospod\rie pentru a anun]a Na[terea Domnului [i întreab\ „Primi]i colind\torii?!”, iar gazdele le r\spund cu bucurie în glas: „Primim, primim!”, apoi îi r\spl\tesc cu nuci, covrigi [i mere. Dac\ vrei s\-]i aduci aminte de copil\rie po]i s\ înso]e[ti grupurile de colind\tori, va fi o experien]\ pl\cut\ [i amuzant\. Te vei plimba pe uli]ele îmbr\cate în z\pad\ [i vei sim]i mirosul de sarmale aburinde, preparate în vase din lut precum [i aroma cozonacilor tocmai sco[i din cuptor.


ACTUALITATE / BRANDURI ROMÂNE{TI / BUCOVINA

Excursii:

42

Viziteaz\ comuna Marginea, unde ceramica neagr\ ia forma unor bijuterii de lut. Vei vedea marele atelier din sat, unde cinci olari modeleaz\ lutul pentru a satisface exigen]ele turi[tilor [i a le onora comenzile. La Vicovul de Sus te a[teapt\ Muzeul de Costume Populare al interpretei Sofia Vicoveanca, unde vei admira straiele bunicilor [i str\bunicilor. În Suceava, nu rata Muzeul Satului Bucovinean, o expozi]ie în aer liber ce cuprinde 80 monumente de arhitectur\ popular\: biserica, [coala, gospod\rii ]\r\ne[ti, ateliere me[te[ug\re[ti, instala]ii tehnice, crâ[ma. Sta]iunea Vatra Dornei este un adev\rat centru spa, fiind renumit\ pentru n\molul de turb\, climatul ozonat [i izvoarele minerale carbogazoase folosite pentru tratarea afec]iunilor cardiovasculare [i locomotorii. În apropiere, în comuna Cacica, ascunse de lumina zilei, vei descoperi o salin\, lacul s\rat, pe[tera piticilor, imensa sal\ de dans, precum [i altarul Sf. Barbara – ocrotitoarea lucr\torilor din adâncuri.

Unele colinde sunt combinate cu scenete de teatru popular jucate pe la casele gospodarilor, la u[i [i ferestre dar [i în interiorul locuin]elor, în fa]a mesei înc\rcate de colaci, mere, nuci [i alte bun\t\]uri care se d\ruiesc apoi interpre]ilor. În ziua de Cr\ciun, particip\ la aranjatul mesei, este un adev\rat ritual, în cele patru col]uri ale mesei se pun colaci, iar în mijloc st\ un colac mare, numit „Creciun” [i o sticl\ cu vin. În jurul lor se pun 12 feluri de mâncare care mai

de care mai alese (platouri cu r\cituri, s\rm\lu]e, cârna]i, cozonaci), cât s\ ajung\ pentru toat\ familia mare, reunit\ pentru a sta la pove[ti. Dup\ Cr\ciun, la Vatra Dornei, se organizeaz\ Festivalul Datinilor [i obiceiurilor de iarn\, cu manifest\ri tradi]ional-folclorice, cu forma]ii [i soli[ti care interpreteaz\ colinde [i ur\turi din zona bucovinean\, într-un spectacol inedit. Vei vedea parada costumelor populare, alaiul „masca]ilor“, al „ursarilor“, al „c\lu[ilor“.

De Melania Toader


FOCUS CORPORATE

BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

43

44. Misiunea, Viziunea, Strategia [i Valorile Grupului EUROLINES 46. Cre[tere de 75% a vânz\rilor de turism pentru TUI TravelCenter prin Eurolines în primul semestru al lui 2013 47. Qvo Vadis, Travel Agency? 48. Eurolines a lansat TUI TravelCenter `n Republica Moldova 50. Top 10 oferte recomandate 51. Bordeaux, cel mai mare site urban inclus în patrimoniul UNESCO 52. Dortmund – mini ghid turistic


FOCUS CORPORATE / VIZIUNE, VALORI, MISIUNE

MISIUNEA, VIZIUNEA, STRATEGIA {I V

44

Investim în Misiune, Viziune [i Valori Viziunea [i misiunea sunt liniile directoare ale întregii noastre activit\]i; acestea spun ce trebuie s\ devenim [i care sunt c\ile de urmat. Managerii [i liderii Eurolines trebuie s\ aib\ în vedere [i activitatea de zi cu zi (s\ aib\ grij\ de s\n\tatea financiar\ a firmei), dar [i de cunoa[terea [i împ\rt\[irea misiunii, viziunii [i a valorilor companiei de c\tre to]i colaboratorii Grupului Eurolines.

Misiunea Eurolines De ce exist\m? Suntem grupul de companii care dezvolt\ [i promoveaz\ noile standarde de excelen]\ în domeniul serviciilor de turism [i transport.

Suntem dedica]i s\ aducem zâmbete pe chipul oamenilor, oferindu-le experien]e unice [i de neuitat.

Garant\m siguran]a [i încrederea clien]ilor prin pasiunea, angajamentul [i spiritul antreprenorial ale întregii echipe Eurolines.

Viziunea Eurolines Unde vrem s\ ajungem? S\ fim prima op]iune a clien]ilor în ceea ce prive[te alegerea partenerului de turism [i transport din România.

Dorim s\ ob]inem respectul [i fidelitatea clien]ilor nostri, demonstrând excelen]\ [i surprinzându-i pozitiv în procesul de con-

sultan]\ [i în fiecare interac]iune cu ace[tia.

Valorile Eurolines Care sunt principiile dup\ care ne ghid\m? OBSESIE PENTRU CLIENT

I

EXCELEN}|

I

SIGURAN}| {I ÎNCREDERE

I

SPIRIT ANTREPRENORIAL


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

VALORILE GRUPULUI EUROLINES Strategie Eurolines

Valori. În ce credem [i ce atitudine vom avea?

Obiective financiare: Cre[terea anual\ a vânz\rilor de 36% [i a profitului cu 5% prin

Obsesia pentru clien]i

Punem clien]ii în centrul preocup\rilor noastre, pentru c\ ne pas\ de ei.

Cre[tere:

Extinderea oportunit\]ilor de venit pe produsele [i serviciile existente [i pe produsele/serviciile noi.

Eficien]\:

Managementul costurilor opera]ionale [i cre[terea profitului operational.

Productivitate:

Îmbun\t\]irea utiliz\rii capitalului, cre[terea venitului per angajat, cre[terea productivit\]ii.

Investim timp [i aten]ie pentru în]elegerea nevoilor clien]ilor no[tri. Investim resurse pentru implementarea celor mai bune practici profesionale [i manageriale, preocupându-ne constant s\ dep\[im a[tept\rile acestora [i tinzând permanent spre a-i surprinde.

Satisfac]ia clientului Recunoa[terea Eurolines ca prim\ op]iune în solu]ii [i servicii din domeniul turismului [i transportului din România, prin:

• • • •

Dezvoltarea bazei de clien]i, cunoa[terea [i fidelizarea acestora, cre[terea reputa]iei brandului Eurolines. Oferirea de solu]ii [i servicii/produse inovatoare. Furnizarea de produse [i servicii de calitate la pre]uri competitive. Dezvoltarea rela]iilor de parteneriat cu acei clien]i strategici [i oferirea de servicii de asisten]\ post-vânzare cu mare valoare ad\ugat\.

Excelen]\

• • • •

Procese interne: Procesele în care trebuie s\ excel\m

• • •

• • • •

Inovarea în permanen]\ a solu]iilor [i pachetelor oferite clien]ilor. Introducerea unor servicii conexe cu mare valoare ad\ugat\ pentru client. Asigurarea unei performan]e excelente a furnizorilor [i cre[terea implic\rii acestora. Raportarea calit\]ii [i pre]urilor produselor [i serviciilor noastre la cei mai buni competitori de pe pia]\. Respectarea procedurilor interne privind activit\]ile de pre-vânzare, vânzare [i post-vânzare. Conducerea eficient\ [i modern\ a key account-urilor [i a clien]ilor strategici. Promovarea de programe educa]ionale pentru parteneri .

Siguran]\ [i încredere

• • • •

Cre[tere [i înv\]are: Cum trebuie s\ dezvolt\m organiza]ia?

Prin dezvoltarea competen]elor personalului, respectiv prin:

Excelen]a opera]ional\ Execu]ia disciplinat\ a strategiei Orientarea c\tre client

• •

Prin implementarea platformei-program a Sistemului Informa]iei pentru gestionarea clien]ilor, a serviciilor oferite [i a activit\]ilor de marketing pe suport electronic. Crearea unei culturi organiza]ionale avansate, la nivel regional (Leadership, Motivare, Valori Eurolines).

Prin plus valoare semnificativ\ oferit\ în serviciile de turism [i transport. Prin îmbun\t\]irea continu\ a serviciilor [i produselor oferite clien]ilor. Prin realizarea obiectivelor. Investim în cre[terea talentului, a preg\tirii profesionale [i a satisfac]iei oamenilor no[tri, construind împreun\ o cultur\ organiza]ional\ bazat\ pe servicii de excelen]\. Investim în inovare, g\sind mereu cele mai bune solu]ii care s\ aduc\ clien]ilor experien]e noi, unice [i memorabile. Construim rela]ii durabile cu partenerii interni [i externi.

Ne respect\m promisiunile. Respect\m cadrul legal [i codul de etic\ profesional\. Urm\rim desf\[urarea activit\]ii profitabile care s\ permit\ cele mai înalte standarde de siguran]\ în transport [i turism. Monitoriz\m continuu feedback-ul clien]ilor [i pia]a concuren]ial\. Demonstr\m implicare, spirit inovator [i dorin]a de îmbun\t\]ire a abilit\]ilor personale. Pentru angaja]ii, partenerii [i furnizorii pe care îi reprezent\m [i cu care cooper\m, suntem 24 h la dispozi]ia lor.

Spirit antreprenorial

• •

Demonstr\m spirit antreprenorial, suntem dedica]i afacerii, lu\m decizii [i ac]ion\m ca [i cum ar fi afacerea proprie. Suntem centra]i pe rezultate, urm\rind permanent profitabilitatea activit\]ii.

45


FOCUS CORPORATE / DATE FINANCIARE

CRE{TERE DE

75%

A VÂNZ|RILOR DE TURISM PENTRU TUI TravelCenter PRIN EUROLINES ÎN PRIMUL SEMESTRU AL LUI 2013

46

Cifra de afaceri a Touring Europabus România, compania care de]ine re]eaua de agen]ii de turism Eurolines [i TUI TravelCenter - reprezentantul exclusiv în România al TUI Travel PLC, s-a majorat cu 34% în semestrul I al anului fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut, ajungând la nivelul de 107.946.328 lei. Trendul ascendent al cifrei de afaceri s-a datorat în primul rând procesului de îmbun\t\]ire continu\ a serviciilor de consultan]\ în alegerea c\l\toriei, proces care a atras clien]i noi [i a fidelizat clien]ii existen]i deja. Totodat\, cre[terea vânz\rilor este sus]inut\ [i de dezvoltarea re]elei, de calitatea serviciilor turistice marca TUI [i de implementare a unui amplu proces de excelen]\ în servicii menit s\ aduc\ satisfac]ie maxim\ clien]ilor TUI TravelCenter [i Eurolines. Re]eaua TUI TravelCenter [i Eurolines num\r\ 77 de agentii de turism, dintre care 14 au fost deschise în acest an. Cu un num\r de 77 de puncte de lucru, Touring Europabus

România de]ine cea mai extins\ re]ea de agen]ii din România. O cre[tere substan]ial\, de 75%, s-a înregistrat în primele [ase luni ale anului, la vânz\rile de pachete turistice distribuite prin re]eaua TUI TravelCenter [i Eurolines. Majorarea vânz\rilor se datoreaz\ în mare m\sur\ atuurilor brandului TUI [i calit\]ii produselor turistice oferite prin TUI TravelCenter [i Eurolines, a consultan]ei care înso]e[te procesul de vânzare [i dedic\rii fa]\ de nevoile clien]ilor. Principalele linii de business ale Touring Europabus România care au înregistrat cele mai importante cre[teri în

perioada ianuarie – iunie 2013, comparativ cu aceea[i perioad\ a anului 2012 sunt: + 75% pentru vânzarea de pachete turistice distribuite prin re]eaua de agen]ii TUI TravelCenter [i Eurolines; + 20% la biletele de avion; + 8% la activitatea de transport interna]ional cu autocarul operat sub brandul Eurolines. Num\rul de linii operate de c\tre grup s-a extins prin exploatarea rela]iei Dortmund [i, recent, Eurolines a introdus o nou\ curs\ extern\, cea c\tre Bordeaux. Autocarele Eurolines asigur\ conexiunea gratuit\ la internet pe teritoriul României.

Despre Touring Europabus România Touring Europabus România este membr\ a Grupului Eurolines, grup care a avut în primul semestru o cifr\ de afaceri de 152.669.243 lei, o cre[tere de 25% fa]\ de primul semestru al anului trecut. Anul trecut, Touring Europabus România a avut o cifr\ de afaceri de 178,4 milioane de

lei, ceea ce situeaz\ compania pe locul doi în clasamentul agen]iilor de turism din România. Din Grupul Eurolines fac parte 19 companii din România, Germania [i Rep. Moldova, în cadrul acestuia activând un num\r de 500 de persoane. Din 1997 de]ine cel mai important brand european de transport

interna]ional de pasageri – Eurolines. Din 2011, Touring Europabus România este reprezentantul exclusiv în România [i Republica Moldova al celui mai mare tour operator din lume, TUI Travel PLC, prin intermediul TUI TravelCenter. Carmen Neac[u


VIITORUL AGEN}IILOR DE TURISM

BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Quo Vadis, Travel Agency?

47

Viitorul agen]iilor de turism Este o `ntrebare extrem de pertinent\, `n lumina ultimelor evenimente petrecute `n breasla agen]iilor de turism din România! Legea existent\ este perimat\ [i trebuie un nou act normativ care s\ defineasc\ obliga]iile agen]iei `n cazurile nefericite de insolven]\ [i faliment, având ca obiectiv principal siguran]a financiar\ a turistului. ANAT a prezentat conducerii Ministerului propunerile sale [i sper\m s\ avem o nou\ lege pân\ la sfâr[itul lunii octombrie. Trebuie de asemeni m\rite garan]iile, atât la tour operatori, cât [i la detaili[ti, `n a[a fel `ncât s\ existe garan]ia banilor achita]i de c\tre turist. Acestea sunt condi]ii esen]iale pentru a permite o bun\ activitate a agen]iilor de turism `n România, pentru a recupera `ncrederea pierdut\ a turi[tilor din ultimii ani. Sunt convins c\ agen]iile au viitor, dac\ [tiu s\ lucreze corect [i s\ `[i gestioneze bine resursele. Astazi, clien]ii pot s\ rezerve pe in-

ternet bilete de avion [i caz\ri. S\ nu uit\m `ns\ c\ "ticketingul on-line", atunci cånd traseul este pu]in mai complex, te poate l\sa „`n aer", la figurat, atunci când nu te-a[tep]i! Dac\ ai pierdut avionul, dac\ a `ntârziat avionul [i nu ai mai prins conexiunea, dac\ ai ghinionul „norului islandez”, cum procedezi? Trebuie s\ ai o agen]ie `n spate, care, pentru o tax\ de seviciu de 10 euro `]i asigur\ zborul! Firmele [tiu acest lucru [i de aceea, marea majoritate lucreaz\ cu un agent specializat. Agen]iile au „fief-ul" lor la tot ceea ce `nseamn\ circuit-tururi organizate [i chartere. La acest tip de produse, agen]iile r\mân pe primul plan! Evident, turismul Corporate r\mâne `n majoritate, `n „curtea" agen]iilor specializate! A[a dup\ cum spuneam, majoritatea companiilor lucreaz\ cu câte un agent. Evident, pentru

a r\mâne pe pia]\, `]i trebuie seriozitate [i profesionalism. {i mereu trebuie s\ spui adev\rul, s\ nu `]i min]i partenerii, turi[tii! Trebuie s\ `nve]i s\ folose[ti sistemele de rezerv\ri [i internetul s\ `]i devin\ cel mai bun aliat, nu inamic! Cu toate acestea, cu o bun\ viziune [i o unitate de breasl\ a agen]iilor, viitorul agen]iei de turism poate s\ fie luminos! Depinde de noi!

Alin Burcea General Manager „Paralela 45”


FOCUS CORPORATE / TUI TravelCenter ~N REPUBLICA MOLDOVA

Eurolines a lansat TUI TravelCenter `n Republica Moldova „Misiunea declarat\ a TUI este aceea de a a[eza un zâmbet pe chipul fiec\rui client, iar aceasta se poate îndeplini numai dac\ noi to]i punem clientul în centrul activit\]ilor [i preocup\rilor noastre. No]iuni ca siguran]\ [i calitate vor primi o nou\ dimensiune prin TUI TravelCenter în Republica Moldova”, a declarat Drago[ Anastasiu, Pre[edintele Grupului Eurolines.

48

Pia]a serviciilor turistice din Republica Moldova a cunoscut un important salt calitativ, iar turi[tii vor avea acces la cel mai important brand din turism la nivel mondial. Deschiderea agen]iei TUI TravelCenter din Republica Moldova este rezultatul unui parteneriat între Touring Europabus SRL, care de]ine 51% din

pachetul de ac]iuni [i Holiday Service SRL, care are 42% din ac]iuni. Restul de ac]iuni apar]in Directorului General al TUI TravelCenter Chi[in\u. Inaugurat dup\ o investi]ie de aproximativ 50.000 euro, sum\ ce include [i ac]iunile de promovare pân\ la sfâr[itul anului 2013, biroul de vânz\ri TUI TravelCenter din Chi[in\u se

alatur\ re]elei de 77 de agen]ii ale TUI Travel Center prin Eurolines existente în acest moment în România. Investi]iile în agen]ia TUI Travel Center de la Chi[in\u vor continua [i pe parcursul anului viitor, când vor fi aloca]i înc\ aproximativ 30.000 de euro pentru preg\tirea profesional\ a consultan]ilor [i pentru promovare.

Grupul Eurolines [i-a propus ca, pân\ la sfâr[itul anului 2014, s\ ajung\ la un Siguran]a [i încrederea, pe primul loc „TUI TravelCenter pune pe primul loc siguran]a [i încrederea oferite clien]ilor s\i, pentru c\ în centrul preocup\rilor noastre a fost [i va fi respectul fa]\ de clien]ii no[tri”, a declarat Drago[ Anastasiu, pre[edintele Grupului Eurolines [i TUI TravelCenter la deschiderea noii agen]ii TUI TravelCenter Chi[in\u. La conferin]a de lansare a TUI TravelCenter Chi[in\u au participat, al\turi de reprezentan]ii mass-media [i importan]i oficiali ai Republicii Moldova. Încurajând astfel de ini]iative, ace[tia

din urm\ au ]inut s\ sublinieze importan]a prezen]ei pe pia]a moldoveneasc\ a celui mai puternic operator de turism de pe întreg mapamondul, TUI Travel PLC. „Unul din scopurile Agen]iei Turismului este s\ încurajeze dezvoltarea turismului intern. Prin intermediul touroperatorului TUI Travel PLC vom avea posibilitatea s\ promov\m imaginea turismului din ]ar\”, a declarat Nicolae Platon, directorul Agen]iei Turismului din Republica Moldova. Cosmin Marinof, director de vânz\ri TUI

TravelCenter România, a amintit faptul c\, oriunde în lume unde este prezent, „TUI livreaz\ turi[tilor ceea ce este mai important într-o vacan]\, amintirile pl\cute, aducând astfel zâmbetele pe chipul clien]ilor”. Iar Tatiana Porciulean, CEO Holiday Service, partenerul TUI TravelCeneter în R. Moldova, a promis c\ fiecare client va g\si la TUI TravelCenter Chi[in\u produsul sau serviciul dorit, punctând importan]a parteneriatului cu cel mai mare juc\tor de pe pia]a turistic\ la nivel mondial.

Intr\ în lumea TUI! O cot\ important\ din totalitatea ofertelor turistice din agen]ia TUI TravelCenter din Chi[in\u va fi reprezentat\ de produsele purtând marca World of TUI. De asemenea, agen]ia va comercializa [i produsele turistice ale altor mari tour-operatori germani precum Dertour, Meier’s, FTI, Neckermann [i ITS. La aceasta se adaug\ [i oferte turistice ale celor mai importan]i tour-operatori români, precum [i bilete de avion [i de autocar.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

La doi ani de la lansarea brandului TUI TravelCenter în România, pe 19 septembrie 2013, Touring Europabus, membr\ a Grupului Eurolines, a inaugurat prima agen]ie TUI TravelCenter din Republica Moldova, la Chi[in\u.

Scurt istoric În luna iunie 2011, Grupul Eurolines România a încheiat un parteneriat strategic cu TUI Travel PLC, cel mai important juc\tor la nivel mondial din domeniul turismului. Acest parteneriat a reprezentat finalizarea unei tranzac]ii care a extins opera]iunile

Grupului Eurolines condus de Drago[ Anastasiu [i a marcat începutul colabor\rii pentru pia]a din România. Obiectivul calitativ al parteneriatului încheiat în 2011 a fost ridicarea standardului industriei turistice române[ti printr-o mai bun\ preg\tire profesional\ a consultan]ilor de tu-

num\r de 100 de agen]ii TUI TravelCenter în România.

rism, cre[terea încrederii [i siguran]ei oferite de acestea prin calitatea superioar\ a serviciilor acordate [i prin transpren]\. Misiunea asumat\ de TUI în lume “We put a smile on people’s faces” constituie una dintre valorile TUI TravelCenter prin Eurolines, asumat\ [i împ\rt\[it\ de to]i angaja]ii Grupului Eurolines.

Despre TUI Travel PLC Grupul TUI reprezint\ cea mai mare companie de turism din lume, care opereaz\ în 180 de ]\ri, are în jur de 30 de milioane de clien]i anual

[i peste 71.000 angajati. La nivel mondial, Grupul TUI este împ\r]it în 3 direc]ii principale: TUI Travel, TUI Hotels and Resorts [i Cruises.

Grupul Eurolines România Este alc\tuit din 19 societ\]i, are aproximativ 500 de angaja]i, de]ine cea mai mare re]ea de distribu]ie a produse-

lor turistice din România, 6 agen]ii francizate în Germania, o flot\ de 35 de autocare [i peste 250 de autoturisme.

Grupul Eurolines în cifre Cifra de afaceri a Gru- lei, din care aproximativ pului Eurolines în 2012 a 70% a fost reprezentat\ fost de 243 milioane de de activitatea de turism.

Holiday Service

TUI TravelCenter Chi[in\u

Holiday Service este una dintre primele agen]ii de turism înfiin]ate în Chi[in\u [i de]ine în prezent trei puncte de lucru.

Agen]ia este amplasat în zona central\ a ora[ului, pe strada Cosmonau]ilor nr 9. (vis-a-vis de Banca Na]ional\ a Republicii Moldova), consultan]ii de turism putând fi apela]i [i la num\rul (+373) 69 103 105. Detalii la www.tui-travelcenter.md

Holiday Service este unul din principalii juc\tori de pe pia]a turismului din Republica Moldova unde activeaz\ de 17 ani.

Carmen Neac[u

49


FOCUS CORPORATE / TOP 10 OFERTE RECOMANDATE

TOP1O

OFERTE RECOMANDATE

1.

6.

Kenya safari [i plaja – Leopard Beach Resort Spa 4*+, Diani Beach Plecare Charter din Bucure[ti

1969

785

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 04.01. – 11.01.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare dintre care 5 nop]i cazare `n hotelul din Diani Beach (camer\ dubl\ best price cu vedere la gr\din\, demipensiune), 2 nop]i de Safari `n Tsavo Est (pensiune complet\, b\uturile nu sunt incluse), bilet avion, taxe de aeroport, transferuri.

2.

Mauritius de Revelion – Charter din Romania Hotel Sofitel Imperial Resort & Spa 5*, Flic en Flac

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 07.12. – 14.12.2014 Oferta include: 7 nop]i cazare, de persoan\, `n camer\ dubl\ standard, mic dejun, bilet avion cu plecare din Bucure[ti, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti.

7.

3290

3.

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 06.11 – 13.11.2013 Oferta include: 7 nop]i cazare `n camer\ dubl\, hotel 4*, mic dejun + cin\ (1 pahar de ap\ [i vin la mas\), excursie de jumatate de zi `n Napoli, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport, asisten]\ turistic\. Plecare din Bucure[ti.

8.

Punta Cana, Rep. Dominican\ Hotel Tropical Princess Beach Resort & Spa 4*, Playa Bavaro

1499

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 19.12. – 22.12.2013 Oferta include: 3 nop]i cazare, de persoan\, `n camer\ dubl\, mic dejun.

9.

Cancun Hotel RIU Lupita 4*, Playa del Carmen

1435

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 17.01. – 25.01.2014 Oferta include: 8 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard, all inclusive, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti.

5.

Phuket, Thailanda – Karon Beach Hotel Old Phuket Boutique Resort 4*

1225

10.

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 22.01. – 31.01.2014 Oferta include: 8 nop]i cazare `n camer\ dubl\ deluxe, mic dejun, cate 1 noapte de tranzit - cazare la hotel 3* `n Doha, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport.

Ofertele sunt valabile `n limita locurilor disponibile

Viena, Austria – Pia]a de Cr\ciun Hotel Holiday Inn City 4*

239

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 01.09. – 08.09.2013 Oferta include: 8 nop]i cazare `n camer\ dubl\ superioar\, all inclusive, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport. Plecare din Bucure[ti.

4.

Seniori in Napoli, Italia Hotel La Canonica 4*, Castellammare di Stabia

390

Tarif: euro/persoan\/sejur Perioada: 27.12. – 03.01.2014 Oferta include: 77 nop]i cazare `n camer\ dubl\, demipensiune, bilet avion, transferuri, taxe de aeroport

50

Dubai, Emirate – zbor direct din Bucure[ti Hotel Ibis Deira City Center Dubai 3*

Kaprun, Austria – Ski `n Austria Hotel Zur Burg 4*

50

Tarif: euro/persoan\/noapte Perioada: 15.12 – 31.03.2014 Oferta include: Cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun.

Bansko, Bulgaria – Ski `n Bulgaria Hotel Kempinski Grand Arena 5*

38

Tarif: euro/persoan\/noapte Perioada: 101.12. – 31.03.2014 Oferta include: Cazare `n camer\ dubl\ standard, mic dejun.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

CITY BREAK CU AUTOCARELE EUROLINES

Bordeaux

CEL MAI MARE SITE URBAN INCLUS ÎN PATRIMONIUL UNESCO Appart’City Bordeaux Centre 3*

75

Tarif: euro camer\/noapte/mic dejun

Descriere: Complexul ofer\ apartamente moderne [i este situat în inima districtului de afaceri, la doar 10 km de Aeroportul Bordeaux. Accesul `n centrul ora[ului se face u[or iar Gara TGV este la 3,6 km.

Apparthotel Victoria Garden 3*

72

Tarif: euro camer\/noapte/mic dejun

Descriere: Complexul este situat `n zona rezidentiala a orasului. Camerele sunt decorate modern. Sta]ia Place de la Victoire Tram Stop este la 500 m distanta [i ofer\ acces facil la Muzeul Aquitaine.

Foto: Gheorghe Donciu (Canada)

Cunoscut\ drept „capitala european\ a vinurilor”, Bordeaux, ora[ amplasat pe malurile râului Garrone, în apropiere de Golful Biscaya, are mult mai multe de oferit vizitatorilor decât aceast\ „licoare bahic\” apreciat\, de la care i se trage celebritatea. Bordeaux te impresioneaz\ prin elegan]a cl\dirilor sale vechi, perfect conservate, cu o arhitectur\ care tinde spre perfec]iune [i se integreaz\ perfect în peisaj, cu spa]iile vaste unde te po]i relaxa [i cu ospitalitatea localnicilor. Noul [i vechiul se îmbin\ armonios în Bordeaux, ora[ul cosmopolit fiind mâng\iat de briza Oceanului aflat la aproximativ 35 de minute de mers, ceea ce-i confer\ un aer permanent de vacan]\. Partea veche a ora[ului, situat\ pe malul stang al râului Garrone, este de-a dreptul fermec\toare, cu ale sale construc]ii monumentale incluse, din anul 2007, în patrimonial mondial al UNESCO. Nu mai pu]in de 1.810 hectare din suprafa]a Bordeaux este parte a patrimoniului UNESCO, acesta fiind cel mai mare site urban de pe lista organiza]iei. Un num\r de 347 monumente, trei biserici [i întreg centrul ora[ului sunt în lista UNESCO, ceea ce presupune c\ toate sunt protejate prin m\suri speciale de conservare.

Încearc\! Vizita]i cramele locale pentru a degusta vinurile celebre [i asista]i la recoltatea strugurilor în octombrie. Se spune c\ în Bordeaux exist\ mai multe restaurante pe

cap de locuitor decât oriunde altundeva în Fran]a, treisprezece dintre ele purtând prestigioasele stele Michelin. Shopping-ul pe Bulevardul

Saint Catherin (considerat\ a fi una dintre cele mai lungi str\zi pietonale din lume), unde ve]i g\si toate m\rcile renumite de magazine de pe tot mapamondul.

traseul celebru urmat de pelerini c\tre Santiago de Compostela: Saint-Andre, Saint-Michael [i Saint-Seurin. Catedrala Saint-Andre, cunoscut\ sub denumirea de Catedrala din Bordeaux, un edificiu gotic construit între secolele XII si XVI, se profileaz\ deasupra ora[ului vechi ca un

str\jer de piatr\. Bazilica Saint-Michael, la care lucr\rile de construc]ie au început în secolul al XIV-lea precum [i Pont de Pierre sunt alte obiective demne de a fi v\zute în Bordeaux. Dac\ sunte]i iubitori ai artei, vizita]i Muzeul de Arta contemporan\, Muzeul Aquitaine, Muzeul Goupil.

la începutul verii, atunci când vremea este foarte bun\ [i flora abundent\, sau toamna, atunci când se culeg viile. Pe[terile din Valea Vézère, lâng\ Montignac, la 182 de kilometri de Bordeaux, `]i ofer\

posibilitatea unei incursiuni în preistoric. Deosebit\ este mai ales Pe[tera Lascaux, celebr\ pentru picturile sale rupestre.

Nu rata! În Bordeaux se afl\ unele dintre cele mai reprezentative exemple de arhitectur\ a secolului al XVIII-lea din toat\ Fran]a. Pentru a vedea cele mai impresionante cl\diri din Bordeaux, plimba]i-v\ de-a lungul râului Garrone, pe “Chei”, cum îi spun localnicii. Daca a]i ajuns in Bordeaux, nu rata]i trei catedrale aflate pe

Merit\ s\ vezi! Pia]a Oglind\, aflat\ lâng\ un alt obiectiv turistic important din Bordeaux, Place de la Bourse, magnificul palat care dateaz\ din secolul al XVIII-lea. Cea mai bun\ perioada a anului pentru a vizita regiunea este din prim\var\ pân\

Carmen Neac[u

51


FOCUS CORPORATE / MINI GHID TURISTIC

Dortmund Pân\ nu demult un important centru de producere a o]elului, Dortmund este ast\zi un ora[ foarte verde [i elegant, cu nenum\rate palate [i catedrale deosebite care stau m\rturie a istoriei sale vechi. În Dortmund se organizeaz\ în fiecare an una dintre cele mai frumoase pie]e de Cr\ciun din Europa,

52

Unul dintre cele mai frumoase târguri de Cr\ciun

Foto: Gheorghe Donciu (Canada)

Unul dintre cele mai „verzi”ora[e din Europa Amplasat în Westfalia de Nord, un ora[ cu peste 5,3 milioane de locuitori, este unul dintre cele mai vechi ora[e din Germania, fiind înfiin]at în anul 880, dat\ la care se numea „Throtmanni”, ca peste aproape cinci secole s\ apar\ în documente drept „Dorpmund”. Ast\zi, Dortmund este unul dintre

cele mai „verzi” ora[e europene, cu nu mai pu]in de 280 de kilometri p\tra]i de parcuri [i gr\dini. În Dortmund exist\ nenumarate parcuri, dar în cel mai extins dintre acestea, Westfallenpark, se afl\ [i Rosariumul, al treilea ca m\rime din lume, unde pot fi admirate peste 3.000 de specii de trandafiri.

Patru castele medievale Dortmund se poate mândri cu istoria sa, m\rturie fiind [i cele patru castele vechi, datând din secolul al XIII-lea, împrejmuite cu [anturi de ap\rare. Cel mai mare dintre ele este Haus Bodelschwingh, la fel de pitore[ti fiind [i Haus Dellwig, o combina]ie între stilul baroc [i cel renascentist [i Haus Rodenberg. Haus Westhusen, care ad\poste[te ast\zi o pensiune [i Romberg Park Gatehouse unde func]ioneaz\ o galerie de art\, sunt alte castele medievale din Dortmund care merit\ vizitate. Catedrale vechi precum Petrikirche, Marienkirche [i Reinoldkirche

Merit\ s\ vezi! Nu ar trebui ocolit\ nici Gradina zoologic\ care se întinde pe o suprafa]\ de 28 de hectare [i ad\poste[te peste 2.500 de animale din toate zonele lumii, dar nici parcurile Romberg sau Fredenbaum.

sunt adev\rate comori arhitectonice care ascund în interiorul lor obiecte [i colec]ii de o valoare inestimabil\. Urca]i în turnul Bell al Reinoldkirche pentru o minunat\ panoram\ a ora[ului! Muzeul am Ostwall, cu o bogat\ [i veche colec]ie de tablouri, sculpturi, obiecte de art\ datând din Evul Mediu reprezint\ un alt obiectiv foarte apreciat în Dortmund. Dac\ a]i ajuns aici, merit\ vizitate [i muzeele de Istorie Natural\, cel al Automobilelor [i Memorial Steinwache, o cas\ memorial\ care te trimite înpoi în timp, pe vremea temutului Gestapo.

În Dortmund are loc în fiecare an una dintre cele mai mari [i frumoase pie]e de Cr\ciun din Europa, bradul de aici, format din br\du]i mai mici suprapu[i, fiind cel mai mare din Germania. Dortmund este unul dintre cele mai importante centre de producere a berii, iar micile pub-uri duc mai departe tradi]ia de sute de ani a ora[ului. Dortmund este una dintre cele mai importante destina]ii de shopping din Germania, cele mai importante artere comerciale fiind Ostenhellweg [i Hansastrasse, la care se adaug\ Bruckstrasse [i Leppingstrasse. Cea mai celebr\ dintre arterele comerciale este Westenhellweg, unde se g\sesc nenum\rate magazine tradi]ionale.

Carmen Neac[u


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

mozaic

53

54. Oslo – Cum s\ ai o vacan]\ frumoas\ [i ieftin\ într-un ora[ scump 54. Turism în 2013 - evenimente 58. Evenimente externe de turism 59. Pârtieee... vin cele mai bune oferte la schi! 62. Pie]ele de Cr\ciun 64. Hoteluri inaugurate în 2013 66. Evenimente culturale / Point of view 67. Freestyle-Race-Freeride-Touring 68. Gastronomia italian\ – Homemade Limoncello


EVENIMENTE DIN TURISM

OSLO / NORVEGIA

TURISM ÎN 2013 EVENIMENTE

54

25 - 27 octombrie 2013 Bac\u, Central Plaza Bac\u Târgul de Turism Bac\u Târgul este organizat de Camera de Comer] [i Industrie Bac\u, Departamentul Târguri [i Expozi]ii [i reune[te agen]ii de turism, hoteluri, reprezentan]e turistice, companii de transport [i publica]ii de profil. Participan]i au ocazia s\ stabileasc\ noi rela]ii sau s\ le `nbun\]esc\ pe cele existente, într-un cadru informal. 1 - 3 noiembrie 2013 Târgul de Turism "Vacan]a" Constan]a, edi]ia a III-a ~n prioada 1-3 noiembrie 2013 se va desf\]ura la Constan]a, Maritimo Shopping Center, cea de-a doua edi]ie din acest an a Târgului de Turism „Vacan]a”. Evenimentul este organizat de Camera de Comer], Industrie, Naviga]ie [i Agricultur\ Constan]a [i ANAT `n parteneriat cu FAPT prin Asocia]ia Litoral – Delta Dun\rii. Evenimentul se lanseaz\ cu facilit\]i pentru expozan]i de tip „First Booking” [i „Early Booking”. Firmele membre CCINA Constan]a, ANAT [i FAPT vor beneficia de tarife de participare preferen]iale. 8 - 10 noiembrie 2013 Bucure[ti, Willbrook Platinum Business & Convention Center MicePRO În acest an va fi organizat\ cea de-a doua edi]ie a târgului de turism business to business MicePRO – dedicat industriei M.I.C.E. (meetings, incentives, congresses & events), deci industriei evenimentelor. Este primul târg dedicat industriei evenimentelor organizat în România.

Peninsula Bigdøy prânz la ... Bør & Børsen Vigeland Park Oslo World Music Festival De-a lungul anilor, Oslo, capitala Norvegiei, a crescut frumos, de la un ora[ cu aspect rustic, la o metropol\ sofisticat\.

Cum s\ ai o vacan]\ frumoas\ [i ieftin\ într-un ora[ scump Pe m\sur\ ce popula]ia a crescut, extinderea urban\ a luat amploare. Dar Oslo reu[e[te înc\, în ciuda num\rului mare de locuitori, s\ aib\mai multe spa]ii verzi decât în oricare alte capitale europene. Exist\ înc\ p\duri virgine în Oslo [i sute de trasee montane care te conduc spre fiorduri. Ora[ul este recunoscut ca unul dintre cele mai scumpe din lume, dar [i unul dintre cele mai fericite. Locuitorii se bucur\ de siguran]\ financiar\, gradul de ocuparea a for]ei de munc\ este de peste 75% din popula]ie, veniturile medii sunt peste cele din majoritatea ]\rilor europene, iar

contribu]iile statului pentru serviciile medicale sunt de peste 5.000 dolari de persoan\ pe an. Chiar dac\ ora[ul ]i se va p\rea scump, am preg\tit o selec]ie de obiective pentru care nu trebuie s\ sco]i foarte mul]i bani din buzunar:

Cele mai frumoase experien]e în Oslo Bucur\-te de creve]i proaspe]i! Diminea]a mergi în portul din fa]a sta]iei Rådhuset [i cump\r\ creve]i proasp\t prin[i chiar de pescari. De[i poate nu î]i surâde ideea de a-]i începe ziua atât de devreme,


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

OSLO Foto: Monica Minerva, Prim\ria Oslo

Aurul negru din Marea Nordului i-a adus bun\starea [i, ast\zi, ora[ul este p\truns de o bucurie de via]\ de-a dreptul molipsitoare în contrast cu seriozitatea de odinioar\.

vânz\rile încep aici în jur de 7 - 8 diminea]a când g\se[ti cele mai bune sortimente.

Ia feribotul pâna `n peninsula Bigdøy care ofer\ un tezaur de atrac]ii, nave ale vikingilor, gust\ri cu fructe de mare, un muzeu popular cu gospod\rii vechi [i dansuri populare.

Petrece diminea]a ... cu o plimbare pe Karl Johans Gate, ChampsÉlysées-ul din Oslo. Acesta este locul principal pentru parade, aici se afl\ [i Palatul Regal, precum [i un patinoar. Strada este plin\ de via]\ , cu restaurante [i magazine care î]i fac

cu ochiul la fiecare pas. Imediat dup\ prânz , în jurul orei 13:30 po]i vedea schimbarea zilnic\ a g\rzii în fa]a Palatului Regal. Obiectivele turistice gratuite sunt: fermec\toarea cl\dire a Parlamentului [i catedrala cu vitralii excep]ionale. Acces liber ai [i la Galeria Na]ional\ care te va impresiona cu o selec]ie de pânze ale pictorului norvegian Edvard Munch, printre care, cea mai cunoscut\ este The Scream (Strig\tul)

Ia masa de prânz la ... Bør & Børsen – un bar-restaurant cu o atmosfer\ relaxant\ [i informal\ unde po]i mânca paste, fripturi, pizza [i gust\ri.

Meniul zilei cost\ doar 12,5 Euro. Seara po]i veni aici pentru karaoke, în plus ai [i acces gratuit la wi-fi.

Petrece dup\-amiaza ... în Frogner Park - un muzeu de sculptur\ în aer liber care prezint\ figurine nud.

Ia o gustare în ora[ la... Fru Hagen - o cafenea fermec\toare în inima cartierului Grünerløkka. Este un loc spa]ios [i confortabil, cu o gam\ larg\ de mânc\ruri gustoase, inclusiv salate, burgeri, sandwichuri, pr\jituri [i meniul zilei. Toate delicatesele au pre]uri rezonabile [i sunt preg\tite în cas\.


EVENIMENTE DIN TURISM

8 - 10 noiembrie 2013 TTT – – Shopul de Vacan]\ Tˆârgului de Turism al Timi[oarei Agen]ia de marketing ADVENTS din Timi[oara organizeaz\ edi]ia a XI-a a Targului de Turism al Timisoarei – Shopul de Vacanta. Evenimentul va avea loc pe perioada a trei zile, 8-10 noiembrie 2013, la Iulius Mall Timi[oara [i va `ntâmpina vizitatorii cu oferte de Cr\ciun [i Revelion, destina]ii de ski [i reduceri doar pe perioada targului. La eveniment vor participa agen]ii de turism, tour-operatori, hoteluri, pensiuni atât din ]ar\ cât [i din str\in\tate.

56

14 - 17 noiembrie 2013 Bucure[ti, Romexpo Târgul de Turism al României (TTR) Edi]ia de toamn\ Asocia]ia Na]ional\ a Agen]iilor de Turism (ANAT) în baza parteneriatului cu Romexpo a dat startul la înscrieri „Turbo early booking”. La edi]ia de prim\var\ a evenimentului au participat, pentru prima dat\ cu standuri proprii, Consiliul Jude]ean Bac\u [i Unitatea AdministrativTeritorial\ Moine[ti, beneficiare de proiecte cu finan]are european\ în turism. 22 - 24 noiembrie 2013 Cluj Napoca, Polus Center Târgului de Turism Touristica, Edi]ia a IX-a Touristica este cel mai important eveniment de profil din afara capitalei reunind, la fiecare edi]ie, peste 60 de expozan]i (agen]ii de turism, hoteluri, reprezentan]e turistice, companii de transport, publica]ii de profil). Vor fi prezentate oferte de turism [i mari reduceri pentru vacan]a de iarn\ (schi, Cr\ciun 2013, Revelion 2014 etc.), dar [i destina]ii exotice, programe pentru turism de aventur\, turism cultural [i de business, luna de miere, turism de tratament etc. 25 - 29 noiembrie 2013 Criteriul primei z\pezi, edi]ia a II - a Evenimentul g\zduie[te conferin]a propriu-zis\, Bursa de turism montan, infotrip 5 zile, gala turismului prahovean [i gala turismului bra[ovean.

M\d\lina R\coreanu

OSLO / NORVEGIA / FESTIVALURILE DE TOAMN|

ATRAC}II CU BUGET MIC, DE NERATAT

TOP5 1 3 2

Oceanul Arctic `ntre 1893-1896, Otto Sverdrup în arhipeleagul de vest al Groenlandei între 1898-1902 [i Roald Amundsen pentru expedi]ia la Polul Sud între 1910 [i 1912. Muzeul Fram te poart\ în aceste expedi]ii printr-o serie de fotografii, filme [i plimb\ri pentru explorarea navelor. Intrarea cost\ 7,5 Euro sau este gratuit\ cu Oslo Pass.

Muzeul Cor\biilor Vikinge

Vikingii au fost, f\r\ îndoial\, mae[trii constructori de nave [i unele dintre cele mai frumoase nave vikinge sunt expuse la Muzeul Viking Ship. Faimoasa nav\ Oseberg dateaz\ din anul 800 [i a fost mormânt pentru regina vikingilor. Gokstad a fost nav\ de r\zboi [i dateaz\ din anul 890. Ambele au fost descoperite acum 100 de ani. Intrarea cost\ 7,5 Euro.

Muzeul Fram

Pentru a vedea cele mai puternice nave polare din lume. Fram este renumit pentru trei expedi]ii polare: Fridtjof Nansen în

Ice Bar Oslo

Mai mult de 40% din teritoriul Norvegiei se afl\ la nord de Cercul Arctic [i nu trebuie s\ pleci din Oslo pentru a te bucura de o atmosfer\ arctic\. Icebar Oslo men]ine temperatura la -5° Celsius [i pentru a te sim]i confortabil prime[ti o cap\ de blan\ [i m\nu[i. Interiorul este format din 50 de tone de ghea]\ luat\ din râul Torne. Toate obiectele care compun barul sunt realizate din blocuri de ghea]\. Paharele nu fac excep]ie. Vizita dureaz\ 45 de minute [i include cap\, m\nu[i [i o b\utur\ la alegere pentru 20 Euro.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Foto: Monica Minerva

4 5

57

Vigeland Park

Proiectat de sculptorul norvegian, Gustav Vigeland, Vigeland Park are 212 sculpturi de bronz [i granit împ\r]ite în trei sec]iuni: podul central, fântâna [i Podi[ul Monolith. Cu peisaje înz\pezite, Vigeland Park este un loc fantastic de medita]ie. Intrarea este liber\.

Flac\ra p\cii eterne

Donat\ ora[ului Oslo de c\tre alerg\torul [i fondatorul World Harmony Run, Sri Chinmoy, arde în zona Aker Brygge înc\ din 2002. În apropiere, po]i s\ vizitezi Centrul Nobel pentru Pace cu expozi]ii ale câ[tig\torilor Premiului Nobel. Intrarea este gratuit\ dac\ ai Oslo Pass

Oslo World Music Festival 28 octombrie – 3 noiembrie

Pia]a de Cr\ciun din Oslo

Cum iarna se apropie, Festivalul Interna]ional de Muzic\ din Oslo î[i deschide por]ile. Mul]i dintre arti[tii care particip\ la Oslo World Music Festival sunt staruri în ]ara de unde provin, dar po]i vedea [i arti[ti noi, talenta]i. Festivalul dureaz\ [ase zile, timp în care vei asculta muzic\ de toate tipurile de la 200 de arti[ti din toate col]urile lumii.

Oslo a decis s\ creeze cea mai mare pia]\ de Cr\ciun din istoria sa [i, an de an, reu[e[te s\-[i uimeasc\ oaspe]ii. În portul în fa]a Prim\riei, de la sfâr[itul lui noiembrie [i pân\ târziu în decembrie, se întind c\b\nu]e cu decora]iuni de Cr\ciun [i, în timp ce cau]i cadouri, ascul]i concerte de sezon sau asi[ti la scenete în aer liber. Perioada din Ajunul Cr\ciunului este un moment special în Norvegia, zilele sunt scurte, dar nop]ile sunt lungi [i pline de distrac]ie [i de plimb\ri pentru a admira luminile nordului [i casele frumos decorate de s\rb\toare. Ora[ul Bergen, aflat pe coasta vestic\ a Norvegiei, este renumit pentru ora[ul s\u Turt\ dulce, pentru concertele de vacan]\ [i numeroasele festivit\]i pentru s\rb\torirea Cr\ciunului.

Momentul desf\[ur\rii (sfâr[itul lunii octombrie [i începutul lunii noiembrie) este ales perfect. În Oslo poate fi destul de frig [i întuneric în acest moment al anului, dar odat\ ce festivalul începe ai impresia c\ e[ti în locuri mai exotice. Mergi în ]\rile arabe cu arti[tii raï sau c\l\tore[te în regiunile arctice cu arti[tii sami!

Melania Toader


EVENIMENTE DIN TURISM

EVENIMENTE EXTERNE

CARTEA DE LUAT ~N VACAN}|

NOUT|}I EDITORIALE

Editura Humanitas

Cartea lui Neagu Djuvara este povestea miracolului petrecut cu dou\ provincii de la marginea împ\r\]iei turce[ti, ]ara Româneasc\ [i Moldova. C\l\torii str\ini remarcau c\ la Bucure[ti [i la Ia[i treburile publice [i via]a privat\ aveau acela[i ritm ca la Constantinopol. Pu]ini b\nuiau c\ în atmosfera letargic\ a unui sfâr[it de imperiu aristocra]ia fanariot-bizantin\ va trece de la caftan, anteriu [i giubea la frac [i m\nu[i albe [i î[i va însu[i ideile [i moravurile occidentale în doar câteva decenii. Chiar înainte de ei, domni]ele, de parc\ nu ar fi purtat niciodat\ [alvari, fermenele, cepchene [i iminei, î[i etalaser\ la balurile de la curte

rochiile croite ca la Paris sau la Viena. Nimic din vechea societate – sat [i ora[, nego], me[te[uguri, armat\, înv\]\mânt [i biseric\ – nu a r\mas pe loc. Universul spectaculos [i pestri] – în parte oriental, în parte occidental – de acum aproape dou\ veacuri e [i mai bine înf\]i[at în aceast\ edi]ie ilustrat\: sunt zeci de pagini cu imaginile oamenilor de atunci [i ale minunatelor lor podoabe, straie [i arme. Cartea lui Neagu Djuvara are valoarea unui document complex [i emo]ionant, este o carte care nu ar trebui s\ lipseasc\ din biblioteca oric\rui pasionat de parfumul vremurilor trecute.

Fascina]ie Ann Patchett Editura Humanitas

Captivant\ odisee exotic\, magistral\ proz\ de atmosfer\ care surprinde magia, dar [i ororile junglei amazoniene, Fascina]ie este un roman provocator despre moralitate [i miracol, adev\r [i iubire, [tiin]\ [i sacrificiu. Dincolo de apele n\valnice [i anacondele gigantice din Rio Negro, un savant enigmatic descoper\ formula unui medicament care poate schimba via]a femeilor pentru totdeauna. Experimentele doctorului Annick Swenson sunt îns\ înv\luite de mister, c\ci ea refuz\ s\ ]in\ leg\tura cu finan]atorii proiectului. Trimis\ pe urmele faimoasei cercet\toare, tân\ra Marina Singh va întâmpina, în inima

întunericului, provoc\ri peste puterea ei de imagina]ie. „Patchett e o povestitoare excelent\, care îi pune pe oamenii cei mai obi[nui]i s\ se confrunte cu situa]ii excep]ionale, exotice, pentru a afla cine sunt cu adev\rat. O aventur\ extraordinar\, narat\ în stilul fluid [i plin de suspans al lui Ann Patchett, atât de pasionant\, încât cititorul nu va mai vrea s\ se sfâr[easc\.“ (Publishers Weekly) „Fascina]ie este un roman de aventuri trepidant, iar personajele lui fac dovada unui curaj nebunesc în lupta lor pe via]\ [i pe moarte cu pericolele pe care le înfrunt\.“ (Elizabeth Gilbert)

Invazie Praga 68 Josef Koudelka Editura ART

La Libraria Bastilia a fost lansat de curând `n prezen]a autorului, celebrul fotograf Josef Koudelka, albumul „Invazie Praga 68”, sub egida editurii ART `mpreun\ cu Centrul Ceh. ~n timpul celor sapte zile din august 1968, cand armatele statelor semnatare ale Pactului de la Varsovia au invadat Cehoslovacia, Josef Koudelka, pe atunci `n vârst\ de treizeci de ani, a realizat o serie de fotografii pe care a reu[it ulterior s\ le scoat\ din ]ar\. Fotografiile lui au fost publicate de agen]ia Magnum Photos `n 1969, `n numeroase reviste interna]ionale cu ocazia `mplinirii unui an de la invazie, f\r\ ca numele autorului s\ fie men]ionat.

~n acela[i an, Koudelka a primit un premiu important: – Overseas Press Club i-a conferit „fotografului ceh anonim“ medalia de aur Robert Capa. De-abia `n 1984, dup\ moartea tat\lui s\u, când amenin]area represaliilor `mpotriva familiei au disp\rut, a recunoscut public c\ el este autorul instantaneelor. Koudelka, unul dintre cei mai importanti fotografi contemporani din lume, si-a revazut arhiva dupa patruzeci de ani si a ales, pentru aceasta carte, 249 de fotografii, majoritatea nefiind pân\ acum publicate. Cartea cuprinde, de asemenea, textele declaratiilor oficiale, marturii din perioada respectiva si un studiu despre evenimentele din august 1968.

4-7 noiembrie 2013 World Travel Market Londra WTM este cel mai mare târg de turism la nivel mondial a industriei de turism reunind operatorii de turism, hoteluri, companii aeriene, furnizori de tehnologie [i servicii de turism online [i acoper\ o gam\ larg\ de sectoare de c\l\torie.

58

18, 20, 22 noiembrie 2013 Visit Europe Media Exchange New York/Toronto/San Francisco/TBA VEME este g\zduit de Reprezentan]ele de Turism din cele trei loca]ii. Particip\ profesioni[ti din turism, ambasade [i birourile de pres\ ale ]arilor participante, „Salon de comunic\ri” fiind special dedicat mass-media.

Între Orient [i Occident Neagu Djuvara

19 - 21 noiembrie 2013 EIBTM, Barcelona, Spania Se adreseaz\ sectorului MICE [i reune[te anual peste 15 000 de vizitatori. Manifestarea este dedicat\ agen]ilor revânz\tori ai concernelor [i publicului specializat. 20 - 24 noiembrie 2013 Touristik & Caravaning Leipzig, Germania T&C este cel mai important eveniment din Germania specializat `n turismul de aventur\ [i turismul de caravan\. Sesiune de comunic\ri anuale se adreseaz\ speciali[tilor din turismul [i Birourilor Na]ionale de Turism din toat\ lumea. 2-5 decembrie 2013 International Luxury Travel Market Cannes Industria turismului de lux din Fran]a este prezentat\ în cadrul Târgului International Luxury Travel Market, organizat la Palatul Festivalurilor [i al Congreselor de la Cannes. Vei g\si pachete turistice de lux, cazare la hoteluri boutique de cinci stele, servicii de închirieri auto, pachete de schi [i de golf.

Melania Toader

Editura Humanitas/Editura Art


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Te a[teapt\ piscuri acoperite cu z\pad\ [i v\i largi, coborâri captivante [i cele mai cochete terase pentru a te relaxa cu un ceai cald...

Pârtieee... vin cele mai bune oferte la schi! Pu]ine lucruri întrec pl\cerea practic\rii unui sport de iarn\ într-un peisaj montan superb. Porne[te într-un periplu prin cele mai frumoase sta]iuni de schi din Europa!

59

Schi AUSTRIA! Spectacole pe pârtie în Austria Kaprun este un or\[el tipic austriac, potrivit pentru vacan]\ în orice anotimp, [i gata preg\tit cu o varietate de restaurante [i locuri de cazare c\lduroase. Aici se g\sesc cele mai frumoase pârtii ro[ii [i albastre, în total 40 km de pârtii între]inute [i nivelate zilnic, iar pentru încep\tori exist\ unele special amenajate, ideale pentru primele alunec\ri. Dac\ este soare, proprietarii scot [ezlongurile în fa]a pensiunilor, a[a c\ te po]i relaxa cu un ceai cald [i un „apfel[trudel” sau te po]i înc\lzi la dans.

Specialit\]i culinare: Apfel[trudel [i Gruner Veltlinginer Gust\ din cele cinci feluri de cârna]i aburinzi, înf\[urati în [unculi]\, pudra]i cu curry [i brânz\ delicoas\. Iar la desert savureaz\ apfel[trudel cu vanilie. În Zell am See alege restaurantul Sonnberg (Restaurant at Sun Mountain) cu bun\t\]i locale, dar [i cu delica-

tese medieteraneene care merg de minune cu o sticl\ de Gruner Veltlinginer, un vin proasp\t austriac care î]i cucere[te sim]urile. Pe toate le po]i savura într-o ambian]\ pl\cut\ pe terasa cu o vedere magnific\ spre mun]i [i lacul Zeller.


MOZAIC / REVELION LA SCHI

Kaprun împreun\ cu sta]iunea Zell am See formeaz\ „Europa Sportregion” (regiunea european\ a sporturilor), a[a c\ po]i vizita [i una dintre cele mai frumoase sta]iuni din Austria, Zell am See - un ora[ alpin încânt\tor, cu str\zi romantice, magazine [i cafenele. Aici se afl\ telecabina spre Schmittenhöhe, care ofer\ o priveli[te panoramic\ asupra v\ii Pinzgau [i a piscurilor înz\pezite ale Muntelui Tauern. Încep\torii se bucur\ de acces la „pârtiile cre[\“ [i de 16 de pârtii albastre (32 de kilometri). Intermediarii au la dispozi]ie pârtia cu o lungime de 6.3 km numit\ “Schüttenabfahrt”, mereu animat\. Cele nou\ pârtii ro[ii care se întind pe 22 de kilometri sunt de-a dreptul provocatoare [i ofer\ posibilitatea turi[tilor de a-[i îmbun\t\]i stilul [i abilit\]ile. Schiorii avansa]i pot încerca [i aventura pe ghe]ar.

Nu rata "Show on Snow" [i apa termal\ Aqua Dome "Show on Snow"-cu cei mai cunoscu]i schiori din zona Zell am See-Kaprun î[i arat\ talentul pe pârtie, asi[ti la s\rituri spectaculoase [i acroba]ii, iar serile se încheie focuri de artificii [i concerte. În Tirol te po]i relaxa în unul dintre cele

60

trei bazine umplute cu ap\ termal\ de la Aqua Dome în timp ce prive[ti mun]ii din jur [i ascul]i muzic\ clasic\. Totul e gândit ca o dulce relaxare: saun\ aromatic\, baie cu aburi, grot\ cu ape miraculoase.

Schi ELVE}IA! Schi la în\l]ime în Elve]ia

În inima Alpilor Elve]ieni, pe malul râului Landwasser, se ascunde una dintre cele mai cochete sta]iuni de schi, Davos, o adevarat\ Cetate dedicat\ sporturilor de iarn\. Apreciat atât pentru schi, cât [i pentru tratamente [i aerul curat, Davos este or\[elul tipic elve]ian, unde totul „merge ceas”. Sta]iunea atrage anual mii de turi[ti, printre care foarte mul]i împ\timi]i ai sporturilor de iarn\. Exist\ peste 300 km de piste de schi, capacitatea de teletransport dep\[e[te 64.000 de persoane pe or\, [coli de schi, antrenori simpatici [i pricepu]i plus pârtii pentru copii. Davos de]ine suprema]ia din punct de vederea al altitudinii în Europa (1,560m), fiind în acela[i timp [i cea mai mare sta]iune de schi din Elve]ia. {i, chiar dac\ nu e[ti o persoan\ împ\timit\ de schi sau

de snowboarding, po]i s\ bei un Martini într-un bazin cu apa cald\, s\ mergi la cump\r\turi în numeroasele magazine cochete de aici, s\ alegi o plimbare cu sania sau s\ faci echita]ie.

Nu rata: White Turf, Glacier Express, Champagne Climate al St Moritz Nu rata vizita în St. Moritz (sta]iunea aflat\ la aproximativ 34 km sud de Davos) pentru a fi spectator la White Turf – curse de cai pe z\pad\! Din 1907 sta]iunea exclusivist\ St. Moritz g\zduie[te celebrele curse de cai pe zapad\. Rasele cele mai nobile de cai, cei mai buni jockey din lume, decorul

magnific, personalit\]ile [i jetsetterii prezen]i, spectacolele muzicale precum [i proverbialul „champagne climate“ al St Moritz-ului î]i vor oferi o experien]\ unic\! Alege [i o c\l\torie cu Glacier Express – trenul express care c\l\tore[te încet [i î]i ofer\ cea mai spectaculoas\ priveli[te a Elve]iei.

Specialit\]i culinare: Fondu, Raclette [i Rosti. Dup\ o zi pe pârtie sau prin ora[, foamea î[i spune cuvântul [i trebuie neap\rat s\ încerci unul dintre preparatele culinare tradi]ionale ale Elve]iei: Fondu, Raclette [i Rosti. Te vei îndr\gosti de: fondue au fromage (buc\]i fine de pâine înmuiate în brânz\), fondue bacchus (buc\]ele de carne de vit\ sc\ldate în vin, cu legume), iar la desert î]i recomand\m fondue au chocolat (fructe sc\ldate în ciocolat\).

Raclette este brânz\ elve]ian\ pe care buc\tarii iscusi]i o topesc, o r\zuie pe farfurie, o condimenteaz\ [i o asorteaz\ cu cartofi fier]i în coaj\ [i mur\turi (castrave]i mici, porumb, ceap\). A[a bun\tate merge cu un pahar de vin alb. Rosti este o alt\ specialitate elve]ian\, pe baz\ de cartofi, este servit\ drept garnitur\ sau ca mâncare principal\ dac\ este asortat\ cu carne sau cu brânz\.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

OFERTE TUI TravelCenter

PACHET REVELION AUSTRIA Hotel Garni St. Georg 4* Seefeld, Tirol

Hotel Schützenhof 4* Fuschl am See, Salzburg

475

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 29.12 – 05.01.2014.

Oferta include: 7 nop]i cazare cu mic dejun în camer\ dubl\ standard

Descriere: Sta]iunea de vacan]\ Fuschl am See este situat\ între ora[ul festivalurilor din Austria, Salzburg, [i sta]iunea balnear\ Bad Ischl, în regiunea Salzkammergut. Î]i vor pl\cea peisajele sale fermec\toare [i atmosfera relaxant\ atât iarna, cât [i vara. Oaspe]ii au 15% reducere la ski lift pass pentru a ajunge în sta]iunea vecin\ Gaissau-Hintersee unde vor g\si 40 de kilometri de pârtii bine preg\tite.

559

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 29.12 – 05.01.2014.

Early Booking: reducere 10% pentru rezerv\ri efectuate pân\ la 30.11.2013

Oferta include: 7 nop]i cazare cu mic dejun

Descriere: Sc\ldat\ de soare, cu pârtii bine îngrijite [i cu un sistem de transport pe cablu modern, sta]iunea Seefeld din Austria garanteaz\ distrac]ie la schi pentru toat\ lumea, de la înv\]\cei pân\ la experimenta]i. Ofer\ schiorilor 19 pârtii cu o lungime total\ de 27 km, fiind o alegere ideal\ pentru schiorii intermediari [i snowboarderi, dar exist\ condi]ii optime de practicare a sporturilor de iarn\ [i pentru încep\tori [i avansa]i.

Schi ITALIA! Livigno – Micul Tibet al z\pezilor

În uimitoarea vale alpin\ Valtellina din Italia, chiar aproape de grani]a cu Elve]ia, se întinde sta]iunea Livigno care se bucur\ de un palmares excelent la capitolul sporturi de iarn\. Totul datorit\ altitudinii sale care garanteaz\ z\pada cinci luni pe an [i complexului amenajat modern unde po]i practica schiul în condi]ii de siguran]\. Oferind 110 km de pârtii (negre, ro[ii [i albastre, clasificate în func]ie de dificultate) deservite de 13 telescaune, 11 teleschiuri [i 6 gondole, Livigno este sta]iunea perfect\ pentru fiecare membru al familiei. Te po]i distra grozav într-unul dintre cele mai mari parcuri de z\pad\ din Europa sau po]i încerca un sport mai palpitant cross-country – schi de-a lungul v\ii Valtellina. Livigno a reu[it s\-]i p\streze farmecul rustic [i cultura fiind o sta]iune de munte tradi]ional\ cum rar g\se[ti în nordul Italiei. De-a lungul anilor, [i-a câ[tigat porecla de Micul Tibet datorit\ amplas\rii sale într-o zon\ lini[tit\ între Mun]ii Bernina la sud [i Ortles, în est. Azi g\zduie[te trei zone de schi: Mottolino, Costaccia [i Carosello 3000, iar ski pass-ul este valabil pentru toate aceste domenii, inclusiv pentru parcurile de z\pad\ de la Mottolino [i Carosello 3000. Din decembrie pân\ în mai, clima rece [i uscat\ asigur\ z\pad\ pe frumoasele piste care se întind de la 1816 m la 2950 m altitudine. Pozi]ia favorabil\ a v\ii, `ntins\ de la nord la sud, garanteaz\ pantele însorite de diminea]a pân\ seara [i posibilitatea de a schia în oricare dintre cele trei zone.

Melania Toader

61

Specialit\]i culinare: pizza, lasagna [i spaghetti bolognese Camanel di Planon Alege restaurantele tradi]ionale de pe pârtii, unde re]etele sunt transmise din genera]ie în genera]ie. Aici, gazdele te cuceresc cu paste, pizza, lasagna [i spaghetti bolognese. Una dintre cele mai bune alegeri este Camanel di Planon,

un restaurant intim [i fermec\tor unde te po]i bucura de un prânz lung [i lene[ pe teras\, în timp ce muzica saxofonului se aude pe fundal. Master chef-ul Claudio preg\te[te paste de cas\ [i file de vit\ marinat în vin brule, o bun\tate!

Nu rata: Livigno, Aquagranda Livigno ofer\ cump\r\turi la super pre]uri datorit\ statutul s\u dutyfree care dateaz\ din epoca lui Napoleon. În centrul sta]iunii g\se[ti magazine cu pre]uri avantajoase, dar [i buticuri ale designerilor, iar dup\ o sesiune de shopping te po]i retrage

în cafenelele vibrante, în barurile rustice sau în restaurantele care ofer\ op]iuni de après - ski. Te po]i distra într-o plimbare cu sania tras\ de câinii- lup Husky sau la o [edin]\ de echita]ie apoi r\sfa]\-te în noul SPA Aquagranda cu talasoterapie [i hamam.


MOZAIC / PIE}ELE DE CR|CIUN Dac\ vei merge `n Pie]ele de Cr\ciun scaldate `n lumini]e multicolore [i vei privi în vitrine, vei descoperi basme uitate de mult\ vreme. Pentru c\ a[a sunt s\rb\torile de iarn\ „condimentate” cu frumuse]i de-a dreptul haluncinante.

PIE}ELE DE CR|CIUN Paris Marché de Noël

62

Atmosfera de s\rb\toare este amplificat\ în Ora[ul Luminilor de târgurile de Cr\ciun, evident nelipsite din marile ora[e la final de an. Cel mai celebru Târg de Cr\ciun este cel de pe Champs Elysees, care porne[te de la rondul Champs Elysees-Clemenceau [i se întinde pân\ la Place de la Concorde (Metro Concorde). Unul din boutique-urile celebre, unde se vând cele mai rafinate bun\t\]i specifice Cr\ciunului este Maison de l'Alsace, aflat pe acela[i bulevard, la num\rul 39. Te va înv\lui mirosul de Camembert, de croissante, lâng\ care vei asorta o cea[c\ de ceai fierbinte. În celelalte cartiere ale ora[ului sunt inaugurate pie]ele L'Arche de Noel a la Defense, Place Saint Sulpice sau Place Saint Germain des Pres. Una dintre cele mai frumoase este Pia]a de Cr\ciun Disney Village, unde s\rb\torile devin parc\ desprinse din pove[ti. Pentru turi[tii sofistica]i, afla]i `n c\utare de cadouri scumpe, cel mai potrivit este târgul Lille, care abund\ în magazine cu produse handmade [i piese vestimentare ale caselor de mod\ celebre. Cr\ciunul în stil fran]uzesc f\r\ La Bûche de Noël (Bu[teanul de Cr\ciun) nu are niciun farmec. Bu[teanul este vedeta s\rb\torilor de iarn\, fiind prezent în fiecare cas\. De aceea nu trebuie ocolite nici târgurile specializate pe delicatese fran]uze[ti, ca Metro Montparnasse Binevenue, din fa]a sta]iei de metrou Montparnasse, sau târgul amplasat în cartierul Montmartre, lâng\ Metro Abbesses, unde sunt expuse spre vânzare antichit\]i pre]ioase.

Viena Dezembermarkt Viena abund\ de pie]e de Cr\ciun, cele mai multe fiind inaugurate la jum\tatea lunii noiembrie. Dezembermarkt, Pia]a de Cr\ciun, dateaz\ `n Austria `nc\ din secolul al XIII-lea. Capitala imperial\, Viena, straluce[te `n aceast\ perioad\. Mii de turi[ti vin s\ asculte muzicienii de strad\ interpretând Mozart [i Haydn. Palatul Schonbrunn, Pia]a Prim\riei (Rathausplatz), Opera, Domul Sf. {tefan, Palatul Hofburg sau

Spittelberg, g\zduiesc cele mai cunoscute pie]e de Cr\ciun din Viena. ~n pie]ele invadate de mii de luminite [i brazi decora]i, ve]i g\si castane coapte, turt\ dulce, vin fiert(Gluhwein), cartofi cop]i, mere trase `n ciocolat\, figurine de mar]ipan, nuci glazurate, cârna]i la gr\tar, suveniruri, coruri de copii, spectcole de oper\ [i dans. ~n perioada Adventului, `ntre Muzeul de Istorie [i Muzeul de [tiin]ele Naturii se desf\[oar\ romanticul Sat de Cr\ciun din MariaTheresian-Platz, cu standuri de articole de art\ popular\ [i idei originale de cadouri. ~n centrul istoric, `nc\ din 1772, se desf\[oar\ Pia]a de Cr\ciun din Viena veche de pe Freyung. Ve]i putea cump\ra articole de art\ popular\, decora]iuni din sticl\, obiecte de ceramic\ [i ve]i putea asculta muzica festiv\ de Advent. O atmosfer\ cald\ ve]i g\si `ntotdeauna pân\ `n 8 februarie la Târgul de iarn\ din Riesenradplatz.

München Marienplatz Târgurile specifice de Cr\ciun se g\sesc, pe `ntreg sezonul, `n aproape toate ora[ele mari din Germania, precum Nüremberg, Frankfut, Hamburg sau Stuugart. De[i toate târgurile au un caracter specific, au totu[i `n comun atmosfera feeric\ a Cr\ciunului. Cea mai cunoscut\ Pia]\ de Cr\ciu din München se desf\[oar\ la Marienplatz, `n fa]a prim\riei ora[ului, [i dateaz\ `nc\ din secolul al XIV, fiind la fel de veche precum faimoasele ber\rii ce confer\ faim\

ora[ului. Cu peste 140 de pr\v\lii, principala Pia]\ din Marienplatz dateaz\ `nc\ din secolul al XVII-lea. Pe toat\ durata târgului, Marienplatz r\sun\ de cântecele corului municipal. Cele peste 140 de pr\v\lii te vor duce `n lumea basmelor de copii cu nuci pr\jite [i mere coaprte. Exist\ [i Pie]e mai mici `mpr\[tiate peste tot `n ora[, unde arti[ti populari `[i vând micile obiecte de artizanat.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Exist\ nenum\rate locuri în lume c\rora ar trebui s\ le mul]umim pentru c\ ne prilejuiesc momente de încântare. Cand prima z\pad\ cade totul e str\lucitor, totul e proasp\t [i feeric, [i chiar dac\ ai motive s\ vizitezi un ora[ în orice zi din an, ei bine iarna, de s\rb\tori, îl vei cunoa[te altfel.

Nürnberg Dac\ v\ surâde ideea unei c\r]i po[tale care ilustreaz\ un ora[ c\lduros [i primitor, parfumat cu miresmele unui vin fiert [i ale unor delicatese tradi]ionale, la care se adaug\ câteva festivit\]i care dateaz\ de secole, atunci Pia]a de Cr\ciun de la Nürngberg este locul ideal. ~n fiecare an, datând din secolul al XVII, cea mai veche dar [i cea mai renumit\ pia]\ de Cr\ciun din Germania se deschide `ntre 1 [i 24 decembrie printr-un ceremonial fastuos transmis peste tot `n lume prin intermediul televiziunilor. Cu peste 200 de pr\v\lii, amplasate `n jurul centrului Ora[ului Vechi, pia]a ofer\ concerte live [i activit\]i dedicate copiilor. Sunt multe lucruri de v\zut pe str\du]ele `nguste unde comercian]ii `[i expun oferta de Cr\ciun, a[a cum doar germanii [tiu s\ o fac\, de la obiec-

tele miniaturale si ormnamentele de Cr\ciun, la programul special pentru copii cu ieslea tradi]ional\ de Cr\ciun (Kinderweihnacht).

Barcelona Spiritul Cr\ciunului nu lipse[te cu des\vârâire, chiar dac\ afar\ sunt între 16 [i 20 de grade. Amplasat\ în apropierea Catedralei Gotice, Pia]a Santa Lucia din Barcelona este locul unde Cr\ciunul prinde via]\. Aici se desf\[oar\ în periada 1-24 decembrie târgul, care g\zduie[te în fiecare iarn\ comercian]i de cadouri [i suveniruri de s\rb\toare. Primul iarmaroc de acest gen a fost organizat în iarna lui 1786. Are 300 de standuri [i ofer\ juc\rii, decora]iuni de Cr\ciun hand-made, vase, vâsc sau br\du]i pentru împodobit. Pe Las Ramblas, arti[tii stradali ofer\ spectacole siropoase, ce atrag privitorii iubitori de show. Acesta este

locul unde se adun\ p\rin]i [i pitici laolalt\ pentru a perpetua tradi]ia catalan\ de a lovi cu b\]ul un bu[tean acoperit cu o p\tur\, pentru ca cei mici s\ primeasc\ dulciuri [i pr\jituri. Bu[teanul se nume[te Tio de Nadal, iar pe data de 13 decembrie, de ziua Sfintei Lucia este adus în cas\ pentru a fi a[ezate lâng\ el cadourile pentru copiii cumin]i. Tot în aceast\ pia]\ se cânt\ colinde [i au loc numeroase concursuri. Noche Vieja este petrecerea în stil spaniol dedicat\ Revelionului. Cele mai atractive sunt petrecerile dansante cu salsa, flamenco, concerte live, festivaluri care se desf\[oar\ o s\pt\mân\ întreag\, înainte de Anul Nou. Dac\ Cr\ciunul te g\se[te pe t\râm spaniol, du-te `n Pia]a Santa Lucia [i încearc\ dulcele favorit al barcelonezilorTurrón (o nuga cu migdale) sau Polvorones un desert festiv din past\ de migdale.

Bruxelles Cr\ciunul în stil belgian f\r\ tradi]ionala ciocolat\ cald\ nu are niciun farmec. Pia]a de Cr\ciun de la Bruxelles supanumit\ [i „Pi]a pl\cerilor iernii” dureaz\ pe tot\ periaoada lunii decembrie [i are o lungime de un kilometru. Peste 200 de c\su]e de lemn decorate cu figurine [i ghirlande luminoase, amplasate `n jurul sediului Bursei, a pie]ei Saint Chaterine [i Marché aux Poisson, ne pun la dispozi]ie suveniruri [i cadouri de s\rb\tori. ~n acest periplu feeric printre c\su]e, vizitatorii sunt „acompania]i” de Mo[ Cr\ciun, fanfare, cânt\re]i [i animatori. Cu o minunat\ selec]ie culinar\, aceast\ pia]\ nu este doar un loc excelent pentru cumpar\turi, cadouri originale [i obiecte de artizanat. Este locul unde, pentru o lun\ de zile, o parte din copil\rie revine. Decora]iuni extravagante, lumini colorate, br\dule]i impodobiti [i pr\v\lii ce comercializeaz\ specialit\]i belgiene, la care se adaug\ restaurantele elegante din centrul vechi, creeaz\ o atmosfer\ de Cr\ciun cu totul excep]ional\.

Castane coapte, turt\ dulce, cartofi cop]i, mere trase `n ciocolat\, nuci glazurate, figurine de mar]ipan, cârna]i la gr\tar, vin fiert, delicatese crocante cu brânz\, mixuri de migdale, pâine dulce cu stafide, fructe confiate, ciocolat\ cald\! Cr\ciunul î]i fur\ sim]urile!

Hotel Holiday Inn City 4* Viena

109

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 19 - 22.12.2013

Oferta include: 3 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard cu mic dejun

Chira Stanciu

Hotel Belvedere, 4*, Budapesta

75

Tarif: euro/persoan\/sejur

Perioada: 19 – 22.12.2013

Oferta include: 73 nop]i cazare `n camer\ dubl\ standard cu mic dejun, tax\ local\, acces la piscin\ [i saun\, internet WiFi sau DDL `n camer\.

63


MOZAIC / HOTELURI INAUGURATE ÎN 2013

Tot ceea ce po]i cere de la un hotel, devine realitate în 2013.

HOTELURI INAUGURATE ÎN 2013 Shangri-La

Shangri-La

Bosphorus Istanbul

O filozofie n\scut\ în Orient

64

Bazarurile parfumate din Istanbul te îmbie la plimbare dis de diminea]\ pe str\du]e, prin ora[ul însorit. Pe partea european\ a Strâmtorii Bosfor între Palatul Dolmabahce [i Muzeul Naval, descoperi Hotelul Shangri-La Bosphorus (fratele Hotelului Shangri-La din Londra), a[ezat frumos, cu vedere la domuri, minarete [i dealurile verzi. Pe 11 mai, hotelul a fost inaugurat cu fast [i promite o [edere întocmai ca în Palatul Dolmabahce. Atunci când deschizi u[a camerei tale, sim]i ospitalitatea tipic turceasc\, serviciile calde [i atente gata s\-]i fac\ [ederea memorabil\. Promisiunea unui prânz delicios te ispite[te. Aromele tentante te conduc la Palatul Shang, mândria culinar\ de la ShangriLa. O serie de delicatese tradi]ionale, minunat preg\tite, dulci [i s\rate î]i cuceresc sim]urile aici, al\turi de figurinele frumos sculptate. Revigorat dup\ mas\, exploreaz\ Palatul Dolmabahce, unde camerele cu candelabre imense, construite pentru sultani otomani te uimesc cu opulen]a lor, apoi retrage-te în buticurile de lux din Nisantasi pentru o sesiune de shoping. O zi de neuitat are un final odihnitor. La întoarcerea la hotel, în Centrul SPA, mâinile calmante ale unui terapeut î]i ofer\ un masaj urmat de hamam, baia turceasc\.

Cu excep]ia faptului c\ este g\zduit de The Shard, una dintre cele mai înalte cl\diri în form\ de spiral\ din Europa, Shangri-La este primul hotel al lan]ului hotelier cu acela[i nume din Marea Britanie, inaugurarea sa fiind preg\tit\ intens pentru vara aceasta în Londra. Are nu mai pu]in de 54 etaje [i poate fi descris ca o capodoper\ a geniului arhitectural. Shangri-La Hotel va opera cu o filozofie simpl\, dar puternic\ bazat\ pe ospitalitatea oamenilor, calzi [i aten]i cu fiecare detaliu. Respectul, ajutorul, curtoazia, sinceritatea sunt calit\]i ale succesului Shangri-La. Cele 202 camere ale hotelului, cu o suprafa]\ de 42 de metri p\tra]i sunt printre cele mai mari din Londra, cu sta]ie de andocare iPod, acces gratuit la internet de mare vitez\, expresoare de cafea, podele înc\lzite, sistem de control al climei [i serviciu de majordom în toate suitele.

Eco, asiatic... buuun Cofet\ria hotelului te îmbie cu o selec]ie primitoare de pr\jituri de renume, cu ciocolat\ de cas\ [i produse de patiserie, precum [i cu preparate de sezon, gust\ri clasice [i sandvi[uri. Restaurantul [i lounge barul de la nivelul 35 te încânt\ cu cele mai frumoase priveli[ti asupra Londrei [i î]i ofer\ o gam\ somptuoas\ de preparate inspirate la nivel local, delicatese asiatice [i produse proaspete din pie]ele alimentare din apropiere. În afar\ de ceaiul tradi]ional de dup\amiaza, în lounge vei g\si

[i cele mai mari selec]ii de ceaiuri chineze[ti din Londra. Este locul potrivit pentru un mic dejun continental, pentru mese u[oare (cu celebra supa cu t\ie]ei) [i b\uturi de sear\. Barul de la etajul 52 î]i ofer\ o c\l\torie cu senzualitate asiatic\ modern\, designul s\u fiind inspirat de aspectul mitic al cinabrului - un mineral folosit pentru a crea „balaurul ro[u” pe pere]ii palatelor imperiale din China. Cocktail barul, bar de [ampanie [i piscina amintesc de budoarele tradi]ionale ale Occidentului.


BeTUI Nr. 6(21), octombrie / noiembrie 2013

Preg\te[te-te pentru aventuri culinare, pentru momente de relaxare [i bucur\-te de cele mai frumoase priveli[ti ale metropolelor, de la fereastra camerei tale!

Mira Moon

Baglioni

Refinery Hotel

Hotelul vesel Wan Chai

Promotorul Slow life

New York

Printre barurile [i galeriile din districtul Wan Chai (Hong Kong), st\ Mira Moon, noul hotel care s-a deschis în august 2013, cu ospitalitatea tradi]ional\ asiatic\ [i magia tehnologiei tangibile. Hotelul reune[te mituri antice chineze[ti [i atingerea secolului XXI, fiind conceput sub conducerea creativ\ [i capricioas\ a echipei Wanders & Yoo. Inspira]ia a venit din vivacitatea Festivalului Chinezesc [i rezultatul este un hotel care debordeaza de energie. Ceramica glazurat\, covoarele cu flori, cioburi de cristal, nuan]e de morcov, cafea [i avocado toate refac atmosfera plin\ de via]\ din cartierul Wan Chai. De la intrare [i pân\ la restaurantul [i gr\dina secret\, starea de spirit este complet pozitiv\.

Atmosfer\ de basm în Hong Kong Un basm vechi chinezesc spune c\ o femeie pe nume Chang'e, care a luat un elixir al nemuririi a fost exilat\ pe lun\. Acolo, ea a devenit zei]\ [i a tr\it al\turi de un iepure care i-a asigurat bun\starea. Iepurele a devenit simbolul Hotelului Mira Moon care se mândre[te [i cu alte elemente de basm cum ar fi felinarele în form\ de lun\ suspendate deasupra unei pardoseli cu modele florale complicate. Arhitectura transmite gra]ie, tavanele înalte [i spa]iile publice în plan deschis sunt rezultatul cooper\rii managerului Martin Lee cu designerul olandez Marcel Wanders. Acesta a oferit spa]iilor publice vibra]ie, f\r\ a pierde din vedere conceptul central.

În zona de bar, flancat de sculpturi, un perete întreg este acoperit de frunzi[. Cele 91 de camere (inclusiv un apartament penthouse) profit\ din plin de orizontul ora[ului Hong Kong, cu ferestre din podea pân\ în tavan, paralele cu paturile albe. Spoturile încastrate în plafoanele din lemn ofer\ luminozitate suplimentar\, la fel [i rafturile albe ondulate, iar covoarele orientale, vasele ceramice [i jaluzele florale î]i ofer\ atmosfera Chinei. Toate se combin\ cu tehnologia de ultim\ genera]ie, fiecare dormitor are un serviciu eConcierge personal, sta]ie de andocare iPod [i un televizor 3D de 46 de inci, toate pentru a-]i oferi o [edere wow în centrul ora[ului.

65

Situat în inima unor parcuri frumoase din ora[ul marocan Marrakech, Baglioni este unul dintre hotelurile pline de imagina]ie în fiecare col]i[or. Bazat pe cultur\, cu abordare personalizat\ ca o parte esen]ial\ a caracterului s\u, fiecare element contribuie la [ederea ta, cu totul unic\. Din luna iunie, gazdele î]i ofer\ atmosfera primitoare [i relaxat\ tipic\ unei vilu]e, unde fiecare capriciu este îng\duit, fiecare cerere devine realitate. Vei descoperi restaurante rafinate cu saloane [i baruri, gr\dini [i piscine dintre care una în aer liber cu paturi [i cabane, plus cele mai frumoase priveli[ti spre Mun]ii Atlas. O retragere perfect\, departe de lume, respectul pentru cultura local\, toate te a[teapt\ la Six Senses care î]i arat\ via]a a[a cum ar trebui s\ fie. SPAul de inspira]ie maur\ are nu mai pu]in de 1,800 de metri p\tra]i, sal\ fitness [i sal\ de gimnastic\, o teras\ în aer liber, yoga, piscine lini[titoare în care po]i medita în voie, b\i de aburi [i camere de tratament, unde ai parte de r\sf\]ul unor terapeu]i forma]i pe plan interna]ional. Toate acestea definesc slow life, un mod de via]\ pe care hotelul îl promoveaz\ pentru c\ frumuse]ea natural\ [i relaxarea total\ sunt în deplin\ armonie aici.

În inima Manhattanului, un nou hotel de tip boutique te încânt\ cu atmosfera specific\ anilor '20, proiectat într-o veche fabric\ de p\l\rii. Hotelul Refinery a fost programat pentru inaugurare în luna mai pentru ca momentul s\ coincid\ cu sezonul frumos. Barul de pe acoperi[, o noutate pentru un hotel boutique de inspira]ie veche, se mândre[te cu o buc\t\rie complet\, un plafon uria[ de sticl\ retractabil (ceea ce înseamn\ c\ po]i sta aici [i în timpul extrasezonului), lumini de efect [i o fântân\. Camerele recreeaz\ întocmai atmosfera din anii '20 cu materiale solide: birouri lungi de lemn, o]el [i piele, parchet din lemn masiv, tavane înalte. Culorile închise ale lemnului vin în contrast cu b\ile din marmur\ alb\, printre cele mai mari din New York. Hotelul Refinery î[i propune s\ s\rb\toareasc\ „moda incredibil\", designerii hotelului fiind inspira]i de „femeile anilor '20 care f\ceau pauze de cump\r\turi pe Fifth Avenue”. Hotelul dore[te s\ re`nvie acea perioad\.

Melania Toader


MOZAIC / EVENIMENTE CULTURALE

SoNoRo Festivalul Interna]ional de Muzic\ de Camer\, edi]ia a V-a. 31 oct. -14 noiembrie 2013, Bucure[ti, Ia[i [i Cluj

Tom Jones 1 noiembrie- Sala Palatului

Toto Cutugno în concert cu Orchestra Simfonic\ Bucure[ti 3 noiembrie 2013, Bucure[ti, Sala Palatului

66

Bruno Mars Budapesta 07 Noiembrie 2013 Praga 06 Noiembrie 2013

Depeche Mode Dublin 09 Noiembrie 2013

Concert Lara Fabian Paris 16, 17 noiembrie 2013

Concert Placebo Viena 21 noiembrie 2013

The Straits Bucure[ti, 1 decembrie 201, Sala Palatului

Pentru prima oar\, Festivalul SoNoRo are în acest an un titlu: „Un ballo in maschera“. Mai mult de 30 de arti[ti interna]ionali vor sus]ine 14 concerte în 13

loca]ii spectaculoase. 9 concerte sunt programate la Bucure[ti, unul la Ia[i [i 4 la Cluj. Concertul de deschidere va avea loc în Sala Unirii din Palatul Cotroceni.

la vârsta de 73 de ani Tom Jones demonstreaz\ `nc\ o dat\ c\ talentul nu are vârst\. Hit-uri precum “Delilah”, “Mama told me not to come”, “What’s

New Pussycat”, “It’s Not Unusual”, “Thunderball”, “She’s a lady”, “Burning Hell”, “Tower of Song” si “Hit or Miss”, vor r\suna din nou la Sala Palatului

Artistul a cântat pentru prima dat\ `n ]ar\ noastr\ `n 1993, când a sus]inut o reprezenta]ie la festivalul „Cerbul de Aur”. Toto Cutugno, singurul cântaret italian

care a câ[tigat concursul Eurovision, `n 1990, a compus mai mult de 400 de melodii [i a vândut peste 100 de milioane de discuri `n `ntreaga lume.

Peter Gene Hernandez, cunoscut sub numele de scen\ Bruno Mars, a fost remarcat pentru c\ acoper\ o varietate mare de stiluri [i influen]e muzicale,

printre care pop, rock, reggae, R&B, soul [i hip hop. Aflat `ntr-un turneu prin capitalele europene, Bruno va concerta `n noiembrie la Budapesta [i Praga

Una dintre cele mai longevive forma]ii ap\rute `n perioada New Wave [i New Romantic, Depeche Mode a vândut peste 73 de milioane de albume

`n intreaga lume [i a avut 44 de piese `n UK Singles Chart. Trupa a avut mai multe melodii de top 40 `n Marea Britanie dar, ghinion, nu a fost niciodat\ num\rul 1.

Artista belgian\ Lara Fabian, pe numele s\u adev\rat, Lara Crokaert, care în 25 de ani de carier\ a încântat milioane de persoane din întreaga

lume, va concerta la Paris pe 16/17 noiembrie 2013. Piesa "I Will Love Again", i-a adus locul 1 `n top Bilboard, dovedind lumii `ntregi c\ este o voce de excep]ie.

Ve[ti bune pentru fanii “Placebo”. Trupa britanic\ de rock alternativ va concerta pe 1 decembrie la Viena . Considerat\, din cauza imaginii andro-

gine, varianta glam a forma]iei Nirvana, trupa britanic\ se afl\ în turneul de promovare al albumului “Battle for the Sun”, turneu care a inclus [i România.

Fo[tii membri ai legendarei trupe Dire Straits (peste 120 de milioane de discuri vândute `n `ntreaga lume, 4 titluri Grammy [i 3 Brit Awards), vor urca pe

scen\ pe 1 decembrie. Din repertoriu: „Sultan of swings”, „Your latest trick”, „Tunnels of Love”, „Money for nothing”, „Brothers in arms” „Romeo and Julliet”.


BeTUI Nr. 5(20 - rebranding), august / septembrie 2013

Scorpions Bucure[ti, 4 decembrie 2013

José Carreras Bucure[ti, 15 decembrie 2013

Veste bun\ pentru fanii Scorpions! Cea mai renumit\ [i consacrat\ trup\ hard rock/heavy metal din Germania, “Scorpions”, a început în septembrie

2013 un nou turneu: „Rock'n Roll Forever”, turneu ce include pe harta sa [i România! Pe data de 4 decembrie va fi prezent\ `ntr-un concert la Bucure[ti

José Carreras i Coll, unul dintre cei mai proeminen]i cânt\re]i de oper\ ai genera]iei sale, s-a remarcat `n interpretarea operelor scrise de Verdi [i Puccini.

Carreras a dobândit o larg\ faim\ [i recunoa[tere interna]ional\ ca fiind unul din „Cei trei tenori", al\turi de Plácido Domingo [i Luciano Pavarotti.

Freestyle-Race-Freeride-Touring ~nainte de a face aceast\ achizi]ie, e bine s\ [tii câteva lucruri. O alegere gre[it\ ]i-ar putea strica vacan]a `n Austria. Exist\ mai multe criterii de alegere a lor, dar cele mai importante sunt rigiditatea [i disciplina de schi pentru care sunt construiti. Daca e[ti `ncep\tor [i nu [ti foarte bine ce `]i trebuie sau ce `]i dore[ti, recomandarea mea este s\ mergi s\ probezi mai multe modele. Un aspect important pe care trebuie sa-l iei `n calcul, este rigiditatea, care este dat\ de flex index – nu trebuie sa-]i faci prea multe probleme din cauza

Ultima ta achizi]ie la care nu trebuie s\ te zgârce[ti sunt cl\parii, cea mai important\ pies\ din echipamentul unui schior.

67 acestui indice. Nici produc\torii nu s-au pus de acord asupra acestui aspect. Când probezi un cl\par `ncearc\-i rigiditatea prin flexarea piciorului `nspre `nainte. Dac\ este prea rigid când vei `mpinge `n limba cl\parului cu tibia, acesta nu se va clinti [i vei sim]i c\ stai pe c\lcâie. Dac\ cl\parul este prea moale `l vei putea flexa pân\ la cap\t cu o mic\ rezisten]\. Dac\ e[ti un schior antrenat, alegerea unui cl\par este mai complicat\, `n func]ie de stilul de schi practicat: freestyle, race, freeride, touring.

O pereche de cl\pari obi[nui]i pentru `ncep\tori cost\ `ntre 650 [i 1100 lei, `n func]ie de marc\, an [i alte op]iuni, ajungând la 2100 lei pentru avansa]i [i exper]ii.

Rare[ Daniel Instructor schi

FREESTYLE Sunt cl\pari bine constui]i, rigizi [i comozi `n acela[i timp, cu o pern\ de amortizare `n c\lcâi [i un bran] din cauciuc moale. Toate acestea pentru a]i facilita ateriz\ri mai pu]in dureroase.

RACE Cl\pari sunt rigizi [i foarte rigizi, construi]i pe un calapod mic. {oseta interioar\ se `nchide cu [ireturi sau cu sistem BOA. Destina]i pasiona]ilor de schi, ace[ti cl\pari au performn]e tehnice deosebite.

FREERIDE Construi]i pe acela[i principiu ca [i cl\parii de race, cei de freeride au `n majoritatea cazurilor un bran] interior din caucic moale pentru o aterizare mai lin\ a s\riturilor.

TOURING Cl\parii de touring (tur\) p\streaz\ calit\]ile de coborare ale unui cl\par alpin având `n plus op]iunii de skiwalk/func]ie de tur\, un mecanism de eliberare-blocare a cursei cl\parului.


MOZAIC / GASTRONOMIE ITALIAN|

Se serveste doar dup\ mas\, fiind un digestiv [i un tonic foarte bun. Se bea foarte rece, in locul s\u de origine, insula Capri, fiind servit in niste pahare de ceramica sau de sticla tinute la congelator pentru cateva minute.

Limoncello este foarte bun in combinatie cu tiramisu sau cantucinni-biscuiti traditionali din Toscana, sau ca topping pentru inghetata. Mai nou nou, el intra in compozitia unor retete de prajituri, fursecuri sau chiar pentru fripturi.

Homemade Limoncello B\utura l-a inspirat pe actorul Danny DeVitto s\ intre în afaceri cu propriul brand de limoncello.

Limoncello Mod de preparare Etapa I:

68 Originar din sudul Italiei, limoncello sau lemoncello este cea mai iubit\ b\utur\ de cas\ italian\. Din Napoli pân\ în Amalfi [i din Sicilia pân\ în Capri, aceast\ b\utur\ parfumat\, consumat\ rece, ca digestiv, s-a r\spândit în toat\ Italia [i ulterior în lume.

Se pun la înmuiat pentru pu]in timp l\mâile, în ap\, la temperatura camerei. Se rad apoi l\mâile cu un cu]it special de cartofi, sau cu orice ave]i la îndemân\, ideea e s\ lua]i doar partea sub]ire [i galben\, nu din partea alb\ a l\mâii, care este foarte amar\. Apoi stoarce]i zeama de la cele 12 l\mâi. Cojile le pune]i într-un vas mult mai mare decât cantitatea pe care urmeaz\ s\ o prepara]i. Pune]i coaja l\mâilor într-un vas curat, cu capac, turna]i [i sucul de l\mâie [i jum\tate din cantitatea de vodc\. L\sa]i la macerat 3 s\pt\mâni.

B\utura l-a inspirat pe actorul Danny DeVitto s\ intre în afaceri cu propriul brand de limoncello. Limoncello pune îns\ r\bdarea la încercare. De[i se prepar\ simplu, trebuie l\sat la macerat cât mai mult timp posibil. R\bdarea v\ va fi r\spl\tit\ la urm\, cînd v\ ve]i putea bucura de aromele Italiei la voi acas\, impresionându-i pe cei dragi. Este de a[teptat circa trei luni pân\ s\ gusta]i propria b\utur\ preparat\ în cas\, pentru c\ dou\ luni trebuie s\ stea la macerat [i înc\ o lun\ la rece. Limoncello este o b\utur\ gustoas\ [i aromat\, care se poate face în dou\ feluri, unii o fac cu lapte [i este mai groas\ [i mai tulbure, mai opac\, al]ii f\r\ lapte ceea ce îi confer\ o anumit\ limpezime. Eu am optat pentru ultima variant\, doar cu urm\toarele ingrediente: 1l alcool (vodc\), 1,5 l ap\, 12 l\mâi, 1 kg de zah\r.

Etapa a II-a: Pune]i pe foc la fiert 1 litru [i jum\tate de ap\ cu 1 kg de zah\r. Face]i un sirop dulce pe care îl r\ci]i pu]in înainte de a-l turna peste cojile de l\mâie [i vodc\. Ad\uga]i apoi [i cealalt\ jum\tate de vodc\. Mai l\sa]i la macerat înc\ 5 s\pt\mâni. Dup\ 8 s\pt\mâni de macerare strecura]i cojile de l\mâie [i l\sa]i doar zeama. Mie mi-au ie[it circa 2,5 litri. Turna]i limoncello în sticle curate [i când e vremea s\ v\ bucura]i de el, la sf\r[itul mesei, servi]i-l în pahare r\cite la congelator pentru câteva minute.

Oana Grecea blogger gandurisibucatareala.ro

EVERYONE KNOWS FOOTBALL. EVERYONE KNOWS POLITICS. EVERYONE KNOWS EVERYTHING. REALITY SAYS DIFFERENT. TURN TO PROFESSIONALS!

Brand identity +004.031.404.11.38 e-mail: office@justcpr.ro


Publica]ia oficial\ a TUI TravelCenter prin Eurolines

EXEMPLAR GRATUIT

WE PUT A SMILE ON PEOPLE’S FACES Nr. 6(21)/edi]ie nou\ octombrie/noiembrie 2013

Be Pârtieee... vin cele mai bune oferte la schi! Quo Vadis, Travel Agency ?

PUNTA CANA PHUKET FARO ILHA DESERTA ILHA DE FARO ILHA DA ARMONA

MAURITIUS

KENYA! CEA MAI PALPITANT| VERSIUNE A DOCUMENTARELOR CU „GREII AFRICII” INTERVIU CU

Albertina Ionescu: „Ador Parisul!”

Be TUI este o publica]ie editat\ de JustCPR sub brandul TUI TravelCenter

Be TUI, Nr. 6(21) • edi]ie nou\ • octombrie/noiembrie 2013

VIZITEAZ|

Betui6 noe 2013 web  

BeTUI6-noe-2013-web More informations: http://justcpr.ro/magazine/